Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế Campuchia có tài nguyên thủy sản Biển hồø với diện tích 3000 km vuông và trên 345 km bờ biển, nguồn lợi thủy sản rất phóng phú, đa dạng. Kinh tế thủy sản giữ một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, ngành thủy sản đặt được tốc độ rất nhanh. Song trong quá trình phát triển đang tồn tại không ít những khó khăn, trở ngại, những vấn đề mới nãy sinh, cần được quan tâm giải quyết nhằm đưa ngành thủy sản tiếp tục tiến lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những tồn tại, yếu kém đang lưu ý như: ngành thủy sản Campuchia vẫn đang trong tình trạng manh mún, phân tán thiếu quy hoạch, phương tiện đánh bắt nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp; mặc dù Campuchia có điều kiện tự nhiên ưu đãi, tiềm năng thủy sản lớn, nhưng do khai thác thiếu quy hoạch nên nguồn tài nguyên ngày càng trở nền khan hiếm. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm hạn chế tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành thủy sản Campuchia là chưa xây dựng được quy hoạch phát triển một cách có căn cứ khoa học làm cơ sở cho việc phát triển các mục tiêu chiến lược và các kế hoạch cụ thể từng thời kỳ một cách hợp lý và có hiệu quả. Làm thế nào đẩy mạnh, hơn nữa tốc độ phát triển ngành thủy sản tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nhanh chóng đưa ngành thủy sản thực sự trở thành một ngành kinh tế động lực của Campuchia là một vấn đề rất bức xúc của nước này và cần được giải quyết sớm.Với những lý do trên, đề taì “ Đóng góp vào quy hoạch Phát Triển ngành thủy sản Campuchia đến năm 2010 “ được lựa chọn với mong muốn đóng góp một số ý kiến cùng giải quyết những vấn đề nêu trên . ã Đối tượng nguyên cứu: Phân tích một số vấn đề về cơ sơ lý luận, phương pháp luận định hướng quy hoạch phát triển ngành thủy sản trong quá trình phát triển, xác định các mục tiêu phát triển ngành thủy sản đến năm 2010. Đề suất một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm chế biến để ngành thủy sản từng bước phát triển vững chắc và có thể cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. ã Phạm vi nghiên cứu: Ngành thủy sản của Campuchia bao gồm nhiều lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản Luận văn nghiên cứu giới hạn tập trung 3 vấn đề chủ yếu nhất: khai thác, nuôi trồng và tổ chức chế biến, 3 khâu nay có ý nghĩa quyết định cho sự tăng trưởng của ngành thủy sản. Đương nhiên, nghiên cứu 3 vấn đề trên không tách rời các vấn đề khác. Do vậy, cần đặt các vấn đề nghiên cứu trong sự xem xét, phân tích liên hoàn, tác động qua lại giữa các khâu liên quan trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. ã Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng ngành thủy sản, trước hết là những tồn tại, yếu kém, xác định đúng vị trí của ngành đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước Campuchia. Đề suất các nhiêm vụ, mục tiêu và các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại để góp phần tích cực phát huy vai trò mũi nhọn của ngành trong nền kinh tế. ã Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, vận dụng tổng hợp phương pháp của các môn khoa học kinh tế và môn học hỗ trợ như quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, quản trị dự án, phương pháp tư duy hệ thống, đồng thời sử dụng rộng rãi các, phương pháp hệ thống các dữ liệu, trên cơ sở dữ liệu thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh và đúc kết thực tiễn, tham khảo những thành quả, những tư tưởng phù hợp từ những công trình nghiên cứu các báo cáo hàng năm về tình hình nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, luận văn cũng nghiên cứu kế thừa một số tác giả trong và ngoài nước. Nguồn số liệu trong luận văn được sử dụng từ niên giám thống kê nhiều năm trong ngành thủy sản cả nước, các số liệu báo cáo và điều tra của các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Campuchia. ã Kết cấu luận án Gồm có như sau: - Lời nói đầu - Chương I: Cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển ngành thủy sản. - Chương II: Phân tích thực trạng quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia. - Chương III: Định hướng quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010. - Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Campuchia năm, 2003 đến 2010 2. Niêm giám thông kế ngành thủy sản Campuchia năm 1997 – 2003 3. Sự điều tra dân số toàn quốc năm 1998 – Bộ Kế hoạch Campuchia 4. Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Campuchia thời kỳ 2003 - 2010 5. Các báo cáo tổng kết ngành thủy sản Campuchia những năm 1998 – 2003 – Kế hoạch 10 năm 2001 – 2010 6. Đồng Thị Thanh Phương - Quản trị sản xuất. Nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh, 1998. 7. Nguyễn Thị Liên Diệp - Quản trị học Nhà xuất bản Thông kê 1996. 8. Nguyễn Thị Liên Diệp - Phạm Văn Nam Chiến lược và sách lược kinh doanh. – NXB Thông kê 1997. 9. Nguyễn Quang Thu- Quản trị Tài chính căn bản. Nhà xuất bản giáo dục 1999. 10. Lê Thanh Hà- Bài giảng ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị Đại học Kinh tế – Tp. Hồ Chí Minh- 2003. 11. Lê Thanh Hà - Bài giảng tâm lý quản trị Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh- 2003. 12. Lê Thành Hà - Quản trị học Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh 2003. 13. Hồ Đức Hừng - Bài giảng về Marketing Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - 2003 14. Hồ Đức Hùng - Phương pháp C3 Bài giảng Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Mính - 2003. 15. Nguyễn Đình Thọ - Nguyên cứu Marketing Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh - 1996. 16. Vũ Công Tuấn - Sổ tay thẩm định dự án đầu tư Nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh - 1996. 17. Vũ Công Tuấn - Đẩy mạnh đầu tư và phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 18. Vũ Công Tuấn - Đầu tư trong thời kỳ phát triển mới- Đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 19. Vũ Công Tuấn - Phát triển ngành Kinh tế mũi nhọnViệt Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 20. Vũ Công Tuấn - Thẩm định dự án đầu tư. Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh, 2002. 21. Vũ Công Tuấn - Quản trị dự án. Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh, 1999.

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âi troøng thuûy saûn ñaõ trôû thaønh quan troïng vaø caáp baùch, nhöõng kinh nghieäm vaø bieän phaùp phoøng choáng dòch beänh cho toâm, caù coøn môùi meõ vôùi caùc chuyeân gia trong ngaønh, ñieàu kieän kinh phí thieáu cuõng laø moät khoù khan khoâng nhoû. - Thieân taøi, thôøi tieát khoâng thuaän lôïi cuõng laø moät khoù khan lôùn ñoái vôùi ngaønh. - Maâu thuaãn giöõa nhu caàu vaø coâng aên vieäc laøm vôùi khaû naêng mua saém coâng cuï ñaùnh baét xa bôø cuûa ngö daân caàn coù bieän phaùp giaûi quyeát. 3.3. MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN NGAØNH THUÛY SAÛN CAMPUCHIA ÑEÁN 2010 3.2.1. Muïc tieâu toång quaùt • Phaùt huy theá maïnh cuûa caùc vuøng nöôùc ngoït, lôï, naën, tieàm löïc vaø lao ñoäng, khaû naêng hôïp taùc Quoác teá, keát hôïp giöõa phaùt trieån noâng, laâm, ngö nghieäp, thuûy saûn lôïi vaø dòch vuï ñaåy maïnh saûn xuaát kinh doanh nhaèm baûo ñaûm nhu caàu thöïc phaåm thuûy saûn cho nhaân daân vôùi möùc bình quaân 21-25 kg/ngöôøi/naêm. 33 • Ñöa ngaønh thuûy saûn trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn thöïc hieän coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù cuûa ñinh höôùng Chính phuûCampuchia ngaøy nay. • Taênng maïnh kim ngaïch xuaát khaåu ñeå taêng cöôøng tích luyø töø noäi boä ngaønh, môû roäng naêng löïc saûn xuaát-kinh doanh, xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa ngaønh, laømnghóa vuï noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc ngaøy moät nhieàu hôn theo höôùng cuûa Nhaø nöôùc. • Ngheà caù nhaân daân tieáp tuïc laø ñoäng löïc chuû yeáu ñeå thuùc ñaåy ngaønh thuûy saûn phaùt trieån. • Trong thôøi ñaikhoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä phaùt trieån nhanh, thò tröôøng bieán ñoåi raát naêng ñoäng, phaûi löïa choïn coâng ngheä thích hôïp, aùp duïng kyõ thuaät vaø coâng ngheä tieán ñeå phaùt trieån saûn xuaát, rôû roäng thò tröôøng tieâu thuï caùc thuûy saûn chaát löôïng cao, thu hoài voán nhanh, coù nhieàu lôïi nhuaän, naâng cao ñôøi soáng ngöôøi lao ñoäng, giaûi quyeát vieäc laøm vaø oån ñònh daân cö goùp phaàn tích cöïcvaøo vieäc taêng cöôøng quoác phoøng vaø baûo veä ngö tröôøng ñaùnh baét vaø vuøng bieån cuûa toå quoác. 3.3.2. Muïc tieâu cuï theå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn Campuchia ñeán 2010 Thaønh tích maø ngaønh thuûy saûn Campuchia ñaït ñöôïc caùc naêm qua vaø naêm 2003 to lôùn, nhöng coøn ñaày thaùch thöùc. Söï maát caân ñoái giöõa nhu caàu phaùt trieån saûn xuaát vôùi nguoàn voán haïn heïp thò tröôøng xuaát khaåu chöa môû roäng, quy hoaïch phaùt trieån ngaønh chöa theo kòp vôùi nhòp ñoä phaùt cuûa saûn xuaát. Phaùp leänh baûo veä phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn töø naêm 1979 coøn haïn cheá, ñoäi nguû caùc boä laõnh ñaïo, caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät, coâng nhaân laønh ngheà vaø vaán ñeà lao ñoäng , vieäc laøm, phaân hoaù giaøu ngheøo ñang coøn ñaët ra cho thuûy saûn Campuchia heát söùc gay gaét. 34 Baûng 3.1 MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU PHAÙT TRIEÅN THUÛY SAÛN CAMPUCHIA ÑEÁN 2010 Naêm Caùc chi tieâu Ñôn vò tính 2003-2006 2007 2008 2009 2010 Toâng saûn löôïng thuûy saûn (Taán) 304.000 325.000 346.000 365.000 383.000 Saûn löôïng khai thaùc caù Bieån Hoà - 247.000 255.000 263.000 268.000 273.00 Khai thaùc quy moâ lôùn - 128.000 74.000 75.000 75.000 75.000 Khai thaùc quy moâ nhoû - 128.000 132.000 136.000 138.000 140.000 Ñaùnh baét ñoàng ruoäng - 47.000 49.000 52.000 55.000 58.000 Saûn löôïng khai thaùc bieån - 37.000 40.000 43.000 47.000 50.000 Nuoâi troàng (caù) - 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Caù saáu Con 22.000 25.000 28.000 32.000 38.000 Suaát khaåu (caù) Taán 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 Xuaát khaåu Caù saáu Con 8.000 12.000 17.000 22.000 28.000 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia, 2003 35 Baûng 3.2 DÖÏ TÍNH SAÛN LÖÔÏNG CAÙ VAØ VIEÄC CUNG CAÁP THÖÏC PHAÅM (CAÙ) TREÂN ÑAÀU NGÖÔØI (2001-2010) Project Fish Production and Per / capita supply, 2001-20110 Giaûi thích 2001 2006 2011 Öôùc tính/aûnh höôûng Öôùc tính daân soá Tr. Ngöôøi 12.0 14.0 15.0 Döïa treân söï taêng leân 2.6 % cuûa naêm thaáp hôn möùc hieän nay 2.8 % Cung Caáp caù Caù Bieån ( taán) 36.000 33.893 32.232 Giaûm xuoáng 1.0 % Khai thaùc qui moâ lôùn (Taán) 62.500 59.740 Giaûm xuoáng 0.75 % Khai thaùc qui moâ vöøa (taán) 92.500 88.415 85.149 Giaûm xuoáng 0.75 % Khai thaùc hoä gia ñình (taán) 127.500 121.869 117.367 Giaûm xuoáng 0.75 % Khai thaùc ñoâng ruoäng (taán) 77.500 87.278 96.367 Taêng leân haøng naêm 2.0 % Nuoâi troàng (taán) 14.500 25.688 41.370 Taêng leân 10 % trong naêm Toång coäng 410.500 416.882 430.012 Taêng leân 4.8 % Cung caáp Kg/ñônvò 34.2 29.8 27.0 Giaûm xuoáng 21.0 % Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia, 2002 3.4. NOÄI DUNG ÑÒNH HÖÔÙNG QUY HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN THUÛY SAÛN CAMPUCHIA ÑEÁN 2010 3.4.1. Quy hoaïch chung 36 Baûng 3.3 Quy hoaïch phaùt trieån thuûy saûn Campuchia (2003-2010) STT Danh muïc Thôøi thöïc hieän Öôùc tính (USD) 1 Xaáp xeùp cô caáu toå chöùc haønh chính 2003-2010 300.000 2 Heä thoáng thoâng tin vaø khuyeán ngö - Heä thoáng thoâng tin - Khuyeán ngö 2003-2010 2003-2010 6.000.000 1.000.000 3 Phong traøo nhaân daân goùp phaàn baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn 2003-2006 5.000.000 4 Söû ñoåi boä luaän thuûy saûn 2003-2005 5.000.000 5 Baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn - Baûo toàn vaø quaûn lyù nguoàn thuûy saûn - Xaây döïng trung taâm baûo toàn vaø Vieän nghieân cöùu thuûy saûn Bieån Hoà Tonle Sap 2003-2010 2003-2010 13.562.000 8.200.000 6 Trang trí ngö tröôøng khai thaùc 2003-2010 10.000.000 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia, 2003 3.4.2. Quy hoaïch xaây döïng luaät thuûy saûn • Toå chöùc luaät khai thaùc vaø baûo veä moâi tröôøng • Bieán soaïn taøi lieäu luaät vaø caùc giaáy pheùp khaùc ñeå thöïc haønh trong keá hoaïch. • Phoå bieán luaän khai thaùc ñeå cho ngö daân hieåu bieát toaøn nöôùc • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính laø 50.000 USD 37 3.4.3. Quy hoaïch ñaùnh baét thuûy saûn 1/ Trang bò vaø baûo veä ngö tröôøng ñaùnh baét • Ñaåy maïnh phong traøo caùc tænh ñoâng baêng soâng Mekong nhö tænh Kompong Cham. Kandal, Prey Veâng, Takeo cho daân hieåu bieát veà nguoàn lôïi thuûy saûn • Phong traøo nhaân daân vuøng bieån troàng caây caøng xanh laïi • Ñaûo laïi caùc cöûa soâng chaäy vaøo Bieån Hoà bò caûn lau naêm • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 10.500.000 USD 2/ Xaây döïng traïi nghieân cöùu nuoâi caù nöôùc ngoït taïi Teuk Cha tænh Kompong Cham • Chuaån bò xaây haøng raøo quanh dieän tích ñaát 18 ha • Ñaûo ao • Xaây toaø nhaø haønh chính • Xaây döïng sôû thí nghieäm • Xaây beû cho caù ñeå • Xaây heä thoáng bôm nöôùc • Laäp ñaït thieát bò phuïc vuï trong phoøng thí nghieäm • Thôøi gian thöïc hieän 2005 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 2.300.000 USD 3/ Xaây döïng caûng taïi tænh Kompong Som (Sihanuk Vill) Hieän nay tình hình khai thaùc taïi vuøng bieån Kampuchia ñaõ phaùt trieån hôn cheá ñoä tröôùc naêm 1979 vaø coù treân taøu 4.000 chieác ñang khai thaùc. Taát caû caùc taøu khai thaùc ñang gaëp khoù khan trong vieäc vaøo caûng. Hieän 38 nay chæ coù moät caûng laøm baèng goã coù khaû naêng chöùa döïng ñöôïc moät soá taøu thoâi. Naêm 1992 Cuïc thuûy saûn Campuchia ñaõ coù döï aùn xaây caûng taïi thaønh phoá Sihanuk Vill toång chi phí heát 11.700.000 USD do söï taøi trôï cuûa Nhaän baûn. • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2005 • Öôùc tính 13.930.000 USD 3.4.4. Quy hoaïch nuoâi troàng thuûy saûn 1/ Xaùc ñònh vuøng nuoâi troàng ven bieån • Xaùc ñònh ranh giôùi ngö tröôøng khai thaùc vuøng ven bieån vaø röøng caøng xanh • Phong traøo nhaân daân vuøng ven bieån goùp phaàn baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn ven bieån • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2005 • Öôùc tính 50.000 USD 2/ Xaây döïng traïi nghieân cöùu nuoâi troàng ven bieån • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 8.000.000 USD 3.4.5. Quy hoaïch cheá bieán thuûy saûn 1/ Thu hoaïch saûn löôïng cheá bieán vaø heä thoáng thò tröôøng • Hieän nay Cuïc thuûy saûn ñaõ vaø ñang thöïc hieän chính saùch töï do thò tröôøng ñeå taïo ñieàu thuaän lôïi cho hoaït ñoäng ñaàu tö thu hoaïch saûn löôïng cheá bieán vaø xuaát khaåu thuûy saûn ngaøy caøng phaùt trieån (Bieån Hoà vaø Bieån). 