Thiết kế web site phục vụ tra cứu thông tin cho sinh viên tại trường đại học kỹ thuật

LỜI NÓI ĐẦU Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật như ngày nay, đã từng bước cải thiện đời sống về mọi mặt. Cơ khí hóa, tự động hóa cũng là một phương châm của nhà nước ta. Trong tất cả các cơ quan, xí nhiệp đều từng bước tự động hóa dần. Ngay cả trong việc quản lý của các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân đều tìm kiếm những phương pháp quản lý như thế nào cho nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả cao. Hiện nay một trong những công cụ mạnh nhất đó là các phần mềm của máy tính. Các hãng phần mềm danh tiếng trên thế giới như Microsoft, Apple, vv chuyên khai thác các dịch vụ văn phòng. Nhưng nhu cầu của con người cũng như nhu cầu của các cơ quan, các công ty, xí nghiệp là rất lớn, và từng hoạt động cụ thể của họ cũng khá phức tạp, đa dạng cho nên cần có những phần mềm chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu cho từng hoạt động của công ty xí nghiệp đó. Bước sang thế kỷ 21, đất nước chúng ta với đà phát triển của khoa học kỹ thuật, từng bước xây dựng đất nước hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Khi một đất nước đã phát triển về mọi mặt thì đòi hỏi phải có một mối liên hệ chặc chẽ giữa các ngành và các tổ chức nhà nước với nhau. Như vậy thì ngành công nghệ thông tin cũng phải phát triển vượt bật để đáp ứng nhu cầu đó. Lúc này mạng máy tính là một phương tiện hữu hiệu để làm nhịp cầu nối giữa các ngành, các công ty, xí nghiệp và các cơ quan nhà nước. Hiện nay mạng máy tính tỏ ra thật là hữu hiệu trong mọi ngành nghề vì nó đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bất cứ lúc nào chúng ta cần thì mạng máy tính trên toàn cầu đều có thể đáp ứng những kiến thức chúng ta cần tìm thông qua công cụ hữu hiệu hiện nay là các Web Site. Đề tài của em cũng là xây dựng Web Site phục vụ tra cứu thông tin cho sinh viên trường Đại Học Kỹ Thuật. Mục đích của trang Web là cho phép sinh viên tìm kiếm, tham khảo các thông tin cần thiết trong quá trình học tập, nghiên cứu một cách nhanh chóng, để sau này thông qua trang Web cài đặt trên mạng máy tính của trường. PHẦN 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài: “ Thiết kế Web Site phục vụ tra cứu thông tin cho sinh viên tại trường Đại học kỹ thuật ” 2. Mục đích: Xây dựng Web Site truy cập thông tin trên mạng với mục đích phục vụ cho sinh viên các khóa có thể truy cập những thông tin cần thiết trên mạng của trường để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó cũng phục vụ cho tất cả những ai quan tâm và muốn truy cập thông tin trên mạng máy tính của trường. Thông tin mà sinh viên có thể truy cập chủ yếu là đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và những thông tin khác. 3. Ý nghĩa thực tế: Theo qui luật cung cầu thì khi có cầu tất nhiên sẽ có cung. Cũng vậy đề tài này cũng phát xuất từ thực tế các nhu cầu của sinh viên các khóa sau muốn có một trang web truy cập những thông tin các khóa trước để tham khảo và học hỏi. Vì vậy Web Site truy cập thông tin không thể thiếu để sinh viên hoặc những ai quan tâm đến tin học cũng có cơ hội dạo chơi trên Web Site của mạng trường. Với đà phát triển của khoa công nghệ thông tin trường ĐHKT ngày nay thì từng bước kiện toàn về tổ chức cũng như số lượng sinh viên theo học ngành tin mỗi ngày một đông. Hơn thế nữa việc đưa tất cả các thông tin, dữ liệu của các khoa, các ngành trong trường lại để cho có hệ thống dễ dàng liên hệ thông tin giữa các khoa với nhau cũng là một vấn đề rất cần thiết sau này. Nếu có điều kiện thì Web Site này cũng có thể phất triển tốt hơn để phục vụ nội bộ cho trường chúng ta. Trong tương lai trường Đại Học Kỹ Thuật sẽ có một mạng cục bộ cho toàn trường, thì bất cứ một sinh viên nào thuộc bất cứ khoa nào, cũng đều có thể truy cập thông tin cần thiết cho mình qua trang Web site này. 4. Nội dung: Web Site sẽ đưa tất cả những thông tin thật cần thiết và hữu ích lên mạng một cách có tổ chức để sinh viên dể dàng truy cập. Nội dung bao gồm: - Đồ án tốt nghiệp các khóa. - Đồ án môn học các khóa - Thời khóa biểu của các lớp trong khoa công nghệ thông tin - Thông tin về các hoạt động của khoa - Thông tin về cơ cấu tổ chức lãnh đạo của trường và khoa. - Thông tin về danh sách các giảng viên của khoa - Thông tin về tài sản hiện có của khoa - Giới thiệu về trường

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế web site phục vụ tra cứu thông tin cho sinh viên tại trường đại học kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hau. + Cäüng thãm nhæîng theí âãúm chäúng máút càõp âãø quaín lyï mäüt hay nhiãöu trang cuía Web site chuïng ta. + Trçnh baìy nhæîng trang Web khaïc nhau phuû thuäüc vaìo khaí nàng cuía trçnh duyãût. + Liãn kãút nhiãöu trang laûi våïi nhau mäüt caïc dãù daìng. + kiãøm tra thäng tin vãö hoaût âäüng cuía ngæåìi duìng åí Web Site vaì læu giæî thäng tin âoï trong file nháût kyï khaïch haìng. 2.3 Cáúu truïc mäüt file ASP Laì mäüt file text coï pháön måí räüng laì .asp, bao gäöm caïc thaình pháön : Text HTML tags Script commands Script commands laì caïc lãûnh gaïn biãún, caïc lãûnh yãu cáöu Web Server gåíi thäng tin âãún mäüt Brower ( Nhæ giaï trë biãún ), lãûnh goüi Procedure.... Thæûc ra noï laì âoaûn vàn baín maì khi Web Server âoüc tåïi thç noï hiãøu âoï laì vuìng Script chæïa caïc lãûnh cuía mäüt ngän ngæî Script naìo âoï, Web Server seî goüi tåïi caïc Script engine âãø thæûc thi caïc lãûnh Script naìy. ASP qui âënh mäüt vuìng Script nàòm giæîa hai dáúu hoàûc trong vuìng cuía hai Tag vaì . Script laì nåi thãø hiãûn caïc yãu cáöu cuía ngæåìi láûp trçnh âäúi våïi ASP, noï chæïa caïc cáu lãûnh maì ngæåìi láûp trçnh muäún ASP thæûc hiãûn vaì näüi dung ngæåìi âoï muäún taûo ra trãn trang HTML, kãút quaí traí vãö cho Web brower goüi âãún æïn duûng. Toïm laûi Script giäúng nhæ mäüt chæång trçnh âæåüc ngæåìi láûp trçnh viãút ra âãø thæûc thi trãn mäi træåìng hoaût âäüng cuía ASP, cuîng giäúng nhæ caïc chæång trçnh trong moüi ngän ngæî láûp trçnh khaïc nhæ C, Pascal, Java..., chè coï âiãøm khaïc laì chæång trçnh cuía caïc ngän ngæî khaïc phaíi biãn dëch ra daûng thæûc thi âæåüc vaì duìng daûng thæûc thi âæåüc âoï âãø thæûc thi trãn mäüt mäi træåìng naìo âoï (DOS, Windows, Unix,...), coìn Script thç khäng phaíi biãn dëch træåïc ra daûng thæûc thi âæåüc maì âem daûng text chaûy thàóng trong mäi træåìng cuía ASP. 2.4 Nhæîng váún âãö liãn quan âãún viãûc xáy dæûng mäüt æïng duûng trãn ASP: File Global.asa Sæí duûng caïc ngän ngæî Script Sæí duûng caïc Object coï sàôn Sæí duûng caïc ActiveX Server Component 2.4.1 File Global.asa File Global.asa laì mäüt file tuìy choün, trong âoï baûn coï thãø khai baïo caïc Script âaïp æïng caïc biãún cäú, caïc âäúi tæåüng coï táöm væûc mæïc application (æïng duûng) hay