Quy trình thu hồi đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ

- Thời gian đầu trong quá trình thực tập do có quá nhiều công việc, Cán bộ của cơ quan luôn tranh thủ làm mọi việc để tổng kết tháng và mọi công việc luôn tự làm để nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, vì vậy em phải luôn cố gắn bám sát cách làm việc và tìm hiểu quy trình làm việc của cơ quan. - Công việc việc thực tế của em được đảm nhiệm phần lớn là theo dõi và giúp cán bộ tiếp nhận các hồ sơ trình phía lãnh đạo xem xét ký tên đóng dấu, được sự hướng dẫn em đã có thể kiểm tra được kỹ thuật đo đạc về các trích lục và trích đo địa chính; kiểm tra hồ sơ công khai hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục ghi sổ chuyển cơ quan thuế thực hiện theo quy trình của từng trường hợp theo hồ sơ.

pdf39 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình thu hồi đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2.2.3 Sơ đồ thể hiện qui trình thu hồi đất thưc tế tại phịng Tài nguyên và Mơi truờng huyện Long Hồ.............................................................. 23 2.3 TRÌNH TỰ THU HỒI ðẤT THỰC TẾ ðỐI VỚI CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ðƯỜNG TÂN HẠNH TẠI 3 ẤP: ẤP TÂN AN, ẤP TÂN THUẬN, ẤP TÂN NHƠN Xà TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG.............................................................................. 24 2.3.1 Quyết định thu hồi của UBND tỉnh. ............................................. 24 2.3.2 trình tự thu hồi ............................................................................. 25 2.3.3 Diện tích thu hồi chi tiết............................................................... 27 CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................... 30 3.1. KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC.................................................................... 30 3.2. THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN ......................................................... 30 3.2.1.Thuận lợi ...................................................................................... 30 3.3.2 Khĩ khăn ...................................................................................... 31 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 32 3.3.1 Kết luận ........................................................................................ 32 3.3.2 Kiến nghị ...................................................................................... 32 PHỤ CHƯƠNG ................................................................................. 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO KÈM THEO................................................ 34 x DANH SÁCH BẢNG VÀ HÌNH DANH SÁCH BẢNG STT Tên Bảng Trang 1 Bảng 1: diện tích tự nhiên các xã 4 2 Bảng 2: diện tích đo đạc tính đến ngày 01/01/2005 5 DANH SÁCH HÌNH STT Tên Hình Trang 1 Hình 1: điạ giới hành chính huyện long hồ 3 2 Hình 2: cơ cấu nhân sự 6 3 Hình 3: qui trình thu hồi đất tại huyện long hồ 23 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung QSDð Quyền sử dụng đất TNMT Tài nguyên Mơi trường CTð Chương trình đất UBND Uỷ ban nhân dân NSDð Người sử dụng đất BðB Ban đền bù CSD Chủ sử dụng VB Văn bản Qð Quyết định DT Diện tích TNKS Tài nguyên khống sản MT Mơi tr ường 1 TĨM TẮT Trong cuộc sống hiện đại ngày nay Việt Nam từng bước phát triển địi hỏi xây dựng nhiều cơng trình, cơ sở hạ tầng phục vụ cơng tác đổi mới đất nước.Tuy nhiên, đất đai khơng phải là nguồn tài nguyên vơ tận, nên nhà nước giao cho các cơ quan quản lý về đất đai tiến hành cơng tác thu hồi đất nhằm để xây dựng các cơng trình phục vụ lợi ích nhân dân và lợi ích của đât nước. Huyện Long Hồ, nơi tập trung nhiều khu cơng nghiệp, nhiều khu dân cư. Huyện cĩ nhiều xã bị chia cắt và cĩ nhiều xã cù lao. Chính vì vậy vấn đề thu hồi đất để thực hiện các cơng trình như: nâng cấp quốc lộ, xây dựng cầu, xây dựng khu chung cư… được ủy ban tỉnh và uỷ ban huyện, quan tâm hàng đầu. Cơng tác thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nĩi chung và huyện Long Hồ nĩi riêng, đã và đang thực hiện là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong quá trình thực hiện, cơng tác thu hồi đất đã đạt kết quả nhất định, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, cơng tác thu hồi đất vẫn cịn gặp nhiều khĩ khăn vướng mắc từ phía nhân dân, do nhân dân khơng đồng tình với việc thu hồi đất vì lợi ít của họ, vẫn cịn nhiều tình trạng tranh chấp về ranh đất,… đây là một trong những vẫn đề khĩ khăn cho cơng tác thu hồi đất. ðược sự phân cơng của nhà trường em cĩ cơ hội đi thực tế tìm hiểu cơng tác thu hồi đất và hồn thành được báo cáo thực tập tốt nghiệp “quy trình thu hồi đất”. ðịa điểm thực tập: Phịng tài nguyên và mơi trường huyện Long Hồ. Thời gian thực tập: 8 tuần từ 27 tháng 04 đến 20 tháng 06 năm 2009. 2 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 ðỊA ðIỂM THỰC TẬP 1.1.1. Sơ lược về cơ quan Long hồ một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long cĩ tổng diện tích tự nhiên là:192,98 km2, là một huyện vành đai bao quanh trung tâm Thành Phố Vĩnh Long giữ một vị trí hết sức quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Về vị trí địa lý, nằm trên trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 53 và Quốc lộ 57, vừa mang tính chất là địa bàn mở rộng vừa mang tính chất là địa bàn chịu áp lực trực tiếp đến quá trình đơ thị hĩa của trung tâm kinh tế văn hĩa đặc trưng của Thành Phố Vĩnh Long. ðơn vị hành chính cĩ mười bốn (14) xã và một (01) thị trấn mang tên Long Hồ, tổng số cĩ 105 ấp (khĩm), cĩ bốn (04) xã Cù Lao nằm giữa sơng Tiền và sơng Cổ Chiên rất thuận lợi cho việc vận chuyển mua bán. Huyện Long Hồ với vị trí địa và điều kiện tự nhiên thiên nhiên ưu đãi, Người dân cần cù hiếu học… đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm cho hoạt động khai thác đất đai khống sản đã thực sự trở thành nguồn vốn, nguồn lực rất quan trọng cho hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh. Ranh giới hành chính của huyện: Phía Bắc giáp tỉnh Tiền