Tác dụng của CNTT trong dạy học ở bậc tiểu học

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: * Tầm quan trọng của công nghệ thông tin: - Trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ CNTT đã tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh tế xã hội người. Đảng và Nhà nước đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tin học và CNTT, truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh của ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, mở cửa và hội nhập, hướng tới nền kinh tế tri thức của nước ta nói riêng – thế giới nói chung. - Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên Nhà nước ta đã đưa môn tin học vào trong nhà trường và ngay từ tiểu học học sinh được tiếp xúc với môn tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những phần nâng cao trong các cấp tiếp theo * Tác dụng của CNTT trong dạy học ở bậc tiểu học: Môn tin học ở bậc tiểu học bước đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về CNTT như: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thường dùng, rèn luyện một số kỹ năng sử dụng máy tính, Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người lao động hiện đại như: + Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải. + Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin. + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động xã hội hiện đại. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính các sản phẩm tin học. + Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng CNTT trong học tập. + Có ý thức tìm hiểu CNTT trong các hoạt động xã hội. · Đặc biệt khi học sinh học các phần mềm như · + Phần mềm soạn thảo văn bản: Học sinh ứng dụng từ các môn học Tập Làm Văn để trình bày đoạn văn bản sao cho phù hợp, đúng cách. ứng dụng soạn thảo văn bản để soạn thảo giải những bài toán đã học ở bậc tiểu học. + Phần mềm vẽ: Học sinh ứng dụng trong môn Mỹ thuật, học được từ môn mỹ thuật để vẽ những hình ảnh sao cho sinh động, hài hoà thẩm mĩ. + Trong chương trình tin học ở bậc tiểu học được phân bố xen kẽ giữa các bài vừa học, vừa chơi. Điều đó sẽ rèn luyện cho học sinh óc tư duy sáng tạo trong quá trình chơi những trò chơi mang tính bổ ích giúp cho học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở lớp,

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3519 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác dụng của CNTT trong dạy học ở bậc tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: * TÇm quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin: - Trong thêi ®¹i cña chóng ta, sù bïng næ CNTT ®· t¸c ®éng lín ®Õn c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ng­êi. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· x¸c ®Þnh râ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña tin häc vµ CNTT, truyÒn th«ng còng nh­ nh÷ng yªu cÇu ®Èy m¹nh cña øng dông CNTT, ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu CNH, H§H, më cöa vµ héi nhËp, h­íng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc cña n­íc ta nãi riªng – thÕ giíi nãi chung. - ChÝnh v× x¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng ®ã nªn Nhµ n­íc ta ®· ®­a m«n tin häc vµo trong nhµ tr­êng vµ ngay tõ tiÓu häc häc sinh ®­îc tiÕp xóc víi m«n tin häc ®Ó lµm quen dÇn víi lÜnh vùc CNTT, t¹o nÒn mãng c¬ së ban ®Çu ®Ó häc nh÷ng phÇn n©ng cao trong c¸c cÊp tiÕp theo * T¸c dông cña CNTT trong d¹y häc ë bËc tiÓu häc: M«n tin häc ë bËc tiÓu häc b­íc ®Çu gióp häc sinh lµm quen víi mét sè kiÕn thøc ban ®Çu vÒ CNTT nh­: Mét sè bé phËn cña m¸y tÝnh, mét sè thuËt ng÷ th­êng dïng, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh, … H×nh thµnh cho häc sinh mét sè phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng hiÖn ®¹i nh­: + Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t­ duy thuËt gi¶i. + B­íc ®Çu h×nh thµnh n¨ng lùc tæ chøc vµ xö lý th«ng tin. + Cã ý thøc vµ thãi quen sö dông m¸y tÝnh trong ho¹t ®éng häc tËp, lao ®éng x· héi hiÖn ®¹i. + Cã th¸i ®é ®óng khi sö dông m¸y tÝnh c¸c s¶n phÈm tin häc. + B­íc ®Çu hiÓu kh¶ n¨ng øng dông CNTT trong häc tËp. + Cã ý thøc t×m hiÓu CNTT trong c¸c ho¹t ®éng x· héi. §Æc biÖt khi häc sinh häc c¸c phÇn mÒm nh­ + PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n: Häc sinh øng dông tõ c¸c m«n häc TËp Lµm V¨n ®Ó tr×nh bµy ®o¹n v¨n b¶n sao cho phï hîp, ®óng c¸ch. øng dông so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó so¹n th¶o gi¶i nh÷ng bµi to¸n ®· häc ë bËc tiÓu häc. + PhÇn mÒm vÏ: Häc sinh øng dông trong m«n Mü thuËt, häc ®­îc tõ m«n mü thuËt ®Ó vÏ nh÷ng h×nh ¶nh sao cho sinh ®éng, hµi hoµ thÈm mÜ. + Trong ch­¬ng tr×nh tin häc ë bËc tiÓu häc ®­îc ph©n bè xen kÏ gi÷a c¸c bµi võa häc, võa ch¬i. §iÒu ®ã sÏ rÌn luyÖn cho häc sinh ãc t­ duy s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ch¬i nh÷ng trß ch¬i mang tÝnh bæ Ých gióp cho häc sinh th­ gi·n sau nh÷ng giê häc c¨ng th¼ng ë líp, … II. Môc ®Ých nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi. - §Ò ra mét sè biÖn ph¸p vµ viÖc d¹y tin häc trong bËc tiÓu häc. III. §èi t­îng nghiªn cøu: - M«n tin häc líp 4. - Häc sinh khèi líp 4 tr­êng TiÓu häc §ång Phó – Ch­¬ng Mü – TP Hµ Néi. IV. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Pháng vÊn häc sinh khèi 4. - KiÓm tra viÖc häc tËp cña häc sinh (bµi cò, bµi míi) - Sö dông b¶ng biÓu ®èi chiÕu. - Th¨m líp, dù giê. - KiÓm tra chÊt l­îng sau giê häc. B. PhÇn néi dung: I. C¬ së lý luËn: + NghÞ quyÕt 40/2000/QH10 vµ chØ thÞ 14/2001/CT-TTg ngµy 9/12/2000 vÒ viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng: Néi dung ch­¬ng tr×nh lµ tÝch cùc ¸p dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, øng