Thiết kế bến cảng nhà máy thép Phú Mỹ

ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC XÂY DỰNG Vị trí xây dựng Nhà máy và cảng nguyên liệu cho nhà máy thép Phú Mỹ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu và một phần Bình Dương, Bình Phước. Tại vùng kinh tế trọng điểm này, một loạt các khu công nghiệp và khu chế xuất đã và đang được hình thành dọc theo tuyến quốc lộ 51. Tỉnh Đồng Nai có các các khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2, khu công nghiệp dốc 47, Long Thành, Gò Dầu. Thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp kỹ nghệ cao, các khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận, Tân Tạo Ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có các khu công nghiệp lọc hóa dầu, khu chế xuất Bến Đình, Gò Găng, Cây Khế, khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân. Ở Bình Dương có các khu Sóng Thần, An Phú . Song song với sự phát triển các khu công nghiệp là sự hình thành các cụm cảng trong hệ Mục lục phần thuyết minh chương 1: điều kiện tự nhiên 1.1 điều kiện kinh tế –xã hội khu vực xây dựng . 1 1.2. điều kiện tự nhiên 2 1.3. điều kiện khí tượng thuỷ văn 2 1.4. điều kiện địa chất 11 1.5. Lượng hàng hoá và đội tàu đến cảng . 19 Chương 1: Qui hoạch 2.1. Tính toán số lượng bến . 21 2.1.1 tính toán cho tàu 50.000 dwt 21 2.1.2 tính toán cho xà lan 500 dwt . 23 2.2. Kích thước chính của bến . 25 2.2.1. Kích thước của tàu 50.000 dwt . 25 2.2.2. Kích thước của bến xà lan 500 dwt . 26 2.3. Khu đất chung của cảng . 27 2.3.1. Tính toán kho bãi . 27 2.3.2 . Các khu nhà của cảng 29 2.3.3. Hàng rào bảo vệ cảng . 30 2.3.4. Hệ thống cấp thoát nước . 30 2.3.4 hệ thống điện . 30 2.4. Khu nước chung của cảng 30 2.4.1. Vũng quay vòng . 30 2.4.2. Vũng bốc xếp hàng và chạy tàu 30 2.4.3. Vũng chờ đợi 31 2.5. Phương án bố trí mặt bằng cảng 32 chương 3: Phương án kết cấu 3.1 bến tàu 50.000 dwt . 35 3.1.1 phương án 1 . 35 3.1.2 phương án 2 . 41 3.2 bến xà lan 46 3.3 so sánh hai phương án . 53 3.4 lựa chọn phương án thiết kế . 54 chương 4: Tính toán kết cấu cầu chính 4.1 phân tích tải trọng . 57 4.1.1 tĩnh tải 57 4.1.2 hoạt tải 57 4.1.3 các trường hợp tải trọng . 68 4.2 sơ đồ tính khung không gian của cầu chính . 70 4.3 tính toán nội lực bằng sap 2000 . 74 4.4 tính toán bêtông cốt thép 74 4.4.1 đặc trưng vật liệu . 74 4.4.2 tính cốt thép cho dầm ngang . 74 4.4.3 tính cốt thép cho dầm dọc thường 77 4.4.4 tính cốt thép cho dầm dọc dưới chân cần trục 81 4.4.5 tính cốt thép cho bản mặt cầu chính . 85 4.5 kiểm tra điều kiện mở rộng vết nứt (ttgh ii ) . 88 4.5 kiểm tra cọc và trụ va . 90 4.5.1 kiểm tra nội lực cọc . 90 4.5.2 kiểm tra ứng suất cọc . 90 4.5.3 kiểm tra ứng suất trong trụ va . 91 chương 5: Tính toán cầu dẫn 5.1 xác định tải trọng . 92 5.1.2 tải trọng tác dụng 92 5.1.2 tổ hợp tải trọng 92 5.2 xác định chiều dài chịu uốn của cọc . 92 5.3. Sơ đồ tính . 94 5.4 nội lực khung không gian 95 5.5 tính toán bê tông cốt thép cầu dẫn . 96 5.5.1 đặc trưng vật liệu . 96 5.5.2 tính toán cốt thép cho dầm ngang 96 5.5.3 tính toán cốt thép chó dầm dọc . 100 5.5.4 tính toán cốt thép cho bản mặt cầu dẫn 104 5.7 kiểm tra điều kiện mở rộng vết nứt . 110 5.8 kiểm tra ép lõm bản mặt cầu . 112 chương 6: Thi công 6.1 trình tự thi công công trình . 114 6.2 biện pháp thi công cho từng công tác 116 6.1.1 công tác thử cọc 116 6.1.2 chọn búa đóng cọc 121 6.1.3 thi công cọc . 