Giang Phía Nam giáp huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long Phía Tây giáp tỉnh ðồng Tháp Phía ðơng giáp huyện Măng Thít tỉnh Vĩnh Long Tọa độ địa lý: Từ 10o07’05” đến 10o19’50” vĩ bắc, Từ 105o52’18” đến 106o02’25” kinh đơng 3 Hình 1: điạ giới hành chính huyện long hồ và các huyện lân cận 4 Diện tích tự nhiên huyện chia theo ranh giới hành chính: Bảng 1: diện tích tự nhiên các xã STT Tên xã DT (km2) 01 Thị trấn Long Hồ 2.60 02 Xã Long An 15.10 03 Xã Phú ðức 14.99 04 Xã Long Phước 12.89 05 Xã Phước Hậu 9.24 06 Tân Hạnh 14.31 07 Xã Lộc Hồ 12.06 08 Xã Hồ Phú 12.12 09 Xã Phú Quới 11.85 10 Xã Thạnh Quới 13.53 11 Xã Thanh ðức 12.34 12 Xã An Bình 15.89 13 Xã Bình Hồ Phước 13.93 14 Xã Hồ Ninh 11.75 15 Xã ðồng Phú 20.25 Tổng cộng: 192.98 ( Nguồn: Phịng TN&MT huyện Long Hồ) 5 Bảng kết quả đo đạc BððC theo ranh giới hành chính 12 xã, thị trấn tính đến ngày 01/01/2005: Bảng 3: diện tích đo đạc tính đến ngày 01/01/2005 STT Tên xã Diện tích tự nhiên (ha) Diện tích đo đạc (ha) Tăng(+) Giảm (-) Tỷ lệ % đo đạc tồn huyện Năm thành lập 01 Thị trấn Long Hồ 206,81 260,8 -0,01 1,50 2003 02 Long An 1519,49 1515,6 -4,89 8,72 2003 03 Phú ðức 1498,8 1489,7 -9,03 8,57 2004 04 Long Phước 1288,98 1286,9 -20,08 7,30 2003 05 Phước Hậu 923,91 923,9 -0,01 5,32 2004 06 Tân Hạnh 143,26 1430,2 -1,06 8,23 2003 07 Lộc Hồ 1204,09 1203,7 -0,39 6,93 2003 08 Hồ Phú 1211,08 1211,2 -0,68 6,97 2003 09 Phú Quới 1185,23 1173,5 -11,73 6,75 2003 10 Thạnh Quới 1358,98 1358,9 -0,03 7,82 2004 11 Thanh ðức 1234,02 1229,6 -4,42 7,08 2004 12 An Bình 1588,04 728,8 -859,66 4,19 2005 13 Bình Hồ Phước 1392,98 1020,5 -372,98 5,87 2005 14 Hồ Ninh 1174,91 768,5 -406,36 4,42 2005 15 ðồng Phú 2025,75 1796,5 -228,64 10,33 2005 Tổng cộng: 19298,75 17378,87 -1919,97 ( Nguồn: Phịng Tài nguyên – Mơi Trường huyện Long Hồ) Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Long Hồ được thành lập căn cứ vào Quyết định số: 382/2005/Qð-UB ngày 31/3/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, trên cơ sở thành lập mới và tách ra từ Phịng Nơng Nghiệp ðịa Chính đồng thời cịn nhập thêm lĩnh vực mơi trường từ Phịng Cơng Thương. ðược chính thức hoạt động kể từ ngày 01/04/2005. Văn phịng ðăng ký QSDð được thành lập căn cứ vào quyết định của UBND huyện Long Hồ. ðược hoạt động chính thức ngày 01/01/2009 6 + Phịng TNMT và văn phịng ðăng ký QSDð huyện Long Hồ là cơ quan trực thuộc của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, nằm trên địa bàn khĩm 5 thị trấn Long Hồ. Là cơ quan chuyên mơn giúp Ủy ban nhân nhân huyện Long Hồ quản lý nhà nước về TNMT trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính và các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngồi được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo quy định của luật đất đai 2003. + Phịng và văn phịng làm việc 8 giờ; ngày thứ bảy làm việc buổi sáng. 1.1.2. Sơ đồ thể hiện cơ cấu nhân sự: Hình 2: cơ cấu nhân sự phịng tài nguyên v à VPðK Nguyễn Văn Lâm ( Trưởng phịng ) Nguyễn Chí Cường ( Phĩ phịng kim giám đốc VPDKQSDð) Nguyễn Thanh Sang ( Phĩ phịng ) Nguyễn Hồng Hồng Duyên ( Chuyên viên) Trần Quang Do (chuyên viên ) Phan Thị Minh Thảo ( Kế tốn - TH ) Nguyễn Văn Mười ( Phĩ giám đốc ) Nguyễn Thị Tuyết Trang ( chuyên viên ) Nguyễn Ngọc Quí ( chuyên viên TNKS ) Ngơ Thị Hồng Chi ( chuyên viên- KT) Võ Minh Trung (chuyên viên MT ) 7 1.1.3. Chức năng nhiệm vụ - Chức năng: Phịng TNMT và văn phịng ðăng ký QSDð huyện Long Hồ là cơ quan chuyên mơn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khống sản và mơi trường trên địa bàn huyện. ðồng thời phịng cịn chịu sự chỉ đạo về chuyên mơn của Sở Tài nguyên và Mơi trường. - Nhiệm vụ: + Quản lý sổ bộ, bản đồ địa chính về tài nguyên đất, tài nguyên khống sản. ðiều tra đo đạc cập nhật chỉnh lý biến động sổ bộ, bản đồ tài nguyên và các số liệu liên quan. + ðăng ký thống kê tài nguyên, lập thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý tài nguyên khống sản trên địa bàn huyện. + Lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm (05) năm và hàng năm trình Hội đồng Nhân dân phê duyệt và điều chỉnh. + Hướng dẫn các đối tượng sử dụng khai thác về Tài nguyên, lập hồ sơ thủ tục khi cĩ yêu cầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đúng theo Luật đất đai, luật Tài nguyên Mơi trường. + Phối hợp với các ban ngành huyện, Sở Tài nguyên và Mơi trường tổ chức thanh tra thường xuyên đột xuất trong việc đăng ký quản lý, sử dụng khai thác về tài nguyên, bảo đảm về vệ sinh mơi trường trên địa bàn huyện. + Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các ban ngành điều tra thu thập các tài liệu cĩ liên quan đến việc tranh chấp khiếu nại về tài nguyên mơi trường, kiểm kê áp giá bồi hồn lập thủ tục thu hồi đất để thực hiện các cơng trình của xã, huyện, tỉnh. 8 + Làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai theo dõi các hoạt động về mơi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện. 1.2 NỘI DUNG 1.2.1 ðặt vấn đề Thu hồi đất là một trong các bước quan trọng trong việc thực hiện cơng tác quy hoạch các dự án phát triển kinh tế, khu dân cư, khu đơ thị... và hiện nay đã xảy ra rất nhiều trường hợp các cấp cĩ thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi lại đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp sau đây: đối tượng đã được giao cấp đất khơng đúng thẩm quyền, đối tượng sử dụng đất cố ý hũy hoại đất hoặc đã hết thời hạn sử dụng mà khơng đăng ký gia hạn, sử dụng đất khơng đúng mục đích và khơng cĩ hiệu quả. Ngày nay trong cơng cuộc đổi mới xây dựng đất nước, ðảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế cơng nghiệp hĩa hiện đại hĩa đất nước. ðược sự chấp thuận của thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta đã lập nhiều dự án phát triển khu cơng nghiệp, khu đơ thị, dịch vụ thương mại các khu chợ tập trung... phục vụ đời sống và nhu cầu thiết yếu của xã hội. Huyện Long Hồ cĩ một vị trí khá thuận lợi nằm bao quanh trung tâm thị xã Vĩnh long, do đĩ các ban ngành đã nắm bắt được nhu cầu của người dân và làm tham mưu cho cấp trên. ðược sự chỉ đạo theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định thu hồi tổng diện tích đất được quy định trong dự án đầu tư sử dụng đất cơng trình đường Tân Hạnh, xã Tân Hạnh, thuộc huyện Long Hồ, bên cạnh đĩ cịn ban hành quyết định thu hồi diện tích đất của tổ chức sử dụng đất tại xã Tân Hạnh. Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ đã dựa theo quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và xét Tờ trình của Phịng Tài nguyên và Mơi trường đã ban hành quyết định cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tại xã Tân Hạnh cĩ đất bị thu hồi; Sau đây là trình tự, thủ 9 tục thu hồi đất cụ thể là cơng tác thu hồi đất để xây dựng đường Tân Hạnh, xã Tân Hạnh thuộc địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 1.2.2 Thu hồi đất Nhà nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với tư cách là đại diện chủ sở hữu tồn dân về đất đai, nhà nước ta sau khi giải phĩng đất nước đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và thực hiện quyền chiếm hữu đất đai bằng cách nắm tồn bộ vốn đất quốc gia, kiểm sốt và chi phối mọi hoạt động của người sử dụng đất, quy định mọi chính sách và ban hành luật ðất đai, quy định các điều kiện, hình thức, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất… Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng cĩ nhu cầu sử dụng đất là nhà nước cơng nhận quyền sử dụng đất đã được giao cấp hoặc cho thuê, nhà nước khơng thừa nhận việc địi lại đất đã giao theo quy định của pháp luật. Nhà nước cĩ chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất đất nơng nghiệp, lâm nghiệp, nuơi trồng thủy sản, làm muối… cĩ đất để sản xuất. ðồng thời cĩ chính sách ưu đãi đầu tư, đào tạo nghề, phát triển ngành nghề tạo việc làm cho lao động ở nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hĩa hiện đại hĩa đất nước. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết nhà nước cĩ quyền thu hồi đất đã giao, cho thuê. Việc nhà nước thu hồi lại đất sẽ chấm dứt quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân… bởi một số quyết định hành chính. Thu hồi đất là việc nhà nước ban ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư… Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của pháp luật được quy định tại khoản 5 điều 4 Luật đất đai năm 2003. Nhà nước khơng tùy tiện tiến hành việc thu hồi đất mà việc thu hồi đất của nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời trong một số trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng nhà nước tiến hành bồi thường về đất và tài sản trên đất cho người cĩ đất bị thu hồi. 10 Các văn bản pháp lý như: Luật đất đai 2003, Các nghị định 181/2004/Nð-CP, Nghị định 17/2006/Nð-CP và nghị định 84/2007/Nð-CP đã quy định cụ thể và chi tiết các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cho người cĩ đất bị thu hồi và việc quản lý đất thu hồi và giao đất đã thu hồi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư. 11 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ðẾN NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1.1 Các văn bản cĩ nội dung làm căn cứ trong việc thu hồi đất - Luật ðất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành Luật ðất đai; - Nghị định 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật ðất đai và nghị định số 187/2004/Nð-CP về việc chuyển cơng ty Nhà nước thành cơng ty Cổ phần; - Nghị định 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 2.1.2 Mục đích của việc thu hồi đất - Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng; - Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế; - Thu hồi đất để thực hiện các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp; - Thu hồi đất hoặc gia hạn sử dụng đất đối với đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà khơng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án; 12 - Thu hồi đất để xây dựng các khu kinh doanh tập trung cĩ cùng chế độ sử dụng đất; - Thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất do Ban quản lý khu cơng nghệ cao, khu kinh tế giao lại hoặc cho thuê; - Thu hồi đất trong trường hợp đất nơng nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích của xã, phường, thị trấn; - Thu hồi đất trong trường hợp người đang sử dụng đất khơng cĩ các quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, gĩp vốn bằng quyền sử dụng đất; - Thu hồi đất trong trường hợp đất thuộc diện Nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đã chủ động đề nghị và được phép thỏa thuận của người sử dụng đất. 2.1.3 Các trường hợp thu hồi đất Theo điều 38 Luật đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: - Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, phát triển kinh tế; - Tổ chức được Nhà nước khơng thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất cĩ thu tiền sử dụng đất mà số tiền đĩ cĩ nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuế đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc khơng cịn nhu cầu sử dụng đất; - Sử dụng đất khơng đúng mục đích và khơng cĩ hiệu quả; - Người sử dụng đất cố ý hũy hoại đất; - ðất được giao khơng đúng đối tượng hoặc khơng đúng thẩm quyền; - ðất bị lấn chiếm trong các trường hợp sau đây: + ðất chưa sử dụng bị lấn chiếm; + ðất khơng được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm; 13 - Cá nhân người sử dụng đất chết mà khơng cĩ người thừa kế; - Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; - Người sử dụng đất cố ý khơng thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước; - ðất được nhà nước giao, cho thuê cĩ thời hạn mà khơng được gia hạn khi hết thời hạn; - ðất trồng cây hàng năm khơng được sử dụng trong thời hạn mười hai (12) tháng liền; đất trồng cây lâu năm khơng được sử dụng trong thời hạn mười tám (18) tháng liền; đất trồng rừng khơng được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn (24) tháng liền; - ðất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà khơng được sử dụng trong thời hạn mười hai (12) tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà khơng được cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền quyết định giao đất và cho thuê đất đĩ cho phép. 2.1.4 Thẩm quyền thu hồi đất Theo điều 44 Luật đất đai thì thẩm quyền thu hồi đất được quy định như sau: - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tơn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngồi, tổ chức cá nhân nước ngồi; - Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngồi thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; Cơ quan Nhà nước cĩ thẩm quyền thu hồi đất đất quy định như trên khơng được ủy quyền. 