39 2/ Xaây traïi thu mua taïi vuøng Chung Phneas (Tænh Siem Reap) Ñeå thu mua saûn löôïng caù töø khaép nôi ôû phía Baéc Bieån Hoà ñeå phaân chia baùn vaø xuaát khaåu. • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2005 • Öôùc tính 13.620.000 USD 3/ Xaây traïi thu mua taïi vuøng Chnuk Tru (Tænh Kompong Chnang) Ñeå thu mua saûn löôïng caù töø khaép nôi ôû phía Nam Bieån Hoà ñeå phaân chia baùn vaø xuaát khaåu. • Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2005 • Öôùc tính 13.620.000 USD 4/ Xaây traïi thu mua taïi vuøng Chrang Chom Res Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chuyeån trôû vaø thu mua saûn löôïng khai thaùc töø taát caû caùc vuøng trong Bieån Hoà Tonle Sap vaø phaân chia baùn treân thò tröôøng vaø xuaát khaåu. • Thôøi gian thöïc hieän baét ñaàu 2003 • Thôøi keát thuùc 2005 • Öôùc tính 5.000.000 USD 3.4.6. Quy hoaïch baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn 1/ Baûo veä vaø quaûn lyù nguoàn lôïi thuûy saûn - Xaùc ñònh ranh giôùi röøng ngaäp nöôùc trong toaøn boä Bieån Ho - Xaùc ñònh ranh giôùi caây ngaäp nöôùc vuøng bieån Campuchia - Chuaån bò troàng caây ngaäp nöôùc vaø caây ngaäp maën trong vuøng bieån - Toå chöùc ñoïi nguû baûo veä ngö tröôøng caám ñaùnh baét - Caûn trôû vieäc duøng thuoác noå vaø ñoà duùc baèng ñieän ñeå baét caù 40 - Toå chöùc ñoäi nguû kieåm soaùt ngö tröôøng khi ñeán muøa caám ñaùnh baét - Toå chöùc kieåm tra vieäc söû duïng ngö cuï ñaùnh baét ñuùng luaät thuûy saûn ñeå ra hay khoâng - Caûn trôû taøu ñaùnh baét nöôùc ngoaøi traùi pheùp. - Thôøi gian baét ñaàu 2005 - Thôøi gian keát thuùc 2010 - Öôùc tính 13.562.000 USD 2/ Xaây döïng trung taâm quan saùt vaø nghieân cöùu nguoàn lôïi thuûy saûn Bieån Hoà Tonle Sap • Ñaåy maïnh vieäc nghieân cöùu vaø moïi haønh ñoäng traùi pheùp ñeå caûn trôû vieäc khai thaùc traùi pheùp, phaù röøng ngaäp nöôùc vaø caùc hoaït ñoäng traùi pheùp khaùc. • Xaùc ñònh ranh giôù loâ khai thaùc, loâ döï chöõ ñeå cho caù ñeå vaø ranh giôùi röøng ngaäp nöôùc • Xaây döïng heä thoáng theo doûi vaø kieåm soaùt vieäc khai thaùc trai pheùp taïi Bieån Hoà • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2005 • Öôùc tính 8.200.000 USD 3/ Phong traøo nhaân daân goùp phaàn baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn * Quan taâm ñeán vieäc khuyeán ngö cho daân vuøng Bieån Hoà hieåu bieát veà vieäc baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn vaø giaù trò cuûa nguoàn lôïi thuûy saûn. • Phong traøo nhaân daân hieåu bieát veà vieäc cheá bieán khi ñaùnh baét ñöôc caùc loaïi saûn phaåm thuûy saûn. • Goùp phaàn baûo veä gioáng caù töï nhieân cho theá heä töông lai 41 • Baét ñaàu 2003 • Keát thuùc naêm 2005 • Öôùc tính laø 5.000.000 USD 3.4.7. Quy hoaïch phaùt trieån coâng taùc khuyeán ngö 1/ Heä thoáng thoâng tin vaø khuyeán ngö - Heä thoáng thoâng tin Ñaåy nhanh, laøm sao cho thoâng tin ñöôïc phoå bieân toaøn nöôùc, ñaëc bieät töø caáp cô sôû ñeán trung öông (Cuïc thuûy saûn) cho ñeán Quoác teá. • Baét ñaàu thöïc hieän 2003 • Keát thuùc 2005 • Öôùc tính 6.000.000 USD - Coâng vieäc khuyeán ngö Söû duïng heä thoáng thoâng tin trung caáp xaáp xeùp heä thoáng luaän vaø nghieân cöùu kyõ thuaät hieän ñaïi ñeå phoå bieán cho ngö daân hieåu bieát veà luaän phaùp töø caáp döôùi ñeán trung öông vaø töø trung öông ñeán Quoác teá. 2/ Phaùt trieån vieäc nghieân cöùu vaø khuyeán ngö • Xaây döïng vieän nghieân cöùu treân maët nöôùc (Research flooding institute) • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 8.000.000 USD 3/ Xaây döïng vieän nghieân cöùu vuøng röøng ngaäp maën • Ñeå nghieân cöùu caùc loaïi sinh vaät toång hôïp, röøng ngaäp nöôùc taïi vuøng Bieån Hoà Tonle Sap vaø vuøng ven bieån. 42 • Trang bò heä thoáng thuûy lôïi vaø ngö tröôøng ñaùnh baét • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 3.000.000 USD 4/ Xaây döïng traïi nuoâi caù thöû nghieäm vaø khuyeán ngö cho caùc tænh vaø thaønh phoá • Ñaåy maïnh nuoâi troøng qui moâ nhoû cho ñeán qui moâ lôùn • Ñaåy maïnh nuoâi caù coù giaù trò kinh teá cao ñeå xuaát khaåu • Thôøi gian baét ñaàu 2003 • Thôøi gian keát thuùc 2010 • Öôùc tính 1.000.000 USD • Baét ñaàu thöïc hieän 2003 • Keát thuùc 2005 • Öôùc tính 1.000.000 USD 3.4.8. Quy hoaïch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc ngaønh thuûy saûn 43 Baûng 3.4 QUY HOAÏCH ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC (2003-2010) Baäc chuyeân moan 2003- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Trong nöôùc Ngoaøi nöôùc Ngaønh thuûy saûn nöôùc ngoït - Baäc sau ñaïi hoïc - Baäc tieán só Nuoâi troàng 3 3 3 3 3 15 Kinh teá thuûy saûn 3 3 3 3 3 15 Quaûn trò thuûy saûn 3 3 3 3 3 15 Coäng 9 9 9 9 9 45 Baäc thaùc só Thöùc aên caù 5 5 5 8 8 31 Khai thaùc nöôùc ngoït 5 5 5 8 8 31 Sinh hoïc caù nöôùc ngoït 5 5 5 8 8 31 Beänh caù 4 4 4 4 4 20 Nuoâi caù nöôùc ngoït 5 6 8 9 10 38 Coäng 24 25 27 37 38 151 Lôùp boå döôõng 1 naêm Khuyeán ngö vaø phaùt trieån noâng thoân 5 5 5 5 5 25 Tieáp: Baûng 3.4 Quy hoaïch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc (2003-2010) Beänh caù 5 5 5 5 5 25 Ñaùnh giaù saûn löôïng toån kho 5 5 5 5 5 25 Coäng 15 15 15 15 15 75 Lôùp boài döôõng chuyeân moân Ñaùnh giaù saûn löôïng toån kho 10 10 10 10 10 20 30 Heä thoáng ñòa lyù 10 10 10 10 10 20 30 Saûn xuaát caù gioáng 10 10 10 10 10 20 30 Ñaùnh giaù khaû naêng ngö cuï khai thaùc 10 10 10 10 10 20 30 Khuyeán ngö veà nuoâi troàng 10 10 10 10 10 20 30 44 Quaûn trò nuoâi troàng 10 10 10 10 10 20 30 Baûo veä ngö tröôøng khai thaùc 10 10 10 10 10 20 30 Quaûn trò toaøn nganh 10 10 10 10 10 20 30 Caùch laáy maãu thoâng keâ thuûy saûn 10 10 10 10 10 20 30 Kieåm tra chaát löôïng nöôùc 10 10 10 10 10 20 30 Quaûn trò khai thaùc 10 10 10 10 10 20 30 Bieån Hoà Kinh teá xaõ hoäi 10 10 10 10 10 20 30 Nuoâi thöùc aên töï nhieân 10 10 10 10 10 20 30 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 10 10 10 10 10 20 30 Coäng 140 140 140 140 140 280 420 Toång coäng 188 189 191 201 280 691 Tieáp: Baûng 3.4 Quy hoaïch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc (2003-2010) Ngaønh thuûy saûn nöôùc bieån Baäc sau ñaïi hoïc Tieán só Quaûn trò ngaønh thuûy saûn 3 3 3 3 3 15 Baûo quaûn vaø cheá bieán thuûy saûn 3 3 3 3 3 15 Sinh hoïc bieån 3 3 3 3 3 15 Coäng 9 9 9 9 9 45 Baäc thaùc só 5 5 5 7 8 30 Baûo quaûn vaø cheá bieán 3 3 3 3 3 15 