123 6.1.4 giằng cọc và đập đầu cọc . 124 6.1.5 các bước thi công ván khuôn 125 6.1.6 sản xuất và lắp dựng cốt thép 126 6.1.7 đổ bêtông 127 6.1.8 tháo ván khuôn 127 6.1.9 công tác thi công các kết cấu phụ trợ và hoàn thiện . 127 chương 7: Khái toán công trình i. Thống kê khối lượng cho từng công tác . 129 1. Ván khuôn 129 2. Cốt thép 130 3. Bê tông 131 ii. Khái toán công trình 132 phần phụ lục phụ lục 1: Bản mặt cầu dẫn . 1 phụ lục 2: Dầm ngang cầu dẫn . 30 phụ lục 3: Dầm dọc cầu dẫn 44 phụ luc 4: Cọc cầu dẫn . 68 phụ lục 5: Bản mặt cầu chính 74 phụ lục 6: Dầm ngang cầu chính 102 phụ lục 7: Dầm dọc cầu chính 122 phụ lục 8: Cọc cầu chính . 134 phụ lục 9: Trụ va cầu chính 139 phụ lục 10: Dầm cần trục cầu chính . 168

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2011 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bến cảng nhà máy thép Phú Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SOÁ LIEÄU BAN ÑAÀU Teân coâng trình: CAÛNG NHAØ MAÙY THEÙP PHUÙ MYÕ 1.1 ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam Vò trí xaây döïng Nhaø maùy vaø caûng nguyeân lieäu cho nhaø maùy theùp Phuù Myõ naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam bao goàm Thaønh phoá Hoà Chí Minh - Ñoàng Nai - Baø Ròa Vuõng Taøu vaø moät phaàn Bình Döông, Bình Phöôùc. Taïi vuøng kinh teá troïng ñieåm naøy, moät loaït caùc khu coâng nghieäp vaø khu cheá xuaát ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh doïc theo tuyeán quoác loä 51. Tænh Ñoàng Nai coù caùc caùc khu coâng nghieäp Bieân Hoøa 1 vaø 2, khu coâng nghieäp doác 47, Long Thaønh, Goø Daàu. Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khu coâng nghieäp kyõ ngheä cao, caùc khu cheá xuaát Linh Trung, Taân Thuaän, Taân Taïo .... ÔÛ tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù caùc khu coâng nghieäp loïc hoùa daàu, khu cheá xuaát Beán Ñình, Goø Gaêng, Caây Kheá, khu coâng nghieäp Phuù Myõ, Myõ Xuaân. ÔÛ Bình Döông coù caùc khu Soùng Thaàn, An Phuù... Song song vôùi söï phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp laø söï hình thaønh caùc cuïm caûng trong heä thoáng caûng nöôùc saâu Thò Vaûi - Vuõng Taøu bao goàm caùc khu caûng Goø Daàu, khu caûng Phöôùc An, khu caûng Phuù Myõ, khu caûng Caùi Meùp, khu caûng Long Sôn vaø khu caûng Vuõng Taøu. Caùc caûng trong cuïm caûng Phuù Myõ naèm caùch ñöôøng QL51 khoaûng 3km. Töø caûng coù theå xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng noái vôùi ñöôøng QL51 vaø töø ñaây coù theå noái vôùi taát caû caùc vuøng khaùc cuûa Nam Boä. 1.2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN Nhaø maùy theùp Phuù Myõ naèm trong khu coâng nghieäp Phuù Myõ I, thuoäc ñòa phaän thò traán Phuù Myõ, huyeän Taân Thaønh, tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, vôùi dieän tích khu ñaát khoaûng 22ha, chieàu daøi maët soâng khoaûng 400m. Ranh giôùi khu ñaát ñöôïc giôùi haïn nhö sau: Phía Baéc giaùp : Döï aùn caûng METHANOL Phía Nam giaùp : Döï aùn caûng Toång hôïp Thò Vaûi Phía Ñoâng giaùp : Ñöôøng beán caûng vaø khu coâng nghieäp Phía Taây giaùp : Soâng Thò Vaûi Heä thoáng soâng Thò Vaûi bao goàm ba con soâng lôùn Thò Vaûi, Goø Gia vaø Caùi Meùp. Soâng Thò Vaûi - Caùi Meùp chaïy theo höôùng Baéc Nam gaàn song song vôùi quoác loä 51. Ñoä saâu trung bình töø 15 – 20m, choã saâu nhaát (ôû ngaõ ba Thò Vaûi - Goø Gia - Caùi Meùp) ñaït tôùi hôn 