Sự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Ninh)

Tăng cường cải thiện môi trường lao động cần có những kế hoạch đầu tư cho việc giảm bụi, ồn, thường xuyên kiểm tra an toàn- vệ sinh lao động. Nâng cấp nhà xưởng, trang bị ánh sáng quạt thông gió cho các khu vực làm trong nhà sàn, nhà rửa. Nâng cấp lại hệ thống vệ sinh đặc biệt là nhà tắm, nhà vệ sinh. Trang thiết bị đầy đủ và kịp thời đồ bảo hộ lao động cho phù hợp với từng loại lao động trong công ty, cải tiến, nâng cao chất lượng vừa đáp ứng được nhu cầu của điều kiện làm việc vừa bảo vệ được sức khoẻ người lao động. Ban lãnh đạo xí nghiệp cần quan tâm hơn nữa để việc thực hiện chính sách, chế độ đối với công nhân toàn công ty, đặc biệt là các chế độ về trợ cấp thai sản, trợ cấp độc hại dành cho nữ. Tổ chức việc ca kíp cho phù hợp với sức khoẻ cho công nhân. Cho các chế độ bồi dưỡng cho ca 3 tốt hơn. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường lao động chấp hành tốt các quy tắc an toàn, vệ sinh lao đông cho nữ công nhân. Đặc biệt là bồi dưỡng họ về mặt kiến thức, tay nghề, hiểu biết. Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của anh chị em thông qua việc đầu tư cho y tế, bảo hiểm. Cần mạnh dạn đưa nữ công nhân vào các vị trí quản lý trong xí nghiệp, trong phân xưởng, nhất là những đơn vị có lao động nữ Cần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khoẻ anh chị em thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ thể thao, giáo dục ý thức anh chị em trong việc bảo vệ môi trường lao động, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất.

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Ninh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¸t triÓn. Nguyªn lý nµy kh¼ng ®Þnh sù vËt kh«ng tån t¹i mét c¸ch biÖt lËp mµ chóng lu«n n»m trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i, qui ®Þnh chuyÓn ho¸ lÉn nhau ®Ó t¹o ra sù ph¸t triÓn. Marx lu«n cho r»ng ph¶i xem xÐt sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña sù vËt hiÖn t­îng theo mét qu¸ tr×nh trong nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö ph¸t triÓn kh¸c nhau ®Ó t×m ra tÝnh tÊt yÕu, nh÷ng quy luËt chi phèi ®Õn sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña chóng. MÆt kh¸c, lu«n nh×n sù vËt trong mét thÓ thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp, m©u thuÉn víi nhau, ®Êu tranh h×nh thµnh mét chØnh thÓ míi. §ã chÝnh lµ nguån gèc bªn trong cña sù ph¸t triÓn, vËn ®éng. Mèi liªn hÖ cña sù vËt lu«n ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ nh©n - qu¶.V× b¶n th©n mçi vÊn ®Ò lu«n chøa ®ùng trong nã nh÷ng nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã. Khi nh×n nhËn vÊn ®Ò søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng th× cã thÓ coi ®ã lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng bëi mét tËp hîp c¸c nguyªn nh©n phøc t¹p trong ®ã cã nguyªn nh©n tõ phÝa m«i tr­êng lao ®éng bao gåm c¶ yÕu tè kh¸ch quan vµ t¸c ®éng ng­îc trë l¹i m«i tr­êng ®ã. Tõ ®ã sÏ l¹i n¶y sinh ra mét cÆp nh©n qu¶ míi cã nguån gèc tõ c¸i cò. * TiÕp cËn tõ phÝa x· héi häc søc khoÎ: §©y lµ mét chuyªn ngµnh cña x· héi häc, coi sù èm yÕu hay khoÎ m¹nh cña con ng­êi kh«ng chØ b¾t nguån tõ c¸c qu¸ tr×nh sinh häc mµ cßn b¾t nguån tõ phÝa x· héi vµ ®­îc x¸c ®Þnh hµnh vi vÒ mÆt x· héi, chÞu sù thay ®æi vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi vµ c¶ v¨n ho¸ n÷a. §iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch bëi lÏ, c¸c vÊn ®Ò søc khoÎ hay bÖnh tËt kh«ng tån t¹i mét c¸ch trõu t­îng mµ lu«n g¾n bã víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña nh÷ng nhãm ng­¬× cô thÓ kh¸c nhau. Ng­êi ta xem xÐt søc khoÎ, bÖnh tËt cña con ng­êi kh«ng chØ trong mèi quan hÖ víÝ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña m«i tr­êng sèng mµ cßn trong mèi quan hÖ víi c¸c nh©n tè x· héi. Theo tr­êng ph¸i xung ®ét cho r»ng nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn m« h×nh bÖnh tËt vµ ch¨m sãc søc khoÎ lµ sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Quan ®iÓm nµy lý gi¶i sù tËp trung mét sè c¨n bÖnh ®Æc thï nµo ®ã vµo c¸c nhãm giai cÊp, nhãm ng­êi kh¸c nhau trong x· héi do sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ mÆt ®Þa vÞ, quyÒn lùc, cña c¶i...g©y ra. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch cho viÖc nh÷ng ng­êi lao ®éng trong m«i tr­êng lµm viÖc nÆng nhäc ®éc h¹i cã kh¶ n¨ng nhiÔm mét sè bÖnh ®Æc tr­ng do m«i tr­êng ®ã g©y ra cao h¬n so víi nh÷ng ng­êi kh¸c nh­ng søc khoÎ, bÖnh tËt cña hä l¹i phô thuéc nh÷ng ng­êi cã ®Þa vÞ, quyÒn lùc cao h¬n. Cßn Talcott Parson mét nhµ x· héi häc ®øng ®Çu tr­êng ph¸i c¬ cÊu chøc n¨ng l¹i cho r»ng: Con ng­êi ta cã thÓ “lùa chän “ ®Ó èm vµ bÖnh tËt nh­ mét vai trß x· héi1. ¤ng quan niÖm bÖnh tËt vµ søc khoÎ kh«ng ph¶i lµ mét ph¹m trï sinh häc mµ lµ s¶n phÈm cña sù t­¬ng t¸c x· héi, con ng­êi cã thÓ viÖn ®Õn bÖnh tËt nh­ lµ mét c¬ héi ®Ó nghØ ng¬i. Nh­ vËy theo Parson th× søc khoÎ ®­îc nh×n nhËn nh­ mét vÊn ®Ò x· héi nã mang tÝnh quyÕt ®Þnh x· héi2 . Mét c¸ch nh×n kh¸c vÒ bÖnh tËt, søc khoÎ tõ quan ®iÓm Macxit. §ã lµ viÖc g¾n søc khoÎ, bÖnh tËt víi cÊu tróc kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn chÝnh trÞ. §èi víi F.Engel bÖnh tËt lµ mét biÓu hiÖn vµ lµ hËu qu¶ trùc tiÕp cña viÖc ch¹y theo lîi nhuËn bÊt chÊp sù an toµn. ¤ng ®­a ra hai luËn ®iÓm c¬ b¶n: thø nhÊt bÖnh tËt kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cña b¶n chÊt c¸ nh©n vµ tai n¹n lµ s¶n phÈm cña tæ chøc c«ng nghiÖp. Thø hai èm ®au vµ bÖnh tËt tr­íc hÕt lµ s¶n phÈm cña c¸c ®iÒu kiÖn x· héi chø kh«ng ph¶i lµ sù cè sinh vËt kh«ng thÓ tr¸nh khái 3. Chó thÝch: 1&2&3: theo t¹p chÝ x· héi häc sè 2/1996 [4-7]. Nh­ vËy x· héi häc søc khoÎ cã nguån gèc x· héi vµ lµ vÊn ®Ò x· héi, nã chÞu ¶nh h­ëng cña c¶ m«i tr­êng tù nhiªn vµ c¶ m«i tr­êng x· héi ®ång thêi tuú thuéc vµo møc ®é chinh phôc cña con ng­êi víi hai m«i tr­êng nµy.Trong thùc tÕ ®iÒu kiÖn vËt lý tù nhiªn ®Òu phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn x· héi, tæ chøc x· héi. Chóng ®­îc c¶i thiÖn hay kh«ng ®Òu n»m trong tay c¸c chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n lý vµ søc khoÎ, bÖnh tËt cña ng­êi lao ®éng còng phô thuéc vµo hä. Do ®ã m«i tr­êng x· héi , c¸c tæ chøc x· héi mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi søc khoÎ, bÖnh tËt. Nh­ vËy trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi kh¸c nhau l¹i t¹o ra ®iÒu kiÖn cho nh÷ng bÖnh ®Æc thï. *TiÕp cËn tõ phÝa x· héi häc lao ®éng: X· héi häc lao ®éng nghiªn cøu sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a con ng­êi víi t­ liÖu s¶n xuÊt, ®èi t­îng cña nã chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi cña lao ®éng còng nh­ sù t­¬ng t¸c cña néi dung lao ®éng vµ tæ chøc lao ®éng ®Õn søc khoÎ, bÖnh tËt cña con ng­êi. Tõ ®ã chóng ta cã c¸ch nh×n vÊn ®Ò toµn diÖn h¬n vµ xem xÐt nã tèt h¬n. 2.Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ: 2.1.Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi liÖu: §Ò b¸o c¸o ®­îc hoµn thµnh c¶ vÒ mÆt lý luËn còng nh­ sù phong phó thªm vÒ mÆt th«ng tin, t¸c gi¶ nghiªn cøu ®· sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó thÓ hiÖn qua viÖc thu thËp vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi nghiªn cøu nh­ s¸ch b¸o, t¹p chÝ, c¸c b¸o c¸o cña tr¹m y tÕ vµ c«ng ®oµn c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng. 2.2.Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn b»ng b¶ng hái: Nghiªn cøu chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t qua phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn víi kÝch th­íc mÉu lµ 100, nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi c«ng nh©n t¹i hai ph©n x­ëng TuyÓn I vµ TuyÓn II cña c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng. 2.3. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t: Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, pháng vÊn tiÕp xóc trùc tiÕp víi ng­êi c«ng nh©n ®ang lµm viÖc t¹i hai ph©n x­ëng cña c«ng ty, t¸c gi¶ nghiªn cøu ®· quan s¸t c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®Ó tõ ®ã ®èi chiÕu ®¸nh gi¸ víi c¸c sè liÖu thu ®­îc nh»m lµm phong phó thªm cho c¸c gi¶ thuyÕt vµ phÇn chøng minh trong b¸o c¸o. III/C¸c kh¸i niÖm c«ng cô: 1.Kh¸i niÖm m«i tr­êng lao ®éng: XuÊt ph¸t tõ ®Þnh nghÜa m«i tr­êng sèng: lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè bao quanh mét sinh thÓ hay quÇn thÓ sinh vËt t¸c ®éng nªn cuéc sèng. M«i tr­êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn (®Êt ®ai, khÝ hËu), hÖ sinh vËt (®éng thùc vËt) cïng c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi (c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¸c quan hÖ, c¸c phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸...) hay theo ®Þnh nghÜa cña luËt b¶o vÖ m«i tr­êng th×: “ M«i tr­êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ yÕu tè vËt chÊt, x· héi nh»m t¹o quan hÖ mËt thiÕt víi nhau bao quanh con ng­êi, cã ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ tù nhiªn ”1. Theo ®Þnh nghÜa trªn, m«i tr­êng lao ®éng lµ mét ph¹m vi nhá trong m«i tr­êng sèng cña con ng­êi. M«i tr­êng lao ®éng bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ quan hÖ cña c«ng nh©n trong s¶n xuÊt. §iÒu kiÖn lao ®éng ë ®©y bao gåm trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh­ c«ng cô lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ c¸c yÕu tè vËt lý bao quanh n¬i s¶n xuÊt nh­ nhiÖt ®é, tiÕng ån, khÝ hËu. ë ®©y ®iÒu kiÖn lao ®éng ®­îc hiÓu lµ m«i tr­êng vËt lý tù nhiªn. Quan hÖ cña ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt lµ c¸c quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng víi nhau hay quan hÖ cña ng­êi lao ®éng víi ng­êi qu¶n lý xÝ nghiÖp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong xÝ nghiÖp. C¸c yÕu tè nµy chÝnh lµ m«i tr­êng x· héi. SÏ lµ thiÕu xãt nÕu nãi m«i tr­êng x· héi mµ chØ ®Ò cËp ®Õn ®iÒu kiÖn lao ®éng, bá qua m«i tr­êng x· héi. V× m«i tr­êng lao ®éng chÝnh lµ m«i tr­êng tù nhiªn céng m«i tr­êng x· héi 2. chó thÝch: 1&2: T«n ThiÖn ChiÕu – M«i tr­êng lao ®éng cña n÷ c«ng nh©n ë mét sè ngµnh nÆng 2.Kh¸i niÖm søc khoÎ vµ bÖnh tËt. Kh¸i niÖm søc khoÎ Tæ chøc y tÕ thÕ giíi WHO x¸c ®Þnh : søc khoÎ lµ “mét tr¹ng th¸i cña con ng­êi tho¶i m¸i vÒ vËt chÊt, chÝ tuÖ vµ x· héi” §Þnh nghÜa nµy kh«ng thÓ bã hÑp trong quan niÖm lµ kh«ng cã bÖnh tËt, kh«ng yÕu ®uèi mµ lµ ë tr¹ng th¸i cã thÓ chÊt tèt, trÝ tuÖ ph¸t triÓn vµ lµnh m¹nh. Kh¸i niÖm bÖnh tËt Kh¸i niÖm bÖnh: Thø nhÊt: lµ tr¹ng th¸i c¬ thÓ hoÆc bé phËn c¬ thÓ ho¹t ®éng kh«ng b×nh th­êng. Thø hai: Lµ thãi xÊu vµ khuyÕt ®iÓm vÒ t­ t­ëng lµm cho cã nh÷ng ho¹t ®éng ®¸ng chª tr¸ch hoÆc g©y h¹i.3 3: Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt – NXB Khoa häc x· héi – trung t©m tõ ®iÓn häc.H,1994[56]. Kh¸i niÖm bÖnh tËt ®­îc thÓ hiÖn d­íi 3 khÝa c¹nh : BÖnh : lµ nh»m ph¶n ¸nh mét qu¸ tr×nh bÖnh lý ®ã lµ kÕt qu¶ cña sù rèi lo¹n hÖ thèng sinh häc b×nh th­êng trong c¬ thÓ cña con ng­êi. Muèn ch÷a trÞ ph¶i sö dông ®Õn thuèc hoÆc sù can thiÖp b»ng phÉu thuËt. §au, yÕu, èm : cÊp ®é nµy nh»m chØ sù ®au yÕu vÒ thÓ chÊt, tinh thÇn vµ x· héi. BÖnh ho¹n : mang ý nghÜa x· héi ®ång thêi mang ý nghÜa lÖch l¹c c¸c chuÈn mùc x· héi, nã lµ mét biÓu t­îng kh«ng nh©n v¨n g¾n liÒn víi lèi sèng, chÊt l­îng sèng vµ c¸c gi¸ trÞ vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ nh©n c¸ch. Nã ®­îc coi nh­ lµ hµnh vi, hµnh ®éng tr¸i víi chuÈn mùc cña mét céng ®ång. BÖnh ho¹n nh­ mét sù kiÖn x· héi . BÖnh x· héi Tªn chØ chung nh÷ng bÖnh cã ¶nh h­ëng lín ®Õn toµn x· héi, do tû lÖ m¾c bÖnh cao ë mét vïng hoÆc trong ph¹m vi c¶ n­íc, cã tÝnh chÊt l©y lan, cã tû lÖ tö vong cao, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ nh©n d©n, ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi do bÖnh nh©n mÊt kh¶ n¨ng lao ®«ng t¹m thêi hay vÜnh viÔn (VD: nh­ bÖnh phong, bÖnh sèt rÐt, bÖnh hoa liÔu , biÕu cæ, lao, ®au m¾t hét, AIDS...)1. BÖnh nghÒ nghiÖp HiÖn tr¹ng bÖnh lý mang tÝnh chÊt ®Æc tr­ng nghÒ nghiÖp hoÆc liªn quan ®Õn nghÒ nghiÖp. Do t¸c h¹i th­êng xuyªn vµ kÐo dµi cña ®iÒu kiÖn lao ®éng xÊu2. 1 &2: Tõ ®iÓn B¸ch khoa toµn th­ ViÖt Nam, tËp 1- trung t©m biªn so¹n tõ ®iÓn B¸ch khoa toµn th­ViÖt Nam – Hµ Néi 1995 3.Kh¸i niÖm c«ng nh©n C«ng nh©n lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ch©n tay lµm viÖc theo giê vµ ¨n l­¬ng theo s¶n phÈm.1 1: Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt – NXB §µ N½ng 1998 Ch­¬ng II: KÕt qu¶ nghiªn cøu I/Vµi nÐt chung vÒ c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng: C«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng n»m trªn ®Þa bµn ph­êng Cöa ¤ng, phÝa §«ng B¾c thÞ x· CÈm Ph¶ thuéc tØnh Qu¶ng Ninh trùc thuéc TËp ®oµn than - kho¸ng s¶n ViÖt Nam, ®­îc x©y dùng n¨m 1894 vµ ®Õn n¨m 1924 th× c¨n b¶n hoµn thµnh vµ b­íc vµo s¶n xuÊt. C«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng lµ c«ng cô mµ thùc d©n Ph¸p dïng ®Ó v¬ vÐt cña c¶i trong c«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn I. §øng tr­íc sù tµn ¸p cña thùc d©n c«ng nh©n c«ng ty ®· sím ®Êu tranh vµ gi¸c ngé c¸ch m¹ng trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt anh hïng võa tiÕn hµnh s¶n xuÊt phôc vô tiÒn tuyÕn, võa b¶o vÖ m¸y mãc chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña chiÕn tranh. Sau khi hoµ b×nh c«ng ty tiÕp tôc cñng cè laÞ s¶n xuÊt, kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, ®¶m b¶o ®Þnh møc. Do thêi gian x©y dùng ®· l©u, hÇu hÕt c¸c m¸y mãc ®Òu xuèng cÊp, c¬ së vËt chÊt kh«ng ®­îc ®Çu t­, ng­êi c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng hÕt søc khã kh¨n nh­ « nhiÔm m«i tr­êng, nhµ x­ëng dét n¸t, kh«ng ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh. Do vËy mµ n¨ng suÊt cña c«ng ty gi¶m, ®êi sèng cña ng­êi c«ng nh©n gÆp nhiÒu khã kh¨n. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, §¶ng bé còng nh­ Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t×m mäi c¸ch ®Ó kh«i phôc vµ më réng s¶n xuÊt. N¨m 1980 c«ng ty chÝnh thøc ®­a hÖ thèng d©y truyÒn s¶n xuÊt míi do Ba Lan vµ óc x©y dùng vµo s¶n xuÊt. §ã lµ ph©n x­ëng sµng TuyÓn II, ®· gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty lªn nhiÒu lÇn. Tõ sau khi ®æi míi ®Õn nay, ®èi víi c¬ chÕ lµm ¨n míi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty khëi s¾c cïng nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc hiÖn nay c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp ho¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc TËp ®oµn than – kho¸ng s¶n Nam thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 2607/Q§ DTCT. Chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh : vËn chuyÓn, sµng tuyÓn chÕ biÕn c¸c chñng lo¹i than, bèc rãt tiªu thô xuÊt khÈu than, tiªu thô trong n­íc, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ sµng tuyÓn bèc rãt, vËn t¶i vµ s¶n xuÊt khÝ «xy, Nit¬, chÊt keo tô, vËt liÖu x©y dùng. Tæng thu nhËp trung b×nh hµng th¸ng cña c«ng ty TuyÓn Than II lµ 2,3 triÖu ®ång/th¸ng TuyÓn Than I lµ 2 triÖu ®ång/th¸ng. C¸c ph©n x­ëng kh¸c tõ 1,5 - ®Õn 1,8 triÖu ®ång/th¸ng. N¨ng lùc hiÖn t¹i cña xÝ nghiÖp lµ vËn t¶i má trªn 3 triÖu tÊn/n¨m, sµng