14 2.1.5 Trình tự thu hồi đất theo nghị định 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. ðiều 49.Xác định và cơng bố chủ trương thu hồi đất 1.Việc xác định chủ trương thu hồi đất (đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch) hoặc ra văn bản chap thuận địa điểm đầu tư (đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án) được thực hiện dựa vào các văn bản sau đây: - Quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đơ thị hoặc quy hoặc xây dựng điểm dân cư nơng thơn đã được cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền xét duyệt theo quy định của pháp luật; - Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về xây dựng; ðối với dự án đầu tư sửu dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nhu cầu sử dụng đất được xác định theo quyết định phê duyệt dự án của cơ quan cĩ thẩm quyền;đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì nhu cầu sử dụng đất được xác định theo văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của sở tài nguyên và mơi trường theo quy định tại điểm b khoản 1 ðiều 30 Nghị định soos/10004/Nð-CP;đối với dự án xây dựng cơ sở tơn giáo thì nhu cầu sử dụng đất được xác định theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. - Các trường hợp thu hồi đất theo quy định tại các điểm a,b,c,d,e,g và h khoản 1 và các điểm a,c và d khoản 2 ðiều 36 Nghị định số 181/2004/Nð-CP,khoản 3 ðiều 2 Nghị định số 17/2006/Nð-CP,ðiều 34 và điều 35 Nghị định này. 2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư theo quy định tại khoản 1 ðiều này. 3. Uỷ ban nhân dân cáp huyện nơi cĩ đất bị thu hồi cĩ trách nhiệm chỉ đạo phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất,các quy định về thu hồi đất,về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi sử dụng vào mục đích quốc phịng,an ninh,lợi ích quốc gia,lợi ích cơng cộng và phát triển kinh tế;Uỷ ban nhân dân cấp xã 15 nơi cĩ đất bi thu hồi cĩ trách nhiệm niêm yết cơng khai chủ trương thu hồi đất ttrụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư cĩ đất bị thu hồi,thơng báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã (ở những nơi cĩ hệ thống truyền thanh). ðiều 50. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi Căn cứ vào văn bản của Uỷ ban nhân dân nêu tại khoản 2 ðiều 49 Nghị định này,cơ quan Tài nguyên và Mơi trường chỉ đạo văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện (đối với nơi chưa cĩ văn phịng đăng ký quyền sử đất) việc chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi theo quy định sau đây: Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản đồ địa chính đối với những nơi đã cĩ bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa cĩ bản đồ địa chính chính quy; Hồn chỉnh và trích sao hồ sơ địa chính (sổ địa chính) để gửi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,giải phĩng mặt bằng; Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung:số hiệu tờ bản đồ,số hiệu thửa đất,tên người sử dụng đất,diện tích của phần thửa đất cĩ cùng mục đích sử dụng,mục đích sử dụng đất. ðối với khu đất phải chính đo địa chính thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cĩ đất bị thu hồi thơng báo bằng văn bản cho người sử dụng đất thuộc khu vực phải thu hồi đất vè việc đo đại chính.Người sử dụng đất cĩ trách nhiệm chấp hành,phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đơ đạc xác định hiện trạng thửa đất. Kinh phí chi cho việc chỉnh lý bản đồ địa chính,trích lục bản đồ địa chính,trích đo địa chính,trích sao hồ sơ địa chính do chủ đầu tư dự án chi trả đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án,do tổ chức phát triển quỹ đất chi trả đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch. 16 ðiều 51. Lập,thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường,hỗ trợ tái định cư Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phĩng mặt bằng (cĩ sự tham gia của đại diện chủ đầu tư) lập phương án tổng thể về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu,tài liệu hiện cĩ do cơ quan Tài nguyên và Mơi trường cung cấp và nộp một (01) tại sở tài chính hoặc phịng tài chính ( gọi chung là cơ quan tài chính ) để thẩm định.Phương án tổng thể cĩ nội dung chính sau: Các căn cứ để lập phương án; Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất,hạng đất đối với đất nơng nghiệp, số tờ bản đồ, số thửa; giá trị ước tính của tài sản hiện cĩ trên đất; Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu,số lao động trong khu vực thu hồi đất,trong đĩ nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư; Dự kiến mức bồi thường,hỗ tợ và dự kiến địa điểm,diện tích khu tái định cư hoặc nhà ở tái định cư,phương thức tái định cư; Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoặc đào tạo chuyển đổi nghành nghề; Danh mục các cơng trình và quy mơ các cơng trình của nhà nước,của tổ chức, của cơ sở tơn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời; Số lượng mồ mã phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời; Dự tốn kinh phí thực hiện phương án; Nguồn kinh phí thực hiện phương án; Tiến độ thực hiện phương án. Trong thời hạn khơng quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án tổng thể, cơ quan tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan tài nguyên và mơi trường,các cơ quan cĩ liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xét duyệt. 17 Trong thời hạn khơng quá bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan tài chính, Uỷ ban nhân dân đã cĩ chủ trương thu hồi đất hoặc chấp thuận về địa điểm đầu tư cĩ trách nhiệm xem xét,ký quyết định xét duyệt phương án tổng thể. ðiều 52. Thơng báo về việc thu hồi đất Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt.Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phĩng mặt bằng cĩ trách nhiệm thong báo cho người sử dụng đất biết lý do thu hồi đất;dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư;biện pháp chuyển đổi nghành nghề, giải quyết việc làm; thời gian di chuyển và bàn giao đất bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể. Người sử dụng đất cĩ quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để nhận xét,để đạt hoặc yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,giải phĩng mặt bằng giải thích về những nội dung đã được thơng báo quy định tại khoản 1 ðiều này. ðiều 53.Quyết định thu hồi đất Việc ra quyêt định thu hồi đất được thực hiện như sau: Sau hai mươi (20) ngày, kể từ ngày thơng báo quy định tại khoản 1 ðiều 52 Nghị định này, cơ quan Tài nguyên và Mơi trường cĩ trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyêt sđịnh thu hồi đất; Trong thời hạn khơng quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài nguyên và Mơi trường cùng cấp, Uỷ ban nhân dân cĩ trách nhiệm xem xét, ký quyết định thu hồi đất; Trường hợp khu đất bị thu hồi vừa cĩ thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, vừa cĩ thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, vừa cĩ thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi chung đối với tồn bộ các thửa đất trên khu đất và ra quyết định thu hồi đối với từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình; Trong thời hạn khơng quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được quyêt định thu hồi chung của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản này,Uỷ 18 ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của mình. Quyết định thu hồi đất bao gồm: Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về việc thu hồi chung đối với tồn bộ các thửa đất của khu đất cĩ nội dung bao gồm tổng diện tích đất thu hồi, tên, địa chỉ của người sử dụng đất và danh sách các thửa đất bị thu hồi; Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền ban hành về việc thu hồi đất đối với từng thửa đât cĩ nội dung bao gồm tên, địa chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ hoặc sooscuar bản trích đo địa chính,số thửa loại đất,diện tích (tính theo hồ sơ địa chính hoặc số liệu diện tích chính thức được xác định lại trong quá trình lập phương án bồi thường,giải phĩng mặt bằng ). Quyết định thu hồi đất phải được gửi đến người cĩ đất bị thu hồi và được niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cĩ đất bị thu hồi trong suốt thời gian kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận được quyết định đến thời điểm kết thúc việc thu hồi. 2.2 CƠNG VIỆC TẠI CƠ QUAN 2.2.1 Vấn đề liên quan ðất đai khơng phải là nguồn tài nguyên vơ tận cho nên nhà nước ta đã giao cho các cơ quan quản lý về đất đai tiến hành cơng tác thu hồi đất. Là một cán bộ thay mặt nhà nước làm nhiệm vụ thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế phục vụ đời sống xã hội làm giàu đất nước. Qua chuyến đi thực tế này giúp em tìm hiểu được cơng tác này tại Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Long hồ. 19 2.2.2 Trình tự thủ tục thu hồi đất theo từng trường hợp được quy định theo nghị định số 181/2004/Nð-CP 2.2.2.1 Trình tự thu hồi đất đối với trường hợp Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, phát triển kinh tế. + Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền xét duyệt, Ủy ban nhân dân cấp cĩ thẩm quyền cĩ trách nhiệm giao cho cơ quan Tài nguyên và Mơi trường làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu vực đất thu hồi đối với nơi chưa cĩ Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất, trích sao hồ sơ địa chính để gởi cho cơ quan, tổ chức cĩ trách nhiệm lập phương án bồi thường, giải phĩng mặt bằng. Phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư được nộp một (01) bộ tại cơ quan tài chính để thẩm định và trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp xét duyệt. Lưu ý : Trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơng bố mà chưa cĩ dự án đầu tư thì tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phĩng mặt bằng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xét duyệt. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cĩ trách nhiệm lập phương án tổng thể về bồi thường, giải phĩng mặt bằng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xét duyệt. + Sau khi phương án tổng thể về bồi thường, giải phĩng mặt bằng được xét duyệt, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cĩ đất bị thu hồi thơng báo trước ít nhất là chín mươi (90) ngày đối với trường hợp thu hồi đất nơng nghiệp và một trăm tám mươi (180) ngày đối với trường hợp thu hối đất phi nơng nghiệp cho người đang sử dụng biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường giải phĩng mặt bằng. + Trước khi hết thời gian thơng báo, ít nhất là hai mươi (20) ngày, Sở Tài nguyên và Mơi trường cĩ trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thu 20 hồi đất. Quyết định thu hồi đất phải bao gồm nội dung thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng thửa đất do tổ chức, cơ sở tơn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngồi, tổ chức cá nhân nước ngồi sử dụng và nội dung thu hồi đất chung cho tất cả các diện tích đất cho hộ gia đình ,cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng. + Trường hợp trên khu đất thu hồi cĩ diện tích đất do hộ gia đình cá nhân đang sử dụng thì trong thời hạn khơng quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định về thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận , thị xã quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng. + Sau khi cĩ quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp Huyện cĩ trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường giải phĩng mặt bằng. + Tổ chức phát triển quỹ đất cĩ trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phĩng mặt bằng đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy họach, kế họach sử dụng đất được cơng bố mà chưa cĩ dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cĩ trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường giải phĩng mặt bằng đối với trường hợp thu hồi đất để giao, cho thuê thực hiện các dự án đấu tư. + Sau khi hồn thành việc bồi thường, giải phĩng mặt bằng. Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý hoặc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án. 2.2.2.2Trình tự thu hồi đất đối với tổ chức chuyển đi nơi khác, giảm hoặc khơng cịn nhu cầu sử dụng đất; hoặc người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất: Việc thu hồi đất của tổ chức được nhà nước giao đất khơng thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp cĩ nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc khơng cịn nhu cầu sử dụng đất người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được thực hiện như sau: 21 + Hồ sơ nộp: • Văn bản trả lại đất; • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 điều 50 luật đất đai (nếu cĩ). + Nơi nhận hồ sơ: • Phịng quy hoạch kế hoạch thuộc Sở Tài Nguyên và Mơi Trường nhận hồ sơ thu hồi đất trong trường hợp: Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tơn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngồi, tổ chức và cá nhân nước ngồi. • Phịng Tài Nguyên và Mơi Trường tiếp nhận hồ sơ thu hồi đất trong trường hợp: Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. + Trình tự thực hiện: • Trong thời hạn khơng quá hai mười lăm (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất.Cơ quan Tài Nguyên và Mơi Trường cĩ trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế trong trường hợp xét thấy cần thiết trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất. • Trong trường hợp khơng quá mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình Ủy ban nhân dân cấp cĩ thẩm quyền cĩ trách nhiệm xem xét, ký, gửi về cho cơ quan Tài Nguyên Mơi Trường trực thuộc quyết định thu hồi đất. 2.2.2.3 Trình tự thu hồi đất đối với tổ chức sử dụng đất giải thể, phá sản Việc thu hồi đất của tổ chức được nhà nước giao đất khơng thu tiền sử dụng đất hoặc được giao đất cĩ thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp cĩ nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể phá sản được thực hiện như sau: - Trong thời hạn khơng quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền, phịng quy hoạch 22 kế họach thuộc Sở Tài nguyên và Mơi trường nơi cĩ đất tiến hành thẩm tra xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thu hồi đất. - Trong thời hạn khơng quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cĩ trách nhiệm xem xét, ký, gửi cho Sở Tài nguyên và Mơi trường quyết định thu hồi đất. 2.2.2.4 Trình tự thu hồi đất của cá nhân sử dụng đất chết hay mất tích mà khơng cĩ người thừa kế - Hồ sơ gồm cĩ: • Giấy chứng tử hay quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan cĩ thẩm quyền. • Văn bản của Ủy ban nhân dân xã xác nhận chủ sử dụng đất khơng cĩ người thừa kế. • Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị thu hồi giao Ủy ban nhân dân xã quản lý. - Ủy Ban nhân dân xã, phường, thị trấn • Cán bộ địa chính thẩm tra việc người chết hay bị mất tích khơng cịn người thừa kế, thơng báo tại Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày. • Sau mười lăm (15) ngày nếu khơng cĩ khiếu nại, cán bộ địa chính xác nhận chủ sử dụng khơng cĩ người thừa kế và gửi tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi đất giao Ủy ban nhân dân xã quản lý, chuyển hồ sơ về Phịng Tài nguyên Mơi trường. -Phịng Tài Nguyên Mơi Trường • Thẩm tra, xác minh thực tế • Trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ban hành ra quyết định thu hồi đất 23 -Ủy Ban Nhân Dân Huyện • Trong thời hạn khơng quá mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cĩ trách nhiệm xem xét, ký, gửi cho Phịng Tài nguyên và Mơi trường quyết định thu hồi đất. 2.2.3 Sơ đồ thể hiện qui trình thu hồi đất thưc tế tại phịng Tài nguyên và Mơi truờng huyện Long Hồ. Hình 3: qui trình thu hồi đất tại huyện long hồ UBND huyện cơng bố chủ trương thu hồi Xác định và cơng bố chủ trương thu hồi UBND cấp tỉnh Qð ban hành VB UBND huyện thơng báo bằng VB cho CSD Chuẩn bị hồ sơ đo đac Lập danh sách thu hồi Trích sao hồ sơ địa chính BðB thơng báo về lý do thu hồi cho người Phịng TNMT lập tờ trình, trình UBND UBND huyện ra quyết định thu hồi đất Chỉnh lý BððC phù hộp Thẳm định và lập phương án bồi Thơng báo thu hồi BðB lập và thẳm định phương án bồi thường CQTC thẳm định trình UB huyện xét Ra quyết đinh thu hồi Văn phịng đăng ký QSDð tĩnh Phịng TNMT tống đạt Qð thu hồi đến người SDð 24 2.3 TRÌNH TỰ THU HỒI ðẤT THỰC TẾ ðỐI VỚI CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ðƯỜNG TÂN HẠNH TẠI 3 ẤP: ẤP TÂN AN, ẤP TÂN THUẬN, ẤP TÂN NHƠN Xà TÂN HẠNH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG. 2.3.1 Quyết định thu hồi của UBND tỉnh. Cơng trình xây dưng đường tân hạnh được điều chỉnh theo phạm vi giả toả theo cơng văn số 561/SGTVT thuộc 3 ấp: Tân An, Tân Thuận, Tân Nhơn xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chính sách pháp luật để làm cơng tác thực hiện cơng thác này: Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân cảu Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ðất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về thi hành Luật ðất đai; Căn cứ Nghị định số 84/2007/Nð-Cp ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Xét tờ trình số 265/TTr.STNMT ngày 26 thánh 02 năm 2009 của Giám đốc Sở Tài nguyên Mơi trường. Căn cứ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ chỉ đạo Phịng Tài Nguyên và Mơi Trường thực hiện cơng tác thu hồi đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 14.230,7 m2 tại 3 ấp: Tân An, Tân Thuận, Tân Nhơn, xã Tân Hạnh. Cụ thể như sau: - Hộ gia đình cá nhân sử dụng: diện tích 13.47,1 m2; - Tổ chức quản lý sử dụng: 760,6 m2 25 2.3.2 Trình tự thu hồi - Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh Vĩnh Long + Làm trích lục bản đồ địa chính khu đất; + Trích sao hồ sơ địa chính; + Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi bao gồm: tên người sử dụng đất, số thứ tự tờ bản đồ, số thứ tự thửa đất, diện tích thu