Tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thành niên Hà Nội hiện nay

Tiểu luận triết; Lời mở đầu Xã hội ngày một phát triển, khoa học công nghệ ngày càng cao, máy móc đã thay con người giải quyết nhiều công việc. Con người đã có nhiều thời gian rỗi hơn để dành cho những nhu cầu khác. Một trong những nhu cầu đó là được giải trí. Giải trí là nhu cầu cao của con người, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Thông qua hoạt động giải trí, con người tái sản xuất sức lao động, hoà nhập vào cộng đồng, tạo mối liên hệ với cộng đồng. Xã hội ngày càng phát triển làm xuất hiện nhiều các loại hình giải trí, mỗi loại hình giải trí mang những đặc điểm và sự bổ ích khác nhau, lượng người tham gia vào mỗi loại hình giải trí cũng không bằng nhau. Với lứa tuổi thanh niên, đây là giai đoạn hoàn thiện nhân cách, trưởng thành của các cá nhân. Giải trí được tầng lớp thanh niên rất quan tâm vì qua giải trí, họ có điều kiện để thể hiện mình, để học hỏi và trau đổi những kinh nghiệm sống từ bạn bè, cộng đồng xã hội Với thanh niên Hà Nội, điều kiện sống là môi trường náo nhiệt, nhịp sống công nghiệp quanh năm tiếp xúc với sự ồn ào. Do vậy mà giải trí đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của tầng lớp thanh niên Hà Nội. Chính vì tầm quan trọng của giải trí như vậy, nên thanh niên Hà Nội trong thời điểm hiện nay rất quan tâm đến hoạt động rỗi cho giải trí. Từ tháng 10 năm 1999, khi chính phủ áp dụng hai ngày nghỉ cuối tuần thì nhu cầu giải trí lại càng cao. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích giải trí mang đến thì chính những loại hình giả trí lại tác động không tích cực vào đời sống của thanh niên. Để tìm hiểu các loại hình giải trí không lành mạnh cũng như thực trạng và mức độ tham gia của tầng lớp thanh niên vào các hoạt động giải trí này trong thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội em chọn đề tài: “Tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thành niên Hà Nội hiện nay”. Qua đề tài này góp phần vào việc tìm hiểu về các hoạt động giải trí của thành niên thủ đô. Lời mở đầu I. ý nghĩa của đề tài. 1. ý nghĩa khoa học 2. ý nghĩa thực tiễn: II. Một vài nét về hoạt động giải trí của thanh niên Hà Nội. III.Tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thanh niên Hà Nội. - Cá độ, chơi trò ăn tiền. - Đua xe trái phép: - Xem sách báo, băng hình độc hại: Kết luận và khuyến nghị 1. Kết luận 2. Khuyến nghị:

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2878 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thành niên Hà Nội hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu X· héi ngµy mét ph¸t triÓn, khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng cao, m¸y mãc ®· thay con ng­êi gi¶i quyÕt nhiÒu c«ng viÖc. Con ng­êi ®· cã nhiÒu thêi gian rçi h¬n ®Ó dµnh cho nh÷ng nhu cÇu kh¸c. Mét trong nh÷ng nhu cÇu ®ã lµ ®­îc gi¶i trÝ. Gi¶i trÝ lµ nhu cÇu cao cña con ng­êi, ®Æc biÖt lµ tÇng líp thanh niªn. Th«ng qua ho¹t ®éng gi¶i trÝ, con ng­êi t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, hoµ nhËp vµo céng ®ång, t¹o mèi liªn hÖ víi céng ®ång. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn lµm xuÊt hiÖn nhiÒu c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ, mçi lo¹i h×nh gi¶i trÝ mang nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ sù bæ Ých kh¸c nhau, l­îng ng­êi tham gia vµo mçi lo¹i h×nh gi¶i trÝ còng kh«ng b»ng nhau. Víi løa tuæi thanh niªn, ®©y lµ giai ®o¹n hoµn thiÖn nh©n c¸ch, tr­ëng thµnh cña c¸c c¸ nh©n. Gi¶i trÝ ®­îc tÇng líp thanh niªn rÊt quan t©m v× qua gi¶i trÝ, hä cã ®iÒu kiÖn ®Ó thÓ hiÖn m×nh, ®Ó häc hái vµ trau ®æi nh÷ng kinh nghiÖm sèng tõ b¹n bÌ, céng ®ång x· héi… Víi thanh niªn Hµ Néi, ®iÒu kiÖn sèng lµ m«i tr­êng n¸o nhiÖt, nhÞp sèng c«ng nghiÖp quanh n¨m tiÕp xóc víi sù ån µo. Do vËy mµ gi¶i trÝ ®ãng mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña tÇng líp thanh niªn Hµ Néi. ChÝnh v× tÇm quan träng cña gi¶i trÝ nh­ vËy, nªn thanh niªn Hµ Néi trong thêi ®iÓm hiÖn nay rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng rçi cho gi¶i trÝ. Tõ th¸ng 10 n¨m 1999, khi chÝnh phñ ¸p dông hai ngµy nghØ cuèi tuÇn th× nhu cÇu gi¶i trÝ l¹i cµng cao. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých gi¶i trÝ mang ®Õn th× chÝnh nh÷ng lo¹i h×nh gi¶ trÝ l¹i t¸c ®éng kh«ng tÝch cùc vµo ®êi sèng cña thanh niªn. §Ó t×m hiÓu c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ kh«ng lµnh m¹nh còng nh­ thùc tr¹ng vµ møc ®é tham gia cña tÇng líp thanh niªn vµo c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ nµy trong thêi ®iÓm hiÖn nay trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi em chän ®Ò tµi: “T¸c ®éng cña c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ kh«ng lµnh m¹nh ®Õn ®êi sèng cña thµnh niªn Hµ Néi hiÖn nay”. Qua ®Ò tµi nµy gãp phÇn vµo viÖc t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ cña thµnh niªn thñ ®«. I. ý nghÜa cña ®Ò tµi. 1. ý nghÜa khoa häc - Gãp phÇn h×nh thµnh quan niÖm ®óng ®¾n khoa häc vÒ gi¶i trÝ, hiÓu ®­îc gi¶i trÝ lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña con ng­êi, lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch cña con ng­êi. - §Ó lµm râ vµ nh»m ph©n biÖt gi­· ho¹t ®éng gi¶i trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng trong thêi gian rçi nh­ng kh«ng ph¶i lµ gi¶i trÝ, tr¸nh c¸i nh×n lÇm lÉn vµ thiÕu thiÖn c¶m vÒ gi¶i trÝ do c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng kh¸c mµ ®­îc quy chôp lµ gi¶i trÝ. §Ò tµi sÏ h­íng sù chó ý cña x· héi vµo viÖc cÇn thiÕt ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu gi¶i trÝ cña x· héi v× sù ph¸t triÓn hµi hoµ, gåm c¶ t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña con ng­êi. 2. ý nghÜa thùc tiÔn: - §Ò tµi nh»m ph¸c th¶o mét bøc tranh vÒ c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi, møc ®é tham gia vµo c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ. - ThÊy ®­îc sù lÖch chuÈn khi nhu cÇu gi¶i trÝ kh«ng ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ, nã sÏ gãp phÇn khuyÕn c¸o cho x· héi vÒ møc ®é vµ hËu qu¶ cña viÖc kh«ng quan t©m ®óng møc ®Õn gi¶i trÝ cña thanh niªn. Mét sè khuyÕn nghÞ cña ®Ò tµi gãp phÇn gióp c¸c nhµ qu¶n lý thÊy ®­îc thùc tr¹ng vµ xu h­íng cña c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ tõ ®ã ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch nh»m ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ mang tÝnh lµnh m¹nh, vµ h¹n chÕ nh÷ng lo¹i h×nh gi¶i trÝ cã xu h­íng lÖch chuÈn, ®Ó x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho thanh niªn thñ ®« nãi riªng vµ c­ d©n thñ ®« nãi chung. II. Mét vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, khoa häc kü thuËt ®· thay thÕ con ng­êi ®Ó trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, thêi gian lao ®éng cña con ng­êi ngµy cµng rót ng¾n l¹i vµ thêi gian rçi cµng nhiÒu h¬n. Khi con ng­êi cã ®­îc mét thêi gian rçi ®¸ng kÓ, hä muèn sö dông nã mét c¸ch hîp lý vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cho b¶n th©n hä. §Æc biÖt lµ tÇng líp thanh niªn, løa tuæi mµ theo c¸c nhµ khoa häc ®¸nh gi¸ lµ cã xu h­íng c¸ nh©n cao, lu«n muèn tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu b¶n th©n. Mét trong nh÷ng nhu cÇu lín mµ tÇng líp thanh niªn ®Æt ra ®ã lµ nhu cÇu gi¶i trÝ. Gi¶i trÝ ®em l¹i cho con ng­êi sù tho¶i m¸i vµ gi¶i to¶ tinh thÇn sau nh÷ng giê lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ mÖt mái. §Æc biÖt thét mét nghiªn cøu mang tªn “kh¼ng ®Þnh sù nhËn diÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ” ®· chØ râ vai trß cña viÖc gi¶i trÝ trong viÖc kh¼ng ®Þnh c¸i t«i cña chñ thÓ. ChÝnh gi¶i trÝ lµ m«i tr­êng ®Ó c¸ nh©n thÓ hiÖn m×nh. Th«ng qua gi¶i trÝ, mçi ng­êi t¹o c¬ héi thÓ hiÖn m×nh lµ ai vµ cho phÐp mäi ng­êi hiÓu râ h¬n. V× vËy mµ gi¶i trÝ ®· trë thµnh ho¹t ®éng th­êng nhËt trong thêi gian rçi cña tÇng líp thanh niªn. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®ång thêi víi sù ph¸t triÓn d©n trÝ t¹o ra rÊt nhiÒu c¸c h×nh thøc gi¶i trÝ, mçi lo¹i h×nh cã mét ®Æc tr­ng riªng, sù bæ Ých riªng. Nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi thêi ®iÓm hiÖn nay ta cã thÓ thÊy c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Ta cã thÓ t¸ch c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi theo c¸c cÊp ®é thêi gian rçi ®Ó thÊy c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ ë mçi cÊp ®é vµ sù chªnh lÖch trong viÖc sö dông thêi gian rçi cho c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ kh¸c nhau. III.T¸c ®éng cña c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ kh«ng lµnh m¹nh ®Õn ®êi sèng cña thanh niªn Hµ Néi. Bªn c¹nh nh÷ng h×nh thøc gi¶i trÝ lµnh m¹nh hiÖn nay cßn tån t¹i nh÷ng lo¹i h×nh gi¶i trÝ ®i ng­îc l¹i c¸c chuÈn mùc x· héi trong tÇng líp thanh niªn Hµ Néi. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng nµy. ë ®©y chóng ta ®Ò cËp ®Õn nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ viÖc kh«ng ®¸p øng ®­îc tho¶ ®¸ng c¸c nhu cÇu gi¶i trÝ cña thanh niªn. Khi nhu cÇu kh«ng ®­îc ®¸p øng tho¶ ®¸ng, c¸c thµnh viªn buéc ph¶i tù tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng gi¶i trÝ tuú theo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña tõng ng­êi. C¸c ho¹t ®éng nµy kh«ng cã ®Þnh h­íng, kh«ng cã tæ chøc, kh«ng ®­îc qu¶n lý nªn mang tÝnh tù ph¸t cao. Kh«ng Ýt tr­êng hîp chóng biÕn d¹ng thµnh nh÷ng ho¹t ®éng tiªu cùc, t¸c ®éng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña thanh niªn. T¸c ®éng tiªu cùc nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong sù xuÊt hiÖn nh÷ng lÖch chuÈn trong gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi. LÖch chuÈn ®­îc hiÓu lµ hµnh vi, hµnh ®éng t­ duy kh«ng theo khu«n mÉu øng xö chung ®­îc x· héi c«ng nhËn, kh«ng ®óng nh­ nh÷ng ®iÒu x· héi tr«ng ®îi ë c¸ nh©n trong vÞ trÝ x· héi mµ c¸ nh©n ®ã n¾m gi÷. Nãi c¸ch