Thiết kế cop pha, cây chống cho các kết cấu bằng bê tông cốt thép (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ôvăng…). Lập biện pháp kỹ thuật gia công lắp dựng cốt thép. Lập biện pháp thi công đổ bêtông

Công trình có địa hình không rộng lắm, do đó phải có biện pháp lựa chọn loại cần trục tháp cho thích hợp. Từ tổng mặt bằng công trình, ta thấy cần chọn loại cần trục tháp có cần quay ở phía trên; còn thân cần trục thì hoàn toàn cố định. Loại cần trục này rất hiệu quả và thích hợp với những nơi chật hẹp. Cần trục tháp được sử dụng để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu lên các tầng nhà ( xà gồ, ván khuôn, sắt thép, dàn giáo. ).

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 5842 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cop pha, cây chống cho các kết cấu bằng bê tông cốt thép (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ôvăng…). Lập biện pháp kỹ thuật gia công lắp dựng cốt thép. Lập biện pháp thi công đổ bêtông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 30 Nội dung chính của đồ án số 2 đó là :Thiết kế cop pha, cây chống cho các kết cấu bằng BTCT (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ôvăng…). Lập biện pháp kỹ thuật gia công lắp dựng cốt thép. Lập biện pháp thi công đổ bêtông. Sau đây là một đề cương về thi công sàn tầng 5 của một công trình (thi công móng, thi công cầu thang…) có thể làm tương tự. Để viết tốt, cần nghiên cứu thật kĩ càng lý thuyết và đặc biệt hãy tham khảo TCVN 4453: 1995 tải file tiêu chuẩn I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA KỸ THUẬT (xem đồ án số 1) 1. Kiến trúc 2. Kết cấu 3. Đánh giá điều kiện địa chất công trình 4. Hệ thống điện nước phục vụ thi công II. TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 1. Tính diện tích ván khuôn (tính toán chính xác diện tích ván khuôn cột, ván khuôn các dầm, ván khuôn các bản sàn , ván khuôn móng nằm trong phần nhiệm vụ được giao – đv m2) 2. Tính khối lượng cốt thép (cốt thép cột, cốt thép sàn + cầu thang, cốt thép dầm – đơn vị tấn, nếu không có bảng thông kê cốt thép, tính toán theo khối lượng bê tông, khối lượng cốt thép cột là 0,1xKhối lượng bê tông côt, khối lượng cốt thép dầm là 0,2xkhối lượng bêtông dầm, khối lượng cốt thép sàn là 0,09xkhối lượng bê tông sàn). 3. Tính khối lượng bê tông (tính khối lượng bê tông cột, dầm, sàn – đơn vị m3). III. CHỌN PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG 1.Chọn loại ván khuôn, đà giáo cây chống a) Chọn loại ván khuôn: Chọn ván khuôn gỗ hay thép, kích thước cấu tạo của các loại ván khuôn vừa chọn. b) Chọn cây chống sàn: Chọn cây đơn bằng thép, hay giáo pal, hay chống bằng gỗ. Nói kỹ về cấu tạo, đặc điểm loại mình chọn c) Chọn cây chống dầm d) Chọn cây đà đỡ ván sàn 2. Chọn phương tiện vận chuyển lên cao Cần trục tháp? Tời điện? Vận thang? 