30m. Beà roäng trung bình 500 – 600 m, rieâng ôû Caùi Meùp coù choã roäng tôùi 1.000m. Theo caùc taøi lieäu nghieân cöùu hieän taïi, soâng Thò Vaûi laø con soâng bò aûnh höôûng chuû yeáu cuûa thuûy trieàu, khoâng coù löu vöïc cho neân löôïng sa boài laø khoâng ñaùng keå. Veà ñòa hình, treân bôø laø khu vöïc röøng suù, chaø laø ngaäp maën, hoang vu, chöa coù coâng trình xaây döïng. Maët baèng roäng, töông ñoái baèng phaúng, moät soá nôi coù xen laãn keânh raïch nhoû, cao ñoä bôø thay ñoåi töø +0,5m ñeán +0,7m (heä cao ñoä Hoøn Daáu). Taïi khu vöïc Phuù Myõ loøng soâng roäng trung bình khoaûng 600m, ñoä saâu trung bình töø 15 ñeán 20m. Tröôùc ñaây khu ñaát naøy ñaõ ñöôïc caáp cho coâng ty xi maêng Chinfon Haûi Phoøng ñeå xaây döïng nhaø maùy nghieàn clinker vaø caûng chuyeân duøng, tuy nhieân coâng ty Chinfon khoâng tieáp tuïc ñaàu tö nöõa, do ñoù khi xaây döïng nhaø maùy theùp Phuù Myõ thì khoâng caàn thöïc hieän coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa. Vôùi ñieàu kieän töï nhieân naøy, taïi ñaây coù theå xaây döïng caûng cho taøu troïng taûi 30.000 DWT ñeán treân 60.000 DWT. 1.3 ÑIEÀU KIEÄN KHÍ TÖÔÏNG THUÛY VAÊN Gioù baõo: Vuøng duyeân Haûi Vieät Nam coù hai muøa gioù chính Ñoâng Baéc vaø Taây Nam vôùi toác ñoä trung bình laø 5 ¸ 10 m/s. Theo caùc soá lieäu cuûa traïm khí töôïng quan traéc töông ñoái ngaén ôû Thò Vaûi cho thaáy vaøo muøa khoâ höôùng gioù chuû ñaïo laø Ñoâng Baéc vôùi toác ñoä phoå bieán laø 1 ¸ 5 m/s, vaøo muøa möa laø höôùng Taây Nam vôùi toác ñoä phoå bieán laø 5 ¸ 10 m/s. Töø thaùng 12/1986 ñeán ñaàu thaùng 4/1997 höôùng Ñoâng Nam theå hieän raát roõ reät, caùc thaùng coøn laïi thì höôùng gioù khoâng theå hieän roõ. Maëc duø vaäy, trong thôøi gian quan traéc gioù taïi khu vöïc Thò Vaûi ñaõ coù moät laàn ghi nhaän ñöôïc toác ñoä gioù giaät 38m/s trong khoaûng 15 phuùt. Theo caùc soá lieäu cuûa ñaøi khí töôïng thuûy vaên TP. Hoà Chí Minh, trong thôøi kyø 1929 – 1983 ñaõ ghi nhaän ñöôïc caû thaûy 6 côn baõo ñi qua khu vöïc Vuõng Taøu - TP. Hoà Chí Minh vôùi toác ñoä gioù cöïc ñaïi khoâng quaù 30m/s. Theo tính toaùn toác ñoä gioù giaät 38m/s vôùi taàn suaát laø 1%. Hoa gioù taïi khu vöïc xem trong hình sau: Hoa gioù traïm khí töôïng Thò Vaûi (10/1888-10/1989) Hoa taàn suaát gioù khu vöïc Ñaïi Tuøng Laâm - Phuù Myõ Möa: Muøa möa ôû ñaây keùo daøi töø thaùng 5 ñeán thaùng 10. Ñaëc tröng möa ôû khu vöïc Thò Vaûi coù theå söû duïng soá lieäu taïi traïm ño möa Long Thaønh (naèm ôû ñaàu nguoàn soâng Thò vaûi vaø trong cuøng moät vuøng khí haäu) hoaëc taïi traïm khí töôïng Baø Ròa. Toång löôïng möa trung bình haøng naêm cuûa khu vöïc Thò vaûi ñöôïc ñaùnh giaù vaøo khoaûng 1.508mm, trong ñoù hôn 90% taäp trung vaøo muøa möa (töø thaùng 5 ñeán thaùng 10). Toång löôïng möa trong naêm cöïc ñaïi laø 3.955mm. Caùc thaùng coù löôïng möa trung bình thaáp nhaát trong naêm laø töø thaùng 1 ñeán thaùng 3, löôïng möa trung bình khoâng quaù 10mm. Bieåu giaù trò ñaëc tröng löôïng möa theo thaùng Suaát baûo ñaûm toång löôïng möa naêm vaø löôïng möa ngaøy Böùc xaï maët trôøi Löôïng böùc xaï maët trôøi trong naêm phuï thuoäc vaøo soá giôø naéng trung bình, cöïc ñaïi, cöïc tieåu. Soá giôø naéng taêng leân trong caùc thaùng ôû muøa khoâ töø 245 giôø ñeán 301 giôø (thaùng 11 ñeán thaùng 3) vaø ôû muøa möa soá giôø naéng giaûm töø 245 giôø (thaùng 5) xuoáng 194 giôø (thaùng 10). Soá giôø