session. Âáy khäng phaíi laì mäüt file âæåüc nhçn tháúy båíi caïc user, traïi laûi noï chæïa nhæîng thäng tin âæåüc sæí duûng båíi æïng duûng mäüt caïch toaìn cuûc. File naìy phaíi âæåüc âàût tãn laì Global.asa vaì âæåüc âàût trong thæ muûc gäúc cuía æïng duûng. Mäùi æïng duûng chè coï mäüt file Global.asa duy nháút, vaì noï phaíi âæåüc âàût trong thæ muûc gäúc cuía æïng duûng. Mät File Global.asa coï thãø chæïa caïc thaình pháön sau: Application events, Sesstion events, âënh nghéa caïc âäúi tæåüng. Nãúu baûn viãút nhæîng Script khäng âæåüc bao båíi tag , hoàûc âënh nghéa caïc âäúi tæåüng khäng coï táöm væûc application hay session thç Server seî traí vãö läùi. Server boí qua nhæîng Script coï chæïa nhæîng thaình pháön HTML maì caïc biãún cäú application vaì session khäng thãø xæí lyï nhæ trong mäüt file HTML thäng thæåìng. Nhæîng Script trong File Global.asa coï thãø âæåüc viãút båíi báút cæï ngän gæî naìo coï häø tråü Script. Nãúu caïc âoaûn Script âæåüc viãút båíi cuìng mäüt ngän ngæî thç coï thãø kãút håüp chuïng trong mäüt tag duy nháút. Khi chuïng ta thay âäøi File Global.asa vaì ghi laûi noï thç server hoaìn táút viãûc xæí lyï nhæîng yãu cáöu æïng duûng hiãûn thåìi træåïc khi noï biãn dëch lai File Global.asa, trong khoaíng thåìi gian naìy server tæì chäúi caïc yãu cáöu khaïc vaì ra thäng baïo : “ The repuest cannot be processed while the application is being restarted”. Sau khi nhæîng request hiãûn taûi âæåüc xæí lyï xong, server xoïa boí táút caí caïc session âang chaûy, goüi biãún cäú Session_OnEnd tæång æïng våïi mäùi Session maì noï xoïa, tiãúp theo goüi biãún cäú Application_OnEnd. File Global.asa âæåüc biãn dëch laûi. Request cuía user tiãúp theo seî khåíi âäüng æïng duûng tråí laûi ( goüi biãún cäú Application_OnStart). Tuy nhiãn khi læu laûi nhæîng file âæåüc include trong Global.asa thç khäng gáy nãn biãún cäú naìy, muäún khåíi âäüng laûi æïng duûng phaíi læu laûi File Global.asa. Nhæîng thuí tuûc âënh nghéa trong Global.asa chè coï thãø goüi tæì caïc Script trong caïc biãún cäú : Application_OnStart, Application_OnEnd, Session_OnStart, Session_OnEnd. Caïc thuí tuûc naìy khäng thãø goüi tæì caïc trang ASP trong æïng duûng dæûa trãn ASP. Âãø “Shase”(chia seî) caïc thuí tuûc giæîa caïc file ASP khaïc nhau trong mäüt æïng duûng, cáön âënh nghéa chuïng trong mäüt file riãng räöi duìng lãûnh Server-Side Include (SSI ) âãø cheìn chuïng vaìo trong trang ASP coï goüi thuí tuûc âoï. Nhæîng file include thæåìng coï pháön måí räüng laì .inc. Caïc vê duû vãö File Global.asa trong pháön naìy duìng VBScript nhæ laì ngän ngæî Script chênh, màûc duì nhæ âaî noïi caïc Script coï thãø viãút bàòng nhiãöu ngän ngæî khaïc (vê duû Jscript....). 2.4.1.1 Nhæîng biãún cäú Application Applicatin_OnStart, Application_OnEnd. + Application_OnStart: Xaíy ra træåïc khi session âáöu tiãn âæåüc taûo, nghéa laì træåïc biãún cäú Session_OnStart, khi coï yãu cáöu âáöu tiãn âãún mäüt trang ASP cuía æïng duûng. Chè coï caïc âäúi tæåüng Application hay Server Build-in laì coï thãø sæí duûng. Caïc tham khaío âãún âäúi tæåüng Session, Request, Response seî gáy ra läùi. Cuï phaïp : Sub Application_OnStart ...... End Sub Tham säú : ScriptLanguage: chè âënh ngän ngæî Script duìng âãø viãút Script. Thæåìng sæí duûng biãún cäú naìy âãø khåíi âäüng mäüt säú biãún toaìn cuûc, thäng tin hãû thäúng. Vê duû: Sub Application_OnStart Application (“ Server”) = “ studentcc” Application (“ arrayTopicName”) = arrayTopicName Application (“AccessNumeber”) = Rs.Fields (“AccessNumeber”) End Sub Rs . Fields(“AccessNumber”) : laì säú láön truy cáûp âãún æïng duûng, âæåüc ghi laûi trong cå såí dæî liãûu. + Application_OnEnd: Xaíy ra træåïc khi âoïng æïng duûng, sau khi biãún cäú Session_OnEnd cuäúi cuìng xaíy ra. Chè coï caïc âäúi tæåüng Application hay ServerBuild-in laì coï thãø sæí duûng. Cuï phaïp Sub Application_OnEnd ...... End Sub Tham säú : ScriptLanguage: chè âënh ngän ngæî Script duìng âãø viãút Script. Thæåìng sæí duûng biãún cäú naìy âãø xoïa, cáûp nháût laûi caïc thäng tin hãû thäúng Vê duû: Sub Application_OnEnd Rs . Fields (‘ AccessNumber”) = Application (“AccessNumber”) End sub 2.4.1.2 Nhæîng biãún cäú Session Web Server tæû âäüng taûo mäüt Session khi mäüt trang web trong æïng duûng âæåüc yãu cáöu tæì user maì ngæåìi naìy chæa coï Session. Server seî xoïa boí mäüt Session khi noï Time-out hoàûc method Abandon âæåüc goüi. Nhæîng biãún cäú Session: Session_OnStart, Session_OnEnd. + Session_OnStart: Xaíy ra khi Server taûo mäüt Session måïi. Baûn phaíi khai baïo caïc biãún coï táöm væûc Session trong biãún cäú. Ta coï thãø tham khaío táút caí nhæîng âäúi tæåüng Build-in trong biãún cäú naìy. Cuï Phaïp : Sub Session_OnStart ...... End Sub Tham säú : ScriptLanguage: chè âënh ngän ngæî Script duìng âãø viãút Script. Ta coï thãø goüi phæång thæïc Redirect trong biãún cäú Session_OnStart, chàóng haûn âãø baío âaím ràòng Ngæåìi sæí duûng (NSD) luän bàõt âáöu tæì mäüt trang duy nháút. Khi NSD muäún måí ngay mäüt trang khaïc nhau trang âæåüc chè âënh thç redirect sang âaî chè âënh. Tuy nhiãn cáön chuï yï laì nhæîng Brower khäng häø tråü cookies thç noï seî khäng læu laûi SessionID cuía noï nãn báút cæï khi naìo måí mäüt trang måïi thç Server laûi taûo mäüt Session måïi. Vê duû: Sub Session_OnStart Application .Lock Application (“AccessNumeber”) = Application (“AccessNumeber”) +1 Application .unlock End Sub + Session_OnEnd: Xaíy ra khi mäüt session âæåüc âoïng hoàûc TimeOut. Duìng biãún cäú naìy âãø xoïa caïc biãún âaî âàût trong quaï trçnh sæí duûng cuía User Cuï Phaïp : Sub Session_OnEnd ...... End Sub 2.4.1.3 Khai baïo caïc Baûn coï thãø taûo caïc âäúi tæåüng coï táöm væïc Session hay application trong file Global.asa. âäúi tæåüng naìy thæûc sæû âæåüc taûo ra khi server xæí lyï mäüt Script coï tham khaío âãún noï. Cuï phaïp ; < OBJECT RUNNAT = Server SCOPE = Scope ID = Identçier { PROGID = ProgID | CLASSID = “ ClassID”}> .............. Tham säú : Scope: chè âënh táöm væûc cuía âäúi tæåüng, laì “ session “ hay “application” Identifier : tãn instance cuía âäúi tæåüng ProgID : mäüt âënh danh âæåüc kãút håüp våïi âënh danh class. ProgID hay ClassID phaíi âæåüc chè âënh trong khai baïo ClassID : danh âënh duy nháút cho mäüt âäúi tæåüng låïp OLE. ProgID hay ClassID phaíi âæåüc chè âënh trong khai baïo . 