Quy hoạch tuyến buýt Bảo tàng dân tộc học - Bến xe Lương Yên

(CHÚ Ý: CÁC BẠN XEM BẰNG PHẦN MỀM "PDF Xchange" ĐỂ THẤY ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG) MỤC LỤC Chương I: Tổng quan về tuyến và quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe bus 7 1.1. Tổng quan về tuyến VTHKCC bằng xe buýt . 7 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tuyến VTHKCC bằng xe buýt 7 1.1.2. Phân loại tuếyn VTHKCC bằng xe buýt 8 1.1.3. Vai trò của VTHKCC bng xe buýt 11 1.1.4. Các dạng mạng lưới tuyến VTHKCC bằng xe buýt 12 1.1.5. Hệ th ống ch ỉ tiêu đánh giá tuyến VTHKCC bằng xe buýt .13 1.2. Tổng quan về quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt 18 1.2.1. Khái quát chung về quy hoạch giao thông vận tải đô thị 18 1.2.2. Tổng quan về quy hoạch tuyến VTHKCC bằng xe buýt. . 23 Chng II : Hi ện trạng VTHKCC bằ ng xe buýt Hà Nội .27 2.1. Tổng quan về mạng lưới giao thông Hà Nội .27 2.1.1. Điề kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà Nội .27 2.1.2. Hệin trạng hệ th ống giao thông vận tải thành phố Hà Nội 28 2.2. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt Hà Nội 34 2.2.1. Hiện trạng mạng lứoi tuyến và cơ sở hạ tầng trên tuyến 35 2.2.2. Hiện trạng phương tiện VTHKCC bằng xe buýt 40 2.2.3. Hiện trạng công tác quản lý và điều hành xe buýt 41 2.2.4. Kết quả hoạt động VTHKCC bng xe buýt Hà Nội qua một số năm qua 41 2.3. Hiền trạng tuyến VTHKCC bng xe buýt trên tuyến : Bả o tàng dân tộc họ c – BX Lương Yên .44 2.3.1. Nhu cầu đi lại trên tuyến .44 2.3.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng trên tuyến .48 Chng III : Đề xuất phương án quy hoạch tuyến buýt Bảo tàng dân tộc học - BX Lương Yên.51 3.1. Căn cứ đề xuất phương án 51 3.1.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển GTVT đô thị .51 3.1.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển VTHKCC bằng xe buýt của thủ đô Hà Nội (2006 - 2010) 51 3.1.3. Các căn cứ pháp lý . 53 3.2. Phương án quy hoạch tuyến B ảo tàng dân tôcc h ọc - Bn xe Lương Yên . 53 3.2.1. Xác định điểm đầu, điểm cuố i .53 3.2.2. Lộ trình tuyến 54 3.2.3. Xác định điểm dừng đỗ trên tuyến .54 3.2.4. Lựa chọn phương tiện trên tuyến 58 3.2.5. Tính toán các chỉ tiêu khai thác vận hành trên tuyến 60 3.2.6. Lập thời gian biểu trên tuyến .66 3.2.7. Công tác tổ chức lao động cho lái phụ xe .67 3.3. Tính toán chi phí và doanh thu của phương án . 68 3.3.1. Chi phí đầu tư vào phương án 68 3.3.2. Chi phí vận hành phương án .69 3.3.3. Doanh thu của phương án 72 3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của phương án . 74 3.5. Kết luận và kếin nghị . 75 3.5.1. Kết luận .75 3.5.2. Kiến nghị .75

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch tuyến buýt Bảo tàng dân tộc học - Bến xe Lương Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch Xe buýt Trên 24 ch 0 - 14 7 21 730 42 6 2 3 15 - 29 3 26 854 53 3 5 3 30 - 44 4 20 663 48 5 4 4 45- 59 1 25 789 44 7 7 3 ( Ngu%n : Bng kt qu i u tra công su"t lu%ng hành khách trên h ng tuyn Bo tàng dân tc hc – B. xe L ng Yên) Chng II - Hin tr ng VTHKCC b ng xe buýt Hà Ni Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 48 B ng 2.11. B ng quy i ph ng ti n ra s l"ng hành khách B hành Xe p Xe máy Xe khách d i 7 ch Xe khách 7 – 24 ch Xe khách trên 24 ch Xe buýt d i 24 ch Xe buýt Trên 24 ch 1 1,2 1,5 2,5 8 12 15 25 (Ngu%n : TS. Khu"t Vit Hùng) Công su"t lu%ng hành khách trong 1 gi: Pchi u v = 4259,8 HK/gi/ h ng Pchi u i = 5855,9 HK/ gi/ h ng P = 4259,8 + 5855,9 = 10115,7 HK/ gi Hin ti mng l i xe buýt thành ph Hà Ni ch áp ng c 20% công su"t hành khách ca toàn thành ph . Do ó ta c tính c công su"t lu%ng hành khách trong 1 gi ca tuyn buýt Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên là q = 10115,7 * 20% = 2023 (HK/ gi). 2.3.2. Hi n trng c s h t!ng trên tuyn Qua i u tra kho sát c s h tng ta th"y r"t thích hp cho vic m tuyn xe buýt nhm to i u kin cho ng i dân i li trong khu vc ni thành Hà Ni t Bo tàng dân tc hc n bn xe L ng Yên. Ngoài ra tuyn buýt này còn phc v hành khách t các t nh lân cn và khu vc ngoi thành Hà Ni có th i vào trung tâm thành ph mt cách d dàng mà không phi i chuyn nhi u ln. L trình tuyn trên h ng Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên chy qua nhi u tuyn ng, tuy nhiên mt c!t ngang ca tuyn ng t i thiu là 7m, m bo cho xe buýt vn hành, tránh v t nhau an toàn. C s h tng trên tuyn r"t thun li cho xe buýt vn hành : u A - Bo tàng dân t c hc : Có din tích b trí dng và quay u cho xe buýt, không gây cn tr giao thông. Ti ây ã b trí im dng, chi u rng mt ng ti v trí này khong 30m, có v a hè lát gch rng khong 7m u B - B n xe Lng Yên : Có din tích b trí dng cho xe buýt, di tich ca bn xe này là 20.000m2, hin ti bn xe L ng Yên ã b trí các im dng cho xe buýt khi v bn . Ngoài ra ây còn là im u cu i ca các tuyn xe liên t nh phc v hành khách i li ra các t nh nm phía ông ca Hà Ni nh : B!c Ninh, H ng Yên, Hi D ng, Hi Phòng ... Vì vy nó có v trí ht sc quan trng, ti ây tp chung mt l ng hành khách t ng i l n. Tuy Bn xe L ng Yên có din tich nh, hn so v i các bn xe khác thành ph Hà Ni nh ng v-n có th b trí thêm im u cu i ca xe buýt. Chng II - Hin tr ng VTHKCC b ng xe buýt Hà Ni Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 49 Các im dng trên tuyn : Hin ti, trên h ng tuyn hu ht ã có sIn im dng cho xe buýt, riêng trên on ào T"n ( chi u B - A) và on ê La Thành ( m i làm) là ch a có im dng cho xe buýt. on tuyn t Bo tàng dân tc hc n nút giao thông Dawoo có mt ng ri nha, có gii phân cách cng mi bên rng khong 15m, có v a hè lát gch, rng khong 5 - 10m.Các im dng trên tuyn ng này ã có sIn và u có nhà ch. i m dng có nhà ch i m dng không có nhà ch Hình 2.2. Hi n trng im d$ng trên tuyn on tuyn Kim Mã có mt ng di nha, có gii phân cách cng, mi bên rng 