Thiết kế lắp đặt thang máy tải trọng 500 KG

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i MỤC LỤC ii Chương 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI THANG MÁY - 1 - 1.1 Tổng quan về thang máy: - 1 - 1.2 Phân loại thang máy: - 3 - 1.2.1 Phân loại thang máy theo công dụng: - 3 - 1.2.2 Phân loại thang máy theo phương pháp dẫn động: - 3 - 1.2.3 Theo vị trí đặt bộ tời: - 5 - 1.2.4 Theo hệ thống vận hành: - 5 - 1.2.5 Theo các thông số cơ bản: - 6 - 1.2.6 Theo kết cấu các cụm cơ bản: - 6 - 1.2.7 Theo vị trí của cabin và đối trọng giếng thang: - 8 - 1.2.8 Theo quỹ đạo di chuyển của cabin: - 9 - 1.3 Lựa chọn phương án thiết kế: - 9 - 1.3.1 Đặc tính kỹ thuật của thang máy: - 9 - 1.3.2 Phân tích các phương án và chọn lựa phương án thiết kế: - 9 - Chương 2: KẾT CẤU CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - 12 - A - CABIN - 12 - 2.1 Kết cấu cabin: - 12 - 2.1.1 Kết cấu cabin: - 12 - 2.1.2 Xác định kích thước cabin:: - 13 - 2.2 Tính khối lượng khung cabin: - 13 - 2.3 Các trường hợp chịu lực khung cabin: - 16 - 2.3.1 Nguyên tắc chung về tính bền thang máy: - 16 - 2.3.2 Các trường hợp tính toán: - 17 - 2.3.3 Tính bền cabin: - 19 - 2.4 Kiểm tra bền: - 23 - B- TÍNH BỀN CABIN THANG MÁY BẰNG SAP2000 - 25 - 3.1 Mô hình kiểm tra khung cabin: - 25 - 3.2 Các trường hợp tính toán: - 26 - 3.2.1 Trường hợp chịu tải danh nghĩa: - 26 - 3.2.2 Trường hợp khi cabin tập kết lên bộ hãm bảo hiểm và giảm chấn: - 28 - 3.2.3 Khi khám nghiệm kỹ thuật: - 33 - 3.3 Kiểm bền: - 36 - C –ĐỐI TRỌNG: - 38 - 2.1 Cấu tạo chung: - 39 - 2.2 Số tấm đối trọng: - 40 - Chương 3 : BỘ TỜI THANG MÁY - 41 - 3.1 Tính và chọn cáp thép : - 42 - 3.2 Tính puly dẫn động và puly dẫn hướng: - 44 - 3.2.1 Puly dẫn động: - 44 - 3.2.2 Puly dẫn hướng: - 44 - 3.2.3 Hình dạng rãnh puly: - 44 - 3.3 Kiểm tra điều kiện bám của cáp trên puly: - 46 - 3.3.1 Làm việc với tải danh nghĩa: - 46 - 3.3.2 Làm việc với tải thử: - 48 - 3.3.3 Làm việc không tải: - 49 - 3.4 Tính công suất động cơ: - 50 - 3.4.1 Yêu cầu động cơ trang bị cho thang máy: - 50 - 3.4.2 Công suất động cơ: - 51 - 3.4.3 Bộ tời: - 51 - Chương 4: HỆ THỐNG TREO CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - 55 - 4.1 Nguyên lý hoạt động: - 55 - 4.2 Tính toán hệ thống treo: - 56 - 4.2.1 Thanh kéo: - 56 - 4.2.2 Lò xo: - 56 - Chương 5: BỘ GIẢM CHẤN - 59 - 5.1 Lực tác dụng lên bộ giảm chấn: - 60 - 5.2 Tính toán bộ giảm chấn lò xo: - 60 - Chương 6: BỘ HÃM BẢO HIỂM VÀ BỘ HẠN CHẾ TỐC ĐỘ - 62 - 6.1 Bộ hãm bảo hiểm: - 62 - 6.1.1 Cấu tạo: - 62 - 6.1.2 Nguyên lý hoạt động: - 63 - 6.1.3 Tính toán thiết bị kẹp: - 63 - 6.1.4 Kích thước nêm: - 66 - 6.2 Bộ hạn chế tốc độ: - 67 - 6.2.1 Sơ đồcấu tạo và nguyên lý hoạt động: - 68 - 6.2.2 Cáp của cơ cấu khống chế tốc độ: - 68 - 6.2.3 Puly : - 69 - 6.2.4 Lực nén cần thiết của lò xo và lò xo giữ quả văng: - 69 - 6.2.5 Lò xo giữ quả văng: - 70 - 6.3 Khối lượng đối trọng căng cáp của puly căng cáp: - 72 - Chương 7: DẪN HƯỚNG CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - 73 - 7.1 Dẫn hướng cabin: - 73 - 7.2 Tính toán ray dẫn hướng - 75 - 7.2.1 Các lực tác dụng lên dẫn hướng: - 75 - 7.2.2 Tính toán ứng suất nhiệt phụ được gây ra do sự kẹp cứng các dẫn hướng: - 77 - 7.2.3 Độ mảnh của dẫn hướng: - 78 - Chương 8: CƠ CẤU ĐÓNG MỞ CỬA CABIN - 79 - 8.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: - 79 - 8.1.1 Cấu tạo: - 79 - 8.1.2 Nguyên lý hoạt động: - 79 - 8.2 Tính toán bộ phận dẫn động cửa: - 80 - Chương 9: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY - 82 - 9.1 Hệ thống điều khiển thang máy: - 82 - 9.1.1 Phân loại theovị trí các nút điều khiển: - 82 - 9.1.2 Phân loại theo nguyên tắc điều khiển: - 82 - 9.1.3 Phân loại theo hệ thống truyền động và điều khiển thang máy: - 82 - 9.2 Hệ thống điện: - 84 - 9.3 Hệ thống điều khiển cho thang máy thiết kế: - 85 - 9.3.1 Lưu đồ: - 85 - 9.3.2 Thiết bị: - 86 - 9.3.3 Sơ đồ điện: - 87 - 9.3.4 Nguyên lý hoạt động: - 87 - Chương 10: LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG - 89 - THANG MÁY - 89 - 10.1 Yêu cầu kỹ thuật và cách lắp ráp các cụm: - 89 - 10.2 Trình tự lắp ráp các cụm của thang máy: - 89 - 10.2.1 Lắp ráp ray dẫn hướng cabin và đối trọng: - 89 - 10.2.2 Lắp ráp thiết bị giảm va đập cabin và dối trọng: - 90 - 10.2.3 Lắp ráp bộ tời thang máy: - 90 - 10.2.4 Lắp ráp cabin: - 90 - 10.2.5 Lắp ráp cửa tầng: - 91 - 10.3 Thử và điều chỉnh: - 91 - 10.3.1 Thử không tải: - 91 - 10.3.2 Thử tải tĩnh: - 91 - 10.3.3 Thử tải động: - 92 - 10.4 An toàn khi lắp đặt: - 92 - 10.5 Sử dụng và bảo dưỡng thang máy: - 92 - KẾT LUẬN - 93 - TÀI LIỆU THAM KHẢO - 94 - PHỤ LỤC - 95 -

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 3128 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế lắp đặt thang máy tải trọng 500 KG, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(4.4) - Heä soá Wahl ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : (4.5) - Ñöôøng kính loø xo: (4.6) Trong ñoù: Pimax= 6667 N [τ] =0,5.1600= 800 N/mm2 Theo tieâu chuaån ta choïn d=12 mm - Ñöôøng kính trung bình cuûa loø xo laø :D= c.d =12.5= 60 mm - Soá voøng laøm vieäc cuûa loø xo: (4.7) Trong ñoù: Pmax - löïc neùn lôùn nhaát loø xo phaûi chòu. Pmax =6667 N. Pmin- löïc neùn nhoû nhaát taùc duïng leân loø xo khi laép, ta choïn Pmin = 2000 N x - chuyeån vò laøm vieäc cuûa loø xo khi chòu löïc töø Pmin ñeán Pmax, choïn x =30 mm G : modun ñaøn hoài tröôït cuûa theùp. G = 8.104 MPa Vaäy: voøng Choïn n=7 voøng - Caùc thoâng soá hình hoïc khaùc: Soá voøng toaøn boä: n0 = n + 2 =7+2=9 voøng Chieàu cao loø xo khi caùc voøng sít nhau: Hs = n0.d =9.12=108 mm Böôùc loø xo khi chöa chòu taûi : (4.8) Trong ñoù: (4.9) Vaäy : Chieàu cao ban ñaàu: H0=pn + 2.d=19,6.7 + 2.12= 161,2 mm - Kieåm tra tính oån ñònh cuûa loø xo: Vaäy loø xo ñang duøng oån ñònh. Hình 4.2: Boä phaän treo Chöông 5: BOÄ GIAÛM CHAÁN Cô caáu giaûm chaán trong thang maùy laø moät thieát bò an toaøn. Cô caáu ñöôïc ñaët döôùi hoá gieáng thang maùy ñeå cabin vaø ñoái troïng ñaùp leân khoâng laøm va ñaäp vaø gaây xoùc cho ngöôøi ôû trong cabin. Trong tröôøng hôïp cabin chuyeån ñoäng ñi xuoáng taàng döôùi cuøng maø boä haïn cheá haønh trình khoâng laøm vieäc thì cô caáu vaãn coù taùc duïng ñôõ ñöôïc cabin vaø giöõ ñöôïc an toaøn. Ngoaøi ra cô caáu coøn ñaûm baûo khoâng cho caùc chi tieát cuûa thang maùy va chaïm vôùi ñaùy hoá gieáng, traùnh gaây hö hoûng. Ta söû duïng cô caáu giaûm chaán loaïi loø xo ñaøn hoài trong thang maùy thieát keá. Ñaây laø cô caáu coù keát caáu töông ñoái ñôn giaûn, laøm vieäc an toaøn, tuoåi thoï cao, ñöôïc söû duïng roäng raõi ñoái vôùi caùc loaïi thang maùy. a) b) Hình 5.1: Giaûm chaán Giaûm chaán baèng loø xo b) Giaûm chaán baèng daàu Löïc taùc duïng leân boä giaûm chaán: Löïc taùc duïng leân cô caáu phaûi ñöôïc tính trong tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát töùc laø khi phanh vaø boä haõm baûo hieåm khoâng hoaït ñoäng. Khi ñoù cô caáu giaûm chaán coi nhö chòu hoaøn toaøn löïc taùc duïng do khoái