Tại sao kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam

MỤC LỤCI.Kinh tế nhà nớc là gì ? Trang II . Tại sao kinh tế nhà nớc lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nớc Ta ?  1. Tính tất yếu tồn tại nền kinh tế nhà nớc. 2. Vai trò chủ đạo là tất yếu và khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam. 3.Những điều kiện đảm bảo tính chủ đạo của kinh tế nhà nớc. a. Điều kiện pháp lý b. Điều kiện tổ chức c. Điều kiện về cơ chế quản lý d. Điều kiên về đội ngũ cán bộ e. Xác định cụ thể những ngành hàng thuộc phạm vi nhà nớc

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3696 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tại sao kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong h¬n 10 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, vai trß chñ ®¹o, dÉn d¾t, ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cña kinh tÕ Nhµ n­íc lu«n ®­îc §¶ng quan t©m, coi träng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu b­íc ®Çu rÊt kh¶ quan c¶ trong lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, c¶ ®­êng lèi ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy t¹i NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh chñ tr­¬ng nhÊt qu¸n cña §¶ng ta lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh theo ph¸p luËt, cïng ph¸t triÓn l©u dµi, hîp t¸c, c¹nh tranh lµnh m¹nh trong ®ã kinh tÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ Nhµ n­íc cïng kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh nhiÖm vô “TiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o nÒn kinh tÕ”. §Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i ®æi míi ®Ó gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o, thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn. V× vËy viÖc nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt nam hiÖn nay lµ hÕt søc quan träng. Do ®ã t«i ®· chän ®Ò tµi “T¹i sao kinh tÕ nhµ n­íc l¹i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam.” I.Kinh tÕ nhµ n­íc lµ g× ? Kinh tÕ nhµ n­íc kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn riªng cã cña chñ nghi· x· héi, nã cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Thµnh phÇn kinh tÕ nµy dùa trªn h×nh thøc së h÷u toµn d©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, ®­îc tæ chøc d­íi d¹ng doanh nghiÖp c«ng n«ng th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc, hoÆc c«ng ty cæ phÇn mµ tû lÖ vèn cña nhµ n­íc chiÕm tõ 51% trë nªn ; N¾m gi÷ nh÷ng m¹ch m¸u kinh tÕ vµ c«ng nghiÖp then chèt ; Víi ph­¬ng thøc kinh doanh tiªn tiÕn vµ c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc. MÆc dï tû träng vµ nguån gèc h×nh thµnh doanh nghiÖp nhµ n­íc ë mçi quèc gia cã sù kh¸c biÖt song ë ®©u kinh tÕ nhµ n­íc còng lµ mét bé ph©n c¸c c¬ së kinh tÕ - doanh nghiÖp do nhµ n­íc thµnh lËp. Chóng ®­îc coi lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ ; Môc tiªu vµ nhiÖm vô lµ kinh doanh do nhµ n­íc qu¶n lý . §èi víi nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta th× kinh tÕ nhµ n­íc chiÕm tû träng lín trong toµn bé nÒn kinh tÕ. Nã bao gåm nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ mµ toµn bé sè vèn thuéc vÒ nhµ n­íc hoÆc phÇn cña nhµ n­íc chiÕm tû träng khèng chÕ . Kinh tÕ nhµ n­íc bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c së h÷u nhµ n­íc nh­ ®Êt ®ai, ng©n s¸ch, lùc l­îng dù tr÷, kÓ c¶ mét phÇn vèn cña nhµ n­íc ®­a vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. II . T¹i sao kinh tÕ nhµ n­íc l¹i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc Ta ? §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn chóng ta xem xÐt mét sè ®iÒu kiÖn sau: 1.TÝnh tÊt yÕu tån t¹i nÒn kinh tÕ nhµ n­íc. 2. Vai trß chñ ®¹o lµ tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam. 3.Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc. 1.TÝnh tÊt yÕu tån t¹i nÒn kinh tÕ nhµ n­íc Mçi chÕ ®é x· héi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, víi chÕ ®é së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ do ®ã cã mét c¬ cÊu thµnh ph©n kinh tÕ thÝch hîp vÒ lÝ luËn Lª -Nin kh¼ng ®Þnh: Trong thêi kú qu¸ ®é nªn chñ nghÜa x· héi, nÒn kinh tÕ bao gåm nhiÒu ®Æc ®iÓm vµ kÕt cÊu cña nÒn kinh tÕ x· héi cò ®ång thêi l¹i xuÊt hiÖn ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña nÒn kinh tÕ x· héi míi, chóng tån t¹i xo¾n xuýt lÊn nhau. Tõ ®ã Lª - Nin rót ra ®Æc ®iÓm kinh tÕ mang tÝnh phæ biÕn trong thêi kú qu¸ ®é nªn chñ nghÜa x· héi lµ nÒn kinh tÕ tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ mÆc dï ë mçi n­íc, mçi thêi kú sè l­îng thµnh phÇn kinh tÕ cã thÓ nhiÒu hay Ýt lµ kh¸c nhau. VËy sù tån t¹i kh¸ch quan cña c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta, trong thêi kú qu¸ ®é nªn chñ nghÜa x· héi. Nh­ng, sù tån t¹i kh¸ch quan ®ã nhÊt thiÕt ph¶i cã kinh tÕ nhµ n­íc nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Tõ nh÷ng chÊn ®éng vÒ kinh tÕ, khñng ho¶ng thÊt nghiÖp diÔn ra ë nhiÕu n­íc ë ®Çu thÕ kû XX, sù ph©n tÝch thùc tiÔn ®· ®­a c¸c nhµ kinh tÕ ®Õn kÕt luËn: Nhµ n­íc ph¶i n¾m lÊy kinh tÕ, ph¶i t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ æn ®Þnh. MÆt kh¸c, kinh tÕ nhµ n­íc cßn cã chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m«, th«ng qua ®ã ®Þnh h­íng c¸c thµnh phÇn ph¸t triÓn theo quü ®¹o chung cña chñ nghÜa x· héi. Chøc n¨ng nµy kh«ng thÓ cã ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc th× t­ nh©n rÔ lµm lòng ®o¹n thÞ tr­êng, g©y ra sù khñng ho¶ng kinh tÕ. ChÝnh v× vËy mµ sù cã mÆt cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trong c¸c c©n, c©n b»ng thÞ tr­êng lµ tÊt yÕu. 2.Vai trß chñ ®¹o lµ tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam. Tr­íc ®©y nhiÒu nhµ kinh tÕ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan niÖm gi¸o ®iÒu vÒ nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®· coi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ nh÷ng trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ ph¸o ®µi cña chñ nghÜa x· héi, thËm trÝ coi ®ã lµ mét tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt x· héi cña mét n­íc. Thùc tiÔn c¶i c¸ch kinh tÕ gÇn ®©y ë mét sè n­íc x· héi chñ nghÜa bÞ thÊt b¹i ®· b¸c bá quan niÖm nµy. Trong nh÷ng n¨m 90, khi hµng lo¹t m« h×nh chñ nghÜa x· héi ë Liªn X« vµ §«ng ¢u sôp ®æ th× nhiÒu ng­êi l¹i cho r»ng: Kinh tÕ cña nhµ n­íc lµ phi hiÖu qña. V× vËy muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng th× viÖc tr­íc hÕt lµ ph¶i gi¶i thÓ cµng nhanh cµng tèt khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc vµ thay vµo ®ã lµ c¸c c¬ së thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, c¶ hai quan niÖm trªn ®Òu mang tÝnh phiÕn diÖn, ch­a ®i vµo thùc chÊt cña kinh tÕ nhµ nø¬c. §èi víi n­íc ta vµ mét sè n­íc ®ang ph¸t triÓn vµo lo¹i nghÌo cña thÕ giíi, l¹i tr¶i qua chÆng ®­êng lÞch sö hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p nªn viÖc ®¸nh gi¸ vai trß cña kinh tÕ nhµ n­íc kh«ng ph¶i chØ tõ nh÷ng nh×n nhËn cã tÝnh chÊt c¶m tÝnh mµ ph¶i ®¸nh gi¸ chóng trong mèi liªn hÖ logic gi÷a kinh tÕ nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, gi÷a kinh tÕ nhµ n­íc víi chÝnh trÞ – kinh tÕ – x· héi. Trong bÊt cø mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nµo còng sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng tæ chøc ®éc quyÒn. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy cã nh÷ng ­u thÒ vÒ vèn, kü thuËt c«ng nghÖ, quy m« s¶n xuÊt ... Lu«n lu«n cã xu h­íng tèi ®a hãa c¸c lîi nhuËn ®éc quyÒn, do ®ã c¸c doanh nghiÖp nµy bÊt chÊp nh÷ng nguyªn t¾c cña thÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o lµm lòng ®o¹n thÞ tr­êng. Tõ ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. MÆt kh¸c, qua cuéc ®¹i khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi n¨m 1929 – 1932 ®· chøng minh t¸c h¹i ghª gím cña ho¹t ®«ng c¹nh tranh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù tham gia cña tæ chøc ®éc quyÒn. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy ®· cã nhiÒu ph­¬ng thøc ¸p dông ë nhiÒu n­íc nh­ng ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ h×nh thµnh mét khu vùc kinh tÕ ®éc quyÒn nhÊt ®Þnh do nhµ n­íc trùc tiÕp qu¶n lý, ®ã lµ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc. Qua ®ã nhµ n­íc cã thÓ tr­c tiÕp qu¶n lý, ®ã lµ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc. Qua ®ã nhµ n­íc cã thÓ trùc tiÕp kiÓm so¸t ®­îc nh÷ng c¬ së ®éc quyÒn, ®iÒu tiÕt chi phèi nÒn kinh tÕ theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh mµ vÉn cã thÓ tèi ®a hãa lîi nhuËn. Trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®ßi hái ph¸t ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt víi chi phÝ lín, møc ®ä rñi do cao mµ kh«ng mét thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh gi¸m ®Çu t­ vµo. Tr­êng hîp nµy chØ cã kinh tÕ nhµ n­íc víi quy m« lín, cã sù trî gióp trùc tiÕp cña chÝnh phñ míi ®¶m ®­¬ng ®­îc. V× vËy sù tån t¹i cña kinh tÕ nhµ n­íc lµ kh«ng thÓ thiÕu. NÕu chØ cã kinh tÕ nhµ n­íc th× còng kh«ng cã sù ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta g¾n liÒn víi c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó g¾n chÆt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt lµm søc bËt cho nÒn kinh tÕ. Kinh tÕ nhµ n­íc ®· ®¶m nhËn viÖc ®ã. Víi quy m« vµ m¹ng l­íi doanh nghiÖp réng kh¾p, kinh tÕ nhµ n­íc cã ë mét n¬i, nã ho¹t ®éng nh­ ngãn tay c¸i trong bµn tay kinh tÕ. Qua ®ã kinh tÕ nhµ n­íc kh«ng chØ ®­a c¸c ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng th©m nhËp vµo c¬ së kinh tÕ kh¸c mµ cßn gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Ngoµi ra nÕu chóng ta ph©n tÝch vai trß cña nÒn kinh tÕ quèc doanh trªn hai khÝa c¹nh ta thÊy: Trªn khÝa c¹nh chÝnh trÞ – x· héi, nã lµ lùc l­îng ®¶m b¶o æn ®Þnh chÝnh trÞ, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch. Trªn kÝa c¹nh kinh doanh, nã lµ lùc l­îng dù phßng s½n sµng bæ sung t¹o thÕ c©n ®èi cho sù ph¸t triÓn. Sù cã mÆt cña kinh tÕ quèc doanh n­ícta ®· ®ãng gãp 40% tæng s¶n phÈm quèc néi. Bëi vËy ®èi víi n­íc ta vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. 3. Nh÷ng ®iÒu kiªn ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc: §Ó t¹o ra sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ th× trªn thÞ tr­êng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹o ra mét hÖ thèng ®an xen nhau, hoµ hîp hiÖp t¸c víi nhau nh­ng kh«ng hoµ tan nhau tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng kinh tÕ ®ßi hái kinh tÕ nhµ n­íc tuy cã søc m¹nh vÒ vèn, n¾m gi÷ c¸c ngµnh quan träng song còng ph¶i ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c c¹nh tranh b×nh ®¼ng theo ph¸p luËt. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: a. §iÒu kiÖn ph¸p lý C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kinh doanh trªn c¸c ngµnh hµng, ngµnh kinh tÕ mòi nhän liªn quan ®Õn an ninh chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch x· héi tøc lµ kinh doanh trªn ngµnh hµng Ýt lîi nhuËn th× nhµ n­¬c cÇn ban hµnh luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¬ chÕ chuyªn biÖt vÒ lý luËn vµ ph¸p lý ph¶i lµm râ quyÒn sö dông, quyÒn së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó ph©n râ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiªn cña nhµ n­íc cña doanh nghiÖp. b. VÒ tæ chøc C¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc ph¶i ¸p dông c¬ chÕ qu¶n trÞ theo m« h×nh héi ®ång qu¶n trÞ trong ®ã héi ®ång qu¶n trÞ do chÝnh phñ chØ ®Þnh. c. §iÒu kiÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý §èi víi c¸c doanh ngiÖp nhµ n­íc ®èi víi kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ vµ chÝnh s¸ch x· héi th× chÝnh phñ ph¶i can thiÖp trùc tiÕp vÒ c¸c bé qu¶n lý chñ chèt, kiÓm so¸t chÆt chÏ vÒ gi¸ c¶. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc b×nh th­êng th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p th­¬ng m¹i ho¸. d. §iÒu kiªn vÒ ®éi ngò c¸n bé Ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nhÊt lµ c¸n bé qu¶n lý cÊp tr­ëng cã ®ñ n¨ng lùc, b¶n lÜnh ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô cô thÓ vµ ph¶i ®¶m b¶o ba tiªu chuÈn: - Thø nhÊt, trÝ tuÖ nÕu biÕt chuyªn m«n, cã kh¶ n¨ng qu¶n lý, cã kinh nghiÖm tËp hîp mäi ng­êi. - Thø hai, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, víi mäi ng­êi, víi nhµ n­íc. - Thø ba, dòng c¶m quyÕt t©m, gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. e. X¸c ®Þnh cô thÓ nh÷ng ngµnh hµng thuéc ph¹m vi nhµ n­íc cÇn ph¶i n¾m ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. III Muèn cho kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: §Ó nhËn thøc b¶n chÊt kinh tÕ nhµ n­íc chóng ta kh«ng nªn ®ång nhÊt gi¶n ®¬n kinh tÕ nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cfña kinh tÕ nhµ n­íc. Søc m¹nh cña kinh tÕ nhµ n­íc lµ tæng hoµ c¸c søc m¹nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c bé phËn cÊu thµnh (ng©n s¸ch nhµ n­íc, kÕt cÊu h¹ tÇng, tµi nguyªn ... c¸c doanh nghiÖp) vµ chóng ta kh«ng thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ nhµ n­íc chØ chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u nhµ n­íc sang c¸c d¹ng kh¸c. §Ó thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc cã thÓ thùc sù gi÷ vai trß chñ ®¹o, xøng ®¸ng lµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chi phèi cÇn ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé trong ®ã cã mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu sau : - Gi¶i ph¸p hµng ®Çu lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®ång thêi ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh. - HiÖn ®¹i ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc : TËp trung nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc träng yÕu mµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc kh«ng muèn ®Çu t­ kinh doanh nh­ kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi, hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm c¬ së s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i ... Nhµ n­íc chØ nªn mét sè kh«ng nhiÒu “Nh÷ng ph¸o ®µi chØ huy “ trong nÒn kinh tÕ tøc lµ nh÷ng vÞ trÝ then chèt, yÕt hÇu th«ng qua ®ã mµ ®iÒu tiÕt chi phèi, h­íng dÉn ho¹t ®éng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo h­íng ®· ®Þnh. - §æi míi c¬ cÊu qu¶n lÝ Tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu hiÖn nay lµ thµnh lËp mét sè tæng c«ng ty, liªn hiÖp xÝ nghiÖp, tËp ®oµn kinh doanh lín cã uy tÝn quèc gia t¹o lùc ®Ó ph¸t triÓn, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç hoÆc kh«ng cÇn thiÕt th× chuyÓn ®æi sang h×nh thøc së h÷u kh¸c, cho thuª hoÆc gi¶i thÓ Víi doanh nghiÖp do nhµ n­íc ®Çu t­ 100% vèn ph¶i nhanh chãng ra luËt doanh nghiÖp vµ cã chÝnh s¸ch riªng nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm gi÷a nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. Víi doanh nghiÖp nhµ n­íc cÇn n¾m tØ lÖ cæ phiÕu khèng chÕ th× ph¶i ®Çu t­ cho doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng hiÖu qu¶ sau ®ã míi cæ phÇn ho¸ mét phÇn T¸ch biÖt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých nh»m thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lÝ kh¸c nhau ®èi víi hai lo¹i doanh nghiÖp nµy. - Thùc hiÖn v÷ng ch¾c cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó nhµ n­íc ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c