Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ ngày đêm tương lai

Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ngđ tương lai Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 45 : 15 : 30 Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPTN, betong nhua+CPĐD Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m MỤC LỤC (tháng 06 năm 2011) Phần I – THIẾT KẾ SƠ BỘ CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN I. Những vấn đề chung 2 II. Tình hình khu vực xây dựng 3 1. Cơ sở pháp lý để lập báo cáo đầu tư 3 2. Quá trình nghiên cứu và tổ chức thực hiện 3 3. Tình hình dân sinh, kinh tế, chính trị, văn hóa 3 4. Về khả năng ngân sách của tỉnh 3 5. Mạng lưới giao thông vận tải trong vùng 3 6. Đánh giá và dự báo về nhu cầu vận tải 3 7. Đặc điểm địa hình địa mạo 4 8. Đặc điểm về địa chất 4 9. Đặc điểm về địa chất thủy văn 4 10. Vật liệu xây dựng 5 11. Đăc điểm khí hậu thủy văn 5 III. Mục tiêu cuả tuyến trong khu vực 5 IV. Kết luận 6 V. Kiến nghị 6 CHƯƠNG II: CẤP HẠNG VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN I. Xác định cấp hạng kỹ thuật 7 1. Tính lưu lượng xe con thiết kế 7 2. Xác định cấp thiết kế và cấp quản lý của đường ô tô 8 II. Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của tuyến đường 9 1. Thiết kế các yếu tố mặt cắt ngang 9 2. Xác định các yếu tố kĩ thuật trên bình đồ 14 3. Xác định các yếu tố kĩ thuật trên trắc dọc 27 III. Bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của tuyến 31 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ I. Vạch tuyến trên bình đồ 33 1. Căn cứ vạch tuyến trên bình đồ 33 2. Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ 33 3. Giới thiệu sơ bộ về các phương án tuyến đã vạch 34 II. Thiết kế bình đồ 34 1. Các yếu tố đường cong nằm 35 2. Xác định các cọc trên tuyến 36 3. Số liệu trắc dọc 38 CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THUỶ VĂN VÀ THỦY LỰC CẦU CỐNG I. Xác định các đặc trưng thuỷ văn 49 II. Xác định lưu lượng tính toán 50 III. Tính toán cống 55 IV. Thống kê cống 47 V. Yêu cầu đối với nền đường 56 VI. Tính toán khẩu độ cầu 62 VII. Rãnh thoát nước 74 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG I. Yêu cầu đối với kết cấu áo đường mềm 78 II. Loại tầng mặt và mô đun đàn hồi yêu cầu của kết cấu áo đường 78 1. Loại tầng mặt kết cấu áo đường 78 2. Xác định lưu lượng xe chạy tính toán và mô đun đàn hồi yêu cầu của mặt đường: 78 III. Dự kiến chọn sơ bộ cấu tạo kết cấu áo đường 82 IV. Kiểm toán cấu tạo kết cấu áo đường phương án 1 87 A. Kết cấu phần xe chạy 87 1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 88 2. Kiểm tra cường độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 89 3. Kiểm tra cắt trượt trong nền cấp phối thiên nhiên 91 4. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp bê tông nhựa 93 V. Kiểm toán cấu tạo kết cấu áo đường phương án 2 97 A. Kết cấu phần xe chạy 97 1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 100 2. Kiểm tra cường độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 74 3. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 102 4. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp bê tông nhựa 103 B. Kết cấu phần lề gia cố 106 1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi 107 2. Kiểm tra cường độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 108 3. Kiểm tra tra cắt trượt trong nền cấp phối thiên nhiên 110 4. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp bê tông nhựa 112 VI. So sánh và lựa chọn hai phương án áo đường 115 CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ TRẮC DỌC – TRẮC NGANG I. Thiết kế trắc dọc 118 1. Những yêu cầu khi thiết kế trắc dọc 118 2. Kết quả thiết kế 119 II. Thiết kế mặt cắt ngang 128 1. Các cấu tạo mặt cắt ngang 128 2. Kết quả thiết kế 128 CHƯƠNG VII: KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 1. Nền đắp 129 2. Nền đào 130 3. Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp 131 CHƯƠNG VIII: TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG, VẬN DOANH KHAI THÁC SO SÁNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN I. Tổng chi phí xây dựng 150 1. Chi phí xây dựng nền - mặt đường 150 2. Chi phí xây dựng cầu cống 152 3. Tổng chi phí xây dựng 153 II. Tính chi phí vận doanh khai thác 153 1. Chi phí khai thác của ô tô 154 2. Chi phí khai thác đường 154 III. So sánh các phương án 155 1. Hệ số triển tuyến 155 2. Hệ số triển tuyến theo chiều dài ảo 155 3. Mức độ thoải của tuyến trên mặt cắt dọc 156 4. Góc chuyển hướng bình quân 157 5. Bán kính đường cong nằm bình quân 157 PHẦN II – THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ ĐOẠN TUYẾN (Từ Km 6+00 đến Km7+447) I. Thiết kế bình đồ tuyến 159 II. Thiết kế các yếu tố đường cong 159 1. Đường cong chuyển tiếp,đoạn nối siêu cao,đoạn nối mở rộng 160 2. Tính toán đoạn nối mở rộng trong đường cong 162 a. Bố trí siêu cao và cắm cọc chi tiết trong đường cong 162 b. Tính toán và cắm cọc trong đường cong chuyển tiếp 164 c Bảo đảm tầm nhìn trên đường cong nằm 169 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TRẮC DỌC 1 Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trắc dọc 172 2. Xác định các điểm khống chế khi thiết kế đường đỏ 172 3. Tính toán các yếu tố đường cong đứng 174 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 1. Giới thiệu chung 180 2. Các yêu cầu cơ bản đối với kết cấu áo đường 181 3. Kết cấu áo đường cho phần xe chạy 182 4. Kết cấu áo đường cho phần lề gia cố 182 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 1. Nguyên tắc và yêu cầu thiết kế 184 2. Tính toán thủy lực 185 3. Thiết kế rãnh đỉnh 186 4. Thiết kế cống 189 A. Cống đôi đường kính d = 1.5m 189 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG VÀ KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 1. Yêu cầu khi thiết kế nền đường 194 2. Khối lượng đào đắp 196 PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN I. Tình hình tuyến được chọn 204 1. Khí hậu, thủy văn 204 2. Vật liệu xây dựng địa phương 204 3. Tình hình cung cấp nguyên vật liệu 204 4. Tình hình dân sinh 204 5. Kết luận 204 II. Qui mô công trình 206 1. Các chỉ tiêu kĩ thuật của tuyến đường 205 CHƯƠNG II: CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG I. Giới thiệu phương án thi công dây chuyền 206 1. Nội dung phương pháp 206 2. Ưu, nhược điểm của phương pháp 206 3. Điều kiện áp dụng được phương pháp 207 II. Kiến nghị chọn phương án thi công dây chuyền 207 III. Chọn hướng thi công 207 IV. Trình tự và tiến độ thi công 208 CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG I. Chuẩn bị mặt bằng thi công 210 II. Cắm cọc định tuyến 210 III. Chuẩn bị các loại nhà và văn phòng tại hiện trường 211 IV. Chuẩn bị các cơ sở sản xuất 211 V. Chuẩn bị đường tạm 211 VI. Chuẩn bị hiện trường thi công 211 1. Khôi phục cọc 211 2. Dọn dẹp mặt bằng thi công 212 3. Đảm bảo thoát nước thi công 212 4. Công tác lên khuôn đường 212 5. Thực hiện việc di dời các cọc định vị 212 CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG I. Thống kê số lượng cống 213 II Biện pháp thi công 1 cống điển hình 213 1. Khôi phục