dông CNTT vµo d¹y vµ häc. + Th«ng t­ sè 14/2002/TT-BGD&§T ngµy 1/4/2002 vÒ viÖc h­íng dÉn qu¸n triÖt chñ tr­¬ng ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. + ChØ thÞ 29/CT cña Trung ¦¬ng §¶ng vÒ viÖc ®­a CNTT vµo nhµ tr­êng. + Trong nhiÖm vô n¨m häc 2005 – 2006. Bé tr­ëng gi¸o dôc ®µo t¹o nhÊn m¹nh: KhÈn tr­¬ng triÓn khai ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguÇn nh©n lùc CNTT tõ nay ®Õn n¨m 2010 cña chÝnh phñ vµ ®Ò ¸n d¹y Tin häc øng dông CNTT vµ truyÒn th«ng giai ®o¹n 2004 – 2006 cña ngµnh. II. C¬ së thùc tiÔn: * Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n khi thùc hiÖn ®Ò tµi ë tr­êng TiÓu häc §ång Phó: 1. ThuËn lîi: * Nhµ tr­êng: - Tuy m«n Tin häc míi chØ lµ m«n häc tù chän nh­ng nhµ tr­êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh cã thÓ häc tõ khèi líp 3, t¹o ®iÒu kiÖn s¾m mét m¸y chñ, m¸y chiÕu phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc m«n Tin häc. * Gi¸o viªn: - Gi¸o viªn ®­îc ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cho d¹y vµ häc m«n tin häc trong bËc tiÓu häc. * Häc sinh: - V× lµ m«n häc trùc quan, sinh ®éng, m«n häc kh¸m ph¸ nh÷ng lÜnh vùc míi nªn häc sinh rÊt høng thó häc, nhÊt lµ nh÷ng tiÕt thùc hµnh. 2. Khã kh¨n: * Nhµ tr­êng: - Nhµ tr­êng chØ chuÈn bÞ ®­îc mét m¸y ®Ó gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh trong giê d¹y còng nh­ trong thùc hµnh, nhiÒu khi cßn bÞ háng hãc, ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh. - §êi sèng kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, rÊt Ýt häc sinh ë nhµ cã m¸y vi tÝnh. * Gi¸o viªn: - M«n Tin häc míi chØ lµ m«n tù chän trong ch­¬ng tr×nh bËc tiÓu häc nªn ch­¬ng tr×nh vµ sù ph©n phèi ch­¬ng tr×nh b­íc ®Çu cã sù thèng nhÊt vµ ®ang hoµn chØnh. HiÖn nay Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o míi ®ang thÝ ®iÓm d¹y m«n Tin häc vµo líp 3 đến lớp 5 cho mét sè tØnh vµ thµnh phè vµ biªn so¹n quyÓn s¸ch cïng häc tin häc quyÓn 1, quyÓn 2 vµ quyÓn 3. N¨m häc 2009 – 2010 Phßng gi¸o dôc huyÖn Ch­¬ng Mü míi tæ chøc thi tuyÓn gi¸o viªn m«n tin học khèi tiÓu häc. - Tuy gi¸o viªn ®· ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc tin häc, nh­ng cã mét sè gi¸o viªn ®­îc chuyÓn tõ m«n v¨n ho¸ sang, nªn chØ ®­îc ®µo t¹o hÕt chøng chØ A nªn kiÕn thøc cßn h¹n hÑp, ch­a cã chiÒu s©u còng nh­ chiÒu réng nªn viÖc cËp nhËt nh÷ng vÊn ®Ò míi cßn h¹n chÕ. H¬n n÷a khi thùc hµnh, m¸y mãc gÆp sù cè, trôc trÆc, gi¸o viªn kh«ng xö lý kÞp thêi dÉn ®Õn häc sinh thiÕu m¸y, kh«ng thùc hµnh ®­îc. * Häc sinh: - Häc sinh ch­a cã phßng m¸y ®Ó häc vµ thùc hµnh, c¸c em chØ ®­îc häc nh÷ng kiÕn thøc th«ng qua bµi gi¶ng cña gi¸o viªn d¹y trªn líp. - C¸c em häc sinh chØ ®­îc tiÕp xóc víi mét m¸y vi tÝnh ë tr­êng lµ chñ yÕu, do ®ã sù t×m tßi vµ kh¸m ph¸ m¸y vi tÝnh víi c¸c em cßn h¹n