20m, hai bên ng là khu dân c , có v a hè lát gch rng khong 5m. Có 1 im dng trên on ng này. im dng này hin ch a b trí nhà ch . on tuyn Ngc Khánh va m i ci to, ng 2 chi u, không có di phân cách mt ng di nha, rng khong 20m, có v a hè rng khong 3m. im dng cho xe buýt ã có sIn, t"t c các im dng trên on tuyn này u không có nhà ch. Hình 2.3. Tình trng mt òng trên ng Nguy&n Khánh Toàn Chng II - Hin tr ng VTHKCC b ng xe buýt Hà Ni Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 50 on tuyn ê La Thành ( c*) mt ng có di nha, ng 2 chi u, không có gii phân cách, rng khong 15m, có v a hè rng khong 3m. Có sIn im dng cho xe buýt. on tuyn ê La Thành m i làm mt ng có di nha, có di phân cách, mi bên rng khong 25m, có v a hè rng khong 5 – 10m. Ch a có các im dng cho xe buýt. on tuyn i C% Vit - Trn Khát Chân mt ng ri nha, có di phân cách, mi bên rng khong 20m, có v a hè rng khong 5m. im dng cho xe buýt ã có sIn, có mt s im dng ch a có nhà ch. on tuyn Kim Ng u - Lc Trung mt ng di nha, không có di phân cách, chi u rng ca ng khong 15m, có v a hè rng khong 3m. Các im dng trên xe buýt ã có sIn, hu ht các im dng trên on tuyn này ch a có nhà ch. on tuyn Nguy n Khoái mt ng di nha, có di phân cách, chi u rng ca ng khong 20m, có v a hè rng khong 3m. Các im dng trên on tuyn này không có nhà ch. Nhìn chung c s h tng trên tuyn khá hoàn ch nh, ch cn tin hành ci to và xây dng thêm nhà ch và bin báo. Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 51 CHNG III XU9T PHNG ÁN QUY HO"CH TUY!N BO TÀNG DÂN T3C H8C – BX LNG YÊN 3.1. C;n c xut phng án 3.1.1. Quan im, m#c tiêu phát trin GTVT ô th a. Quan im : Mt là : Phát trin GTVT ô th phi tin hành theo mt quy hoch th ng nh"t phù hp v i chin l c phát trin kinh t xã hi ca ô th và cn c u t mc cao hn nhanh chóng xây dng mt h th ng GTVT ô th hoàn ch nh, t ng xng. Hai là : Xây dng và phát trin h th ng GTVT ô th phi m bo tính h th ng, %ng b và liên thông Ba là : Xây dng và phát trin GTVT ô th phi m bo hiu qu kinh t xã hi tng hp nh an ninh qu c phòng, m# quan ô th, m bo mc tiêu phát trin b n v&ng b. Mc tiêu : - V mng l i giao thông ( c giao thông ng, giao thông t+nh, các c s vt ch"t khác i v i t"t c quá trình vn ti) phi có c c"u thích hp hoàn ch nh, to ra s liên thông hp lý trên toàn lãnh th ô th và v i bên ngoài ( trong n c và qu c t ) áp ng t t nh"t quá trình vn chuyn. - V vn ti, c bit là v VTHKCC phi áp ng s i li và vn chuyn hàng hoá nhanh chóng, thun tin, an toàn, vn minh và lch s. m bo các ch tiêu vn ti t c t ng xng v i các ô th trong khu vc. - Quá trình phát trin h th ng GTVT phi m bo t ng xng v i quá trình phát trin kinh t xã hi, t ng ng v i các n c trong khu vc và t hiu qu kinh t, xã hi, môi tr ng, góp phn gi& gìn trt t k c ng ô th. 3.1.2. Quan im, m#c tiêu phát trin VTHKCC bng xe buýt ca th ô Hà N i (2006 - 2010) (Trích t) báo cáo k t qu qun lý ho t ng VTHKCC b ng xe buýt quý IV n;m 2006 và k ho ch ?t hàng VTHKCC b ng xe buýt n;m 2007 - T t inh h>i) a. Quan im : - Phát trin mng l i xe buýt Hà Ni n nm 2010 tip tc c thc hin bng mt h th ng gii pháp mnh và %ng b, to s i m i cn bn i v i vic i li ca nhân dân Th ô. T nay n nm 2010 xe buýt tip tc gi& vai trò ch o trong các ph ng thc vn ti thành ph và cung c"p cho ng i dân mt dch v i li ch"t l ng cao. Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 52 - Khuyn khích các thành phn kinh t tham gia phát trin VTHKCC Hà Ni nhm gim v n u t t ngân sách nhà n c, to s cnh tranh lành mnh, h giá thành vn chuyn, gim tr giá t ngân sách. - Phát trin VTHKCC phi m bo tính h th ng, %ng b trên các l+nh vc : Mng l i giao thông, h tng c s cho tuyn buýt, h th ng pháp lut, c ch chính sách khuyn khích các doanh nghip tham gia VTHKCC bng xe buýt, %ng thi nâng cao hiêu lc qun lý ca nhà n c i v i hot ng VTHKCC. b. Mc tiêu : Hoàn thin mng l i tuyn buýt l"y Doanh nghip nhà n c làm vai trò ch o, khuyn khích thu hút các thành phn kinh t tham gia VTHKCC bng xe buýt Hà Ni, áp ng nhu cu i li ca hành khách trong thành ph v i tin cy cao. n nm 2010 xe buýt áp ng t 30 – 35 % nhu cu i li ca nhân dân. Ph"n "u n nm 2010 m m i thêm 23 tuyn xe buýt ( trong ó có c các tuyn xe buýt liên 7 vùng kinh t B!c b ), nâng tng s tuyn xe lên 70 tuyn c. Ch tiêu nh h ng giai on 2006 – 2010 ca VTHKCC bng xe buýt B ng 3.1. Các ch tiêu kinh t k' thut c b n ca VTHKCC bng xe buýt giai on Ch= tiêu n v* 2006 2007 2008 2009 2010 Tng s chuyn Tuyn 57 60 62 66 70 Ph ng tin Xe 1140 1300 1360 1500 1620 L t hành khách Triu HK 441 430 500 600 650 ( Ngu%n : Trung tâm qun lý và i u hành giao thông ô th ) 3.1.3. Các cn c pháp lý Quyt nh s 108/1998/Q- TTg ngày 20/6/1998 ca Th t ng Chính ph v vic phê duyt i u ch nh quy hoch chung Th ô Hà Ni n nm 2020. Ngh nh s 52/1999/N-CP ngày 8/7/1999 và s 12/2000/N-CP ngày 5/5/2000ca Chính ph ban hành Quy ch qun lý u t và xây dng. Quyt nh s 2892/Q/BGTVT- KHT ngày 29/9/2000 ca B tr ng B GTVT v vic lp báo cáo nghiên cu quy hoch phát trin giao thông vn ti ô th Th ô Hà Ni. Ngh nh s 110/2006/N- CP ngày 28/9/2006 ca chính ph v i u kin kinh doanh vn ti ô tô. Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 53 Quyt nh 34/2006/Q- BGTVT ngày 16/10/2006 ca B tr ng B giao thông vn ti v ban hành quy nh v qun lý vn ti hành khách công cng bng xe buýt. 3.2. Phng án quy ho ch tuy n : Bo tàng dân t c hc – BX Lng Yên 3.2.1. Xác nh im !u, im cui ng Hoàng Quc Vi t im d$ng ng Nguy&n Khánh Toàn Hình 3.1. S ho im !u ca tuyn B o tàng dân t c h c - Bn xe L ng Yên ng Nguy&n Khoái B(N XE L)*NG YÊN Hình 3.2. S ho im cui ca tuyn B o tàng dân t c h c – Bx L ng Yên THCS Lê Quý ôn Bo tàng dân t c hc CV Ngh/a ô im d)ng ca xe buýt im u cu$i ca các tuy n xe liên t=nh Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 54 !u A : B o tàng dân t c h c : ây là v trí im dng ca 2 tuyn 07 và 38, ti ây tp trung s l ng hành khách l n. Bên cnh và i din Bo tàng dân tc hc có Tr ng trung hc c s Lê Quý ôn và Công viên Ngh+a ô. Din tích im xe t ng i rng, có th xe buýt c, có kh nng b trí 2 n 3 xe buýt c2 l n. u B : B n xe Lng Yên : ây là im u cu i ca các tuyn buýt ni ô 24, 55 và các tuyn buýt k cn : 202, 203, 204, 205, 208. Ngoài ra ây còn là im u cu i ca các tuyn xe liên t nh phc v hành khách i li ra các t nh nm phía ông ca Hà Ni nh : B!c Ninh, H ng Yên, Hi D ng, Hi Phòng ... Vì vy nó có v trí ht sc quan trng, ti ây tp chung mt l ng hành khách t ng i l n. Tuy Bn xe L ng Yên có din tich nh, hn so v i các bn xe khác thành ph Hà Ni nh ng v-n có th b trí thêm im u cu i ca xe buýt. 3.2.2. L trình tuyn u A : Bo tàng dân t c hc; u B : B n xe Lng Yên L trình tuyn : Chi u dài ca tuyn là 11,7 Km + Chiu i : Bo tàng dân tc hc - Nguy n Khánh Toàn – ào T"n – Kim Mã - Ngc Khánh – ê La Thành - i C% Vit - Trn Khát Chân – Kim Ng u - Lc Trung - Nguy n Khoái - Bn xe L ng Yên. + Chiu v : Bn xe L ng Yên - Nguy n Khoái - Lc Trung – Kim Ng u - Trn Khát Chân - i C% Vit – ê La Thành - Ngc Khánh – Kim Mã – ào T"n - Nguy n Khánh Toàn - Bo tàng dân tc hc. 3.2.3. Xác nh im d$ng % trên tuyn i v i tuyn Bo tàng dân tc hc thì vic b trí các im dng dc tuyn là t ng i d dàng, ta ch cn b sung thêm mt s bin báo trên on ê La Thành m i làm và on ào T"n chi u v . C s h tng các im dng dc tuyn hu nh ã có sIn : trên on Nguy n Khánh Toàn ã có nhà ch, bin báo ca tuyn 07, 38. on ào T"n ( chi u i ) ã có sIn nhà ch bin báo ca tuyn 09; trên on Kim Mã ã có sIn bin báo a tuyn 32, 34, 07,….; trên on Ngc Khánh, ê La Thành ã có sIn nhà ch, bin báo ca tuyn 28; trên on i C% Vit - Trn Khát Chân ã có sIn nhà ch, bin báo ca tuyn 18, 26, 35, 44…; trên on Kim Ng u ã có sIn nhà ch, bin báo ca các tuyn 04, 30, ,36; trên on Lc Trung - Bn xe L ng Yên ã có sIn nhà ch, bin báo ca các tuyn 19, 24, 51…Còn mt s im dng ch a có nhà ch trên tuyn vì vy ngoài vic xây dng các im dng trên tuyn còn phi xây dng nhà ch m i ti nh&ng im dng ch a có nhà ch. Ngoài ra ti các im dng có nhà ch trên tuyn thì thông tin v tuyn nh tn su"t chy xe, thi gian xe n im dng … ch a có, vì vy khi xây dng nhà ch phi kt hp v i b trí nh&ng thông tin c bn v tuyn. Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 55 B ng 3.2. Danh sách v trí các im d$ng trên tuyn chiu B o tàng dân t c h c - BX L ng Yên Hi n tr ng Phng án b$ trí Làm m(i STT Tên im d)ng % LA (m) C ng d@n (m) Nhà ch& Bin báo T'n dng CSHT cB Bin báo Nhà ch& A Bo tàng dân t c hc 0 0 1 1 2 0 0 1 Ngã 3 Nguy n Khánh Toàn - D ng Qung Hàm 600 600 1 1 2 0 0 2 Cách cu Dch Vng 70m - Nguy n Khánh Toàn 400 1000 1 1 2 0 0 3 V n Th L - i din ngõ 12 ào T"n 700 1700 1 1 2 0 0 4 413 Kim Mã 750 2450 0 1 1 0 0 5 i din Khách sn Lake Side - Ngc Khánh 500 2950 0 1 1 0 0 6 Ngã 4 Ngc Khánh- Ging Võ ( i din Trung tâm VKO) 450 3400 0 1 1 0 0 7 339-341 ê La Thành ( i din H Vn Hóa) 300 3700 0 1 1 0 0 8 i din 244 ê La Thành (Gn ngã 4 Hoàng Cu) 450 4150 0 1 1 0 0 9 i din 104 ê La Thành 800 4950 0 0 0 1 1 10 i din 12 ê La Thành 400 5350 0 0 0 1 1 11 Tiu hc Ph ng Liên 500 5850 0 0 0 1 1 12 i din s 7 ào Duy Anh 500 6350 0 0 0 1 0 13 Tr ng i hc Bách Khoa 300 6650 1 1 2 0 0 14 65 i C Vit 300 6950 0 1 1 0 0 15 i din 85 Trn Khát Chân 600 7550 0 0 0 1 0 16 i din 244 Trn Khát Chân 600 8150 0 0 0 1 0 17 Ngân hàng công th ng khu vc Hai Bà Tr ng - Trn Khát Chân 600 8750 0 1 1 0 0 18 126 Kim Ng u - ng kim Vit Nam 600 9350 1 1 2 0 0 19 150-152 Lc Trung ( i din Siêu th Intimex) 600 9950 0 1 1 0 0 20 220 Nguy n Khoái (Gn Ngã 3 Nguy n Khoái- c Minh Khai) 850 10800 1 1 2 0 0 21 Cnh ngõ 18 Nguy n Khoái ( i din Vân %n Hotel) 600 11400 1 1 2 0 0 B BX Lng Yên 300 11700 Tng s$ v* trí d)ng : 22 v* trí 8 16 24 7 4 Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 56 Hình 3.3 S ho l trình tuyn buýt : B o tàng dân t c h c - Bn xe L ng Yên Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 57 B ng 3.3. Danh sách v trí các im d$ng trên tuyn chiu BX L ng Yên - B o tàng dân t c h c Hi n tr ng Phng án b$ trí Làm m(i STT Tên im d)ng % LA (m) C ng d@n (m) Nhà ch& Bin báo T'n dng CSHT cB Bin báo Nhà ch& B B n xe Lng Yên 0 0 0 0 0 0 0 1 Ngõ 18 Nguy n Khoái ( i din Vân %n Hotel) 400 400 1 1 2 0 0 2 220 Nguy n Khoái (Gn Ngã 3 Nguy n Khoái- D c Minh Khai) 500 900 0 1 1 0 0 3 150-152 Lc Trung ( i din Siêu th Intimex) 850 1750 0 1 1 0 0 4 i din ng kim Vit Nam 126 Kim Ng u 450 2200 1 1 2 0 0 5 45 Kim Ng u 400 2600 0 1 1 0 0 6 376 Trn Khát Trân 550 3150 0 1 1 0 0 7 230 Trn Khát Chân 500 3650 0 0 0 1 0 8 78 Trn Khát Chân 600 4250 0 0 0 1 0 9 120 i C Vit 400 4650 0 1 1 0 0 10 i din Tr ng i hc Bách Khoa 400 5050 0 1 1 0 1 11 i din s 7 ào Duy Anh 550 5600 0 1 1 0 0 12 12 ê La Thành 600 6200 0 0 0 1 1 13 115 ê La Thành 450 6650 0 0 0 1 1 14 214 ê La Thành 750 7400 0 1 1 0 0 15 426 ê La Thành (i hc Vn Hóa) 500 7900 0 1 1 0 0 16 Trung tâm VKO - Trin lãm Ging Võ 450 8350 0 1 1 0 1 17 Khách sn Lake Side - 8 Ngc Khánh 550 8900 0 1 1 0 0 18 i din Khách san Dawoo 900 9800 0 0 0 1 1 19 Khách sn Danly 400 10200 0 0 0 1 0 20 Qua cu Dch Vng 70m - Nguy n Khánh Toàn 700 10900 0 1 1 0 0 21 Ngã 3 Nguy n Khánh Toàn- D ng Qung Hàm 350 11250 0 1 1 0 0 A Bo tàng dân t c hc 650 1700 1 1 2 0 0 Tng s$ v* trí im d)ng % : 21 v* trí 3 16 19 6 5 Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 58 3.2.4. La ch n ph ng ti n a. Các cn c ch yu la chn xe buýt Hà Ni: Xe buýt c*ng nh các ph ng tin c gi i ng b khác tham gia giao thông trên ng ph Hà Ni phi tho mãn các tiêu chí v k# thut cung nh các tiêu chí v an toàn thông qua các vn bn sau ây : - Lut giao thông ng b s 26/2001/QH 10 ngày 29/6/2001. - i u l trt t an toàn giao thông ng b và i u l an toàn giao thông ô th ( ban hành kèm theo ngh nh s 36/ CP ngày 28/5/1995. - Quyt nh s 14/2006/ Q- BGTVT ngày 