Quy định chức năng nhiệm vụ văn phòng Sở, thanh tra xây dựng và các phòng chuyên môn Sở Xây dựng Nghệ An

LỜI NÓI ĐẦU Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Nam giáp Hà Tĩnh, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với chiều dài biên giới khoảng 419 km. Tỉnh có diện tích tự nhiên là 16.487 km2, dân số hơn 31 triệu người với 6 dân tộc người sinh sống là Kinh, Thái, Phổ, H’mong, Khơ mú và Đan lai. Toàn tỉnh có 20 đơn vị hành chính cấp huyện , thành, thị và 479 đơn vị hành chính cấp xã, phường; trong đó có 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, 17 đô thị loại V, 11 đô thị huyện thành thị miền núi và 09 huyện thành thị đồng bằng. Để thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn một cách thống nhất, toàn diện, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực phải quản lý nhà nước. Về lĩnh vực xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 07/04/2009 (sau đây gọi tắt là quyết định 43) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An. Theo quyết định này, Sở Xây dựng có vai trò vị trí là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Để thực hiện chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại quyết định 43 như vừa nêu trên, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định số 2151/QĐ-SXD-TC ngày 27/11/2009 (sau đây gọi tắt là quyết định 2151) quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và mối quan hệ công tác của các tổ chức hành chính và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng Nghệ An; quyết định số 1641/QĐ-SXD ngày 26/09/2009 (sau đây gọi tắt là quyết định 1641) quy định về phân công nhiệm vụ và quy chế làm việc của cơ quan Sở Xây dựng Nghệ An. Quyết định 2151 và quyết định 1641 góp phần quan trọng giúp Sở điều hành, hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên qua thời gian và thực tiễn quản lý đã bộc lộ một số hạn chế cần phải chỉnh sửa để đảm bảo không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ chế một cách đồng bộ thống nhất và đầy đủ. Trong phạm vi đề án này tôi chọn nội dung để nghiên cứu đó là “Quy định chức năng nhiệm vụ văn phòng Sở, thanh tra xây dựng và các phòng chuyên môn Sở Xây dựng Nghệ An”. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN 1: CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 2 1.1.Tính cấp thiết, lý do xây dựng đề án. 2 1.2.Cơ sở pháp lý. 3 1.3.Cơ sở thực tiễn. 3 PHẦN 2: MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 4 2.1. Mục tiêu chung. 4 2.2. Mục tiêu cụ thể. 5 PHẦN 3: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 5 3.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An. 5 3.1.1. Chức năng. 5 3.1.2. Nhiệm vụ. 6 3.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An 7 3.2.1. Chức năng. 7 3.2.2. Nhiệm vụ. 7 3.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Sở Xây dựng Nghệ An. 8 3.3.1. Chức năng. 8 3.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An 11 3.4.1. Chức năng. 11 3.4.2. Nhiệm vụ. 11 3.5. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng giám định kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An. 13 3.5.1. Chức năng. 13 3.5.2. Nhiệm vụ. 13 3.6. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng kinh tế - kế hoạch Sở Xây dựng Nghệ An 15 3.6.1. Chức năng. 15 3.6.2. Nhiệm vụ. 15 3.7. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An. 17 3.7.1. Chức năng. 17 3.7.2. Nhiệm vụ. 17 3.8. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Nghệ An 18 3.8.1. Chức năng. 18 3.8.2. Nhiệm vụ. 18 3.9. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hoạt động vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An 20 3.9.1. Chức năng. 20 3.9.2. Nhiệm vụ. 20 PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 23 4.1. Giải pháp về cơ cấu tổ chức các phòng (xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh, số lượng của chức danh và định biên chung của các phòng). 23 4.2. Giải pháp về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở và quy định quy chế làm việc của lãnh đạo Sở 23 4.3. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức 23 4.4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xử lý khen thưởng kỷ luật sau thanh tra, kiểm tra kịp thời. 24 4.5. Đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công sở 24 PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 25 5.1. Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Sở Xây dựng Nghệ An. 25 5.2. Phổ biến, quán triệt quy chế đến cán bộ công chức viên chức. 25 5.3. Xây dựng quy chế làm việc. 25 5.4. Xây dựng cơ cấu tổ chức, xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh, biên chế các phòng ban của Sở trình phê duyệt. 