chÕ, nªn viÖc häc tËp cña häc sinh vÉn cßn mang tÝnh chËm ch¹p. III. Thùc tr¹ng: - Tr­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi, t«i ®· kh¶o s¸t khèi líp 4 th«ng qua giê d¹y lý thuyÕt, d¹y thùc hµnh, th«ng qua kiÓm tra bµi cò. Khi tæng hîp kÕt qu¶ thu ®­îc: Møc ®é thao t¸c Tr­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi Sè häc sinh Tû lÖ Thao t¸c nhanh, ®óng 15/84 17,9% Thao t¸c ®óng 30/84 35,7% Thao t¸c chËm 25/84 29,7% Ch­a biÕt thao t¸c 14/84 16,7% IV. Mét sè biÖn ph¸p ®Ó d¹y tin häc cã hiÖu qu¶ h¬n trong bËc tiÓu häc: 1. Gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch bµi d¹y, x©y dùng ý t­ëng, thiÕt kÕ bµi d¹y phï hîp: - Ngay tõ bµi häc ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh häc Tin häc, gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ cho häc sinh nhËn biÕt c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh vµ t¸c dông cña c¸c bé phËn ®ã b»ng c¸ch cho häc sinh quan s¸t ngay trong giê gi¶ng lý thuyÕt. VÝ dô: Bµi : lµm quen víi m¸y tÝnh (Líp 3) - Khi gi¸o viªn giíi thiÖu bé phËn con chuét, gi¸o viªn ph¶i m« t¶ con chuét, cã mÊy lo¹i con chuét, trªn th©n con chuét cã nh÷ng phÝm nµo, chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®ã, tay ®Æt lªn con chuét ®ã nh­ thÕ nµo. - Häc sinh quan s¸t con chuét, quan s¸t thao t¸c cña thầy gi¸o khi sö dông chuét trong qu¸ tr×nh häc tËp. - Gi¸o viªn biÕt kÕt hîp gi÷a giê lý thuyÕt vµ thùc hµnh sao cho phï hîp, kh«ng nªn xem nhÑ giê d¹y lý thuyÕt th× míi thùc hµnh tèt ®­îc còng nh­ khi häc sinh thùc hµnh tèt th× sÏ hiÓu s©u h¬n vÒ lý thuyÕt. VÝ dô: Khi häc bµi c¸c thao t¸c víi tÖp tin v¨n b¶n (khèi 4). Gi¸o viªn d¹y phÇn l­u v¨n b¶n, më v¨n b¶n. khi häc lý thuyÕt häc sinh míi chØ hiÓu lµ l­u v¨n b¶n vµo trong m¸y lµ ®Ó v¨n b¶n ®ã kh«ng bÞ mÊt ®i, cã thÓ më ra ®­îc. Nh­ng ®Õn khi thùc hµnh häc sinh míi thùc sù hiÓu r»ng khi l­u v¨n b¶n ®ã lu«n lu«n ®­îc l­u tr÷ vµ tån t¹i trong m¸y, cã thÓ më ra bÊt cø lóc nµo ®Ó chØnh, xem vµ chØnh söa. - Gi¸o viªn nªn tËn dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn s½n cã cña m«n tin häc ¸p dông vµo trong gi¶ng d¹y lý thuyÕt ®Ó häc sinh dÔ quan s¸t vµ nhËn biÕt, gióp cho buæi häc thùc hµnh cña hiÖu qu¶ h¬n. - Qua ®ît kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc häc víi häc sinh khèi 4 (líp 4A, líp 4B vµ líp 4C) d¹y bµi c¸c thao t¸c víi tÖp tin v¨n b¶n. Líp 4A, 4B d¹y cã sö dông ®å dïng trùc quan b»ng m¸y tÝnh, thao t¸c trªn m¸y tÝnh. Cßn líp 4C d¹y sö dông ®å dïng trùc quan b»ng hép tho¹i miªu t¶ h×nh ¶nh trong m¸y tÝnh. Khi tæng hîp kÕt qu¶ thu ®­îc: Møc ®é thao t¸c Líp 4A - Líp 4B Líp 4C Sè HS TØ lÖ Sè HS TØ lÖ Thao t¸c nhanh, ®óng 18/56 32,1% 9/28 32,1% Thao t¸c nhanh 20/56 35,7% 11/28 39,3% Thao t¸c chËm 12/56 21,5% 4/28 14,3% Ch­a biÕt thao t¸c 6/56 10,7% 4/28 14,3% - Khi