2.4.2 Sæí duûng caïc ngän ngæî Script khaïc nhau vaì Scripting Engine Scripting language nàòm åí khoaíng ngän ngæî siãu vàn baín (HTML) vaì caïc ngän ngæî láûp trçnh nhæ Java, C++, Visual Basic.... Ta biãút HTML duìng âãø âënh daûng vaì liãn kãút caïc vàn baín, coìn caïc ngän ngæî láûp trçnh coï khaí nàng taûo ra mäüt chuäøi caïc lãûnh phæïc taûp cho maïy tênh thæûc hiãûn. Âäúi våïi Scripting language, noï nàòm åí giæîa, tuy nhiãn noï gáön våïi ngän ngæî láûp trçnh hån laì HTML. Khaïc nhau cå baín giæîa Scripting language vaì caïc ngän ngæî láûp trçnh laì åí chäø caïc luáût vaì cuï phaïp cuía Scripting language linh hoaût vaì dãù hiãøu hån caïc ngäön ngæî láûp trçnh. Scripting Engine laì caïc âäúi tæåüng coï nhiãûm vuû xæí lyï caïc Script. ASP cung cáúp mäüt mäi træåìng chuí cho caïc Scripting Engine vaì phán phäúi caïc Script trong caïc file .asp cho caïc engine naìy âãø xæí lyï. Âãø sæí duûng âæåüc mäüt Scripting language cuìng våïi ASP, ta phaíi caìi âàût Scripting Engine tæång æïng vaìo Web Server. Vê duû nhæ Visual Basic Script (VBScript) laì Scripting language màûc âënh cuía ASP, do âoï ta phaíi coï VBScript Engine âæåüc caìi sàôn vaì ASP coï thãø truy xuáút tåïi âæåü, nhåì thãú noï coï thãø xæí lyï âæåüc caïc Script viãút bàòng VBScript. Tæång tæû, ASP coï thãø cung cáúp mäi træåìng Scripting cho mäüt säú caïc Scripting language nhæ Jscript, REXX, Perl... ASP cho pheïp ngæåìi láûp trçnh duìng nhiãöu Scripting language cuìng luïc âãø taûo caïc thuí tuûc phæïc taûp maì khäng cáön phaíi báûn tám cac brower coï tråü giuïp caïc Scripting language hay khäng. Khäng nhæîng thãú ta coï thãø duìng nhiãöu Scripting language trong cuìng mäüt file .asp chè cáön bàòng caïch mäüt HTML tag âãø khai baïo ngän ngæî Script naìo âæåüc duìng. ASP màûc âënh sæí duûng Scripting language chênh (Primary Scripting language) laì VBScript. Tuy nhiãn ta váùn coï thãø âënh laûi Scripting language chênh trong caí hai phaûm vi laì : toaìn bäü mäi træåìng ASP, hay chè trong mäüt file .asp naìo âoï. Âãø thay âäøi Scripting language chênh cho toaìn bäü mäi træåìng ASP ta phaíi thay âäøi tãn Scripting language trong giaï trë cuía mäüt registry entry cuía hãû thäúng coï tãn laì DefaultScriptLanguage. Vê duû nhæ trë màûc âënh laì VBScipt, ta coï thãø âäøi laûi laì Jscript.... Âãø thay âäøi Scripting language chênh chè trong mäüt file .asp naìo âoï, ta chè cáön âàût åí âáöu file mäüt tag âàûc biãût coï daûng : Våïi ScriptingLanguage laì tãn Scripting languagemuäún âàût laìm Scripting language chênh nhæ VBScript, Jscript, .... * Viãút caïc Procedure våïi nhiãöu ngän ngæî : Nhæ ta âaî noïi, mäüt trong caïc âàûc tênh maûnh cuía ASP laì khaí nàng kãút håüp nhiãöu Scripting language trong cuìng mäüt file .asp. Nãúu biãút táûn duûng khaí nàng naìy ta coï âæåüc mäüt cäng cuû ráút maûnh âãø thæûc hiãûn nhæîng cäng viãûc phæïc taûp. Mäüt procedure laì mäüt nhäúm caïc doìng lãûnh Script thæïc hiãûn mäüt taïc vuû nháút âënh. Ta coï thãø taûo ra caïc procedure âãø duìng nhiãöu láön trong caïc Script. Coï thãø âënh nghéa caïc procedure bãn trong caïc delimeter nãúu nhæ noï âæåüc viãút bàòng Scripting language chênh. Nãúu khäng thç coï thãø duìng trong caïc tag. Ta coï thãø âënh nghéa caïc procedure trong caïc file .asp chæïa noï hay trong caïc file riãng chè chæïa caïc procedure räöi include file âoï vaìo khi cáön goüi procedure âoï. Thæåìng caïc file include trong ASP qui æåïc coï âuäi laì .inc. 2.4.3 Sæí duûng caïc Object coï sàôn: ASP cung cáúp 5 built-in object, âoï laì: Application Request Response Server Session 2.4.3.1 Application Object Ta coï thãø sæí duûng object application âãø cho pheïp nhiãöu ngæåìi cuìng sæí duûng mäüt æïng duûng chia seî thäng tin våïi nhau. Mäüt æïng duûng dæûa trãn ASP âæåüc taûo thaình tæì nhæîng file .ASP âàût trong mäüt thæ muûc vaì nhæîng thæ muûc con cuía noï. Båíi vç object application âæåüc duìng chung båíi nhiãöu ngæåìi sæí duûng, do âoï object coï 2 method Lock vaì Unlock âãø cáúm khäng cho nhiãöu user âäöng thåìi thay âäøi property cuía object naìy. Caïc biãún Application laì toaìn cuûc, coï taïc duûng trãn toaìn æïng duûng. Syntax Application . Method Method + Lock : Method naìy cáúm khäng cho client khaïc thay âäøi property cuía object application + Unlock : Method naìy cho pheïp client khaïc thay âäøi property cuía object application Events: + Application_OnStart : xaíy ra khi khåíi âäüng æïng duûng. + Application_OnEnd : xaíy ra khi æïng duûng âoïng, hay server shutdown. Script cho nhæîng event naìy âæåüc khai baïo trong file Global.asa. Ngoaìi ra chuïng ta coï thãø âàût caïc biãún trong âäúi tæåüng Application âãø læu nhæîng thäng tin toaìn cuûc, hay caïc cåì baïo hiãûu. Vê duû: Application (“ DatabaseAccessFlag ”): cåì cho biãút coï ai âang truy xuáút Database khäng . Application (“ AccessNumber ”): säú láön truy xuáút dãún æïng duûng. Khi khåíi âäüng hay âoïng æïng duûng giaï trë naìy dæåüc cáûp nháût vaìo Database. Application (“ arrayTopicName ”): biãún daîy læu danh saïch caïc chuí âãö hiãûn coï cuía hãû thäúng. Træåïc khi thay âäøi giaï trë caïc biãún Application nãn Lock laûi vaì sau khi thay âäøi nhåï Unlock 2.4.3.2 Request Object: Object Request láúy nhæîng giaï trë maì brower cuía client truyãön âãún server thäng qua mäüt request daûng HTTP. Syntax: Request [.Collection](Variable) Collection: ClientCertificate: nàòm trong HTTP request chæïa giaï trë certificate cuía client. Cookies: giaï trë cuía nhæîng biãún Cookies âæåüc gåíi trong HTTP request. Form : giaï trë cuía caïc thaình pháön (nhæ textbox, listbox,..) trong Form. QueryString : giaï trë cuía nhæîng biãún trong query. Server Variable: giaï trë cuía nhæîng biãún mäi træåìng (âæåüc xaïc âënh træåïc). Mäüt säú biãún trong Collection ServerVariable: Logon_user: account WinNT âang login. Path_Info: âæåìng dáùn logic âãún file âang âæåüc goüi Path_Translated: âæåìng dáùn váût lyï âãún file âang âæåüc goüi Script_Name: âæåìng dáùn aío âãún Script âang âæåüc thæûc thi Server_Name: host name cuía server, laì alias cung cáúp båíi DSN hay âëa chè IP cuía server. Vê duû: Request.Form(“txtUsername”): giaï trë username trong form âæåüc submit lãn Request.QueryString(“Yeucau”): giaï trë cuía tham säú “yãu cáöu “ gåíi trong QueryString. 2.4.3.3 Response Object Chuïng ta coï thãø sæí duûng Object response âãø gåíi kãút quaí âãún Client. Syntax: Response.Collection | Property | method Collection: Cookies : xaïc âënh giaï trë biãún Cookies. Nãúu chè âënh Cookies khäng täön taûi thç noï seî âæåüc taûo ra. Nãúu Cookies âaî täön taûi thç noï seî nháûn mäüt giaï trë måïi,vaì giaï trë cuî bë máút âi. Cuï phaïp: Response.