Kinh teá thuûy saûn 3 3 3 3 3 15 Sinh hoïc bieån 3 3 3 3 3 15 Nghieân cöùu bieån 3 3 3 3 3 15 Nuoâi caù bieån 3 3 3 3 3 15 Coäng 20 20 20 22 23 105 Baäc ñaøo taïo ngaén haïn (10- 12) thaùng Ñoùng taøu 4 4 4 4 4 20 Sinh hoïc bieån 4 4 4 4 4 20 Ngö cuï khai thaùc bieån 4 4 4 4 4 20 Quaûn trò saûn löôïng 4 4 4 4 4 20 Baûo quaûn vaø cheá bieán 4 4 4 4 4 20 Coäng 20 20 20 20 20 100 Lôùp boài döôõng Moâi tröôøng bieån 5 5 5 5 5 10 15 Kyõ sö haøng haûi 5 5 5 5 5 10 15 45 Kyõ thuaät khai thaùc bieån 5 5 5 5 5 10 15 Tieáp: Baûng 3.4 Quy hoaïch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc 2003-2010 Thoâng tin vaø ñòa lyù 5 5 5 5 5 10 15 Baûo quaûn vaø cheá bieán 5 5 5 5 5 10 15 Saûn xuaát toâm gioáng 5 5 5 5 5 10 15 Phaân tích chaát löôïng nöôùc 5 5 5 5 5 10 15 Saûn xuaát gioáng caù bieån 5 5 5 5 5 10 15 Nuoâi troàng ven bieån 5 5 5 5 5 10 15 Baûo veä ngö tröôøng khai thaùc bieån 5 5 5 5 5 10 15 Kyû thuaät cô khí 5 5 5 5 5 10 15 Coäng 55 55 55 55 55 110 165 Toång coäng ngaønh thuûy saûn bieån 104 104 104 106 107 110 415 Toång coäng ngaønh thuûy saûn nöôùc ngoït vaø nöôùc maën 292 293 295 307 309 390 1.10 6 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia, 2003 3.5. MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM THÖÏC HIEÄN ÑÒNH HÖÔÙNG QUY HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN NGAØNH THUÛY SAÛN CAMPUCHIA ÑEÁN NAÊM 2010 Naêm 2003 môû ñaàu keá hoaïch cuoái cuøng theá kyû môùi, ngaønh thuûy saûn xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån cho moät giai ñoaïn caát caùnh, vôùi nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Ñeå bieán chieán löôïcthaønh hieän thöïc, beân caïch nhaân toá con ngöôøi vaø toå chöùc, cuøng vôùi nhaân to khoa hoïc vaø coâng ngheä, coâng taùc thò tröôøng vaø chaát löôïng caàn phaûi ñöôïc quan taâm ñuùng möùc ñeå coù theå thöïc hieän vai troø then choát laø ñoäng löïc thöïc söï phaùt trieån cuûa ngaønh thuûy saûn leân taâm cao môùi, ñaët ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra, thöïc söï trôû thnaøh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa ñaát nöôùc. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu keá hoaïch chieán löôïc ñeà ra, ñoøi hoûi toaøn ngaønh thuûy saûn phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä, khaéng khít, beân caïch ñoù laø söï hoå trôï kòp thôøi vaø 46 ñuùng luùc cuûa cô quan Nhaø nöôùc. Ngaønh thuûy saûn caàn phaûi tieáp tuïc phaùt huy theá maïnh cuûa Bieån Hoà, bieån, caùc vuøng nöôùc, tieàm naêng cô sôû vaät chaát , kyõ thueät, lao ñoäng, vaø thöïc haønh tieát kieäm. Tích cöïc ñaåy maïnh saûn xuaát kinh doanh, môû roäng thò tröôøng, öùng duïng caùc thaønh töïu cuûa khoa hoïc coâng ngheä tieân tieán, ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi, taêng cöôøng tích luyøtöø noäi boä ngaønh, xaây döïng cô sôû vaät chaát vaø kyõ thuaät, laøm troøn ngiaõ vuï noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc. Quan taâm ñaày ñuû ñeán caûi caùch haønh chính, coâng taùc baûo beä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn saû, thanh tra kieåm tra, ñaøo taïo boài döôûng caùn boä vaø coâng nhaân laønh ngheà, goùp phaàn tích cöïc baûo veä an ninh treân vuøng Bieån Hoà vaø vuøng bieån Campuchia cuûa toå quoác. Tuy nhieân qua trình thöïc hieän chieán löôïc laø moät quaù trình hieän thöïc ñoøi hoûi söï phaân ñaáu lieân tuïc khoâng meät moûi, seõ coù nhöõng tình huoáng môùi ngoaøi döï kieán xaåy ra, Ñeå theo kòp ñaø tieán trieån chung cuûa ñaát nöôùc, ngaønh thuûy saûn Campuchia caàn phaûi hoaït ñoäng vaø thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp vaø chính saùch thöïc hieän chieán löôïc ñi ñeán thaønh coâng. 3.5.1. Giaûi phaùp veà quaûn lyù Ngaønh thuûy saûn laø moät raát quan troäng ñoái vôùi nöôùc Campuchia vaø nhaân daân Campuchia.Theo öôùc tinh toång saûn löôïng caù trong 2003 laø 410.500 toân baèng 246 trieäu USD. Toång saûn löôïng naøy goùp phaàn noäp ngaân saùch nhaø nöôù laø 8.2 %. Cung caáp saûn löôïng caù laø 297.000 toân. Caù vaø caùc loaïi saûn phaåm thuûy saûn khaùc laø nguoàn dónh döôõng raát quan troïng baèng 75% cuûa dónh döôõng ñoäng vaät. Ngaønh thuûy saûn laø moät ngaønh raát quan troäng vì noù taïo vieäc laøm cho ngöôøi d9mpuchia. Khoaûng 145.000 ngöôøi coù möùc thu nhaäp töø ngaønh naøy vaø khoaûng 200.000 ñeán 300.000 hoä gia ñình löôïc choïn ngaønh naøy laøm ngheà phuï cuûa hoï. Ngaønh thuûy saûn laø nguoàn raát quan troïng trong vieäc taïo thu nhaäp vaø moät ngheà kieám soáng cuûa ngöôøi daân Khmer, khoaûng 1.7 trueäu ngöôøi töùc laø baèng 14 % cuûa toång daân soá toaøn nöôùc. 47 1/ Chöông trình quaûn lyù baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn Vieäc baûo toàn, cung caáp caù vaø saûn phaåm thuûy saûn ñeå giöõ möùc ñoä thöïc phaåm vaø giuùp cho kinh teá nöôùc Campuchia phaùt trieån leân. Hieän nay vieäc ñaùnh baét nguoàn lôïi thuûy saûn quaù möùc bình thöôøng. Hôn nöõa söï hö hoâng trong taøi nguyeân thieân nhieân xaåy ra do caùc hoaït traùi pheùp cuûa con ngöôøi maø khoâng theå traùnh khoûi ñöôïc. Vieäc khai thaùc quaù möùc laøm cho ngaøy caøng phöùc taïp vaø saûn löôïng caù trong thieân nhieân cang ngaøy caøng giaûm ñi vaø laøm cho maát cô hoäi vieäc laøm cho ngöôøi daân ôû vuøng bieån vaø Bieån Hoà ngaøy caøng giaûm ñi. Hieän nay nhaø vaø Cuïc thuûy saûn Campuchia ñang quan taâm ñeán vieäc baûo toàn vaø traùch nhieäm nguoàn thuûy saûn cuûa nöôùc Campuchia. 1.1/ Muïc ñích vaø phaïm vi cuûa chöông trình Cuïc thuûy saûn coù nhóem vuï kieåm soaùt vaø baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn toàn laâu daøi vaø phaûi baûo ñaûm vieäc thu hoaïch ñuùng möùc ñeå baûo ñam cho töông lai. - Môû roäng vieäc khai thaùc (hôïp phaùp), veà quyeàn lôïi söû duïng ngö cuï khai thaùc, phaïm vi ngö tröôøng ñaùnh baét. Chöông trình quaûn trò haønh chính vaø baûo toàn nguoàn lôïi thuûy saûn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 1. Ñaùnh giaù nguoàn thuûy saûn theo hình thöùc khoa hoïc 2. Laäp keá hoaïch quaûn trò ngaønh thuûy saûn 3. Chia seõ quyeàn lôïi söû duïng vaø baûo toàn nguoàn lôïi thuûy saûn 4. Ñoùn goùp kieåm vaø quaûn lyù haønh chính Söï ñaùnh giaù nguoàn lôïi thuûy saûn moät caùch khoa hoïc (Scientific Resources Assessment ) Nhöõng phöông tieän vaø khaû naêng chuyeân moân laø nhieâm vuï caàn thieát cuûa cuûa Cuïc thuûy saûn Campuchia ñeå thöïc hieä vieäc ñaùnh gií vaø nguyeân cöùu nguoàn lôïi thuûy saûn saûn moät caùch khoa hoïc. 48 Keát quaû, saûn löôïng, söï öôùc tính vaø vòeâc ñaùnh giaù moät caùch khoa hoïc laø phöông tieän trong chöông trình naøy. • Kieán thöùc veà sinh hoïc veà nguoàn lôïi thuûy saûn Campuchia • Kieán thöùc veà heä sinh thai cuûa ngaønh thuûy saûn vaø söï phaùt trieån cuûa heä sinh thaùi • Kieán thöùc veà xaõ hoäi va vuøng kinh teá xaõ hoäi • Kieán thöùc veà vieäc söû ngö tröôøng khai thaùc ngö cuï khai thaùc, duïng cuï baûo toàn ñeå baûo veä ngö tröông ñaùnh baét. Laäp keá hoaïch quaûn trò ngaønh thuûy saûn (Management plan in Fisheries) Muïc ñích quan trong laø ñeå baûo ñaûm ngaønh thuûy saûn Campuchia xaùc ñònh keá hoaïch quaûn lyù vaø quyeàn söû duïng nguoàn lôïi thuûy saûn hôïp phaùp. 1.2/ Keát quaû caàn coù cuûa chöông trình Caáp nhaø nöôùc: Laäp keá hoaïch 5 naêm moät laàn, ñeå quaûn lyù nguoàn thuûy saûn vaø giuùp vieäc quaûn lyù saûn löôïng caû hai maät nöôùc ngoït vaø nöôùc maên. • Caáp tænh: Laäp keá hoaïch moät naêm moät laàn ñeå giuùp coäng ñoàng thuûy saûn saûn vaø quaûn lyù coäng ñoàng thuûy saûn. Ñeå ñaët hieäu quaû toát, Cuïc thuûy saûn ñaõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nhö sau: - Xaùc ñònh heä sinh thaùi ñeå thu hoaïch saûn löôïng caù theo loaïi khaùc nhau - Kieåm traû laïi vaø öôùc tính veà söï aûnh höôûng (Dynamic) cuûa ngaønh thuûy saûn ñoái vôùi loaïi caù vaø saûn löôïng caù. - Kieåm tra laïi vaø öôùc tính taát caû heä sinh thaùi cuûa ngaønh thuûy saûn ñeå khai thaùc theo caùc vuøng. - Chia seõ quyeàn lôïi vaø nhieâm vuï söû duïng nguoàn lôïi thuûy saûn. - (Allocation of Use-Right and Obligation) Muïc ñích cuûa chöông trình naøy laø baûo ñaûm quyeàn lôïi söû duïng nguoàn lôïi, nhieâm vuï chia seõ vaø döïa treân luaät laø chính. 49 1.3/ Ñoái töôïng höôûng lôïi cuûa chöông trình: • Xaùc ñònh vuøng baûo toàn nguoàn thuûy saûn laøm sao cho coäng ñoàng khai thaùc thöïc hieän ñaët hieäu quaû toát • Thöïc hieän vaøo soå töøng caù nhaân vaø toå chöùc thöông maïi coù khaû naêng khai thaùc vaø nuoâi troàng • Toå chöùc ñoäi kieåm soaùt vaø traùch nhieäm ñeå baûo toàn nguoàn thuûy saûn • Laäp keá hoaïch chia seõ quyeàn lôïi söû duïng nguoàn lôïi thuûy saûn hôïp taùc vôùi caáp cô sôû • Chuaån bò baùo caùo baûo toàn nguoàn lôïi thuûy saûn vaø tìm ra chieán löôïc môùi • Ñaøo taïo vaø naâng cao khaû naêng coäng ñoàng khai thaùc Ñeå ñaët ñöôïc keát quaû treân ta phaûi coù chöông trình nhö sao: • Thöïc hieän vieäc nghieân cöùu, öôùc tính vaø ñaùnh giaù ñeå ñöa thoâng tin cho chuyeân gia thuûy saûn caáp cô sôû ñeå hôïp taùc quaûn lyù ngaønh thuûy saûn chung. • Tieáp tuïc giöõ vöõng quan heä, trao ñoåi yù kieán vôùi caáp cô sô thuûy saûn thöông xuyeân • Ñaøo taïo chuyeân gia thuûy saûn caáp cô sôû vaø coäng ñoàng hieåu bieát veà heä thoáng quaûn lyù vaø söï traùch nhieäm toát • Trao ñoåi thoâng tin giöõ chuyeân gia thuûy saûn vôùi chính quyeàn ñòa phöông vaø coäng ñoàng khai thaùc 1.4/ Kieåm tra, hôïp taùc vaø quaûn trò chöông trình (Collaborative and administration) Muïc ñích ñeå ñaûm baûo vieäc kieåm soaùt vaø thöïc hieän luaät thuûy saûn thoâng qua söï hôïp taùc giöõa coäng ñoàng ñòa phöông, dòch vuï thuûy saûn vaø Cuïc thuûy saûn Keát quaû seõ ñaët ñöôïc bao goàm: • Giaûm bôùt caùc hoaït khai thaùc traùi pheùp 50 • Giaûm bôùt maâu thuaãn giöõa ngöôøi coù lieân quan • Coâng baèng quaûn lyù ngaønh thuûy saûn vaø vieäc thöïc hieän phaùp luaän Ñeå ñaët ñöôïc keát quaû treân phaûi thöïc caùc hoaït ñoäng nhö sau: • Noäi qui vaø kieåm tra cuûa coäng ñoàng thai khaùc • Trao ñoåi kieán thöùc vaø thoâng tin giöõa ngöôøi lieân quan trong ngaønh thuûy saûn vôùi Cuïc thuûy saûn • Hoïc taäp vaø naâng cao caùc baäc chuyeân moân cuûa ngöôøi coù lieân quan • Trao ñoåi yù kieán vôùi coäng ñoàng tröôùc khi coù vaán ñeà xaåy ra tìm caùch giaûi quyeát. • Taäp trung naâng cao vieäc thöïc hieän phaùp luaät giöõa ngöôøi coù lieân quan bao goàm: chính quyeàn ñòa phöông, coäng ñoàng khai thaùc, vaø caùc dòch vuï ñòa phöông. Taøi trôï Hôïp taùc Thoâng tin khoa hoïc Taøi trôï nöôùc ngoaøi Keá hoaïch nhaø nöôùc quaûn lyù ngaønh thuûy saûn Cuïc thuûy saûn Campuchia Nhoùm hoäi ñoàng coäng ñoàng khai thaùc Khoa hoïc vaø taøi trôï kyõ thuaät K eá hoaäch quaûn lyù ngaønh huyû saûn K eá hoaïch quaûn lyù ngaønh thuûy saûn Dòch vuï thuûy saûn Caáp cô sôû Dòch vuï thuûy saûn Caáp Tænh Saûn löôïng thuûy saûn Quan heä Quan heä Quan heä Quan heä 51 Vieäc thöïc haønh Vieäc thöïc haønh Hình 3.1: Cô caáu quaûn lyù ngaønh thuûy saûn Campuchia 2/ Traùch nhieäm cuûa Cuïc thuûy saûn Quan taâm ñeán vaán ñeà heä sinh thaùi vaø giaù trò taøi chính cuûa saûn löôïng khai thaùc thuûy saûn Campuchia. Keát quaû ñaët ñöôïc cuûa chöôøng trình bao goàm: - Qui taùc höôùng daãn ñeå baûo toàn nguoàn lôïi thuûy saûn caû nöôùc ngoït vaø nöôùc maën toàn taïi laâu daøi. - Laäp caùn caân khai thaùc ôû möùc ñoä cöïc tieåu 3/ Naâng cao khaû naêng cung caáp caù (Increasing the Supplying) - Coâng baèng thu nhaäp veà taøi chính vaø khuyeán khích nhaø ñaàu tö - Ña dang hoaù veà vieäc khai thaùc - Naâng cao saûn phaåm cheá bieán thuûy saûn trong nöôùc - Phaùt trieån ngaønh nuoâi troàng Ñeå ñaët keát quaû caùc chieán löôïc treân Cuïc thuûy saûn thöïc hieän nhö sau: - Thoâng qua hoäi ñoàng caáp cô sô thöïc hieän roõ raøng ñoái vôùi vieäc ñaàu tö cho ngaønh thuûy saûn ñeå baûo ñaûm nguoàn lôïi thuûy saûn toàn taïi laâu daøi - Giuùp caùc quaù trình vieäc baûo toàn, ngö tröôøng caám ñaùnh baét. - Giuùp coäng ñoàng môû roäng ngaønh nuoâi troàng 4/ Caûi tieán ngaønh nuoâi troàng Hieän nay Cuïc thuûy saûn thöïc hieän caùc chieán löôïc nhö sau: - Ñaâu tö cho daân vaây voán ñeå phaùt trieån ngaønh nuoâi troàng tö nhaân. - Löôïc choïn caù gioáng vaø caù boït toát ñeå cho quaù trình nuoâi troàng tö nhaân ñaët naêng suaát cao. 52 5/ Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng cô sôû haï taèng - Xaây döïng ñoø thuûy saûn vaø dòch vuï khaùc - Xaùc ñònh thò tröôøng baùn caù ôû caùc tænh xung quanh Bieån Hoà - Ñaàu tö cho nhaân daân vaây voán ñeå cheá bieán Thieát laäp ISO ñeå baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm laø ngöôøi chòu traùch nhieäm thöïc hieän chöông trình nay ñaàu tieân . Ñeå ñaët ñöôïc keát quaû cao phaûi hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc dòch vuï caáp Tænh, caáp cô sôû vaø coäng ñoàng thuûy saûn. Cuïc thuûy saûn ñöa thoâng tin khoa hoïc quan troïng vaø caùc kieán thöùc lieân ñeå hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn thuûy saûn. 3.5.2. Giaûi phaùp veà taøi chính Taøi trôï bao goàm: - Thaønh laäp heä thoáng quaûn lyù haønh chính ngaønh thuûy saûn môùi - Ñaøo taïo caùn boä trong ngaønh, dòch vuï thuûy saûn, vaø caáp cô sôû coäng ñoàng thuûy saûn - Chænh söõa heä thoáng luaät thuûy saûn Baûng 3.5 DÖÏ TÍNH KINH PHÍ QUAÛN TRÒ HAØNH CHÍNH Ñôn vò tính USD Giaûi thích Taøi trôï Chính phuû Coäng Chöông trình ñaàu tö Taøi trôï kyõ thuaät 1.710.000 0 1.710.000 Phöông tieän vaän taûi 3.740.000 0 3.743.000 Maùy tính, maùy in 720.000 0 720.000 Hôïp taùc 4.680.000 1.170.000 5.850.000 Toång coäng 10.850.000 1.170.000 12.020.000 Giaù trò giaù taêng 1.925.000 1.920.000 3.850.000 Toång coäng 12.775.00 3.095.000 15.870.000 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia naêm, 2003 53 3.5.2.1. Taøi trôï cho ñaùnh baét, nuoâi troàng thuûy saûn Hieän nay ngaønh thuûy saûn Campuchia noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 8,2 % vaø saûn löôïng caù vaø saûn löôïng cheá bieán thuûy saûn ñaõ cung caáp chaát ñónh döôõng raát vaø Vitamin khoaûng 75 % cuûa protein thöïc ñoäng vaät. Vaäy chöùng toû raêng ngaønh thuûy saûn laø ngaønh raát quan troïng trong neân kinh teá cuûa nöôùc Campuchia vì noù taïo vieäc laøm vaø taêng möùc thu nhaäp