löôïng cuûa cabin vaø taûi troïng naâng lôùn nhaát cuøng vôùi heä soá taûi troïng ñoäng do cabin vaø taûi troïng taùc duïng leân cô caáu. Trong ñoù : amax – gia toác rôi töï do , amax=9,81 m/s2 g- gia toác troïng tröôøng, g= 9,81 m/s2 kn- heä soá xeùt ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu kn =1 (vì chæ söû dung 1 giaûm chaán) Vaäy: Tính toaùn boä giaûm chaán loø xo: - Choïn vaät lieäu laøm loø xo laø theùp croâm- vanadi coù - Tæ soá ñöôøng kính : - Heä soá Wahl ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : - Ñöôøng kính loø xo: Trong ñoù: Pmax= 21000 N [τ] =0,5.1600= 800 N/mm2 Theo tieâu chuaån ta choïn d=24 mm - Ñöôøng kính trung bình cuûa loø xo laø :D= c.d =24.6= 144 mm - Soá voøng laøm vieäc cuûa loø xo: [3.6] Trong ñoù: Pmax - löïc neùn lôùn nhaát loø xo phaûi chòu. Pmax =21000 N. Pmin- löïc neùn nhoû nhaát taùc duïng leân loø xo khi laép, ta choïn Pmin = 0 N x - chuyeån vò laøm vieäc cuûa loø xo khi chòu löïc töø Pmin ñeán Pmax, choïn x =100 mm G : modun ñaøn hoài tröôït cuûa theùp. G = 8.104 MPa Vaäy: voøng Choïn n=6 voøng - Caùc thoâng soá hình hoïc khaùc: Soá voøng toaøn boä: n0 = n + 2 =6+2=8 voøng Chieàu cao loø xo khi caùc voøng sít nhau: Hs = n0.d =8.24=192 mm Böôùc loø xo khi chöa chòu taûi : Trong ñoù: Vaäy : Chieàu cao ban ñaàu: H0=pn + 2.d=44,8.6+ 2.24= 316,8mm - Kieåm tra tính oån ñònh cuûa loø xo: Vaäy loø xo ñang duøng oån ñònh. Chöông 6: BOÄ HAÕM BAÛO HIEÅM VAØ BOÄ HAÏN CHEÁ TOÁC ÑOÄ Ñeå traùnh cho cabin rôi xuoáng gieáng thang khi ñöùt caùp hoaëc haï xuoáng vôùi toác ñoä vöôït quaù giaù trò cho pheùp, boä haõm baûo hieåm vaø boä haïn cheá toác ñoä seõ töï ñoäng döøng vaø giöõ cabin treân caùc ray daãn höôùng. Cabin cuûa taát caû caùc thang maùy ñeàu phaûi trang bò boä haõm baûo hieåm vaø boä haïn cheá toác ñoä. Boä haõm baûo hieåm: Ñeå loaïi tröø söï rôi cabin khi bò ñöùt caùc caùp naâng hoaëc cabin taêng toác khi bò hoûng cô caáu naâng thì theo quy phaïm an toaøn, cabin caàn ñöôïc trang bò boä haõm baûo hieåm. Ñoái troïng cuõng ñöôïc trang bò boä haõm baûo hieåm khi toác ñoä cuûa cabin lôùn hôn 1,5 m/s2. Boä haõm baûo hieåm caáu taïo goàm 3 boä phaän chính: thieát bò keïp, cô caáu ñieàu khieån, boä phaän daãn ñoäng. Caáu taïo: Hình 6.1: Sô ñoà haõm baûo hieåm thang maùy Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Trong cô caáu treân thì thieát bò keïp laø caùc neâm 3 chuyeån ñoäng theo caùc guoác töïa 4. Khi boä haõm baûo hieåm laøm vieäc töùc laø khi cabin vöôït quaù giaù trò cho pheùp (cuï theå laø 78m/phuùt) thì caùc neâm 3 ñöôïc keùo bôûi caùc thanh keùo 2 aùp vaøo caùc daãn höôùng. Söï keùo neâm tieáp theo xaûy ra khi cabin tieáp tuïc chuyeån ñoäng do löïc ma saùt giöõa daãn höôùng vaø neâm (töï keùo). Cô caáu ñieàu khieån boä haõm baûo hieåm goàm coù caùc thanh keùo ñöùng 2 gaén baûn leà vôùi caùc ñoøn ngang. Caùc ñoøn ngang ñöôïc laép cöùng treân caùc truïc 1 vaø 5. Caùc truïc 1 vaø 5 quay treân caùc oå ñôõ laép ôû daàm treân cuûa khung cabin. Treân truïc 5 coù laép ñoøn 6, ñoøn naøy ñöôïc lieân keát vôùi caùp 7 cuûa truyeàn ñoäng boä haõm baûo hieåm. Trong sô ñoà thì truyeàn ñoäng cuûa boä haõm baûo hieåm ñöôïc thöïc hieän nhôø boä baïn cheá toác ñoä kieåu li taâm 8, puli cuûa noù noái vôùi moät phanh li taâm ñaët trong thaân cuûa boä haïn cheá toác ñoä. Boä phaän naøy seõ phanh puli 8 vaø caùp 7 naèm treân ñoù vaøo thôøi ñieåm khi toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa cabin ñaït ñeán giaù trò tôùi haïn. Sau khi döøng caùp 7, cabin tieáp tuïc chuyeån ñoäng, ñoøn 6 xoay laøm cho cô caáu ñieàu khieån boä haõm baûo hieåm hoaït ñoäng. Tính toaùn thieát bò keïp: Thieát bò keïp coù coâng duïng giöõ chaët cabin treân daãn höôùng khi bò ñöùt caùp hoaëc khi toác ñoä cabin vöôït quaù giaù trò cho pheùp 15%. Söï haõm cabin ñang rôi laø nhôø löïc ma saùt giöõa maù keïp vaø ray daãn höôùng. Coù nhieàu loaïi : kieåu neâm, kieåu leäch taâm, kieåu con laên. Ta choïn kieåu neâm ñeå tính toaùn trong thang maùy thieát keá. a/ Xaùc ñònh goùc nghieâng α cuûa neâm: Khi heä thoáng phanh an toaøn hoaït ñoäng coù 3 quaù trình xaûy ra: Quaù trình ñoùng neâm: Hình 6.2 : Quaù trình ñoùng neâm Quaù trình töø luùc neâm baét ñaàu tröôït treân maù tröôït con laên cho ñeán khi neâm tieáp xuùc vôùi ray daãn höôùng. Luùc naøy neâm chòu taùc duïng cuûa caùc löïc nhö hình veõ. P - löïc keùo cuûa thanh ñöùng N1 - phaûn löïc töø maù tröôït con laên F1 - löïc ma saùt giöõa neâm vaø maù tröôït con laên. F1 = f1.N1 f1 - heä soá ma saùt giöõa neâm vaø maù tröôït con laên, f1 = 0,05 ÷0,1 Gn - troïng löôïng neâm Chieáu caùc löïc leân phöông tröôït cuûa neâm: ( P – Gn ).cosa > F1 ( P – Gn ). cosa > f1.N1 = ( P – Gn ).sina . f1 Do P – Gn > 0 neân ta ñöôïc: f1 < cotga Þ Quaù trình chuyeån tieáp: Töø khi neâm baét ñaàu tröôït treân ray daãn höôùng. Löïc taùc duïng leân neâm ñöôïc theå hieän nhö hình 6.3 F2 : löïc ma saùt giöõa neâm vôùi ray daãn höôùng. N2 : phaûn löïc töø ray daãn höôùng. Hình 6.3 : Quaù trình chuyeån tieáp. Chieáu caùc löïc leân phöông ngang: åX = N2 – N1.cosa + F1.sina = 0 N2 = N1.(cosa - f1.sina ) Ñeå neâm ñöôïc giöõ chaët vaøo ray daãn höôùng thì F2 > F1.cosa, töùc laø maù tröôït con laên seõ tröôït töông ñoái so vôùi neâm nhieàu hôn laø giöõa neâm so vôùi ray daãn höôùng. Ta coù: F2 = f2 . N2 = f2 . N1 . (cosa - f1.sina ) f2 . N1 . ( cosa - f1.sina ) > f1.cosa . N1 f2.( 1 – f1.tga ) > f1 Do tga 0 Ñieàu kieän ñeå F2 > F1.cosa laø f2 > f1 Ta choïn: f1 = 0,05; f2 = 0,25 Quaù trình ñoùng chaët neâm: Quaù trình xaûy ra töø khi maù tröôït con laên tì vaøo neâm taïo thaønh moät khoái cuøng tröôït treân ray daãn höôùng ñeán luùc döøng laïi, luùc naøy troïng löôïng buoàng thang maùy aùp leân neâm thoâng qua maù tröôït con laên, trong luùc ñoù löïc P khoâng coøn taùc duïng . Hình 6.4 : Quaù trình ñoùng chaët neâm Phöông trình chuyeån ñoäng khi phanh: V22 – V12 = 2.a.s Taïi thôøi ñieåm cô caáu thaéng cô taùc ñoäng laø luùc vaän toác cabin vöôït quaù toác ñoä ñònh möùc 15%. V1 = V . 1,15 = 0,63.1,15=0,7245 m/s Taïi thôøi ñieåm phanh döøng treân ray daãn höôùng V2 = 0 Ñoaïn ñöôøng phanh cho pheùp : S = (150÷200)mm, choïn S=150 mm Vaäy : Ñieàu kieän ñeå cabin döøng haún khoâng coøn tröôït xuoáng phía döôùi: F2 > Pk Vôùi : (6.1) Trong ñoù: Q -taûi troïng naâng cuûa thang maùy, Q = 500 kg Gcabin - khoái löôïng cabin, Gcabin = 500 kg n - soá neâm, n = 4 amax - gia toác lôùn nhaát taïi thôøi ñieåm phanh baét ñaàu hoaït ñoäng, amax = 1,7 m/s2 Ta coù: Ta ñöôïc: F2 = f2 . N2 > 308 Kg N2 > 308 / f2 = 308 / 0,25 =1232 kg Maø: N2 = N1 . ( cosa - f1.sina ) Vôùi : N1 laø aùp löïc cuûa cabin taùc duïng leân neâm N1 = Vaäy: N2 = cotga - f1 ≥ 4,928 cotga ≥ 4,978 a ≤ arctg ( 1 / 4,978 ) = 11,30 Ta choïn : a = 60 Kích thöôùc neâm: Ñeå xaùc ñònh kích thöôùc neâm ta phaûi xaùc ñònh löïc keïp cuûa neâm leân ray daãn höôùng ñoù chính laø löïc ñoái cuûa N2 Pkc = N2 = Pk / f2 = 308 / 0,25 = 1232 N Ñieàu kieän beàn cuûa neâm theo coâng thöùc 5.10[I] (6.2) Trong ñoù: q - aùp löïc laøm vieäc maø neâm phaûi chòu ( kg / cm2 ) Pkc - löïc keïp cuûa neâm leân ray daãn höôùng (kg) b, h - chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa beà maët laøm vieäc [q] - aùp löïc rieâng cho pheùp. Ñoái vôùi boä baûo hieåm taùc duïng töùc thôøi thì [q] = 250 – 300 kg / cm2 Choïn chieàu cao laøm vieäc cuûa neâm h = 15 cm Chieàu roäng laøm vieäc cuûa neâm b =4 cm Ta coù : b.h = 4 . 