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] = value Tham säú Cookie :Tãn cuía Cookie Key : Mäüt tham säú tuìy choün. Nãúu key âæåüc chè âënh, Cookie laì thæ muûc vaì key laì táûp value Attribute: chè âënh thäng tin vãö chênh Cookie. Tham säú thuäüc tênh coï thãø mäüt trong caïc giaï trë sau : Tãn yï nghéa Domain Chè ghi. Nãúu chè âënh Cookie seî gåíi mäüt yãu cáöu âãún Domain naìy Xepires Chè ghi. Dæî liãûu trong pháön kãút thuïc Cookie. Dæî liãûu naìy âàût thæï tæû cho Cookie vaì læu træî trong âéa maïy khaïch sau khi Session kãút thuïc. Nãúu thuäüc tênh naìy khäng âæåüc âàût cho dæî liãûu ngoaûi træì dæî liãûu hiãûn taûi.Cookie seî kãút thuïc khi Session kãút thuïc. Haskeys Chè âoüc. Chè âënh mäüt träng hai Cookie chæïa khoïa Path Chè ghi. Nãúu chè âënh Cookie seî gåíi nhæîng yãu cáöu âãún âæåìng dáùn naìy. Nãúu thuäüc tênh naìy khäng âæåüc âàût thç âæåìng dáùn phán chia dæî liãûu seî âæåüc sæí duûng. Recure Chè ghi. Xaïc âënh Cookie âæåüc baío âaím Properties : + Buffer: cho pheïp trang output âæåüc læu trong buffer hay khäng + ContentType: chè âënh näüi dung cuía HTTP response. + Expires: chè ra khoaíng thåìi gian træåïc khi hãút haûn. + ExpiresAbsolute: chè ra ngaìy giåì hãút haûn. + Status: giaï trë traûng thaïi cuía server. Methods: + AddHeader: âàût tãn header cuía HTML. + AppendToLog: thãm mäüt chuäùi vaìo cuäúi file Log cuía Web Server cho request naìy . + BinaryWrite: xuáút thäng tin ra output HTML daûng binary. + Clear: Xoïa âãûm output HTML. + End: duìng xæí lyï file .asp vaì traí vãö kãút quaí hiãûn taûi. + Flush: gåíi thäng tin trong buffer cho client. + Redirect: gåíi mäüt thäng baïo cho browser âënh hæåïng âãún mäüt URL khaïc + Write: ghi mäüt biãún ra output nhæ laì mäüt chuäùi. 2.4.3.4 Server Object Cho pheïp truy xuáút âãún caïc method vaì property cuía server nhæ laì nhæîng haìm tiãûn êch. Syntax: Server.method Properties: ScriptTimeout: khoaíng thåìi gian daình cho Script chaûy Methods: + CreateObject: taûo mäüt instance cuía server component. + HTMLEncode: maî hoïa mäüt chuäùi theo daûng HTML + MapPath: aïnh xaû âæåìng dáùn aío (laì âæåìng dáùn tuyãût âäúi trãn server hiãûn haình hoàûc âæåìng dáùn tæång âäúi trãn trang hiãûn taûi) thaình âæåìng dáùn váût lyï. + URLencode: maî hoïa mäüt chuäùi (kãø caí kê tæû escape) theo qui tàõc maî hoïa URL 2.4.3.5 Session Object Chuïng ta coï thãø sæí duûng 1 object session âãø læu træí thäng tin cáön thiãút cho 1 user-session naìo âoï. Nhæîng biãún âæåüc læu træî trong object session váùn täön taûi khi user nhaíy tæì trang naìy sang trang khaïc trong æïg duûng. Web Server tæû âäüng taûo object session khi user chæa coï session yãu cáöu mäüt trang web. Caïc biãún session coï táöm væûc trong session âoï maì thäi. Syntax: Session.property | method Properties: SessionID : traí vãö sessionID cho user Timeout: khoaíng thåìi gian täön taûi cuía session tênh bàòng phuït Methods: Abandon: xoïa boí mäüt object session, traí laûi taìi nguyãn cho hãû thäúng . Vê duû: Ta coï thãø taûo caïc biãún trong âäúi tæåüng Session âãø læu thäng tin cho mäùi kãút näúi âãún Server. Session(“login”): cho biãút ngæåìi yãu cáöu truy xuáút âãún trang coï login chæa. Session(“Username”): tãn caí Account taûo ra Session hiãûn taûi Session(“SelectedTopic”): tãn chuí âãö trang âæåüc choün âãø thæûc hiãûn mäüt thao taïc naìo âoï 2.4.4 Sæí duûng caïc ActiveX Server Component: ActiveX Server Component( træåïc âáy âæåüc goüi laì Automation Server) âæåüc thiãút kãú âãø chaûy trãn Web Server nhæ laì mäüt pháön cuía æïng duûng trãn Web. Component chæïa âæûng nhæîng âàûc træng chung maì chuïng ta khäng cáön phaíi taûo laûi nhæîng âàûc træng naìy. Component thæåìng âæåüc goüi tæì nhæîng file.asp. Tuy nhiãn, chuïng ta coï thãø goüi nhæîng component naìy tæì nhæîng Source khaïc nhau nhæ laì: mäüt æïng duûng ISAPI, mäüt server component, hoàûc mäüt ngän ngæî tæång thêch OLE (OLE Compatible languge). 2.4.4.1 Taûo mäüt instance cuía component: Chuïng ta coï thãø taûo mäüt instance cuía mäüt ActiveX Server Component våïi mäüt cáu lãûnh âån giaín. Khi chuïng ta âaî taûo âæåüc mäüt instance cuía mäüt component, thç chuïng ta coï thãø sæí duûng nhæîng phæång phaïp (method) liãn quan âãún component âoï hoàûc âàût(set) vaì âoüc(read) nhæîng thuäüc tênh(property) cuía noï.sau âáy laì mäüt Script sæí duûng method Server.CreateObject âãø taûo mäüt instance cuía Browser Capabilities Component vaì gaïn vaìo biãún bc: Ta cuîng coï thãø sæí duûng tag âãø taûo mäüt instance component. Vê duû sau taûo ra mäüt instance cuía Ad Rotator Component: ASP coï sàôn 5 ActiveX Server Component: + Database Access Component + Ad Rotator Component + Browser Capabilities Component + Content linking Component 2.4.4.2 Database Access Component (Truy xuáút dæî liãûu tæì Database): Chuïng ta coï thãø sæí duûng Database Access Component âãø truy xuáút âãún Database tæì mäüt æïng duûng cuía Web. Chuïng ta coï thãø hiãøn thë toaìn bäü näüi dung cuía mäüt baíng (table), cho pheïp ngæåìi sæí duûng xáy dæûng nhæîng Query, thæûc hiãûn nhæîng thao taïc trãn Database tæì trong trang Web. Database Access Component sæí duûng ADO (ActiveX Data Object) âãø truy xuáút thäng tin læu træî trong mäüt Database hoàûc mäüt cáúu truïc dæî liãûu thäúng kã khaïc. Noï cuîng sæí duûng âàûc tênh connection Pooling cuía ODBC âãø truy xuáút Database hæîu hiãûu hån. Caïc æïng duûng Database truyãön thäúng taûo mäüt connection âån giaín âãún Database vaì conection naìy âæåüc sæí duûng trong suäút thåìi gian æïng duûng täön taûi. Tuy nhiãn, do baín cháút Stateless cuía Web, nãn mäüt æïng duûng Database dæûa trãn Web phaíi måí vaì âoïng mäüt connection måïi trãn mäùi trang. Mäüt phæång phaïp âãø taûo mäüt connection láu daìi âãún Database laì taûo mäüt connection âãún Database cho mäùi user vaì læu træî connection naìy trong Session Object. Tuy nhiãn vç phæång phaïp naìy tàng säú idle connection âãún Database nãn noï chè âæåüc sæí duûng åí nhæîng Web Site coï læu læåüng thäng tin tháúp (low traffic). Mäüt phæång phaïp hæîu hiãûu hån âãø quaín lyï nhæîng connection âãún Database dæûa trãn Web laì sæí duûng connection pooling cuía ODBC. Connection pooling duy trç viãûc måí connection âãún Database vaì quaín lyï connection chung cho nhiãöu yãu cáöu cuía nhæîng ngæåìi sæí duûng khaïc nhau âãø âaím baío hiãûu suáút vaì giaím säú idle connection. Âäúi våïi mäùi yãu cáöu connection, connection pooling âáöu tiãn xaïc âënh idle connection åí trong pooling khäng. Nãúu coï connection pooling traí vãö connection âoï thay vç taûo mäüt connection âãún Database. Connection khäng coìn näúi våïi Database vaì ra khoíi connection pooling nãúu åí trong traûng thaïi idle hån 60 giáy. Connection pooling màûc âënh âæåüc cho pheïp trong ASP. Chuïng ta coï thãø cáúm connection pooling bàòng caïch âàût Start Connection Pool = 0 trong Registry entry. Âãø sæí duûng täút nháút connection pooling, ta nãn måí vaì âoïng connection âãún Database trong mäùi trang ASP. Tuy nhiãn, ta nãn âàût nhæîng property cuía connection mäüt láön vaì sæí duûng laûi chuïng åí mäùi trang sau. Vê duû: Chuïng ta coï thãø sæí duûng “connection string” trong file Global.asa âãø chè ra property cuía connection trong biãún cäú Session_OnStart nhæ script sau: Session (“ConnectionString”) = “dsn=Adworks; uid=adworks; pwd=adworks” Sau âoï, trong mäùi file .ASP maì coï truy xuáút Database chuïng