vị trí cống ngoài thực địa 213 2. Vận chuyển và bốc dỡ các bộ phận của cống 214 3. Lắp đặt cống vào vị trí 215 4. Vận chuyển vật liệu 215 5. Đào hố móng 215 6. Chú thích đào hố móng cống 216 CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG I. Giải pháp thi công các dạng nền đường 219 1. Các biện pháp đắp nền đường 219 2. Các biện pháp đào nền đường 219 II. Các yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng nền 221 III. Các yêu cầu về công tác thi công 221 IV. Tính toán điều phối đất 222 1. Tính toán khối lượng đào đắp 222 2. Vẽ biểu đồ khối lượng 100m 231 3. Vẽ đường cong cấp phối đất 233 4. Điều phối đất 131 CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG I. Giới thiệu chung 209 1. Kết cấu áo đường 209 2. Điều kiện cung cấp vật liệu của tuyến đường 209 3. Điều kiện thời tiết – khí hậu 209 II. Các yêu cầu sử dụng vật liệu thi công 209 1. Lớp cấp phối đá dăm 209 2. Đá dăm gia cố xi măng 210 3. Đối với các lớp bê tông nhựa 211 III. Chọn phương pháp thi công 213 1. Thời gian triển khai của dây chuyền 214 2. Thời gian hoàn tất của dây chuyền 214 3. Thời gian hoạt động của dây chuyền 214 4. Tốc độ của dây chuyền 215 5. Thời gian ổn định 215 6. Hệ số hiệu quả của dây chuyền 215 IV. Qui trình công nghệ thi công 216 1. Thi công khuôn đường 217 2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm 220 3. Thi công lớp đá dăm gia cố xi măng 6% dày 14cm 231 4. Thi công lớp BTN hạt trung dày 8cm 237 5. Thi công lớp BTN hạt mịn dày 6 cm 242 CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN I. Trình tự làm công tác hoàn thiện 250 II. Thời gian thi công 251 Các tài liệu tham khảo 252 Phần IV – PHỤ LỤC TRẮC NGANG

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3328 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ ngày đêm tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ CHÖÔNG I Tình hình chung cuûa khu vöïc xaây döïng vaø söï caàn thieát phaûi xaây döïng tuyeán I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG: Trong neàn kinh teá quoác daân, vaän taûi laø moät ngaønh kinh teá ñaëc bieät vaø quan troïng. Noù coù muïc ñích vaän chuyeån haøng hoùa töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. Ñaát nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây phaùt trieån raát maïnh meõ, nhu caàu vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ngaøy moät taêng. Trong khi ñoù maïng löôùi giao thoâng nhìn chung coøn haïn cheá. Phaàn lôùn chuùng ta söû duïng nhöõng tuyeán ñöôøng cuõ, maø nhöõng tuyeán ñöôøng naøy khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu vaän chuyeån lôùn nhö hieän nay. Chính vì vaäy, trong giai ñoaïn phaùt trieån naøy - ôû thôøi kyø ñoåi môùi döôùi chính saùch quaûn lyù kinh teá ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ thu huùt ñöôïc söï ñaàu tö maïnh meõ töø nöôùc ngoaøi. Neân vieäc caûi taïo, naâng caáp vaø môû roäng caùc tuyeán ñöôøng saún coù vaø xaây döïng môùi caùc tuyeán ñöôøng oâ toâ ngaøy caøng trôû neân böùc thieát ñeå laøm tieàn ñeà cho söï phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc vaø quoác phoøng, ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Tuyeán ñöôøng thieát keá töø A-B thuoäc ñòa baøn tænh Tây Ninh. Ñaây laø tuyeán ñöôøng laøm môùi coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá ñòa phöông noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Tuyeán ñöôøng noái caùc trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoùa cuûa tænh nhaèm töøng böôùc phaùt trieån kinh teá vaên hoùa toaøn tænh. Tuyeán