15 = 60 > 4,928 cm2 Boä haïn cheá toác ñoä: Hình 6.5: Boä haõm baûo hieåm 1.Thanh keùo 2.Puly 3. Quaû vaêng 4.Thaân ñôõ 5.Tieáp ñieåm 6.Caàn ñaåy tieáp ñieåm 7.Baùnh coùc 8. Con coùc 9. Caàn ñaåy 10.Truïc chính Boä haïn cheá toác ñoä duøng ñeå taùc ñoäng leân phanh an toaøn ñeå döøng cabin khi toác ñoä haï cabin vöôït quaù giaù trò cho pheùp. Giaù trò cho pheùp naøy lôùn hôn toác ñoä danh nghóa ít nhaát laø 15% vì neáu thaáp hôn thì raát deã xaûy ra hieän töôïng döøng cabin moät caùch ngaãu nhieân. Boä haïn cheá toác ñoä lieân heä vôùi cabin vaø quay khi cabin chuyeån ñoäng nhôø caùp cuûa boä haïn cheá toác ñoä. Boä haïn cheá toác ñoä ñöôïc ñaët trong buoàng maùy ôû phía treân. Ñeå caùp cuûa noù khoâng bò xoaén vaø coù ñuû ñoä caêng ñeå truyeàn löïc ma saùt ta söû duïng thieát bò keùo caêng caùp ñöôïc laép ñaët phía döôùi hoá thang. Sô ñoàcaáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: a/ Caáu taïo: hình 6.5 b/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Khi cabin chuyeån ñoäng seõ laøm cho caùp noái cöùng vôùi tay ñoøn treân cabin tröôït theo vaø daãn ñeán puly 2 quay theo laøm cho hai quaû vaêng 3 gaén trong puly quay sinh ra löïc ly taâm coù xu höôùng ñaåy quaû vaêng quay trong baùn kính thích hôïp ñaõ ñöôïc tính toaùn vôùi toác ñoä bình thöôøng cuûa cabin. Khi toác ñoä cuûa cabin taêng hôn toác ñoä bình thöôøng cuûa noù 15% thì löïc ly taâm sinh ra trong caùc quaû vaêng thaéng ñöôïc löïc giöõ loø xo , luùc ñoù baùn kính quay cuûa quaû vaêng taêng leân, quaû vaêng taùc ñoäng vaøo caàn 9 giaûi phoùng con coùc 8. Con coùc 8 döôùi söùc keùo cuûa loø xo eùp vaøo baùnh coùc 7, do baùnh coùc 7 ñöôïc laép coá ñònh treân truïc 10 (khoâng xoay ñoàng thôøi vôùi puly maø chæ xoay ñöôïc moät goùc nhoû) neân khi coùc haõm eùp vaøo baùnh coùc laøm baùnh coùc quay moät ñoaïn nhoû roài döøng keùo theo puly 2 cuõng döøng theo. Baùnh coùc taùc duïng vaøo tay ñoøn cuûa boä keïp caùp laøm caùp ngöøng ñoàng thôøi coâng taéc ñieàu khieån ñoäng cô bò ngaét nhôø caàn ñaåy tieáp ñieåm 6 taùc ñoäng vaøo tieáp ñieåm 5. Cô caáu thaéng cô hoaït ñoäng vaø phanh giöõ cabin treân ray daãn höôùng. Trong tröôøng hôïp ñöùt caùp treo thì nguyeân lyù hoaït ñoäng cuõng töông töï nhö treân. Caùp cuûa cô caáu khoáng cheá toác ñoä: Caùp cuûa boä haïn cheá toác ñoä khoâng phaûi chuû yeáu duøng ñeå chòu löïc maø chæ caàn taïo ra moät söùc caêng hôïp lyù nhaèm taïo ñöôïc löïc ma saùt giöõa caùp vaø raõnh puly ñeå puly quay ñöôïc theo chuyeån ñoäng cuûa cabin. Caùp ñöôïc choïn theo kinh nghieäm. Ta choïn caùp coù ñöôøng kính d = 8 mm, loaïi caùp 6x19 theo theo ISO 4344 Standands. Theo keát caáu gieáng thang vaø khoaûng caùch giöõa puly caêng caùp vaø ñaùy hoá thang ta coù chieàu daøi caùp L = 15,8 m. Puly : Ñöôøng kính puly ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Dp = e.dc (6.3) Trong ñoù: dc - ñöôøng kính caùp, dc = 8 mm e - heä soá phuï thuoäc vaøo loaïi thang maùy vaø toác ñoä thang maùy, e = 30 Vaäy: Dp = 30.8= 240 mm Löïc neùn caàn thieát cuûa loø xo vaø loø xo giöõ quaû vaêng: Hình 6.6: Sô doà phaân tích löïc Ta coù caùc löïc taùc ñoäng leân boä haïn cheá toác ñoä: Löïc ly taâm quaû vaêng Plt Löïc neùn loø xo PLx Phöông trình caân baèng taïi choát baûn leà A: åMA = PLX.b – 2.Plt.a = 0 Vôùi Plt = m.w2.r = m..r Neân : Ta coù: m- khoái löôïng quaû vaêng, choïn quaû vang coù khoái löôïng m=2 Kg a- khoaûng caùch töø choát A ñeán Plt , a = 70 mm b- khoaûng caùch töø choát A ñeán PLX, b = 35 mm r- khoaûng caùch töø choát A ñeán taâm quaû vaêng, r = 55 mm Vaäy: (N) Neáu keå ñeán söï ma saùt cuûa choát baûn leà cuûa quaû vaêng thì löïc neùn khi ñoù seõ laø: Plx’ =(0,94 ÷0,98)Plx Ta choïn P’lx = 0,95 Plx Vaäy: P’n = 0,95.30.v2 = 28,5 v2 (N) Ta caàn phaûi tính loø xo sao cho öùng vôùi toác ñoä bình thöôøng thì cabin chòu löïc neùn Pmin =28,5.0,632 = 11,3 N ÖÙng vôùi toác ñoä lôùn hôn toác ñoä bình thöôøng 15%, v = 0,7245 m/s thì loø xo chòu moät löïc neùn laø Pmax. Cô caáu haïn cheá toác ñoä hoaït ñoäng ñoàng thôøi taùc ñoäng ñeán söï hoaït ñoäng cuûa boä haõm baûo hieåm, phanh cabin döøng laïi treân daãn höôùng. Pmax = 28,5. 0,72452 = 15 N Loø xo giöõ quaû vaêng: - Choïn vaät lieäu laøm loø xo laø theùp croâm- vanadi coù - Tæ soá ñöôøng kính : - Heä soá Wahl ñöôïc xaùc ñònh nhö sau : - Ñöôøng kính loø xo: Trong ñoù: Pmax= 10 N [τ] =0,3.1600= 480 N/mm2 Theo tieâu chuaån ta choïn d=1,5 mm - Ñöôøng kính trung bình cuûa loø xo laø :D= c.d =12.1,5= 18 mm - Soá voøng laøm vieäc cuûa loø xo: Trong ñoù: Pmax - löïc neùn lôùn nhaát loø xo phaûi chòu. Pmax =15 N. Pmin- löïc neùn nhoû nhaát taùc duïng leân loø xo khi laép, ta choïn Pmin = 11,3 N x - chuyeån vò laøm vieäc cuûa loø xo khi chòu löïc töø Pmin ñeán Pmax, choïn x =10 mm G : modun ñaøn hoài tröôït cuûa theùp. G = 8.104 MPa Vaäy: voøng Choïn n=24 voøng - Caùc thoâng soá hình hoïc khaùc: Soá voøng toaøn boä: n0 = n + 2 =24+2=26 voøng Chieàu cao loø xo khi caùc voøng sít nhau: Hs = n0.d =26.1,5=39 mm Böôùc loø xo khi chöa chòu taûi : Trong ñoù: Vaäy : Chieàu cao ban ñaàu: H0=pn + 2.d=3,4.24+ 2.1,5= 84,6mm - Kieåm tra tính oån ñònh cuûa loø xo: Vaäy loø xo ñang duøng khoâng oån ñònh, phaûi loàng loõi saét. Khoái löôïng ñoái troïng caêng caùp cuûa puly caêng caùp: Khi cabin vöôït quaù toác ñoä cho pheùp thì quaû vaêng vaêng ra taùc ñoäng vaøo caàn ñaåy giaûi phoùng con coùc. Döôùi taùc ñoäng cuûa loø xo, con coùc cheøn vaøo baùnh coùc laøm cho puly döøng laïi daãn ñeán caùp ngöøng chuyeån ñoäng. Do quaùn tính cabin tieáp tuïc ñi xuoáng moät ñoaïn roài môùi döøng laïi taïo cho caùp moät löïc caêng, löïc naøy laø löïc duy trì caàn thieát ñeå neâm cabin caân baèng. Puly caêng caùp coù kích thöôùc vaø hình daùng raõnh caùp gioáng nhö puly boä haïn cheá toác ñoä, troïng löôïng ñoái troïng caêng caùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc 5.13[I] (6.4) Vôùi: P-löïc caàn thieát ñeå ñieàu khieån boä haõm baûo hieåm, ñoái vôùi boä haõm baûo hieåm töùc thôøi thì p=(15÷20) Kg μ-heä soá ma saùt giöõa caùp vaø puly cuûa boä haõm baûo hieåm, μ = 0,35 Gcaùp- troïng löôïng cuûa caùp: Gcaùp=15,8.2.0,225=7,11 Kg k0-heä soá döï tröõ, k0=1,2÷1,5 Vaäy: Choïn Gñt =50 kg Chöông 7: DAÃN HÖÔÙNG CABIN VAØ ÑOÁI TROÏNG Trong quaù trình laøm vieäc cuûa thang maùy do taûi troïng thöôøng xuyeân khoâng ñaët ñuùng taâm cuûa saøn buoàng thang maùy neân gaây hieän töôïng cabin bò nghieâng vaø khi di chuyeån, cabin seõ laéc lö khoâng coá ñònh laøm cabin deã vöôùng vaøo caùc thieát bò coá ñònh trong gieáng thang. Vì theá, ñeå khaéc phuïc vaán ñeà naøy, caàn phaûi