Thời trang thu-đông hong cách cổ điển 1960s

Sau quá trình làm đồ án em đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quí báu. Khả năng cảm nhận màu sắc tiến bộ hơn, được tiếp xúc với nhiều chất liệu, tăng kỹ năng xử lí và khắc phục một số vấn đề phát sinh trong lúc may mẫu.rèn luyện thêm kỹ năng vẽ rập. Tăng kỹ năng thiết kế rập 3D trên manacanh

pdf58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thời trang thu-đông hong cách cổ điển 1960s, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...................... ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ HU TE CH LÔØI CAÛM ÔN Em xin chaân thaønh caûm ôn coâ Nguyeãn Thuïy Traø My ñaõ taän tình höôùng daãn em thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp. Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ phaûn bieän ñaõ cho em nhöõng goùp yù coù giaù trò. Em xin chaân thaønh caûm ôn khoa Myõ thuaät coâng nghieäp tröôøng Ñaïi hoïc kyõ thuaät coâng ngheä thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em thöïc hieän ñoà aùn naøy. Sinh vieân thöïc hieän Leâ Thò Nhö HU TE CH LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 7 I. YÙ töôûng ........................................................................................................... 8 II. Lí do choïn ñeà taøi ......................................................................................... 8 1. Lí do caù nhaân .............................................................................................. 8 2. Lí do xaõ hoäi ................................................................................................. 9 III. Muïc ñích ..................................................................................................... 9 IV. Ñoái töôïng nghieân cöùu: .............................................................................. 10 NOÄI DUNG ............................................................................................................ 11 I. Giôùi thieäu sô löôïc thôøi trang theá kæ XX ........................................................ 12 1. Ñaàu theá kyû hai möôi.................................................................................. 12 2. Giöõa theá kæ 20............................................................................................ 16 3. Cuoái theá kæ 20 ............................................................................................ 20 II. Giôùi thieäu veà thôøi trang thaäp nieân 60 ........................................................ 24 1. Ñaàu nhöõng naêm 1960 ................................................................................ 25 2. Giöõa thaäp kæ 1960 ...................................................................................... 26 3. Cuoái thaäp kæ 1960 ...................................................................................... 28 III. Moâ taû lòch söû trang phuïc thaäp nieân 60 qua hình aûnh................................. 28 1. Hình aûnh trang phuïc 1960 – 63 ................................................................. 28 2. Hình aûnh trang phuïc 1962 – 1966 ............................................................. 29 3. Hình aûnh trang phuïc 1964 – 1966 ............................................................. 30 IV. Thôøi trang thaäp nieân 60 ............................................................................. 32 1. Trang phuïc ................................................................................................ 32 HU TE CH 2. Kieåu toùc ..................................................................................................... 37 3. Trang ñieåm ................................................................................................ 39 4. Giaøy deùp .................................................................................................... 40 5. Muõ noùn ...................................................................................................... 41 V. Xu höôùng ................................................................................................... 41 1. Xu höôùng thôøi trang hieän ñaïi nhöng taùi hieän laïi phong caùch coå ñieån ...... 41 2. Nhöõng NTK naøo ñaõ vaø ñang taùi hieän laïi theå loaïi thôøi trang coå ñieån. ....... 46 VI. Giaûi phaùp thieát keá ..................................................................................... 49 1. Phom daùng ................................................................................................ 49 2. Chaát lieäu .................................................................................................... 50 3. Maøu saéc ..................................................................................................... 52 4. Xöû lí .......................................................................................................... 53 5. Phuï lieäu ñi keøm ......................................................................................... 55 MAÃU PHAÙT THAÛO ............................................................................................... 56 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 77 Taøi lieäu tham khaûo .......................................................................................... 79 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 7 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 8 I. YÙ töôûng Thôøi trang coå ñieån thaäp nieân 60 II. Lí do choïn ñeà taøi 1. Lí do caù nhaân Ñaët ra cho mình moät caâu hoûi raèng: “Baïn coù thaät söï yeâu thích ngheà thieát keá thôøi trang naøy khoâng? Suy nghó moät laùt thì em chæ coù theå traû lôøi raèng: “Em cuõng khoâng chaéc!” nhöng neáu hoûi: “Baïn coù yeâu thích thôøi trang khoâng?” thì em seõ khoâng do döï vaø traû lôøi raèng: “Em yeâu thôøi trang”. Cuõng khoâng nghó raèng mình seõ phaûi coù traùch nhieäm gì khi noùi leân ñieàu ño. Khoâng vì lí do gì chæ laø vì em thích noù, em thaáy caùi ñoù coù gì HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 9 ñoù ñaëc bieät, coù caùi gì ñoù haáp daãn em. Em caûm thaáy hay vaäy laø ñöôïc roài! Em theo ñuoåi caùi maø em thích, nhöng em khoâng boác ñoàng ñeán noåi boû ngoaøi tai moïi söï goùp yù, duø laø ñoàng tình hay phaûn ñoái. Em seõ tieáp thu caùi ñuùng, caùi hay vaø tieáp tuïc coá gaéng. Em thích thôøi trang coå ñieån, nhöng thôøi trang coå ñieån thì coù nhieàu giai ñoaïn. Em thích thôøi trang nhöõng naêm 60. Noù ñôn giaûn, nheï nhaøng maø cuõng raát tinh teá vaø quí phaùi. 