kh¸c, lÖch chuÈn lµ hµnh vi lÖch ra ngoµi nh÷ng chuÈn mùc - gi¸ trÞ x· héi. Cã thÓ thÊy c¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ ®­îc coi lµ kh«ng lµnh m¹nh nh­: ho¹t ®éng cña c¸c sµn nh¶y, ho¹t ®éng cña c¸c qu¸n karaokª «m, ch¬i ®iÖn tö ¨n tiÒn, ®¸ bãng d­íi lßng ®­êng, xem b¨ng h×nh néi dung xÊu, c¸ ®é, ®ua xe tr¸i phÐp… Khi thùc tÕ kh«ng phï hîp víi nhu cÇu th× chñ thÓ lu«n ph¶i ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã vµ t×m ph­¬ng ¸n tèi ­u dung hoµ sù xung ®ét. Kho ®ã, c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ mµ chñ thÓ mong muèn sÏ biÕn chóng trë thµnh c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Nh÷ng ho¹t ®éng thay thÕ nµy cã thÓ lµ lÖch chuÈn nÕu chóng ®­îc ®Þnh h­íng bëi hÖ chuÈn mùc ®Æc tr­ng cña tõng nhãm x· héi chø kh«ng ph¶i lµ hÖ chuÈn mùc phæ qu¸t cña toµn x· héi. C¸ ®é, ch¬i trß ¨n tiÒn. Víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ hµng ho¸ dÉn ®Õn thùc tr¹ng mäi viÖc ®Òu cÇn ph¶i cã tiÒn. C¸c lo¹i h×nh gi¶i trÝ còng kh«ng tr¸nh khái xu thÕ ®ã, ®iÖn tö ¨n tiÒn, ®¸nh bµi ¨n tiÒn… ®· trë thµnh phæ biÕn trong mét bé phËn tÇng líp thµnh niªn Hµ Néi. Mét hiÖn t­îng ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®ã lµ c¸ ®é thÓ thao. Trong th¸ng 5 – 1999 c¶ n­íc kh¸m ph¸, b¾t gi÷ 420 vô víi 1600 ®èi t­îng tham gia vµ thu gi÷ sè tiÒn mÆt 1,4 tû ®ång. §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi c¸c cÊp, ngµnh liªn quan. §ua xe tr¸i phÐp: ë ViÖt Nam, ®ua xe ch­a tõng ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng hîp ph¸p, mäi h×nh thøc ®ua xe ®Òu ®­îc coi lµ ph¹m ph¸p. §ua xe kh«ng nh÷ng g©y mÊt trËt tù an ninh x· héi, g©y nguy hiÓm cho b¶n th©n ng­êi l¸i mµ nã cßn g©y h¹i ®Õn nh÷ng ng­êi xung quanh. §èi t­îng ®ua xe th­êng lµ c¸c thanh niªn con nhµ kh¸ gi¶, do ¨n ch¬i ®ua ®ßi, kh«ng ®­îc sù qu¶n lý cña gia ®×nh. Mét thùc tÕ lµ bé phËn kh«ng nhá häc sinh, sinh viªn tham gia vµo ®ua xe. §©y lµ mét thùc tr¹ng b¸o ®éng cho viÖc qu¶n lý cña gia ®×nh vµ nhµ tr­êng víi con em hä. Mét khi ch­a ®­îc tæ chøc vµ qu¶n lý chÆt chÏ th× ®ua xe tr¸i phÐp cßn ph¸t triÓn tù ph¸t nh­ mét h×nh thøc “næi lo¹n” cña tuæi trÎ, chóng ta khã l­êng tr­íc ®­îc hËu qu¶. - Xem s¸ch b¸o, b¨ng h×nh ®éc h¹i: Tõ kho¶ng nh÷ng n¨m 80, mét sè s¸ch b¸o, tranh ¶nh ®åi truþ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn vµ ®­îc l­u truyÒn bÝ mËt trong sinh viªn. Tõ nay, nã trë thµnh phæ biÕn t¹i ký tóc x¸ sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc ë Hµ Néi. Vµ ®ã kh«ng ph¶i lµ hiÖn t­îng riªng cã t¹i c¸c tr­êng §¹i häc ë Hµ Néi. T¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®· h×nh thµnh mét “®­êng d©y” cung cÊp lo¹i Ên phÈm nµy thanh niªn. Bªn c¹nh ®ã lµ b¨ng h×nh ®éc h¹i mµ sè ng­êi xem phÇn ®«ng la thanh niªn. Mét cuéc th¨m dß t¹i mét tr­êng cÊp III cã 78% nam sinh vµ 27% n÷ sinh ®· tõng xem phim sex “nÆng” (phim cã nh÷ng c¶nh sex chiÕm 20% thêi l­îng trë lªn). Theo thèng kª c¸c c¬ së kh«ng ®­îc giÊy phÐp kinh doanh ®¹t con sè kû lôc: 62% cöa hµng s¸ch, 50% c¬ së kinh doanh v¨n ho¸ phÈm, 265 c¬ së kinh doanh b¨ng h×nh… HiÖn nay sè l­îng c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ®éc h¹i ë Hµ Néi lµ rÊt lín. Chóng ®­îc bµy ®Æt kh¾p n¬i. Chóng ta cã thÓ hiÓu nhu cÇu tß mß t×m hiÓu cña tuæi trÎ vÒ nh÷ng g× ch­a biÕt. Nh­ vÊn ®Ò giíi tÝnh, t×nh dôc lµ kh«ng ph¶i xÊu, xÐt tõ khÝa c¹nh gi¸o dôc giíi tÝnh nã cßn cã t¸c ®éng tÝch cùc. Tuy nhiªn do kh«ng ®­îc h­íng dÉn, kh«ng nhËn thøc ®Çy ®ñ dÉn ®Õn nh÷ng hµnh vi sai lÇm sau khi ®äc vµ xem nh÷ng v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. KÕt luËn Nhu cÇu gi¶i trÝ ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong ®êi sèng cña c¸ nh©n vµ toµn x· héi nãi chung. Nã t¹o ra sù c©n b»ng bëi nh÷ng ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt – chÝnh trÞ – x· héi kh¸c. ChÝnh nhê cã nã mµ x· héi lu«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §èi víi thanh niªn, nh÷ng ng­êi ®ang ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch cña m×nh th× nhu cÇu nµy cµng quan träng. So víi tr­íc ®©y nhu cÇu gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi ®· cã nhiÒu biÕn ®æi s©u s¾c c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. §iÒu ®ã diÔn ra nh­ quy luËt cña thêi gian vµ nh­ hÖ qu¶ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù giao l­u v¨n ho¸ bªn ngoµi. §· xuÊt hiÖn trong nhu cÇu gi¶i trÝ cña thanh niªn Hµ Néi nhiÒu nÐt míi theo xu h­íng gia t¨ng tÝnh tËp thÓ vµ tÝnh tù do cña c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ nh­ mét chØ b¸o vÒ sù gi¶i phãng con ng­êi vµ ®Ò cao tÝnh c¸ nh©n trong x· héi ViÖt Nam hiÖn ®¹i. Song song víi nã lµ xu h­íng ®an xen gi÷a nhu cÇu giao tiÕp trong ®êi sèng tinh thÇn cña thanh niªn. Nh÷ng biÕn ®æi Êy mang l¹i cho thanh niªn Hµ Néi mét ®êi sèng v¨n ho¸ - tinh thÇn, phong phó h¬n, ®ång thêi còng ®Æt ra tr­íc x· héi ®ßi hái cao h¬n vÒ sù quan t©m ®¸p øng. Thùc tÕ sù ®¸p øng ®èi víi nhu cÇu cña thanh niªn hiÖn nay cßn h¹n chÕ. Do ®ã lµm n¶y sinh nh÷ng lo¹i h×nh gi¶i trÝ tiªu cùc, nh÷ng tô ®iÓm gi¶i trÝ kh«ng lµnh m¹nh. §©y lµ mét thùc tÕ ®¸ng buån bëi tÇng líp kÒ cËn nµy ph¶i ®­îc tiÕp thu nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cao cÊp, nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn mùc truyÒn thèng cña d©n téc… Nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc ph¶i lµ ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ ®øc vµ tµi. KhuyÕn nghÞ: Thùc tÕ ®ang ®ßi hái sù quan t©m h¬n n÷a cña toµn x· héi ®èi víi nhu cÇu gi¶i trÝ cña thanh niªn. CÇn triÓn khai ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p ®a d¹ng, trªn nhiÒu lÜnh vùc, tõ biÖn ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh, xö lý d©n sù vµ h×nh sù ®Õn c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc, t¸c ®éng tíi nhËn thøc, lµm thay ®æi dÇn quan niÖm x· héi ®èi víi gi¶i trÝ. §©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n vµ phøc t¹p, ®ßi hái thêi gian vµ sù ®Çu t­ tho¶ ®¸ng, kh«ng chØ vÒ kinh phÝ mµ c¶ vÒ trÝ tuÖ x· héi. Nã ®ång thêi ®ßi hái sù quan t©m cña toµn x· héi, c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c ®oµn thÓ còng nh­ tõng gia ®×nh vµ nhãm së thÝch. CÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c chñ thÓ trªn míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc tho¶ ®¸ng nhu cÇu gi¶i trÝ cho thanh niªn nãi riªng vµ toµn x· héi nãi chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTác động của các loại hình giải trí không lành mạnh đến đời sống của thành niên Hà Nội hiện nay.doc
Luận văn liên quan