naéng trung bình caû naêm laø 2.826 giôø. AÙp suaát khí quyeån Taïi khu vöïc Thò Vaûi, aùp suaát bieán ñoåi giöõa caùc thaùng trong naêm khoâng ñaùng keå. Söï bieán ñoåi aùp suaát theo muøa khoâng roõ raøng, ñaây laø khu vöïc coù aùp suaát oån ñònh, theå hieän ôû caùc giaù trò ñaëc tröng sau: aùp suaát khí quyeån trung bình 1.008,1mb, cöïc ñaïi 1.013,1mb, cöïc tieåu 1.003,1mb. Taàm nhìn: ÔÛ vuøng bieån Vuõng Taøu raát hieám coù söông muø, trung bình haøng naêm coù khoaûng 11¸12 ngaøy coù söông muø, tuy nhieân do möa to taàm nhìn coù theå bò haïn cheá trong thôøi gian 142 giôø moãi naêm. Nhieät ñoä vaø ñoä aåm khí quyeån Nhieät ñoä khoâng khí trung bình laø 26,80C, nhieät ñoä cao nhaát 330C, nhieät ñoä thaáp nhaát 20,10C. Nhìn chung khoâng coù sai leäch lôùn veà bieân ñoä dao ñoäng nhieät ñoä ngaøy/ñeâm trong caû naêm, cheânh leäch trung bình thaùng noùng nhaát (thaùng 4) vaø thaùng laïnh nhaát (thaùng 12) laø 3,6 ¸ 40C. Ñoä aåm khoâng khí thay ñoåi theo muøa. Trong caùc thaùng muøa möa ñoä aåm trung bình 86,6%, coù thaùng ñaït ñeán 90% (thaùng 9). Trong caùc thaùng muøa khoâ ñoä aåm trung bình 76%, coù thaùng chæ ñaït 73% (thaùng 3). Töø thaùng 8 ñeán thaùng 10 ñoä aåm ñaït cao nhaát, caùc thaùng coù ñoä aåm thaáp nhaát laø thaùng 1 ñeán thaùng 3. Ñoä aåm khoâng khí trong ngaøy bieán ñoåi tyû leä nghòch vôùi nhieät ñoä, thaáp nhaát töø 13 – 14 giôø, cao nhaát vaøo luùc 7 giôø saùng. Caùc giaù trò ñaëc tröng nhieät ñoä khoâng khí taïi khu vöïc xaây döïng Caùc giaù trò ñaëc tröng ñoä aåm khoâng khí taïi khu vöïc xaây döïng Cheá ñoä thuûy vaên Cheá ñoä thuûy vaên ñoaïn soâng Thò Vaûi ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc quaù trình thuûy vaên dieãn ra ôû phaàn bieån Ñoâng giaùp saùt khu vöïc, dao ñoäng möïc nöôùc vaø doøng chaûy coù tính chaát baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu roõ reät, möïc nöôùc cöïc ñaïi laø +177cm, cöïc tieåu laø –290cm (theo heä Hoøn Daáu), bieân ñoä dao ñoäng möïc nöôùc cöïc ñaït treân soâng Thò Vaûi trong thôøi kyø töø thaùng 7/1986 ñeán thaùng 8/1987 laø 426mm (thaùng 1/1987). Vai troø chuû yeáu taïo neân doøng chaûy ôû ñaây laø doøng trieàu. Toác ñoä doøng chaûy cöïc ñaïi ñaït 180cm/s (taïi khu vöïc Phuù Myõ).Theo heä cao ñoä Hoøn Daáu, möïc nöôùc tính toaùn taïi khu vöïc naøy nhö sau: - Möïc nöôùc cao thieát keá : + 1,80m - Möïc nöôùc trung bình : + 0,20m - Möïc nöôùc thaáp thieát keá : - 2,80m Soùng taïi khu vöïc soâng Thò Vaûi laø 1m (soùng cao nhaát laø 1,2m quan saùt ñöôïc taïi soâng Goø Gia), khoâng gaây aûnh höôûng ñeán khai thaùc, vònh Gaønh Raùi do ñöôïc baùn ñaûo Vuõng Taøu vaø baõi boài Caàn Giôø che chaén neân soùng khoâng lôùn. Ñöôøng cong thöïc nghieäm suaát baûo ñaûm caùc möïc nöôùc Traïm Phuù Myõ (4/1990 - 3/1991) Ñoä ñuïc Theo caùc keát quaû quan traéc ñoä ñuïc taïi traïm Thò Vaûi trong giai ñoaïn 8/1988 ñeán 8/1989 ñaõ laäp baûng moät soá giaù trò ñaëc tröng cuûa ñoä ñuïc theo thaùng vaø xaây döïng ñöôøng quaù trình ñoä ñuïc trung bình thaùng theo thôøi gian cuõng nhö ñoä ñuïc quan saùt theo söï bieán ñoåi möïc nöôùc vaøo 2 thaùng ñaëc tröng. Ñoä ñuïc trung bình cho caû thôøi gian quan traéc laø 480mg/l (thay ñoåi töø 100mg/l ñeán 2.260mg/l). Ñoä ñuïc cuûa nöôùc soâng coù ñaëc tính bieán ñoåi theo muøa roõ reät. Vaøo nhöõng thaùng ñaàu vaø cuoái cuûa muøa möa coù giaù trò ñoä ñuïc lôùn nhaát (thaùng 5 vaø thaùng 