02/03/2006 v vic ban hành Tiêu chu$n nghành : Ph ng tin giao thông c gi i ng b - Ô tô khách thành phô – Yêu cu k+ thut.. - Ngh nh s 110 / 2006 N – CP ngày 28/09/2006 ca chính ph quy nh v i u kin kinh doanh vn ti bng ô tô . - Quyt nh s 34 /2006/ Q – BGTVT ngày 16/10/2006 ca B GTVT ban hành quy nh v qun lý vn ti khách công cng bng xe buýt. b. Các yêu cu i v i ph ng tin vn ti hành khách bng xe buýt : + m bo tính thun tin, tin nghi : - Thun tin cho hành khách - Thun tin cho lái xe + Yêu cu s"c ch"a ca phng tin VTHKCC : i v i xe buýt thì sc cha ca nó ph thuc vào din tích h&u ích ca sàn xe, nh mc cho mt ch ng%i : 0,315 m2 / 1 gh, 0,2 m2 / 1 ch ng hoc cao im thì 0,125 m2 / 1 ch ng tc là t ng ng v i 8 ng i ng trong 1m2. Ngoài ra còn ph thuc vào cách b trí ch ng%i trên xe và t l gh ng%i trên xe . + Yêu cu v kích thc phng tin : Chi u dài : 9m; Chi u rng : 2,5m; Chi u cao : 3,2m i v i xe buýt thì s c)a lên xu ng có th là : 1, 2 , 3 c)a, chi u rng ca c)a t 0,6 n 1,2m. Ngoài ra cn có c)a thoát him trong tr ng hp xe gp s c . + Yêu cu v tính m bo môi trng ca phng tin : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 59 - Ph ng tin phi m bo v tính bo v môi tr ng, khí x, ting %n. c bit i v i ph ng tin vn ti trong thành ph thì các yêu cu này càng òi h,i cao vì trong thành ph mt ô ph ng tin tham gia giao thông là r"t cao vì vy mà tính bo v môi tr ng càng c quan tâm hn. - Tiêu chu$n v tính nng k+ thut và ch"t l ng xe buýt trên các tuyn buýt tiêu chu$n Hà Ni nh bng sau : B ng 3.4. Các kích thc hình h c c b n ca xe buýt chu+n Hà N i TT Các kích th(c hình hc c bn n v* Buýt l(n tiêu chuCn Buýt trung bình Mini buýt 1 Chi u dài t i a mm 12000 9000 7000 2 Chi u rng t i a mm 2500 2500 2100 3 Chi u cao t i a mm 3300 3200 3100 4 Chi u dài c s t i a mm 5400 5000 3500 5 Bán kính vòng quay t i thiu mm 12800 8000 6700 6 T1 l sc cha (HK)/ c)a n HK/ c)a 20:01 20:01 25:01 7 S c)a n t i thiu c)a 4 3 1 8 Chi u rng c)a t i thiu mm 1150 900 700 9 Chi u cao sàn xe t i a mm 790 790 590 10 S bc lên xu ng t i a bc 3 3 2 11 Chi u cao t i a bc th nh"t ( Tr c/ sau) mm 370/ 340 370/ 340 370 12 Chi u cao bc th 2 (Tr c/ sau) mm 220/ 240 220/ 240 220 13 Chi u cao bc th ba (tr c / sau) mm 200/ 210 200/ 210 14 Chi u cao lòng xe t i thiu (tr c/sau mm 2050/ 1860 2050/ 1860 1950/ 1650 15 T1 l gh ng%i/ sc cha t i a % 40 40 60 16 Din tích sàn xe t i thiu / 1 HK m2 0,25 0,25 0,25 ( Ngu%n:PGS.TS NguyDn V;n Th: Bài ging công ngh khai thác ph ng tin vn ti ô thi) c. Các loi xe buýt hin có : Hin nay xe buýt có các loi sau : Autobus Renault SC10R; Mercedes Benz: Cito, Citaro, 0305, 0405, 814D, City Star; Hyudai Chorus, MAN – ORANA – MB1, SCANIA CNG BUS; Volvo B10BLE; DAEWOO BS90, BS105, Transinco. Trong ó loi xe Transinco hin nay ang c a vào s) dng cho mt s tuyn m i v i giá thành hp lý, xe c l!p ti Vit Nam. i v i tuyn buýt Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên ta nên la chn loi xe này d. La chn s b ph ng tin cho xe buýt : vn chuyn hành khách trên tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên ta có th s) dng nhi u loi xe có sc cha khác nhau. Song hiu qu s) dng ph ng tin c*ng Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 60 s( khác nhau khi chúng không phù hp v i c ng lu%ng hành khách trên các hành trình . Ph ng án quy hoch tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên là ph ng án quy hoch tuyên m i vì vy ta nên la chn ph ng tin theo sc cha hp lý . Theo HAMU, vn chuyn hành khách trong thành ph thì sc cha hp lý ca ph ng tin ph thuc vào c ng lu%ng hành khách trong gi theo mt h ng nh sau : B ng 3.5. Sc cha ca xe buýt ph# thu c vào công sut lu,ng hành khách trong 1 gi C&ng lu@ng hành khách trong m t gi& (HK) Sc cha ca xe ( Ch% ) 200 - 1000 40 1000 - 1800 65 1800 - 2600 80 2600 - 3800 110 >3800 180 ( Ngu%n : Nhp môn T chc vn ti trong thành ph - B môn Vn ti ng b thành ph ) Theo i u tra, công su"t lu%ng hành khách trên tuyn vào khong 1800 – 2600, vì vy ta có th chn sc cha ca ph ng tin là qtk = 80. Hin ti các xí nghip xe buýt ti Hà Ni có các loi xe có sc cha 60 ch ó là : Mercedes, Daewoo BS105, B80 - Transico, Daewoo –Hyundai,Renault, B80 Hàn Qu c, Daewoo .Qua thi gian s) dng ta th"y loi xe Transinco r"t phù hp v i i u kin ng xá Hà Ni, mt khác ch"t l ng xe li m bo vì vy ta có th l"y mác xe Transinco la chn cho tuyn Bo tàng dân t c hc – B n xe Lng Yên 3.2.5. Tính toán các ch tiêu khai thác vn hành trên tuyn C: ly tuy n : Lt = 11,7 km S$ im d)ng % trên tuy n : T bng 3.2 ta tính c khong cách bình quân gi&a các im Lo = 532m S im dng trên tuyn : n = t o L L - 1 = 11700 532 - 1 = 21 (im ) Th&i gian ho t ng trong ngày : Nhu cu i li ca hành khách trong khu vc ni thành trong ngày th ng b!t u s m và kt thúc mun, do vy ta la chn thi gian óng m tuyn nh sau : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 61 Thi gian hot ng : + Gi m tuyn : 5h00 + Gi óng tuyn : 21h00 + Thi gian hot ng ca tuyn trong ngày : 16h/ ngày Tn sut : + Gi cao im : 10 phút/ l t xe + Gi bình th ng : 15 phút/ l t xe Th&i gian tác nghi p u cu$i, th&i gian d)ng t i m t im d)ng trên tuy n : T = Tc = 10 Phút Td = 0,5 phút V'n t$c khai thác ( Vk ) Vk = dc t lb d L T T T+ + * 60 ( Km / h ) Trong ó : Tlb : Thi gian xe ln bánh trên ng ( phút ) Tlb = t t L V = 11,7 25 * 60 = 28,08 (phút) Vt : là vn t c ca ph ng tin, thông th ng ng i ta chn Vt = 25 Km/h. Td : Thi gian xe dng dc ng ( phút ) Tdc : Thi gian xe dng bn u cu i ( phút ) Vk = 11,7 28,08 0,5*21 2*10+ + * 60 = 11,98(km/h) Th&i gian m t chuy n xe ( Tc ) Tc = t k L V * 60 = 11,7 *60 11,98 = 58.6 ( Phút ) Trong ó : Lt : Chi u dài tuyn ( km ) Vk : Vn t c khai thác ( km / h) S$ chuy n xe trong m t ngày : S vòng xe trong mt ngày : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 62 Zvòng = 60* 60*bt cd bt cd T T