2. Lí do xaõ hoäi Ñeà taøi maø em ñöa ra cuõng khoâng phaûi laø môùi. Vì trong vaøi naêm trôû laïi ñaây raát nhieàu nhaø thieát keá ñaõ laøm veà thôøi trang thaäp nieân 60. Coù caùc nhaø thieát keá nöôùc ngoaøi vaø caùc nhaõn haøng thôøi trang noåi tieáng nhö Dior, Lavin, Louis Vuitton, Loewe, Prada, Dries Van Noten… coù caû NTK trong nöôùc nhö Ñoã Maïnh Cöôøng…em chæ ñang theo caùi chung cuûa thôøi trang vaø caùi rieâng cuûa baûn thaân laø em thích thôøi trang thaäp nieân 60. III. Muïc ñích Laøm thôøi trang cuõng gioáng nhö laøm daâu traêm hoï. Caâu noùi naøy khoâng sai! Coù ngöôøi khen vaø cuõng coù ngöôøi seõ cheâ. Tuy nhieân ñöùng treân laäp tröôøng ngöôøi laøm thôøi trang maø noùi thì ngöôøi laøm thôøi trang chæ toaøn taâm toaøn yù muoán mang caùi ñeïp ñeán cho ngöôøi maëc. Vì theá caùi ñeïp ñöôïc nhìn nhaän nhö theá naøo phuï thuoäc vaøo ngöôøi maëc, moãi ngöôøi seõ coù caûm nhaän rieâng, coù theå gioáng nhau hoaëc khaùc nhau tuy nhieân ai cuõng höôùng ñeán caùi ñeïp, caùi laøm mình haøi loøng. Beân caïnh muoán ñem caùi ñeïp ñeám cho moïi ngöôøi, em coøn muoán thöû söùc mình, muoán xem khaû naêng mình ñeán ñaâu khi choïn ñeà taøi maø raát nhieàu ngöôøi ñi tröôùc ñaõ choïn. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 10 IV. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Phuï nöõ töø 30 trôû leân (bao goàm nhöõng ai yeâu thích thôøi trang coå ñieån). Cho nhöõng vuøng coù khí haäu laïnh nhö mieàn baéc vaøo muøa thu ñoâng. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 11 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 12 I. Giôùi thieäu sô löôïc thôøi trang theá kæ XX 1. Ñaàu theá kyû hai möôi Trong suoát nhöõng naêm ñaàu theá kyû 20, thöïc teá taát caû thôøi trang cao caáp coù nguoàn goác ôû Paris vaø moät ít ñeán töø London. Thôøi ñieåm naøy söï phaân chia giöõa thôøi trang cao caáp vaø thôøi trang may saün khoâng ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng. Nhöõng naêm 1900 Trang phuïc cuûa phuï nöõ thôøi trang thôøi kì “Belle EÙpoque” (thôøi kyø naøy ñöôïc goïi bôûi ngöôøi Phaùp) raát gioáng vôùi trang phuïc trong thôøi kyø hoaøng kim cuûa nhaø tieân phong trong lónh vöïc thôøi trang Charles Worth. Vaøo cuoái theá kyû 19, töông lai cuûa ngaønh coâng nghieäp thôøi trang noùi chung môû roäng, moät phaàn laø do loái soáng oån ñònh vaø ñoäc laäp hôn nhieàu cuûa phuï nöõ. Tuy nhieân, thôøi trang cuûa thôøi kì “Belle EÙpoque” vaãn coøn giöõ laïi phong caùch ñoàng hoà caùt cuûa theá kyû 19. Vì theá trang phuïc khi maëc caàn coù söï hoã trôï cuûa ngöôøi thöù ba. Trang phuïc caùc muøa chæ khaùc nhau ôû chi tieát trang trí. Nhöõng boä trang phuïc thôøi kì naøy voâ cuøng loäng laãy, trang trí coâng phu, vaø vaát vaû. Bend chöõ S thoáng trò thôøi trang cho ñeán khoaûng 1908. Corset bend chöõ S buoäc raát chaët ôû thaét löng buoäc hoâng trôû laïi vaø ruõ xuoáng taïo ra moät hình daïng S. Vaøo cuoái thaäp kyû naøy, phom daùng daàn daàn trôû thaønh thaúng vaø moûng hôn ñoâi chuùt, moät phaàn do quaàn löng cao cuûa Paul Poiret, vaùy ngaén vôùi ñöôøng caét Directoire. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 13 Moät phaàn khoâng theå thieáu cuûa boä trang phuïc cuûa ngöôøi phuï nöõ saønh ñieäu laø nhöõng chieác muõ. Muõ thôøi trang vaøo thôøi ñieåm ñoù lôùn vaø roäng vaønh, trang trí baêng, hoa, vaø thaäm chí caû loâng. Caroline Reboux, Legroux, vaø E. Lewis laø nhöõng caùc teân ñöôïc mong ñôïi nhaát cuûa thôøi kì naøy. Nhöõng naêm 1910 Trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp nieân 1910, thôøi trang ñaõ trôû neân moûng vaø meàm maïi hôn trong theá kyû 20. Couturier Paul Poiret laø moät trong nhöõng nhaø thieát keá ñaàu tieân ñöa xu höôùng naøy thònh haønh trong theá giôùi thôøi trang. Loaïi quaàn taây daøi, khaên xeáp, maøu saéc soáng ñoäng vaø geisha trong nhöõng boä kimono kyø laï. Paul Poiret cuõng ñaõ phaùt minh ra nhöõng boä trang phuïc ñaàu tieân maø phuï nöõ coù theå maëc vaøo maø khoâng caàn söï giuùp ñôõ. Phong traøo Art Deco baét ñaàu xuaát hieän vaøo thôøi ñieåm naøy vaø aûnh höôûng cuûa noù ñaõ ñöôïc theå hieän roõ raøng trong thieát keá cuûa caùc couturiers thôøi ñieåm naøy. Muõ næ ñôn giaûn, khaên vaø vaûi tuyn thay theá phong caùch cuûa muõ vaø caùc vaät ñoäi ñaàu khaùc phoå bieán trong theá kyû 20. Show thôøi trang ñaàu tieân ñaõ ñöôïc toå chöùc bôûi Couturier nöõ ñaàu tieân, Jeanne Paquin. Hai trong soá caùc nhaø thieát keá thôøi trang coù aûnh höôûng nhaát thôøi kì laø Jacques Doucet vaø Mariano Fortuny. Nhaø thieát keá goác Vience Mariano Fortuny y Madrazo ñoái vôùi thieát keá trang phuïc cuûa mình phaûi coù quy trình saép xeáp ñaëc bieät vaø kyõ thuaät nhuoäm môùi. Thay ñoåi trong trang phuïc trong Theá chieán thöù nhaát khi nhieàu hôn vaø nhieàu hôn nöõa phuï nöõ buoäc phaûi laøm vieäc, yeâu caàu quaàn aùo phuø hôïp vôùi caùc hoaït ñoäng môùi. Troïng taâm chung cuûa thôøi kì naøy laø maøu toái hôn ñaõ trôû thaønh tieâu chuaån. Moät phong caùch ñôn saéc môùi noåi leân. Naêm 1915 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 14 vaùy thôøi trang ngaén laïi leân treân maét caù chaân vaø sau ñoù ñeán giöõa baép chaân. Nhöõng naêm 1920 Ngay sau khi Chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, coù moät söï thay ñoåi trieät ñeå trong thôøi trang. Toùc Bouffant (buùi cao treân ñaàu vaø ruõ xuoáng hai beân) nhöôøng choã cho toùc ngaén, vaùy ñuoâi daøi nhöôøng choã cho aùo