d¹y thùc hµnh, gi¸o viªn giao bµi tËp cho häc sinh mét c¸ch cô thÓ, râ rµng vµ kÕt hîp c¶ nh÷ng kiÕn thøc cña bµi häc tr­íc, h­íng dÉn theo tõng nhãm tr­íc khi häc sinh lµm ®Ó häc sinh quan s¸t vµ lµm bµi tËp. VÝ dô: D¹y bµi vÏ ®­êng th¼ng, gi¸o viªn giao bµi tËp thùc hµnh, sau ®ã h­íng dÉn (theo nhãm) trùc tiÕp trªn m¸y cho häc sinh dÔ quan s¸t thao t¸c cña thầy vµ lêi nãi cña thầy. Trong khi thùc hµnh, nÕu em häc sinh nµo ch­a thùc hµnh ®­îc, gi¸o viªn l¹i h­íng dÉn cho em ®ã hoÆc b¾t tay em ®ã vµ h­íng dÉn c¸c thao t¸c. 2. HÖ thèng c¸c bµi tËp thùc hµnh, c¸c bµi tËp phï hîp víi néi dung cña bµi gi¶ng, liªn hÖ víi mét sè m«n häc kh¸c trong ch­¬ng tr×nh häc cña c¸c em. C¸c bµi tËp kh«ng qu¸ dµi, n©ng dÇn tõ møc ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, ngoµi ra gi¸o viªn còng ph¶i kÕt hîp nh÷ng bµi ®· häc tr­íc ®Ó häc sinh «n l¹i vµ vËn dông vÏ mét c¸ch cã hÖ thèng. +)VÝ dô: Trong mét ca thùc hµnh víi bµi vÏ h×nh vu«ng sau: - ë h×nh trªn ngoµi vÏ h×nh vu«ng ra häc sinh cßn ph¶i sö dông c«ng cô vÏ ®­êng th¼ng, vÏ ®­êng cong mét chiÒu, mµu vÏ ®· häc ë bµi tr­íc ®Ó vÏ vµ trang trÝ cho c¸c hoa v¨n cña h×nh vu«ng trªn. Tõ h×nh vu«ng trªn c¸c em sÏ liªn t­ëng ®Õn bµi häc trang trÝ h×nh vu«ng (M«n mü thuËt líp 4) vµ s¸ng t¹o vÏ mét sè h×nh vu«ng ®· häc ë m«n Mü thuËt 4. 3. Trong giê thùc hµnh gi¸o viªn nªn t¹o sù thi ®ua gi÷a c¸c nhãm b»ng c¸ch ph©n c«ng c¸c nhãm lµm bµi thùc hµnh, sau ®ã c¸c nhãm nhËn xÐt, chÊm ®iÓm (d­íi sù chØ dÉn cña gi¸o viªn) cña nhau ®Ó t¹o ®­îc sù hµo høng häc tËp vµ s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 4. TËn dông nh÷ng nguån tµi nguyªn s½n cã cña m¸y vi tÝnh, hoÆc truy cËp m¹ng ®Ó t×m kiÕm th«ng tin, t×m kiÕm tµi nguyªn trªn Internet phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc. 5. S­u tÇm mét sè trß ch¬i cã Ých ®Ó rÌn luyÖn vÒ c¸ch sö dông chuét (cê caro), luyÖn ngãn khi sö dông bµn phÝm (Mario Typing), phÇn mÒm luyÖn t­ duy, tÝnh to¸n, nhanh nh¹y, gi¶i trÝ (Solitare, minesweeper) 6. Gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch båi d­ìng ®Ó n©ng cao kiÕn thøc b¶n th©n ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®æi míi, cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Muèn cã giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao, b¶n th©n mçi gi¸o viªn d¹y Tin häc nhËn thøc ®­îc cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d­ìng Tin häc cho b¶n th©n b»ng c¸ch tù t×m tßi, tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan vµ cã thÓ hái c¸c ®ång nghiÖp cña tr­êng b¹n. Bªn c¹nh t×m hiÓu kiÕn thøc vÒ Tin häc, gi¸o viªn còng ph¶i t×m hiÓu c¸c kiÕn thøc kh¸c nh­ v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ®Ó tù n©ng cao nhËn thøc cña b¶n th©n. C. KÕt luËn: I. KÕt qu¶: Qua qu¸ tr×nh ¸p dông vµo gi¶ng d¹y tin häc khèi 4, so