I I + Trong ó : Tbt: Tng thi gian hot ng bình th ng ca xe trong ngày, Tbt = 10 h Tcd : Tng thi gian hot ng cao im ca xe trong ngày, Tcd = 6 h Ibt : Giãn cách chy xe bình th ng Ibt = 15 phút Icd : Giãn cách chy xe vào gi cao im Icd = 10 phút Zvòng = 60*10 60*6 15 10 + = 76 vòng S chuyn xe trong mt ngày : Zchuyn = 76 * 2 = 152 (chuyn ) S$ xe k ho ch, s$ xe v'n doanh Thi gian xe chy mt vòng : Tv = Tchi u i + Tchi u v = 2 * Tc = 2 * 58,6 = 117,2 (Phút) S xe vn doanh : Avd = min v T I = 117, 2 10 ≈12 (xe) V i vd α = 0,87 ta có s xe k hoch là : Akh = vd vd A α = 12 0,87 ≈ 14 ( xe ) H s$ thay i hành khách : t hk hk L L η = Trong ó : hk L Là c ly i li bình quân ca hành khách Da vào kt qu i u tra c ly i li bình quân ca hành khách trên mt s tuyn buýt ni ô ta có th xác nh c l ng h s thay i hành khách : Da vào kt qu i u tra ta c l ng c c ly i li bình quân ca hành khách là : hkL = 5,6 km Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 63 B ng 3.6. B ng thng kê c ly i li bình quân ca hành khách trên m t s tuyn buýt n i ô TT Tên tuy n S$ hi u tuy n C: ly tuy n (Km) C: ly huy ng (km) C: ly i l i bình quân ca hành khách (km) 1 Long Biên - Hà ông 1 13 19.7 5.4 2 Kim Mã - nh Công - Vn in 12 13.9 16.2 5.1 3 Long Biên - L+nh Nam 4 11,3 14.6 3.5 4 Nguy n Công Tr - Nguy n Công Tr 23 17.8 0 4.3 5 Yên Ph - Long Biên - Linh àm 36 16 15.9 5.9 6 B H% - Cu Gi"y - B H% 9 19 27 4.6 7 Kim Mã - Long Biên - Kim Mã 18 21.4 22 5.4 8 Trn Khánh D - Hà ông 19 14.5 28.9 4.8 9 Giáp Bát - Hà ông 21 11.5 23.7 5.9 10 Nam Thng Long - Giáp Bát 25 19.4 19 6.3 11 Hà ông - Nam Thng Long 27 18 18.6 7 12 Cu Gi"y - CV H% Tây 33 12 17.2 5.9 13 Giáp Bát - Linh àm - Hà ông 37 14.6 12.6 5.9 14 Giáp Bát - Nhn 32 18.7 20.7 6.3 15 Yên Ph - SV Qu c Gia 50 16.8 25.9 5.9 16 Kim Mã - Bn xe M# ình 13 9.6 11.5 5.9 17 Bn xe Giáp Bát - Bx M# ình 16 13.4 14.7 5.9 18 Mai ng - Bách Khoa - Di n 26 18 18.5 5.9 19 Nam Thng Long - Mai ng 38 20.4 22.3 5.9 20 Mai ng - Hoàng Qu c Vit 30 16.4 17.1 5.9 21 Trn Khánh D - Nam Thng Long 35 17.5 18.1 5.9 ( Ngu%n : Tng công ty vn ti Hà Ni ) H s thay i hành khách ca tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên : t hk hk L L η = = 11,7 5,6 = 2,09 H s$ l>i dng trng ti t/nh : Qua i u tra l u l ng hành khách mt s tuyn buýt ni ô, thì l u l ng hành khách bình quân là 50 – 70 hành khách . H s li dng trng ti t+nh là: 60 0,75 80 tt t tk q q γ = = = Kh$i l>ng hành khách và l>ng luân chuyn hành khách trong m t ngày : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 64 - Kh i l ng hành khách vn chuyn trong mt chuyn : WQc = qtk * *t hkγ η = 80 * 0,75 * 2,09 ; 126 (HK ) - L ng luân chuyn hành khách trong mt chuyn : WPc = WQc * hkL = 126 * 5,6 = 706 ( HK. Km) - Kh i l ng hành khách vn chuyn trong mt ngày ca oàn xe : WQngày = WQc * Zc = 126 * 152 = 19152(HK) - L ng luân chuyn hành khách trong mt ngày ca oàn xe : WPngày = WQngày * hkL = 19152 * 5,6 = 107251 (HK. Km) Quãng &ng xe ch y ngày êm tính cho oàn xe : Lng = Zc * Lt + Lh * Avd = 152*11,7 + 11,7 * 12 = 1919(Km) Quãng ng xe chy 1 nm tính cho c oàn xe : Ln = 365 * Lng = 365 * 1919 =700435 (km ) Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 65 B ng 3.7. Các ch tiêu khai thác vn hành tuyn B o tàng dân t c h c – Bx L ng Yên N;m TT Ch= tiêu n v* Th 1 th 2 th 3 th 4 th 5 Tng c ng 1 C: ly tuy n km 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 Chi u i 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 Chi u v 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 2 C: ly huy ng km 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 3 S$ im d)ng % trên tuy n Chi u i 21 21 21 21 21 21 Chi u v 21 21 21 21 21 21 4 Th&i gian m t l>t xe Phút 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 Thi gian tác nghip u cu i Phút 10 10 10 10 10 10 Thi gian ón tr khách ti mt im dng Phút 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 Th&i gian m t vòng xe Phút 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 117.2 6 Th&i gian ho t ng ca tuy n trong ngày Gi& 16 16 16 16 16 16 - Gi m tuyn Gi 5 5 5 5 5 5 - Gi óng tuyn Gi 21 21 21 21 21 21 - Thi gian cao im Sáng 6:30 - 8:30 Tr a 10:30 - 12:30 Chi u 16:30 - 18:30 - Thi gian bình th ng Gi Thi gian còn li 7 Tn sut ch y xe Phút - Gi cao im 10 10 10 10 10 10 - Gi bình th ng 15 15 15 15 15 15 8 Phng ti n - Sc cha Ch 80 80 80 80 80 80 - S xe vn doanh Xe 12 12 12 12 12 12 - S xe k hoch Xe 14 14 14 14 14 14 9 Tng l>t xe L>t - L t xe ngày 152 152 152 152 152 152 - L t xe nm 55480 55480 55480 55480 55480 55480 10 Tng Km hành trình xe ch y trong ngày, trong ó: km 1919 1919 1919 1919 1919 1919 - Trên tuyên km 1778 1778 1778 1778 1778 1778 - Huy ng km 141 141 141 141 141 141 - Quãng ng chy trung bình 1 ngày ca 1 xe vn doanh ( tính c huy ng) km 160 160 160 160 160 160 11 Tng km hành trình xe ch y trong n;m, trong ó : km 700435 700435 700435 700435 700435 700435 - Trên tuyn km 64008 64008 64008 64008 64008 64008 - Huy ng km 51465 51465 51465 51465 51465 51465 Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 66 3.2.6. Lp thi gian biu trên tuyn B ng 3.8. Thi gian biu chy xe ca tuyn B o tàng dân t c h c - Bn xe L ng Yên TT Bo tàng dân t c hc B n xe Lng Yên TT Bo tàng dân t c hc B n xe Lng Yên TT Bo tàng dân t c hc B n xe Lng Yên 1 5:00 5:00 31 11:10 11:10 61 17:30 17:30 2 5:15 5:15 32 11:20 11:20 62 17:40 17:40 3 5:30 5:30 33 11:30 11:30 63 17:50 17:50 4 5:45 5:45 34 11:40 11:40 64 18:00 18:00 5 6:00 6:00 35 11:50 11:50 65 18:15 18:15 6 6:15 6:15 36 12:05 12:00 66 18:30 18:30 7 6:30 6:30 37 12:20 12:10 67 18:45 18:45 8 6:40 6:40 38 12:35 12:20 68 19:00 19:00 9 6:50 6:50 39 12:50 12:30 69 19:15 19:15 10 7:00 7:00 40 13:05 12:40 70 19:30 19:30 11 7:10 7:10 41 13:20 12:55 71 19:45 19:45 12 7:20 7:20 42 13:35 13:10 72 20:00 20:00 13 