coù heä thoáng daãn höôùng cho buoàng thang khi thang maùy hoaït ñoäng. Daãn höôùng cabin: Söï chuyeån ñoäng eâm vaø khoâng oàn cuûa cabin phuï thuoäc ñaùng keå vaøo ñoä chính xaùc vaø chaát löôïng laép ñaët ray daãn höôùng trong gieáng thang. Ngöôøi ta söû duïng goã hoaëc theùp ñeå laøm daãn höôùng cho cabin. Daãn höôùng goã ñöôïc söû duïng roäng raõi cho thang maùy chôû ngöôøi, chuùng thöôøng ñöôïc cheá taïo töø goã caây deû hay goã caây soài coù tieát dieän 6060 ñeán 8080 mm, chieàu daøi töø 1-1,5 m, ñöôïc ñaët treân caùc theùp hình vaø noái vôùi nhau baèng moäng. Öu ñieåm chính cuûa loaïi daãn höôùng baèng goã laø cabin chuyeån ñoäng khoâng oàn vaø söï eâm dòu khi cabin taäp keát treân daãn höôùng khi boä haõm baûo hieåm phanh ñoät ngoät. Nhöôïc ñieåm cuûa chuùng laø giaù thaønh cao, tuoåi thoï khoâng cao, coù khaû naêng bò cong veânh vaø coù nguy cô hoûa hoaïn. Vì vaäy ngaøy nay loaïi daãn höôùng baèng goã ít ñöôïc söû duïng. Daãn höôùng baèng theùp ñöôïc cheá taïo töø theùp goùc hoaëc theùp hình chöõ T, caùc loaïi daãn höôùng naøy chuû yeáu döôïc duøng cho caùc thang maùy chôû haøng loaïi nhoû, ít duøng cho caùc thang maùy chôû haøng loaïi lôùn. Ngaøy nay ñoái vôùi thang maùy chôû ngöôøi cuõng nhö thang maùy chôû haøng ta söû duïng loaïi daãn höôùng coù bieân daïng ñaëc bieät, coù ñaàu daãn höôùng ñöôïc gia coâng kyõ löôõng. Caùc ñaàu muùt cuûa loaïi daãn höôùng naøy cuõng ñöôïc gia coâng vaø coù moäng gheùp ñeå loaïi tröø khaû naêng chuyeån dòch cuûa chuùng taïi caùc choå noái. Nhôø coù söï gia coâng ñaàu daãn höôùng neân ñaûm baûo söï chuyeån ñoäng eâm dòu cuûa cabin. Caùch laép ñaët daãn höôùng trong gieáng thang: Hình 7.1: Caùc sô ñoà laép ñaët daãn höôùng trong gieáng thang Thöôøng thì caùc daãn höôùng töïa treân moùng cuûa hoá gieáng thang (hình a). Tröôøng hôïp naøy, ngöôøi ta haøn nhöõng taám giaèng caùc ñaàu muùt cuûa daãn höôùng vaø ñöôïc ñaët vaøo trong khoái beâ toâng ôû ñoä saâu 50-150mm khi laép ñaët. Trong moät soá tröôøng hôïp thì caùc daãn höôùng ñöôïc treo vaøo traàn cuûa gieáng thang (hình b) vaø chuùng laøm vieäc chòu keùo, ñieàu naøy caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chuùng khi cabin taäp keát treân boä haõm baûo hieåm. Nhöng kieåu treo naøy seõ laøm taêng taûi troïng taùc duïng leân gieáng thang vaø traàn, do ñoù gieáng thang vaø traàn caàn phaûi ñöôïc gia coá chaéc chaén. Khi ñoä cao naâng raát lôùn thì ngöôøi ta söû duïng daãn höôùng kieåu bôi (hình c). Taûi troïng taùc duïng leân daãn höôùng qua caùc cuïm töïa ñöôïc truyeàn hoaøn toaøn leân caùc phaàn töû cuûa toaø nhaø hoaëc gieáng thang. Nhö vaäy ñoä luùn cuûa toaø nhaø aûnh höôûng ít nhaát ñeán caùc daãn höôùng. Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng khi chieàu cao naâng lôùn. Ñoái vôùi thang maùy ñang thieát keá ôû ñaây ta söû duïng loaïi daãn höôùng töïa leân moùng cuûa hoá gieáng. Theo ñoä cao cuûa gieáng thang, caùc daãn höôùng ñöôïc baét chaët vaøo töôøng baèng bu loâng caáy hoaëc baèng taám keïp, khoaûng caùch giöõa caùc choå baét chaët phuï thuoäc vaøo keát caáu cuûa gieáng thang. Ñeå caùc daãn höôùng khoâng naëng quaù trong tröôøng hôïp naøy ta laáy khoaûng caùch giöõa caùc choå baét chaët laø 2,2 meùt. Ñoái vôùi caùc cabin coù kích thöôùc thoâng thöôøng vaø khoaûng caùch giöõa caùc choã keïp daãn höôùng thoâng thöôøng thì vò trí nguy hieåm nhaát ñoái vôùi daãn höôùng laø vò guoác töïa naèm ôû giöõa caùc goái töïa cuûa daãn höôùng. Tính toaùn ray daãn höôùng Ta tieán haønh tính toaùn daãn höôùng ñoái vôùi hai tröôøng hôïp: thang maùy laøm vieäc vôùi taûi danh nghóa vaø khi cabin taäp keát treân boä haõm baûo hieåm. Ñoái vôùi ña soá thang maùy tröôøng hôïp quyeát ñònh coâng vieäc cuûa daãn höôùng laø khi cabin taäp keát treân boä haõm baûo hieåm. Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy hình veõ döôùi ñaây trình baøy sô ñoà tính toaùn caùc daãn höôùng treân ñoù coù ñaët caùc löïc taùc duïng. Hình 7.2: Sô ñoà tính toaùn cho caùc daãn höôùng Caùc löïc taùc duïng leân daãn höôùng: AÙp löïc cuûa guoác töïa cabin do ñaët taûi troïng tính toaùn leäch taâm. Taûi troïng naøy ñöôïc ñaët vaøo giöõa maët töïa cuûa guoác töïa taïi khoaûng caùch e tính töø troïng taâm tieát dieän cuûa daãn höôùng vaø taïo ra momen uoán vaø momen xoaén phuï khi tính toaùn daãn höôùng ta thöôøng boû qua momen naøy vì e quaù nhoû. Taûi troïng ñöùng S taùc duïng leân boä phaän keïp cuûa boä haõm baûo hieåm, ñöôïc tính theo coâng thöùc: (7.1) Trong ñoù : Pk –löïc do neâm taùc duïng khung cabin trong tröôøng hôïp cabin taäp keát leân boä haõm baûo hieåm, Pk= 308= kg μ - heä soá ma saùt giöõa maù keïp vaø daãn höôùng, μ= 0,25. Vaäy: Taûi troïng S naøy cuõng ñöôïc ñaët vaøo ñieåm giöõa maù keïp cuûa boä haõm baûo hieåm vaø gaây ra neùn caùc daãn höôùng vaø uoán vôùi momen Vôùi e laø khoaûng caùch töø ñieåm giöõa cuûa guoác töïa (ñieåm giöõa cuûa phaàn laøm vieäc cuûa ray) ñeán troïng taâm cuûa maët caét ngang ray. Choïn sô boä daãn höôùng theo ISO 7465 coù soá hieäu: T 89/B coù caùc kích thöôùc cuûa maët caét ngang nhö hình veõ. Hình 7.3: Hình daùng maët caét ngang cuûa ray daãn höôùng Tra baûng ta ñöôïc caùc kích thöôùc cuûa thanh T 89/B laø: b= 89 mm, h1= 62 mm, k= 15,88 mm, n= 33,4 mm, f= 11,1 mm, y= 20,7 mm Dieän tích maët caét ngang: . Momen choáng uoán laø: . Momen quaùn tính laø: . Khoaûng caùch töø ñieåm giöõa cuûa neâm ñeán troïng taâm cuûa ray laø:e=36 mm Vaäy ta coù momen uoán taùc ñoäng leân ray laø: Ngoaøi ra taûi troïng ñöùng S coøn gaây ra löïc keùo trong ray vaø taïo ra öùng suaát phaùp. Bieåu ñoà noäi löïc cuûa ray ñöôïc theå hieän trong hình veõ döôùi ñaây: Theo nguyeân lí coäng taùc duïng thì öùng suaát trong ray seõ laø: (7.2) Trong ñoù laø khoaûng caùch töø truïc x ñeán ñieåm caàn tính öùng suaát. Ñoái vôùi ray nhö hình treân thì ñieåm caàn tính öùng suaát laø ñieåm tieáp giaùp giöõa loàng vaø ñeá. Theo hình veõ maët caét ngang thì: Thay soá vaøo coâng thöùc treân ta ñöôïc öùng suaát trong ray laø: Ta coù öùng suaát cho pheùp cuûa theùp laøm ray laø: Do neân ray daãn höôùng ñuû beàn trong tröôøng hôïp cabin taäp keát treân boä haõm baûo hieåm. Tính toaùn öùng suaát nhieät phuï ñöôïc gaây ra do söï keïp cöùng caùc daãn höôùng: Trò soá lôùn nhaát cuûa öùng suaát nhieät coù theå xaùc ñònh töø giaû thieát laø öùng löïc trong caùc daãn höôùng khi thay ñoåi nhieät ñoä, khoâng theå lôùn hôn löïc ma saùt giöõa chuùng vaø caùc taám keïp daãn höôùng. (7.3) Trong ñoù - toång soá bu loâng baét caùc daãn höôùng naèm phía treân tieát dieän xem xeùt. Ta coù Z0=2 F- dieän tích maët caét ngang cuûa daãn höôùng, F =15,7 cm2 σx- laø öùng suaát trong bu loâng do löïc xieát bu loâng, σx =(400÷500)kG μ1- heä soá ma saùt giöõa daãn höôùng vaø goái ñôõ, μ1=0,15-0,2 f-dieän tích tieát dieän cuûa moät bu loâng, ta duøng bu loâng M16 coù dieän tích tieát dieän laø: (7.4) Vaäy ta coù öùng suaát nhieät phuï ñöôïc gaây ra do söï keïp cöùng caùc daãn höôùng laø: Ta thaáy σt < [σ] = 37 KN/cm2 