ngoaøi daøi treân goái. AÙo nòt ngöïc bò boû hoang vaø phuï nöõ vay möôïn quaàn aùo cuûa hoï töø tuû quaàn aùo nam vaø aên maëc nhö con trai. Nhaø thieát keá chaáp nhaän caùc phong caùch aùi nam aùi nöõ môùi töø khoaûng naêm 1925. Phong caùch phoùng tuùng trôû neân raát phoå bieán ôû phuï nöõ treû. Muõ hình chuoâng roäng vaønh vaø quaàn aùo theå thao trôû neân phoå bieán vôùi caû nam giôùi vaø phuï nöõ trong thaäp kyû naøy. Nhaø thieát keá Coco Chanel laø moät nhaân vaät chính trong thôøi trang taïi thôøi ñieåm ñoù. Chanel ñaõ giuùp phoå bieán caùc kieåu toùc ngaén, vaùy daï hoäi ngaén, vaø aùo deät kim cho quaàn aùo phuï nöõ vaø cuõng laøm taêng ñòa vò cuûa ñoà trang söùc vaø haøng deät kim. Hai nhaø thieát keá noåi baät khaùc cuûa Phaùp nhöõng naêm 1920 laø Jeanne Lanvin vaø Jean Patou. Jeanne Lanvin, ngöôøi baét ñaàu söï nghieäp cuûa mình trong thôøi trang laø moät ngöôøi laøm noùn. Cho ñeán naêm 1925, Lanvin saûn xuaát caû ñoà theå thao, loâng thuù, ñoà loùt, thôøi trang cuûa nam giôùi, vaø thieát keá noäi thaát. Phong caùch cuûa Jean Patou ôû thò tröôøng Myõ, raát nhieàu saûn phaåm cuûa oâng vôùi ñöôøng neùt, hoïa tieát hình hoïc vaø cubic, vaø keát hôïp sang troïng vaø thieát thöïc, ñöôïc thieát keá ñeå ñaùp öùng xu theá môùi cho cuoäc soáng ngoaøi trôøi. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 15 Nhöõng ñaøn oâng treû tuoåi vaøo nhöõng naêm 1920 baét ñaàu maëc cuøng trang phuïc len meàm trong taát caû caùc ngaøy. AÙo khoaùc ngaén thay theá nhöõng chieác aùo khoaùc daøi cuõ cuûa quaù khöù maø baây giôø chæ maëc cho nhöõng dòp chính thöùc. Ñaøn oâng coù nhieàu quaàn aùo theå thao coù saün cho hoï, bao goàm aùo len vaø quaàn ngaén, thöôøng ñöôïc goïi laø quaàn loùt. Ñoái vôùi buoåi toái maëc leã phuïc ngaén thôøi trang hôn so vôùi ñuoâi daøi, ñöôïc xem nhö laø hôi loãi thôøi. Goùt giaøy, vaøo thôøi ñieåm ñoù, thöôøng cao hôn hai inch vaø giuùp phoå bieán giaøy hai toâng maøu. Salvatore Ferragamo vaø Andreù Perugia laø hai trong soá caùc nhaø thieát keá coù aûnh höôûng nhaát vaø ñöôïc toân troïng nhaát trong thieát keá giaøy deùp. Raát nhieàu ngoâi sao ñaõ coù moät taùc ñoäng ñaùng keå veà thôøi trang trong nhöõng naêm 1920, ñaùng chuù yù nhaát laø Louise Brooks, Gloria Swanson, vaø Colleen Moore. Nhöõng naêm 1930 Trong nhöõng naêm 1930, ñaây laø giai ñoaïn khuûng hoaûng vaø ñaïi suy thoaùi cuûa thôøi trang. Chuû nghóa nöõ quyeàn khi tìm laïi moät veû sang troïng, tinh teá. Thôøi trang phuï nöõ chuyeån töø phong caùch taùo baïo cuûa nhöõng naêm 1920 höôùng tôùi moät hình boùng nöõ tính, laõng maïn hôn. Thaét löng ñaõ ñöôïc khoâi phuïc, boû caùc ñöôøng gaáp, naâng ñöôøng voøng ngöïc, vaø trang phuïc daï hoäi troáng löng vaø meàm maïi, moûng ngaøy trôû neân phoå bieán. Thuaät ngöõ "haøng may saün" (ready to wear) chöa ñöôïc söû duïng roäng raõi, nhöng caùc cöûa haøng ñaõ moâ taû quaàn aùo nhö theá laø “daønh cho theå thao”. Hai trong soá caùc nhaø thieát keá thôøi trang noåi baät vaø coù aûnh höôûng nhaát cuûa thaäp nieân 1930 laø Elsa Schiaparelli vaø Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet taïo ra nhöõng boä vaùy aùo ñeïp vöôït thôøi gian vaø coù theå seõ khoâng bao giôø ñöôïc nhìn thaáy beân ngoaøi Hy Laïp. Xeáp neáp hoaøn HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 16 haûo cuûa coâ treân luïa, chiffon taïo ra moät hieäu öùng kyø dieäu vaø gôïi caûm. Caùc nhaø saûn xuaát haøng xa xæ Hermeøs baét ñaàu baùn nhöõng chieác khaên luïa vuoâng in thuû coâng trong ñaàu nhöõng naêm 1930, vaø cuõng phoå bieán daây keùo. 2. Giöõa theá kæ 20 Sau chieán tranh, danh tieáng cuûa Paris nhö laø trung taâm thôøi trang toaøn caàu baét ñaàu suïp ñoå, thôøi trang may saün vaø saûn xuaát roäng raõi ngaøy caøng trôû neân phoå bieán. Chaâu AÂu ñaõ aùp duïng chaát löôïng quaàn aùo may saün cuûa ngöôøi Myõ, ñeå chieám lónh khoaûng troáng giöõa haøng may saün vaø thôøi trang cao caáp. Coâng ngheä môùi phaùt trieån nhanh choùng ñaõ saûn xuaát saûn phaåm chaát löôïng cao ngaøy caøng hoaøn thieän. Thôøi kì naøy haønh thaønh thôøi trang ñöôøng phoá taïo thaønh moät moái ñe doïa hôn nöõa ñoái vôùi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa nhöõng baäc thaày cuûa thôøi trang cao caáp. Nhöõng naêm 1940 Raát nhieàu caùc haõng thôøi trang ôû Paris ñoùng cöûa trong thôøi gian chieán tranh theá giôùi thöù II, bao goàm caû Vionnet Maison vaø Chanel Maison. Moät soá nhaø thieát keá, bao goàm Mainbocher, vónh vieãn chuyeån ñeán New York. Do thôøi ñieåm khoù khaên, soá löôïng caùc maãu trong caùc chöông trình ñöôïc giôùi haïn ôû 75, trang phuïc daï hoäi cuõng ñöôïc ruùt ngaén vaø trang phuïc ban ngaøy tieát kieäm hôn, söû duïng vaät lieäu thay theá baát cöù khi naøo coù theå. Töø naêm 1940 trôû ñi, khoâng quaù boán meùt (möôøi ba feet) vaûi ñöôïc pheùp söû duïng cho moät chieác aùo khoaùc vaø moät ít hôn moät meùt (ba feet) cho moät aùo caùnh. Khoâng thaét löng naøo coù theå roäng hôn 3 cm (moät inch röôõi). HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 17 Trong giai ñoaïn naøy, muõ noùn thöôøng laøm baèng pheá lieäu, ñoâi khi keát hôïp moät ít giaáy, vaø daêm goã. Trong soá caùc nhaø laøm muõ saùng taïo nhaát cuûa thôøi kì naøy laø Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois, vaø Le Monnier. Tình traïng coâ laäp cuûa Paris trong nhöõng naêm 1940 cho pheùp ngöôøi Myõ khai thaùc söï kheùo leùo vaø saùng taïo cuûa nhaø thieát keá cuûa hoï. Trang phuïc Zoot (ôû Phaùp goïi laø trang phuïc zazou) trôû neân phoå bieán. Nhieàu nöõ dieãn vieân cuûa thôøi kì naøy, bao goàm caû Rita Hayworth, Katharine Hepburn, vaø Marlene Dietrich, ñaõ coù moät taùc ñoäng ñaùng keå ñeán thôøi trang. Couturier Christian Dior ñaõ taïo ra moät laøn soùng vôùi boä söu taäp ñaàu tieân cuûa mình vaøo thaùng Hai naêm 1947. Boä söu taäp coù caùc trang phuïc vôùi voøng eo nhoû, ngöïc lôùn, vaø vaùy daøi phoàng ra beân döôùi vaït nhoû, moät caùch raát töông töï nhö phong caùch cuûa thôøi kì Belle EÙpoque. Vieäc söû duïng phung phí vaûi vaø sang troïng nöõ tính cuûa nhöõng thieát keá raát haáp daãn khaùch haøng sau chieán tranh vaø laøm cho danh tieáng cuûa Dior gia taêng nhanh choùng. Söï tinh teá tuyeät ñoái cuûa phong caùch naøy kích ñoäng maïnh meõ caùc bieân taäp vieân cuûa Myõ Harper Bazaar, Carmel Tuyeát, thoát leân "Ñaây laø moät phong caùch môùi!”