tuyÓn vµ chÕ biÕn than má trªn 2 triÖu tÊn/ n¨m. Bèc rãt tiªu thô t¹i c¶ng chÝnh trªn 2,5 triÖu tÊn / n¨m. Bèc rãt trùc tiÕp lªn tµu b»ng hÖ thèng Hitachi, s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ huyÒn phï vµ ®·i n¾ng b»ng thiÕt bÞ cña Ph¸p, Ba Lan, NhËt, óc. S¶n phÈm cña c«ng ty ®¹t chÊt l­îng quèc tÕ. II/Thùc tr¹ng m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty: C«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng lµ c«ng ty mang ®Çy ®ñ c¸c nÐt ®Æc tr­ng cho m«i tr­êng lao ®éng cña ngµnh khai th¸c vµ chÕ biÕn than. §ã lµ hiÖn t­îng « nhiÔm bôi, tiÕng ®éng lín, kh«ng khÝ kh«ng th«ng tho¸ng, nãng bøc. §ã còng lµ nh÷ng yÕu tè g©y « nhiÔm m«i tr­êng lao ®éng phæ biÕn trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. Nh­ng riªng víi ngµnh than th× yÕu tè bôi than lµ trÇm träng h¬n c¶. B¶ng tãm l­îc sè liÖu cña Së y tÕ tØnh Qu¶ng Ninh vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra m«i tr­êng lao ®éng cña c«ng ty cho thÊy ®iÒu nµy. VÒ bôi than, nång ®é bôi v­ît tiªu chuÈn cho phÐp tõ 1 ®Õn 2 lÇn, bôi ®Õm h¹t (h¹t/ cm3) tõ 2,5 ®Õn 22,5 lÇn, bôi % h¹t < 5mm tõ 1,80 ®Õn 1,82 lÇn. Bôi than cã ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi nh­ g©y bÖnh hen suyÔn, viªm cuèng phæi, bÖnh viªm c¬ phæi. VÒ tiÕng ån v­ît tiªu chuÈn cho phÐp tõ 5 ®Õn 19 dBA, nhiÖt ®é cao h¬n tiªu chuÈn tõ 1 ®Õn 3,5 0 c. Qua hái th¨m mét sè c«ng nh©n ë ph©n x­ëng tuyÓn I th× chóng t«i ®­îc biÕt ë ®©y rÊt bôi, chØ cÇn trËn giã nhÑ lµ bôi cuèn thµnh lèc nhá bay kh¾p n¬i, cßn vµo th¸ng 10 khi cã giã mïa §«ng B¾c th× bôi bay mï mÞt, kh«ng më ®­îc m¾t ra. Cßn trong nhµ x­ëng, khu vùc sµng tuyÓn kh«ng chØ bôi than c¸m mµ bôi h¹t còng r¾c nh­ m­a do qu¸ tr×nh sµng l¾c cña c¸c b¨ng chuyÒn than. Bªn c¹nh bôi than, th× tiÕng ån lín còng lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng cña c«ng ty, tiÕng ån chñ yÕu do m¸y mãc g©y ra. ë ®©y tiÕng cña ®ñ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc ph¸t ra liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. PhÇn lín ng­êi c«ng nh©n lµm viÖc ë ®©y ®Òu cã thãi quen nãi to. V× tiÕng nãi ph¶i ¸t tiÕng m¸y th× míi cã thÓ trao ®æi víi nhau ®­îc. Còng do d©y truyÒn s¶n xuÊt ph¶i sö dông nhiÒu m¸y mãc, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc phÇn lín c¸c m¸y mãc ®Òu to¶ nhiÖt, mÆt kh¸c do c¸c thiÕt bÞ ®­îc l¾p ®Æt vµ c¸ch x©y dùng nhµ x­ëng phÝa trong n¬i s¶n xuÊt rÊt chËt hÑp vµ kÝn dÉn ®Õn Ýt giã, kh«ng khÝ kh«ng th«ng tho¸ng. Qua ®iÒu tra thùc tÕ cña chóng t«i t¹i c¸c ph©n x­ëng cho biÕt thùc tr¹ng vÒ m«i tr­êng lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n bÞ « nhiÔm nh­ sau: Nh­ vËy trong hÇu hÕt c¸c ph©n x­ëng lµm viÖc cña c«ng ty vÊn ®Ò bui nhiÒu chiÕm tû lÖ cao nhÊt 87%, sau ®ã lµ tiÕng ån 82% vµ nãng bøc 67%, ngoµi ra ë mét sè nhµ x­ëng cßn bÞ Èm ­ít, thiÕu ¸nh s¸ng vµ kh«ng khÝ kh«ng th«ng tho¸ng. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña tiÕng ån qu¸ lín vµ bôi nhiÒu lµ do m¸y mãc cña c«ng ty qu¸ cò kü, phÇn lín lµ c¸c thiÕt bÞ d©y truyÒn s¶n xuÊt tõ thêi Ph¸p ®Ó l¹i cã th©m niªn lµm viÖc trªn 70 n¨m vµ l¹c hËu so víi c«ng nghÖ cña thÕ giíi tõ n¨m 70-80 n¨m, hµng n¨m vÉn ®­îc c«ng ty tu söa l¹i. Tuy nhiªn còng cã mét vµi bé phËn ®· ®­îc n©ng cÊp c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cña Ph¸p, óc, Ba lan nh­ ë ph©n x­ëng TuyÓn II, vËn t¶i. PhÇn lín c«ng nh©n cña c«ng ty ph¶i lµm viÖc thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc vµ chñ yÕu b»ng m¸y mãc, kh«ng cã bé phËn nµo ®­îc tù ®éng ho¸. §iÒu ®ã cho thÊy c«ng ty vÉn sö dông lo¹i c«ng nghÖ cÇn ®Õn nhiÒu c«ng nh©n ®Ó vËn hµnh nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh m¸y mãc cò n¸t lµ kh«ng Ýt nhµ x­ëng xuèng cÊp trÇm träng, ®Æc biÖt lµ ph©n x­ëng TuyÓn I, nhµ x­ëng tõ thêi Ph¸p x©y dùng, ®Õn nay ®· bÞ háng hãc vµ dét n¸t, në t­êng hµng n¨m c«ng ty vÉn ph¶i cñng cè l¹i nh­ng kh«ng ®­îc nhiÒu. Cßn l¹i hÇu hÕt c¸c nhµ x­ëng kh¸c ®Òu x©y dùng ®· l©u, cÇn ph¶i n©ng cÊp l¹i toµn bé vµ cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ h¬n ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thuéc ®iÒu kiÖn nhµ x­ëng nh­ vÊn ®Ò nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh ®Æc biÖt lµ cho n÷ c«ng nh©n. §©y lµ vÊn ®Ò quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n, ®ång thêi nã thÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. Nh­ vËy víi thùc tr¹ng m«i tr­êng lao ®éng nh­ vËy sÏ g©y nhiÒu ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ còng nh­ kh¶ n¨ng lao ®éng cña mçi c«ng nh©n ®ång thêi lµ nguyªn nh©n lµm t¨ng nguy c¬ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp cho hä nh­ lµ c¸c bÖnh vÒ tai, mòi, häng, bÖnh ®au ®Çu vµ ®Æc biÖt lµ bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp. III/Mét sè yÕu tè cña m«i tr­êng lao ®éng t¹i c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ ng­êi c«ng nh©n: 1.Ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt: C«ng nghÖ khai th¸c vµ chÕ biÕn than lµ lo¹i c«ng nghiÖp nÆng, tÝnh chÊt c«ng viÖc nÆng nhäc vµ ®éc h¹i mµ c¸c c«ng viÖc chñ yÕu cÇn ®Õn bµn tay cña con ng­êi, kh«ng thÓ ®­a vµo tù ®éng ho¸ ®­îc. ChÝnh v× lý do nµy mµ con ng­êi kh«g thÓ tr¸nh khái viÖc ph¶i tiÕp xóc víi nh÷ng yÕu tè ®éc h¹i, nguy hiÓm trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. VÒ mÆt h×nh thøc lao ®éng, qua kÕt qu¶ ®iÒu tra mÉu cho thÊy nhiÒu nhÊt lµ lao ®éng thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc chiÕm 70%, sau ®ã lµ lao ®éng chñ yÕu b»ng m¸y mãc chiÕm 20% vµ chiÕm tû lÖ thÊp nhÊt lµ lao ®éng thñ c«ng 10%. BiÓu sau sÏ cho biÕt râ c¬ cÊu h×nh thøc lao ®éng cña c«ng ty: Lao ®éng thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc chñ yÕu lµ bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­ : ®øng nhÆt r¸c t¹i c¸c b¨ng chuyÒn, xóc than, ®Ëp toa than t¹i c¸c m¸ng ... hä ph¶i tiÕp xóc th­êng xuyªn víi bôi than, tiÕng ån, ho¸ chÊt, ®a sè lµ lµm viÖc trong c¸c nhµ x­ëng nãng bøc thiÕu ¸nh s¸ng hoÆc Èm ­ít. Cßn lao ®éng thñ c«ng thuÇn tuý bao gåm nh÷ng c«ng viÖc chÝnh cña hä lµ xóc dän, nhÆt ph©n lo¹i than, xóc than, khu«n v¸c vËt liÖu... C«ng viÖc hÕt søc nÆng nhäc vµ vÊt v¶ tiÕp xóc nhiÒu víi bôi l¹i hÇu nh­ lµm viÖc ngoµi trêi chÞu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, mïa hÌ nãng bøc, mïa ®«ng l¹nh ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña hä. Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ hai lo¹i lao ®éng ®éc h¹i vµ nÆng nhäc, cã ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt ®Õn søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n. Nh»m minh chøng vµ ®¸nh gi¸ cho nhËn ®Þnh nµy chóng t«i tiÕn hµnh t×m hiÓu vÒ møc ®é ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng s¶n xuÊt tíi søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n theo c¬ cÊu lao ®éng vµ kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng : T­¬ng quan ®¸nh gi¸ vÒ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng s¶n xuÊt tíi søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n theo c¬ cÊu lao ®éng (%) Møc ®é Lo¹i lao ®éng ¶nh h­ëng tèt ¶nh h­ëng kh«ng tèt Kh«ng ¶nh h­ëng Tæng lao ®éng thñ c«ng 10 90 100,0 Thñ c«ng kÕt hîp m¸y mãc 10 84,3 5,7 100,0 Chñ yÕu b»ng m¸y mãc 20 75 5 100,0 Tæng 12 83 5 100,0 B¶ng 1 cho thÊy, 83% c«ng nh©n ë c¸c lo¹i lao ®éng ®Òu cho r»ng m«i tr­êng lao ®éng cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ cña hä. ChØ cã 5% cho r»ng m«i tr­êng s¶n xuÊt cã kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ thuéc lo¹i lao ®éng chñ yÕu b»ng m¸y mãc. Trong khi ®ã sè