3. Chọn phương tiện thi công bê tông Lựa chọn máy bơm bê tông? Máy đầm bê tông? Ô tô vận chuyển bê tông? Máy trộn bê tông (mấy máy)? IV. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT (xem tiêu chuẩn và giáo trình để viết) 1. Công tác ván khuôn 2. Công tác cốt thép 3. Công tác bê tông V. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 1. Thi công cột 1.1 Công tác ván khuôn cột a) Ván khuôn cột viết chi tiết về ván khuôn các cột của mình, gồm các tấm ván dày bao nhiêu, kích thước thế nào, bố trí gông, cửa vệ sinh, kích thước gông, hệ thống cây chống, giằng giữ ra sao, bắt buộc phải vẽ hình minh họa chi tiết? b) Lắp dựng ván khuôn cột : nói chi tiết về cách lắp dựng hoàn chỉnh ván khôn cột, lắp như thế nào? Cái nào trước, cái nào sau…, gồm có các việc gì? Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 31 c) Kiểm tra nghiệm thu ván khuôn cột (tham khảo giáo trình và tiêu chuẩn để viết, khi đi kiểm tra nghiệm thu thì kiểm tra gì, ván khuôn cột phải đạt các yêu cầu gì…) d) Tháo dỡ ván khuôn cột (tham khảo TCVN, khi nào được tháo dỡ? tháo dỡ như thế nào?) 1.2 Công tác cốt thép cột (tham khảo giáo trình và TCVN) a) Gia công cốt thép: Gia công cốt thép bao gồm những việc gì? Làm như thế nào? Dụng cụ? b) Lắp dựng cốt thép cột: Cách lắp dựng thép dọc, thép đai, hàn,buộc, kê kích… c) Kiểm tra, nghiệm thu công tác cốt thép cột: Cách kiểm tra nghiệm thu cốt thép cột… 1.3 Công tác đổ bê tông a) Đổ và đầm bê tông cột: Nói chi tiết các khâu chuận bị trước khi đổ bê tông, cách trộn bê tông, cách đổ bê tông, cách đầm. b) Kiểm tra chất lượng và bảo dương bê tông Các bộ phận kết cấu khác viết tương tự, công trình được giao có bao nhiêu bộ phần cần viết bấy nhiêu mục (móng, đan thang, dầm chiểu nghỉ, dầm sàn…) (Ví dụ mục 2. Thi công dầm sàn lại viết theo trình tự như thi công cột như sau). 2. Thi công dầm sàn 2.1 Công tác ván khuôn a) Ván khuôn dầm và sàn: Thiết kế chi tiết ván khuôn dầm, sàn (vẽ toàn bộ hình minh họa thật chi tiết, từ ván đáy dầm, ván đáy sàn, ván thành, giằng, xà gồ - khoảng cách kích thước, cây chống, các nẹp ván…). b) Công tác lắp dựng ván khuôn dầm sàn - Lắp dựng ván khuôn dầm - Lắp dựng ván khuôn sàn c) Kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn sàn (xem phần cột) d) Tháo dỡ ván khuôn 2.2 Gia công cốt thép dầm sàn 2.3 Lắp dựng cốt thép dầm sàn a) Lắp dựng cốt thép dầm b) Lắp dựng cốt thép sàn c) Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép dầm sàn 2.3 Công tác bê tông dầm sàn a) Đổ và đầm bê tông - Đổ bê tông dầm như thế nào? Cách đầm? sàn tương tự. Nói kỹ về cách đầm và dụng cụ đầm, cách di chuyển đầm. - Mạch ngừng và cách sử lý mạch ngừng khi đổ bê tông dầm sàn b) Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông dầm sàn c) Các khuyết tật và sửa chữa khi thi công bê tông dầm sàn BIỆN PHÁP AN TOÀN Căn cứ môn học an toàn lao động, viết theo từng công tác Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 32 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT Chọn ván khuôn kim loại? Nếu sö dông v¸n khu«n kim lo¹i do c«ng ty thÐp NITETSU cña NhËt B¶n chÕ t¹o. Bé v¸n khu«n bao gåm : - C¸c tÊm khu«n chÝnh. - C¸c tÊm gãc (trong vµ ngoµi). C¸c tÊm v¸n khu«n nµy ®•îc chÕ t¹o b»ng t«n, cã s•ên däc vµ s•ên ngang dµy 3(mm), mÆt khu«n dµy 2(mm). C¸c phô kiÖn liªn kÕt : mãc kÑp ch÷ U, chèt ch÷ L. - Thanh chèng kim lo¹i. ¦u ®iÓm cña bé v¸n khu«n kim lo¹i: - Cã tÝnh "v¹n n¨ng" ®•îc l¾p ghÐp cho c¸c ®èi t•îng kÕt cÊu kh¸c nhau: mãng khèi lín, sµn, dÇm, cét, bÓ ... - Träng l•îng c¸c v¸n nhá, tÊm nÆng nhÊt kho¶ng 16(kg), thÝch hîp cho viÖc vËn chuyÓn l¾p, th¸o b»ng thñ c«ng. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm v¸n khu«n ®•îc nªu trong b¶ng sau: B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt cña tÊm khu«n ph¼ng : Réng (mm) Dµi (mm) Cao (mm) M«men qu¸n tÝnh (cm4) M«men kh¸ng uèn (cm3) 300 300 220 200 150 150 100 1800 1500 1200 1200 900 750 600 55 55 55 55 55 55 55 28,46 28,46 22,58 20,02 17,63 17,63 15,68 6,55 6,55 4,57 4,42 4,3 4,3 4,08 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc trong : KiÓu Réng (mm) Dµi (mm) 700 600 300 1500 1200 900 150´150 100´150 1800 1500 1200 Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 33 900 750 600 B¶ng ®Æc tÝnh kü thuËt tÊm khu«n gãc ngoµi : KiÓu Réng (mm) Dµi (mm) 100´100 1800 1500 1200 900 750 600 Khi chọn ván khuôn gỗ, cũng viết theo dạng như vậy: Chiều dày của ván khuôn gỗ, kích thước của tấm ván khuôn gỗ, các yêu cầu về độ ẩm, độ phẳng…. của ván khuôn gỗ. Ch ä n c © y c h è n g s µ n Sö dông gi¸o PAL do h·ng Hoµ Ph t¸ chÕ t¹o. a) ¦u ®iÓm cña gi¸o PAL : - Gi¸o PAL lµ mét ch©n chèng v¹n n¨ng b¶o ®¶m an toµn vµ kinh tÕ. - Gi¸o PAL cã thÓ sö dông thÝch hîp cho mäi c«ng tr×nh x©y dùng víi nh÷ng kÕt cÊu nÆng ®Æt ë ®é cao lín. - Gi¸o PAL lµm b»ng thÐp nhÑ, ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p dùng, th¸o dì, vËn chuyÓn nªn gi¶m gi ¸thµnh c«ng tr×nh. b) CÊu t¹o gi¸o PAL : Gi¸o PAL ®•îc thiÕt kÕ trªn c¬ së mét hÖ khung tam gi¸c ®•îc l¾p dùng theo kiÓu tam gi¸c hoÆc tø gi¸c cïng c¸c phô kiÖn kÌm theo nh• : - PhÇn khung tam gi¸c tiªu chuÈn. - Thanh gi»ng chÐo vµ gi»ng ngang. - KÝch ch©n cét vµ ®Çu cét. - Khíp nèi khung. - Chèt gi÷ khíp nèi. B¶ng ®é cao vµ t¶i träng cho phÐp : Lùc giíi h¹n cña cét chèng (KG) 35300 22890 16000 11800 9050 7170 5810 ChiÒu cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 øng víi sè tÇng 4 5 6 7 8 9 10 c) Tr×nh tù l¾p dùng : - §Æt bé kÝch (gåm ®Õ vµ kÝch), liªn kÕt c¸c bé kÝch víi nhau b»ng gi»ng n»m ngang vµ gi»ng chÐo. - L¾p khung tam gi¸c vµo tõng bé kÝch, ®iÒu chØnh c¸c bé phËn cuèi cña khung tam gi¸c tiÕp xóc víi ®ai èc c¸nh. - L¾p tiÕp c¸c thanh gi»ng n»m ngang vµ gi»ng chÐo. - Lång khíp nèi vµ lµm chÆt chóng b»ng chèt gi÷. Sau ®ã chèng thªm mét khung phô lªn trªn. - L¾p c¸c kÝch ®ì phÝa trªn. Toµn bé hÖ thèng cña gi ¸®ì khung tam gi¸c sau khi l¾p dùng xong cã thÓ ®iÒu chØnh chiÒu cao nhê hÖ Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 34 kÝch d•íi trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 750 (mm.) * Trong khi l¾p dùng ch©n chèng gi¸o PAL cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau : - L¾p c¸c thanh gi»ng ngang theo hai ph•¬ng vu«ng gãc vµ chèng chuyÓn vÞ b»ng gi»ng chÐo. Trong khi dùng l¾p kh«ng ®•îc thay thÕ c¸c bé phËn vµ phô kiÖn cña gi¸o b»ng c¸c ®å vËt kh¸c. - Toµn bé hÖ ch©n chèng ph¶i ®•îc liªn kÕt v÷ng ch¾c vµ ®iÒu chØnh cao thÊp b»ng c¸c ®ai èc c¸nh cña c¸c bé kÝch. - Ph¶i ®iÒu chØnh khíp nèi ®óng vÞ trÝ ®Ó l¾p ®•îc chèt gi÷ khíp nèi. Ch ä n c © y c h è n g d Ç m: Sö dông c©y chèng ®¬n kim lo¹i do h·ng Hoµ Ph t¸ chÕ t¹o. C¸c th«ng sè vµ kÝch th•íc c¬ b¶n nh• sau : ChiÒu cao sö dông T¶i träng Lo¹i §•êng kÝnh èng ngoµi (mm) §•êng kÝnh èng trong (mm) Min (mm) Max (mm) Khi ®ãng (kg) Khi kÐo (kg) Träng l•îng (kg) K-102 1500 2000 2000 3500 2000 1500 12,7 §µ gi¸o trong c«ng t¸c v¸n khu«n Cét chèng, ®µ ®ì cã chøc n¨ng chèng ®ì cofa, chÞu toµn bé t¶i träng cña v¸n khu«n, bªt«ng, t¶i träng thi c«ng. Cét chèng, ®µ ®ì ®•îc s¶n xuÊt tõ kim lo¹i, tõ gç. C¸c cét chèng ph¶i ®¶m b¶o qua c¸c tÇng kh¸c nhau, trôc ph¶i trïng nhau nÕu kh«ng ph¶i dïng tÊm ®Õ ch¾c ch¾n. 3.1. Gi¸o chèng ®¬n a.Cét chèng ®¬n b»ng gç trßn, gç xÎ: Lµm tõ gç nhãm IV, V, VI, gç xÎ cã tiÕt diÖn 6 ´ 8 cm; 5 ´ 10 cm; 10 ´ 10 cm; dµi d•íi 6m. Cét lµm tõ gç trßn th× ®•êng kÝnh d = 80 ¸ 150. D•íi ch©n cét chãng ph¶i cã nªm ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao vµ dÔ th¸o dì. Khi cét chèng cao 3 ¸ 6 m, cÇn liªn kÕt chóng b»ng c¸c gi»ng theo hai ph•¬ng däc ngang. HÖ gi»ng trªn cïng ®Æt d•íi cofa sµn kho¶ng 1,6m, gi»ng d•íi c¸ch mÆt sµn trªn 1,8m ®Ó kh«ng ¶nh h•ëng tíi phÝa d•íi. Gi»ng chÐo bè trÝ theo chu vi c«ng tr×nh. Bªn trong cø hai hµng cét cã mét hÖ gi»ng. Thµnh gi»ng v¸n cã tiÕt diÖn 25´120. Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 35 Lç c¾m chèt 60 §ai Tay vÆn 18 00 16 00 chèng ®¬n xµ gå 25 x1 20 Gi»ng chÐo Gi»ng ngang 600 - 800 600 - 800 TÊm ®Õ N£M 80 - 150 250 - 300 75 25 800 - 1000 < 6 00 0 d = 80 - 1 50 m m 10 0 x 10 0 C© y c h è n g ® ¬ n b» n g t h Ð p b. Cét chèng ®¬n b»ng thÐp: ChÕ t¹o tõ thÐp èng f60; gåm hai ®o¹n trªn vµ ®•íi, cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é cao, b¶n ®Õ trªn vµ b¶n ®Õ d•íi. ChiÒu dµi toµn cét 2 ¸ 5m. Nã cã •u ®iÓm lµ nhÑ (10 – 14kg), vËn chuyÓn dÔ dµng; l¾p dùng chÝnh x¸c, sö dông l¹i ®•îc nhiÒu lÇn. 3.2. Gi¸o tæ hîp Lo¹i nµy cã •u ®iÓm nhÑ, phï hîp víi kh¶ n¨ng vËn chuyÓn trªn c«ng tr•êng l¾p dùng dÔ dµng, th¸o dì nhanh chãng ®¬n gi¶n, chÝnh x¸c cho phÐp lu©n chuyÓn, sö dông nhiÒu lÇn, chÞu lùc lín. Cét chèng tam gi¸c tiªu chuÈn (gi¸o pal): Lµ lo¹i c©y chèng v¹n n¨ng, chÞu lùc tèt. Gåm c¸c bé phËn: kÝch ch©n, kÝch ®Çu, tÊm ®Õ, gi»ng ngang gi¨ng chÐo, khung tam gi¸c tiªu chuÈn, khíp nèi. C¸ch l¾p dùng: §Æt bé kÝch, liªn kÕt l¹i b»ng gi»ng ® l¾p khung tam gi¸c vµo kÝch ® l¾p gi»ng ngang, gi»ng chÐo ® lång khíp nèi, l¾p ®ît gi¸o trªn ® l¾p hÖ kÝch ® l¾p dùng xong ®iÒu chØnh chiÒu cao b»ng hÖ kÝch. Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 36 26 0 35 0 15 0 KÝch ®Çu cét 15 0 35 0 KÝch ch©n cét èng nèi tÇng gi¸ o Gi»ng chÐo, ngang (1200 - 1700) 70 40 75 0 -1 00 - 1 50 0 1200 Ch ä n c Ç n t r ô c t h ¸ p C«ng tr×nh cã ®Þa h×nh kh«ng réng l¾m, do ®ã ph¶i cã biÖn ph¸p lùa chän lo¹i cÇn trôc th¸p cho thÝch hîp. Tõ tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh, ta thÊy cÇn chän lo¹i cÇn trôc th¸p cã cÇn quay ë phÝa trªn; cßn th©n cÇn trôc th× hoµn toµn cè ®Þnh. Lo¹i cÇn trôc nµy rÊt hiÖu qu¶ vµ thÝch hîp víi nh÷ng n¬i chËt hÑp. CÇn trôc th¸p ®•îc sö dông ®Ó phôc vô c«ng t¸c vËn chuyÓn vËt liÖu lªn c¸c tÇng nhµ ( xµ gå, v¸n khu«n, s¾t thÐp, dµn gi¸o... ). * C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ kü thuËt khi chän cÇn trôc lµ: - §é víi nhá nhÊt cña cÇn trôc th¸p lµ: R = a + b Trong ®ã: a : kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ tim cÇn trôc tíi t•êng nhµ, a = 4m. b : Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp c«ng tr×nh ®Õn vÞ trÝ cÇn cÈu l¾p, b = = 27.61 (m) VËy: R = 4 + 27.61 = 31.60 (m) - §é cao nhá nhÊt cña cÇn trôc th¸p : H = ho + h1 + h2 + h3 Trong ®ã : ho : ®é cao t¹i ®iÓm cao nhÊt cña c«ng tr×nh, ho = 36.6 (m) h1 : kho¶ng c¸ch an toµn (h1 = 0,5 ¸ 1,0m ). h2 : chiÒu cao cña cÊu kiÖn, h2 = 3 (m). h3 : chiÒu cao thiÕt bÞ treo buéc, h3 = 2 (m). VËy: H = 36.6 + 1 + 3 + 2 = 