7:30 7:30 43 13:50 13:25 73 20:15 20:15 14 7:40 7:40 44 14:05 13:40 74 20:30 20:30 15 7:50 7:50 45 14:20 13:55 75 20:45 20:45 16 8:05 8:00 46 14:35 14:10 76 21:00 21:00 17 8:20 8:10 47 14:50 14:25 18 8:35 8:20 48 15:05 14:40 19 8:50 8:30 49 15:20 14:55 20 9:05 8:40 50 15:35 15:10 21 9:20 8:55 51 15:50 15:25 22 9:35 9:10 52 16:00 15:40 23 9:50 9:25 53 16:10 15:55 24 10:00 9:40 54 16:20 16:10 25 10:10 9:55 55 16:30 16:25 26 10:20 10:10 56 16:40 16:40 27 10:30 10:25 57 16:50 16:50 28 10:40 10:40 58 17:00 17:00 29 10:50 10:50 59 17:10 17:10 30 11:00 11:00 60 17:20 17:20  Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 67 T các s liu cn thit nh : chi u dài hành trình, chi u dài gi&a các im , t c k# thut ca tng on, thi gian  các im , thi gian mt chuyn, thi gian hot ng trong ngày, s l ng xe hot ng trong ngày trên hành trình ca tuyn Bo tàng dân t c hc - B n xe Lng Yên ta xây dng c thi gian biu chy xe nh bng trên. Thi gian biu chy xe có tác dng cho vic t chc qun lý ph ng tin, lái xe, nâng cao hiu qu và ch"t l ng công tác ca nh&ng xe buýt hot ng theo hành trình và thông tin cho hành khách bit . 3.2.7. Công tác t chc lao ng cho lái, ph# xe Lao ng ca lái ph xe là lao ng phc tp nguy him có liên quan n an toàn và tính mng ca hành khách . Vì vy t chc lao ng cho lái xe phi m bo nh&ng quy nh v ch lao ng do nhà n c quy nh nh : + Thi gian làm vic mt tháng : là tng s thi gian làm vic trong thánh do nhà n c quy nh. + dài ca làm vic không l n hn 10 gi trong ngày i v i vn ti hành khách công cng bng xe buýt trong thành ph . + Thi gian chu$n b và kt thúc ca làm vic là 15 -20 phút. Sau 4 gi xe chy liên tc phi ngh ngi 30 – 60 phút . Lao ng lái ph xe là loi lao ng trc tip to ra sn ph$m vn ti, quyt nh n ch"t l ng sn ph$m vn ti. Lao ng lái ph xe có c thù riêng : òi h,i tính c lp cao, nhanh nhGn tháo vát, có s hiu bit rng, có sc kho' t t. Bi vy trong quá trình tuyn dng lao ng lái xe công ty phi t ra nh&ng yêu cu r"t cht ch( tr c khi ký hp %ng. Vic tuyn dng và tr l ng thc hin theo hp %ng lao ng gi&a Giám c và ng i lao ng, phù hp v i quy nh ca pháp lut. Trong mt ngày c chia làm 2 ca, mi ca 8 gi. Xác nh nhu c!u lái ph# xe cho tuyn buýt B o tàng dân t c h c - Bn xe L ng Yên Theo ph ng pháp tính toán theo qu# thi gian làm vic ( bài ging T chc qun lý doanh nghip - B môn KTVT & DL) thì nhu cu v lái xe trên tuyên c xác nh nh sau: Nlx = Wlx ( ) ( * ) H CK lx T T T QTG K ≠+ +  = W ( )* * H CK vd lx T T T AD QTG K lx ≠+ + Trong ó : H T : Tng thi gian làm vic ca xe trên tuyn Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 68 CK T : Tng thi gian chu$n kt T ≠ : Tng thi gian khác QTGlx : Qu# thi gian làm vic ca lái xe trong mt nm QTGlx = [ 365 – ( Dtb, cn + Dl + Dphép+ Dkhác) ] * 8 = 288 * 8 = 2304 (h) WlxK : H s tng nng su"t lao ng ca lái xe . ADvd : Tng s ngày xe vn doanh trong nm ADvd = Avd*Dc = 12*365 = 4380 ( ngày xe ) Trong ph ng pháp này thông th ng WlxK =1. Tng thi gian chu$n kt TCK = 10 phút và thi gian khác bng 0. Nlx = 10 (16 )*4380 60 2304 + = 31 (Lái xe ) Mi xe cn có 1 lái xe và 1 ph xe vì vy s l ng lao ng lái ph xe cn tuyn cho tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên là: 31*2 = 64 (ng i). 3.3. Tính toán chi phí và doanh thu ca phng án 3.3.1. Chi phí !u t vào ph ng án Bao g%m chi phí u t cho ph ng tin và chi phí u t cho c s h tng trên tuyn L trình ca tuyn i qua nhi u tuyn ng ã có sIn c s h tng cho xe buýt, nh ng v-n còn 1 s tuyn ng ch a có c s h tng dành cho xe buýt hoc là c s h tng ch a y . Vì vy ta cn phi xây dng thêm bin báo, nhà ch m i ti các im dng dc ng ch a b trí c s h tng cho tuyn buýt. Theo bng 3.2 và bng 3.3 thì s bin báo phi làm m i trên tuyn là 13 chic và s nhà ch làm m i là 9 cái . Hin nay chi phí xây dng mt nhà ch khong 50 triu %ng, chi phí xây dng 1bin báo là 5 triu %ng. Chi phí u t cho c s h tng = 13 * 5.000.000 + 9 * 50.000.000 = 515.000.000 VN Chi phí u t mua ph ng tin = V n u t cho 1 xe * S xe k hoch Trong ó v n u t cho 1 xe li bao g%m c l phí tr c b là 2% / xe ( Theo thông t 28/2000/TT – BTC ca B tài chính quy #nh t i khon 3 mc II). Ngoài ra v n u t cho ph ng tin còn có các chi phí khác nh : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 69 + Chi phí ng kim : Cn c" quy #nh ngày 10/2003/Q – BTC ngày 24/1/2003 quy #nh : chi phí ng kim 200.000VN/ xe + Chi phí BHTNDS quy nh d i v i xe 60 ch là : Theo bi u phí và m"c TNDS ca ch xe c gii kèm theo quy #nh 23/2003 Q – BTC ngày 25/2/2003 ca b trng b tài chính quy nh i v i xe 60 ch là : 1.040.000 VN + Chi phí dng kí xe : Theo thông t 77 – TC/TCT ngày 29/11/1996 tng cc thu quy nh ti phn 2 thì chi phí dng kí ô tô là 150.000 %ng / xe / ln Chi phí u t ph ng tin = 800.000.000 * 14 + 0.02 * 800.000.000 + 200.000 * 14 + 1.040.000 * 14 + 150.000 * 14 = 11.235.460.000 VN 3.3.2. Chi phí vn hành ph ng án Chi phí tin lng cho lái ph xe ( H s l ng lái xe + h s l ng ph xe) * l ng c bn * S xe hot ng ca tuyn * H s ca xe * H s ngày làm vic Theo thông t 76/ quy nh i v i l ng lái xe và ph xe c th trong bng sau ây: B ng 3.9. H s l ng lái ph# xe Lo i xe Buýt l(n Buýt TB Buýt nhE Lái xe 3,73 3,28 2,92 Ph xe 1,96 1,96 1,32 (Ngu%n : Thông t s 76 ca B tài chính ) L ng lái ph xe ca tuyn xe trong 1 tháng = (3,28 + 1,96 )* 450.000 * (1 + 1,1 )* (1 +0,1 )*12 *2,14 *1,27 = 177.645.627 VN Chi phí BHXH, BHYT, KPC trong mt tháng Chi phí BHXH, BHYT, KPC = 19% l ng c bn = 0,19 * 138.168.821 = 26.252.076 VN Chi phí tin n ca ca lái ph xe : Chi phí n ca = S lái xe và nhân viên bán vé cho 1 xe * S ca * n giá n ca * ngày xe hot ng Ti n n ca mt tháng ca các lái ph xe i v i tuyn : BTDTH – BXLY = 2 * 2 * 5.000 * 12 * 30 = 7.200.000 VN Chi phí thuê t : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 70 Cn c theo nh mc ca UBND Thành ph Hà Ni thì din tích thuê "t c tính cho tng