25 5.5. Tuyển dụng công chức, bố trí công chức theo cơ cấu tổ chức phòng ban đã được phê duyệt 26 5.6. Xây dựng quy định phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở. 26 PHẦN 6: HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 26 6.1. Ý nghĩa thực tiễn của đề án. 26 6.2. Đối tượng hưởng lợi của đề án. 26 6.2.1. Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Nghệ An. 26 6.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 27 6.2.3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng. 27 6.3. Tồn tại của đề án/ khó khăn khi thực hiện đề án. 27 6.3.1. Biên chế bộ máy cơ quan Sở Xây dựng Nghệ An chưa đủ theo định biên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. 27 6.3.2. Hệ thống cơ chế quản lý của Sở Xây dựng Nghệ An chưa được kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện 28 6.3.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước còn nhiều hạn chế tồn tại 28 PHẦN 7: KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN 29 7.1. Kiến nghị. 29 7.1.1. Đề nghị Đảm và Nhà nước:. 29 7.1.2. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An:. 29 7.2. Kết luận. 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định chức năng nhiệm vụ văn phòng Sở, thanh tra xây dựng và các phòng chuyên môn Sở Xây dựng Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
định của pháp luật hoặc phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng). Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I; hướng dẫn và phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (như: các chương trình nâng cấp đô thị, bảo tồn và chỉnh trang đô thị cổ; các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị; các dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới...). Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và hoạt động xây dựng. Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm các khâu: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài) tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp, thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép đầu tư theo thẩm quyền; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng giám định kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức giám định kỹ thuật xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Theo dõi, tổng hợp, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng kinh tế - kế hoạch Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý kinh tế - kế hoạch giá xây dựng và chi phí xây dựng. Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch vùng, các quy hoạch phát triển ngành, chuyên ngành của cả nước. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản. Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo thực hiện sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; Hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảng giá cho thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở theo phân cấp của tỉnh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo phân cấp; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật). Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, khuyến khích và xã hội hoá việc đầu tư phát triển, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức thực hiện sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như: quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn,…). Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức lập, thẩm định các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của địa phương; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý hoạt động vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Nghệ An Chức năng Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá vật việu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ: Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở đối với các phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng đối với Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã). Phối hợp với Văn phòng trong việc tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng chịu trách nhiệm tham mưu. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do phòng được phân công tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được Giám đốc Sở giao. PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Giải pháp về cơ cấu tổ chức các phòng (xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh, số lượng của chức danh và định biên chung của các phòng). Chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc thuộc chức năng nhiệm vụ và yêu cầu chất lượng của các nhiệm vụ quyết định chức danh, tiêu chuẩn chức danh và số lượng của từng chức danh; vì vậy việc xây dựng được chức danh, tiêu chuẩn chức danh, số lượng chức danh là giải pháp quan trọng quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các phòng. Giải pháp