ñöôïc xaây döïng ngoaøi coâng vieäc chính yeáu laø vaän chuyeån haøng hoùa phuïc vuï ñi laïi cuûa ngöôøi daân maø coøn naâng cao trình ñoä daân trí cuûa ngöôøi daân khu vöïc laân caän tuyeán. Vì vaäy, noù thöïc söï caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi chính saùch phaùt trieån. Tình hình daân cö coù chieàu höôùng phaùt trieån vôùi nhieàu vuøng kinh teá môùi ñöôïc thaønh laäp, daân soá ngaøy caøng ñoâng. Ngoaøi vieäc chuù troïng ñeán toác ñoä phaùt trieån kinh teá vaø naâng cao ñôøi soáng nhaân daân thì vaán ñeà quoác phoøng cuõng laø moät vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm. Tuyeán ñöôøng A-B ñöôïc hình thaønh seõ raát coù yù nghóa veà maët kinh teá xaõ hoäi vaø vaên hoaù: kinh teá cuûa vuøng coù ñieàu kieän phaùt trieån, ñôøi soáng vaät chaát, vaên hoaù cuûa daân cö doïc tuyeán ñöôïc naâng leân. Ngoaøi ra, tuyeán ñöôøng coøn goùp phaàn vaøo maïng löôùi ñöôøng boä chung cuûa tænh vaø quoác gia. II. TÌNH HÌNH KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG: 1. Cô sôû phaùp lyù ñeå laäp baùo caùo ñaàu tö: Caên cöù vaøo quy hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa vuøng trong giai ñoaïn töø naêm 2011 ñeán naêm 2021. Caên cöù vaøo soá lieäu ñieàu tra, khaûo saùt taïi hieän tröôøng. Caên cöù vaøo caùc quy trình, quy phaïm thieát keá giao thoâng hieän haønh. Caên cöù vaøo caùc yeâu caàu do giaùo vieân höôùng daãn giao cho. 2. Quaù trình nghieân cöùu vaø toå chöùc thöïc hieän : a. Quaù trình nghieân cöùu: Khaûo saùt thieát keá chuû yeáu laø döïa treân taøi lieäu : bình ñoà tuyeán ñi qua ñaõ ñöôïc cho vaø löu löôïng xe thieát keá cho tröôùc. b. Toå chöùc thöïc hieän . Thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa Giaùo vieân vaø trình töï laäp döï aùn ñaõ qui ñònh. 3. Tình hình daân sinh, kinh teá, chính trò, vaên hoùa: Nôi ñaây laø ñòa hình töông ñoái baèng phaúng, daân cö thöa thôùt vaø phaân boá khoâng ñeàu. Gaàn ñaây, nhaân daân caùc tænh khaùc tôùi ñaây khai hoang, laäp nghieäp. Ngheà nghieäp chính cuûa hoï laø laøm raãy vaø chaên nuoâi, caùc caây troàng chính ôû ñaây chuû yeáu laø caây cao su, ñaäu phoäng, caø pheâ... Vieäc hoaøn thaønh tuyeán ñöôøng naøy seõ giuùp cho vieäc vaän chuyeån haøng hoùa ñöôïc deå daøng hôn, giuùp cho ñôøi soáng vaø kinh teá vuøng naøy ñöôïc caûi thieän ñaùng keå. ÔÛ ñaây coù nhieàu daân toäc sinh soáng, phaàn lôùn laø daân ñòa phöông cho neân neàn vaên hoùa ôû ñaây raát ña daïng, möùc soáng vaø daân trí vuøng naøy töông ñoái khoâng cao. Tuy nhieân, nhaân daân ôû ñaây luoân tin töôûng vaøo ñöôøng loái laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. 4. Veà khaû naêng ngaân saùch cuûa tænh: Tuyeán A – B ñöôïc thieát keá vaø xaây döïng môùi hoaøn toaøn, cho neân möùc ñaàu tö tuyeán caàn nguoàn voán raát lôùn, neân UBND Tænh ñaõ quyeát ñònh cho khaûo saùt laäp döï aùn khaû thi vaø nguoàn voán ñaàu tö töø nguồn vốn trong Chöông trình 135 cuûa chính phuû. 5. Maïng löôùi giao thoâng vaän taûi trong vuøng: Maïng löôùi giao thoâng vaän taûi trong vuøng coøn raát ít, chæ coù moät soá tuyeán ñöôøng chính vaø Quoác Loä laø ñöôøng nhöïa, coøn laïi ña soá chæ laø ñöôøng ñaát hay caùc con ñöôøng moøn do daân töï phaùt hoang ñeå ñi laïi. Tuyeán ñöôøng treân ñöôïc xaây döïng seõ giuùp cho nhaân daân ñi laïi ñöôïc thuaän tieän vaø deã daøng hôn. 6. Ñaùnh giaù vaø döï baùo veà nhu caàu vaän taûi: Ñaùnh giaù: Nhö ñaõ noùi ôû treân, maïng löôùi GTVT trong khu vöïc coøn raát haïn cheá, chæ coù vaøi ñöôøng chính nhöng laïi taäp trung chuû yeáu ôû vaønh ñai