hồi và mục đích sử dung đất; + Lập bảng tổng hợp diện tích đất thu hồi theo hiện trạng sử dụng đất. - Cơ quan tài chính Trong thời hạn khơng quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án tổng thể, cơ quan tài chính cĩ trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cơ quan Tài nguyên và Mơi trường tiến hành thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xét duyệt. - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành ra quyết định về việc thu hồi diện tích 14.230,7 m2 đất cho khu đất thực hiện dự án xây dựng đường Tân Hạnh, thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ bao gồm: Tổng diện tích đất bị thu hồi, họ và tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, danh sách các thửa đất bị thu hồi. Ngồi ra Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cịn ban hành riêng về quyết định thu hồi đất theo dự án cho đối tượng sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tơn giáo cĩ đất bị thu hồi. -Ủy ban nhân dân huyện long hồ Sau khi nhận được quyết định về việc thu hồi tổng diện tích đất theo dự án của Ủy ban nhân tỉnh đưa xuống, Trên cơ sở thơng tin và tài liệu số liệu hiện cĩ do Cơ quan Tài nguyên và Mơi trường cung cấp Ủy ban nhân dân huyện long hồ lập phương án tổng thể về bồi thường, hổ trợ tái định cư trình Ủy ban nhân tỉnh xét duyệt bao gồm các phương án sau: +Căn cứ lập phương án; 26 + Số liệu tổng hợp về diện tích, hạng đất, số tờ bản đồ, số thứ tự thửa đất, giá trị tài sản cĩ trên đất; + Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi. +Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; + Số lượng mồ mả phải di dời; + Nguồn kinh phí của dự án; + Tiến độ thực hiện dự án; Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ kết hợp với UBND xã Tân Hạnh thơng báo cho người sử dụng đất biết lý do thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. + Ban hành văn bản về thu hồi đất đối với từng thửa đất bao gồm: Họ và tên, địa chỉ của người bị thu hồi, số tờ bản đồ, số thửa, số của bản trích đo địa chính, loại đất, diện tích; + Lập Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt về việc thu hồi diện tích 14.230,7 m2 đất do tổ chức UBND xã Tân Hạnh quản lý và sử dụng. - Phịng tài nguyên mơi trường huyện Long hồ + Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long; + Làm trích lục bản đồ địa chính của từng thửa đất bị thu hồi; + Lập danh sách của hộ gia đình, cá nhân cĩ đất bị thu hồi; + Phịng TNMT lập Tờ trình về việc thu hồi diện tích 14.230,7 m2 của hộ gia đình, cá nhân cĩ đất bị thu hồi; Sau khi làm thủ tục xong tổng hợp các tài liệu đĩ gửi lên Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ để trình xem xét và ra quyết định thu hồi theo Tờ trình và thơng tin cĩ liên quan. + Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất với từng thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư + Phịng TNMT kết hợp với UBND xã Tân Hạnh bàn giao quyết định thu hồi đất và thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định; 27 + Phịng TNMT tổng hợp tất cả quyết định gửi về Sở Tài nguyên và Mơi trường để ban hành quyết định giao đất cho tổ chức sử dụng đất theo dự án đầu tư đã cơng bố. - Ủy ban nhân xã Tân Hạnh + Sau khi nhận được bàn giao biên bản cơng bố quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ; UBND xã Tân Hạnh cĩ trách nhiệm niêm yết quyết định thu hồi đất tại trụ sở Cơ quan và gửi quyết định thu hồi đất đến người cĩ đất bị thu hồi. + Lưu ý: Quyết định thu hồi đất phải được lập thành sáu (06) bản bao gồm: - Một (01) bản: nộp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; - Một (01) bản: nộp Sở Tài Nguyên và Mơi Trường; - Một (01) bản: nộp Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ; - Hai (02) bản: nộp Phịng TNMT để lưu và chỉnh lý - Một (01) bản: giao cho Người cĩ đất bị thu hồi. 2.3.3 Diện tích thu hồi chi tiết Cơng trình đường Tân Hạnh văn phịng ðăng ký tỉnh lập danh sách thu hồi là: Ấp Tân An: Số hộ gia đình bị thu hồi là: 173 hộ Tổng diện tích thu hồi là: 11152.9 m2 Phần đất giải toả từ tim HT vào 5 m: 8117,7 m2 Trong đĩ: + Hộ gia đình cá nhân sử dụng là: 8591,1 m2 - LUC(lúa): 1262,3 m2 - Nð(nghĩa địa): 0.5 m2 - ONT+CLN(thổ + vườn): 527,6 m2 - ðGT: 5312,4 m2 (theo hiện trạng là đường đá) 28 - ðGT: 59,8 m2 ( theo tư liệu CTð là rạch - hiện trạng là đường đá ) - LUC(lúa): 23,2 m2 (theo tư liệu CTð là mương lộ) + ðất tổ chức: 120,6 m2 - XD: 91,9 m2 - ONT: 28,7 m 2 Phần giải tỏa từ 5m đến thiết kế: 2435.2 m2 Trong đĩ: + đất hộ gia đình cá nhân: 2278,0 m2 - LUC(lúa): 896,0 m2 - ONT + CLN(thổ + vườn):: 330,6 m2 - CLN: 988.1 m2 - LUC(lúa): 26,1 m2 (theo tư liệu CTð là rạch) - CLN: 36,6 m2 (theo tư liệu CTð là mương lộ) + ðất tổ chức: 157,2 m2 - XD: 56,6 m2 - CLN: 100,4 m2 Ấp Tân Thuận Số hộ gia đình bị thu hồi là: 45 hộ Tổng diện tích thu hồi là: 1860,3 m2 Phần đất giải toả từ tim HT vào 5 m: 1040,8 m2 Trong đĩ: + ðất hộ gia đình cá nhân: 774,7 m2 - LUC(lúa): 100,5 m2 - NTTS: 5,5 m2 - ONT + CLN( thổ + vườn): 199,4 m2 - CLN: 382,9 m2 - CLN: 86,6 m2 (theo tư liệu CTð là mương lộ) + ðất tổ chức: 266,1 m2 - XD : 266,1 m2 29 Phần giải tỏa từ 5m đến thiết kế: 819,5 m2 Trong đĩ: + ðất hộ gia đình cá nhân: 602,8 m2 - LUC(lúa): 73,3 m2 - NTTS: 3,8 m2 - ONT + CLN ( thổ + vườn ): 143 m2 -ONT: 0,2 m2 - CLN: 382,5 m2 + ðất tổ chức: 216,7 m2 - XD: 216,7 m2 Ấp Tân Nhơn Số hộ gia đình bị thu hồi là: 35 hộ Tổng diện tích thu hồi là: 1217,5 m2 Phần đất giải toả từ tim HT vào 5 m: 604 m2 Trong đĩ: + ðất hộ gia đình cá nhân: 604 m2 - LUC (lúa): 6,6 m2 - NTTS: 122,5 m2 - ONT + CLN(thổ + vườn): 94,0 m2 - CLN: 12,8 m2 - CLN: 68,8 m2(theo tư liệu CTð là rạch) - CLN : 299,7 m 2 (theo tư liệu CTð là kinh) + ðất tổ chức : khơng cĩ Phần giải tỏa từ 5m đến thiết kế: 613 m2 Trong đĩ: + ðất hộ gia đình cá nhân: 613 m2 - LUC(lúa): 43 m2 - NTTS: 202,2 m2 - CLN: 57,4 m2 30 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC - Thời gian đầu trong quá trình thực tập do cĩ quá nhiều cơng việc, Cán bộ của cơ quan luơn tranh thủ làm mọi việc để tổng kết tháng và mọi cơng việc luơn tự làm để nhanh chĩng báo cáo lên cấp trên, vì