ta coï thãø viãút: âãø taûo mäüt instance cuía âäúi tæåüng connection cho trang âoï vaì sæí duûng script: Conn.OpenSession(“ConnectionString”) âãø måí connection. Åí cuäúi trang , ta âoïng connection bàòng script: Conn.close Giaï trë Timeout màûc âënh cho connection pooling laì 60 giáy. Ta coï thãø thay âäøi giaï trë naìy cho mäüt ODBC Driver bàòng caïch âàût Registry Key nhæ sau: \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ODBCINST.INI \ driver-name\Cptimeout = timeout (REG_SZ, âån vë laì giáy) 2.4.4.3 Browser Capabilities Component: Browser Capabilities Component cung cáúp cho Script såü mä taí vãö khaí nàng (capability) cuía Web brower åí client. Khi mäüt browser näúi våïi mäüt Web brower, noï tæû âäüng gåíi User Agent HTTP header. Header naìy laì mäüt chuäùi ASCII maì chè ra loaûi browser vaì säú version cuía noï .Browser Capabilities Component so saïnh header naìy våïi nhæîng entry trong file Browscap.ini. Nãúu tháúy phuì håüp thç Browser Capabilities Component thæìa nháûn nhæîng thuäüc tênh cuía browser maì chuïng phuì håüp våïi User Agent header. Nãúu component khäng tçm tháúy header trong Browscap.ini, noï seî láúy nhæîng thuäüc tênh cuía browser màûc âënh. Nãúu component khäng tçm tháúy header phuì håüp vaì browser màûc âënh khäng âæåüc chè ra trong file Browscap.ini, noï âàût moüi thuäüc tênh bàòng chuäùi “UNKNOWN”. Ta coï thãø thãm nhæîng thuäüc tênh måïi cho component naìy âån giaín bàòng caïch cáûp nháût file Browscap.ini. 2.4.4.4 Ad Rotator Component: Ad Rotator Component cho pheïp ta thæûc hiãûn chuäùi caïc hçnh aính kãú tiãúp nhau thay âäøi trãn maìn hçnh mäüt caïch tæû âäüng, noï coìn cho pheïp taûo ra caïc link tæì nhæîng hçnh aính naìy. Component naìy ráút hæîu duûng trong caïc æïng duûng coï tênh cháút quaíng caïo, giåïi thiãûu. Vê duû: 2.4.4.5 File Access Component: component naìy cho ta viãûc truy xuáút vaìo hãû thäúng file cuía server. Noï coï hai âäúi tæåüng giuïp ta thæûc hiãûn âiãöu naìy laì FileSystemObject vaì TextStream. 2.2.4.6 Content Linking component: Content Linking component quaín lyï danh saïch caïc URL âãø chuïng ta coï thãø xæí lyï caïc trang trong Web Site nhæ laì caïc trang trong mäüt quyãøn saïch. Chuïng ta coï thãø sæí duûng Content Linking component âãø taûo vaì cáûp nháût tæû âäüng muûc luûc, âæåìng liãn kãút cuía nhæîng trang Web træåïc vaì sau. Âiãöu naìy tháût lyï tæåíng cho nhæîn æïng duûng nhæ laì Online Newspaper. Content Linking component tham khaío âãún file content linking list, file naìy chæïa danh saïch caïc trang Web âæåüc liãn kãút våïi nhau. Danh saïch naìy âæåüc læu træî taûi Web server. 3. ODBC (Open Database Connectivity) Ngaìy nay coï ráút nhiãöu hãû thäúng Database khaïc nhau, nãúu khäng coï mäüt chuáøn chung âãø giao tiãúp giæîa nhæîng hãû thäúng Database naìy thç khi æïng duûng chuyãøn âäøi tæì hãû thäúng Database naìy sang hãû thäúng khaïc, maî cuía chæång trçnh phaíi thay âäøi laûi cho phuì håüp. Âãø giaíi quyãút tçnh traûng âoï, ngæåìi ta âaî âæa ra mäüt chuáøn âãø caïc kiãøu Database khaïc nhau coï thãø giao tiãúp âæåüc våïi nhau. Âoï laì ODBC. ODBC laì mäüt låïp træìu tæåüng giæîa chæång trçnh æïng duûng vaì hãû thäúng Database. Låïp naìy cho pheïp chuïng ta sæí duûng caïc phaït biãøu theo ngän ngæî SQL âãø truy xuáút nhæîng Database coï häø tråü ngän ngæî SQL vaì mäüt säú Database khaïc. ODBC laì låïp phuûc vuû giao tiãúp giæîa chæång trçnh æïng duûng vaì hãû âiãöu haình cuîng nhæ hãû thäúng file cuía Database. ODBC nháûn nhæîng yãu cáöu truy xuáút thäng tin tæì chæång trçnh æïng duûng, chuyãøn noï thaình ngän ngæî maì Database engine hiãøu âæåüc âãø truy xuáút thäng tin tæì Database. Nhæ váûy noï cho pheïp chuïng ta phaït triãøn táûp håüp caïc haìm vaì caïc phæång thæïc truy xuáút âãún Database maì khäng cáön hiãøu sáu vãö Database âoï. Mäüt vê duû âiãøn hçnh nháút laì MS Acces. Trong MS Access cho pheïp chuïng ta Link hay attach mäüt baín (table) âãún Database. Khi thæûc hiãûn âiãöu naìy, Access seî nhàõc chuïng ta choün loaûi Database naìo ( nhæîng loaûi Database maì Acceísstæûc tiãúp häø tråü ), nãúu khäng coï loaûi Database phuì håüp chuïng ta coï thãø choün ODBC. Khi choün ODBC, noï seî liãût kã táút caí caïc cáúu hçnh khaïc nhau maì chuïng ta âaî thaình láûp, vaì choün mäüt trong säú âoï báút kãø loaûi Database engine. Khi æïng duûng laìm viãûc våïi ODBC, noï laìm viãûc våïi Database source vaì Database engine maì noï tham khaío. Khi thiãút láûp cáúu hçnh cho client maì install nhæîng kãút håüp driver-Database (driver-to-Database combination). Nhæîng kãút håüp naìy seî âæåüc âàût tãn vaì âæåüc sæí duûng khi chuïng ta muäún yãu cáöu kãút näúi âãø truy xuáút âãún Database âoï. Nhæîng kãút håüp(combination) giæîa Database vaì driver goüi laì nhæîng Database Source Name hay nhæîng DSN. Khi muäún måí mäüt Database thäng qua ODBC, chuïng ta phaíi cung cáúp DSN. UserID, vaì Password. ODBC seî láúy nhæîng thäng säú maì chuïng ta âaî cáúu hçnh sàôn (trong Control Panel - ODBC32) âãø taûo sæû kãút näúi. Nhæïng thaình pháön chung cuía DSN Thaình pháön Mä taí DSN Tãn DSN maì chuïng ta âaî âàût khi cáúu hçnh ODBC UID UserID âæåüc sæí duûng âãø login vaìo Database PWD Password âæåüc sæí duûng khi login Nhæ váûy, âãø truy xuáút âãún caïc Database thäng qua ODBC, ta phaíi caìi âàût driver cho Database âoï. ODBC coï nhiãöu driver häø tråü cho caïc Database khaïc nhau âãø chuyãøn caïc baín tênh hay tháûm chê caïc file text thaình data source. Hãû âiãöu haình càn cæï vaìo thäng tin Registry ghi båíi ODBC Administrator âãø xaïc âënh cáúp cuía ODBC driver giao tiãúp våïi data source. Viãûc naûp ODBC driver laì “ trong suäút “ (transparent) âäúi våïi chæång trçnh æïng duûng. Trong mäi træåìng maûng, ODBC âaím nháûn luän caí viãûc xæí lyï nhæîng váún âãö truy xuáút data trãn maûng nhæ sæû truy xuáút âäöng thåìi, giaíi quyãút âuûng âäü. Toïm laûi, ODBC laì mäüt giao tiãúp láûp trçnh chuáøn cho ngæåìi phaït triãøn æïng duûng vaì nhaì cung cáúp Database. Træåïc khi ODBC tråí thaình mäüt chuáøn khäng chênh thæïc cho caïc chæång trçnh æïng duûng trãn Windows giao tiãúp våïi caïc hãû thäúng Database, ngæåìi láûp trçnh phaíi sæí duûng nhæîng ngän ngæî riãng cho mäùi Database maì hoü muäún kãút näúi tåïi. Khi ODBC ra âåìi thç ngæåìi láûp trçnh khäng coìn báûn tám vãö âiãöu naìy næîa, hoü coï thãø truy xuáút âãún caïc Database khaïc nhau bàòng caïc thuí tuûc vaì haìm nhæ nhau. Maî cuía chæång trçnh æïng duûng khäng thay âäøi khi Database source chuyãøn tæì hãû thäúng Database naìy sang hãû thäúng khaïc, vê duû tæì Access sang SQL server. ¨ Æu vaì nhæåüc âiãøm cuía ODBC Æu: vç ODBC cung cáúp sæû truy xuáút âãún báút kyì daûng Database thäng duûng coï sàôn, nãn taûo sæû uyãøn chuyãøn trong nhæîng æïng duûng. Chuïng ta coï thãø chuyãøn æïng duûng tæì hãû