10). Ñoä ñuïc cöïc ñaïi xuaát hieän vaøo ñaàu muøa möa coù theå giaûi thích raèng: nhöõng traän möa ñaàu muøa ñaõ cuoán troâi lôùp ñaát beà maët bò phong hoùa trong suoát muøa khoâ, sau ñoù ñoä ñuïc giaûm daàn vaø ñaït cöïc tieåu vaøo thaùng 6. Trong nhöõng thaùng sau ñoù möa tieáp tuïc baøo moøn lôùp ñaát môùi laøm beà maët vaø do ñoù taïo neân löôïng phuø sa cöïc ñaïi laàn thöù 2 cuûa nöôùc soâng vaøo cuoái muøa möa. Caùc giaù trò ñaëc tröng cuûa ñoä ñuïc theo thaùng (1988 - 1989) Hình thaùi vaø ñaëc tröng doøng chaûy a/. Hình thaùi loøng soâng Thò Vaûi */. Bieán hình loøng soâng khu vöïc caûng Thò Vaûi +) Theo phöông ngang: - Hieän töôïng saït lôû bôø soâng khoâng ñaùng keå. Dieãn bieán loøng soâng theo höôùng ngang laø töông ñoái oån ñònh. - Söï dòch chuyeån cuûa tuyeán laïch saâu (tuyeán luoàng töï nhieân) laø khoâng ñaùng keå, khaù oån ñònh. +) Theo phöông doïc: - Bieán hình loøng soâng theo höôùng doïc khoâng lôùn, quaù trình boài xoùi coù söï buø tröø laãn nhau. Bieân ñoä xoùi boài bieán hình loøng soâng trong nhieàu naêm khoaûng ± 1m. */. Bieán hình loøng soâng ñoaïn cuoái soâng Thò Vaûi ñeán cöûa soâng Trong ñoaïn naøy ñòa hình loøng soâng phöùc taïp caû veà ñoä roäng vaø ñoä saâu cuûa luoàng taøu. Söï bieán hình loøng soâng theo höôùng doïc nhö ôû khu vöïc Thò Vaûi dao ñoäng trong khoaûng 1m. Ñöôøng bôø trong ñoaïn naøy haàu nhö khoâng thay ñoåi. Hình thaùi maët baèng soâng Thò Vaûi Noùi chung caùc keát quaû nghieân cöùu töø nhieàu naêm qua veà löu vöïc soâng ñeàu cho thaáy loøng soâng Thò Vaûi coù toác ñoä bieán hình chaäm, vôùi bieân ñoä nhoû, loøng soâng khaù oån ñònh. Luoàng qua vònh Gaønh Raùi vaøo khu vöïc caûng oån ñònh so vôùi caùc luoàng chaïy taøu trong caùc vuøng cöûa soâng suoát doïc bôø bieån Vieät Nam. Ñoä saâu luoàng khaù lôùn. Treân toaøn tuyeán chæ coù hai ñoaïn caïn ôû khu vöïc cöûa soâng coù ñoä saâu khoaûng 10,6m. Caùc yeáu toá ñaëc tröng Ñôn vò Thoâng soá Chieàu daøi soâng (L) m 76000 Beà roäng soâng lôùn nhaát (Bmax) m 1200 Beà roäng loøng soâng trung bình (B) m 650 Chieàu daøi khuùc soâng cong (l) m 2500 – 6000 Chieàu daøi daây cung khuùc soâng cong (Ld) m 2000 – 5000 Chieàu roäng loøng soâng khuùc soâng cong (Bc) m 500 Chieàu roäng ñoaïn soâng thaúng quaù ñoä (Bt) m 650 Baùn kính khuùc soâng cong (R) m 700 – 2200 Heä soá cong gaáp khuùc (K = l/ld) 1,2 Chieàu saâu nöôùc trung bình (Htb) m 22 Chieàu saâu nöôùc lôùn nhaát (Hmax) m 60 b/. Ñaëc tröng doøng chaûy treân soâng Thò Vaûi Doøng chaûy trong khu vöïc vònh Gaønh Raùi khoâng thuaàn nhaát vaø laø toå hôïp cuûa nhieàu thaønh phaàn. Caùc thaønh phaàn chính cuûa doøng chaûy goàm doøng trieàu laø chuû ñaïo (chieám khoaûng 90%), tieáp ñeán laø doøng chaûy gradient (doøng chaûy do gioù vaø doøng chaûy gradient) gaây neân bôûi caùc quaù trình nöôùc daâng vaø doøng maät ñoä ôû khu vöïc caùc cöûa soâng. Ngoaøi ra doøng chaûy soùng cuõng coù moät vai troø ñaùng keå trong caùc vuøng ñoå. Doøng trieàu treân soâng Thò Vaûi mang tính chaát baùn nhaät trieàu roõ reät. Toác ñoä doøng trieàu noùi chung lôùn hôn khoaûng 90% doøng toång hôïp. Toác ñoä doøng chaûy trung bình luùc trieàu leân laø 0,60 m/s vaø luùc trieàu xuoáng laø 1,00m/s. Noùi chung, maëc duø coù söï tham gia cuûa caùc thaønh phaàn doøng chaûy do gioù vaø doøng chaûy gradient vaøo doøng chaûy toång hôïp nhöng doøng trieàu luoân ñoùng vai troø chuû ñaïo. Vì vaäy tính chaát cô baûn cuûa doøng chaûy soâng Thò Vaûi laø doøng coù chu kyø baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu. Taïi khu vöïc caûng doøng chaûy vaøo coù höôùng Baéc – Ñoâng Baéc, doøng chaûy ra coù höôùng Nam – Taây Nam. Taàn suaát xuaát hieän höôùng öu theá chaûy vaøo vaø chaûy ra gaàn xaáp xæ nhau (khoaûng töø 31 ¸ 56%). 