ng­êi cho r»ng ¶nh h­ëng kh«ng tèt cao nhÊt thuéc lao ®éng thñ c«ng lµ 90% vµ tiÕp ®Õn ë nhãm lao ®éng thñ c«ng kÕt hîp m¸y mãc 84,3%. T×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy chóng t«i ®­îc biÕt lo¹i lao ®éng chñ yÕu b»ng m¸y mãc hÇu hÕt ®­îc lµm viÖc trong phßng ®iÒu khiÓn d©y chuyÒn b¨ng, sµng ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn chèng nãng, th«ng giã, ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ vµ Ýt ¶nh h­ëng bëi bôi than h¬n c¸c lo¹i lao ®éng kh¸c. Trong khi ®ã lao ®éng thñ c«ng vµ lao ®éng thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc lµ nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc ®éc h¹i v× ph¶i tiÕp xóc trùc tiÕp víi than nh­ nhÆt vµ ph©n lo¹i than, xóc than trµn ra ngoµi m¸ng,... nªn hÝt ph¶i rÊt nhiÒu bôi than trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong thùc tÕ, tuy chóng t«i t×m hiÓu kü th× ®­îc biÕt hÇu hÕt nh÷ng ng­êi cho r»ng ¶nh h­ëng tèt hoÆc kh«ng ¶nh h­ëng ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ng¹i nãi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nµy, hä cho ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò tÕ nhÞ vµ sî bÞ ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc cho dï chóng t«i ®· gi¶i thÝch vÒ tÝnh khuyÕt danh cña nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng, ng­êi lao ®éng ph¶i chÞu nhiÒu t¸c ®éng kh¸c nhau trong ®ã cã nh÷ng t¸c ®éng thuéc cÊu tróc kh«ng gian n¬i lµm viÖc nh­ bôi, tiÕng ån, nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng ...tíi søc khoÎ vµ cã thÓ g©y ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp cho hä. Hai yÕu tè g©y ra m«i tr­êng lao ®éng vµ cã h¹i ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng phæ biÕn nhÊt lµ bôi vµ tiÕng ån.Tuy r»ng bôi than kh«ng nguy hiÓm b»ng bôi ®¸ vµ bôi b«ng nh­ng nã còng g©y ra nhiÒu c¨n bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp nh­ viªm häng, viªm mòi, bÖnh vÒ m¾t vµ nguy hiÓm h¬n c¶ lµ bÖnh bôi phæi.TiÕng ån lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp vµ c¨ng th¼ng thÇn kinh, ®au ®Çu. §ång thêi nÕu bÞ ¶nh h­ëng bëi tiÕng ån l©u ngµy th× nh÷ng bÖnh trªn l¹i ph¸t sinh ra c¸c bÖnh kh¸c nh­ lo¹n thÇn kinh chøc n¨ng, gi¶m trÝ nhí, mÊt ngñ, rÊt cã h¹i cho søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷. Thùc tÕ cho thÊy c«ng nh©n cña c«ng ty ph¶i lµm viÖc trong m«i tr­êng cã tiÕng ån lín v­ît tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. Lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn bôi bÆm, Çm Çm c¶ ngµy kÕt hîp víi sù nãng bøc, ngét ng¹t g©y cho hä mét c¶m gi¸c mÖt mái vµ nhanh chãng g©y ra sù c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh. Sù tÝch tô l©u ngµy cña nh÷ng tr¹ng th¸i trªn sÏ g©y ra sù suy nh­îc cña c¬ thÓ vµ lµm t¨ng nguy c¬ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp còng nh­ c¨n bÖnh kh¸c hoÆc c¸c tai n¹n, sù cè trong vµ ngoµi s¶n xuÊt. Ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc kh«ng chØ chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè g©y « nhiÔm trong m«i tr­êng lao ®éng mµ hä cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c yÕu tè vÒ c­êng ®é lao ®éng, néi dung lao ®éng t¸c ®éng nhiÒu ®Õn søc khoÎ. Ng­êi c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc víi c­êng ®é cao víi 8 giê/ ngµy, lµm ca 3 vµ lµm hai ca liªn tiÕp. Víi c­êng ®é lao ®éng nh­ vËy chØ cã c«ng nh©n nam míi ®ñ søc chÞu ®ùng. §èi víi n÷ c«ng nh©n søc khoÎ cña hä kÐm h¬n nam c«ng nh©n th× t¸c h¹i cña c¸c yÕu tè nµy còng nghiªm träng h¬n. Qua ®iÒu tra cho ta thÊy mÆc dï c«ng ty thùc hiÖn ®óng luËt lao ®éng lµ kh«ng lµm qu¸ 8giê/ngµy nh­ng hÇu hÕt c¸c n÷ c«ng nh©n ph¶i lµm ca 3 víi tû lÖ chiÕm tíi 74,0%. Khi t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn tíi ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ th× chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng: Nguyªn nh©n g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n (%) Nguyªn nh©n g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt tÇn suÊt (%) Do tiÕp xóc víi ho¸ chÊt 5 KhÝ ®éc h¹i 25 Kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng 12 §é ån lín 70 Kh«ng khÝ kh«ng th«ng tho¸ng 20 Èm ­ít nhiÒu 23 Bôi bÆm nhiÒu 77 Nh­ vËy hai nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n chiÕm tû lÖ cao nhÊt ®ã lµ bôi bÆm nhiÒu 77% vµ ®é ån lín 70%. Ngoµi ra cßn cã mét sè lý do kh¸c nh­ : do khÝ ®éc h¹i 25%, Èm ­ít nhiÒu 23% vµ kh«ng khÝ kh«ng th«ng tho¸ng 20%. Ng­êi lao ®éng do ph¶i tiÕp xóc víi nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ë m«i tr­êng lµm viÖc nh­ vËy nªn sau mét ngµy lµm viÖc hä th­êng c¶m thÊy mÖt mái vÒ thÓ x¸c vµ c¨ng th¼ng thÇn kinh. Khi ®­îc hái sau mét ngµy lµm viÖc anh (chÞ) c¶m thÊy m×nh nh­ thÕ nµo? Chóng t«i ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng :C¶m gi¸c cña ng­êi lao ®éng sau mét ngµy lµm viÖc C¶m gi¸c tÇn suÊt(%) MÖt mái vÒ thÓ x¸c 62 C¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh 57 Kh«ng vui vÎ 41 Nh­ vËy cã ®Õn 62% ng­êi ®­îc hái cho biÕt hä c¶m thÊy mÖt mái vÒ thÓ x¸c vµ 57% c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh sau mét ngµy lµm viÖc, chÝnh ®iÒu nµy g©y ra t©m lý kh«ng vui vÎ, tho¶i m¸i khi trë vÒ gia ®×nh cña m×nh, øc chÕ vÒ mÆt t©m lý. Qua kh¶o s¸t ®èi víi c¸c nhãm lao ®éng t¹i c«ng ty th× ®Òu cã tû lÖ c¶m nhËn mÖt mái vÒ thÓ x¸c vµ c¨ng th¼ng vÒ thÇn kinh sau mét ngµy lµm viÖc rÊt cao. Bëi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng « nhiÔm, tÝnh chÊt c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i th× nh÷ng c¶m gi¸c trªn lµ kh«ng tr¸nh khái . B¶ng: T­¬ng quan gi÷a c¸c h×nh thøc lao ®éng vµ yÕu tè giíi tÝnh (%) Giíi tÝnh Lo¹i lao ®éng Nam N÷ Tæng Lao ®éng thñ c«ng 3,9 16,3 10 Thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc 78,4 61,2 70 Chñ yÕu b»ng m¸y mãc 17,6 22,4 20 Tæng 51 49 100 Nh­ vËy, trong mÉu nghiªn cøu th× tû lÖ n÷ c«ng nh©n lao ®éng thñ c«ng (16,3%) cao gÊp 4 lÇn so víi nam c«ng nh©n (3,9%). Bëi v× phÇn lín n÷ c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc nh­ xóc dän, lµm vÖ sinh n¬i s¶n xuÊt, nhÆt vµ ph©n lo¹i than. Cßn c¸c c«ng viÖc thñ c«ng kÕt hîp víi m¸y mãc nh­ nh­ söa ch÷a m¸y, ®Ëp toa than t¹i c¸c m¸ng,... chñ yÕu lµ do c¸c nam c«ng nh©n ®¶m nhiÖm (78,4%) do ®iÒu kiÖn vÒ mÆt søc khoÎ vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc. Cßn nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu ®iÒu khiÓn m¸y mãc nh­ vËn hµnh b¨ng, sµng, m¸y x¶ n­íc phÇn lín do n÷ ®¶m nhiÖm v× c«ng viÖc nµy Ýt nÆng nhäc h¬n. Do cã sù kh¸c biÖt vÒ mÆt giíi vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc nªn chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu sù tù ®¸nh gi¸ cña ng­êi lao ®éng vÒ c«ng viÖc hiÖn t¹i cña m×nh t¹i c«ng ty vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng: T­¬ng quan gi÷a giíi tÝnh vµ sù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng viÖc hiÖn t¹i cña b¶n th©n (%) Giíi tÝnh §¸nh gi¸ nam n÷ Tæng §¬n ®iÖu 3,9 41 4 Buån ch¸n 2 1 Høng thó 27,5 24,5 26 NÆng nhäc 66,7 69,4 68 §éc h¹i 68,6 71,4 70 Tæng 51 49 100 Nh­ vËy, chóng ta thÊy r»ng phÇn lín c«ng nh©n cho r»ng c«ng viÖc cña hä ®Òu nÆng nhäc vµ ®éc h¹i, trong ®ã tû lÖ ®¸nh gi¸ ®èi víi n÷ nÆng nhäc lµ 69,4%, ®éc h¹i lµ 71,4% cao h¬n h¼n so víi nam giíi, nÆng nhäc lµ 66,7%, ®éc h¹i lµ 68,6%. Do ®iÒu kiÖn vÒ mÆt søc khoÎ n÷ giíi kÐm h¬n nam giíi nªn cã sù chªnh lÖch vÒ mÆt ®¸nh gi¸ c«ng viÖc, n÷ c«ng nh©n sau giê s¶n xuÊt cßn ph¶i vÒ nhµ ®Ó ch¨m sãc gia ®×nh, ho¹t ®éng kinh tÕ phô, víi søc khoÎ bÞ suy yÕu, sù mÖt mái