quan träng h¬n . §Ó thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã thÓ b¸n cæ phÇn cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp, cã thÓ võa b¸n cho lao ®éng trong doanh nghiÖp võa b¸n cho c¸ nh©n, tæ chøc ngoµi doanh nghiÖp, cã thÓ gi÷ nguyªn tµi s¶n nhµ n­íc chØ nph¸t hµnh mét sè cæ phiÕu, hoÆc cã thÓ gäi cæ phÇn ngay tõ khi thµnh lËp. - §æi míi dÉn ®Çu trong viÖc øng dông khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ ph¸t huy ­u thÕ vÒ kÜ thuËt tiÕn bé nhÊt, liªn kÕt liªn doanh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. - §æi míi dÉn ®Çu trong viÖc øng dông khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ ph¸t huy ­u thÕ vÒ kÜ thuËt tiÕn bé nhÊt, liªn kÕt liªn doanh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . - Nhµ n­íc ph¶i ®Çu t­ ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ vµ kü thuËt c«ng nghÖ ,cã chÝnh s¸ch sö dông vµ tuyÓn chän lao ®éng cã n»g lùc, ®óng ngµnh nghÒ - C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i n©ng cao tÝnh h¹ch to¸n, tÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña eoanh nghiÖp, cña gi¸m ®èc vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng . Tãm l¹i ®Ó n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc ®­a khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc ngµy cµng më réng vµ tiÕn tíi vÞ trÝ thèng trÞ ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng chÝnh s¸ch mang tÝch chÊt vÜ m« (trong ®ã liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh , thuÕ, tÝn dông, ®Çu t­, xuÊt nhËp khÈu) vµ ¸p dông triÖt ®Ó c¸c biÖn ph¸p trªn .Tõ ®ã kinh tÕ quèc doanh míi thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thóc ®Èy, hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn . KÕt LuËn Qua thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®æi míi víi nh÷ng®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, kinh tÕ Nhµ n­íc ®· ®ang vµ sÏ lµ thµnh phÇn kinh tÕ gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt nam. Kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nhiÖm vô trung t©m trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi hiÖn nay ë ViÖt nam. N­íc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i, ho¹t ®éng ®an xen lÉn nhau, võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh víi nhau, lu«n vËn ®éng vµ cã sù chuyÓn ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc cã vai trß më ®­êng dÉn d¾t cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §Ó gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ, cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc lªn n¾m vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ nh©n tè chÝnh thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ l©u bÒn tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ chÝnh trÞ Mac-Lªnin “ tËp 2 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Hµ Néi -N¨m 1998. 2. C-Mac t­ b¶n . QuyÓn 2 , tËp 2 , NXB Sù thËt Hµ Néi ,n¨m 1963. 3. Vò Hång TiÕn - Chñ nghÜa Mac Lªnin vµ mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn ë ViÖt Nam hiÖn nay . NXB §¹I häc Quèc Gia, n¨m1997. Môc lôc I.Kinh tÕ nhµ n­íc lµ g× ? Trang II . T¹i sao kinh tÕ nhµ n­íc l¹i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc Ta ? 1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i nÒn kinh tÕ nhµ n­íc. 2. Vai trß chñ ®¹o lµ tÊt yÕu vµ kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam. 3.Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc. §iÒu kiÖn ph¸p lý §iÒu kiÖn tæ chøc c. §iÒu kiÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý §iÒu kiªn vÒ ®éi ngò c¸n bé e. X¸c ®Þnh cô thÓ nh÷ng ngµnh hµng thuéc ph¹m vi nhµ n­íc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại sao kinh tế nhà nư­ớc lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam.DOC