Ñoä maûnh cuûa daãn höôùng: Beân caïnh vieäc tính beàn cuõng caàn kieåm tra ñoä cöùng vöõng cuûa daãn höôùng. Ñoä maûnh cuûa daãn höôùng laø: (7.5) Vôùi μ- laø heä soá quy ñoåi, khi tính toaùn cho daãn höôùng ta coi noù nhö laø moät thanh coù lieân keát baûn leà ôû hai ñaàu neân ta coù heä soá quy ñoåi laø: μ=1. l- Khoaûng caùch giöõa hai goái töïa cuûa daãn höôùng, l =2,4 m ix- baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän trong maët caét ngang, ix =19,5mm Vaäy: Trong khi ñoù ñoä maûnh cho pheùp cuûa thanh chòu neùn baèng theùp laø: Vaäy ñoä maûnh cuûa thanh daãn höôùng coù soá hieäu T 89/B naèm trong giôùi haïn cho pheùp. Vì vaäy ta choïn theùp coù kí hieäu T 89/B ñeå laøm daãn höôùng cho cabin. Chöông 8: CÔ CAÁU ÑOÙNG MÔÛ CÖÛA CABIN Trong thang maùy chôû haøng coù ngöôøi aùp taûi thì cöûa cabin laø moät boä phaän mang tính tieän nghi, giuùp ngöôøi aùp taûi coù theå thuaän tieän trong vieäc ñoùng môû cöûa, vaän chuyeån haøng hoaù, vaø goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi aùp taûi trong quaù trình laøm vieäc. Do keát caáu cuûa cabin ñöôïc thieát keá ñeå coù theå chöùa ñöôïc xe ñaåy baèng tay vaø ngöôøi aùp taûi, vì vaäy ñeå thuaän tieän cho vieäc boá trí cöûa ta choïn cöûa cabin laø loaïi cöûa luøa veà moät phía vôùi chieàu roäng cöûa 800mm. Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng: Caáu taïo: Hình 8.1: Sô ñoà caáu taïo cabin Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Traïng thaùi cöûa cabin ñang ñoùng. Khi coù tín hieäu ñieän ñoäng cô 10 seõ quay truyeàn chuyeån ñoäng qua boä truyeàn ñai raêng 8, caùnh cöûa cabin thöù nhaát ñöôïc noái vôùi ñai raêng seõ di chuyeån vôùi toác ñoä v, ñoàng thôøi cöûa thöù nhaát ñöôïc noái vôùi caùnh cöûa thöù hai qua boä truyeàn caùp neân khi caùnh cöûa thöù nhaát chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v thì ñoàng thôøi caùnh cöûa thöù hai seõ di chuyeån vôùi toác ñoä v/2. Sôû dó vaän toác caùnh cöûa thöù hai baèng moät nöõa vaän toác caùnh cöûa thöù nhaát laø do caùnh cöûa thöù hai ñöôïc noái vôùi taâm cuûa puly cuûa boä truyeàn caùp neân theo nguyeân taéc voøng ngoaøi puly chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v thì taâm chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v/2 (löu yù raèng puly cuûa boä truyeàn caùp coù ñöôøng kính baèng puly cuûa boä truyeàn ñai raêng). Tröôøng hôïp ñoùng cöûa cuõng töông töï. Cöûa cabin lieân heä vôùi cöûa taàng qua kieám cöûa 6, nhôø vaäy maø khi cöûa cabin ñoùng, môû thì cöûa taàng cuõng ñoùng môû theo. Cöûa cabin khoâng töï môû khi cabin ñang chuyeån ñoäng, cöûa taàng cuõng nhö vaäy nhôø cô caáu khoaù cöûa. Cöûa taàng coù theå môû töø beân ngoaøi baèng duïng cuï chuyeân duøng. Tính toaùn boä phaän daãn ñoäng cöûa: Hình 8.2: Sô ñoà phaân tích löïc Löïc caûn môû cuûa chuû yeáu laø löïc caûn ma saùt laên vaø ma saùt oå truïc do troïng löôïng cuûa cöûa cabin vaø cöûa taàng taùc ñoäng leân gaây ra (boû qua löïc caûn do ñoä voõng cuûa caùp vaø ñoä voõng cuûa daây ñai vì caùc löïc naøy aûnh höôûng khoâng ñaùng keå). Thoâng soá cuûa baùnh xe treo cöûa vaø puly cuûa caùc boä truyeàn: Baùnh xe treo cöûa laøm baèng gang vaø duøng oå laên Ñöôøng kính baùnh xe :Dbx =60 mm. Ñöôøng kính ngoãng truïc :dbx =20 mm Puly cuûa boä truyeàn ñai raêng vaø caùp laø nhö nhau: Dp=40 mm. Löïc caûn do ma saùt laên vaø oå truïc: Trong ñoù: Gc- khoái löôïng cuûa 1 boä cöûa, Gc = 50 kg μ- heä soá caûn laên, μ = 0,3mm f- heä soá ma saùt oå truïc quy veà ñöôøng kính ngoãng truïc, f =0,015 Dbx-ñöôøng kính baùnh xe treo cöûa, Dbx =60 mm k-heä soá keå ñeán do ma saùt thaønh baùnh vaø maët ñaàu xoay ôû baùnh xe, k=2,2 Neân : Hieäu suaát chung cuûa boä truyeàn η = η12 η22 =0,942.0,9952=0,87 η1- hieäu suaát cuûa boä truyeàn ñai, η1=0,94 η2- hieäu suaát cuûa moät caëp oå laên, η2 =0,995 Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: Vôùi : v1 = 2v2 Khi cabin môû heát caùnh thì caùnh cöûa thöù nhaát chuyeån ñoäng vôùi ñoaïn ñöôøng S=800 mm, vôùi t= 2,5 giaây töùc laø vôùi v1=S/t=0,32 m/s =19,2m/ph Vaäy: Soá voøng quay cuûa truïc ñoäng cô laø: Chöông 9: HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THANG MAÙY Heä thoáng ñieàu khieån thang maùy: Heä thoáng ñieàu khieån thang maùy laø toaøn boä caùc trang thieát bò vaø linh kieän ñieän ñaûm baûo cho thang maùy hoaït ñoäng theo ñuùng chöùc naêng yeâu caàu vaø an toaøn. Hieän nay, coù raát nhieàu loaïi maïch ñieàu khieån thang maùy töø ñôn giaûn nhaát ñeán hieän ñaïi nhaát. Phaân loaïi theovò trí caùc nuùt ñieàu khieån: Ñieàu khieån töø trong cabin (thang maùy chôû haøng coù ngöôøi ñi keøm…), ñieàu khieån beân ngoaøi cabin (thang maùy chôû haøng khoâng coù ngöôøi ñi keøm) vaø ñieàu khieån caû trong vaø ngoaøi cabin vôùi caùc nuùt baám ñieàu khieån trong cabin vaø nuùt baám ngoaøi cöûa taàng ñeå goïi taàng. Phaân loaïi theo nguyeân taéc ñieàu khieån: Ñieàu khieån rieâng bieät: khi thang maùy ñang thöïc hieän moät leänh ñieàu khieån thì caùc leänh khaùc khoâng coù taùc duïng maø chæ thöïc hieän leänh tieáp theo khi thang maùy ñaõ döøng haún. Ñieàu khieån keát hôïp: thang maùy coù theå cuøng luùc nhaän nhieàu leänh ñieàu khieån, caùc leänh naøy ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï öu tieân nhaát ñònh tuøy theo chöông trình caøi ñaët cuûa maïch ñieàu khieån. Thang maùy ñieàu khieån keát hôïp coù naêng suaát cao hôn thang maùy ñieàu khieån rieâng bieät. Phaân loaïi theo heä thoáng truyeàn ñoäng vaø ñieàu khieån thang maùy: a/ Heä thoáng truyeàn ñoäng thang maùy baèng ñoäng cô ñieän xoay chieàu vôùi ñieàu khieån baèng coâng taéc tô: Heä thoáng naøy coù öu ñieåm laø ñôn giaûn vaø giaù thaønh haï, nhöng khoâng ñaùp öùng ñöôïc bieåu ñoà toác ñoä chuyeån ñoäng toát nhaát cho cabin vaø laøm vieäc khoâng thaät tin caäy do caùc tieáp ñieåm cuûa rôle vaø coâng taéc tô coù theå bò maøi moøn vaø hoûng hoùc khi ñoùng caét nhieàu laàn. Heä thoáng naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc thang maùy coù toác ñoä chaïy chaäm vaø trung bình. b/ Heä thoáng truyeàn ñoäng thang maùy baèng ñoäng cô ñieän xoay chieàu ñieàu khieån baèng boä bieán taàn baùn daãn: Öu ñieåm cuûa loaïi naøy laø laøm vieäc raát tin caäy vì khoâng coù caùc tieáp ñieåm vaø coù theå ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô ñeå ñaït ñöôïc bieåu ñoà toác ñoä toát nhaát cho cabin. Loaïi naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc thang maùy toác ñoä nhanh vaø hieän ñaïi. Taát nhieân laø sô ñoà ñieàu khieån seõ phöùc taïp hôn vaø giaù thaønh cao hôn. c/ Heä thoáng truyeàn ñoäng thang maùy baèng boä maùy phaùt ñoäng cô moät chieàu vôùi ñieàu khieån baèng caùc thieát bò baùn daãn: Trong heä thoáng naøy ngöôøi ta duøng moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä ñeå quay maùy phaùt ñieän moät chieàu. Ñeán löôït maùy phaùt ñieän moät chieàu cung caáp ñieän cho ñoäng cô ñieän moät chieàu hoaït ñoäng ñeå naâng haï buoàng thang. Öu ñieåm cuûa loaïi naøy laø: raát deã daøng ñieàu chænh