thäúng naìy sang hãû thäúng Database khaïc maì khäng täún nhiãöu chi phê vaì cäng sæïc. Tãn SDN cuía chuïng ta coï thãø tham khaío âãún báút kyì mäüt Database naìo. Âiãöu naìy cho pheïp chuïng ta coï thãø tham khaío âãún báút kyì mäüt Database naìo. Nhæ váûy chuïng ta coï thãø phaït triãøn æïng duûng theo mäüt hãû thäúng Database naìy (vê duû nhæ Microsoft Access) nhæng laûi hiãûn thæûc thaình saín pháøm sæí duûng hãû thäúng Database khaïc (vê duû nhæ Microsoft SQL server) bàòng caïch ráút âån giaín laì thay âäøi driver âæåüc sæí duûng DSN maì chuïng ta âënh nghéa trong æïng duûng. Nhæåüc: Viãûc goüi haìm qua låïp træìu tæåüng ODBC âãún Database engine khäng phaíi laì khäng täøn phê. AÍnh hæåíng låïn nháút laì ODBC phaíi häø tråü khaí nàng chuyãøn âäøi caïc haìm âæåüc goüi tæì æïng duûng, viãûc naìy cáön phê täøn cho viãûc xæí lyï vaì laìm quaï trçnh truy xuáút Database cháûm âi mäüt chuït. Roî raìng, låüi êch cuía Database âem laûi laì ráút âaïng kãø, tuy nhiãn truy xuáút thäng qua ODBC khäng nhanh choïng nhæ truy xuáút træûc tiãúp âãún Database. 4. Cäng cuû xáy dæûng Trang Web. Dæa trãn cå såí lyï thuyãút âaî nghiãn cæïu âæåüc åí trãn kãút håüp våïi cäng cuû laì Visual InterDev âãø xáy dæûng caïc trang web trong Web Site cuía mçnh. Visual InterDev laì mäüt trong nhæîng cäng cuû maûnh häø tråü trong viãûc thiãút kãú caïc Web Site. 4.1 Giåïi thiãûu så læåüc vãö Visual InterDev Visual InterDev cuîng laì mäüt cäng cuû láûp trçnh nhæng noï thuäüc hoü Visual nãn noï laì cäng cuû láûp trçnh træûc quan. Nãn ráút dãù daìng láûp trçnh. Cäng cuû naìy häù tråü táút caí nhæîng phæång thæïc (Method), nhæîng thuäüc tênh(Properties), nhæîng sæû kiãûn(Event) cho ngæåìi láûp trçnh âãø taûo ra caïc file .ASP hoàûc caïc file .HTML ráút linh hoaût vaì âäöng thåìi noï cuîng giuïp taûo hoàûc thiãút kãú cå såî dæî liãûu mäüt caïc mau choïng linh hoaût. Têch håüp âæåüc nhiãöu cå såí dæî liãûu. Muäún sæí duûng Visual InterDev 6.0 ta phaíi caìi âàût tæì bäü Visual Studio 6.0 Khi chaûy Visual InterDev noï seî coï giao diãûn nhæ sau : xem hçnh1 Trong khung bãn phaíi chæïa caïc thanh cäng cuû caïc thuäüc tênh cuía dæû aïn chuïng ta laìm viãûc. Khung bãn phaíi laì khung thiãút kã,ú ta coï thãø tæû do thiãút kãú caïc file coï daûng .ASP hoàûc .HTML coï näüi dung ta muäún trçnh baìy trãn trang Web cuía mçnh. Khung Cäng cuû Thuäüc tênh file Thuäüc tênh Cäng cuû Chãú âäü Thiãút kãú Chãú âäü ghi maî Hçnh1 + Khung cäng cuû: Chæïa caïc cäng cuû cáön thiãút âãø láûp trçnh nhæ Textbox, Command Buttun, Recordset .v.v. Nãúu chuïng ta âang láûp trçnh cho mäüt trang HTML thç ta choün khung cäng cuû coï tiãu âãö chung laì HTML. Coìn nãúu chuïng ta láûp trçnh cho trang ASP thç chuïng ta choün khung cäng cuû coï tiãu âãö chung laì Design_Time Controls . Tæång æïng våïi mäùi cäng cuû ta choün caïc thuäüc tênh phuì håüp vaì viãút caïc maî lãûnh âãø âiãöu khiãøn chuïng. Coï thãø duìng ngän ngæî cuía VBScript hoàûc JavaScript âãø viãút caïc cáu lãûnh âiãöu khiãøn tuìy thuäüc vaìo såí thêch ngæåìi láûp trçnh. + Thuäüc tênh file: Khung thuäüc tênh file seî baïo caïo cho chuïng ta biãút file chuïng ta âang laìm viãûc laì file tãn gç coï thuäüc tênh laì gç (.ASP hoàc .HTML ..vv.) vaì âæåìng dáùn cuía file âoï nàòm trong thæ muûc naìo. + Thuäüc tênh cäng cuû: Cho chuïng ta biãút cäng cuû chuïng ta thuäüc loaûi naìo vê duû nhæ TextBox, Command Buttun .vv. Ta coï thãø thay âäøi thuäüc tênh cuía cäng cuû âoï phuì håüp våïi yãu cáöu mong muäún. + Chãú âäü thiãút kãú: Khi ta choün åí chãú âäü naìy thç khung bãn phaíi seî åí chãú âäü thiãút kãú luïc naìy ta thæûc hiãûn viãûc thiãút kãú trang Web cuía chuïng ta mäüt caïc træûc quan. + Chãú âäü ghi maî: khi ta choün åí chãú âäü naìy thç khung bãn phaíi seî chuyãøn sang chãú âäü soaûn thaío bàòng maî lãûnh. Trong chãú âäü naìy ta coï thãø viãút caïc maî lãûnh âãø âiãöu khiãøn caïc âäúi tæåüng vaì caïc cäng cuû mäüt caïc tuìy thêch. Viãûc ghi maî vaìo caïc trang .ASP, trang .HTM cuîng tæång âäúi nheû nhaìng vç noï coï häø tråü caïc phæång thæïc, caïc thuäüc tênh. Ta chè viãûc cheìn caïc Âoaûn Script tæång æïng âãø âiãöu khiãøn. PHÁÖN 3 NÄÜI DUNG ÂÃÖ TAÌI 1.Khaío saït hãû thäúng maûng cuía træåìng Hãû thäúng maûng cuía Khoa cäng Nghãû Thäng Tin træåìng Âaûi Hoüc Kyî Thuáût gäöm coï 4 phoìng maïy. Caïc phoìng maïy 1, 2, 3 âæåüc bäú trê liãn tiãúp nhau taûi táöng 2 thuäüc khu A cuía træåìng, caïc phoìng maïy naìy phuûc vuû cho caïc sinh viãn chuyãn nghaình. Coìn phoìng maïy säú 4 âæåüc bäú trê åí táöng 3 cuîng thuäüc khu A noï phuûc vuû cho sinh viãn åí giai âoaûn âai cæång cuía caïc khoa trong træoìng. Maûng maïy tênh trong caïc Phoìng 1, 2, 3 sæí duûng hãû âiãöu haình WindowsNT vaì Unix. Phoìng maïy säú 3 laì phoìng thæåìng daình âãø cho sinh viãn caïc khoïa cuäúi laìm âãö taìi täút nghiãûp nãn phoìng maïy naìy ráút cáön caïc trang web âãø cung cáúp thäng tin vãö caïc âäö aïn täút nghiãûp cuía caïc khoïa træåïc cho caïc sinh viãn laìm âãö taìi täút nghiãûp tham khaío 2.Khaío saït yãu cáöu vãö Sæí duûng thäng tin Tæì yãu cáöu thæûc tãú cuía sinh viãn åí caïc khoïa sau trong caïc khoa noïi chung, vaì khoa cäng nghãû thäng tin noïi riãúng muäún coï mäüt Web Site âãø truy cáûp caïc âäö aïn täút nghiãûp, vaì âäö aïn män hoüc cuía caïc khoïa træåïc âãø tham khaío vaì nghiãn cæïu thãm. Cho nãn Web Site naìy chuí yãúu seî âæa lãn âäö aïn cuía caïc khoïa træåïc cho sinh viãn coï cå häüi truy cáûp. Thäng tin âæa lãn bao gäöm: Âäö aïn täút nghiãûp caïc khoïa. Âäö aïn män hoüc caïc khoïa Thåìi khoïa biãøu cuía caïc låïp trong khoa cäng nghãû thäng tin Thäng tin vãö caïc hoaût âäüng cuía khoa Thäng tin vãö cå cáúu täø chæïc laînh âaûo cuía træåìng vaì khoa. Thäng tin vãö danh saïch caïc giaíng viãn cuía khoa Thäng tin vãö taìi saín hiãûn coï cuía khoa Giåïi thiãûu vãö træåìng Mäùi thäng tin trãn seî âæåüc näúi âãún caïc trang tæång æïng mang thäng tin riãng cho tæìng trang. Mäùi trang seî giaí quyãút tæìng nhiãûm vuû riãng âãø âaïp æïng nhu cáöu sinh viãn truy cáûp. 3.Thiãút kãú trang Web 3.1Quaï trçnh thiãút kãú trang Web 3.1.1 Choün loüc, chuáøn hoïa dæî liãûu Muûc âêch: Nhàòm âæa lãn Web Site nhæîng dæî liãûu tháût cáön thiãút, âãø âaïp æïng nhu cáöu cho sinh viãn taûi træåìng ÂHKT mäüt caïch xaïc âaïng. Traïnh tçnh traûng âæa nhæîng thäng tin khäng coï giaï trë hoüc hoíi, nghiãn cæïu vaì khäng laình maûnh lãn maûng træåìng. Cho nãn viãûc choün loüc vaì chuáøn hoïa dæî liãûu laì mäüt bæåïc khäng thãø thiãúu trong tiãún trçnh thiãút kãú Web Site. Caïch thæûc hiãûn: Muäún choün loüc vaì chuáøn hoïa dæî liãûu thç âoìi hoíi chuïng ta phaíi traí låìi cho âæåüc caïc cáu hoíi sau: + Nhu cáöu cuía Sinh viãn cáön truy cáûp nhæîng gç ? + Coï bao nhiãu âäúi tæåüng maì chuïng ta cáön phaíi phuûc vuû ? + Hçnh thæïc hay khuän máùu dæî liãûu maì chuïng