. Nhöõng naêm 1950 Trong suoát nhöõng naêm 1950, ba trong soá caùc couturiers noåi baät nhaát cuûa Paris thôøi kì naøy laø Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy, vaø Pierre Balmain. Naêm 1951, Cristobal Balenciaga Esagri hoaøn toaøn chuyeån ñoåi hình boùng, môû roäng vai vaø loaïi boû thaét löng. Trong naêm 1955, oâng ñaõ thieát keá trang phuïc aùo daøi, sau naøy phaùt trieån vaøo trong caùc trang phuïc loùt phuï nöõ naêm 1957. Vaø cuoái cuøng, vaøo naêm 1959, coâng HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 18 vieäc cuûa oâng leân ñeán ñænh ñieåm trong doøng Ñeá cheá, vôùi trang phuïc quaàn löng cao vaø aùo khoaùc caét nhö kimono. Cuõng ñaùng chuù yù laø söï trôû laïi cuûa Coco Chanel (ngöôøi gheùt cay gheùt ñaéng "New Look") vôùi theá giôùi thôøi trang. "New Look" cuûa Dior (ra maét vaøo naêm 1947) laøm soáng laïi söï phoå bieán cuûa thaét löng vaø corselet treân cuøng moät trang phuïc. Trong ñaàu nhöõng naêm 1950, caùc nhaø thôøi trang cao caáp theå hieän söï quan veà thôøi trang "foundationwear". Naêm 1957, Jane Russell maëc chieác aùo loùt "Cantilever" ñöôïc thieát keá moät caùch khoa hoïc bôûi Howard Hughes ñeå toái ña hoùa moät caùi nhìn ñaày gôïi caûm. Caùc saùng cheá cuûa Lycra (ban ñaàu ñöôïc goïi laø "sôïi K") vaøo naêm 1959 caùch maïng hoùa ngaønh coâng nghieäp ñoà loùt vaø ñaõ nhanh choùng ñöôïc ñöa vaøo moïi khía caïnh cuûa ñoà loùt. Sau chieán tranh, phong caùch thôøi trang phoå bieán cuûa ngöôøi Mó laø phong caùch caäu beù Teddy. Phong caùch YÙ: Keû soïc raát phoå bieán trong thôøi trang cuûa nam giôùi nhöõng naêm 1950, cho caû aùo sô mi vaø trang phuïc, cuøng vôùi caùc kieåu toùc "ducktail", thöôøng ñöôïc xem nhö moät bieåu töôïng cuûa söï noåi loaïn vaø bò caám ôû tröôøng hoïc. Caùc nhaø thieát keá coù aûnh höôûng vaø ñöôïc toân troïng cuûa Hollywood töø nhöõng naêm 1930 ñeán nhöõng naêm 1950 laø Edith Head, Orry-Kelly, William Travilla, Jean Louis, Travis Banton, vaø Adrian Gilbert. Quaàn aùo maëc haøng ngaøy cuûa phuï nöõ trong suoát thaäp kyû naøy bao goàm aùo khoaùc daøi, muõ noùn vôùi maïng che maët nhoû, gaêng tay da. Vaùy daøi ñeán ñaàu goái keát hôïp vôùi daây chuyeàn ngoïc trai. Toùc ngaén, toùc uoán laø kieåu toùc cuûa phuï nöõ tieâu chuaån cuûa thôøi kyø naøy. Ñeán cuoái thaäp kyû naøy quaàn aùo may saün saûn xuaát haøng loaït ñaõ trôû neân phoå bieán hôn trong quaù khöù. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 19 Nhöõng naêm 1960 Cho ñeán nhöõng naêm 1960, Paris ñöôïc coi laø trung taâm cuûa thôøi trang treân toaøn theá giôùi. Trong nhöõng naêm 1960, thôøi trang gioáng nhö tuyeân boá cuûa töï do caù nhaân. Traùi ngöôïc hoaøn toaøn vôùi veû tröôûng thaønh, phuï nöõ cuûa nhöõng naêm 1960 ñaõ choïn phong caùch nöõ tính, treû con, vôùi vaùy ngaén, gôïi nhôù ñeán phong caùch cuûa nhöõng naêm 1920. Ñaàu thaäp kæ vaùy daøi ñeán ñaàu goái, nhöng daàn trôû neân ngaén hôn vaø ngaén hôn cho ñeán khi trôû thaønh mini- skirt (vaùy ngaén treân goái) - noåi leân vaøo naêm 1965. Ñeán cuoái cuûa thaäp kyû chuùng ñaõ ngaén treân ñuøi, vaø chuyeån thaønh quaàn boù saùt. Vaûi toång hôïp ñöôïc söû duïng roäng raõi trong nhöõng naêm 1960. Hoï söû duïng nhuoäm deã daøng, daãn ñeán maøu saéc roõ raøng vaø töôi saùng, phaûn aùnh taâm traïng cuûa thôøi kyø naøy. Muõ phaûi chòu moät suy taøn lôùn vaø vaøo cuoái thaäp kyû naøy, chuùng chæ ñöôïc söû duïng trong nhöõng dòp ñaëc bieät. Ñaàu thaäp kæ naøy giaøy goùt nhoïn raát phoå bieán tuy nhieân ñeán giöõa thaäp kæ thì giaøy goùt baèng thay theá cho giaøy cao goùt nhoïn. (Giaøy muõi nhoïn nhöôøng choã cho muõi baèng vaøo naêm 1961 vaø muõi hình quaû haïnh nhaân vaøo naêm 1963). Boot ñeá baèng cuõng trôû neân phoå bieán keát hôïp vôùi chieác vaùy raát ngaén vaøo naêm 1965. Hai nhaø thieát keá ñaùng chuù yù vaø coù aûnh höôûng trong nhöõng naêm 1960 laø Emilio Pucci vaø Paco Rabanne. Thieát keá theå thao cuûa Emilio Pucci laáy caûm höùng töø Op-art (aûo giaùc) vaø caùc huy hieäu bieåu ngöõ thôøi trung coå mang veà cho oâng danh tieáng vöôït ra xa trong xaõ hoäi thöôïng löu. AÙo sô mi, aùo cheõn, vaø trang phuïc bieån taïo ra moät “Puccimania” laø taát caû caùc phaàn cuûa phong traøo giaûi phoùng phuï nöõ vaø caùc thieát keá cuûa oâng ngaøy nay töông ñoàng vôùi nhöõng naêm 1960. Francisco Rabaneda Cuervo (sau HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 20 naøy laø Paco Rabanne) ñaõ taïo ra haøng may maëc töø nhoâm, Rhodoid (moät loaïi nhöïa) vaø caùc maûnh kim loaïi pheá lieäu. Trong soá caùc saùng kieán cuûa oâng laø chieác vaùy khoâng ñöôøng may baèng caùch phun nhöïa deûo (PVC) vaøo moät khuoân, vaø trang phuïc duøng moät laàn chi phí thaáp ñöôïc laøm baèng giaáy vaø sôïi nylon. Rabanne laø nhaø thieát keá thôøi trang ñaàu tieân söû duïng ngöôøi maãu da ñen. Thay ñoåi chuû yeáu trong y phuïc nam giôùi trong nhöõng naêm 1960 laø troïng löôïng cuûa vaûi. Phong caùch hoaøn toaøn khaùc vôùi ñöôøng gaáp gaàn guõi hôn vôùi hình daïng töï nhieân cuûa cô theå khieán ngöôøi ñaøn oâng nhìn vaøo nghieâm trang hôn. Söï laây lan cuûa quaàn jean thuùc ñaåy moät söï thay ñoåi trieät ñeå trong tuû quaàn aùo nam giôùi. Thanh nieân treû ñeå toùc daøi xuoáng coå aùo vaø veõ moät ít maøu saéc vaø hoïa tieát thaäm chí laø hoa leân aùo sô mi cuûa hoï. Coå polo (coå loï) khoâng bao giôø thaønh coâng trong vieäc thay theá caø vaït, nhöng hoï chaáp nhaän aùo khoaùc lao ñoäng baèng nhung keû. Ñaàu thaäp kyû, xuaát hieän style quaàn loe phuï nöõ ñöôïc caét nhö vaùy vaø bikini cuoái cuøng ñaõ ñeán vôùi thôøi trang trong naêm 1963. Hippie xuaát hieän vaøo cuoái thaäp kyû naøy cuõng ñaõ coù moät aûnh höôûng maïnh meõ ñeán phong caùch quaàn aùo, bao goàm caû quaàn jean ñaùy chuoâng (oáng loe töø goái trôû xuoáng), caø vaït nhuoäm vaø caùc loaïi vaûi batik, cuõng nhö ngheä thuaät in paisley (in treân len). 