loi xe nh sau : Xe buýt l n là 149m2, xe buýt trung bình là 117,5m2, xe buýt nh, là 87m2. Tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên s) dng loi xe buýt trung bình nên nh mc din tích "t là 117,5m2/ xe . Chi phí thuê "t tính theo công thc sau : Chi phí thuê "t = n giá thuê "t * Din tích "t n giá thuê "t trong mt nm i v i mt xe buýt trung bình là : 11.550 /m2/nm. Vy chi phí thuê "t 1 tháng ca tuyn là : Chi phí thuê "t = 117,5*14*11.550 12 = 1.583.313 %ng/ tháng Chi phí nhiên liu : Cn c vào quyt nh s 76/2003/ Q-UB ban hành nh mc tm thi cho hot ng xe buýt nh sau : i v i xe buýt m i thì nh mc nhiên liu c tính theo công thc sau ây : Qnl/100 = (K1 + q * K2* 1000 M ) * ε + n * K3 * 100 tL + K4 * 100 thV Trong ó : K1 : L ng tiêu hao nhiên liu cho 100km không ti trên ng loi mt K2 : L ng tiêu hao nhiên liu cho vic vn chuyn mt t"n hàng ( 17 HK ) trên quãng ng 100km K3 : L ng tiêu hao nhiên liu cho mt ln quay tr u xe . K4 : L ng tiêu hao nhiên liu cho 1 gi máy kéo lnh q : Sc cha ca xe ( S hành khách ) M : Kh i l ng bình quân mt hành khách bao g%m c hành lý ε : H s nh h ng do dng xe n : S ln quay tr u xe trong 1 vòng Chi phí nhiên liu = S Km hành trình xe chy * nh mc nhiên liu * n giá nhiên liu nh mc nhiên liu cho 100km : + Có i u hoà là: 40 lít/ 100km + Không có i u hoà : 32 lít/100km Ta có bng sau ây : Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 71 B ng 3.10. Chi phí nhiên li u i vi loi xe buýt trung bình TT Chi phí nhiên li u *nh mc n v* 1 nh mc nhiên liu trên 100km - Có i u hoà 40 lít/100km - Không có i u hoà 32 lít/100km 2 S ngày trong nm chy i u hoà 275 ngày 3 S ngày trong nm không chy i u hoà 90 ngày 4 S km trong nm chy i u hoà 527.725 km 5 S km trong nm không chy i u hoà 172.710 km 6 Giá nhiên liu/ 1 lít 10.000 %ng / lít Chi phí nhiên li u m t tháng 221.964.333 @ng/ tháng Chi phí nhiên li u 1km xe ch y 3.856 @ng/km Chi phí du nhn : Cn c vào nh mc, mc tiêu hao du nhn t 1% t i 1,5% so v i mc tiêu hao nhiên liu. Chi phí du nhn = Mc tiêu hao nhiên liu * % tiêu hao du nhn * n giá n giá du nhn là 19.030 / lít . Chi phí du nhn trong mt tháng = 22196,43 * 0.015 * 19030 = 6335971 / tháng Trích kh u hao c bn : CKHCB = * 100 i G Trong ó : i : T l trích kh"u hao c bn G: Nguyên giá xe Thi gian trích kh"u hao là 10 nm, s xe k hoch là 14 xe , vy chi phí kh"u hao c bn ca tuyn trong 1 tháng là : KHCB = 0, 7 * 800.000.000 *14 *10 12 *100 = 65.333.333 VN Chi phí trích trc s$a ch%a ln Ta có chi phí s)a ch&a l n : Chi phí SCL = S km hành trình trình chy xe * n giá SCL 1km Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 72 Thông th ng thì Chi phí trích tr c SCL = 50 – 60% KHCB Chi phí Trích tr c SCL trong 1 tháng = 0,6 * 65.333. = 39.200.000 VN Chi phí SCL cho 1km xe chy là : 681 %ng/km Chi phí mua BHTNDS : Quy nh mc bo him b!t buc i v i ch ph ng tin. Mc bo him 1 xe/ nm là 1.042.000 VN. Chi phí mua BHTNDS là : Chi phí BHTNDS = S xe k hoch * Mc bo him 1xe/ nm Chi phí BHTNDS trong 1 tháng ca tuyn = 14*1.042.000 12 = 1.215.667 VN Chi phí s$a ch%a thng xuyên : Chi phí s)a ch&a th ng xuyên = S km hành trình xe chy * n giá SCTX cho 1km Hin nay n giá SCTX mà nhà thu ang áp dng cho loi xe vn hành thc t bao g%m :S)a ch&a th ng xuyên ( bo d 2ng nh k/, s)a ch&a nh, ) + bo d 2ng, s)a ch&a i u hoà, s)a ch&a t xu"t + ph tùng bo d 2ng + qun lý phân x ng … Trong ó : S)a ch&a th ng xuyên là 371 %ng/km; Bo d 2ng s)a ch&a i u hoà là 132 %ng/km; s)a ch&a t xu"t là 35 %ng/km. Vy chi phí SCTX cho 1km xe chy là 538%ng/km Chi phí sm lp : Ti quyt nh 76/2003UB-ND thì : Chi phí sm l p = Hành trình xe chy * n giá xm l p 1km nh nghch s) dng l p 58.000km S b l p trên xe là 6 b/ xe ; n giá loi l p xe buýt trung bình là 2.510.000 %ng/ b Chi phí sm l p trên 1km xe chy = 2.510.000*6 58.000 = 260 %ng/km 3.3.3. Doanh thu khi a tuy n Bo tàng dân t c hc - B n xe Lng Yên vào h ot ng xác nh doanh thu cho tuyn ta xác nh theo công thc sau ây : Doanh thu = Sn l ng * Giá vé Nh ã bit sn l ng vn chuyn 1 ngày ca tuyn là WQngày = 14592(HK). Vì vy ta ch cn xác nh s hành khách i vé l t và i vé tháng . i v i các tuyn buýt hin nay ca Hà Ni s l ng hành khách i li bng xe buýt c chia ra nh sau: Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 73 Hình 3.4. B ng phân b vé Da vào kt qu i u tra ca các tuyn buýt hin nay thì nhu cu vé tháng ca toàn mng trong nm 2006 là khong 80%, còn li là vé l t ta áp dng cho tuyn Bo tàng dân t c hc - B n xe Lng Yên nh sau : S l ng hành khách s) dng vé l t trong 1 nm : Qvl = 0,2 * 14592 * 365 = 1.065.216 ( HK ) S l ng hành khách i vé tháng trong 1 nm : Qvt = 0,8 * 14592 *365 = 4.260.864 ( HK ) Doanh thu hành khách i vé l t trong 1 nm ca tuyn là: DTvl = 3.000 * 1.065.216 = 3.195.648.000 VN Doanh thu i v i vé tháng ca tuyn c tính theo tiêu thc sau ây : Doanh thu vé tháng trong 1 nm ca tuyn = Doanh thu vé tháng * 365. Xác #nh doanh thu vé tháng cho 1 chuyn xe : C c"u giá vé g%m hai loi vé c bn sau : + GVT u tiên : g%m 2 loi vé sau : - Vé tháng u tiên 1 tuyn : 25.000 VN - Vé tháng u tiên liên tuyn : 50.000 VN HK i l i b ng xe buýt HK i vé l"t HK i vé tháng HK i vé tháng liên tuyn HK i vé tháng 1 tuyn i tng u tiên i tng không u tiên i tng u tiên i tng không u tiên Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 74 + GVT BT : Có hai loi c bn sau : - Vé tháng bình th ng 1 tuyn : 50.000 VN - Vé tháng bình th ng liên tuyn : 80.000 VN Trong c c"u giá vé trên thì có 70% ng i s) dng vé tháng u tiên (hc sinh, sinh viên ) và 30% ng i s) dng vé tháng không u tiên ( CBCNVC ) S hành khách s) dng vé tháng u tiên : Qvt t = 0,7 * 4.260.864 = 2.982.605 HK S hành khách s) dng vé tháng không u tiên là : Qvtk t = 0,3 * 4.260.864 = 1.278.259 HK Qua i u tra ta th"y s l ng hành khách i vé tháng liên tuyn g"p 4 ln s l ng hành khách i vé tháng 