1.4 ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT Caên cöù vaøo Baùo caùo khaûo saùt ñòa chaát coâng trình nhaø maùy theùp Phuù Myõ do Xí nghieäp khaûo saùt xaây döïng thuoäc Coâng ty Tö vaán Xaây döïng Toång hôïp (NAGECCO) thöïc hieän thaùng 06/2001. Taïi khu vöïc xaây döïng caûng nhaø maùy theùp Phuù Myõ thuoäc khu coâng nghieäp Phuù Myõ I, tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, ñôn vò khaûo saùt ñaõ tieán haønh khoan 6 loã vaø phaân tích caùc chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát. Caáu taïo ñòa taàng ñöôïc moâ taû nhö sau: Lôùp ñaát soá 1: Buøn seùt höõu cô, nhaõo Buøn seùt höõu cô maøu xaùm ñen ñeán xaùm xanh, traïng thaùi nhaõo. Lôùp ñaát soá 1 coù beà daøy taïi H1 = 13,5m, taïi H2 = 10,1m, taïi H3 = 3,7m, taïi H4 = 20,4m, taïi H5 = 20,5m, taïi H6 = 18,5m, taïi H7 = 11,3m, taïi H8 = 8,2m, taïi H9 = 8,1m, taïi H10 = 23,3m, taïi H11 = 8,5m, taïi H12 = 8,3m, taïi H13 = 8,5m, taïi H14 = 8,2m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N = 0 ñeán 2 Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau Ñoä aåm töï nhieân : W = 85,8% Dung troïng öôùt : gw = 1,434g/cm³ Dung troïng ñaåy noåi : gñn = 0,474g/cm³ Söùc chòu neùn ñôn : Qu = 0,233kg/cm² Löïc dính ñôn vò : C = 0,092kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 4o20' Löïc dính toái haäu : Cu = 0,105kg/cm² Goùc ma saùt trong toái haäu : Fu = 4o49' Löïc dính coù hieäu : C' = 0,099kg/cm² Goùc ma saùt trong coù hieäu : F' = 6o30' 2. Lôùp ñaát soá 2: Caùt mòn ñeán thoâ, rôøi ñeán chaët Lôùp ñaát soá 2a: Caùt mòn ñeán trung, rôøi Caùt mòn ñeán trung, rôøi laãn boät, ít seùt, ít soûi saïn, maøu xaùm traéng, naâu vaøng ñoû, traïng thaùi rôøi. Lôùp ñaát soá 2a coù beà daøy taïi H3 = 10,3m, taïi H4 = 1,6, taïi H5 = 3,5m, taïi H6 = 5,5m, taïi H7 = 3,7m, taïi H8 = 2,0m, taïi H9 = 2,9m, taïi H11 = 6,5m, taïi H12 = 6,7m, taïi H13 = 2,5m, taïi H14 = 6,1m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N = 4 ñeán 10 Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau: Ñoä aåm töï nhieân : W = 26,7% Dung troïng öôùt : gw = 1,894g/cm³ Dung troïng ñaåy noåi : gñn = 0,474g/cm³ Löïc dính ñôn vò : C = 0,934kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 26o30' Löïc dính toái haäu : Cu = 0,031kg/cm² Goùc ma saùt trong toái haäu : Fu = 26o24' Löïc dính coù hieäu : C' = 0,024kg/cm² Goùc ma saùt trong coù hieäu : F' = 29o11' Lôùp ñaát soá 2b: caùt trung thoâ, chaët vöøa Caùt trung ñeán thoâ laãn boät vaø ít soûi saïn, maøu xaùm vaøng, traïng thaùi chaët vöøa. Lôùp ñaát soá 2b coù beà daøy taïi H1 = 8,5m, taïi H2 = 12,9m, taïi H3 = 16,1m, taïi H4 = 12,0m, taïi H5 = 10,0m, taïi H6 = 19,0m, taïi H7 = 16,5m, taïi H8 = 17,3m, taïi H9 = 16,6m, taïi H10 = 5,7m, taïi H11= 14,0m, taïi H12 = 10,0m, taïi H13 = 26,0m, taïi H14 = 14,2m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N = 10 ñeán 29. Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau Ñoä aåm töï nhieân : W = 22,6% Dung troïng öôùt : gw = 1,975g/cm³ Dung troïng ñaåy noåi : gñn = 1,006g/cm³ Löïc dính ñôn vò : C = 0,027kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 29o30' Löïc dính toái haäu : Cu = 0,045kg/cm² Goùc ma saùt trong toái haäu : Fu = 29o44' Löïc dính coù hieäu : C' = 0,037kg/cm² Goùc ma saùt trong coù hieäu : F' = 32o10' Lôùp ñaát soá 2c: caùt trung thoâ, chaët ñeán raát chaët Caùt trung ñeán thoâ laãn boät vaø ít soûi saïn, maøu xaùm traéng vaøng, traïng thaùi chaët ñeán raát chaët. Lôùp ñaát soá 2c coù beà daøy taïi H1 = 5,4m, taïi H2 = 10,5m, taïi H3 = 2,1m, taïi H4 = 3,5m, taïi H5 = 6,0m, taïi H7 = 8,5m, taïi H8 = 13,3m, taïi H9 = 8,3m, taïi H10 = 9,6m, taïi H11= 11,6m, taïi H12 = 4,4m, taïi H13 = 3,15m, taïi H14 = 11,75m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N = 31 ñeán 61 Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau: Ñoä aåm töï nhieân : W = 18,4% Dung troïng öôùt : gw = 2,064g/cm³ Dung troïng ñaåy noåi : gñn = 1,088g/cm³ Löïc dính ñôn vò : C = 0,036kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 31o39' Löïc dính toái haäu : Cu = 0,054kg/cm² Goùc ma saùt trong toái haäu : Fu = 30o55' Löïc dính coù hieäu : C' = 0,042kg/cm² Goùc ma saùt trong coù hieäu : F' = 33o16' Thaáu kính 3: AÙ seùt laãn soûi saïn, raát cöùng (Ñaù caùt boät keát phong hoùa). Ñaát seùt laãn soûi saïn, caùt keát vaø ñaù daêm, maøu naâu vaøng, naâu ñoû, traïng thaùi raát cöùng. Thaáu kính aù seùt coù beà daøy taïi H1 = 4,7m, taïi H7 = 1,0m, taïi H8 = 1,2m, taïi H9 = 0,7m, taïi H10 = 1,1m, taïi H12 = 0,6m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N > 100. Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau: Ñoä aåm töï nhieân : W = 18,1% Dung troïng öôùt : gw = 2,074g/cm³ Dung troïng khoâ : gk = 1,755g/cm³ Löïc dính ñôn vò : C = 0,612kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 18o04' 3. Lôùp ñaát soá 3: ñaát seùt nöûa cöùng (ñaát seùt boät keát phong hoùa) Ñaát seùt laãn boät maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi nöûa cöùng. Lôùp ñaát soá 3 coù beà daøy taïi H1 = 7,9m, taïi H2 = 7,9m, taïi H3 = 3,9m, taïi H4 = 11,7m, taïi H5 = 6,6m, taïi H6 = 3,0m, taïi H7 = 4,8m, taïi H8 = 4,1m, taïi H9 = 2,3m, taïi H10 = 2,7m, taïi H11 = 3,7m, taïi H12 = 6,6m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N = 28 ñeán 100 Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau: Ñoä aåm töï nhieân : W = 19,4% Dung troïng öôùt : gw = 2,067g/cm³ Dung troïng khoâ : gk = 1,731g/cm³ Söùc chòu neùn ñôn : Qu = 3,370kg/cm² Löïc dính ñôn vò : C = 0,731 kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 17o30' Löïc dính toái haäu : Cu = 0,9021kg/cm² Goùc ma saùt trong toái haäu : Fu = 20o12' Löïc dính coù hieäu : C' = 0,899kg/cm² Goùc ma saùt trong coù hieäu : F' = 21o55' 4. Lôùp ñaát soá 4: Ñaù seùt boät keát phong hoùa Ñaù seùt boät keát phong hoùa maøu naâu vaøng, xaùm xanh. Lôùp ñaát soá 4 coù beà daøy taïi H1 = 3,0m, taïi H2 = 6,1m, taïi H3 = 4,0m, taïi H4 = 0,8m, taïi H5 = 3,4m, taïi H6 = 4,0m, taïi H7 = 4,35m, taïi H8 = 4,05m, taïi H9 = 7,7m, taïi H10 = 7,7m, taïi H11 = 5,85m, taïi H12 = 3,7m. Söùc khaùng xuyeân ñoäng chuøy tieâu chuaån N ³ 100. Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp nhö sau : Ñoä aåm töï nhieân : W = 17,9% Dung troïng öôùt : gw = 2,112g/cm³ Dung troïng khoâ : gk = 1,791g/cm³ Söùc chòu neùn ñôn : Qu = 5,128kg/cm² Löïc dính ñôn vò : C = 1,078 kg/cm² Goùc ma saùt trong : F = 18o23' 5. Lôùp ñaát soá 5: Ñaù seùt boät keát. Ñaù seùt boät keát maøu xaùm xanh traïng thaùi cöùng. Lôùp ñaát soá 5 xuaát hieän töø ñoä saâu 43,0m taïi H1 (cao ñoä -56,5m); 48,0m, taïi H2 (cao ñoä -59,0m); 41,0m, taïi H3 (cao ñoä -53,3m). Beà daøy phaùt hieän taïi H1 = 7,0m, taïi H2 = 2,0m, taïi H3 = 9,0m. Cöôøng ñoä neùn thay ñoåi töø 128kg/cm² ñeán 386kg/cm²; trung bình R = 207kg/cm². Caáu taïo ñòa taàng ñöôïc theå hieän baèng caùc maët caét ñòa chaát coâng trình döôùi ñaây. Maët baèng loã khoan Maët caét A-A’ Maët caét B-B’ Maët caét C-C’ 1.5 LÖÔÏNG HAØNG HOÙA VAØ ÑOÄI TAØU Thò tröôøng theùp taïi Vieät Nam hieän nay vaø trong töông lai laø moät thò tröôøng coøn nhieàu tieàm naêng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngaønh theùp Vieät Nam. Rieâng ñoái vôùi Coâng ty theùp mieàn Nam, vieäc ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy theùp Phuù Myõ coù coâng suaát luyeän theùp ban ñaàu laø 500.000 taán/naêm vaø coâng suaát caùn theùp 400.000 taán/naêm seõ laø ñoøn baåy naâng thò phaàn cuûa coâng ty taïi phía Nam leân ñeán 50% trong naêm 2005, goùp phaàn ña daïng hoùa chuûng loaïi theùp Vieät Nam treân thò tröôøng vaø giaûm thieåu löôïng theùp nhaäp khaåu. Theo döï baùo, ñeán naêm 2010 coâng suaát nhaø maùy theùp Phuù Myõ seõ ñaït möùc 700.000 taán/naêm cho luyeän theùp vaø 500.000 taán/naêm cho caùn theùp. Caên cöù vaøo caùc soá lieäu treân vaø keá hoaïch cuûa Coâng ty theùp Mieàn Nam, haøng hoùa nhaäp xuaát qua caûng goàm nhieàu chuûng loaïi khaùc nhau, tuy nhieân phaàn lôùn löôïng haøng nhaäp laø saét theùp pheá lieäu vaø xuaát qua caûng laø saét theùp thaønh phaåm. Döôùi ñaây laø caùc baûng khoái löôïng vaø chuûng loaïi haøng nhaäp, xuaát qua caûng tính ñeán naêm 2010: Khoái löôïng vaø chuûng loaïi haøng qua caûng ñeán naêm 2010 ` STT Vaät lieäu Khoái löôïng (Taán) Haøng nhaäp 1 Pheá lieäu vaø gang 800.000 2 Than 15.000 3 Ñieän cöïc 2.000 4 Ferro caùc loaïi 12.000 5 Voâi 40.000 6 Vaät lieäu chòu löûa 20.000 7 Caùc loaïi nguyeân lieäu 5.000 Toång coäng 894.000 Haøng xuaát 1 Phoâi theùp 150.000 2 Saûn phaåm caùn 250.000 Toång coäng 400.000 Hieän nay caùc nhaø cung caáp saét theùp pheá lieäu thöôøng söû duïng taøu 30.000 DWT ñeå vaän chuyeån saét theùp pheá lieäu, vieäc vaän chuyeån saét theùp pheá lieäu baèng loaïi taøu naøy coù öu ñieåm laø vaän chuyeån ñöôïc khoái löôïng lôùn, thôøi gian boác dôõ taïi caûng lieân tuïc. Caùc nguyeân lieäu phuï trôï ñöôïc nhaäp vôùi soá löôïng nhoû seõ ñöôïc vaän chuyeån baèng saø lan 500T. Tuy nhieân, khu vöïc xaây döïng caûng cho nhaø maùy theùp Phuù Myõ coù ñoä saâu khaù lôùn, coù khaû naêng xaây döïng caùc caûng nöôùc saâu cho taøu ñeán 60.000DWT. Vì vaäy, ñeå ñaùp öùng vôùi löôïng haøng qua caûng nhö ñaõ neâu treân (tính ñeán naêm 2010), ñoàng thôøi phaùt huy heát naêng löïc cuûa khu vöïc xaây döïng caûng, beán caûng phuïc vuï nhaø maùy theùp seõ ñöôïc tính toaùn cho taøu 50.000DWT ñoái vôùi haøng nhaäp, vaø xaø lan 500T cho haøng xuaát. ` Caùc ñaëc tröng cuûa ñoäi taøu ñeán caûng STT Loaïi taøu Chieàu daøi (m) Chieàu roäng (m) Môùn nöôùc (m) 1 Taøu 50.000 DWT 212 27,5 12.0 2 Saø lan 500 T 38 8,5 1,6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUONG 1.doc
  • rarBAN VE .rar
  • doccauhoiluanvan.doc
  • docCHUONG 2.doc
  • docCHUONG 3.doc
  • docCHUONG 4.doc
  • docCHUONG 5.doc
  • docCHUONG 6.doc
  • docCHUONG 7.doc
Luận văn liên quan