3. Cuoái theá kæ 20 Trong thôøi gian cuoái theá kyû 20, thôøi trang baét ñaàu vöôït qua ranh giôùi quoác teá nhanh choùng. Phong caùch phoå bieán cuûa phöông Taây ñaõ ñöôïc tieáp nhaän taïi taát caû caùc nôi treân theá giôùi, vaø nhieàu nhaø thieát keá beân ngoaøi phöông Taây ñaõ coù aûnh höôûng saâu saéc ñeán thôøi trang. Vaät lieäu toång hôïp nhö Lycra, Spandex, vaø viscose ñöôïc söû duïng roäng raõi, vaø thôøi HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 21 trang, sau hai thaäp kyû höôùng ñeán töông lai, moät laàn nöõa quay laïi quaù khöù ñeå tìm caûm höùng. Nhöõng naêm 1970 Thaäp kyû tieáp tuïc phong caùch hippie cuûa cuoái nhöõng naêm 1960, khaên quaøng coå cuûa AÁn Ñoä, vaø aùo cheõn in hoa. Jeans vaãn bò sôøn vaø ñaùy chuoâng, caø vaït nhuoäm vaãn coøn phoå bieán, vaø thôøi trang khoâng phaân bieät giôùi tính moïc leân nhö naám. Taát caû moïi thöù töø kieåu toùc afro (kieåu toùc xoaên xuø) ñeán kieåu ñeá giaøy. Hai nhaø thieát keá thôøi trang saùng taïo nhaát trong nhöõng naêm 1970 cuûa Phaùp laø Kenzo Takada vaø Sonia Rykiel. Naêm 1974 nöõ hoaøng deät kim, Sonia Rykiel thieát keá aùo thun chui ñaàu ñaàu tieân cuûa mình vôùi ñöôøng may ngöôïc. Phong caùch Rykiel, bò chi phoái bôûi haøng may maëc deät kim meàm, maøu ñen toái, kim cöông giaû, khaên quaøng coå gioáng nhö con traên daøi, vaø muõ theâu ít, chinh phuïc thò tröôøng Myõ. Punk laø moät phaûn öùng tröïc tieáp vôùi tình hình kinh teá trong thôøi gian suy thoaùi kinh teá cuûa thôøi kyø naøy. Punk ñaõ laøm trung taâm, moät baûn tuyeân ngoân cuûa söï saùng taïo thoâng qua caùc roái loaïn. Vôùi aùo T-shirt xeù raùch, kieåu toùc ngöôøi da ñoû, giaøy Dr. Martens, quaàn noâ leä, vaø caùc daây xích, punk ñem tôùi moät caûm giaùc toång theå cuûa söï phaãn noä treân toaøn caàu. Taïi Myõ xu höôùng maëc aùo captan (aùo khoaùt daøi, coù thaét löng), shirtwaister (vaùy phuï nöõ vôùi thaân treân gioáng aùo sômi), djellaba (aùo choaøng coù muõ), aùo quaàn cöïc kyø nheï, vaø aùo cheõn maëc treân quaàn short vaø quaàn roäng chaân Thôøi trang phong caùch rock ñöôïc maëc bôûi caùc rocker nhö David Bowie vaø Marc Bolan, raát coù aûnh höôûng, ñaëc bieät laø ôû Vöông quoác Anh. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 22 Pierre Cardin ñaõ caùch maïng hoùa thôøi trang vôùi vai heïp, ñöôøng gaáp chaät, khoâng coù caø vaït, aùo khoaùt hoaëc aùo cheõn coù thaét löng, ñoâi khi khoâng coù caû aùo sô mi. Quaàn aùo lao ñoäng cung caáp nguoàn caûm höùng cho moät phong caùch phi giôùi tính hoaëc quaàn aùo second-hand. Ñoâi khi phong caùch "hippie" ñöôïc coâng nhaän nhö phong caùch chính thöùc. Taïi thôøi ñieåm khaùc caùc nhaø thieát keá giôùi thieäu söï hoài sinh cuûa veû sang troïng nhöõng naêm 1930. Milan ñöôïc xaùc nhaän laø moät trung taâm thôøi trang quoác teá chæ ñöùng thöù hai sau Paris. Thôøi trang YÙ sang troïng vaø deã maëc. Hai nhaø thieát keá thôøi trang YÙ coù aûnh höôûng nhaát cuûa thôøi kyø laø Giorgio Armani vaø Nino Cerruti. Nhöõng naêm 1980 Xaõ hoäi cuûa nhöõng naêm 1980 laø ngaønh coâng nghieäp thôøi trang. Trình dieãn thôøi trang ñaõ ñöôïc bieán ñoåi thaønh caùc chöông trình ñaày maøu saéc vaø xuaát hieän thöôøng xuyeân treân truyeàn hình, chieám söï quan taâm lôùn töø xaõ hoäi. Trau chuoát, ñôn giaûn, vaø söï quyeán ruõ tuyeät ñoái cuûa phong caùch Alaia laøm cho phuï nöõ moïi theá heä ñöôïc xaùc ñònh vôùi phong caùch quyeán ruõ cuûa mình. Ngöôøi cuõng taïo ra nhöõng thieát keá raát ñieån hình cuûa thôøi ñaïi laø Claude Montana, gaây aán töôïng vôùi thieát keá vai roäng, thöôøng ñöôïc laøm baèng da, vaø Christian Lacroix, ngöôøi ñaõ göûi nhöõng laøn soùng kinh ngaïc vaøo theá giôùi thôøi trang cao caáp, vôùi nhöõng chieác vaùy vieàn ren, corselets theâu, vaø vaùy phoàng ñoám troøn gôïi leân nhöõng nhòp ñieäu flamenco. Nhaø thieát keá Nhaät Baûn nhö Rei Kawakubo vaø Yohji Yamamoto ñöa ra phong caùch ñaùnh daáu söï phaù huûy toaøn vôùi hình aûnh thôøi trang thònh HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 23 haønh cuûa thôøi kyø. Giaøy ñeá baèng, khoâng make-up, nhu mì, vaø bí maät laø daáu hieäu cuûa phong caùch hieän ñaïi naøy. Trong thôøi trang Myõ, phong caùch quyeán ruõ, boù saùt cuûa Donna Karan vaø tinh teá giaûn dò cuûa Ralph Lauren ñaõ coù aûnh höôûng raát lôùn. Norma Kamali, vôùi vaùy ngaén laøm töø sweatshirting, quaàn aùo nòt (cuûa dieãn vieân muùa bale), baêng buoäc ñaàu, vaø taát giöõ aám chaân, laøm cho vieäc chaïy boä trong cuõng thôøi trang. Kamali cuõng taïo ra vaùy “rah-rah" (vaùy ñoàng phuïc cuûa caùc ñoäi coå vuõ) phoå bieán. Caùc xu höôùng ña daïng nôû roä trong nhöõng naêm 80 ñaõ bò suy giaûm bôûi suy thoaùi kinh teá trong ñaàu nhöõng naêm 1990. Nhöõng naêm 1990 Thôøi trang nhöõng naêm 1990 hoäi tuï xung quanh moät tieâu chuaån môùi, chuû nghóa toái giaûn, vaø phong caùch ñôn giaûn trôû neân thònh haønh. Maëc duø nhöõng noã löïc cuûa moät vaøi nhaø thieát keá ñeå giöõ cho laù côø cho trang phuïc ñeïp, vaøo cuoái thaäp kyû naøy, khaùi nieäm veà quaàn aùo loäng laãy phoâ tröông haàu nhö bieán maát. ÔÛ Myõ, ba nhaø thieát keá thôøi trang coù aûnh höôûng nhaát cuûa thôøi kì laø Michael Kors, Marc Jacobs, vaø Calvin Klein. ÔÛ YÙ, Gianni Versace, vôùi thieát keá röïc rôõ, gôïi caûm, vaø ñaày maøu saéc, vaø Dolce & Gabbana, vôùi phong caùch sieâu nöõ tính vaø kyø dieäu, taùch ra khoûi thôøi trang nghieâm tuùc vaø chieám öu theá trong phaàn lôùn nhöõng naêm 1990.. Nhaõn hieäu theå thao Nike ñaõ raát phoå bieán vaø caùc vaät lieäu nhö Lycra vaø Spandex ngaøy caøng ñöôïc söû duïng cho theå thao. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 24 II. Giôùi thieäu veà thôøi trang thaäp nieân 60 Nhöõng naêm 1960 noåi baät moät soá caùc xu höôùng khaùc nhau. Ñoù laø moät thaäp kyû ñaõ phaù vôõ thôøi trang truyeàn thoáng, phaûn aùnh phong traøo xaõ hoäi trong thôøi kì. Trong giöõa thaäp kyû naøy, culottes (quaàn oáng cheõn treân goái, ñöôïc maëc bôûi caùc quyù oâng cuûa chaâu AÂu cuoái thôøi Trung coå hoaëc thôøi Phuïc höng), vaùy PVC hình hoäp vaø go-go boot (boot ñeá thaáp) raát phoå bieán. Bikini ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi vaø ñi vaøo thôøi trang vaøo naêm 1963. Culotte Go-go boot Mary Quant phaùt minh ra mini-skirt vaø Jackie Kennedy ñaõ giôùi thieäu muõ pillbox (muõ nhoû vôùi ñænh phaúng, thaúng ñöùng vaø khoâng coù vaønh), caû hai trôû neân raát phoå bieán. Muõ pillbox HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 25 Loâng mi giaû ñaõ ñöôïc phuï nöõ söû duïng trong suoát nhöõng naêm 1960, kieåu toùc coù ñoä daøi vaø phong caùch khaùc nhau. Trong khi taäp trung veà maøu saéc vaø phong caùch, phuï kieän ít ñöôïc coi troïng trong nhöõng naêm saùu möôi. Moïi ngöôøi maëc quaàn aùo coù caùc baûn in aûo giaùc (Op-art), maøu saéc noåi baät, vaø caùc maãu khoâng khôùp. Phong traøo hippie vaøo cuoái thaäp kyû naøy cuõng gaây aûnh höôûng maïnh ñeán phong caùch quaàn aùo cuûa phuï nöõ, bao goàm caû quaàn jean oáng chuoâng, nô nhuoäm, vaø caùc loaïi vaûi batik, cuõng nhö in Paisley. 1. Ñaàu nhöõng naêm 1960 Thôøi trang trong nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp kyû naøy phaûn aùnh söï sang troïng cuûa Ñeä nhaát phu nhaân Jacqueline Kennedy. Ngoaøi chieác muõ pillbox, phuï nöõ maëc vest, thöôøng trong maøu phaán, vôùi aùo khoaùc boxy ngaén, vaø caùc nuùt quaù khoå. Trang phuïc daï thöôøng coù voøng coå thaáp vaø coù voøng eo chaët. Ñoái vôùi trang phuïc bình thöôøng, quaàn Capri (quaàn löûng) laø thôøi trang cho phuï nöõ vaø treû em gaùi. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 26 Quaàn Capri Giaøy goùt nhoïn ñöôïc phoå bieán roäng raõi. Trang phuïc nam giôùi töôi saùng vaø ñaày maøu saéc. Noù bao goàm caùc neáp gaáp vaø cravat, cravat roäng vaø quaàn daây ñai, giaøy da vaø thaäm chí laø aùo jacket khoâng coå. Trang phuïc thöôøng ngaøy bao goàm aùo sô mi vôùi quaàn. 2. Giöõa thaäp kæ 1960 Sau khi nhaø thieát keá Mary Quant giôùi thieäu mini-skirt vaøo naêm 1964, thôøi trang cuûa nhöõng naêm 1960 ñaõ ñöôïc thay ñoåi maõi maõi. Mini-skirt thaäm chí ñöôïc maëc bôûi gaàn nhö taát caû caùc phuï nöõ treû phöông Taây. Mini thöôøng trong hình daïng chöõ A hoaëc vaùy oâm khoâng tay. Ngoaøi ra hoï coøn ñoäi muõ lôùn trong maøu saéc raát töôi saùng. Phong caùch naøy ñaõ ñöôïc giôùi thieäu vaøo naêm 1966. Naêm 1964, nhaø thieát keá ngöôøi Phaùp Andre Courreges giôùi thieäu "phong caùch khoâng gian", vôùi quaàn vest, giaøy traéng, kính baûo hoä, vaø trang phuïc hình hoäp coù vaùy cao treân ñaàu goái ba inch. Nhöõng thieát keá chuû yeáu laø maøu saéc huyønh quang vaø caùc loaïi vaûi boùng nhö PVC vaø sequins. Cho ñeán naêm 1964 chuû nghóa hieän ñaïi ñaõ thöïc söï ñöôïc coâng nhaän bôûi coâng chuùng vaø phuï nöõ thöïc söï ñöôïc chaáp nhaän. Caùc coâ gaùi ñaõ caét toùc ngaén, goïn gaøng vaø thöôøng aên maëc theo phong caùch töông töï nhö HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 27 nam giôùi. Levi’s laø loaøi quaàn jean duy nhaát ñöôïc nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa hieän ñaïi maëc. Quaàn oáng loe vaø oáng chuoâng daãn ñöôøng ñeán giai ñoaïn hippie ñöôïc giôùi thieäu vaøo nhöõng naêm 1960. Kieåu toùc Pompadour Trang phuïc mini nhung vôùi coå aùo baèng ren vaø coå tay phuø hôïp, aùo quaàn roäng vaø culotte ñaõ gaït qua moät beân nhöõng boä vaùy hình hoïc. Loâng mi giaû ñaõ ñöôïc thònh haønh, cuõng nhö son moâi maøu nhaït. Gaáu quaàn tieáp tuïc naâng cao, vaø naêm 1968 chuùng ñaõ treân giöõa ñuøi. Naêm 1964, quaàn oáng chuoâng laø moät thay theá cho quaàn löûng ñaàu nhöõng naêm 1960. Chuùng thöôøng ñöôïc maëc cuøng vôùi aùo voan, aùo len coå loï keû gaân noåi. Phong caùch corset, may chaät, vaø vaùy phuû ñaàu goái ñaõ ñöôïc baõi boû.AÙo khoaùc ñaày maøu saéc vaø giaû loâng thuù nhuoäm ñaõ ñöôïc phoå bieán cho phuï nöõ treû. Trong naêm 1966, aùo khoaùc Nehru ñeán treân saân khaáu thôøi trang, vaø ñöôïc maëc bôûi caû hai giôùi. Trang phuïc raát ña daïng veà maøu saéc nhöng laàn ñaàu tieân, raát vöøa veïn vaø raát moûng. Voøng eo cho phuï nöõ ñaõ ñöôïc boû ñaùnh daáu vaø gaáu quaàn caøng ngaøy caøng ngaén hôn. Giaøy deùp cho phuï nöõ bao goàm sandal goùt thaáp, giaøy khoâng quai goùt con meøo, cuõng nhö caùc go-go boot maøu traéng hôïp thôøi trang. Giaøy deùp, boot vaø tuùi xaùch thöôøng ñöôïc laøm baèng da hoaëc vinyl. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 28 3. Cuoái thaäp kæ 1960 Ñeán naêm 1968, phong caùch hippie aùi nam aùi nöõ. Caû ñaøn oâng vaø phuï nöõ ñeàu maëc quaàn jean oáng chuoâng, aùo sô mi caø vaït nhuoäm, aùo lao ñoäng, vaø baêng ñaàu. Giaøy deùp cuõng laø moät phaàn cuûa phong caùch hippie cho caû nam giôùi vaø phuï nöõ. Phuï nöõ thöôøng ñi chaân traàn, vaø moät soá thaäm chí khoâng maëc aùo ngöïc. AÙo vest tua da höôu, aùo caftan, aùo caùnh noâng daân Mexico, vaùy phong caùch gypsy (AÁn Ñoä), khaên quaøng coå, voøng ñeo cuõng ñöôïc maëc bôûi caùc coâ gaùi vò thaønh nieân vaø phuï nöõ treû. Hoa vaên AÁn Ñoä, batik vaø Paisley caùc loaïi vaûi öa thích. Ñoái vôùi nhieàu phuï nöõ baûo thuû, ñaõ coù ñoà nguû "lounging" hay "hostess". Nhöõng caùi naøy thöôøng ñöôïc laøm baèng polyester hoaëc chiffon. Moät phong caùch phoå bieán cho caùc phuï nöõ vaø treû em gaùi keùo daøi vaøo ñaàu nhöõng naêm 1970 laø mini-skirt, boot muõi vuoâng, vaø muõ noài. AÙo khoaùc daøi ñeán chaân xuaát hieän vaøo cuoái thaäp kyû. Hoa vaên hình thuù cuõng ñaõ ñöôïc phoå bieán cho phuï nöõ trong muøa thu vaø muøa ñoâng naêm 1969. AÙo sô mi nöõ thöôøng coù tay aùo trong suoát. Hoa vaên aûo giaùc, sôïi gai daàu vaø phong caùch "Woodstock" (teân moät festival aâm nhaïc) ñaõ xuaát hieän trong theá heä naøy. III. Moâ taû lòch söû trang phuïc thaäp nieân 60 qua hình aûnh 1. Hình aûnh trang phuïc 1960 – 63 Söï löïa choïn cuûa ñaàu nhöõng naêm 1960 laø trang phuïc oáng thanh maûnh. Phong caùch thôøi trang naøy chòu aûnh höôûng cuûa thôøi trang nhöõng naêm HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 29 1950.Taát caû trang phuïc ñeàu treân ñaàu goái vaø taát caû ñeàu keát hôïp vôùi ñoâi giaøy muõi nhoïn ñeá cao nhoïn. Gaáu quaàn ñaõ vaø ñang töøng böôùc cao leân töø khoaûng naêm 1960. Tay aùo daøi ñeán khuûy tay hoaëc ¾ tay laø ñaëc tính phong caùch cuûa 1961-1963. Ñöôøng gaáp nheï nhaøng hôn cuõng theå hieän roõ raøng vôùi moät soá trang phuïc coù vaït aùo. Tuy nhieân, phong caùch aên maëc nhö theá naøy yeâu caàu moät cô theå moûng vaø voøng moâng lôùn. 2. Hình aûnh trang phuïc 1962 – 1966 Phong caùch trong thôøi trang phuï nöõ giöõa 1962-1966. Vaùy buùt chì boù saùt ñaõ nhöôøng choã cho vaùy caét thaúng ñôn giaûn hoaëc vaùy caét chöõ A. Mini skirt leân ngoâi. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 30 Quaàn aùo thoaûi maùi hôn coù nghóa laø nhieàu phuï nöõ treû tuoåi baét ñaàu thay ñoåi caùc loaïi ñoà loùt maø hoï maëc. Phuï nöõ treû thöôøng boû rôi corselettes. Toùc vaãn coøn phöùc taïp cho nhieàu phuï nöõ maëc duø phong caùch hieän ñaïi hôn xuaát hieän. Raát ít phuï nöõ coù theå quaûn lyù maø khoâng caàn keo xòt toùc hay cuoän toùc. 3. Hình aûnh trang phuïc 1964 – 1966 Khoâng gioáng nhö hai trang tröôùc ñoù cuûa hình aûnh lòch söû thôøi trang, nhöõng hình aûnh lòch söû trang phuïc coù nhieàu thay ñoåi hôn. Quaàn aùo vaø vaùy coù daïng chöõ A vaø phoàng ra ôû ngang hoâng. Loã khoùa vaø caét ra ngoaøi HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 31 ñöôøng vieàn coå aùo hoaëc voøng eo hoaëc aùo che thaân treân thöôøng thaáy ôû vaùy nhöõng naêm saùu möôi vaø baûy möôi. Vaùy khoâng tay ñöôïc phoå bieán cho moät thaäp kyû qua vaø ñieàu naøy ñaõ daãn ñeán moät nhu caàu ñoà loùt nhö aùo ngöïc daây quaøng qua coå. Kieåu toùc updo ñöôïc laøm baèng caùch saép xeáp caùc ñöôøng xoaén phöùc taïp, tai ñöôïc trang trí baèng hoa tai phong caùch khaùc nhau, töø baûn troøn kim tuyeán ñeán hoå phaùch hoaëc ngoïc trai. Ñoà trang söùc thôøi trang baèng nhöïa maøu bao goàm voøng ñeo nhieàu maøu vaø voøng haït nhieàu caïnh vaø ngoïc trai maët daøi vaø daây chuyeàn vaøng daøi mang nhieàu lôùp. Haït nhöïa phuû maët tuùi ñöôïc laøm töø sôïi coï hoaëc caùc loaïi sôïi tô möôït deät kim. Giaøy deùp trong nhöõng hình aûnh naøy cho thaáy giaày goùt thaáp vaø muõi troøn trôû neân phoå bieán hôn ñeå caân baèng quaàn aùo ngaén hôn. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 32 IV. Thôøi trang thaäp nieân 60 1. Trang phuïc  Öôùc mô tìm söï quyeán ruõ cuûa thaäp nieân 60 lan toaû ra caû ñoà taém daãn ñeán söï xuaát hieän trôû laïi cuûa ñoà bôi moät maûnh hay bikini. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 33  Trang phuïc thöôøng ngaøy laø aùo sô mi vaø quaàn capri HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 34  Vaùy chöõ A, mini-skirt treân ñaàu goái hoaëc ñeán giöõa ñuøi laø côn soát trong thaäp kæ naøy. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 35  Vaùy daï hoäi thöôøng coù voøng coå thaáp vaø voøng eo chaët.  AÙo khoaùc daøi vôùi nuùt quaù khoå HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 36  Quaàn oáng loe raát ñöôïc thònh haønh Ñieåm nhaán thôøi trang thôøi kì naøy chieác Mini Skirt noù vaãn ñöôïc söû duïng song song vôùi vaùy buùt. Tuy nhieân Mini skirt laø böôùc ñoät phaù trong thôøi trang thôøi kì naøy. Mini skirt ñöôïc phoái vôùi aùo coù tay hay cuøng vôùi aùo vaø aùo khoaùc. Mini skirt chæ ñöôc thieát keá chieàu daøi 6 ñeán 7 inches treân ñaàu goái. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 37 2. Kieåu toùc  Toùc ngaén, coù maùi, phoàng, ñoän ngöôïc Laø moät trong nhöõng kieåu toùc ñôn giaûn nhaát coù töø nhöõng naêm 50 vaø ñöôïc yeâu thích laâu daøi ñeán thaäp nieân 60. Nhöõng maùi toùc vöøa ngaén ngang vai hay daøi hôn tí xíu ñeàu ñöôïc ñaùnh phoàng treân ñænh ñaàu, tröôùc traùn coù chuùt toùc maùi ñöôïc chaûi cuùp voâ hay dôïn soùng. Ñeå duyeân daùng hôn coù theå trang ñieåm baèng chieác baêng ñoâ coù nô hay moät sôïi ruy baêng quaán ngang phaàn treân maùi toùc. Vaø phaàn chaân toùc luoân ñöôïc xòt keo hay boâi saùp ñeå eùp cong ngöôïc ra.  Toùc daøi, phoàng, bôùi ngöôïc HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 38 Vôùi nhöõng phuï nöõ coù maùi toùc daøi hôn, trong nhöõng dòp quan troïng hoï raát thích bôùi toùc cao ñeå taïo neùt cao sang, ñaøi caùt. Ngöôøi phuï nöõ ñeïp nhaát thôøi ñaïi Audrey Hepburn vaø taám hình baát huû cuûa baø vôùi kieåu toùc ñaùnh phoàng treân maùi vaø bôùi goïn ñuoâi toùc vôùi nhöõng loïn xoaén taïo soùng thaät ñeïp. Ñaây laø moät trong nhöõng kieåu toùc ñöôïc caùc minh tinh Hollywood raát yeâu thích vaø thöôøng söû duïng vì noù toân vinh ñöôïc chieác coå ñeïp vaø ñeå loä ra trang söùc hoa tai, voøng coå, ñaëc bieät ai nhìn cuõng cao vaø sang troïng hôn. Moät vaøi loïn toùc loõa xoõa hai beân maù coøn giuùp che ñöôïc khuyeát ñieåm göông maët to vaø taêng theâm neùt quyeán ruõ, töï nhieân.  Ngaén vöøa, ñoän, ko maùi Nhöõng loïn toùc môû roäng, bao truøm caû ñaàu. Ñeå coù kieåu toùc naøy phaûi uoán vôùi caùc cuoän toùc coù kích thöôùc baèng lon coca. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 39  Toùc cöïc ngaén Cuøng vôùi phong traøo nöõ quyeàn, bình ñaúng giôùi, phuï nöõ caét toùc thaät ngaén nhö ñeå chöùng minh cho moät veû ñeïp cöïc kyø caù tính. Ñeå traùnh veû nam tính cuûa maùi toùc ngaén naøy, ngöôøi ta laøm phaàn treân toùc phoàng leân vaø uoán thaät nheï. Toùc ñöôïc caét maïnh theo daïng hình hoïc laø böôùc ñoät phaù trong thôøi kì naøy vaø ñöôïc öa chuoäng ñeán cuoái nhöõng naêm 60. 3. Trang ñieåm Trong thaäp nieân naøy trang ñieåm maét raát ñöôïc chuù troïng, maét laø troïng taâm chính. Vì leõ ñoù buùt keû maét ñöôïc söû duïng nhö moät vaät duïng khoâng theå thieáu khi trang ñieåm. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 40 Maøu neàn thöôøng laø xanh döông, xanh laù caây vaø naâu. Maøu vieàn thöôøng laø ñen vaø maûnh. 