ta phuûc vuû cho sinh viãn ? Khi chuïng ta traí låìi âæåüc nhæîng cáu hoíi naìy räöi thç chuïng ta måïi täø chæïc dæî liãûu cho phuì håüp. Trong âäö aïn naìy dæî liãûu âæåüc bäú trê dæåïi daûng caïc baíng ghi cho nãn phaíi phaït hoüa cáúu truïc cuía caïc baíng ghi nhæ sau: Tbthoikhoabieu Stt Khoa Lop Thu2 Thu3 Thu4 Thu5 Thu6 Thu7 Tbdoanmonhoc Stt Khoa Lop Hovaten Doanmonhoc Lienket Password Tbgiangvien Stt Ten Hovaten Diachi dienthoai Lienket Tbdoan Stt Khoa Lop Hovaten Doantotnghiep Lienket Password 3.1.2 Täø chæïc læu træî dæî liãûu tæì Access Muûc âêch: Access laì hãû quaín trë cå såí dæî liãûu phäø biãún, linh âäüng, dãù sæí duûng. Âæåüc näúi kãút dãù daìng våïi nhiãöu trçnh æïng duûng khaïc.Täø chæïc dæî liãûu nhàòm giuïp cho ngæåìi sæí duûng cuîng nhæ ngæåìi thiãút kãú coï caïi nhçn täøng quaït vaì hãû thäúng vãö dæî liãûu maì mçnh âang thæûc hiãûn trãn noï. Caïch thæûc hiãûn: Dæî liãûu cuía âäö aïn âæåüc khåíi taûo tæì Access + Bæåïc 1: Khåíi âäüng Access - choün Blank Database + Bæåïc 2: Âàût tãn cho cå såí dæî liãûu maì chuïng ta cáön taûo ra vaì choün âæåìng dáùn thêch håüp âãø cáút file dæî liãûu âoï vê duû: Dulieudoan.mdb + Bæåïc 3: Choün muûc Table - sau âoï New + Bæåïc 4: Ta thiãút kãú caïc træåìng tæång æïng våïi caïc kiãøu dæî liãûu cuía træåìng âoï sao cho phuì håüp våïi træåìng dæî liãûu maì ta muäún taûo. + Bæåïc 5: Save baíng dæî liãûu væìa taûo vaì âàût tãn cho noï. Trong âäö aïn naìy coï 5 baíng âoï laì: Tbdoan : chæïa dæî liãûu cho caïc âäö aïn täút nghiãûp cuía caïc sinh viãn Tbmonhoc: chæïa dæî liãûu cho caïc âäö aïn män hoüc cho caïc sinh viãn Tbdsgiangvien: chæïa dæî liãûu vãö caïc giaíng viãn trong khoa Thoikhoabieu : chæïa dæî liãûu vãö thåìi khoïa biãøu trong khoa Tbfilm: chæïa tãn caïc file film aính âãø phuûc vuû cho viãûc giaíi trê. 3.1.3 Duìng Visual InterDev thiãút kãú trang Web daûng ASP Muûc âêch: Visual InterDev laì mäüt trong nhæîng cäng cuû maûnh häø tråü trong viãûc thiãút kãú caïc Web Site. Viãûc taûo ra caïc trang ASP vaì caïc trang HTML ráút nhanh coï âäü äøn âënh cao. Giuïp cho ngæåìi thiãút kãú dãù daìng tiãúp cáûn âæåüc dæî liãûu mçnh muäún âæa lãn trang Web. Caïch thæûc hiãûn: Nhæ âaî giåïi thiãûu vãö Visual InterDev åí pháön trãn. Chuïng ta muäún khåíi âäüng noï, thæûc hiãûn caïc bæåïc: Choün Start - choün Program - choün MicroSoft Visual Studio 6.0 - choün MicroSoft Visual InterDev 6.0 Sau khi âaî khåíi âäüng âæåüc Visual InterDev. Nãúu chuïng ta muäún khåíi taûo mäüt trang ASP thç thæûc hiãûn caïc bæåïc sau: B1: Ta âàût vaûch saïng choün taûi thæ muûc maì ta muäún cáút giæî trang ASP, hoàûc âàût taûi thæ muûc Project gäúc. B2: Click nuït chuäüt phaíi - choün Add - choün Active Server Page. Räöi âàût tãn cho file .ASP naìy. Sau khi thæûc hiãûn xong bæåïc naìy, mäüt trang ASP âæåüc khåíi taûo sàôn saìng cho baûn thiãút kãú. Chuï yï : * Caïc âäúi tæåüng quan troüng trong thanh cäng cuû häø tråü cho chuïng ta trong viãûc âiãöu khiãøn luäöng dæî liãûu âoï laì: + Âäúi tæåüng Recordset âiãöu khiãøn caïc baín ghi dæî liãûu maì ta âaî taûo tæì Access. Trong âäúi tæåüng naìy ta phaíi choün baín ghi tæång æïng våïi luäöng dæî liãûu maì ta âiãöu khiãøn. Muäún choün thuäüc tênh cuía noï. ta thæûc hiãûn caïc bæåïc sau: Click chuäüt phaíi vaìo âäúi tæåüng Recordset - choün muûc propertive - choün muûc Database Object - choün tãn baíng ghi maì chuïng ta cáön thãø hiãûn vaì thao taïc trãn noï. + Âäúi tæåüng Grid: Âäúi tæåüng naìy duìng âãø thãø hiãûn näüi dung cuía cå såí dæî liãûu dæåïi daûng baíng. Trong âäúi tæåüng naìy cuîng coï caïc tuìy choün âãø thiãút kãú giao diãûn cho âeûp vaì tuìy choün âäúi tæåüng Recordset maì ta cáön thãø hiãûn. + Âäúi tæåüng FormManager : Âäúi tæåüng naìy giuïp cho ta âiãöu khiãøn caïc hoaût âäüng trãn trang Web naìy, bàòng caïch ta choün caïc âäúi tæåüng coï trong trang Web vaì choün thuäüc tênh cuîng nhæ sæû kiãûn tæång æïng våïi tæìng âäúi tæåüng âoï âãø noï laìm viãûc theo yãu cáöu thiãút kãú cuía chuïng ta. * Âäúi våïi caïc âäö aïn täút nghiãûp hay caïc âäö aïn män hoüc, nãúu chuïng ta muäún baío máût thç ta thæûc hiãûn nhæ sau: Taûo mäüt trang HTML giåïi thiãûu så qua vãö âäö aïn âoï. Sau âoï ta cho liãn kãút våïi file Password.asp trong Web Site naìy, nãúu âäö aïn ta muäún baío máût laì âäö aïn täút nghiãûp. Coìn nãúu laì âäö aïn män hoüc thç ta cho näúi våïi file Passwordmonhoc.asp. Sau âoï trong quaï trçnh cáûp nháût âäö aïn täút nghiãûp hoàûc cáûp nháût âäö aïn män hoüc ta nãn cáûp nháût Password mäüt caïch tuìy yï. 3.1.4 Caìi trang Web Lãn maïy - Khai baïo ODBC: Chon Start - choün Setting - choün Control Pannel - choün muûc ODBC(32bit) - choün muûc System DSN - choün Add - choün muûc Microsoft Access Driver sau âoï áún nuït Finish - ta âàût cho noï mäüt tãn sau âoï ta choün âæåìng dáùn nåi coï chæïa file dæî liãûu (vê duû: "C:\MyDocuments\VisualStudioProjects\Phida\Phida_Local\DLChung\dlda.mdb") räöi áún nuït OK. Sau khi thæûc hiãûn âæåüc caïc bæåïc trãn ta áún nuït OK vaì thoaït khoíi ODBC. Nhæ váûy chuïng ta âaî taûo ra mäüt låïp giao tiãúp dæî liãûu coï tãn maì chuïng ta væìa âàût cho noï. Khi naìo ta muäún näúi kãút dæî liãûu âãø kãút xuáút vaìo server ta chè cáön khai tãn cuía låïp giao tiãúp naìy laì âuí. - Yãu cáöu våïi maïy âån: Âãø chaûy âæåüc WebSite naìy cáön phaíi coï: + Personal Web Server. Khi ta caìi Personal Web Server laì âãø ta giaí mäüt maûng trãn maïy âån, khi naìy trçnh duyãût måïi duyãût âæåüc. + Internet Explorer 4.0 tråí lãn hoàûc Netscape 4.0 tråí lãn. Yãu cáöu våïi maïy maûng : Âãø chaûy WebSite naìy cáön phaíi coï Internet Explorer 4.0 tråí lãn 3.2 Máùu Web: Web Site bao gäöm nhiãöu trang, mäùi trang chæïa mäüt thäng tin riãng vaì âæåüc liãn kãút våïi nhau båíi caïc URL. Trang Web chênh chæïa hai Frame: Frame bãn traïi vaì Frame bãn phaíi. Frame bãn traïi laì mäüt Menu chæïa caïc muûc thäng tin chênh cáön duyãût nhæ : Giåïi thiãûu vãö træåìng Âäö aïn täút nghiãûp caïc khoïa. Âäö aïn män hoüc caïc khoïa Thåìi khoïa biãøu cuía caïc låïp trong khoa cäng nghãû thäng tin Thäng tin vãö caïc hoaût âäüng cuía khoa Thäng tin vãö cå cáúu täø chæïc laînh âaûo cuía træåìng vaì khoa. Thäng tin vãö danh saïch caïc giaíng viãn cuía khoa Thäng tin vãö taìi saín hiãûn coï cuía khoa Cáûp nháût âäö aïn täút nghiãûp caïc khoïa Cáûp nháût âäö aïn män hoüc caïc khoïa Cáûp nháût danh saïch giaíng viãn Cáûp nháût thåìi khoïa biãøu. Pháön tråü giuïp (help) Frame bãn phaíi duìng âãø chæïa näüi dung cuía tæìng muûc âæåüc choün åí trong Menu cuía Frame bãn traïi khi âæåüc duyãût. Hay noïi caïch khaïc laì Frame bãn phaíi laì âêch cho caïc trang khaïc chæïa caïc näüi dung cuía caïc muûc chênh khi trçnh duyãût goüi. ÅÍ Frame bãn traïi khi ta click vaìo thanh Menu thç mäüt list chæïa caïc thäng tin nhæ trãn cáön truy cáûp seî âæåüc trçnh