toác ñoä cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu ñeå ñaït ñöôïc bieåu ñoà toác ñoä chuyeån ñoäng toái öu cho cabin. Nhöng giaù thaønh cuûa heä thoáng naøy cao do coù nhieàu ñoäng cô vaø caàn phaûi coù maùy phaùt neân chæ ñöôïc söû duïng trong caùc thang maùy cao toác. d/ Heä thoáng ñieàu khieån baèng kyõ thuaät vi xöû lyù PLC (Programmable Logic Control): Hình 9.1: Caáu truùc heä thoáng ñieàu khieån thang maùy duøng PLC Ñaây laø kyõ thuaät ñieàu khieån hieän ñaïi nhaát. Noù cho pheùp ñieàu khieån thang maùy linh hoaït hôn do coù theå laäp trình maïch ñieàu khieån ñeå noù hoaït ñoäng theo chu kyø maø ta mong muoán. Sau naøy khi coù yeâu caàu thay ñoåi chu trình laøm vieäc cuûa thang maùy (boû qua moät soá taàng hay taêng soá ñieåm döøng) thì ta coù theå thì ta coù theå thöïc hieän ñieàu ñoù moät caùch nhanh choùng baèng caùch laäp trình laïi. Söû duïng kyõ thuaät vi xöû lyù vaøo ñieàu khieån thang maùy seõ cho pheùp coù nhieàu tieän nghi hôn, linh hoaït hôn trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa thang maùy nhaèm ñaùp öùng moät caùch cao nhaát caùc nhu caàu cuûa con ngöôøi. Heä thoáng ñieän: Maïch ñoäng löïc: laø heä thoáng ñieàu khieån cô caáu daãn ñoäng cuûa thang maùy ñeå ñoùng, môû ñoäng cô daãn ñoäng vaø phanh cô khí cuûa cô caáu. Maïch ñieàu khieån: laø heä thoáng ñieàu khieån taàng coù taùc duïng thöïc hieän moät chöông trình ñieàu khieån phöùc taïp, phuø hôïp vôùi chöùc naêng yeâu caàu cuûa thang maùy. Heä thoáng ñieàu khieån taàng coù nhieäm vuï: löu tröõ caùc leänh di chuyeån töø cabin, caùc leänh goïi taàng cuûa haønh khaùch vaø thöïc hieän caùc leänh di chuyeån hay döøng theo moät thöù töï öu tieân naøo ñoù. Taát caû caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng ñeàu söû duïng nuùt baám. Maïch tín hieäu: laø heä thoáng ñeøn tín hieäu vôùi caùc vôùi caùc kí hieäu ñaõ thoáng nhaát hoaù ñeå baùo hieäu traïng thaùi cuûa thang maùy, vò trí vaø höôùng chuyeån ñoäng cuûa cabin. Maïch chieáu saùng: ñeå chieáu saùng cho cabin, buoàng maùy vaø hoá thang. Maïch an toaøn: laø caùc coâng taéc, rôle, tieáp ñieåm nhaèm ñaûm baûo an toaøn cho thang maùy khi laøm vieäc nhö: baûo veä quaù taûi cho ñoäng cô, caùc coâng taéc haïn cheá haønh trình, boä haïn cheá toác ñoä. Maïch an toaøn töï ñoäng ngaét ñieän ñeå döøng thang trong caùc tröôøng hôïp: + Maát ñieän ñieàu khieån. + Cabin vöôït quaù giôùi haïn coâng taéc haïn cheá haønh trình. + Ñöùt caùp hoaëc toác ñoä cabin vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp (boä haïn cheá toác ñoä vaø phanh an toaøn laøm vieäc). Heä thoáng ñieàu khieån cho thang maùy thieát keá: Löu ñoà: Löu ñoà cuûa chöông trình chính: Löu ñoà cuûa chöông trình con ñoùng môû cöûa: Thieát bò: Ñoäng cô ñieän Ñ laø ñoäng cô roto loàng soùc 2 toác ñoä. Coâng taéc cöïc haïn KC: ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò, coâng taéc caét ñieän khi cabin buoàng thang vöôït quaù giôùi haïn treân hoaëc giôùi haïn döôùi trong tröôøng hôïp söï coá. Khoaù lieân ñoäng C1, C2, C3, C4 : caét ñieän khi cöûa taàng baát kyø chöa ñoùng. Khoaù baûo hieåm BH: caét ñieän khi toác ñoä cuûa buoàng thang quaù lôùn hay ñöùt caùp naâng. Khoaù lieân ñoäng CB: caét ñieän khi cöûa cabin chöa ñoùng. Nuùt döøng D: xoùa caùc leänh ñieàu khieån. Caùc nuùt goïi taàng 1GT, 2GT, 3GT, 4GT ñaët ôû caùc cöûa taàng, caùc nuùt ñeám taàng 1ÑT, 2ÑT, 3ÑT, 4ÑT ñaët ôû trong buoàng thang ñeå ñieàu khieån buoàng thang. Coâng taéc chuyeån ñoåi toác ñoä khi naâng CVN2, CVN3, CVN4 (ñaët döôùi moãi saøn taàng) vaø coâng taéc chuyeån ñoåi toác ñoä khi haï CVH1, CVH2, CVH3, (ñaët phía treân moãi saøn taàng) duøng ñeå chuyeån toác ñoä cao sang toác ñoä thaáp. Coâng taéc taàng CT1, CT2, CT3, CT4 ñeå cabin döøng laïi ôû saøn taàng caàn döøng. Cuoän daây MO duøng deå ñoùng môû cöûa taàng. Ñeå thöïc hieän caùc leänh ñieàu khieån, ta duøng coâng taéc tô toác ñoä cao C, coâng taéc tô toác ñoä thaáp T, caùc coâng taéc tô KO, Tr, y vaø caùc rôle taàng RT1, RT2, RT3, RT4, coâng taéc tô naâng N vaø coâng taéc tô haï H. Sô ñoà ñieän: Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Giaû söû khi cabin ñang ôû saøn taàng 1 vaø coù haøng trong ñoù. Khi coù haøng trong cabin, saøn cabin seõ ñieàu khieån môû caùc khoùa lieân ñoäng BT1 vaø BT2 caét khaû naêng ñieàu khieån cabin töø caùc nuùt goïi taàng beân ngoaøi. Neáu haøng trong cabin caàn chuyeån leân taàng 4 thì ngöôøi ñieàu khieån chæ caàn aán nuùt 4ÑT. Luùc ñoù caùc cuoän daây cuûa rô le RT4 vaø coâng taéc tô naâng N ñöôïc caáp ñieän theo maïch töø nuùt döøng D, caùc khoaù lieân ñoäng cöûa taàng C1, C2, C3, C4 (neáu caùc cöûa taàng ñeàu ñoùng), caùc tieáp ñieåm cuûa boä haõm baûo hieåm BH (neáu caùp naâng khoâng ñöùt), caùc tieáp ñieåm lieân ñoäng cöûa cabin CB (neáu cöûa cabin ñaõ ñoùng), nuùt döøng D, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng H, cuoän daây cuûa coâng taéc tô naâng N, coâng taéc taàng CT4, cuoän daây cuûa rô le taàng RT4, nuùt 4ÑT, caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng Y, N, H. Khi cuoän ñaây RT4 coù ñieän, caùc tieáp ñieåm thöôøng môû RT4 kheùp kín laïi. Söï kheùp kín tieáp ñieåm RT4 noái taét nuùt 4ÑT. Do ñoù khi ngöôøi ñieàu khieån nhaû nuùt aán ra, caùc cuoän daây cuûa rô le RT4 vaø coâng taéc tô naâng N vaãn khoâng maát ñieän. Cuõng nhö vaäy, khi cuoän daây cuûa coâng taéc tô N coù ñieän, caùc tieáp ñieåm thöôøng môû N kheùp kín laïi, ñoäng cô chuaån bò ñöôïc ñoùng ñieän theo chieàu naâng, coøn caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng N môû ra caét khaû naêng ra leänh cho thang maùy baèng caùc nuùt ÑT. Khi tieáp ñieåm thöôøng môû RT4 kheùp kín, cuoän daây cuûa coâng taéc tô toác ñoä cao ñöôïc caáp ñieän theo maïch töø tieáp ñieåm RT4, coâng taéc chuyeån toác ñoä CVN4, coâng taéc toác ñoä cao BC, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng T, cuoän daây coâng taéc tô C. Khi cuoän daây C coù ñieän, tieáp ñieåm thöôøng môû C kheùp kín laïi, ñoäng cô ñieän Ñ ñöôïc ñoùng maïch theo chieàu naâng vôùi toác ñoä cao. Ñoàng thôøi söï kheùp kín cuûa tieáp ñieåm thöôøng môû N laøm cuoän daây cuûa coâng taéc tô Tr coù ñieän, tieáp ñieåm thöôøng môû Tr cuûa noù kheùp kín laïi, phanh CH nhaû phanh ñoäng cô. Ñoäng cô quay töï do naâng cabin ñi leân taàng 4. Söï kheùp kín cuûa caùc tieáp ñieåm thöôøng môû N vaø C cuõng ñoàng thôøi caáp ñieän cho cuoän daây cuûa coâng taéc tô KO. Khi cuoän daây KO coù ñieän, caùc tieáp ñieåm thöôøng môû KO kheùp kín laïi. Cuoän daây MO ñöôïc caáp ñieän, coøn cuoän daây cuûa coâng taéc tô toác ñoä thaáp T chuaån bò ñöôïc caáp ñieän. Khi cabin ñi gaàn ñeán saøn taàng 4 (ñeán möùc ñaët coâng taéc chuyeån toác ñoä CVN4), coâng taéc CVN4 chuyeån vò trí töø a sang b, cuoän daây cuûa coâng taéc tô toác ñoä cao C maát ñieän, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng C trong maïch ñieän cuûa coâng taéc tô T kheùp kín laïi, cuoän daây T ñöôïc caáp ñieän. Caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng C môû ra coøn caùc tieáp ñieåm thöôøng môû T kheùp kín laïi. Ñoäng cô ñöôïc ñoùng ñieän theo chieàu naâng vôùi toác ñoä thaáp ñeå chuaån bò döøng. Khi cabin ñi ñeán saøn taàng 4, coâng taéc taàng caét maïch ñieän cuûa rô le RT4 vaø coâng taéc tô N, caùc tieáp ñieåm thöôøng môû N hôû ra, ñoäng cô Ñ bò caét ñieän vaø cuoän daây coâng taéc tô Tr maát ñieän. Luùc ñoù tieáp ñieåm thöôøng môû Tr hôû ra, phanh CH maát ñieän vaø phanh seõ phanh ñoäng cô laïi. Chöông 10: LAÉP ÑAËT, SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO DÖÔÕNG THANG MAÙY Yeâu caàu kyõ thuaät vaø caùch laép raùp caùc cuïm: Laép raùp thang maùy coù yù nghóa raát quan troïng vaø aûnh höôûng raát lôùn ñeán möùc ñoä an toaøn cuûa thang maùy trong quaù trình laøm vieäc vaø söû duïng sau naøy. Chính vì vaäy maø vieäc laép raùp thang maùy caàn phaûi tuaân thuû theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät ngay töø khi laøm coâng taùc chuaån bò ñeán khi laép raùp cuõng nhö trong quaù trình thöû vaø ñieàu chænh laàn cuoái tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. Laép raùp thang maùy chæ thöïc hieän sau khi ñaõ laøm xong caùc coâng taùc chuaån bò nhö: xaây döïng phoøng maùy, hoá gieáng, caùc thieát bò vaø phöông tieän laép raùp nhö giaøn giaùo, caùc duïng cuï ño ñaõ hoaøn chænh. Laép raùp thang maùy ñöôïc thöïc hieän tuaàn töï theo hai phaàn chính: Laép caùc phaàn coá ñònh nhö: ray daãn höôùng, boä maùy keùo. Laép caùc phaàn di chuyeån nhö: cabin, ñoái troïng vaø caùc thieát bò an toøan, thieát bò ñieän. Trình töï laép raùp caùc cuïm cuûa thang maùy: Laép raùp ray daãn höôùng cabin vaø ñoái troïng: Ray daãn höôùng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán ñieàu kieän laøm vieäc vaø möùc ñoä an toøan cuûa thang maùy. Neáu daãn höôùng bò laép leäch hoaëc cong veânh seõ aûnh höôûng ñeán chuyeån ñoäng cuûa cabin vaø ñoái troïng, gaây va ñaäp, aûnh höôûng ñeán haønh khaùch vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa caùc thieát bò. Do ñoù khi laép raùp ray thang maùy phaûi kieåm tra ngay töø ñaàu, kieåm tra chaát löôïng ray cuõng nhö vò trí töông quan giöõa caùc phaàn coá ñònh vaø caùc phaàn di chuyeån. Yeâu caàu kyõ thuaät khi laép raùp ray laø: caùc ñaàu ray tieáp xuùc nhau thì ñoä sai leäch cho pheùp laø khoâng vöôït quaù 0,2 mm/1m. Ñoä leäch theo phöông thaúng ñöùng treân suoát chieàu daøi ray khoâng lôùn hôn 10 mm. Khe hôû giöõa hai ñaàu ray khoâng ñöôïc nhoû hôn 0,25mm vaø khoâng ñöôïc lôùn hôn 5mm (TCVN 5744-1993). Trong khi laép ñaët ngöôøi ta söû duïng daây doïi ñeå kieåm tra ñoä sai leäch cuûa daãn höôùng vaø caùc vò trí laép ñaët ray daãn höôùng. Laép raùp thieát bò giaûm va ñaäp cabin vaø doái troïng: Boä phaän giaûm chaán naøy cuõng caàn ñöôïc laép ñaët ñuùng vò trí. Khi laép ñaët caàn chuù yù ñeán caùc yeâu caàu kyõ thuaät nhö sau: Boä giaûm chaán phaûi ñöôïc laép ñaët ñoàng phaúng vôùi thieát bò daãn höôùng. Taâm cuûa boä giaûm chaán vaø maët phaúng qua truïc thieát bò daãn höôùng khoâng leäch quaù 10mm. Chieàu cao cuûa boä giaûm chaán cho cabin vaø ñoái troïng trong cuøng moät boä ñaët khoâng sai leäch quaù 5mm ñeå ñaûm baûo cho chuùng cuøng laøm vieäc ñoàng thôøi. Sau khi laép ñaët boä giaûm chaán caàn kieåm tra chuùng baèng caùc duïng cuï chuyeân duøng. Laép raùp boä tôøi thang maùy: Boä tôøi thang maùy ñöôïc ñaët ôû phía treân ñieåm döøng cao nhaát (buoàng maùy) cuûa thang maùy. Buoàng maùy phaûi ñöôïc xaây döïng thoûa maõn caùc yeâu caàu: ñaûm baûo thoâng thoaùng, caùch nhieät, caùch aâm. Kích thöôùc cuûa buoàng maùy phaûi ñaûm baûo chieàu cao cuûa noù khoâng thaáp hôn 2m, chieàu daøi vaø chieàu roäng cuûa buoàng maùy ñöôïc xaùc ñònh theo kích thöôùc boä tôøi naâng vaø caùc thieát bò khac nhö: tuû ñieän sao cho coù ñuû khoaõng troáng ñeå di chuyeån vaø laøm vieäc deã daøng. Khi laép ñaët boä tôøi phaûi ñaûm baûo ñoä chính xaùc, caùp naâng khoâng ñöôïc leäch ra khoûi raõnh puli vì seõ aûnh höôûng ñeán ñieàu kieän laøm vieäc cuûa cô caáu. Ñoái vôùi cô caáu naâng thì vieäc laép raùp puli daãn höôùng vaø puli daãn ñoäng phaûi khoáng cheá khoaûng sai leäch giöõa hai taâm caùp khoâng quaù 8mm (TCVN 5744-1993). Laép raùp cabin: Cabin laø phaàn chuyeån ñoäng cuûa thang maùy neân vieäc laép ñaët noù phaûi ñöôïc tieán haønh sau khi ñaõ laép ñaët xong caùc phaàn coá ñònh. Trình töï laép cabin ñöôïc tieán haønh nhö sau: + Khung ngang döôùi vaø saøn cabin ñöôïc ñöa vaøo trong hoá thang vaø ñöôïc keâ caån thaän. + Tieán haønh laép giaù ñöùng vaø daàm treân (bao goàm caû boä phaän thaéng cô). + Laép heä thoáng treo cabin vaø caùp naâng. + Laép caùc thanh giaèng hoâng vaø canh chænh ñoä nghieâng cuûa saøn cabin. + Laép voû bao che vaø noùc cabin. + Laép raùp cöûa cabin. Laép raùp cöûa taàng: Vieäc laép raùp cöûa taàng ñöôïc tieán haønh sau khi ñaõ laép cabin. Cuõng nhö cabin, ñoái troïng ñöôïc laép raùp khi caùc phaàn coá ñònh ñaõ ñöôïc laép xong. Khi laép ñoái troïng ta laáy caùc daãn höôùng laøm ñònh vò, sau ñoù keâ leân caùch cô caáu giaûm chaán 200 mm, sau ñoù laép töøng taám ñoái troïng vaøo khung. Thöû vaø ñieàu chænh: Thang maùy cuõng nhö caùc loaïi maùy khaùc, sau khi laép raùp xong cuõng caàn phaûi tieán haønh thöû vaø ñieàu chænh tröôùc khi ñöa vaøo laøm vieäc ñeå ñaûm baûo noù laøm vieäc an toaøn, ñuùng nhö caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi thieát keá. Thöû thang maùy laø moät coâng vieäc raát quan troïng, aûnh höôûng raát lôùn ñeán möùc ñoä an toaøn söû duïng sau naøy. Tröôùc khi thöû taûi thang maùy ta caàn tieán haønh moät soá coâng vieäc nhö sau: Thu doïn laïi toaøn boä taát caû caùc phöông tieän, thieát bò laép raùp, ñoàng thôøi caàn kieåm tra laïi thaät kyõ caùc boä phaän vaø cô caáu cuûa thang maùy nhö: Thieát bò daãn höôùng, Khe hôû giöõa cabin vaø ñoái troïng ñoái vôùi hoá gieáng, caùc moái gheùp giöõa caùc cô caáu vaø thieát bò, kieåm tra laïi caùc thieát bò ñieän, caùc thieát bò baûo veä nhö caàu chì, daây noái ñaát, maïch ñoäng löïc cuûa thang maùy… Thöû khoâng taûi: Caàn kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän sau: - Boä daãn ñoäng. - Boä ñieàu khieån, caùc ñeøn chieáu saùng, ñeøn tín hieäu. - Caùc boä phaän an toaøn. Thöû taûi tónh: Nhaèm muïc ñích kieåm tra ñoä beàn cuûa caùc chi tieát cuûa boä daãn ñoäng, ñoä tin caäy cuûa phanh, ñoä beàn cuûa cabin, cuûa keát caáu treo cabin vaø ñoái troïng. Thöû taûi tónh ñöôïc tieán haønh khi cabin ñang ôû taàng thaáp nhaát, giöõ taûi troïng thöû trong 10 phuùt vôùi taûi troïng thöû vöôït 2 laàn so vôùi taûi troïng danh nghóa cuûa thang maùy. Thöû taûi tónh coù theå ñöôïc thay theá baèng 3 laàn di chuyeån cabin ñi xuoáng vôùi taûi troïng baèng 1,5 laàn taûi troïng danh nghóa. Thöû taûi ñoäng: Nhaèm kieåm tra ñoä tin caäy cuûa thang maùy coù taûi vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa boä haõm baûo hieåm, boä haïn cheá toác ñoä, boä giaûm chaán baèng caùch chaát taûi vöôït taûi troïng danh nghóa 1,1 laàn vaø cho cabin ñi leân xuoáng 3 laàn. An