vậy em phải luơn cố gắn bám sát cách làm việc và tìm hiểu quy trình làm việc của cơ quan. - Cơng việc việc thực tế của em được đảm nhiệm phần lớn là theo dõi và giúp cán bộ tiếp nhận các hồ sơ trình phía lãnh đạo xem xét ký tên đĩng dấu, được sự hướng dẫn em đã cĩ thể kiểm tra được kỹ thuật đo đạc về các trích lục và trích đo địa chính; kiểm tra hồ sơ cơng khai hồ sơ đủ điều kiện hoặc khơng đủ điều kiện để tiếp tục ghi sổ chuyển cơ quan thuế thực hiện theo quy trình của từng trường hợp theo hồ sơ. - Cùng cán bộ của Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Long Hồ em đã cĩ một số chuyến đi thực tế tống đạc quyết định trên đia bàn UBND xã Tân Hạnh và các xã trong địa bàn huyện; và một số nhiệm vụ khác được phân cơng. 3.2. THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN 3.2.1.Thuận lợi - Phịng Tài Nguyên và Mơi Trường và Văn phịng ðăng ký huyện Long Hồ với vị trí thuận lợi là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ và gần với Sở Tài nguyên và Mơi trường nên việc thực hiện sự chỉ đạo các cơng tác thu hồi đất khơng bị chậm trễ, các quy trình thực hiện cơng tác này ít sai sĩt và thực hiện tốt. 31 - Về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của tổ chức bồi thường, giải phĩng mặt bằng cũng phù hợp nên việc khiếu nại về quyết định thu hồi đất hay quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khơng xảy ra. Khi Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân theo mục đích phát triển kinh tế xây dựng chợ và nhà phố chợ xã Hồ Ninh được người dân ở địa phương đồng tình ủng hộ nên cơng việc khá thuận lợi trong quá trình làm việc. - ðây là lần thứ hai em cĩ chuyến đi thực tế nên cũng đã bớt nhiểu bỡ ngỡ và lo lắng cho cơng tác thực tập tại cơ quan, nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của các cán bộ tại Phịng Tài Nguyên và Văn phịng ðăng ký nên em cũng tiếp thu được một số kinh nghiệm quý báu. - Cán bộ hướng dẫn luơn nhiệt tình trả lời những câu hỏi mà em khơng hiểu cho em nắm bắt được nội dung của cơng tác thu hồi đất về pháp luật và quy trình thủ tục thực hiện. - Thầy Mai Phạm Minh Hải đã giải thích về phương pháp viết bài báo cáo gĩp ý và chỉnh sữa cho hồn thiện hơn. - Các anh chị trong cơ quan cũng tận tình hướng dẫn và giúp đỡ e trong quá trình thực tập và viết báo cáo. - Ngồi ra em cịn được tham gia nhiều cơng việc trong nhiều giai đoạn làm việc tại cơ quan, tiếp xúc và nghe được những vướn mắc khĩ khăn của người dân khi làm hồ sơ. 3.2.2 Khĩ khăn - Hiện nay Văn phịng đăng ký QSDð mới được thành lập cịn thiếu rất nhiều nhân viên, nên một cán bộ phải đảm nhiệm nhiều cơng việc. Vì vậy cơng tác làm thủ tục thu hồi đất là do cán bộ của Phịng Tài nguyên và Mơi trường làm. - Trong quá trình thu hồi đất chủ sử dụng vắng mặt và một số trường hợp khác do tranh chấp ranh đất với nhau nên cĩ chậm trễ khơng kịp tiến độ 32 Khi em thực hiện bài báo cáo này gặp rất nhiều khĩ khăn do: - Thu hồi đất là một cơng việc khĩ khăn vì mọi quy trình thực hiện cần tiếp xúc và làm việc với người dân, vì vậy em cần phải am hiểu các chính sách và pháp luật về đất đai để cĩ thể giải thích và tuyên truyền cho người sử dụng đất hiểu rõ lợi ích của việc thu hồi đất là nhằm phát triển kinh tế, xã hội. - Thu hồi đất khơng phải là một mơn học chính mà chỉ cĩ một lĩnh vực trong các mơn học: “Luật đất đai”, “Quản lý hành chính về đất đai” và “Thanh tra đất đai” nên gây khĩ khăn nhiều cho em trong quá trình thực tập tại cơ quan. - Cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình tuy nhiên do phụ trách nhiều cơng việc và phải đi cơng tác thường xuyên nên em khơng tiếp xúc được nhiều để giải bày những vướn mắc. - Do trình độ chuyên mơn của em cịn thiếu sĩt nên chưa bám sát đầy đủ để hồn chỉnh tốt đề tài. - Tuy vậy em rất biết ơn các anh chị cán bộ của Phịng Tài nguyên và Mơi trường và thầy Mai Phạm Minh Hải đã động viên giúp đỡ em rất nhiều. 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1Kết luận Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu rất cần thiết khơng thể thiếu đối với sinh viên vì thực tập sẽ giúp cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với cơng việc, với nghề nghiệp của mình, cĩ điều kiện tham gia trực tiếp làm những cơng việc sau khi ra trường mình sẽ làm, là hành trang giúp sinh viên tự tin sau khi ra trường Trong suốt thời gian thực tập các thầy cơ và các anh chị phịng Tài nguyên luơn quan tâm và giúp đỡ rất nhiệt tình để em hồn thành nhiệm vụ Thời gian đầu thực tập em cũng gặp nhiều khĩ khăn do trình độ chuyên mơn, nhưng bên cạnh những khĩ khăn đĩ là sự động viên giúp đỡ của các thầy cơ, các anh chị trong cơ quan, và bạn bè, giúp em vượt qua những khĩ khăn đĩ, các anh chị đã tạo mọi điều kiện để em được trực tiếp thực hiện cơng tác thu hồi đất. 33 3.3.2 Kiến nghị Thời gian thực tập đối với sinh viên cao đẳng tụi em là 8 tuần, chỉ vừa đủ để tụi em tìm hiểu được cơng việc của mình, nếu thời gian thực tập được thêm 2 tuần nữa thì tụi em sẽ nắm bắt được cơng việc vững vàng hơn sau khi ra trường. 34 PHỤ CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, Nghị định 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 Chính phủ, Nghị định 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quốc hội, Luật ðất ðai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quốc hội, Luật Tổ Chức Hội ðồng Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Sở TNMT tỉnh vĩnh long, Tờ trình số 265/TTr.STNMT ngày 26 tháng 02 năm 2009 của giám đốc STNMT tỉnh vĩnh long. TÀI LIỆU THAM KHẢO ðÍNH KÈM Bản đồ trích lục khu đất thu hồi cơng trình đường Tân Hạnh, thuộc xã Tân Hạnh huyện Long Hồ , Tỉnh vĩnh long Tờ trình số 956/TTr.TNMT ngày 30 tháng 3 năm 2009 Trích lục khu đất thu hồi thửa 1465 diện tích: 2.6m2 của PTNMT huyện Long Hồ ngày 30/03/2009 Quyết định 1288/Qð-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Sáu cư ngụ Nguyễn Huệ, P2, TXVL. Biên bản tống đạc quyết định số 1288/Qð-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2009 về việc giao nhận Qð của UBND huyện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuhoi_nthuy_nvluom_2809.pdf