42.6 (m). Víi c¸c th«ng sè yªu cÇu nh• trªn, cã thÓ chän cÇn trôc th¸p Turm 154-HC lµ hîp lÝ. D•íi ®©y b¶ng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña cÇn trôc th¸p Turm 154-HC øng víi tõng chiÒu dµi tay cÇn ( tèi ®a lµ 60m). Ch ä n v Ë n t h ¨ n g VËn th¨ng ®•îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn ng•êi lªn cao. Sö dông vËn th¨ng TP 5 (X953) , cã c¸c th«ng sè sau: Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 37 Th«ng sè Gi ¸trÞ §¬n vÞ - Søc n©ng 0.5 TÊn - C«ng suÊt ®éng c¬ 1.5 KW - §é cao n©ng 50 m - ChiÒu dµi sµn vËn t¶i 0.9 m - TÇm víi ( 3.5 m - Träng l•îng m¸y 5.7 TÊn - VËn tèc n©ng 7.0 m/s Ph • ¬ n g t iÖ n t h i c « n g bª t « n g Ph•¬ng tiÖn thi c«ng bª t«ng gåm cã : a. « t« vËn chuyÓn bª t«ng th•¬ng phÈm: VÝ dô lo¹i m· hiÖu KamAZ-5511 b. ¤ t« b¬m bª t«ng : VÝ dô m· hiÖu Putzmeister M43 c. M¸y ®Çm bª t«ng : vÝ dô m· hiÖu U21-75; U 7 C¸c th«ng sè kü thuËt ®· ®•îc tr×nh bµy trong phÇn thi c«ng ®µi cäc. d. M¸y trén bª t«ng: Chän m¸y SB-91A, cã c¸c th«ng sè: Th«ng sè Gi ¸trÞ §¬n vÞ - Dung tÝch thïng trén 0.75 m3 - Sè vßng quay 18.6 Vßng/phót - Träng l•îng 1.15 TÊn - Cì ® ¸d¨m max 120 mm - Thêi gian trén 90 s N¨ng suÊt m¸y trén bªt«ng: N = V.ktp.ktg.nck + ktp : HÖ sè thµnh phÈm, ktp = 0,65 + ktg : HÖ sè sö dông thêi gian, ktg = 0,8 + nck : Sè mÎ trén thùc hiÖn trong 1(h), + nck = 60’/tck ; + tck lµ thêi gian chu kú lµm viÖc cña 1 lÇn trén = 2’® nck = 60’/2’ = 30. N = 0,75´30´0,65´0,8 = 11,7 (m3/h) Sö dông 1 m¸y trén. M¹ c h n g õ n g k h i t h i c « n g bª t « n g d Ç m s µ n Khi thi c«ng bª t«ng, ta bè trÝ c¸c m¹ch ngõng t¹i vÞ trÝ cã néi lùc bÐ. §èi víi dÇm sµn,ta bè trÝ m¹ch ngõng t¹i ®iÓm c¸ch gèi tùa mét kho¶ng b»ng 1/4 nhÞp cña cÊu kiÖn ®ã. Đồ án tốt nghiệp Phần thi công bêtông và bêtông cốt thép Đào Xuân Thu 38 VẼ BẢN VẼ ĐỒ ÁN SỐ 2 Bản vẽ A1 đồ án số 2 thể hiện các nội dung sau: - Mặt bằng bố trí ván khuôn (sàn, cầu thang…): thể hiện đúng tỉ lệ, chính xác, trên mặt bằng này có thể kết hợp thể hiện lắp dựng cốt thép, xà gồ, đổ bê tông, hướng đổ bê tông, vận chuyển lên cao, đầm bê tông, sàn công tác… - Các mặt cắt (Số lượng mặt cắt phải đủ để hiểu bản vẽ, cắt qua đan thang, qua chiếu tới, chiếu nghỉ, qua sàn…). - Các chi tiết: Ván khuôn cột, cây chống, ván khuôn dầm, giáo…. Sau đây là một số bản vẽ, chi tiết bản vẽ mẫu. Học sinh có thể lấy tài liệu này, và các tiêu chuẩn về thi công, bản vẽ mẫu, và các tài liệu liên quan tại trang web: chú ý các bản vẽ dưới đây chưa phải là trình bày hoàn chỉnh trên khổ A1, chỉ là trích các chi tiết.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuongdandoan2_8056.pdf
Luận văn liên quan