baìy cho ngæåìi sæí duûng âãø choün. Khi ta muäún choün thäng tin naìo thç ta chè viãûc click chuäüt vaìo muûc thäng tin âoï. Trang Web chênh coï daûng nhæ sau: Hçnh2 Khi ta choün tæìng muûc trong Menu cuía Frame bãn traïi thç mäüt trang khaïc coï näüi dung phaín aïnh cho muûc ta choün âæåüc trçnh duyãût måí vaì âàût åí Frame bãn phaíi. Vê duû ta click vaìo muûc Âäö aïn täút nghiãûp thç trang âäö aïn täút nghiãûp âæåüc trçnh duyãût goüi thäng qua URL, vaì coï daûng nhæ sau: hçnh 3 Hçnh 3 3.3 Så âäö truy tçm thäng tin Thäng tin âæa lãn maûng bao gäöm : Âäö aïn täút nghiãûp caïc khoïa. Âäö aïn män hoüc caïc khoïa Thåìi khoïa biãøu cuía caïc låïp trong khoa cäng nghãû thäng tin Thäng tin vãö caïc hoaût âäüng cuía khoa Thäng tin vãö cå cáúu täø chæïc laînh âaûo cuía træåìng vaì khoa. Thäng tin vãö danh saïch caïc giaíng viãn cuía khoa Thäng tin vãö taìi saín hiãûn coï cuía khoa Giåïi thiãûu vãö træåìng Hiãûn nay våïi sæû âa daûng cuía cäng cuû häø tråü cho trang web thç coï nhiãöu caïch bäú trê thäng tin trãn Web Site sao cho phaíi âaím baío mäüt säú yãu cáöu nháút âënh : + Âaím baío thäng tin trãn trang web phaíi roî raìng, maûch laûc + Cáúu truïc cuía thäng tin phaíi coï tênh logic cao + Trang web phaíi mang tênh tháøm myî, säúng âäüng vaì háúp dáùn + Thäng tin phaíi âæåüc baío máût tuyãût âäúi an toaìn nãúu cáön thiãút. Coï thãø mä taí så âäö truy cáûp thäng tin nhæ sau: Trang truy tçm dæî liãûu Nåi chæïa dæî liãûu Dæî Liãûu ODBC Trong trang Web naìy cå såí dæî liãûu âæåüc taûo tæì Access, vaì duìng ODBC Data Source Administrator âãø näúi kãút dæî liãûu âoï våïi maïy. Vç ODBC chæïa thäng tin dæî liãûu nguäön âãø ngæåìi duìng biãút laìm thãú naìo maì näúi dæî liãûu ngæåìi duìng yãu cáöu. Táút caí thäng tin âãöu âæåüc cáút vaìo file dlda.mdb cho nãn muäún truy cáûp thäng tin vãö váún âãö naìo thç vaìo muûc âoï. Khi click vaìo thç seî liãn kãút âãún mäüt trang tçm kiãúm vaì ta nháûp thäng tin cáön tçm vaìo häüp text (text box). Thäng tin mçnh nháûp vaìo häüp text coï thãø mçnh chæa biãút, vç thãú chè cáön nhåï mäüt tæì trong thäng tin mçnh muäún tçm thç server seî duyãût táút caí nhæîng dæî liãûu chæïa tæì âoï coï liãn quan vaì traí vãö cho Clien. Biãøu diãùn båíi hçnh 3:åí trãn Sau âoï nháún vaìo nuït Seach thç noï seî liãût táút caí nhæîng dæî liãûu maì baûn cáön tçm.Quaï trçnh laìm viãûc cuía noï âæåüc mä taí nhæ sau: khi ta click vaìo nuït Seach luïc naìy trang ASP naìy seî gåíi yãu cáöu lãn Server âãø Server xæí lyï. Sau khi âaî tçm âuïng dæî liãûu yãu cáöu thç Server seî gåíi traí kãút quaí vãö cho Client. Âæåüc biãøu diãùn båíi hçnh sau: hçnh 4 Hçnh4 Æïng våïi mäùi thäng tin trong baíng âæåüc tçm tháúy vaì liãût kã lãn thç khi ta click chuäüt vaìo muûc naìo thç noï seî âæåüc liãût kã âãún moüt trang tiãúp theo chæïa näüi dung chuïng ta cáön tçm. Trong trang naìy coï chæïa caïc muûc baïo caïo vãö âäö aïn täút nghiãûp hoàûc âäö aïn män hoüc gäöm: +Demo chæång trçnh +Baïo caïo cuía âäö aïn(pháön lyï thuyãút cuía âäö aïn) +Âaïnh gêaï cuía giaïo viãn Noï coï daûng nhæ sau: hçnh 5 Hçnh 5 Tæång æïng våïi mäùi muûc trãn thç khi ta click chuäüt vaìo tæìng muûc thç noï seî liãn kãút âãún trang chæïa näüi dung ta cáön. Vê duû : + khi ta click chuäüt vaìo muûc Demo chæång trinh server seî load chæång trçnh vaì traí vãö chaûy thæí chæång trçnh cho chuïng ta +khi ta click chuäüt vaìo muûc Baïo caïo lyï thuyãút server seî load nhæîng file word (.doc) vaì traí vãö cho clien. Âæåüc biãøu diãùn: åí hçnh 6 vaì hçnh 7 Hçnh 6 Demo chæång trçnh Hçnh 7 (baïo caïo lyï thuyãút) Tæång tæû âäúi våïi âäö aïn män hoüc cuîng âæåüc thiãút kãú nhæ âäö aïn täút nghiãûp. Caí âäö aïn täút nghiãûp vaì âäö aïn män hoüc âãöu âæåüc baío máût båíi cå chãú baío máût. Nãúu âäö aïn täút nghiãûp naìo hoàûc âäö aïn män hoüc naìo maì taïc giaí muäún baío máût khäng cho truy cáûp tæû do, hoàûc nãúu muäún truy cáûp thç phaíi thäng qua taïc giaí thç trong quaï trçnh cáûp nháût âäö aïn thç nháûp thãm Password vaìo cå såí dæî liãûu. Nãúu âäö aïn naìo âæåüc baío máût thç khi ngæåìi sæí duûng naìo muäún truy cáûp thç phaíi nháûp âuïng Password vaìo thç Server måïi traí trang cho pheïp truy cáûp âäö aïn âoï vãö cho Clien. Trang quaín lyï Password âæåüc thiãút kãú nhæ sau: Hçnh 8 Trãn phæång diãûn laì ngæåìi quaín lyï Web Site, viãûc bäø sung vaì cáûp nháût âäö aïn täút nghiãûp, âäö aïn män hoüc vaì cáûp nháût danh saïch giaíng viãn cuîng tæång tæû nhau nãn chè nãu mäüt khêa caûnh âãø minh hoüa. Vê duû cáûp nháût âäö aïn täút nghiãûp coï caïc muûc : + Khoïa hoc + Låïp + Hoü vaì tãn + Âäö aïn täút nghiãûp + Træåìng liãn kãút + Password Tæång æïng våïi mäùi muûc ta seî nháûp dæî liãûu vaìo cho phuì håüp. Riãng muûc træåìng liãn kãút thç ta seî nháûp tãn file .HTM laì trang chæïa näüi dung cuía âäö aïn maì ta muäún âæa vaìo trong cå såí dæî liãûu. Trang bäø sung, cáûp nháût âæåüc thiãút kãú nhæ sau: Hçnh 9 PHÁÖN 4 KÃÚT LUÁÛN Traíi qua hai thaïng thæûc táûp taûi træåìng, vaì mäüt thåìi gian nghiãn cæïu laìm âäö aïn täút nghiãûp våïi sæû hæåïng dáùn cuía tháöy âàûc traïch. Em âaî hoüc hoíi vaì laìm âæåüc mäüt säú váún âãö sau: + Em nghiãn cæïu pháön naìo vãö Visual InterDev 6.0 laì mäüt trong nhæîng cäng cuû laìm Web. Bãn caûnh âoï cuîng coï nghiãn cæïu thãm vãö FrontPage98. + Nghiãn cæïu ASP (Active Server Page) + Nghiãn cæïu vãö caïch liãn kãút dæî liãûu vaìo trang Web bàòng ODBC. + Viãút caïc trang .ASP tçm kiãúm vaì truy cáûp thäng tin + List cå såí dæî liãûu lãn baín trong trang .ASP mäüt caïch âäüng + Caïch baío máût thäng tin trãn trang web + Viãút caïc trang tråü giuïp trãn WebSite dæåïi daûng .CHM Bãn caûnh âoï cuîng coìn nhiãöu váún âãö cáön âàût ra âãø phaït triãøn thãm cho sau naìy laì : + Bäú trê caïc baïo caïo vãö âäö aïn täút nghiãûp hoàûc âäö aïn män hoüc theo chè muûc, theo näüi dung, theo tæìng chæång, hoàûc theo tæìng pháön âãø tiãûn cho viãûc truy cáûp nhæîng váún âãö maì ngæåìi sæí duûng cáön âãún maì thäi. Våïi thåìi gian coï haûn em chè nghiãn cæïu så vãö nhæîng váún âãö trãn vaì chæång trçnh cuîng coìn nhiãöu thiãúu soït. Kênh mong caïc tháöy goïp yï vaì chè baío thãm cho em. Trong nhæîng ngaìy sàõp âãún Khoa Cäng Nghãû thäng tin coï khaí nàng hoìa nháûp vaìo maûng internet noïi chung vaì maûng Træåìng Âaûi Hoüc Âaì Nàông noïi riãng cho nãn viãûc Tra cæïu caïc taìi liãûu nghiãn cæïu, caïc giaïo trçnh cuía caïc giaíng viãn, caïc âäö aïn täút nghiãûp cuía sinh viãn trong træåìng laì khäng thãø thiãúu. Vç váûy em muäún phaït triãøn Web Site cuía mçnh hoaìn chènh hån vãö màût hçnh thæïc vaì phong phuï hån vãö màûc näüi dung. Pháön 5 Taìi Liãûu Tham Khaío HTML 3.2 ActiveX FrontPage Web Publishing Active Server Page (ASP) Muûc luûc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAOCAOTN.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar