Thực tế công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ô tô Đức Thành

Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành. Lời nói đầu Hầu như trong bất cứ doanh nghiệp nào thì TSCĐ đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ khi nền kinh tế thị trường bung ra thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp và được sửa đổi lại nhiều lần đã khiến cho công việc sản xuất kinh doanh, làm ăn của mỗi một công ty, mỗi xí nghiệp, mỗi doanh nghiệp càng có đà phát triển, cũng như TSCĐ trong các doanh nghiệp ngày càng được đổi mới, hiện đại hoá, tăng nhanh về mặt số lượng theo sự phát triển của nền sản xuất xã hội và những tiến bộ khoa học. Bên cạnh đó, TSCĐ còn là cơ sở vật chất kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doannh nghiệp trên thị trường. Kế toán là một công cụ quản lý, vì vậy tổ chức tốt công tác kế toán TSCĐ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cũng như việc sử dụng tốt TSCĐ sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ. Xưởng sửa chữa ôtô Đức Thành được tách ra từ tổ hợp tác xã dịch vụ quận Đống Đa - Hà nội. Bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với yêu cầu quản lý của xí nghiệp và phù hợp với sự đổi mới của hệ thống kế toán Việt nam. Được sự đồng ý của nhà trường và theo nguyện vọng của bản thân tôi xin được thực tập tại phòng tài chính - kế toán của xí nghiệp sửa chữa ôtô Đức Thành. Qua tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thuý cùng với các anh chị trong phòng tài chính tại xưởng, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu công tác: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận báo cáo gồm 3 chương: CHƯƠNG I:Các vấn đề chung kế toán TSCĐ Chương II:Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành. Chương III: Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán TSCĐ

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tế công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp sửa chữa ô tô Đức Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C§ lµ nh÷ng t­ liÖu chñ yÕu vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c co gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. Theo c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh, nh÷ng t­ liÖu lao ®éng ®ång thêi tho¶ m·n c¶ hai tiªu chuÈn sau th× ®­îc gäi lµ TSC§ : + Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn. + Cã gi¸ trÞ tõ 5.000.000 ®ång trë lªn. C¸c kho¶n chi thùc tÕ cã liªn quan ®Õn hµnh ®éng cña doanh nghiÖp tho¶ m·n c¶ hai tiªu chuÈn trªn mµ kh«ng hoµn thµnh TSC§ h÷u h×nh th× ®­îc gäi lµ TSC§ v« h×nh. Mét sè tr­ênh hîp ®Æc biÖt còng cã nh÷ng TS kh«ng ®ñ mét trong hai tiªu chuÈn trªn nh­ng cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông TS, ®­îc c¬ quan chñ qu¶n tho¶ thuËn víi Bé TC cho phÐp xÕp lo¹i lµ TSC§. *§Æc ®iÓm: Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. VÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn khi h­ háng. Gi¸ trÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi s¸ng t¹o. Vai trß cña TSC§ trong qu¸ tr×nh SXKT: Do qu¶n lý cña TSC§ nªn doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ cña TSC§ c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. - VÒ gi¸ trÞ: ph¶i qu¶n ly chÆt chÏ nguyªn gi¸, t×nh h×nh hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§, viÖc thu héi vèn ®Çu t­ ban ®Çu ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp. - VÒ hiÖn vËt: ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ sè l­îng, t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§, hiÖn tr¹ng kü thuËt cña TSC§ cÇn kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc b¶o qu¶n, sö dông TSC§ ë tõng bé phËn trong doanh nghiÖp. NhiÖm vô cña kÕ to¸n TSC§: Ghi chÐp ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i TSC§. TÝnh ®óng vµ ph©n bæ chÝnh x¸c sè khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ kinh doanh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån khÊu hao ®ã. LËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ thùc thùc tÕ söa ch÷a vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. H­íng dÉn kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó theo dâi TSC§ t¹i bé phËn sö dông. Tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, lËp b¸o c¸o vÒ TSC§, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§. C¸c c¸ch ph©n lo¹i TSC§ chñ yÕu vµ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§: 1.3.1- C¸c c¸ch ph©n lo¹i TSC§ chñ yÕu: Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt TSC§ cã nhiÒu lo¹i, mçi lo¹i co nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt kh¸c nhau, kiÓu c¸ch kh¸c nhau, c«ng dông, thêi h¹n sö dông kh¸c nhau, ®­îc sö dông trong nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®ång kh¸c nhau. Ph©n lo¹i TSC§ lµ s¾p xÕp TSC§ thµnh tõng lo¹i, tõng nhãm cã ®Æc tÝnh gièng nhau theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Cã nhiÒu tiªu thøc ph©n lo¹i TSC§ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn, theo chñ thÓ vµ tÝnh ph¸p lý, theo ®Æc tr­ng kü thuËt TSC§. Ph©n lo¹i TSC§ c¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn TSC§ ®­îc chia ra lµm 2 lo¹i: TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh. + TSC§ h÷u h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n co h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. Theo ®Æc tr­ng kü thuËt TSC§HH chia thµnh c¸c lo¹i: . Lµ nh÷ng TSC§ ®­îc h×nh thµnh th«ng qua XD c¬ b¶n: nhµ cöa, nhµ x­ëng, c«ng tr×nh. . M¸y mãc thiÕt bÞ lµ toµn bé nh÷ng thiÕt bÞ tham gia vµo c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng KD cña doanh nghiÖp. Cã thÓ lµ kÕt cÊu riªng biÖt hoÆc d­íi d¹ng mét tæ hîp, nhiÒu kÕt cÊu hîp thµnh. . Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: «t«, m¸y kÐo, ®­êng èng dÉn n­íc, dÉn h¬i... . ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý lµ nh÷ng thiÕt bÞ dông cô tham gia vµo qu¸ tr×nh hoat ®éng SXKD ë Dn. . V­ên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc cho SP. . C¸c lo¹i TS kh¸c: tranh ¶nh nghÖ thuËt, s¸ch truyÖn m«n kü thuËt... + TSC§ v« h×nh: lµ nh÷ng TS cã h×nh th¸i, vËt chÊt kh«ng cô thÓ, thÓ hiÖn 1 l­îng gi¸ tr× ®· ®­îc ®µu t­,liªn quan nhiÒu ®Õn chu kú SXKD cña doanh nghiÖp. TSC§ v« h×nh bao gåm: . QuyÒn sö dïng ®Êt: nh÷ng gi¸ trÞ mÆt ®Êt, mÆt biÓn mµ doanh nghiÖp ph¶i bá chi phÝ sö dông. . Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp: toµn bé nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ trinh h×nh thµnh nªn DN. . Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn: lµ nh÷ng chi phÝ ®Ó hoµn thµnh nghiªn cøu thùc hiÖn nghiÖm thu 1 ®Ò tµi nghiªn cøu SXKD cã liªn quan ®Õn lîi Ých l©u dµi cña DN. . Lîi thÕ th­¬ng m¹i lµ kho¶n chi phÝ mµ DN ph¶i chi ra ngoµi gi¸ trÞ cña TSC§HH do TSC§HH cã nhiªï lîi thÕ vÒ SXKD, ®éi ngò ng­êi lao ®éng, ban qu¶n lý. . Chi phÝ vÒ ph¸t minh s¸ng chÕ: lµ c¸c chi phÝ DN ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu thö ®­îc Nhµ n­íc cÊp b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ. . TSC§VH kh¸c nh­ quyÒn thuª nhµ, b¶n quyÒn t¸c gi¶... Ph©n lo¹i TSC§ theo chñ thÓ së h÷u vµ tÝnh ph¸p lý cña doanh nghiÖp: theo tiªu thøc nµy TSC§ ®­îc chia lµm 2 lo¹i: TSC§ tù do vµ TSC§ thuª ngoµi. . TSC§ tù cã: lµ nh÷ng TSC§ do DN tù mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn vµ cã vÞ trÝ chñ yÕu trong doanh nghiÖp. . TSC§ thuª ngoµi: lµ nh÷ng TSC§ mµ DN ph¶i ®i thuª cña ®¬n vÞ kh¸c ®Ó sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh TSC§ thuª ngoµi gåm cã TSC§ thuª tµi chÝnh vµ TSC§ thuª ho¹t ®éng. Ph©n lo¹i TSC§ theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông theo tiªu thøc nµy TSC§ ®­îc chia lµm 3 lo¹i; .TSC§ dïng trong SXKD: lµ nh÷ng TSC§ doanh nghiÖp sö dông cho c¸c môc ®Ých SXKD cña DN. . TSC§ dïng cho môc ®Ých SXKD cña DN. . TSC§ dïng cho môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh, quèc phßng: lµ nh÷ng TSC§ do DN qu¶n lý sö dông cho c¸c môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh quèc phßng trong DN. . TSC§ b¶o qu¶n hé, gi÷ hé, cÊt gi÷ hé Nhµ n­íc: lµ nh÷ng TSC§ doanh nghiÖp ph¶i b¶o hé, gi÷ hé cho ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cÊt gi÷ hé Nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Ngoµi c¸c lo¹i trªn, TSC§ trong DN cã thÓ cßn cã lo¹i TSC§ chê xö lý. 1.3.2- Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§: §¸nh gi¸ TSC§ lµ biÓu hiÖn b¨ng tiÒn gi¸ trÞ cña TSC§ theo nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ ®­îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. §¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸: lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó co TSC§, cho tíi khi ®­a TSC§ vµo sö dông. ViÖc x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh qu¶n lý hiÖn hµnh. Nguyªn gi¸ TSC§HH: + Nguyªn gi¸ TSC§ lo¹i mua s¾m (kÓ c¶ mua míi vµ cò) bao gåm: gi¸ mua thùc tªs ph¶i tr¶, l·i tiÒn vay ®Çu t­ cho TSC§, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, l¾p ®Æt. + Nguyªn gi¸ TSC§ lo¹i ®Çu t­ XDCB (kÓ c¶ tù lµm vµ cho thuª ngoµi) lµ gi¸ quyÕt to¸n cña c«ng trinhf theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng hiÖn hµnh c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan vµ lÑe phÝ tr­íc b¹ (nÕu cã). + Nguyªn gi¸ TSC§HH ®­îc cÊp, ®­îc ®iÒu chuyÓn ®Õn bao gåm gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ KT cña TSC§ ë ®¬n vÞ cÊp, c¸c chi phÝ t©n trang, söa ch÷a. Riªng TSC§ ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc trong DN c¨n cø vµo nguyªn gi¸, sè khÊu hao luü kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ trªn sæ KT. + Nguyªn gi¸ TSC§ nhËn vèn gãp liªn doanh ®­îc biÕu tÆng nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh g«m: gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ, c¸c chi phÝ t©n trang, söa ch÷a. Nguyªn gi¸ TSC§VH: + QuyÒn sö dông ®Êt: lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ chi ra cã liªn quan trùc tiÕp tíi ®Êt sö dông. + Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp: lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ, hîp lý, hîp lÖ vµ cÇn thiÕt ®· ®­îc nh÷ng ng­êi tham gia thµnh lËp doanh nghiÖp chi ra. + Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn: lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó thùc hiÖn nghiªn cøu, th¨m dß, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n. + Chi phÝ vÒ b»ng ph¸t minh, s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c gi¶ lµ toµn bé c¸c chi phÝ, thùc tÕ DN ®· chi ra cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu. + Chi phÝ vÒ lîi thÕ KD: lµ kho¶n dµnh cho phÇn chªnh lÖch ph¶i tr¶ thªm ngoµi gi¸ trÞ c¸c TS theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ: Sè chªnh lÖch ph¶i tr¶ thªm Gi¸ trÞ cña c¸c TS theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ - Gi¸ mua = Nguyªn gi¸ TSC§ thuª TC: + Ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ thuª nh­ ®¬n vÞ chñ së h÷u TS bao gåm: gi¸ mua thùc tÕ, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, c¸c chi phÝ söa ch÷a, t©n trang tr­íc khi ®­a vµo sö dông, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, thuÕ vµ lÖ phÝ tr­íc b¹ (nÕu cã). + PhÇn chªnh lÖch gi÷a TSC§ ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ ®i thuª víi nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. + KÕ to¸n TSC§ ph¶i t«n träng nguyªn t¾c ghi theo nguyªn gi¸ cña tõng ®èi t­îng TSC§ trªn sæ kÕ to¸n vµ chØ x¸c ®Þnh 1 lÇn khi t¨ng TSC§. + Nguyªn gi¸ TSC§ chØ thay ®æi trong c¸c tr­êng hîp . §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ TSC§. . N©ng cÊp TSC§. . Th¸o dì 1 hay mét sè bé phËn cña TSC§. + Khi thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§, DN ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, sè khÊu hao luü kÕ, gi¸ cßn l¹i TSC§. Thñ tôc t¨ng, gi¶m TSC§. Chøng tõ KT vµ KT chi tiÕt TSC§: 1.41.- Thñ tôc t¨ng, gi¶m TSC§ theo chÕ ®é qu¶n lý TSC§: Thñ tôc t¨ng TSC§: KÕ to¸n chi tiÕt t¨ng TSC§: + khi cã TSC§ míi t¨ng thªm do XD hoµn thµnh, mua s¾m, ®­îc cÊp trªn ph¸t ... DN ph¶i lËp Héi §ång bµn giao TSC§ gåm ®¹i diÖn bªn giao vµ bªn nhËn. + §èi víi tr­êng hîp giao nhËn cïng mét lóc nhiÒu TSC§ cã nhiÖm vô nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®­îc lËp thµnh hai b¶n bªn giao gi÷ mét b¶n , bªn nhËn gi÷ mét b¶n. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®­îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n vµo hå s¬ TSC§. + Hå s¬ TSC§ gåm: biªn b¶n giao nhËn TSC§ , c¸c b¶n sao tµi liÖu kü thuËt, c¸c ho¸ ®¬n vËn chuyÓn bèc dì... KÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i quy ®Þnh cho mçi ®èi t­îng TSC§ mét sè hiÖu riªng phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ trong doanh nghiÖp. Chøng tõ kÕ to¸n: + C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c, kÕ to¸n lËp thÎ TSC§. ThÎ TSC§ ®­îc lËp cho tõng ®èi t­îng ghi TSC§. + ThÎ TSC§ ®­îc l­u ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. §Ó tæng hîpTSC§ theo tõng lo¹i, tõng nhãm TSC§ kÕ to¸n sö dông “Sæ TSC§” Thñ tôc gi¶m TSC§: KÕ to¸n chi tiÕt gi¶m TSC§: + TSC§ trong DN gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ do nh­îng b¸n, thanh lý, ®em ®i gãp vèn liªn doanh.. + Trong mäi tr­êng hîp gi¶m TSC§, kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc, x¸c ®Þnh ®óng c¸c kho¶n chi phÝ, thu nhËp (nÕu cã). + Tr­êng hîp thanh lý TSC§ ph¶i c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ ®Ó lËp ban thanh lý TSC§, kÕ to¸n ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n TSC§, khi bµn giao TSC§ cho ®¬n vÞ kh¸c ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËnh TSC§ ph¶i lËp b¸o c¸o kiÓm kª. Chøng tõ kÕ to¸n : . Biªn b¶n thanh lý TSC§. . Ho¸ ®¬n thanh lý TSC§. . Biªn b¶n giao nhËn TSC§. ®­îc sö dông ®Ó ghi gi¶m TSC§ trªn thÎ TSC§, sæ TSC§. 1.4.2- Chøng tõ kÕ to¸n TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§: §¬n vÞ MÉu sæ 01 - TSC§ §Þa chØ Ngµy... th¸ng... n¨m... Sè.... Nî... Cã... STT Tªn, m·, ký hiÖu, qui c¸ch Sè hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng) N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông C«ng suÊt (diÖn tÝch thiÕt kÕ) TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Tû lÖ hao mßn % Tµi liÖu kÌm theo Gi¸ mua (Zsx) C­íc phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ ch¹y thö Nguyªn gi¸ TSC§ A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 M¸y c­a - VN N-1 N - 60.000 5.000 - 65.000 12 - Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ To¸n tr­ëng Ng­êi nhËn Ng­êi giao (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) * Ho¸ ®¬n khèi l­îng XDCB hoµn thµnh Ho¸ ®¬n khèi l­îng XDCB hoµn thµnh Ngµy th¸ng n¨m 2001 Tªn c«ng tr×nh QuyÓn : Sè: Nî: Cã: C¨n cø hîp ®ång nhËn thÇu x©y dùng sè......ngµy......n¨m 2001 cña bªn nhËn thÇu (bªn B) vµ ban qu¶n lý dù ¸n (bªn A) C¨n cø biªn b¶n nghiÖm thu sè......ngµy......n¨m 2001 ®Ò nghÞ thanh to¸n gi¸ trÞ khèi l­îng x©y dùng hoµn thµnh lµ: Tµi kho¶n sè: T¹i ng©n hµng: STT Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh Dù to¸n ®­îc duyÖt Gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng tr×nh ®· TT kú tr­íc Gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ò nghÞ TT kú nµy X©y L¾p X©y L¾p X©y L¾p A B 1 2 3 4 5 6 Céng Tæng sè tiÒn( viÕt b¨ng ch÷)........................... Trong ®ã thuÕ.................................................. Ghi chó............................................................ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ nhËn thÇu ( bªn B) Tr­ëng ban qu¶n lý dù ¸n (Bªn A) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng ®vÞ nhËn thÇu KÕ to¸n tr­ëng BQLDA (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Biªn b¶n thanh lý TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy th¸ng n¨m 2001 Sè: Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè......ngµy.....th¸ng......n¨m.....cña.......vÒ viÖc thanh lý TSC§. Ban thanh lý TSC§ gåm: ¤ng (bµ)..............................®¹i diÖn...........................tr­ëng ban. ¤ng (bµ)..............................®¹i diÖn...........................ñy viªn. ¤ng (bµ)..............................®¹i diÖn...........................ñy viªn. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: Tªn, ký m· hiÖu, qui c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§................ Sè hiÖu TSC§.................. N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng)................... N¨m s¶n xuÊt.................... N¨m ®­a vµo sö dông.................Sè thÎ TSC§............... Nguyªn gi¸ TSC§....................... Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm thanh lý............ Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§................ KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§: ........................................................................................................................ Ngµy .... th¸ng......n¨m....... Tr­ëng ban thanh lý (ký, hä tªn) Kªt qu¶ thanh lý TSC§: Chi phÝ thanh lý TSC§.............................(viÕt b»ng ch÷)............................ Gi¸ trÞ thu håi...........................................(viÕt b»ng ch÷)............................ §· ghi gi¶m (sè) thÎ TSC§ ngµy........th¸ng.......n¨m.......... Ngµy.........th¸ng.........n¨m........ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (ký, hä tªn) Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§: §¬n vÞ:.......... Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ §Þa chØ:......... Ngµy th¸ng n¨m Sè: Nî: Cã: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè ........ ngµy........th¸ng ......... n¨m.........cña...............vÒ viÖc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§- ¤ng (bµ)................chøc vô..............®¹i diÖn................chñ tÞch héi ®ång. ¤ng (bµ)................chøc vô..............®¹i diÖn................uû viªn. ¤ng (bµ)................chøc vô..............®¹i diÖn................uû viªn. STT Tªn, m·, ký hiÖu, qui c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§ Sè hiÖu TSC§ Sè thÎ TSC§ Gi¸ ®ang h¹ch to¸n §¸nh gi¸ l¹i Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i A B C D 1 2 3 4 5 6 Céng Uû viªn Uû viªn Chñ tÞch héi ®ång (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ThÎ TSC§ §¬n vÞ:................. ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh §Þa chØ:................. Sè:............ Ngµy th¸ng n¨m lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån 13 20/10/n Mua TSC§ 65.000 Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè ngµy th¸ng n¨m Lý do gi¶m Sæ TSC§ Sæ Tµi s¶n cè ®Þnh §¬n vÞ: Lo¹i tµi s¶n: STT Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn, ®Æc ®iÓm, ký hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt Th¸ng n¨m ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ N/gi¸ TSC§ KhÊu hao KH ®· tÝnh khi ghi gi¶m TSC§ Lý do gi¶m TSC§ SH NT Tû lÖ % khÊu hao Møc khÊu hao SH N T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 1.4.3- KÕ to¸n chi tiÕt t¨ng, gi¶m TSC§ S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ TK133 TK821 6a TK211,213 TK214 TK111,112,331,341 6 6b 1 7 TK241 8 TK222,228 2 TK222,228 TK411 3 9 TK411 10 TK412 4 TK138 (1381) TK412 5 11 TK214 Gi¶i thÝch s¬ ®å Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng do mua s¾m. Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng do XDCB hoµn thµnh bµn giao. NhËn l¹i TSC§ cho thuª tµi chÝnh, gãp vèn liªn doanh. Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng do ®­îc cÊp, tÆng, viÖn trî, nhËn vèn gãp. 1.5-KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ 1.5.1-Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: Tµi kho¶n 211: “TSC§ h÷u h×nh”. Néi dung: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn bé TSC§ h÷u h×nh cña DN theo nguyªn gi¸ KÕt cÊu: Bªn nî: + Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh t¨ng do ®­îc cÊp, hoµn thµnh x©y dùng c¬ b¶n bµn giao ®­a vµo sö dông, mua s¾m , c¸c ®¬n vÞ tham gia liªn doanh gãp vèn, ®­îc biÕu tÆng. ViÖn trî... + §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ do x©y l¾p trang thiÕt bÞ thªm, do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. Bªn cã: + Nguyªn gÝa TSC§ h÷u h×nh gi¶m do nh­îng b¸n thanh lý, do ®iÒu chuyÓn ... Sè d­ bªn nî: nguyªn gi¸ TSC§HH hiÖn cã: TK 211 cã 7 TK cÊp 2: + TK 211.1: ®Êt + TK 211.2: nhµ cöa vËt kiÕn tróc. + TK 211.3: m¸y mãc thiÕt bÞ. + TK 211.4: ph­¬ng tiÖn vËn t¶i , truyÒn dÉn. + TK 211.5: thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý + TK 211.6: c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc. + Tk 211.8: TSC§ kh¸c. + TK 411: ngu«ng vèn kinh doanh. Néi dung: tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh nguån vèn KD hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn cña DN KÕt cÊu: Bªn nî: nguån vèn kinh doanh gi¶m do tr¶ vèn ng©n s¸ch, c¸c bªn tham gia liªn doanh hoÆc cæ ®«ng gãp vèn, do bæ sung tõ kÕt qu¶ SXKD. Sè d­ bªn cã: nguån vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp TK 213: “ TSC§VH” Néi dung: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ cña DN. KÕt cÊu: Bªn nî: nguyªn gi¸ TSC§VH t¨ng. Bªn cã: nguyªn gi¸ TSC§VH gi¶m . Sè d­ bªn nî : nguyªn gi¸ TSC§VH hiÖn cã: TK 213 cã 6 TK cÊp 2: + TK 213.1: quyÒn sö dông ®Êt + TK 213.2: chi phÝ thµnh lËp, chuÈn bÞ s¶n xuÊt + TK 213.3: b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ. + TK 213.4: chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn + TK 213.5: chi phÝ vÒ lîi thÕ th­¬ng m¹i + TK 213.8: TSC§VH kh¸c 1.5.2- KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp t¨ng TSC§HH: Do mua s¾m: DN chÞu thuÕ GTGT- tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. NÕu ®¬n vÞ sö dông tiÒn thuéc c¸c nguån vèn chñ së h÷u kh¸c tr¶ nî vèn vay th× ®ång thêi ph¶i chuyÓn nguån. DN chÞu thuÕ GTGT tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Do XDCB hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§. Do nhËn gãp vèn b»ng TSC§, nhËn cÊp ph¸t. C¨n cø vµo trÞ gi¸ vèn do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. 1.5.3- KÕ to¸n TSC§ thuª TC: TSC§ ®i thuª TC cßn gäi lµ thuª vèn d­íi d¹ng TSC§ lµ nh÷ng TSC§ DN thuª cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång thuª tho¶ m·n Ýt nhÊt 4 ®iÒu kiÖn sau ®©y: Khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª th× 2 bªn sÏ tiÕp tôc tho¶ hiÖp thuª hay kh«ng thuª khi ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u TSC§. Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª bªn thuª ®­îc quyÒn mua l¹i TS víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña TS mua l¹i. Thêi h¹n cho thuª mét lo¹i TS Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao TS cho thuª. Tæng sè tiÒn thuª 1 TS Ýt nhÊt ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ TS ®ã trªn thÞ tr­êng vµ vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. 1.5.4- KÕ to¸n t¨ng TSC§ v« h×nh: TSC§VH t¨ng do mua. TSC§VH t¨ng lµ lîi thÕ th­¬ng m¹i TSC§VH t¨ng lµ toµn bé chi phÝ thµnh lËp DN 1.5.5- KÕ to¸n tæng hîp c¸c tr­êng hîp gi¶m TSC§HH vµ TSC§VH: Tr­êng hîp gi¶m TSC§HH: Nh­îng b¸n TSC§: th­êng lµ nh÷ng TS kh«ng cÇn dïng, hoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng hiÖu qu¶. Khi nh­îng b¸n ph¶i lËp héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ b¸n. KÕ to¸n gi¶m TSC§ do gãp vèn liªn doanh víi mét ®¬n vÞ kh¸c. Gi¶m TSC§ do thanh lý: LËp biªn b¶n thanh lý TSC§, chøng tõ kÕ to¸n, ghi sæ. Ph¸t sinh ra c¸c chi phÝ thu nhËp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thanh lý, chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng . Gi¶m do bÞ mÊt, thiÕu khi kiÓm kª. Gi¶m do chuyÓn thµnh CCDC. Tr­êng hîp gi¶m TSC§VH: Nguyªn gi¸ TSC§VH gi¶m do gi¶m TSC§ (nh­îng b¸n thanh lý) Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do th¸o dì 1 sè bé phËn. §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. 1.6-KÕ to¸n khÊu hao TSC§: ChÕ ®é tÝnh vµ sö dông khÊu hao TSC§ hiÖn hµnh: C¨n cø vµo chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®Ó DN tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§. HiÖn nay, TSC§ trong Dn ®wojc trÝch khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. C¨n cø vµo khung gi¸ qui ®Þnh mµ DN x©y dùng khung cô thÓ. TÝnh møc khÊu hao : Nguyªn gi¸ cña TSC§ = Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ Thêi gian sö dông Møc trÝch KH trung b×nh n¨m cña TSC§ Møc trÝch khÊu hao th¸ng cña TSC§ = 12 th¸ng Sè khÊu hao TSC§ gi¶m trong th¸ng Sè khÊu hao TSC§ t¨ng th¸ng nµy Sè khÊu hao TSC§ trÝch th¸ng tr­íc Sè khÊu hao TSC§ trÝch trong th¸ng - + = + Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n cña TSC§ Møc trÝch khÊu hao trung b×nh cña TSC§ = Thêi gian x¸c ®Þnh l¹i (hoÆc t/g sö dông l¹i TSC§ Sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ Møc trÝch khÊu hao TSC§ n¨m cuèi cïng - = C¸ch lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông TSC§ hµng th¸ng. Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. . C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao th¸ng tr­íc ®Ó ghi dßng khÊu hao ®· tÝnh th¸ng tr­íc cho c¸c ®èi t­îng. . Sè khÊu hao t¨ng gi¶m ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng TSC§. . Sè khÊu hao tÝnh th¸ng nµy ®­îc tÝnh b»ng sè khÊu hao ®· tÝnh th¸ng tr­íc + sè khÊu hao t¨ng - sè khÊu hao gi¶m. . Sè liÖu trªn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ®­îc dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n chi phÝ sxkd cã liªn quan vµ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh sp lao vô dÞch vô hoµn thµnh. KÕ to¸n nghiÖp vô khÊu hao vµ sö dông nguån vèn khÊu hao TSC§: S¬ ®å kÕ to¸n khÊu hao TSC§ TK211,213 TK214 TK627 3 1 TK641,642 TK821,138,411 4 TK241 5 TK111,112 TK211 TK411 6 2 TK009 Ghi ®ång thêi Ghi ®ång thêi DiÔn gi¶i: Gi¶m TSC§ KhÊu hao c¬ b¶n nép cÊp trªn ( kh«ng ®­îc hoµn l¹i) TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo chi phÝ ®Çu t­ XDCB NhËn TSC§ ®­îc ®iÒu chuyÓn ®Õn (TSC§ ®· trÝch khÊu hao) 1.7- KÕ to¸n söa ch÷a TSC§: Ph©n lo¹i c«ng t¸c söa ch÷a TSC§ Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt, møc ®é cña viÖc söa ch÷a nªn chia lµm 2 lo¹i: + Nhá, th­êng xuyªn theo ®Þnh kú + Söa ch÷a lín theo kÕ ho¹ch C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vµ lËp dù to¸n söa ch÷a TSC§ §Ó söa ch÷a TSC§ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc tù söa ch÷a hoÆc thuª ngoµi söa ch÷a TSC§. Doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ, chÊt l­îng vµ thêi h¹n hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a TSC§. C¸c ph­¬ng thøc tiÕn hµnh söa ch÷a TSC§: cã 2 lo¹i Tù lµm Thuª ngoµi Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 241 - x©y dùng c¬ b¶n dë dang KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ söa ch÷a TSC§. S¬ ®å kÕ to¸n söa ch÷a TSC§ TK111,112,152,334 TK627,641,642 1 2 TK241(2413) TK142(1421) 3 5 7 TK335 TK331 4 6 8 TK133 DiÔn gi¶i: Chi phÝ söa ch÷a tù lµm Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn Chi phÝ söa ch÷a lín Chi phÝ söa ch÷a thuª ngoµi Chi phÝ thùc tÕ kÕt chuyÓn vµo chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ thùc tÕ kÕt chuyÓn voµ chi phÝ ph¶i tr¶ Ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD TrÝch tr­íc vµo chi phÝ SXKD Ch­¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i x­ëng söa ch÷a «t« §øc thµnh 2.1- §Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp. 2.1.1- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö. Tªn doanh nghiÖp: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh. Trô së: 365 ®­êng NguyÔn Tr·i-QuËn Thanh Xu©n-Hµ néi. §iÖn tho¹i: 853789 X­ëng söa ch÷a «t« Døc Thµnh lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n. X­ëng t¸ch ra tõ tæ hîp t¸c x· dÞch vô quËn §èng §a-Hµ néi tõ n¨m 1996 vµ thµnh lËp thµnh tæ söa ch÷a «t« c¸c lo¹i lÊy tªn lµ §øc Thµnh. §Õn n¨m 1997 th× chÝnh thøc thµnh lËp doanh nghiÖp t­ nh©n §øc Thµnh chuyªn söa ch÷a thay thÕ phô ting xe «t« du lÞch. X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh tuy lµ doanh nghiÖp nhá nh­ng nã còng mang ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét c«ng ty nh­ cã gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n, c¸c qu¶n ®èc, ®éi ngò c«ng nh©n, c¸c b¶o vÖ vµ ng­êi phôc vô. Víi ph­¬ng ch©m lµ lu«n mang l¹i sù tin t­ëng tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi x­ëng. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x­ëng lu«n ®Æt vÊn ®Ò ®¶m b¶o uy tÝn, n©ng cao chÊt l­îng, söa ch÷a ®èi víi kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, DN lu«n ph¸t triÓn toµn diÖn. HiÖn nay, x­ëng cã 30 ng­êi bao gåm c¶ ban l·nh ®¹o lÉn ®éi ngò c«ng nh©n: Ban l·nh ®¹o cña x­ëng: gi¸m ®èc. Phßng kÕ to¸n: 1 kÕ to¸n tr­ëng vµ 2 kÕ to¸n viªn. Phong qu¶n lý: 1 qu¶n lý. Phßng x­ëng: 1 qu¶n ®èc kü thuËt vµ 1 qu¶n ®èc s¶n xuÊt. Ph©n x­ëng: 4 ph©n x­ëng (tæ m¸y ®éng c¬, tæ gØ hµn- tæ s¬n- tæ ®iÖn). Cã thÓ nãi, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n t¹i x­ëng lu«n ®oµn kÕt cïng nhau phÊn ®Êu ®Ó ®­a x­ëng ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua, DN ®· gãp phÇn vµo ngµnh thuÕ cña Nhµ n­íc víi møc b×nh qu©n nép lµ 4 500 000®/th¸ng bao gåm c¶ thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp DN. Ngoµi ra, trong xÝ nghiÖp víi ®éi ngò l·nh ®¹o chñ chèt, tµi giái. Hä lu«n biÕt suy nghÜ lµ lµm sao n©ng cao, c¶i tiÕn ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng t¹i x­ëng. Hä lu«n biÕt lµ lóc nµo th× nªn thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n. VÝ dô nh­ tr­êng hîp thêi kú nµo th× hä ®Çu t­ nhiÒu vµo may mãc ®Ó phôc vô söa ch÷a. Tr­¬ng hîp nµo th× hä biÕt ®Çu t­ vµo mét sè thu nhËp kh¸c nh­ thanh lý tµi s¶n, l·i b¸n hµng... Bªn c¹nh ®ã, xÝ nghiÖp lu«n coi träng ®Õn ®êi sèng cña mçi c«ng nh©n t¹i x­ëng. Víi møc l­¬ng mang l¹i cho ng­êi lao ®éng cã thÓ ®¶m b¶o cuéc sèng cña hä. X­ëng lu«n l¾ng nghe mäi ý kiÕn cña mçi mét c«ng nh©n vÒ mäi vÊn ®Ò nh­ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc trong vÊn ®Ò sinh ho¹t t¹i x­ëng. Hµng n¨m, ®Ó gi¶m bít mÖt nhäc cña c«ng nh©n. X­ëng lu«n tæ chøc nh÷ng cuéc ®i nghØ m¸t, picnic ®Ó ng­êi c«ng nh©n cã thÓ th­ gi·n tho¶i m¸i trong nh÷ng ngµy nghØ. Tõ nh÷ng viÖc ch¨m lo tinh thÇn chu ®¸o nh­ vËy cho c«ng nh©n. X­ëng lu«n ®­îc sù ñng hé, sù ®oµn kÕt phÊn ®Êu hÕt m×nh cho c«ng viÖc cña mçi ng­êi c«ng nh©n. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· dÉn ®Õn nh÷ng n¨ng suÊt kh¸ cao mµ x­ëng thu ®­îc. Tãm l¹i, tuy lµ mét DN t­ nh©n nh­ng víi nh÷ng kÕt qu¶ vµ ®ãng gãp cña mçi mét c«ng nh©n trong x­ëng trong s¶n xuÊt th× víi ®µ nµy x­ëng sÏ ph¸t triÓn rÊt réng vµ doanh thu sÏ ngµy cµng ®¹t ®­îc cao h¬n. 2.1.2- Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD cña ®¬n vÞ kÕ to¸n: Víi chøc n¨ng lµ b¶o d­ìng, söa ch÷a nh÷ng h­ háng cña c¸c lo¹i «t« mang ®Õn. X­ëng lu«n thùc hiªn tèt mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §¸p øng tèi ®a vµ lµm sao ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ cao nhÊt khi ®­îc phôc vô cho kh¸ch hµng. §Ó cho mçi kh¸ch hang khi mang xe ®Õn söa lu«n c¶m thÊy thËt hµi lßng vµ yªn t©m khi chiÕc xe cña m×nh ®­îc trao ®óng n¬i, göi ®óng chèn. NhiÖm vô: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. X­ëng lu«n ®Ò ra mét môc tiªu chÝnh lµ lÊy chÊt l­îng vµ ®Æt ch÷ tÝn cña m×nh lªn hµng ®Çu. ChÝnh v× vËy, mµ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay x­ëng lu«n ®­îc sù tin yªu, tÝn nhiÖm cña mçi kh¸ch hµng. §iÒu ®ã ®· gãp phÇn lµm cho x­ëng ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. §éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÖ cao cµng nhiÒu h¬n. §em l¹i cho x­ëng hµng n¨m mét kho¶n nép lín. Gãp ph©n vµo qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸- c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD t¹i x­ëng: X­ëng lu«n ho¹t ®éng ë c¸c lÜnh vùc chñ yÕu nh­: B¶o d­ìng xe. Söa ch÷a xe. L¾p ®Æt thªm mét sè bé phËn ngo¹i nÕu kh¸ch cã nhu cÇu. Bªn c¹nh ®ã, xÝ nghiÖp cßn cã thªm mét sè thu nhËp kh¸c nh­: Thu nhËp tõ chuyÓn nh­îng thanh lý tµi s¶n. L·i tiÒn göi, l·i cho vay vèn, l·i b¸n hµng tr¶ chËm. Tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu vµ c¸c kho¶n thu nhËp thªm ®· ®em l¹i cho x­ëng nh÷ng kho¶n thu kh«ng nhá. Nh­ doanh thu b×nh qu©n sang th¸ng lµ 200 triÖu ®ång. Vµ n¨m 2000 võa qua x­ëng ®· ®­îc b»ng khen vÒ nép thuª cao cña côc thuÕ Hµ Néi cÊp. 2.1.2- C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp: Víi c«ng viÖc chÝnh trÞ t¹i x­ëng lµ söa chöa háng hãc khi «t« ®­îc kh¸ch mang ®Õn. X­ëng lu«n biÕt c¸ch lµm sao ®Ó kh¸ch hµng lu«n c¶m thÊy hµi lßng. T¹i ®©y, nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý, nh÷ng qu¶n ®èc, nh÷ng kü thuËt viªn lu«n biÕt hä sÏ ph¶i lµm g× vµ h­íng dÉn c¸c ph©n x­ëng d­íi ho¹t ®éng ra sao ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thµnh mét c¬ cÈu gän nhÑ bao gåm: Gi¸m ®èc Phßng qu¶n lý vËt t­ Phßng kÕ to¸n Qu¶n ®èc kü thuËt Qu¶n ®èc s¶n xuÊt Tæ s¬n Tæ ®iÖn Tæ gØ hµn Tæ m¸y ®éng c¬ C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n trong doanh nghiÖp: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh lµ mét doanh nghiÖp nhá ®­îc t¸ch ra tõ tæ hîp t¸c x· QuËn §èng §a- Hµ Néi. Nã ®­îc tæ chøc, s¶n xuÊt vµ qu¶n lý theo m« h×nh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n ë DN ®­îc tæ chøc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña DN nh»m môc ®Ých h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o ph©n tÝch viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn cña DN. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp TSC§ Thñ quÜ KÕ to¸n tiÒn mÆt NhiÖm vô cña kÕ to¸n tr­ëng: + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c thèng kª cña DN. + Tæ chøc ghi chÐp, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng cña DN. + TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nép cÊp trªn, c¸c quÜ xÝ nghiÖp, thanh to¸n vµ thu håi ®óng. + Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ kiÓm kª ®Þnh kú, xö lý c¸c kho¶n hao hôt mÊt m¸t. + Tæ chøc kiÓm tra, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cña cÊp d­íi. + Tæ chøc b¶o qu¶n, l­u gi÷ c¸c tµi liÖu. + Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. + Cã nhiÖm vô kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý vµ kü thuËt lao ®éng, møc lao ®éng, tiÒn th­ëng, tiÒn l­¬ng. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i DN: T¹i x­ëng ¸p dông h×nh th¸i nhËt ký chøng tõ. H×nh th¸i nµy ®­îc tr×nh bay theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 2.2- Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§: 2.2.1- T×nh h×nh ®Çu t­ vÒ TSC§ t¹i ®¬n vÞ: Lµ mét DN nhá nh­ng t¹i x­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh lu«n coi träng viÖc ®Çu t­ vÒ TSC§ t¹i ®¬n vÞ. Bëi TSC§ lu«n lµ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt chñ yÕu cña DN. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña DN trªn thÞ tr­êng. X­ëng lu«n biÕt gi¸ trÞ TSC§ ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ sö dông ®óng phï hîp víi gi¸ täi cña TSC§. C¸c TSC§ tiªu biÓu t¹i x­ëng cã gi¸ trÞ rÊt lín nh­ 4 chiÕc cÇu n©ng mçi chiÕc trÞ gi¸ 50.000.000®/c¸i. Tõ viÖc ®Çu t­ vµo nh÷ng TSC§ lín nh­ thÕ ®· lu«n mang vÒ nh÷ng kho¶n thu kh«ng nhá cho DN, TSC§ lu«n ®ãng vai trß tÝch cùc vµ lu«n tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ cña TSC§ còng sÏ bÞ hao mßn dÇn vµ ®­îc chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi. Do nh÷ng lîi Ých cña TSC§ mang l¹i, x­ëng lu«n biÕt qu¶n lý chÆt chÏ TSC§ c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. Nãi mét c¸ch kh¸c vÊn ®Ò ®Çu t­ TSC§ t¹i ®¬n vÞ lu«n ®­îc quan t©m vµ lu«n ®­îc coi lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu. 2.2.2- Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i ®¬n vÞ: Do TSC§ lu«n quan träng vµ còng lµ mét kho¶n ®Çu t­ kh«ng nhá chÝnh v× vËy nã lu«n ®­îc qu¶n lý vµ sö dông ®óng c¸ch. T¹i x­ëng, nh÷ng ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao lu«n biÕt ¸p dông ®óng møc tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc cña m×nh. N¾m tèt mäi c«ng t¸c qu¶n lý vµ biÕt sö dông TSC§. Ban l·nh ®¹o x­ëng lu«n biÕt TSC§ quan träng nh­ thÕ nµo vµ nã cÇn thiÕt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ra sao. VÝ dô nh­ víi gi¸ trÞ cña nh÷ng chiÕc cÇu n©ng lµ lu«n quan träng, nhê cã nã th× míi cã thÓ n©ng cao c¸c lo¹i xe «t« ®Ó cã thÓ söa ch÷a, l¾p ®Æt. Víi c«ng dông quan träng nh­ vËy nã lu«n lµ TSC§ quan träng nhÊt t¹i x­ëng vµ hÇu nh­ lµ cã sè vèn ®Çu t­ lín nhÊt cßn c¸c lo¹i kh¸c nh­ tù ®iÒu khiÓn m¸y hµn ®iÖn.... nã còng kh«ng kÐm phÇn quan träng gãp mÆt trong quy tr×nh söa ch÷a. Lu«n coi träng chÊt l­îng vµ ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Do ®ã x­ëng lu«n qu¶n lý chÆt chÏ dù ®o¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ vµ thêi h¹n hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a TSC§. Nãi tãm l¹i, víi bÊt kú lo¹i TSC§ nµo cã trong doanh nghiÖp còng lu«n ®­îc b¶o qu¶n vµ sö dông hîp lý ®óng v¬Ý chuyªn ngµnh vµ c«ng dông cña nã khi ®­îc mang vµo sö dông. 2.2.3- Thùc tÕ ph©n lo¹i TSC§ t¹i ®¬n vÞ: (trÝch sæ TSC§ cña DN) Sæ tµi s¶n cè ®Þnh §¬n vÞ: X­ëng SC « t« §øc Thµnh §¬n vÞ:1000® TT Tªn TSC§ N­íc s¶n xuÊt Nguyªn gi¸ N¨m ®­a vµo sö dông Sè n¨m khÊu hao Sè khÊu hao 1 n¨m Ghi chó 1 Bµn n©ng Italia 50.000 1999 5 10.000 2 Tñ ®iÒu khiÓn m¸y hµn ViÖt nam 5.500 2000 1 5.500 2.2.4- KÕ to¸n chi tiÕt TSC§: Sæ chi tiÕt TSC§ ®¬n vÞ:1000® TT Chøng tõ Tªn TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¬i sö dông Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao 1 n¨m Nguån h×nh thµnh Ghi chó CT NT 1 PC 12 15/2/1999 Bµn n©ng Italia X­ëng söa ch÷a 50.000 10.000 Tù cã 2 PC 504 26/8/2000 Tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn m¸y hµn ViÖt nam X­ëng söa ch÷a 5.500 5.500 Tù cã Thñ tôc qu¶n lý t¨ng, gi¶m TSC§ ¸p dông trong DN: Thñ tôc qu¶n lý gi¶m TSC§: ®èi víi nh÷ng TSC§ gi¶m còng ph¶i lËp ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ hå s¬ TSC§ ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. Chøng tõ gi¶m TSC§ ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. Chøng tõ gi¶m TSC§ gåm: “ biªn b¶n thanh lý TSC§”, “ thÎ TSC§”. Khi cã TSC§ h÷u h×nh nµo ®ã cÇn ph¶i thanh lý, DN ph¶i lµm thñ tôc thanh lý. VD: c¨n cø vµo hå s¬ gi¶m TSC§ ngµy 12/ 8/ 2001, x­ëng thanh lý khu nhµ ngãi 5 phßng: + Nguyªn gi¸: 55.421.537® + Gi¸ trÞ ®· hao mßn: 54.235.525® + Chi phÝ b»ng mÆt tiÒn: 1.798.141® + Gi¸ trÞ thu håi: 3.645.089® C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm tra hiÖn tr¹ng thùc tÕ TSC§ xin thanh lý vµ x­ëng lËp tr×nh xin thanh lý TSC§ víi cÊp trªn tuyÓn duyÖt cho thanh lý. Héi ®ång qu¶n lý trong x­ëng lËp ra trªn b¶n thanh lý sè 030 ngµy 13/ 7. MÉu sè 6: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh Biªn b¶n thanh lý TSC§ Sè 030 Ngµy 13/ 7/ 2001 C¨n cø vµo tê tr×nh cña x­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh ngµy 10/ 7/ 2001. Biªn b¶n thanh lý gåm: «ng: TrÇn V¨n §øc Chøc vô: Tr­ëng phßng qu¶n lý «ng: Ph¹m V¨n Hîi Chøc vô: Qu¶n ®èc ph©n x­ëng Bµ: Lª ThÞ Hanh Chøc vô: KÕ to¸n TSC§ §· tiÕn hµnh thanh lý TSC§ Tªn tµi s¶n: Khu nhµ b¶o vÖ M· tµi s¶n....... Sè thÎ........ N¨m x©y dùng: 1990 Nguyªn gi¸: 55 412 537® Chi phÝ söa ch÷a lín........... KhÊu hao c¬ b¶n ®· trÝch: 54 235 525® KÕt luËn cña ban thanh lý. Toµn bé khu nhµ b¶o vÖ 5 phßng luång m¸i sËp, dét n¸t, t­êng x©y ®· cã nhiÒu vÕt r¹n nøt. Héi ®ång thèng nhÊt cho thanh lý. Ngµy 13/ 7/ 2001 Gi¸m ®èc x­ëng Tr­ëng phong qu¶n lý L­¬ng V¨n Th¸i TrÇn V¨n §øc KÕt qu¶ thanh lý: Chi phÝ thanh lý: 1.798.141® B»ng ch÷: Mét triÖu b¶y tr¨m chÝn m­¬i t¸m ngh×n mét tr¨m bèn mèt ®ång. Gi¸ trÞ thu håi : 3.645.089® §· ghi thÎ TSC§ ngµy ... th¸ng ... n¨m ... KÕ to¸n tr­ëng TrÇn V¨n Minh C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý TSC§. KÕ to¸n ghi vµo NKCT sè 9. Thñ tôc qu¶n lý t¨ng TSC§. C¨n cø vµo hå s¬ t¨ng TSC§. Ngµy 28/ 6/ 2000 c«ng ty mua tñ ®iÒu khiÓn m¸y hµn ®iÖn sè 2 cho x­ëng c¬ khÝ lín. Tñ ®iÖn ®­îc mua b»ng tiÒn mÆt. Sau khi nhËn hµng, ban kiÓm chÊt l­îng cña DN kiÓm tra s¶n phÈm. TSC§ khi ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ c«ng ty lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ theo m©ò sau: MÉu sè 1: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Sè: 05 MÉu sè Q§, Liªn bé TCTK-TC Ngµy 26/ 8/ 2000 Ban kiÓm nhËn gåm cã: 1. ¤ng (bµ) NguyÔn §øc Thu Chøc vô: Tr­ëng phßng qu¶n lý vËt t­ 2. ¤ng (bµ) §ç §×nh Hå Chøc vô: Tr­ëng phßng kü thuËt 3. ¤ng (bµ) Ph¹m V¨n Hîi Chøc vô: Qu¶n ®èc ph©n x­ëng §¬n vÞ giao: Phßng kü thuËt §¬n vÞ nhËn: Ph©n x­ëng c¬ khÝ Tªn TSC§: T­ ®iÖn ®iÒu khiÓn m¸y hµn ®iÖn sè 2. N¨m s¶n xuÊt: 1998 Nguyªn gi¸: 5.500.000® (n¨m triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång) Tû lÖ KHCB Tû lÖ KHSCL KHCB c«ng dån: Sè KHSCL céng dån: NhËn xÐt tãm l­îc: T×nh tr¹ng thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ mua míi: T×nh tr¹ng lµm viÖc: ThiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt: C«ng dông: Hµn c¸c lo¹i d©y inox tõ F1-F5 ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Bªn giao Bªn nhËn Ban kiÓm nhËn KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (®ãng dÊu) C¨n cø vµo chøng tõ giao nhËn TSC§, kÕ to¸n t¹i x­ëng më sæ ®¨ng ký TSC§ vµ ghi sæ chi tiÕt TSC§. Néi dung chÝnh cña 2 sæ nµy ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c nghiÖp vô TSC§ ph¸t sinh. Sè liÖu trªn sæ cung cÊp c¸c chØ tiªu chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o. Thu nhËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c liªn quan TSC§: MÉu sè 4:; X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh: NhËt ký chøng tõ sè 1 ®¬n vÞ:1.000® STT NT DiÔn gi¶i Ghi cã TK 111, ghi nî c¸c TK liªn quan 112 113 211 222 133 .......... Céng cã 1 26/8/2000 Mua tñ ®iÖn ®iÒu khiÓn m¸y hµn 5.500 Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp t¨ng, gi¶m vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c chøng tõ, ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i TK 211. B¶ng tæng hîp TSC§ t¨ng n¨m 2000 MÉu sè 7: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh NhËt ký chøng tõ sè 9 STT Sè hiÖu chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK211, nî TK.......... Céng TK211 214 821 1 11/8 B¸n thanh lý TS chê thanh lý 243.930.000 243.930.000 2 12/8 M¸y tiÖn 8.055.000 8.055.000 3 - M¸y mµi 11.640.000 11.640.000 4 - Khu nhµ ngãi 5 phßng 54.235.525 1.177.012 55.412.537 .... ...... .......... ..... ..... Cuèi th¸ng tõ nhËt ký chøng tõ sè 9, kÕ to¸n tæng hîp lªn b¶ng kª gi¶m TSC§ vµ ghi vµo sæ c¸i TK 211. Ph¶n ¸nh c¸c tr­êng hîp t¨ng gi¶m vµo sæ TSC§. Sæ Tµi s¶n cè ®Þnh ®¬n vÞ: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh ®¬n vÞ: 1000® STT Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn, ®Æc ®iÓm, ký hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt Th¸ng n¨m ®­a vµo sö dông Sè hiÖu TSC§ N/gi¸ TSC§ KhÊu hao KH ®· tÝnh khi ghi gi¶m TSC§ Lý do gi¶m TSC§ SH NT Tû lÖ % khÊu hao Møc khÊu hao/th¸ng SH N T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 PC504 26/8/00 Tñ ®iÒu khiÓn m¸y hµn VN 26/8/2000 MH35 5.500 10% 460 5.500 10/8/01 PT22 Thanh lý 2.2.5- KÕ to¸n tæng hîp TSC§: 2.2.5.1- KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ h÷u h×nh: Tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông trong DN §èi víi kÕ to¸n t¨ng TSC§: VD: Ngµy 26/ 12/ 2000, x­ëng mua mét lè bÇu läc gi¸ nguyªn gi¸ lµ 11 000 000® tõ nguån vèn ®Çu t­, x©y dùng c¬ b¶n, 300 000® tõ quÜ ph¸t triÓn kinh doanh trªn biªn b¶n giao nhËn TSC§, hîp ®ång mua b¸n tµi s¶n, phiÕu b¶o hµnh. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 211.3: 11 300 000® Cã TK 331: 11 000 000® Cã TK 111: 300 000® C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh TSC§ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 441: 11 000 000® Nî TK 414: 300 000® Cã Tk 411: 11 300 000® §èi víi kÕ to¸n gi¶m TSC§: VD: Ngµy 6/ 12/ 2000, x­ëng thanh lý mét sè cao su gi¶m ch¾n víi nguyªn gi¸ 6 885 000® gi¸ trÞ ®· hao mßn 6 485 000®, chi phÝ thanh lý chi b»ng tiÒn mÆt 400 000®. C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý TSC§ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 214: 6 485 000® Nî TK 821: 400 000® Cã TK 211: 6 885 000® Ghi sè liÖu vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan: NhËt ký chøng tõ sè 1 ®¬n vÞ: x­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh Ghi cã TK 111-tiÒn mÆt Th¸ng 12/2000 ®¬n vÞ:1000® STT Ngµy Ghi cã TK111, ghi nî c¸c TK............. Céng cã TK111 112 113 121 131 138 141 144 151 154 211 213 ...... 