vµ bÖnh tËt sÏ c¶n trë hä trong viÖc lµm trßn chøc n¨ng cña ng­êi vî, ng­êi mÑ. 2.C¸c chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng: 2.1.VÒ b¶o hé lao ®éng: ë c«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng do ®Æc ®iÓm cña m«i tr­êng lao ®éng ë ®©y lµ « nhiÔm bôi vµ tiÕng ån, ngoµi ra víi tõng ®éi s¶n xuÊt l¹i ph¶i chÞu thªm nh÷ng yÕu tè cã h¹i kh¸c do vËy vÊn ®Ò b¶o hé lao ®éng lu«n cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Qua ®iÒu tra mÉu vÒ trang thiÕt bÞ BHL§ cña c«ng ty, chóng t«i ®­îc biÕt tuú vµo mçi ®éi lµm viÖc trong c¸c m«i tr­êng lao ®éng kh¸c nhau th× ®­îc ph¸t nh÷ng lo¹i b¶o hé kh¸c nhau. Nh­ng riªng quÇn ¸o, giÇy, tÊt th× c«ng nh©n cña c¶ c«ng ty ®Òu ®­îc trang bÞ nh­ nhau, mçi n¨m mét bé, mét ®éi giÇy, hai ®«i tÊt. C¸c ®éi lµm viÖc tiÕp xóc nhiÒu víi than, ho¸ chÊt, vËt liÖu th× ®­îc trang bÞ thªm g¨ng tay, mò hoÆc nãn, khÈu trang, s¸u th¸ng ®­îc ph¸t mét lÇn, riªng mò hai n¨m ph¸t mét lÇn. Cßn c¸c ®éi trong khu vùc Èm ­ít hoÆc tiÕp xóc nhiÒu víi n­íc ®­îc trang bÞ thªm ¸o m­a, ñng, g¨ng tay cao su ...ViÖc cÊp ph¸t trang bÞ BHL§ ë c«ng ty qua nghiªn cøu cho thÊy: Kh«ng cã tr­êng hîp kh«ng cÊp ph¸t. Trong ®ã nh÷ng ng­êi kh«ng nhËn ®­îc ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi th× ®Òu ph¶i tù trang bÞ cho m×nh. ViÖc cÊp ph¸t ®å BHL§ kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ lµ mét ®iÒu quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt v× khi chóng cò vµ r¸ch th× ch¼ng cßn t¸c dông b¶o vÖ, ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña c¸c yÕu tè g©y h¹i vµo c¬ thÓ mµ cßn g©y khã chÞu cho ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc. Theo chóng t«i ®­îc biÕt c«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng cã mét ph©n x­ëng may chuyªn may quÇn ¸o b¶o hé cho c«ng nh©n trong c«ng ty. §iÒu nµy chøng tá ban l·nh ®¹o c«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, viÖc ®Çu t­ cho nã nhiÒu khi kh«ng ®­îc kÞp thêi vµ cßn thÊp. Nguyªn nh©n lµ do khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu vµ nÆng nhäc, ng­êi c«ng nh©n ph¶i sö dông th­êng xuyªn nh­ng chÊt l­îng cña ®å BHL§ qu¸ kÐm, nhanh háng, r¸ch tr­íc thêi h¹n kh«ng ®¶m b¶o. Do vËy phÇn lín c«ng nh©n cho r»ng ph¸t kh«ng kÞp thêi chiÕm tû lÖ 59%. Qua t×m hiÓu s©u vÒ vÊn ®Ò nµy, chóng t«i ®­îc biÕt chÊt l­îng ®å BHL§ rÊt kÐm, quÇn ¸o mÆc chãng r¸ch, kh«ng thÊm må h«i, nãng bøc g©y cho hä c¶m gi¸c rÊt khã chÞu. ë nhiÒu tæ viÖc cÊp ph¸t ®å b¶o hé qu¸ chËm cã nh÷ng tæ do tÝnh chÊt lao ®éng nhÑ nh­ng kh«ng ph¶i tiÕp xóc víi than, ho¸ chÊt hÇu nh­ kh«ng ®­îc cÊp ph¸t. Ngoµi ra nhiÒu ng­êi phµn nµn vÒ viÖc cÊp ph¸t ®å b¶o hé kh«ng phï hîp víi cì ng­êi, ch©n. §©y lµ mét trong nh÷ng thiÕu xãt mµ c«ng ty ch­a quan t©m. NÕu kh«ng trang bÞ BHL§ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi th× kh«ng thÓ nãi lµ lµm tèt c«ng t¸c an toµn lao ®éng, b¶o vÖ søc khoÎ tÝnh m¹ng ng­êi lao ®éng. Trong c«ng ty, phÇn lín c¸c c«ng nh©n ph¶i lµm viÖc víi m¸y mãc, ®ßi hái ph¶i ®óng kü thuËt vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy t¾c vÒ an toµn lao ®éng v× rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n lao ®éng, chØ cÇn s¬ ý hay thiÕu xãt mét chót lµ cã thÓ g©y thiÖt h¹i c¶ vÒ ng­êi vµ tµi s¶n cña c«ng ty. Do vËy viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng ®­îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu. Qua ®iÒu tra mÉu chóng t«i ®­îc biÕt c«ng ty quan t©m ®Õn viÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc quy t¾c ATL§ (91%), kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ATL§ (89%) vµ chu cÊp ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ phßng hé lao ®éng (69%). Hä cßn cho biÕt, c¸c phã gi¸m ®èc, qu¶n ®èc c¸c ph©n x­ëng th­êng xuyªn xuèng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ATL§ ë c¸c khu vùc cã tÝnh nguy hiÓm cao, ®«n ®èc nh÷ng ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng ®i kiÓm tra c¸c vÊn ®Ò vÒ ATL§, vÖ sinh nhµ x­ëng. Bªn c¹nh ®ã c¸c ca tr­ëng , tæ tr­ëng th­êng xuyªn nh¾c nhë mäi ng­êi chó ý thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc c¸c buæi häc vÒ néi quy, ATL§, an toµn sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ cho anh, chÞ em c«ng nh©n trong c«ng ty ®Æc biÖt cho nh÷ng ng­êi míi vµo lµm. ATL§ cßn lµ sù ®¶m b¶o vÒ an toµn vÖ sinh nhµ x­ëng vµ gi¶m thiÓu møc ®é « nhiÔm cña c¸c yÕu tè thuéc ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Qua ®iÒu tra mÉu chóng t«i ®­îc biÕt ban gi¸m ®èc c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn m«i tr­êng lao ®éng s¶n suÊt cña c«ng nh©n ®Æc biÖt trong viÖc lµm gi¶m bít sù ¶nh h­ëng cña chóng tíi søc khoÎ cña c«ng nh©n. BiÓu sau sÏ cho chóng ta thÊy râ h¬n sù quan t©m cña l·nh ®¹o c«ng ty: BiÓu: Sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Õn m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt: BiÓu trªn cho thÊy trong m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m nhiÒu nhÊt ®Õn ATL§ (100%), ¸nh s¸ng (79%) vµ vÖ sinh nhµ x­ëng (81%) vµ Ýt nhÊt lµ ®Õn chÊt th¶i c«ng nghiÖp (35%). Ngoµi ra, theo «ng phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cña c«ng ty cho biÕt: c«ng ty ®· bá ra nhiÒu triÖu ®ång ®Ó lµm mét hÖ thèng èng phun n­íc gi¶m bôi tr¶i dµi trªn mét kilomet, hÖ thèng nµy míi ®­îc ®­a vµo sö dông trong vµi n¨m gÇn ®©y. Cßn vÒ tiÕng ån vµ nãng bøc, c«ng ty ®· cè g¾ng kh¾c phôc nh­ng còng chØ ë mét sè phßng kü thuËt, v¨n phßng, do kh«ng ®ñ kinh phÝ vµ c«ng ty qu¸ lín. Nãi chung l·nh ®¹o c«ng ty ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o ®¶m ATL§, vÖ sinh nhµ x­ëng vµ ¸nh s¸ng n¬i lµm viÖc. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c mµ ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i quan t©m h¬n nh­ vÊn ®Ò lµm gi¶m c¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng lao ®éng nµy ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n. 2.2.VÒ chÝnh s¸ch kh¸m ch÷a bÖnh, h­ëng l­¬ng trong thêi gian nghØ ch÷a bÖnh, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm: ChÝnh s¸ch giµnh cho nh÷ng c«ng nh©n nghØ ch÷a bÖnh rÊt quan träng, gióp cho ng­êi lao ®éng vÉn cã nh÷ng thu nhËp trong thêi gian hä kh«ng thÓ tiÕn hµnh lµm viÖc v× lý do søc khoÎ, sè l­¬ng nµy gióp hä thªm vµo ®Ó chi tiªu cho cuéc sèng vµ t¸i t¹o søc khoÎ.C«ng ty còng rÊt chó ý tíi viÖc mua b¶o hiÓm lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n b»ng chøng lµ 100% mÉu nghiªn cøu ®Òu tr¶ lêi r»ng c«ng ty mua b¶o hiÓm x· héi cho hä. Kh¶o s¸t mÉu nghiªn cøu vÒ tr×nh ®é häc vÊn, kÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau: BiÓu c¬ cÊu tr×nh ®é häc vÊn cña c«ng nh©n t¹i hai ph©n x­ëng TuyÓn I vµ TuyÓn II Víi tû lÖ 43% THPT, 13% THCN vµ 35% C§,§H cho thÊy tr×nh ®é häc vÊn cña c«ng nh©n c«ng ty lµ kh¸ cao nªn hä tù ý thøc ®­îc vÒ viÖc thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch cña c«ng ty, ý thøc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô mua b¶o hiÓm, chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi b¶n th©n. §©y lµ nh÷ng lîi Ých thiÕt th©n ®èi víi ng­êi c«ng nh©n nªn hä quan t©m vµ thùc hiÖn rÊt tèt ®iÒu nµy. Nh­ vËy, bªn c¹nh viÖc quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ l­¬ng, h­ëng, phô cÊp ®éc h¹i cho c«ng nh©n, c«ng ty cßn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch vÒ b¶o hiÓm nh­: mua b¶o hiÓm cho c«ng nh©n, ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch thai s¶n dµnh cho nh÷ng c«ng nh©n nh­ khi n÷ c«ng nh©n nu«i con d­íi 12 th¸ng tuæi, ®­îc giµnh thêi gian ®Ó hä cho con bó (hä nghØ sím víi quy ®Þnh 1 tiÕng) hiÖn t¹i n÷ c«ng nh©n ®­îc nghØ ®Î lµ 4 th¸ng theo luËt lao ®éng (sau khi sinh vµ cã thÓ nghØ tr­íc khi sinh 2 th¸ng ). XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña lao ®éng n÷ nªn nhµ n­íc ®· ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch quy ®Þnh chÕ ®é lao ®éng ®èi víi lao ®éng n÷. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thùc hiÖn tèt hai chøc n¨ng: Chøc n¨ng lao ®éng vµ chøc n¨ng lµm mÑ ch¨m sãc, b¶o vÖ, nu«i d¹y thÕ hÖ trÎ. §èi víi mét c«ng ty ®«ng c«ng nh©n nh­ c«ng ty nµy th× viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng nh©n n÷ lµ mét vÊn ®Ò quan träng, ®ßi hái sù quan t©m chó ý cña ban l·nh ®¹o, kh«ng ®Ó cho chÞ em bÞ thiÖt thßi. Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ra c«ng ty hµng n¨m cßn ph¶i trÝch mét kho¶n ®Çu t­ lín cho tr¹m x¸, tr¹m y tÕ phßng kh¸m bÖnh cña c«ng ty ®Ó chuyªn ho¹t ®éng kh¸m søc khoÎ anh chÞ em c«ng nh©n trong c«ng ty. Hµng n¨m c¸c cuéc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú, kh¸m thai ®Þnh kú vµ c¸c cuéc kiÓm tra liªn quan ®Õn søc khoÎ, thai s¶n cña c«ng nh©n ®Òu ®­îc tiÕn hµnh ë ®©y víi mét ®éi ngò y t¸, b¸c sü hµnh nghÒ vµ c¬ së h¹ tÇng cña tr¹m x¸, phßng kh¸m khang trang chøng tá sù quan t©m cña l·nh ®¹o c«ng ty tíi viÖc ch¨m sãc søc khoÎ, bÖnh tËt cña c«ng nh©n. §iÒu ®ã gãp phÇn lµm gi¶m bít nh÷ng mÖt mái, c¨ng th¼ng do c«ng viÖc g©y ra ®ång thêi t¨ng thªm søc lùc, vËt chÊt, tinh thÇn cho anh chÞ em c«ng nh©n tiÕp tôc lao ®éng, ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó phôc vô ®Êt n­íc. 3.Quan hÖ x· héi: Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, m«i tr­êng quan hÖ x· héi gi÷a c¸c thµnh viªn lµ yÕu tè hÕt søc quan träng trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt. NÕu nh­ m«i tr­êng kü thuËt lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt chi phèi n¨ng suÊt còng nh­ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc th× yÕu tè quan hÖ gi÷a ®ång nghiÖp vµ quan hÖ gi÷a ban l·nh ®¹o c«ng ty víi c«ng nh©n (mÆc dï lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi l·nh ®¹o vµ ng­êi bÞ l·nh ®¹o) l¹i lµ c¬ së tinh thÇn cã t¸c dông bæ trî rÊt lín trong c«ng viÖc. ChÝnh v× vËy nÕu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®ång nghiÖp mµ ®oµn kÕt, t­¬ng trî nhau sÏ thÓ hiÖn ®­îc tinh thÇn d©n chñ vµ nã sÏ thóc ®Èy c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, cßn sù quan t©m, ®éng viªn cña cÊp trªn sÏ lµ mét phÇn cña ®éng lùc thóc ®Èy trong s¶n xuÊt. Trong c«ng ty, mèi quan hÖ t×nh c¶m gi÷a c¸c c«ng nh©n ®­îc thÓ hiÖn qua sù t­¬ng trî lÉn nhau vÒ c«ng viÖc, tù nguyÖn, b×nh ®¼ng b¶o vÖ quyÒn lîi cho nhau dï cïng giíi hay kh¸c giíi. Trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo th× sù gióp ®ì t­¬ng th©n t­¬ng ¸i cña c¸c anh chÞ em trong cïng ®éi, tæ s¶n xuÊt sÏ gióp hä v­ît qua khã kh¨n, vÊt v¶, lµm viÖc tèt h¬n, ®oµn kÕt g¾n bã víi nhau h¬n. V× vËy khi hái vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng nh©n víi nhau ë ph©n x­ëng th× mäi ng­êi ®Òu nãi r»ng hoµ thuËn b×nh th­êng chiÕm 92%. Cô thÓ h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng nh©n ë ph©n x­ëng th­êng xuyªn gióp ®ì nhau ë c¸c mÆt sau: B¶ng : Sù gióp ®ì nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng nh©n C¸c h×nh thøc gióp ®ì Sè ng­êi tr¶ tíi (%) Lµm gióp ng­êi kh¸c cã viÖc riªng 95 Gióp nhau ®¶m b¶o ®Þnh møc 85 Gióp nhau söa ch÷a m¸y mãc 69 Gióp nhau lau chïi b¶o qu¶n m¸y mãc 52 Gióp nhau dän dÑp sau giê s¶n xuÊt 71 B¶ng 5 cho thÊy anh chÞ em c«ng nh©n th­êng xuyªn gióp ®ì nhau ®¶m b¶o ®Þnh møc (85%) vµ lµm gióp khi bËn viÖc riªng (95%) vµ dän dÑp sau giê s¶n xuÊt (71%). §©y lµ 3 h×nh thøc hä gióp ®ì nhau nhiÒu nhÊt. Ngoµi ra hä gióp ®ì nhau trong viÖc lau chïi, söa ch÷a, b¶o qu¶n m¸y mãc nh­ng nh÷ng c«ng viÖc nµy chØ cã ®­îc ë nh÷ng ng­êi lµm viÖc tiÕp xóc nhiÒu víÝ m¸y mãc. Víi sù ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau nh­ vËy anh chÞ em lu«n c¶m thÊy tho¶ m¸i, vui vÎ h¬n trong c«ng viÖc vµ hä lµm viÖc tèt h¬n. NhiÒu ng­êi cho biÕt, hä kh«ng chØ gióp nhau trong s¶n xuÊt mµ trong cuéc sèng hä còng th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm, häc hái nhau vÒ mäi mÆt, th­êng xuyªn th¨m hái, gióp ®ì nhau khi èm ®au. Nh÷ng mèi quan hÖ nµy cµng bÒn chÆt, cµng thèng nhÊt cµng lµ ®iÒu kiÖn cñng cè khèi ®oµn kÕt c«ng nh©n. Nh×n chung mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng nh©n trong ph©n x­ëng hoµ thuËn vµ ®oµn kÕt. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho anh chÞ em, gãp phÇn t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ cña ®éi, ®éi thªm hoµ thuËn, vui vÎ nh»m gi¶m bít sù Ðp, c¨ng th¼ng, nÆng nhäc tõ c«ng viÖc, gióp anh chÞ em lÊy l¹i tù tin vµo c«ng viÖc, c¶m thÊy vui vÎ høng thó trong c«ng viÖc cña m×nh. VÒ quan hÖ gi÷a c«ng nh©n vµ nh÷ng ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng. Cã thÓ hiÓu nh÷ng ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng ë c«ng ty nµy lµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng, ®éi tr­ëng, tæ tr­ëng, ca tr­ëng. Hä lµ nh÷ng ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô qu¶n lý, gi¸m s¸t c«ng nh©n, kiÓm tra kü thuËt, an toµn vÖ sinh lao ®éng trong tæ, ®éi, ph©n x­ëng cña m×nh nh»m ®¶m b¶o n¨ng xuÊt vµ ®Þnh møc cña c«ng ty. Mèi quan hÖ gi÷a hä víi c«ng nh©n kh«ng chØ lµ quan hÖ ®ång nghiÖp mµ cßn lµ quan hÖ gi÷a cÊp trªn víi cÊp d­íi. Hä lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c«ng nh©n víi l·nh ®¹o c«ng ty. §èi víi c«ng nh©n hä lµ ng­êi truyÒn lÖnh tõ trªn xuèng, thay mÆt l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt trong giê s¶n xuÊt. §èi víi l·nh ®¹o c«ng ty hä lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cho c«ng nh©n, ph¶n ¶nh mäi t×nh h×nh lao ®éng s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng m×nh lªn cÊp trªn ®ång thêi lµ ng­êi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o vÒ mäi vÊn ®Ò trong giê s¶n xuÊt. Do vËy hä lµ nh÷ng ng­êi gÇn gòi, thÊu hiÓu t×nh c¶nh lao ®éng cña c«ng nh©n h¬n ai hÕt. Qua nghiªn cøu chóng t«i ®­îc biÕt phÇn lín mäi ng­êi rÊt hµi lßng víi ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng cña m×nh vµ cã mèi quan hÖ gÇn gòi, hoµ thuËn víi hä. Nh÷ng ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng ë ®©y ®­îc anh chÞ em ®¸nh gi¸ lµ rÊt cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, quan t©m ®Õn ý kiÕn cña c¸c anh chÞ em trong ph©n x­ëng ®Æc biÖt lµ ®èi víi chÞ em do nh÷ng kh¸c biÖt vÒ mÆt giíi tÝnh. VÊn ®Ò quan hÖ víi ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ, nã lµ liÒu thuèc an thÇn cho ng­êi c«ng nh©n, gióp hä thªm tho¶i m¸i, tÝch cùc h¬n trong c«ng viÖc, gi¶m bít nh÷ng tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng, mÖt mái do c«ng viÖc ®em l¹i. Ngoµi ra C«ng ®oµn c«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc th¨m hái vµ trî cÊp cho nh÷ng ng­êi èm ®au, bÖnh tËt, kÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy cã 92% ng­êi tr¶ lêi cã th¨m hái vµ 72% cã trî cÊp trong tæng sè mÉu nghiªn cøu. Nh­ vËy, ban l·nh ®¹o c«ng ty còng rÊt quan t©m, ch¨m lo cho søc khoÎ ng­êi c«ng nh©n. III/T×nh h×nh søc khoÎ – bÖnh tËt cña c«ng nh©n trong c«ng ty: M«i tr­êng lao ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp tíi søc khoÎ ng­êi lao ®éng vµ hËu qu¶ ®­îc b¸o tr­íc lµ bÖnh nghÒ nghiÖp vµ sù sa sót vÒ mÆt søc khoÎ. T×nh tr¹ng ®ã kh«ng chØ lµm gi¶m n¨ng xuÊt lao ®éng cña c«ng ty mµ cßn ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ cã thÓ ®Ó l¹i hËu qu¶ cho thÕ hÖ sau. C¸c yÕu tè cã h¹i