4. Giaøy deùp Ñaàu thaäp nieân 60 giaøy goùt nhoïn ñöôïc phoå bieán roäng raõi tuy nhieân ñeán gaàn giöõa nhöõng naêm 60 thì ñöôïc thay theá baèng giaøy ñeá baèng. Söï keát hôïp giaøy vôùi legging nhieàu maøu nhö moät minh chöùng cho moát thôøi trang thôøi kì naøy. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 41 5. Muõ noùn Thôøi kì naøy muõ noùn khoâng ñöôïc chuù troïng nhö nhöõng naêm 50 vì theá muõ ít ñöôïc söû duïng nhö moät ñieåm nhaán trong thôøi trang. Chieác muõ thoâng duïng ñöôïc nhìn thaáy trong thôøi kì naøy laø muõ pillbox. V. Xu höôùng 1. Xu höôùng thôøi trang hieän ñaïi nhöng taùi hieän laïi phong caùch coå ñieån Khoaûng hai naêm trôû laïi ñaây, thôøi trang vintage leân ngoâi, phong caùch retro (thôøi trang thaäp nieân 50, 60, 70) quay trôûi laïi maïnh meõ treân saøn catwalk qua nhieàu boä söu taäp cuûa caùc thöông hieäu noåi tieáng: Louis Vuitton, Dior, Lanvin... Nhöõng daùng vaùy, chaân vaùy mang phong caùch coå ñieån thaäp nieân 60 ñaõ trôû thaønh xu höôùng thôøi trang "hot" nhaát trong ngaøy thu 2010 Cuøng vôùi söï ra maét BST thôøi trang daønh cho muøa thu cuûa haøng loaït caùc nhaõn hieäu lôùn nhö Louis Vuitton, Loewe, Prada, Dries Van Noten...xu höôùng thôøi trang muøa thu moät laàn nöõa laïi quay veà vôùi phong caùch thaäp nieân 60 vôùi nhöõng kieåu chaân vaùy, vaùy ñaàm lieàn daùng daøi qua ñaàu goái vaø xoøe roäng hoaëc oâm boù vaøo chaân. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 42 . Xu höôùng thôøi trang muøa thu ñöôïc ñaùnh daáu vôùi phong caùch coå ñieån thaäp nieân 60 vôùi nhöõng maøu traàm vaø trang nhaõ. Thôøi trang Thu 2011 laø söï taùi hieän moät caùch saùng taïo cuûa caùc xu höôùng thôøi trang thaäp nieân 60 cuûa theá kyù tröôùc.Xu höôùng thôøi trang cuûa nhöõng naêm 60 ñaõ thöïc söï quay trôû laïi. Treân caùc saøn dieãn 2011 taïi caùc tuaàn leã thôøi trang cuûa caùc nhaø thieát keá nhö Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier…, ta thaáy ngaäp traøn caùc saéc thaùi thôøi trang nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû tröôùc trong caùc thieât keá. Ñoù laø phong caùch Retro.  Vaùy & ñaàm Vaùy & ñaàm thöôøng daøi qua goái. Maøu saéc ñoàng boä ít trang trí chi tieát caàu kì, laáp laùnh nhöng vaãn ñaûm baûo söï thanh lòch, quyù phaùi baèng nhöõng gam maøu traàm : tím, xanh ñen, reâu, nuy…tuy nhieân cuõng ñaâu ñoù vaãn coù nhöõng maøu saéc töôi môùi, treû trung: xanh laù, ñoû sang hoâ, xanh döông… HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 43  Quaàn oáng loe Quaàn oáng loe ñöôïc phoái vôùi aùo truøng maøu hoaëc maøu ñoái laäp, keát hôïp vôùi thaét löng laø ñieåm nhaán cuûa xu höôùng retro nhöõng naêm gaàn ñaây. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 44  AÙo khoaùc AÙo khoaùc daøi ngaén khaùc nhau ñöôïc söû duïng chaát lieäu ña daïng: nhung, næ, da, loâng thuù…  Chaát lieäu Da tinh xaûo vaø PVC cuõng nhö loâng thuù vaø plastic laø chaát lieäu phoå bieán cuûa muøa Thu 2011. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 45  Maøu saéc vaø hoa vaên Maøu saéc röïc rôõ, hoa vaên kieåu hình hoïc baát ñoái xöùng vaø caùc hoïa tieát chaâm bi laø nhöõng aûnh höôûng ñaëc bieät cuûa thôøi trang thaäp nieân 60.  Giaøy deùp Giaøy deùp goùt nhoïn, sandal ñeá thaáp, boot da...nhöõng ñaëc ñieåm coù töø thaäp nieân 60. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 46 2. Nhöõng NTK naøo ñaõ vaø ñang taùi hieän laïi theå loaïi thôøi trang coå ñieån. Michael Kors Söû duïng maøu saéc chuû ñaïo laø ñoû, ñen, xanh bieån. Caùc daïng vaùy xoøe, ñaàm oâm daøi qua goái keát hôïp cuøng thaét löng laøm ñieåm nhaán. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 47 Dior Söû duïng nhöõng gam maøu traàm: xaùm, reâu, tím nhaït, ñen laøm chuû ñaïo. Daùng vaùy oâm, daøi qua goái. Caùc daïng aùo khoaùc daøi ngaén khaùc nhau ñöôïc taïo thaønh töø da loâng thuù, næ…keát hôïp vôùi thaét löng laøm ñieåm nhaán trong boä söu taäp. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 48 Louis Vuitton Maøu saéc chuû ñaïo laø nhöõng gam maøu traàm: xaùm, naâu, xanh ngoïc, nuy. Ñaëc bieät laø nhöõng chieác aùo khoaùc daøi ngaén khaùc nhau ñöôïc söû duïng chaát lieäu chính: da, nhung. Celine HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 49 Jil Sander Ñieåm chung giöõa Celine vaø Jil Sander laø boä söu taäp chuû ñaïo laø quaàn. Quaàn löng cao nhaán maïnh phaàn eo. Ñöôïc söû duïng caùc gam maøu ñen, naâu, xanh ñaäm, xanh laù. VI. Giaûi phaùp thieát keá 1. Phom daùng HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 50 2. Chaát lieäu HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 51 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 52 3. Maøu saéc HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 53 4. Xöû lí HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 54 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 55 5. Phuï lieäu ñi keøm HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 56 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 77 HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 78 Sau hơn ba tháng nghiên cứu và tiến hành làm mẫu thật, em đã hoàn thành toàn bộ đồ án, bao gồm báo cáo nghiên cứu, hơn 20 mẫu phát thảo, ba mẫu thật, sáu poster. Hơn hết là sau quaù trình laøm ñoà aùn em ñaõ tích luõy theâm nhieàu kinh nghieäm quí baùu. Khaû naêng caûm nhaän maøu saéc tieán boä hôn, ñöôïc tieáp xuùc vôùi nhieàu chaát lieäu, taêng kyõ naêng xöû lí vaø khaéc phuïc moät soá vaán ñeà phaùt sinh trong luùc may maãu.reøn luyeän theâm kyõ naêng veõ raäp. Taêng kyõ naêng thieát keá raäp 3D treân manacanh… Tuy nhieân do haïn cheá veà maët kyõ thuaät nhö khoâng coù ñuû trang thieát bò phuïc vuï vieäc may maãu thaät neân caùc ñöôøng may khoâng thaät söï trau chuoát. HU TE CH Đồ án tốt nghiệp Thời trang thu đông phong cách cổ điển 1960 Trang 79 Taøi lieäu tham khaûo [1]. [2]. [3]. [4]. [5].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfUnlock-69328_562.pdf