s¸nh víi b¶ng tæng hîp tr­íc ®ã ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Møc ®é thao t¸c Tr­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi Sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi Tû lÖ t¨ng, gi¶m Sè Hs Tû lÖ Sè Hs Tû lÖ Thao t¸c nhanh,®óng 15/84 17,9% 27/84 32,1% T¨ng: 14,2% Thao t¸c ®óng 30/84 35,7% 31/84 36,9% T¨ng: 1,2% Thao t¸c chËm 25/84 29,7% 16/84 19,1% Gi¶m: 10,6% Ch­a biÕt thao t¸c 14/84 16,7% 10/84 11,9% Gi¶m: 4,8% Tõ b¶ng kÕt qu¶ trªn cho thÊy c¸c biÖn ph¸p ¸p dông vµo viÖc d¹y häc Tin häc líp 4 ®· tr×nh bµy ë trªn c¸c em kh«ng nh÷ng n¾m ch¾c kiÕn thøc mµ cßn thÊy c¸c em häc tËp phÊn khëi h¬n, tiÕp thu bµi nhanh h¬n, cã chÊt l­îng thùc sù. II. Bµi häc: T×m tßi s¸ng t¹o c¸ch d¹y, c¸ch häc t¹o sù høng thó tiÕp thu bµi . Yªu nghÒ, mÕn trÎ, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô… Th¨m líp dù giê, héi th¶o ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c bé m«n kh¸c. TÝch cùc tham m­u víi nhµ tr­êng ®Ó t¨ng c­êng n©ng cÊp m¸y, trang thiÕt bÞ d¹y häc. Thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña ngµnh ®Ò ra. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mµ t«i ®· ¸p dông vµo d¹y tin häc khèi 4. tuy nhiªn cßn nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan, vÉn cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i cã hiÖu qu¶ h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §ång Phó, ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2011 Ng­êi viÕt NguyÔn Kh¶ Thanh Gi¸o ¸n minh ho¹ Bµi 2: vÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng (SGK - trang 18) A. Môc tiªu bµi häc: - Häc sinh biÕt sö dông nót c«ng cô ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng. tõ ®ã vËn dông ®Ó vÏ vµ trang trÝ mét sè h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng nh­ trang trÝ kh¨n thªu, viªn g¹ch, … - Liªn hÖ nh÷ng h×nh ®· häc trong m«n MÜ thuËt ®Ó vÏ, trang trÝ h×nh vÏ sao cho thÈm mÜ vµ hµi hoµ. - C¸c em yªu thÝch m«n häc h¬n. B. §å dïng: 1. Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n + SGK+ m¸y tÝnh + m¸y chiÕu. 2. Häc sinh: SGK + Vë ghi + §å dïng häc tËp. C. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Stt Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. 2. KiÓm tra bµi cò: (2 – 3’) - Em h·y nªu c¸ch sao chÐp mét h×nh? - Em h·y nªu c¸ch di chuyÓn h×nh? Gi¶ng bµi míi: VÏ h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng 1. VÏ h×nh ch÷ nhËt: (5 – 6’) Hái: - ë bµi häc tr­íc muèn vÏ mét h×nh ch÷ nhËt ta sö dông nót c«ng cô nµo? - Khi vÏ c¸c em thÊy hiÖn t­îng g× x¶y ra? Gi¸o viªn lµm mÉu. + B­íc 1: chän biÓu t­îng . + B­íc 2: Chän nÐt vÏ + B­íc 3: Chän mµu vÏ trong thanh b¶ng mµu. + B­íc 4: TiÕn hµnh vÏ. Hái: - Em h·y nªu l¹i c¸c b­íc vÏ h×nh ch÷ nhËt? - Em h·y vÏ h×nh ch÷ nhËt mµu xanh, nÐt vÏ ®Ëm? * Chó