về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở và quy định quy chế làm việc của lãnh đạo Sở Do chức năng nhiệm vụ của Sở có phạm vi rộng, nhiệm vụ cụ thể nhiều nên bộ máy lãnh đạo Sở phải đảm bảo đủ biên chế và phải được phân công lãnh đạo, chỉ đạo cho từng đồng chí theo các nhiệm vụ cụ thể theo mảng chuyên môn, theo phòng và theo quy chế làm việc đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo. Đây là giải pháp quan trọng có tính chất quyết định để lãnh đạo các phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức Nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở và các phòng ban thuộc sở là lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, công tác quản lý phải đảm bảo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn chuyên ngành, đồng thời phải đảm bảo theo đúng các quy định, chế tài của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, hệ thống pháp luật đang được thường xuyên hoàn thiện nên việc phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp cụ cho cán bộ công chức viên chức là giải pháp quan trọng có tính chất bắt buộc để giúp Sở và các phòng ban sở hoàn thanh nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xử lý khen thưởng kỷ luật sau thanh tra, kiểm tra kịp thời Kiểm tra là công việc quan trọng của công tác lãnh đạo, kiểm tra phải gắn với xử lý sau thanh tra, với khen thưởng và kỷ luật (nếu có). Kiểm tra, xử lý sau kiểm tra và khen thưởng, kỷ luật kịp thời sẽ có tác dụng đảm bảo sự nghiêm minh đối với người vi phạm và động viên cổ vũ người tích cực. Vì vậy, tăng cường kiểm tra, xử lý, kỷ luật, khen thưởng kịp thời sau thanh tra, kiểm tra là giải pháp để giúp các phòng ban hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công sở Công sở, trang thiết bị làm việc phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của sở và các phòng ban sở là nhu cầu và điều kiện quan trọng để sở và các phòng ban sở hoàn thành được nhiệm vụ. Vì vậy việc đầu tư mua sắm theo phương án từng bước cải cách hành chính công của sở là giải pháp quan trọng để giúp các phòng ban sở hoàn thành nhiệm vụ. PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Sở Xây dựng Nghệ An Sau khi đề án được tu chỉnh và phê duyệt, giao Chánh văn phòng căn cứ nội dung chức năng nhiệm vụ của văn phòng sở, thanh tra sở và các phòng chuyên môn sở được xác định tại đề án dự thảo quyết định, trình Giám đốc Sở ban hành. Phổ biến, quán triệt quy chế đến cán bộ công chức viên chức Giao Chánh văn phòng chủ trì phối hợp với Chánh thanh tra và các trưởng phòng chuyên môn sở tổ chức học tập, quán triệt qui chế đến các cán bộ công chức viên chức sở, công khai cho các tổ chức và cá nhân có quan hệ về làm việc với sở biết. Xây dựng quy chế làm việc Giao Chánh văn phòng chủ trì phối hợp với Chánh thanh tra và các phòng chuyên môn sở dự thảo, hoàn thiện quy chế làm việc của Sở, tổ chức góp ý kiến từ lãnh đạo đến các phòng ban, tổng hợp, chọn lọc và trình lãnh đạo Sở quyết định ban hành. Xây dựng cơ cấu tổ chức, xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh, biên chế các phòng ban của Sở trình phê duyệt Giao Chánh văn phòng chủ trì phối hợp với Chánh thanh tra và trưởng phòng các phòng chuyên môn xây dựng cơ cấu tổ chức, xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh, biên chế văn phòng, thanh tra và các phòng chuyên môn. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của lãnh đạp và chọn lọc, tiếp thu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuyển dụng công chức, bố trí công chức theo cơ cấu tổ chức phòng ban đã được phê duyệt Giao Chánh văn phòng chủ trì phối hợp với Chánh thanh tra, trưởng phòng các phòng chuyên môn căn cứ quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, chức danh, tiêu chuẩn chức danh và biên chế văn phòng; thanh tra và các phòng chuyên môn sở tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của văn phòng, thanh tra và các phòng chuyên môn sở. Xây dựng quy định phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở Giám đốc Sở định hướng chỉ đạo, Chánh văn phòng tham mưu dự thảo Quy định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo sở; tổ chức lấy ý kiến góp ý trong lãnh đạo sở; tổng hợp, lựa chọn, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Giám đốc Sở quyết định. PHẦN 6: HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN Ý nghĩa thực tiễn của đề án Đề án đã giúp Sở Xây dựng Nghệ An giải quyết một vấn đề thực tiễn là xây dựng được quy định chức năng nhiệm vụ của văn phòng sở, thanh tra xây dựng và các phòng chuyên môn thuộc sở một cách đầy đủ, rõ và cụ thể. Đồng thời, đề án cũng xác định rõ các nội dung có tính chất nhiệm vụ và giải pháp mà Sở xây dựng Nghệ An cần phải tiếp tục thực hiện để hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý của Sở, một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng để Sở Xây dựng Nghệ An thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Nghệ An giao, góp phần giúp UBND tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Đối tượng hưởng lợi của đề án Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Nghệ An Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Nghệ An là đối tượng trước tiên được hưởng lợi của đề án này. Đề án giúp Giám đốc Sở Xây dựng có căn cứ để phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo sở trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của các phòng ban sở, giúp các đồng chí lãnh đạo phòng nắm vững nhiệm vụ của phòng mình và nhiệm vụ các phòng liên quan để chỉ đạo chuyên viên thuộc phòng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp các phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề án cũng giúp cho mọi công chức, viên chức nhận thức rõ nhiệm vụ của mình và phòng mình, thực hiện và tuân thủ sự điều hành của lãnh đạo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách chủ động, tự giác và nề nếp. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan Quản lý nhà nước về xây dựng là lĩnh vực rộng lớn được phân công, phân cấp cho nhiều cơ quan đơn vị quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương cùng tham gia và phối hợp thực hiện, việc quy định rõ và cụ thể chức năng nhiệm vụ của văn phòng sở, thanh tra xây dựng sở và các phòng chuyên môn sở theo đề án này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nàh nước có liên quan thuận lợi trong quá trình tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình với Sở Xây dựng Nghệ An. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng bao gồm các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, khảo sát, thiết kế xây dựng, các tổ chức sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các tổ chức xây lắp, các cá nhân và hộ gia đình… Khi làm việc với Sở Xây dựng Nghệ An để được giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở sẽ thuận lợi trong việc giao dịch, phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban và các cán bộ, công chức của Sở. Tồn tại của đề án/ khó khăn khi thực hiện đề án Biên chế bộ máy cơ quan Sở Xây dựng Nghệ An chưa đủ theo định biên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Về lãnh đạo Sở có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Tháng 10 năm 2010, đồng chí Giám đốc Sở nghỉ hưu theo chế độ, tỉnh đã bổ nhiệm đồng chí Phó Giám đốc trực làm Giám đốc Sở và đề bạt 1 đồng chí Trưởng phòng làm Phó Giám đốc Sở. Như vậy hiện tại Sở có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, còn thiếu 1 Phó Giám đốc. Về lãnh đạo phòng, do việc tổ chức thêm một số phòng mới theo mô hình được quy định tại Thông tư liên tịch số 20 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng trong khi một số đồng chí cán bộ phòng nghỉ hưu và 1 cán bộ phòng được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở nên lãnh đạo các phòng chưa đầy đủ, có phòng phó phòng đang được giao điều hành hoặc làm quyền trưởng phòng chờ thực hiện quy trình thử thách, đề bạt, có phòng chưa đủ phó phòng vì còn phải tìm kiếm cán bộ đạt yêu cầu tiêu chuẩn. Về cán bộ công chức, viên chức, hiện tại Sở còn thiếu 11 người. Sở đã đề nghị tỉnh tuyển dụng không quan thi tuyển 8 người theo quy định tại Nghị định 24 của Chính phủ, đồng thời đề xuất một số trường hợp cho thi tuyển. Đến nay do một số tồn tại trong cơ chế quản lý về tuyển dụng công chức nên các trường hợp đề xuất vẫn chưa được thực hiện. Việc chưa đầy đủ biên chế của bộ máy cơ quan Sở Xây dựng bao gồm cả lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng và các cán bộ công chức, viên chức là một khó khăn lớn cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ các phòng ban theo đề án đã đề ra. Giải quyết vấn đề này là yêu cầu cấp bách đặt ra có tính chất giải pháp quan trọng để thực hiện nội dung của đề án. Hệ thống cơ chế quản lý của Sở Xây dựng Nghệ An chưa được kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện Hệ thống cơ chế quản lý của Sở Xây dựng Nghệ An đã được xây dựng và ban hành cơ bản đầy đủ. Quy chế còn thiếu thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh là quy định về cơ cấu bộ máy chức danh, tiêu chuẩn chức danh của các phòng ban. Bên cạnh quy định còn thiếu như vừa nêu trên, các quy định của hệ thống cơ chế đã được ban hành chưa được kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện khi có biến động. Sự phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo Sở chỉ mới ở phạm vi điều chỉnh nhiệm vụ của Giám đốc Sở cho Giám đốc mới và cho các Phó Giám đốc, còn lại việc phân công một cách chỉnh thể Sở còn chờ bổ sung Lãnh đạo Sở. Ngoài ra một số thay đổi về chức năng nhiệm vụ Sở theo quy định lại của nhà nước và tình chỉ mới được quán triệt và điều chỉnh một cách cục bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa được hoàn thiện lại các quy định một cách đồng bộ, chỉnh thể. Tồn tại nêu trên cũng là một trong những khó khăn của Sở khi thực hiện đề án này. Vì vậy việc hoàn thiện một cách kịp thời, đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý là một yêu cầu đặt ra có vai trò là giải pháp quan trọng khi tổ chức thực hiện đề án. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước còn nhiều hạn chế tồn tại Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của nhà nước, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng và ban hành khá đầy đủ, góp phần to lớn vào các thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đất nước, đưa Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Bênh cạnh những mặt tích cực trên, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn những tồn tại hạn chế như chưa thật đồng bộ, cụ thể nội dung và chế tài còn chồng chéo; luật phải chờ nghị định hướng dẫn, nghị định chờ thông tư mới đủ điều kiện triển khai thực hiện; một số văn bản quy phạm pháp luật dưới luật hướng dẫn không nhất quán với luật, thậm chí có trường hợp thông tư điều chỉnh nghị định, nghị định điều chỉnh luật. Những tồn tại, hạn chế trên cũng tạo ra những khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý trong hệ thống hành pháp, trong đó có các Sở Xây dựng địa phương. PHẦN 7: KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN Kiến nghị Đề nghị Đảm và Nhà nước: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát tổng hợp các hạn chế tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức xây dựng các loại còn thiếu, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản còn hạn chế một cách đồng bộ và cụ thể. Các dự án xây dựng luật cần tập trung được nhiều chuyên gia giỏi về lý thuyết và am hiểu thực tiễn, cọ xát nhiều trong thực tiễn, thực hiện tốt việc góp ý của các ngành các cấp có liên quan, giám sát việc tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý. Hoàn thiện mô hình bộ máy cấp huyện và các phòng ban chức năng cấp huyện vì huyện là cấp trực tiếp cơ sở được phân công nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có khi liên quan đến sự chỉ đạo của nhiều ngành cấp tỉnh, cụ thể như phòng công thương đang thực hiện nhiều chức năng quản lý như ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn…; mô hình phòng này đã qua nhiều lần thay đổi những vẫn chưa có mô hình hợp lý nhất, chức năng nhiệm vụ nhiều song bộ máy và cán bộ còn nhiều bất cập. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An: Tăng cường sự chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Rà xét, hoàn thiện lại các quy đinh về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn. Kết luận Căn cứ thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và của Sở Xây dựng Nghệ An, căn cứ các quy định pháp lý có liên quan, để đáp ứng đòi hỏi về việc không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước; đề án đã tập trung nghiên cứu và hoàn thành cơ bản đầy đủ các mục tiêu mà đề án đã đề ra, đồng thời cũng đã đưa ra được các giải pháp phân công tổ chức thực hiện, kiến nghị với Trung ương và địa phương các vấn đề về hoàn thiện hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức bộ máy, phân công phân cấp trong tuyển dụng công chức, để đảm bảo cho đề án đủ điều kiện khả thi, phát huy tác dụng quản lý trong thực tiễn. Do thời gian tập trung nghiên cứu chưa nhiều, khuôn khổ đề án và kiến thức bản thân có hạn, đề án chắc chắn còn một số hạn chế, khiếm khuyết nhất định; Sở Xây dựng Nghệ An sẽ tiếp thu các ý kiến hướng dẫn, góp ý của thầy cô giáo học viện, UBND tỉnh, các cấp các ngành ở địa phương, các cán bộ công chức Sở để tiếp tục hoàn thiện, tu chỉnh và ban hành thực hiện. TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng và hợp đồng xây dựng – quy hoạch xây dựng – quản lý chất lượng và dự án đầu tư xây dựng công trình – giấy phép xây dựng, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng – thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; NXB. Lao động – Xã hội. Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất; Bộ Tài chính; NXB. Tài chính. Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. Tổng quan quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; NXB. Chính trị quốc gia. Văn bản hướng dẫn mới về quy hoạch đô thị năm 2010; Bộ Xây dựng; NXB. Lao động. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy định chức năng nhiệm vụ văn phòng Sở, thanh tra xây dựng và các phòng chuyên môn Sở Xây dựng Nghệ An.doc