beân ngoaøi khu vöïc. Phöông tieän vaän taûi cuõng raát thoâ sô, khoâng ñaûm baûo ñöôïc an toaøn giao thoâng, vaø tính maïng cuûa nhaân daân. Döï baùo: Nhaø nöôùc ñang khuyeán khích nhaân daân troàng röøng vaø phaùt trieån laâm nghieäp vaø caùc caây coâng nghieäp vaø caây coù giaù trò cao nhö cao su, caø pheâ, tieâu, ñaäu phoäng… trong vuøng ñeå cung caáp cho caùc khu coâng nghieäp cheá bieán. Ñoù laø nguoàn haøng hoùa voâ taän cuûa giao thoâng vaän taûi trong töông lai cuûa khu vöïc. Vôùi nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân coù saün, nhu caàu vaän taûi haøng hoùa cho töông lai raát cao, coäng vôùi vieäc khai thaùc trieät ñeå ñöôïc nguoàn du lòch sinh thaùi cuûa vuøng, thì vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng treân laø raát hôïp lyù. Döï baùo nhu caàu vaän taûi cuûa tuyeán döï aùn: Tröôùc kia, daân trong vuøng muoán ra ñöôïc ñöôøng nhöïa phía ngoaøi, hoï phaûi ñi ñöôøng voøng raát xa vaø khoù khaên, aûnh höôûng raát nhieàu ñeán nhu caàu ñi laïi vaø phaùt trieån kinh teá cuûa khu vöïc. Döï baùo veà tình hình phaùt trieån vaän taûi cuûa khu vöïc seõ raát lôùn. Vì vaäy caàn phaûi sôùm tieán haønh xaây döïng tuyeán ñöôøng döï aùn, ñeå thuaän lôïi cho nhu caàu phaùt trieån kinh teá cuûa vuøng. 7. Ñaëc ñieåm ñòa hình ñòa maïo: Tuyeán töø A – B chaïy theo höôùng Taây - Ñoâng. Ñieåm baét ñaàu coù cao ñoä laø 30.00 m vaø ñieåm keát thuùc coù cao ñoä laø 55.00 m. Khoaûng caùch theo ñöôøng chim bay cuûa tuyeán laø 6950 m. Ñòa hình ôû ñaây töông ñoái nhaáp nhoâ, vuøng tuyeán ñi qua vaø khu vöïc laân caän tuyeán laø vuøng ñoài, tuyeán ñi ôû cao ñoä töông ñoái cao, ñi ven söôøn ñoài gaàn suoái trong ñoù coù 1 suoái coù doøng chaûy taäp trung töông ñoái lôùn, ñoä doác trung bình cuûa loøng suoái khoâng lôùn laém, löu vöïc xung quanh ít ao hoà hay nôi ñoïng nöôùc neân vieäc thieát keá caùc coâng trình thoaùt nöôùc ñeàu tính löu löôïng vaøo muøa möa. Noùi chung, khi thieát keá tuyeán phaûi ñaët nhieàu ñöôøng cong, thænh thoaûng coù nhöõng ñoaïn coù ñoä doác lôùn. Ñòa maïo chuû yeáu laø coû vaø caùc buïi caây bao boïc, coù nhöõng choã tuyeán ñi qua röøng, vöôøn caây, suoái, ao hoà. 8. Ñaëc ñieåm veà ñòa chaát: Ñòa chaát vuøng tuyeán ñi qua khaù toát : ñaát ñoài nuùi, coù caáu taïo khoâng phöùc taïp (ñaát caáp II) . Neân tuyeán thieát keá khoâng caàn xöû lí ñaát neàn. Noùi chung ñòa chaát vuøng naøy raát thuaän lôïi cho vieäc laøm ñöôøng. ÔÛ vuøng naøy haàu nhö khoâng coù hieän töôïng ñaù laên, hieän töôïng suït lôû, hang ñoäng castô neân raát thuaän lôïi. Qua khaûo saùt thöïc teá ta coù theå laáy ñaát töø neàn ñaøo gaàn ñoù hoaëc ñaát töø thuøng ñaáu ngay beân caïnh ñöôøng ñeå xaây döïng neàn ñaát ñaáp raát toát. 9. Ñaëc ñieåm veà ñòa chaát thuûy vaên: Doïc theo khu vöïc tuyeán ñi qua coù soâng, suoái töông ñoái nhieàu coù nhieàu nhaùnh suoái nhoû thuaän tieän cho vieäc cung caáp nöôùc cho thi coâng coâng trình vaø sinh hoaït. Taïi caùc khu vöïc suoái nhoû ta coù theå ñaët coáng hoaëc laøm caàu nhoû. Ñòa chaát ôû 2 beân bôø suoái oån ñònh, ít bò xoùi lôû neân töông ñoái thuaän lôïi cho vieäc laøm coâng trình thoaùt nöôùc. ÔÛ khu vöïc naøy khoâng coù khe xoùi. 10. Vaät lieäu xaây döïng: Tuyeán ñi qua khu vöïc raát thuaän lôïi veà vieäc khai thaùc vaät lieäu xaây döïng. Ñeå laøm giaûm giaù thaønh khai thaùc vaø vaän chuyeån vaät lieäu ta caàn khai thaùc, vaän duïng toái ña caùc vaät lieäu ñòa phöông saún coù nhö : Caùt, ñaù, caáp phoái cuoäi soûi. Ñeå xaây döïng neàn ñöôøng ta coù theå ñieàu phoái ñaøo – ñaép ñaát treân tuyeán sau khi tieán haønh doïn deïp ñaát höõu cô. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng vaät lieäu phuïc vuï cho vieäc laøm laùng traïi nhö tre, nöùa, goã, laù lôïp nhaø... saün coù neân thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng. 11. Ñaêc ñieåm khí haäu thuûy vaên: Khu vöïc tuyeán A – B naèm saâu trong noäi ñòa, ñi qua vuøng ñoài naèm trong khu vöïc coù khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa, khí haäu ôû ñaây phaân bieät thaønh 2 muøa roõ reät:Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 nhieät ñoä trung bình 260C, muøa naéng töø thaùng 11 ñeán thaùng 4 nhieät ñoä trung bình 270C. Vuøng naøy chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa khoâ. Do coù 2 muøa möa naéng cho neân khí haäu ôû ñaây coù nhöõng ñaëc ñieãm nhö sau: Vaøo muøa möa soá ngaøy möa thöôøng xuyeân, löôïng möa ngaøy trung bình taêng nhieät ñoä giaûm vaø ñoä aåm taêng. Do ñoù khi thi coâng caàn löu yù ñeán thôøi gian cuûa muøa khoâ vì noù aûnh höôûng lôùn ñeán tieán ñoä thi coâng. III. MUÏC TIEÂU CUÛA CUÛA TUYEÁN TRONG KHU VÖÏC: Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi thuùc ñaåy tieán trình xaây döïng vaø phaùt trieån caùc vuøng noâng thoân, mieàn nuùi, ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa noâng thoân vaø thaønh thò. Vì vaäy vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng noái lieàn hai ñieåm A – B laø heát söùc caàn thieát. Sau khi coâng trình hoaøn thaønh, seõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho nhaân daân vaø ñaát nöôùc. Cuï theå nhö : Naâng cao ñôøi soáng vaät chaát, ñôøi soáng vaên hoùa, tinh thaàn cho ngöôøi daân khu vöïc laân caän tuyeán. Tuyeân truyeàn ñöôøng loái chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñeán nhaân daân. Phuïc vuï cho nhu caàu ñi laïi, vaän chuyeån haøng hoùa, thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån. Laøm cô sôû cho vieäc boá trí daân cö, giöõ ñaát, giöõ röøng. Taïo ñieàu kieän khai thaùc du lòch, phaùt trieån kinh teá dòch vuï, kinh teá trang traïi. Phuïc vuï cho coâng taùc tuaàn tra, an ninh quoác phoøng ñöôïc kòp thôøi, lieân tuïc. VI. KEÁT LUAÄN: Vôùi taát caû nhöõng öu ñieåm cuûa tuyeán döï aùn nhö ñaõ neâu ôû treân, ta thaáy vieäc xaây döïng tuyeán thaät söï caàn thieát vaø caáp baùch, nhaèm naâng cao möùc soáng cuûa nhaân daân trong vuøng, vaø goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån kinh teá – vaên hoùa cuûa khu vöïc. Thuaän tieän cho vieäc ñi laïi, hoïc haønh, laøm aên cuûa ngöôøi daân vaø thuaän tieän cho vieäc quaûn lyù ñaát ñai vaø phaùt trieån laâm nghieäp. Taïo ñieàu kieän khai thaùc, phaùt trieån du lòch vaø caùc loaïi hình vaän taûi khaùc … Vôùi nhöõng lôïi ích neâu treân, thì vieäc quyeát ñònh xaây döïng tuyeán ñöôøng döï aùn laø heát söùc caàn thieát vaø ñuùng ñaén. V. KIEÁN NGHÒ: Tuyeán ñöôøng hoaøn thaønh goùp phaàn vaøo maïng löôùi ñöôøng boä chung cuûa tænh vaø naâng cao ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn daân cö khu vöïc laân caän tuyeán, thuùc ñaåy neàn kinh teá cuûa vuøng ngaøy caøng phaùt trieån. Veà maët quoác phoøng, tuyeán ñöôøng thoâng suoát taïo ñieàu kieän trieån khai löïc löôïng, xöû lí kòp thôøi caùc tình huoáng baát traéc coù theå xaûy ra. Taïo ñieàu kieän ñaûm baûo an ninh quoác phoøng vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHUONG 1-SO BO.doc
  • docCHUONG 2-CHKT.doc
  • docCHUONG 3-BD.doc
  • docCHUONG 4-THUY VAN.doc
  • docCHUONG 5-KCAD.doc
  • docCHUONG 6-TDTN.doc
  • docCHUONG 7-KLDD.doc
  • docCHUONG 8.doc