ý: VÏ h×nh ch÷ nhËt cã mµu nÒn: ë b­íc 2 ta chän nÐt vÏ thø 3. Hái: Em h·y vÏ h×nh ch÷ nhËt cã mµu nÒn lµ mÇu hång? 2. VÏ h×nh vu«ng (4 – 5’) Hái: - Nh­ thÕ nµo ®­îc gäi lµ h×nh vu«ng? Gi¸o viªn lµm mÉu: + B­íc 1: chän biÓu t­îng . + B­íc 2: Chän nÐt vÏ + B­íc 3: Chän mµu vÏ trong thanh b¶ng mµu. + B­íc 4: TiÕn hµnh vÏ. Trong qu¸ tr×nh vÏ gi÷ phÝm Shift trªn bµn phÝm Hái: - H·y so s¸nh c¸ch vÏ h×nh vu«ng víi h×nh ch÷ nhËt? - Em h·y vÏ h×nh vu«ng cã ®­êng viÒn nÐt m¶nh, mµu ®á? - VÏ h×nh vu«ng cã mµu nÒn mµu vµng ta lµm thÕ nµo? 3. LuyÖn tËp (20 - 21’) - Quan s¸t mµn h×nh: Hái: - Trong khèi vÏ trªn, nh÷ng nÐt vÏ nµo lµ h×nh ch÷ nhËt? - H×nh nµo sö dông nÐt th¼ng? Chia nhãm thùc hµnh (th¶o luËn trong 1’) - Quan s¸t mµn h×nh. Hái: - H×nh trªn ®­îc trang trÝ bëi h×nh g× vµ nh÷ng nÐt vÏ g×? * Gi¸o viªn lµm mÉu häc sinh quan s¸t. - Chia nhãm thùc hµnh. 4. Cñng cè, dÆn dß: (2 – 3’) - Nªu l¹i c¸c b­íc vÏ h×nh ch÷ nhËt? - Khi vÏ h×nh vu«ng ta ph¶i gi÷ phÝm g×? DÆn dß: ¤n l¹i lý thuyÕt vÏ h×nh ch÷ nhËt, vÏ h×nh vu«ng. S­u tËp mét sè h×nh ¶nh cã liªn quan ®Õn h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng ®Ó giê sau thùc hµnh. 2 – 3 HS tr¶ lêi. - Sö nót c«ng cô vÏ ®­êng th¼ng. - VÏ kh«ng chuÈn, cã nÐt thõa ph¶i tÈy, nÐt thiÕu ph¶i nèi l¹i, mÊt nhiÒu thêi gian. - HS quan s¸t. - HS tr¶ lêi (4 b­íc). 1 -> 2 HS lªn thùc hµnh. 1 ->2 HS lªn vÏ. - Lµ h×nh cã 4 c¹nh ®Òu b»ng nhau. - Gièng nhau: §Òu chän biÓu t­îng vµ ®Òu cã 4 b­íc vÏ. - Kh¸c nhau: Khi vÏ h×nh vu«ng ta ph¶i gi÷ phÝm Shift. 1 -> 2 HS thùc hµnh. - Chän nÐt vÏ thø 3 vµ chän mµu vµng trong thanh b¶ng mµu - Hs quan s¸t. - Th©n ng«i nhµ, cöa chÝnh, cöa sæ. - M¸i nhµ. - lÇn l­ît tõng nhãm lªn thùc hµnh. - Tõng nhãm nhËn xÐt bµi lµm cña nhau, GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. - HS quan s¸t. - Trang trÝ bëi h×nh vu«ng vµ c¸c hoa v¨n ®­îc vÏ bëi c¸c ®­êng cong mét chiÒu. - LÇn l­ît c¸c nhãm lªn thùc hµnh. - §¹i diÖn c¸c nhãm nhËn xÐt bµi lµm cña nhau. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm. - 4 b­íc. - Gi÷ phÝm Shift. * Dù kiÕn sai lÇm häc sinh hay m¾c ph¶i: - Häc sinh dÔ nhÇm c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt víi h×nh vu«ng. ------------------------------------ ----------------------------------------- Héi ®ång s­ ph¹m tr­êng tiÓu häc §ång phó xÐt duyÖt Héi ®ång s­ ph¹m phßng gi¸o dôc huyÖn ch­¬ng mü xÐt duyÖt PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ Trường THCS Thượng Vực SƠ YẾU LÍ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Thị Hường Sinh ngày: 08/12/1977 Quê quán: Thôn 5 - Quảng Bị - Chương Mỹ - TP Hà Nội Nơi công tác: Trường THCS Thượng Vực - Chương Mỹ - TP Hà Nội Giảng dạy: Môn Ngữ Văn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTác dụng của CNTT trong dạy học ở bậc tiểu học.doc
Luận văn liên quan