cho daân ôû noâng thoân ngay caøng ñöôïc khaù leân. Baûng 3.6 CUNG CAÁP TAØI CHÍNH ÑOÁI VÔÙI NGAØNH THUÛY SAÛN (2003- 2010) Ñôn vò tính USD Chöông trình Taøi trôï Chính phuû Toång coäng 1. Coâng taùc nghieân cöùu - Nguyeân cöùu khaû naêng khai thaùc - Soá chi theâm thöông xuyeân 823.000 38.750 0 38.750 823.000 77.500 Coäng 861.750 38.750 900.500 2. Naâng cao khaû naêng cung caáp caù - Khuyeán khích taøu khai thaùc bò caét giaûm - Baûo veä ngö tröôøng aán truù - Soá chi thöông xuyeân - Ngheà khai thaùc ñoàng ruoäng - Nuoâi troàng vuøng ven Bieån vaø nöôùc laï - Soá chi thöông xuyeân - Keá hoaïch nuoâi troàng - Nuoâi caù gia ñình - Nuoâi troàng qui moâ lôùn - Soá chi thöông xuyeân 0 3.727.000 450.000 2.300.000 10.677.500 335.000 952.000 21.400.000 30.000.000 335.000 0 450.000 0 0 335.000 0 0 0 335.000 0 0 3.727.000 900.000 2.300.000 2.300.000 670.000 952.000 21.400.000 30.000.000 670.000 54 Tieáp Baûng 3.6 Cung caáp taøi chính ñoái vôùi ngaønh thuûy saûn (2003 – 2010) Coäng 70.176.500 1.120.000 71.296.500 3. Trang trí ngaønh nuoâi troàng - Chöôøng trình nuoâi ù keát hôïp (Poly culture) - Chöông trình phaùt trieån thöïc aên caù - Chöông trình phaùt trieån nuoâi troàng vung bieån - Soá chi thöông xuyeân 1.277.000 3.020.000 6.370.000 135.000 0 0 0 135.000 1.277.000 3.020.000 6.370.000 270.000 Coäng 10.802.000 135.000 10.937.000 4. Cô sôû haï taàng thuûy saûn - Khaûo saùt thöû nghieäm(Feasebelities) - Xaây laïi caùc caûng, ñoø - Môû roäng thò tröôøng 762.000 15.058.000 8.500.000 0 0 0 762.000 15.055.000 8.500.000 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia naêm, 2003 3.5.2.2 Taøi trôï coâng nghieäp cheá bieán thuûy saûn 1/ Noäi dung taøi trôï: 55 Baûng 3.7 TAØI TRÔÏ NGAØNH COÂNG NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN THUÛY SAÛN (2003 – 2010) Ñôn vò tính USD Chöông trình Taøi trôï Chính phuû Toång giaù trò Soá chi thöôøng xuyeân Khaûo saùt veà thò tröôøng vaø cheá bieán thuûy saûn Quaûn caùo (baùn) saûn phaåm thuûy saûn Soá chi thöông xuyeân Khaûo saùt baûo ñaûm chaát löôïng saûn phaåm Baûo ñaûm chaát löôïng trong phoøng thí nghieäm Nguyeân taùc chæ ñaïo veà chaát löôïng Soá chi thöôøng xuyeân Cô caáu thöông maïi Chöông trình vaây voán ngaønh thuûy saûn Toå chöùc vieäc baûo hieåm Soá chi thöông xuyeân 175.000 757.000 3.040.000 75.000 497.000 3.505.000 350.000 112.500 606.000 31.195.000 260.000 0 175.000 0 0 75.000 0 0 0 112.500 0 0 0 0 350.000 757.000 3.040.000 15.000 497.000 350.000 350.000 225.000 606.000 31.195.000 260.000 0 Coäng 67.642.000 362.500 68.004.500 Toång coäng öôùc tính cuûa chöông trình 149.482.250 1.356.250 151.1383.500 Nguoàn: Cuïc thuûy saûn Campuchia naêm, 2003 56 2/ Lôïi ích vaø aûnh höôûng cuûa chöông trình taøi trôï vaø phaùt trieån coâng nghieäp cheá bieán thuûy saûn Chöông trình taøi trôï ngaønh coâng nghieäp thuûy saûn hoaït ñoäng cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Chính phuû ñeå giuùp vaø ñaàu tö cho ngaønh thuûy saûn phaùt trieån. Muïc ñích cuûa chöông trình ñeå baûo ñaûm caùc lôïi ích nhö sau: • Baûo ñaûm cho nguoàn lôïi thuûy saûn, nguoàn taøi chính vaø kính teá seõ coù maõi • Môû roäng vieäc cung caáp caù vaø saûn phaåm thuûy saûn • Trang trí tieàm naêng ñaëc bieät ngaønh nuoâi troàng. • Baûo ñaûm saûn phaåm thuûy saûn ñaëc bieät ngaønh cheá bieán thuûy saûn ñaït tieâu chuaån Quoác teá. Quan taâm ñeán ngöôøi daân, kinh teá xaõ hoäi vuøng Bieån vaø Bieån Hoà Tonle Sap 3.6. CAÙC KIEÁN NGHÒ 3.6.1. Ñoái vôùi nhaø nöôùc Campuchia Ñeå ngaønh thuûy saûn coù theå töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng maët yeáu keùm, Nhaø nöôùc caàn taïo ñieàu kieän vaø moâi tröôøng thuaän lôïi cho ngheà caù phaùt trieån thoâng qua vieäc tieáp tuïc ñoåi môùi chô cheá chính saùch. 1/ Nhaø nöôùc tieáp tuïc ñaàu tö thích ñaùng baèng nguoàn voán ñaàu tö töø chính saùch cho vieäc ñieàu tra, khaûo saùt vuøng Bieån Hoà vaø vuøng ven bieån khôi cuõng nhö cho vieäc kieåm tra baûo veä nguoàn lôïi thuûy saûn caû nöôùc ngoït vaø maën, cho coâng taùc khuyeán ngö. Taäp trung xaây döïng caùc cô sôû haäu caàn phuïc vuï cho ngheà caûng beán caù, trung taâm saûn xuaát gioáng, thöùc aên phuïc cho coâng taùc nuoâi troàng thuûy saûn, xaây döïng heä thoáng thoâng tin lieân laïc, phao tieâu, phöông tieän phoøng choáng gioù baõo, cöùu hoä ngö daân khi gaëp thieân tai. 57 2/ Nhaø nöôùc caàn nghieân cöùu, xem xeùt cho vaây voán tin duïng trung haïn, daøi haïn vôùi laõi xuaát öu ñaõi vôùi caùc ñôn vò cô giôùi lôùn, vaø ngö cuï ñaùnh baét, cho caùc tænh xung quanh Bieå Hoà Tonle Sap. Ngoaøi ra cuõng caàn daønh voán ñaàu tö baèng hình thöùc cho ngö daân vaây voán daøi haïn vôùi laõi xuaát thaáp ñeå söû duïng trong ngheà caù, xaây döïng caùc coâng trình nuoâi troàng thuûy saûn vôùi qui moâ nhoû hoaëc vaây trung haïn ñeå mua gioáng, thöùc aên, coâng cuï phuïc vuï cho nuoâi troàng thuûy saûn. 3/ Nhaø nöôùc caàn trích moät phaàn töø noäp ngaân saùch cuûa ngaønh, thaønh laäp quyõ döï phoøng baûo hieåm cho ngheà caù, voán laø ngheà thöôøng xaåy ra tai naïn baét ngôø tö thieân tai, thieän haïi ñeán taøi saûn vaø tính maïng cuûa ngö daân, ñoàng thôøi cuõng duøng ñeå ñaàu tö moät phaàn vaøo vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng phuïc vuï daân cö vuøng Bieån Hoà vaø bieån. Ñeå giuùp cho söï phaùt trieån cuûa caùc vuøng nguyeân lieäu, ñaëc bieät laø vuøng saâu vuøng xa vaø vuøng xung quanh Bieån Hoà Tonle Sap, Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch ñaàu tö voán laøm ñöôøng giao thoâng, heä thoáng thuûy lôïi, tröôøng hoïc, beänh vieän, … ñeå thuaän tieän cho vieäc vaän chuyeån, giao löu giöõa caùc vuøng, taïo söï coâng baèng veà lôïi ích cho taát caû caùc ñoái töôïng. 3.6.2. Ñoái vôùi ngaønh thuûy saûn 1/ Treân cô sô ñeà aùn quy hoaïch naøy, caàn tranh thuû yù kieán chæ ñaïo cuûa Cuïc thuûy saûn vaø tham khaûo caùc ngaønh cuûa Tænh, ñoàng thôøi tieán haønh nghieân cöùu vaø xaây döïng caùc chöông trình khaûo saùt xa bôø, nuoâi troàng theo qui moâ lôùn vaø phaùt gioáng, chöông trình cheá bieán xuaát khaåu xuùc tieán xaây döïng moät soá döï aùn khaû thi ñeå trieån khai thöïc hieän. Vieäc naøy tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän cho pheùp cuûa voán, kyõ thuaät vaø caùc nguoàn löïc khaùc trong caùc keá hoaïch 5 naêm vaø haøng naêm. 2/ Trong ñieàu kieän khoù khaên, haïn cheá veà voán caàn coù caùc böôùc trieån khai thích hôïp. Öu tieân taäp trung caùc nguoàn löïc cho ñaàu tö caûi taïo, naâng caáp caùc cô sôû 58 cheá bieán theo höôùng ña daïng hoaù saûn phaåm vaø cheá bieán saâu ñeå môû roäng thò tröôøng, xaây döïng moät soá cô sôû dòch vuï haäu caàn coù yeâu caàu böùc xuùc. 3/ Cuûng coá, taêng cöôøng boä maùy quaûn lyù ngaønh, töø Cuïc thuûy saûn ñeán caùc Tænh vaø ñeán caáp cô sôû, môû roäng heä thoáng khuyeán ngö. Tranh thuû söï uùng hoä, giuùp ñôõ cuûa caùc Boä, caùc ngaønh, caùc Vieän nghieân cöùu, caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø caùc cô quan chöùc naêng cuûa Tænh, ñòa phöông vaø cô sôû. ----YœZ---- 59 KEÁT LUAÄN Qua nghieân cöùu luaän aùn naøy, chuùng toâi ruùt ra moät soá keát luaän sau: 1/ Ngaønh thuûy saûn coù moät vò trí vaø vai troø raát quan troïng trong quaù trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa nöôùc Campuchia noùi chung vaø Cuïc thuûy saûn noùi rieâng. Noù khoâng chæ cung caáp ñaïm coù nguoàn goùc ñoäng vaät, baûo ñaûm nhöõng thaønh phaàn dænh döôõng cho ngöôøi daân maø coøn coù giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu lôùn, goùp phaàn ñaùng keå vaøo vieäc caân ñoái can caân xuaát nhaäp. 