toaøn khi laép ñaët: Caùc thang maùy ñöôïc laép raùp trong ñieàu kieän khoù khaên, dieän tích laøm vieäc chaät heïp, chieàu cao laøm vieäc lôùn, caùc cuïm maùy vaø caùc thieát bò khaù coàng keành vaø naëng, ngoaøi ra coøn coù caû phaàn ñieän. Do ñoù khi laép raùp phaûi ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn. Tuyø theo ñieàu kieän laøm vieäc cuï theå maø ñeà ra noäi quy an toaøn lao ñoäng. Trong laép raùp, coâng nhaân phaûi hieåu heát yù nghóa vaø coâng duïng cuûa caùc duïng cuï vaø caùc phöông tieän laép raùp, naém ñöôïc caùc yeâu caàu an toøan khi söû duïng chuùng. Daøn giaùo phuïc vuï cho coâng taùc laép raùp phaûi chaéc chaén, khi leo leân cao phaûi coù daây an toaøn vaø caùc thieát bò an toaøn khaùc. Khi tieán haønh thöû thang maùy phaûi kieåm tra toaøn boä döôùi hoá gieáng, khoâng ñeå coù ngöôøi vaø duïng cuï döôùi hoá gieáng, treân caùc taàng phaûi ñoùng kín cöûa taàng, phaûi coù heä thoáng lieân laïc giöõa ngöôøi treân phoøng maùy vaø ngöôøi ôû caùc boä phaän khaùc. Söû duïng vaø baûo döôõng thang maùy: Laäp baûng höôùng daãn söû duïng thang maùy gaén ôû caùc cöûa taàng vaø caû ôû trong buoàng thang. Ngöôøi söû duïng thang maùy caàn tuyeät ñoái tuaân thuû theo ñuùng theo caùc quy ñònh naøy. Khi cô caáu phanh an toøan cuûa boä haõm baûo hieåm laøm vieäc thì caàn kieåm tra xem boä phaän naøo cuûa thang maùy bò söï coá vaø nhanh choùng duøng tay quay ñeå quay cho buoàng thang ñi leân taàng gaàn nhaát ñeå ngöôøi coù theå thoaùt ra khoûi cabin. Do thang maùy coù söû duïng daàu ñeå boâi trôn caùc daãn höôùng neân caàn phaûi ñònh kyø laøm veä sinh gieáng thang ñeå ñeà phoøng hoaû hoaïn vaø phaûi chaâm daàu boâi trôn vaøo caùc huõ daàu boâi trôn ray moãi 3 hay 6 hoaëc 9 thaùng tuyø theo möùc ñoä söû duïng thang maùy. Caàn kieåm tra ñònh kyø ñoä moøn cuûa caùp treo cabin, caùp daãn ñoäng boä haïn cheá toác ñoä vaø thay theá chuùng khi ñöôøng kính cuûa chuùng giaûm 10% so vôùi ban ñaàu.Ngoaøi ra cuõng caàn kieåm tra ñoä moøn cuûa tang phanh vaø maù phanh ñeå ñaûm baûo boä phanh cuûa thang maùy luoân laøm vieäc toát. Sau moät thôøi gian söû duïng ta cuõng caàn kieåm tra söï aên khôùp vaø ñoä maøi moøn cuûa boä truyeàn truïc vít baùnh vít, möùc daàu trong hoäp giaûm toác cuûa boä truyeàn phaûi ñuû theo quy ñònh ñeå ñaûm baûo ñieàu kieän boâi trôn cho boä truyeàn. KEÁT LUAÄN Treân ñaây laø toaøn boä thuyeát minh veà ñeà taøi “ Thieát keá thang maùy chôû haøng taûi troïng 500 kg ,vaän toác v= 0,63 m/s , 4 ñieåm döøng coù ngöôøi aùp taûi”. Trong thuyeát minh naøy, em ñaõ trình baøy moät soá vaán ñeà chính veà tính toaùn, thieát keá, vaø choïn löïa thang maùy moät caùch hôïp lyù. Caùc vaán ñeà nhö choïn löïa vaø tính beàn cabin, tính toaùn vaø choïn löïa boä tôøi, boä haõm baûo hieåm, thieát bò keïp…ñöôïc em trình moät caùch caån thaän töø vieäc choïn phöông aùn, tính toaùn sô boä ñeán vieäc kieåm beàn ñeå ñaûm baûo thang maùy laøm vieäc moät caùch bình thöôøng. Hôn nöõa vieäc öùng duïng phaàn meàm Sap2000 trong tính toaùn goùp phaàn giuùp ngöôøi thieát keá coù theå tính toaùn, kieåm nghieäm vaø choïn keát caáu moät caùch kinh teá nhaát. Duø baûn thaân em ñaõ coá gaéng raát nhieàu cuøng vôùi söï giuùp ñôõ taän tình cuûa thaày höôùng daãn, cuøng caùc thaày coâ trong boä moân “Cô giôùi hoaù Xí Nghieäp vaø Xaây Döïng”, luaän vaên cuûa em khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt do kinh nghieäm coøn haïn cheá. Em raát mong ñöôïc söï goùp yù chæ daãn cuûa caùc thaày coâ, baïn beø ñeå em coù ñöôïc nhöõng tích luyõ quyù baùu trong quaù trình thieát keá sau naøy. Em chaân troïng caùm ôn thaày Hoà Minh Ñaïo, caùc thaày coâ boä moân vaø baïn beø ñaõ taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ em hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Hieäp TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Nguyeãn Danh Sôn, Thang Maùy, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc quoác gia TP Hoà Chí Minh, 2003. [2] Vuõ Lieâm Chính-Phaïm Quang Duõng- Hoa Vaên Ngöõ, Thang Maùy- caáu taïo, löïa choïn, laép ñaët vaø söû duïng; Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät Haø Noäi, 2000. [3] Lubomir Janovsky, Elevator Mechincal Design, Ellis Horwood,1993. [4] Ñoã Kieán Quoác- Nguyeãn Thò Hieàn Löông- Leâ Hoaøng Tuaán- Buøi Coâng Thaønh, Söùc Beàn Vaät Lieäu, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc quoác gia TP Hoà Chí Minh, 2002. [5] Nghieâm Huøng, Kim loaïi hoïc vaø nhieät luyeän, Nhaø xuaát baûn giaùo duïc, 1993 [6] Nguyeãn Höõu Loäc, Cô sôû thieát keá maùy. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 2004 [7] Tröông Quoác Thaønh-Phaïm Quang Duõng, Maùy vaø Thieát Bò Naâng, Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät Haø Noäi,1999 [8] Traàn Höõu Queá, Veõ Kyõ Thuaät, Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc, 1999 [9] Huyønh Vaên Hoaøng- Ñaøo Troïng Tröôøng, Tính toaùn Maùy Truïc, Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1 Baûng ta boä tôøi: Thoâng soá kích thöôùc boâ tôøi: Baûng tra thoâng soá ñoäng cô: Phuï luïc 2 Baûng tra caùp Table 2.1- Wire rope construction Rope group Size range (diameter in mm) Construction 6×19 6 to 22 6×19 (9/9/1) 6×19 (12/6 +6F/1) 6×19 8 to 22 8×19 (9/9/1) 8×19 (12/6 +6F/1) Table 2.2- Technical data of 6 × 19 construction group Nominal diameter Minimum breaking Approximate mass (kg/100m) ( mm ) Load (kN) Natural fibre Man-made fibre 6 8 10 11 13 16 19 22 17,8 31,7 49,5 59,9 83,7 127 179 240 13,0 23,1 36,1 43,7 61,0 92,4 130 175 12,7 22,5 35,2 42,6 59,5 90,1 127 170 Phuï luïc 3 Baûng tra ray Table 7.1- Dimensions of guide rail sections Designation A= cold drawn B= machined b (mm) h (mm) k (mm) n (mm) c (mm) g (mm) f (mm) p (mm) y (mm) T 50/A T 70 -3/B T 75-3/B T89/B T 127-1/B T 127-2/B T140-1/B T140-2/B T 140-3/B 50,0 70,0 75,0 89,0 127.0127,0 139.7 139,7 139,7 50,0 49,2 62,0 62,0 88,9 88,9 107,9 101,6 127 5,00 15,88 10,00 15,88 15,88 15,88 19,00 28,60 31,7 39,0 25,4 30,0 33,4 44,5 50,8 50,0 50,8 57,1 - 9,5 8,0 9,5 9,5 9,5 12,7 19,0 25,4 - 7,9 7,0 7,9 7,9 12,7 12,7 14,3 17,5 - 9,5 9,0 11,1 11,1 15,9 15,9 17,0 25,4 5,0 - - - - - - - - 14,3 17,3 18,6 20,7 27,0 24,6 32,0 34,8 44,2 Designation A= cold drawn B= machined S ×102mm2 q kg/m Jx ×104mm4 Wx ×103 mm3 ix mm Jy ×104 mm4 Wy ×103 mm3 iy mm T 50/A T 70 -3/B T 75-3/B T89/B T 127-1/B T 127-2/B T140-1/B T140-2/B T 140-3/B 4,75 11,54 10,99 15,70 22,50 28,90 35,10 43,22 57,35 3,73 9,30 8,63 12,3 17,8 22,7 27,5 32,7 47,6 11,24 27,50 40,35 59,60 187,0 200,0 403,0 452,0 945,0 3,15 8,52 9,29 14,50 30,00 31,00 52,90 67,50 114,0 15,4 15,2 19,2 19,5 28,6 26,3 33,8 32,5 40,6 5,25 25,80 26,49 52,50 151,00 234,00 310,00 365,00 488,00 2,10 7,54 7,06 11,80 24,00 36,80 44,40 52,30 70,00 10,5 15,0 15,5 18,3 26,3 28,5 29,7 29,2 29,2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh-TM26.doc
  • dwgbo toi.dwg
  • dwgdien.dwg
  • dwgdoi trong.dwg
  • dwgphanh.dwg
  • dwgphanh_recover.dwg
  • dwgtong the.dwg
Luận văn liên quan