tong m«i tr­êng lao ®éng t¸c ®éng ®Õn c¬ thÓ ng­êi c«ng nh©n lµm biÕn ®æi c¸c tr¹ng th¸i chøc n¨ng t©m lý vµ sinh lý dÉn ®Õn mÖt mái vµ lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña c«ng nh©n trong c«ng ty. NÕu møc ®é mÖt mái n»m trong ng­ìng sinh lý th× cã t¸c dông tèt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chøc n¨ng trong c¬ thÓ ng­êi c«ng nh©n ®­îc rÌn luyÖn, n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch nghi vµ ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n, kh¶ n¨ng lao ®éng sÏ ngµy cµng cao h¬n. Nh­ng nÕu møc ®é mÖt mái v­ît qu¸ ng­ìng sinh lý vµ nhÊt lµ v­ît qu¸ ng­ìng bÖnh lý- ng­ìng kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña ng­êi c«ng nh©n th× t¸c h¹i xÊu, thËm chÝ rÊt xÊu sÏ x¶y ra, tõ ®ã n¨ng suÊt lao ®éng sÏ gi¶m theo. Khi møc ®é ¶nh h­ëng lín vµ kÐo dµi, c¸c chøc phËn trong c¬ thÓ ng­êi c«ng nh©n sÏ bÞ rèi lo¹n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÖnh lý. Ng­êi c«ng nh©n cã thÓ bÞ m¾c c¸c t¸c h¹i nghÒ nghiÖp vµ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp. Søc khoÎ gi¶m sót, søc ®Ò kh¸ng cña ng­êi c«ng nh©n bÞ gi¶m theo lµm cho ng­êi c«ng nh©n dÔ bÞ m¾c c¸c bÖnh tËt th«ng th­êng h¬n nh÷ng ng­êi kh¸c. bëi vËy, nghiªn cøu t×m hiÓu t×nh tr¹ng bÖnh tËt cña ng­êi c«ng nh©n c«ng ty th«ng qua mét sè bÖnh c¬ b¶n ®Ó tõ ®ã hiÓu thªm ®­îc mèi quan hÖ gi÷a m«i tr­êng lµm viÖc vµ søc khoÎ, bÖnh tËt cña ng­êi c«ng nh©n. Tr­íc hÕt lµ t×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n trong c«ng ty theo sè liÖu cña phßng y tÕ cho biÕt t×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n ë c«ng ty trong hai n¨m gÇn ®©y nh­ sau: B¶ng: T×nh h×nh søc khoÎ cña c«ng nh©n trong hai n¨m 2005, 2006 Lo¹i N¨m Lo¹i I (ng­êi) Lo¹i II (ng­êi) Lo¹i III (ng­êi) Lo¹i IV (ng­êi) Lo¹i V (ng­êi) 2005 175 2485 1591 281 9 2006 222 3115 1406 166 12 Nguån: B¸o c¸o cña phßng y tÕ c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy r»ng søc khoÎ lo¹i I vµ lo¹i II ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ, n¨m 2005 lo¹i I lµ 175 ng­êi, lo¹i II lµ 2485 ng­êi; ®Õn n¨m 2006 lo¹i I lµ 222 ng­êi, lo¹i II lµ 3115 ng­êi. Nh­ vËy, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· lµm kh¸ tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho c«ng nh©n. Tæ chøc th­êng xuyªn nh÷ng ®ît kh¸m bÖnh ®Þnh kú, cÊp ph¸t thuèc ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o 100% c«ng nh©n ®i kh¸m bÖnh nh»m ph¸t hiÖn vµ ch÷a trÞ kÞp thêi, ®¶m b¶o søc khoÎ cho hä tiÕp tôc lao ®éng s¶n xuÊt. Theo sè liÖu thèng kª cña phßng y tÕ c«ng ty th× c¶ c«ng ty chØ cã 7 ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp - bÖnh bôi phæi vÉn ®ang c«ng t¸c, cßn rÊt nhiÒu ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp nh­ng ®· vÒ h­u sím hoÆc nghØ mÊt søc. MÆt kh¸c ngµnh y tÕ cho biÕt hä chØ tÝnh ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp - bÖnh bôi phæi, bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp khi hä bÞ ¶nh h­ëng vµ tiÕng ån g©y ra thµnh bÖnh m·n tÝnh lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng lao ®éng cña ng­êi lao ®éng tõ 35% trë lªn. Trªn thùc tÕ bÖnh nghÒ nghiÖp ®­îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n, theo c¸ch tiÕp cËn cña x· héi häc th× ng­êi lao ®éng bÞ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng lao ®éng ph¸t sinh ra bÖnh ®­îc coi lµ bÖnh nghÒ nghiÖp. Do ®ã qua ®iÒu tra nghiªn cøu mÉu chóng t«i ®­îc biÕt phÇn lín c«ng nh©n ë ®©y m¾c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp (80%), bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp (78%)hay bÖnh vÒ tai, mòi, häng (37%), nguyªn nh©n lµ do bôi than vµ bÖnh ®au ®Çu (78%) do tiÕng ån qu¸ lín.(Xem biÓu ®å) Nh­ vËy, nh÷ng bÖnh nghÒ nghiÖp mµ c«ng nh©n c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng th­êng hay m¾c ph¶i còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng bÖnh mµ c«ng nh©n c¸ ngµnh lao ®éng nÆng nhäc ®éc h¹i, nguy hiÓm vÉn th­êng m¾c ph¶i ®ã lµ bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp nh­ bÖnh bôi phæi, viªm phæi m·n tÝnh, bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh ®au ®Çu. B¶ng t­¬ng quan gi÷a sè n¨m c«ng t¸c vµ m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp th«ng th­êng (%) Sè n¨m c«ng t¸c BÖnh nghÒ nghiÖp 1 - 10 n¨m 10- 20n¨m Trªn 20 n¨m Tæng BÖnh ®au ®Çu ng­êi 24 24 30 78 % 63,2 77,4 96,8 78 BÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp ng­êi 29 23 26 78 % 76,3 74,2 83,9 78 BÖnh ®­êng h« hÊp ng­êi 23 27 30 80 % 60,5 87,5 96,8 80 BÖnh tai, mòi, häng ng­êi 9 14 19 37 % 23,7 45,2 45,2 37 Tæng ng­êi 38 31 31 100 % 38 31 31 100 Nh­ vËy qua b¶ng trªn chóng ta thÊy xu h­íng m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp cµng cao ë nh÷ng ng­êi cã th©m niªn c«ng t¸c cao, ®Æc biÖt lµ m¾c c¸c bÖnh nh­ bÖnh ®au ®Çu 98,6%, bÖnh ®­êng h« hÊp 98,6% vµ bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp 83,9% ë nh÷ng ng­êi c«ng t¸c trªn 20 n¨m. Nguyªn nh©n lµ do tr¶i qua qu¸ tr×nh lao ®éng l©u dµi, ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn tiÕp xóc víi m«i tr­êng lµm viÖc « nhiÔm, ®éc h¹i kÌm theo tuæi t¸c ngµy mét t¨ng nªn søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ gi¶m dÇn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng søc khoÎ ngµy mét xÊu ®i. §©y lµ mét thùc tÕ rÊt bÊt lîi cho c«ng ty, bëi v× nh÷ng ng­êi cã th©m niªn c«ng t¸c cao th× ®¹i ®a sè hä tÝch luü ®­îc kinh nghiÖm s¶n xuÊt, tr×nh ®é tay nghÒ cao, nÕu v× ®iÒu kiÖn søc khoÎ xÊu ®i, ph¶i ra khái d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §©y sÏ lµ mét thiÕu hôt rÊt lín, lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty v× vËy cÇn ph¶i t¨ng c­êng kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng cã th©m niªn cao. §iÒu nµy ngoµi viÖc nh»m b¶o vÖ søc khoÎ ng­êi lao ®éng mµ cßn cã lîi ngay cho ng­êi sö dông lao ®éng. IV/KÕt luËn: Qua viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng vµ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt ®Õn søc khoÎ cu¶ c«ng nh©n c«ng ty TuyÓn Than Cöa ¤ng chóng t«i rót ra mét sè kÕt luËn sau : Do m«i tr­êng lao ®éng cña c«ng ty cã møc ®é « nhiÔm bôi vµ tiÕng ån kh¸ cao, nªn phÇn lín c«ng nh©n ë ®©y ®Òu m¾c bÖnh vÒ tai, mòi, häng, bÖnh ®­êng h« hÊp, ®au ®Çu vµ ®iÕc nghÒ nghiÖp. Mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do m¸y mãc c«ng nghÖ ®· qu¸ cò, l¹c hËu g©y ra. Trong hai n¨m gÇn ®©y, søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n cã nh÷ng biÕn ®æi theo chiÒu h­íng tèt b»ng chøng lµ søc khoÎ lo¹i I vµ lo¹i II t¨ng lªn ®¸ng kÓ trong n¨m 2005 vµ 2006. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù nç lùc, cè g¨ng cña ban l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc quan t©m ch¨m sãc cho søc khoÎ ng­êi lao ®éng. VÒ quan hÖ x· héi trong c«ng ty, quan hÖ gi÷a c¸c c«ng nh©n víi nhau, gi÷a c¸c c«ng nh©n víi ng­êi phô tr¸ch ph©n x­ëng ®Òu tèt, hä ®oµn kÕt, tin t­ëng lÉn nhau, tÝn nhiÖm, quÝ mÕn ng­êi qu¶n lý cña m×nh, t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ vui vÎ, hoµ hîp, kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc ë mçi ng­êi c«ng nh©n. Ban l·nh ®¹o c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt, lµm gi¶m ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi søc khoÎ cña ng­êi c«ng nh©n. Tuy nhiªn viÖc kh¾c phôc nh÷ng ¶nh h­ëng ®ã cßn ch­a ®­îc nhiÒu vµ lµm ch­a ®­îc tèt. ViÖc trang bÞ ®å b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n cßn ch­a ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, chÊt l­îng ®å b¶o hé thÊy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®iÒu kiÖn lµm viÖc, g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña c«ng nh©n. §èi víi viÖc ch¨m sãc søc khoÎ, bÖnh tËt cña c«ng nh©n, l·nh ®¹o c«ng ty ®· rÊt quan t©m ch¨m lo th­êng xuyªn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é dµnh cho ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ søc khoÎ sinh s¶n nh­ c¸c chÕ ®é nghØ ng¬i, thai s¶n cho lao ®éng n÷. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn ®«i chç ch­a ®­îc tèt, ch­a ®ång ®Òu, hîp lý ®èi víi toµn bé c«ng nh©n trong c¶ c«ng ty. Nh÷ng bÖnh nghÒ nghiÖp mµ c«ng nh©n c«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng th­êng hay m¾c ph¶i còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng bÖnh mµ c«ng nh©n c¸c ngµnh lao ®éng nÆng nhäc ®éc h¹i, nguy hiÓm vÉn th­êng m¾c ph¶i ®ã lµ bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp nh­ bÖnh bôi phæi, viªm phæi m·n tÝnh, bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh ®au ®Çu. Vµ xu h­íng m¾c ph¶i bÖnh nghÒ nghiÖp nµy rÊt cao ë nh÷ng c«ng nh©n cã th©m niªn c«ng t¸c cao, ®iÒu nµy sÏ g©y nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty. V/Gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ: 1. Gi¶i ph¸p: Tõ sù ph©n tÝch nh÷ng thùc tr¹ng, ¶nh h­ëng vµ kÕt qu¶ thu ë trªn, chóng t«i xin ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt nh»m b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng cña c«ng ty. §èi víi m«i tr­êng s¶n xuÊt : Gi¶i ph¸p tèi ­u lµ c¶i thiÖn, n©ng cÊp m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt th«ng qua viÖc c¶i tiÕn, ®èi víi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i. §æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt mét c¸ch ®ång bé tõ kh©u chÕ biÕn ®Õn viÖc sö lý c¸c chÊt th¶i. N©ng cÊp nhµ x­ëng, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c hÖ thèng th«ng giã, ¸nh s¸ng, vÖ sinh t¹o ®iÒu kiÖn tho¶i m¸i cho ng­êi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i kinh phÝ vèn ®Çu t­ cßn h¹n chÕ th× cÇn trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi b¶o hé lao ®éng. N©ng cao chÊt l­îng ®å b¶o hé, ®èi víi quÇn ¸o b¶o hé sö dông nh÷ng lo¹i v¶i tho¸ng m¸t, thÊm må h«i vµ bÒn, cã thÓ chÞu ®­îc sù cä x¸t m¹nh, chØ may ch¾c ch¾n kh«ng r¸ch. §¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng, m¸y mãc, nhµ x­ëng, tõng b­íc c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng gi¶m bôi bÆm, ån µo b»ng c¸nh trang bÞ hÖ thèng phun n­íc, trang bÞ thiÕt bÞ chèng ån cho c«ng nh©n. Th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ nguy hiÓm, ®éc h¹i nh»m tr¸nh ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi ng­êi lao ®éng. Cã thÓ gi¶m bôi b»ng viÖc trång c©y xanh vµ hÖ thèng phun n­íc. §èi víi quan hÖ x· héi n¬i lµm viÖc: N©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng lùc cña ng­êi phô tr¸ch, qu¶n lý ph©n x­ëng, c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty. B¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi c«ng nh©n th«ng qua viÖc : Gi¶m bít sù c¨ng th¼ng vµ mÖt mái cho hä b»ng chÝnh s¸ch ca kÝp hîp lý, khèi l­îng c«ng viÖc vµ c­êng ®é lao ®éng phï hîp víi søc khoÎ cña hä. (§èi víi n÷ c«ng nh©n nªn gi¶m bít chÕ ®é ca kÝp...) §èi víi nh÷ng c«ng nh©n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i h¬n cÇn cã chÕ ®é phô cÊp, båi d­ìng ®éc h¹i cao, ®¶m b¶o søc khoÎ cho hä. Cã chÕ ®é lao ®éng hîp lý víi n÷ c«ng nh©n trong thêi kú mang thai, sinh con, nu«i con nhá nh­ cã thÓ bè trÝ cho hä nh÷ng c«ng viÖc mµ cã thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc do m«i tr­êng lao ®éng g©y ra. MÆt kh¸c cÇn ph¶i tæ chøc th­êng xuyªn kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, cÊp ph¸t thuèc ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n. Th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn, tæ chøc c¸c ®ît ®i th¨m quan, nghØ m¸t nh»m gi¶m bít sù mÖt mái, c¨ng th¼ng. Tæ chøc c¸c s©n ch¬i, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao ®Ó anh chÞ em tham gia vui ch¬i, gi¶i trÝ. Tæ chøc c¸c líp häc båi d­ìng n©ng cao kiÕn thøc, ý thøc vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt. 2. KhuyÕn nghÞ. 2.1.§èi víi nhµ n­íc c¸c Bé c¸c nghµnh: §èi víi lo¹i lao ®éng nÆng nhäc vµ ®éc h¹i nh­ khai th¸c chÕ biÕn s¶n xuÊt than nhµ n­íc cÇn ph¶i gÊp rót x©y dùng, ban hµnh bæ sung c¸c tiªu chuÈn cho phÐp vÒ m«i tr­êng lao ®éng vµ yªu cÇu nh÷ng doanh nghiÖp, xÝ nghiÖp chÊp hµnh. §ång thêi yªu cÇu hä ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi cao h¬n vµ qui ®Þnh møc tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n cao h¬n. §èi víi c¸c ngµnh cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nÆng nhäc ®éc h¹i nh­ ngµnh than nhµ n­íc vµ c¸c c¸n bé ngµnh vµ x· héi nãi chung cÇn ph¶i n©ng cao møc tr¶ phô cÊp ®éc h¹i cho ng­êi lao ®éng. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra cña nhµ n­íc vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng, vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é lao ®éng dµnh cho c«ng nh©n trong ngµnh than. 2.2.§èi víi c¸c c«ng ty: T¨ng c­êng c¶i thiÖn m«i tr­êng lao ®éng cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho viÖc gi¶m bôi, ån, th­êng xuyªn kiÓm tra an toµn- vÖ sinh lao ®éng. N©ng cÊp nhµ x­ëng, trang bÞ ¸nh s¸ng qu¹t th«ng giã cho c¸c khu vùc lµm trong nhµ sµn, nhµ röa. N©ng cÊp l¹i hÖ thèng vÖ sinh ®Æc biÖt lµ nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh. Trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi ®å b¶o hé lao ®éng cho phï hîp víi tõng lo¹i lao ®éng trong c«ng ty, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®iÒu kiÖn lµm viÖc võa b¶o vÖ ®­îc søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Ó viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c«ng nh©n toµn c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c chÕ ®é vÒ trî cÊp thai s¶n, trî cÊp ®éc h¹i dµnh cho n÷. Tæ chøc viÖc ca kÝp cho phï hîp víi søc khoÎ cho c«ng nh©n. Cho c¸c chÕ ®é båi d­ìng cho ca 3 tèt h¬n. N©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng lao ®éng chÊp hµnh tèt c¸c quy t¾c an toµn, vÖ sinh lao ®«ng cho n÷ c«ng nh©n. §Æc biÖt lµ båi d­ìng hä vÒ mÆt kiÕn thøc, tay nghÒ, hiÓu biÕt... Lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cña anh chÞ em th«ng qua viÖc ®Çu t­ cho y tÕ, b¶o hiÓm. CÇn m¹nh d¹n ®­a n÷ c«ng nh©n vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n lý trong xÝ nghiÖp, trong ph©n x­ëng, nhÊt lµ nh÷ng ®¬n vÞ cã lao ®éng n÷ CÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ch¨m sãc søc khoÎ anh chÞ em th«ng qua c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ, v¨n nghÖ thÓ thao, gi¸o dôc ý thøc anh chÞ em trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng lao ®éng, nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau trong lao ®éng s¶n xuÊt. 2.3.. §èi víi ng­êi c«ng nh©n: N©ng cao kiÕn thøc cña m×nh th«ng qua viÖc tù båi d­ìng kiÕn thøc vµ tham gia vµo c¸c líp häc do c«ng ty tæ chøc. Thùc hiÖn tèt kû luËt lao ®éng, quy t¾c an toµn vÖ sinh lao ®éng. Cã ý thøc h¬n n÷a trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng lao ®éng s¶n xuÊt. Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc, sö dông ®Çy ®ñ c¸c b¶o hé lao ®éng ®­îc cÊp ph¸t ®Ó tr¸nh nh÷ng ®éc h¹i vµ tai n¹n ®¸ng tiÕc do ®iÒu kiÖn lao ®éng g©y ra. Cñng cè tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi tËp thÓ ®Ó t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ hoµ thuËn, t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Ninh).doc
Luận văn liên quan