2/ Vieäc ñònh höôùng phaùt trieån thuûy saûn cuûa Campuchia chính laø neàn taûng cho quaù trình chuyeån dòch kinh teá, höôùng vaøo vieäc taïo ra nhieàu saûn phaåm haøng hoaù coù giaù trò cao trong xuaát khaåu vaø tieâu duøng trong nöôùc, hoã trôï ñaéc löïc cho coâng nghieäp cheá bieán vaø dòch vuï. Ñoàng thôøi goùp phaàn tích cöïc vaøo chöông trình xoaù ñoùi giaûm ngheøo ôû vuøng noâng thoân saâu, vuøng xung quanh Bieån Hoà vaø caùc vuøng ven bieån. 3/ Muoán phaùt trieån maïnh trong thôøi gian tôùi, ngaønh thuûy saûn Campuchia caàn phaûi coù ñònh höôùng, chieán löôïc phaùt trieån hôïp lyù vaø caàn nhaéc kyõ ñeå coù theå vöôït qua nhöõng trôû ngaïi vaø thöû thaùch nhaèm ñaûm baûo tính thoâng nhaát vaø taän duïng hôïp lyù moïi tieàm naêng saün coù. 4/ Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu treân, chuùng toâi xin kieán nghò caùc bieän phaùp sau: • Toå chöùc, söû duïng nguoàn lôïi vaø heä sinh thaùi moät caùch hôïp lyù, phuø hôïp vôùi ñaëc tröng rieâng bieät cuûa töøng vuøng, nhaèm duy trì, baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn moät caùch oån ñònh, laâu daøi. • Coù chính saùch ñaøo taïo coâng nhaân, caùn boä kyõ thuaät trong caùc lónh vöïc 60 khai thaùc, nuoâi troàng, baûo quaûn, cheá bieán thuûy saûn… • Taêng cöôøng ñaàu tö cho caùc traïm, traïi saûn xuaát caù gioáng, thöù aên phuïc vuï cho lónh vöïc nuoâi troàng thuûy saûn. • Töø thöïc traïng cuûa ngaønh thuûy saûn, tröôùc yeâu caàu phaùt trieån oån ñònh, beàn vöõng vaø coù söùc caïnh tranh trong xu theá hoäi nhaäp, ñoøi hoûi ngaønh thuûy saûn Campuchia caàn coù quy hoaïch phaùt trieån giaûi ñoaïn 8 naêm laøm cô sôû khoa hoïc cho vieäc thöïc hieän ñuùng höôùng, chuû ñoäng vaø coù keát quaû caùc nhieäm vuï keá hoaïch haøng naêm cuûa ngaønh. “Luaän vaên ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån ngaønh thuûy saûn Campuchia ñeán naêm 2010” treân cô sôû tieán haønh khaûo saùt, ñaùnh giaù, phaân tích hieän traïng ruùt ra nhöõng keát luaän caàn thieát veà nhöõng keát quaû, thaønh töïu cuõng nhö nhöõng yeáu keùm, toàn taïi, vöôùng maéc, trôû ngaïi. Luaän aùn ñaõ xaây döïng moät heä thoáng quan ñieåm phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng, laøm cô sôû chæ ñaïo vieäc phaùt thaûo caùc ñònh höôùng phaùt trieån, xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø nhieâm vuï ñaêït ra cho thôøi kyø quy hoaïch phat trieån 10 naêm, xuaát phaùt töø tình hình thöïc tieãn, ñaëc ñieåm cuûa tình hình trong nöôùc, baùm saùt yeâu caàu cuûa quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá cuûa nöôùc Campuchia. Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh thuûy saûn laø moät boä phaän höõu cô cuûa quy hoaïch toång theå, nhöõng muïc tieâu, nhieâm vuï cuûa ngaønh thuûy saûn ñöôïc xaùc ñònh trong ñònh höôùng quy hoaïch naøy theå hieän ñöôïc noäi dung ñöa ngheà caù Campuchia phaùt trieån theo höôùng coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoaù vôùi toác ñoä phaùt trieån nhanh hôn möùc bình quan cuûa neàn kinh teá Campuchia, nhaèm khai thaùc tieàm naêng vaø lôïi theá so saùnh coù hieäu quaû, goùp phaàn quan troïng vaøo söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá cuûa nöôùc Campuchia veà höôùng veà xuaát khaåu, phaùt huy vai troø ngaønh kinh teá muõi nhoïn trong nöôùc. 61 Heä thoáng giaûi phaùp chuû yeáu ñeå thöïc hieän quy hoaïch bao goàm vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát vaø cô cheá quaûn lyù, chính saùch vaø toå chöùc boä maùy, baûo ñaûm hieäu quaû vaø khaû thi trong thöïc hieän quy hoaïch. Vieäc thöïc hieän luaän aùn “Ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån ngaønh thuûy saûn Campuchia ñeán naêm 2010” chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh. Xin chaân thaønh caùm ôn veà nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa caùc quyù thaày coâ./. ----YœZ---- 62 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO -----------YœZ----------- 1. Quy hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh thuûy saûn Campuchia naêm, 2003 ñeán 2010 2. Nieâm giaùm thoâng keá ngaønh thuûy saûn Campuchia naêm 1997 – 2003 3. Söï ñieàu tra daân soá toaøn quoác naêm 1998 – Boä Keá hoaïch Campuchia 4. Döï aùn quy hoaïch toång theå ngaønh thuûy saûn Campuchia thôøi kyø 2003 - 2010 5. Caùc baùo caùo toång keát ngaønh thuûy saûn Campuchia nhöõng naêm 1998 – 2003 – Keá hoaïch 10 naêm 2001 – 2010 6. Ñoàng Thò Thanh Phöông - Quaûn trò saûn xuaát. Nhaø xuaát baûn Tp Hoà Chí Minh, 1998. 7. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp - Quaûn trò hoïc Nhaø xuaát baûn Thoâng keâ 1996. 8. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp - Phaïm Vaên Nam Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh. – NXB Thoâng keâ 1997. 9. Nguyeãn Quang Thu- Quaûn trò Taøi chính caên baûn. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc 1999. 10. Leâ Thanh Haø- Baøi giaûng öùng duïng lyù thuyeát heä thoáng trong quaûn trò Ñaïi hoïc Kinh teá – Tp. Hoà Chí Minh- 2003. 11. Leâ Thanh Haø - Baøi giaûng taâm lyù quaûn trò Ñaïi hoïc kinh teá Tp. Hoà Chí Minh- 2003. 12. Leâ Thaønh Haø - Quaûn trò hoïc Nhaø xuaát baûn Tp. Hoà Chí Minh 2003. 13. Hoà Ñöùc Höøng - Baøi giaûng veà Marketing 63 Ñaïi hoïc Kinh teá Tp. Hoà Chí Minh - 2003 14. Hoà Ñöùc Huøng - Phöông phaùp C3 Baøi giaûng Tröôøng ñaïi hoïc Kinh teá Tp. Hoà Chí Mính - 2003. 15. Nguyeãn Ñình Thoï - Nguyeân cöùu Marketing Ñaïi hoïc Kinh teá Tp. Hoà Chí Minh - 1996. 16. Vuõ Coâng Tuaán - Soå tay thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö Nhaø xuaát baûn Tp. Hoà Chí Minh - 1996. 17. Vuõ Coâng Tuaán - Ñaåy maïnh ñaàu tö vaø phaùt trieån theo höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. 18. Vuõ Coâng Tuaán - Ñaàu tö trong thôøi kyø phaùt trieån môùi- Ñaåy maïnh coâng nhieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. 19. Vuõ Coâng Tuaán - Phaùt trieån ngaønh Kinh teá muõi nhoïnVieät Nam theo höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. 20. Vuõ Coâng Tuaán - Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. Nhaø xuaát baûn TP. Hoà Chí Minh, 2002. 