1 tuyn . Vy doanh thu vé tháng trong 1 nm là : DTvt = (0,2 * 25.000 +0,8*50.000)*2.982.605+ (0,2 * 50.000+ 0,8*80.000) *1.278.259 DTvt = 228.808.391.000 VN Doanh thu trong mt nm ca tuyn : DT = DTvl + DTvt = 3.195.648.000 + 228.808.391.000 = 232.004.039.000 VN 3.4. ánh giá hi u qu kinh t - xã h i ca phng án ng trên quan im kinh t thì ph ng án quy hoch tuyn VTHKCC bng xe buýt không nh&ng em li hiu qu kinh t mà còn em li li ích xã hi áng k. Tr c tiên v li ích kinh t thì ph ng án ã to i u kin thun li cho nhu cu i li ca ng i dân trong phm vi mà tuyn i qua , tuyn buýt này to thun li cho hành khách ngoi t nh i vào trong khu vc ni thành mt cách d dàng và ng c li, kh nng vn chuyn ca tuyn là l n t1 l u t cho c s h tng là không cao vì gn nh ã sIn có, do ó kh nng thu h%i v n ca tuyn ch trong mt thi gian ng!n; ngoài ra nó còn em li li ích cho ng i s) dng ó là : Chi phí chuyn i ca HK trong ni thành gim, nh, hn chi phí khi mà hành khách i li bng xe máy và xe con; Gim thi gian i li ca hành khách trong khu vc ni thành n Bn xe L ng Yên và ng c li; gim c tai nn giao thông ng b do gim mt ph ng tin cá nhân. Hiu qu xã hi ca tuyn buýt này là : Thúc $y sn xu"t phát trin, gim c ách t!c trong gi cao im trên các tuyn ng trong ni ô, góp phn nâng cao dân trí và ci thin i s ng vn hoá xã hi to s giao l u gi&a khu vc ni thành, ngoi thành và các t nh lân cn Hà Ni. Tuyn buýt Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên m ra s( to công n vic làm cho ng i lao ng. Ngoài ra d án này còn góp phn ci thin môi tr ng do gim b t c s l ng ph ng tin gây ô nhi m nh xe máy, xe con…gim Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 75 thiu bi bm, ting %n do các ph ng tin gây ra, gi& gìn bu không khí trong sch trong khu vc ni thành Hà Ni 3.5. K t lu'n và ki n ngh* 3.5.1. Kt Lun : Quá trình ô th hoá, gia tng dân s , gia tng nhu cu i li và vn ti trong ô th c*ng nh hot ng i ngoi òi h,i mt kh nng áp ng l n và ch"t l ng phc v t t i v i h th ng giao thông. Mt h th ng giao thông công cng hot ng hiu qu là r"t quan trng, c bit v i giao thông ca Hà Ni hin nay ang b quá ti nghiêm trng v nhu cu giao thông và quá ti bi quá nhi u công nng không chính thc khác : là ni xe, tp kt vt liu, kinh doanh buôn bán, vui chi gii trí….Hin ti thì giao thông công cng th ô Hà Ni ch có mt ph ng thc ó là xe buýt, v i tng s tuyn là 58, nh ng mc phc v ca h th ng xe buýt ti Hà Ni là ch a trit , h s i tuyn còn l n, h th ng c s h tng phc v hot ng ca xe buýt còn yu kém. Hin nay trong ni ô thì ách t!c giao thông th ng xuyên xy ra nguyên nhân ch yu là s l ng ph ng tin cá nhân r"t l n vì vy xây dng mt h th ng xe buýt hoàn thin phc v t t nhu cu i li ca ng i dân và m bo phát trin kinh t xã hi ca th ô Hà Ni. Viêc quy hoch tuyn Bo tàng dân tc hc - Bn xe L ng Yên là c s to ti n cho vic m thêm tuyn buýt nhm phc v nhu cu i li ca ng i dân trong ni thành Hà Ni. Trong quá trình thc hin tài em không th tránh kh,i nh&ng thiu sót do hn ch v s liu thc t và hn ch v mt nng lc, em mong các thy cô giúp 2 óng góp b xung nh&ng ý kin quý báu ca mình cho % án ca em. Em xin chân thành cm n cô Nguy n Th Thanh Hoa và các thy cô trong b môn ã giúp 2 em hoàn thành % án. 3.5.2. Kin ngh : Mu n cho ng i s) dng xe buýt tng lên, tr c ht ch"t l ng phc v phi m bo : thun li, nhanh chóng, xe chy úng gi, úng tuyn, ch"t l ng xe phi t t, giá c phi phù hp v i thu nhp ca ng i dân vì vy em có mt s kin ngh : - Cn có nh&ng chính sách u t c s h tng : Nhà ch, bn , ng dành riêng cho xe buýt nâng cao t c vn chuyn và u t cho ph ng tin i m i các loi xe c*. Tng c ng công tác qung cáo ti các nhà ch, im u cu i xe buýt duy tu duy trì và hoàn thin h tng xe buýt - Nhà n c phi có bin pháp hn ch vic s) dng ph ng tin giao thông cá nhân bng cách tng giá xng du, tng giá dch v ( nh giá g)i xe, thu ng …) hoc hn ch ng ký xe trong ni thành . Làm sao mi ng u th"y rng s) dng ph ng tin giao thông cá nhân !t hn nhi u so v i s) dng ph ng tin công cng ( hin ti là xe buýt) Chng III - xu t phng án quy ho ch tuyn Bùi Minh Quân – QH&QL GTT K44 76 - Ci thin ch"t l ng dch v xe buýt nh nâng cao trình i ng* lái ph xe, s) dng các loi máy móc hin i phc v trên xe buýt, nâng cao trình t chc qun lý h th ng VTHKCC bng xe buýt. - Xây dng h th ng giá vé phù hp v i thu nhp ca ng i dân, gim giá vé cho hc sinh, sinh viên, ng i tàn tt.. vì ây là nh&ng i t ng có thu nhp th"p. B xung i t ng c h ng giá vé xe buýt u ãi. - Tng b c thí im, nhân rng loi hình xe buýt kh i l ng l n trên mt s trc chính nhm gii quyt tình trng quá ti ca xe buýt trong gi cao im. Tip tc m rng phm vi hot ng ca xe buýt. án tt nghip Bùi Minh Quân 77 TÀI LI-U THAM KHO [ 1 ] B GTVT, Giám c s GTCC thành ph Hà Ni Các quyt nh v vic ban hành các quy nh v t chc, qun lý vn ti hành khách công cng bng xe buýt [ 2 ] Nguy n Xuân Thu1 Giao thông ô th Nxb Giao thông vn ti [ 4 ] PGS. TS. Bùi Xuân Cy, THS. Qu c C ng ng thành ph và quy hoch giao thông ô th Nxb i hc giao thông vn ti Hà Ni – tháng 07/2005 [ 5 ] PGS. TS. Nguy n Vn Th, NS9T. Nguy n ThuH Anh, THS. Khu"t Vit Hùng Bài ging: công ngh khai thác ph ng tin vn ti ô thi Nxb Tr ng i hc giao thông vn ti Hà Ni - 2005 [ 6 ] PGS. TS. T S# Sùa, THS Trn H&u Minh Khai thác c s vt ch"t k# thut giao thông vn ti ô th Nxb Giao thông vn ti Hà Ni – 2005 [ 7 ] Quy hoch chi tit giao thông th ô Hà Ni n nm 2020 Hà Ni tháng 12 nm 2002 [ 8 ] Trung tâm qun lý và i u hành giao thông ô th Hà Ni Báo cáo kt qu qun lý và hot ng VTHKCC bng xe buýt nm 2006 [ 9 ] V* H%ng Tr ng Bài ging: ánh giá d án u t trong giao thông vn ti Nxb Tr ng i hc giao thông vn ti Hà Ni - 1999 [ 10 ] V* H%ng Tr ng Bài ging : Quy hoch giao thông vn ti ô th Nxb Tr ng i hc giao thông vn ti Hà Ni

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfQuy hoạch tuyến buýt Bảo tàng dân tộc học - BX Lương Yên.pdf