21. Vuõ Coâng Tuaán - Quaûn trò döï aùn. Nhaø xuaát baûn TP. Hoà Chí Minh, 1999. -----------YœZ----------- 64 Tieáp PHUÏ LUÏC 2: Taøi trôï ngaønh coâng nghieäp thuûy saûn Ñôn vò tính Giaûi thích Thôøi gian thöïc hieän chöông trình 2003 - 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Phaàn traêm chi 0.30 0.25 0.20 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Giaù trò chöông trình ñaàu tö Trôû caáp veà kyõ thuaät 270,000 225,000 180,000 135,000 0 0 0 0 9 Sinh vaät vaø moi tröôøng 162,000 135,000 108,000 81,000 0 0 0 0 5 Kinh teá-xaõ hoä 54,000 45,000 36,000 27,000 0 0 0 0 1 Chuyeân gia veà maët kyõ thuaät 486,000 405,000 324,000 243,000 0 0 0 0 1 Coäng veà maët trôï caáp kyõ thuaät 972,000 810,000 648,000 486,000 0 0 0 0 3 Vaät taûi 21,000 17,500 14,000 10,500 0 0 0 0 7 Xe auto 9,000 7,500 6,000 4,500 0 0 0 0 3 Xe giaén maùy 120,000 100,000 80,000 60,000 0 0 0 0 4 Thuyeàn 150,000 125,000 100,000 75,000 0 0 0 0 5 Coäng vaät taûi 300,000 250,000 200,000 150,000 0 0 0 0 1 Cung caáp ñoà noäi thaát 105,000 87,500 70,000 52,500 0 0 0 0 3 Baûo toàn Loâ khai thaùc 150,000 125,000 100,000 75,000 0 0 0 0 5 Xaây traïi treân Bieån Hoà 60,000 50,000 40,000 30,000 0 0 0 0 2 Duïng cuï phuïc vuï cho phoøng thí nghieäp 7,200 6,000 4,800 3,600 0 0 0 0 2 Maùy ví tính 1,500 1,250 1,000 750 0 0 0 0 5 Phoøng ñaët sever 1,200 1,000 800 600 0 0 0 0 4 Maùy in 300 250 200 150 0 0 0 0 1 Noái maïng Internet 24,000 20,000 16,000 12,000 0 0 0 0 8 Ñoà noäi thaát vaên phoøng 1,800 1,500 1,200 900 0 0 0 0 6 Söûa chöõa laïi vaên phoøng 351,000 292,500 234,000 175,500 0 0 0 0 1 Giaù trò thöïc hieän chöông trình 18,000 15,000 12,000 9,000 0 0 0 0 6 65 Hoäi thaûo vaø khoa ñaøo taïo 112,500 93,750 75,000 56,250 0 0 0 0 3 Voán taøi trôï 130,500 108,750 87,000 65,250 0 0 0 0 4 Coäng chöông trình thöïc hieän 1,117,500 931,250 745,000 558,750 0 0 0 0 3 Giaù trò ñaàu tö Phaàn traêm chi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Phaàn chi thöôøng xuyeân cuûa Cuïc thuûy saûn 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 Quan heä 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 Phöông tieän 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5 Thöïc haønh cuûa caùc vaên phoøng 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 5 Tieàn löông cho caùn boä 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5 Chi khaùc 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 9 Toång phaàn chi cuûa Cuïc thuûy saûn 1,207,500 1,021,250 835,000 648,750 90,000 90,000 90,000 90,000 4 66 Tieáp PHUÏ LUÏC 2: Taøi trôï ngaønh coâng nghieäp thuûy saûn Giaûi thích Thôøì gian thöïc hieän chöông trình 2003 - 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Phaàn traêm chi 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Giaù trò ñaàu tö cuûa chöông trình 144,000 0 0 0 0 0 0 0 Chuyeân gia laäp keá hoaïch nuoâi troàng thuûy saûn 72,000 0 0 0 0 0 0 0 Ngöôøi chuyeân moân veà kinh teá-xaõ hoäi 144,000 0 0 0 0 0 0 0 Chuyeân moân veà kyõ thuaät 4,000 0 0 0 0 0 0 0 Vaän chuyeån (Giaù thueâ vaän chuyeån) 4,800 0 0 0 0 0 0 0 Tieàn taøi trôï cuûa ñoâí taùc 12,000 0 0 0 0 0 0 0 Ngaân saùch thöïc hieän 380,800 0 0 0 0 0 0 0 Toång phaàn thôøi gian laäp keá hoaïch Phaàn traêm chi 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Nuoâi caù gia ñình (Subsistence Aqua.) 54,000 108,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 Chuyeân gia veà khuyeán ngö 54,000 108,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 Chuyeân gia veà kinh teá-xaõ hoäi 350,000 700,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 Phaùt trieån traïi nuoâi troàng thuûy saûn cho10 traïi 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Cho 10 traïi nuoâi troâng thuûy saûn vay voán 40,000 80,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Xe taûi 162,000 324,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 Tieàn taøi trôï 10 x 10 x 8 naêm 120,000 240,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 Ñaøo taïo 10 x 10 x 8 naêm 360,000 720,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 Giaù trò thöïc haønh 10 traïi x 9 naêm 2,140,000 4,280,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 Phaàn traêm chi 0.00 0.10 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10 Nuoâi caù coâng nghieäp 0 2,910,000 4,365,000 5,820,000 4,365,000 2,910,000 2,910,000 2,910,000 ñaàu tö cho caù nhaân vay voán, dieän tích 2.000 Ha 0 90,000 135,000 180,000 135,000 90,000 90,000 90,000 Cung caáp vieäc thöïc hieän cuûa döï aùn 0 3,000,000 4,500,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Toång nuoâi caù coâng nghieäp 2,520,800 7,280,000 6,640,000 8,140,000 6,640,000 5,140,000 5,140,000 5,140,000 Giaù trò ñaàu tö cho chöông trình Phaàn traêm chi 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Phaàn chi thöông xuyeân cuûa Cuïc thuyû saûn 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Quan heä 67 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Phöông tieän vaän chuyeån 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Caùc vaên phoøng thöc hieän 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Tieàn löông cuûa caùn boä 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Chi khaùc 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 Toång giaù trò gia taêng cuûa Cuïc thuûy saûn 2,587,800 7,347,000 6,707,000 8,207,000 6,707,000 5,207,000 5,207,000 5,207,000 68 PHUÏ LUÏC 3: Naâng cao khaû naêng laøm vieäc Taøi trôï MRC/DANIDA, ongoing. Giaûi thích Thôøi gian thöïc hieän chöông trình 20 2003 2004 2005 2006 2007 200 Traïi nghieân cöùu Bieån nöôùc laï Phaàn traêm chi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 Döï aùn keá hoaïch chi tieát 0 0 0 0 0 Nhaø chuyeân moân veà thuûy saûn 0 0 0 0 0 Nhaø kyõ thuaät 0 0 0 0 0 Kyõ sö 0 0 0 0 0 Caùn boä ñoái taùc 0 0 0 0 0 Ngaân saùch thöïc haønh 0 0 0 0 0 Chi khaùc 0 0 0 0 0 Toång phaàn chuaån bò döï aùn 0 0 0 0 0 Phaàn traêm chi 30.00% 50.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00 Traïi nghieân cöùu Bieån nöôùc laï 75,000 125,000 50,000 0 0 Môû ñöôøng vaø chuaån bò ñaát 0.5 ha 120,000 200,000 80,000 0 0 Traïi nghieân cöùu 500 met vuoâng 336,000 560,000 224,000 0 0 Nhaø ôû cho nhaân vieân 20 x 80 m² 68,400 114,000 45,600 0 0 Laêp raùp ñieän vaø nöôùc 12,000 20,000 8,000 0 0 Caùc ñoà ñaët phuïc vuï cho nhaân vieân 40 ngöôøi 75,000 125,000 50,000 0 0 Cung caáp maùy moùc thieát bò 106,560 177,600 71,040 0 0 Thieát bò cöùu trôï 816,960 1,361,600 544,640 0.000 0.000 0.00 Toång ñoà noäi thaát trang trí nhaø 1,609,920 2,683,200 1,073,280 0 0 Phaàn traêm chi 0.00% 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 0.00 Nghieân cöùu taøu thuyû 0 1,200,000 2,800,000 0 0 Nghieân cöùu taøu coù chieàu daøi = 100 feet(1 fee t= 30,48cm) 0 450,000 1,050,000 0 0 Nghieân cöùu taøu coù chieâu daøi = 50 feet (1feet=30,48 cm) 0 300,000 700,000 0 0 Laäp baûng kieåm keá caùc maùy moùc thieát thieát bò 0 150,000 350,000 0 0 Laäp baûng kieåm keá ngö cuï ñaùnh baét 0 315,000 735,000 0 0 Caùc thieát bò cöùu trôï 0 225,000 341,000 0 0 Toång nghieân cöùu taøu thuûy 0 2,415,000 5,976,000 0 0 Phaàn traêm chi 30.00% 50.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00 Quaûn lyù döï aùn 162,000 270,000 108,000 0 0 Giaùm ñoùc döï aùn 162,000 270,000 108,000 0 0 Kyõ sö 81,000 135,000 54,000 0 0 Kyõ sö laáp raùp thieát bò 21,600 36,000 14,400 0 0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy hoạch phát triển ngành thủy sản Campuchia đến 2010.pdf
Luận văn liên quan