1 6/12/00 400 2 26/12/00 300 Céng 700 §· ghi sæ c¸i ngµy 30/12/2000 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK211-TSC§ h÷u h×nh Sæ c¸i TK 211-TSC§ h÷u h×nh N¨m 2000 Sè d­ ®Çu kú:2.282.270® ®¬n vÞ:1000® Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 12/8 20 10/8 Gi¶m TSC§ do thanh lý 213 54.238.525 821 1.177.012 214 8.055.000 ... ... ... ... ... ... ... 28/8 10 26/8 T¨ng TSC§ do mua s¾m 111 5.500.000 336 25.071.000 152 20.880.000 .... ... ... ... ... ... ... Céng ph¸t sinh 63.470.537 51.451.000 D­ cuèi kú 14.301.807 2.2.5.2- KÕ to¸n khÊu hao TSC§: ChÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn khÊu hao thùc hiÖn t¹i DN: Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vÒ c¶ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt do ®ã gi¸ trÞ cña TSC§ sÏ ®­îc chuyÓn dÞch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ë n­íc ta nh÷ng TSC§ gi¶m kú tr­íc, kú nµy kh«ng tÝnh khÊu hao. Nãi mét c¸ch kh¸c ®i khi doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ th× ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh ®Çy ®ñ, phï hîp víi kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ cña doanh nghiÖp, gióp donah nghiÖp cã ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i ho¸, ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ hiÖn nay ®¬n vÞ ®ang ¸p dông: Tµi s¶n dïng cho bé phËn nµo th× ph©n bæ vµo chi phÝ cho bé ph©n Êy. Nh­ khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ nhµ cöa vµ TSC§ kh¸c dïng ë c¸c bé ph©n s¶n xuÊt ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627, khÊu hao TSC§ thuéc bé phËn b¸n hµng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 641, khÊu hao TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c ®Çu t­ XDCB tù lµm ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 241, khÊu hao TSC§ phôc vô ho¹t ®éng chung toµn doanh nghiÖp ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 642 Nî TK 627, 641, 642. Cã TK 241 ë ph©n x­ëng hÇu hÕt lµ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ do ®ã chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc ph©n bæ vµo TK 627. Tû lÖ khÊu hao c¬ b¶n hoÆc khung thêi gian khÊu hao cña tõng nhãm TSC§ theo chÕ ®ä qui ®Þnh vµ thùc tÕ vËn dung cña toµn doanh nghiÖp: X­ëng d· thùc hiÖn trÝch kkhÊu hao theo c¸c qui ®Þnh sau: ViÖc tÝnh khÊu hao c¬ b¶n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ tû lÖ khÊu hao theo quyÕt ®Þnh 1062 (14/ 11/ 1997 BTC) TÊt c¶ TSC§ hiÖn cã ë c«ng ty tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao ®Ó ph©n bæ vµo gi¸ thµnh. §èi víi nh÷ng TSC§ ®· hÕt khÊu hao th× x­ëng kh«ng trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh nh­ng vÉn qu¶n lý sö dông. B¶ng tÝnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ thùc hiÖn trong doanh nghiÖp Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo c«ng thøc sau: Sè khÊu hao gi¶m _ Sè khÊu hao t¨ng Sè khÊu hao kú tr­íc Sè khÊu hao kú nµy + = B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ ®¬n vÞ tÝnh: 1000® Tªn TS Nguyªn gi¸ Møc khÊu hao/n¨m TK 627 TK 641 TK 642 1. Bµn n©ng 50.000 10% 4.000 400 600 2. M¸y nÐn khÝ 10.000 50% 3.500 600 900 3. M¸y vi tÝnh 12.000 25% 2.000 100 900 ... ... ... ... ... Céng 72.000 9.5000 1.100 2.400 KÕ to¸n tæng hîp khÊu hao TSC§ vµ sö dông nguån vèn khÊu hao TSC§: KÕ to¸n khÊu hao TSC§ sö dông TK 214, TK 009 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu: Nî TK 627: 18 128 Nî TK 641: 5 438,4 Nî TK 642: 9 064 Cã TK 214: 22 630,4 §ång thêi Nî TK 009: 22 630,4 Sæ c¸i TK 214: hao mßn TSC§ Sæ c¸i TK 241- X©y dùng c¬ b¶n dë dang Th¸ng 8/ 2001 D­ ®Çu th¸ng: 10 000 000® Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 8/8 01 8/8 Chi phÝ söa ch÷a m¸y c«ng cô 152 200.000 9/9 02 9/8 Hîp ®ång giao thÇu 334 50.000 10/8 03 10/8 Biªn b¶n bµn giao söa ch÷a TSC§ hoµn thµnh 331 8.000.000 8.250.000 Céng ph¸t sinh 8.250.000 8.250.000 D­ cuèi kú 10.000.000 2.2.5.3- KÕ to¸n söa ch÷a TSC§: Thñ tôc tiÕn hµnh c«ng t¸c söa ch÷a TSC§ vµ chøng tõ kÕ to¸n liªn quan: Do TSC§ ®­îc cÊu thµnh bëi nhiÒu bé phËn, chi tiÕt kh¸c nhau vµ ®­îc sö dông l©u dµi cho nªn trong qu¸ tr×nh sö dông, c¸c bé phËn cña TSC§ bÞ hao mßn, h­ háng dÇn víi møc ®é kh¸c nhau. ChÝnh do ®ã TSC§ cÇn ph¶i ®­îc söa ch÷a theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p mµ chÝnh doanh nghiÖp ®· vµ ®ang ¸p dông. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n söa ch÷a TSC§ tiÕn hµnh trong doanh nghiÖp: §Ó söa ch÷a TSC§, x­ëng ®a sè tiÕn hµnh theo ph­¬ng thøc thuª ngoµi söa ch÷a TSC§. §Ó tÝnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ ®­îc tËp hîp vµo TK 241. Khi viÖc söa ch÷a hoµn thµnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng viÖc söa ch÷a ®­îc kÕt chuyÓn vµo TK chi phÝ tr¶ tr­íc hoÆc kÕt chuyÓn vµo TK chi phi ph¶i tr¶. Tr×nh tù kÕ to¸n söa ch÷a ¸p dông trong doanh nghiÖp vµ sè liÖu thùc tÕ: Trong th¸ng 8/ 2000, x­ëng ph¶i söa ch÷a mét m¸y c«ng cô do x­ëng tù lµm biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a m¸y c«ng cô ngµy 10/ 8 sè20. + Tæng gi¸ dù to¸n: 250.000® + Tæng gi¸ thùc tÕ: 250.000® Vµ söa ch÷a mét nhµ x­ëng. DN ¸p dông ph­¬ng thøc cho thÇu söa ch÷a. + Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång: 8.000.000® + Tæng gi¸ dù ®o¸n: 8.000.000® Biªn b¶n giao nhËn söa ch÷a nhµ x­ëng ngµy 10/ 8 sè 21. MÉu sè 10 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a hoµn thµnh Ngµy 10/8/2001 Sè 20 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 060 ngµy 3/8/2000 cña gi¸m ®èc x­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh. Chóng t«i gåm: ¤ng L­¬ng V¨n Th¸i- §¹i diÖn ®¬n vÞ cã TSC§ ¤ng NguyÔn V¨n Nam- §¹i diÖn ®¬n vÞ söa ch÷a §· kiÓm nhËn viÖc söa ch÷a TSC§ nh­ sau: Tªn, m· ký hiÖu, qui c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§: m¸y c«ng cô Sè hiÖu TSC§: Sè thÎ: Bé phËn qu¶n lý, sö dông TSC§: ph©n x­ëng m¸y ®éng c¬. Thêi gian söa ch÷a tõ ngµy 8/8/2000 C¸c ®¬n vÞ söa ch÷a gåm cã: Tªn bé phËn Néi dung c«ng viÖc söa ch÷a Gi¸ dù to¸n(®) Chi phÝ thùc tÕ KÕt qu¶ KK 1. Thay vßi Thay thÕ 150.000 140.000 ®¹t yªu cÇu 2. Söa ch÷a b¬m dÇu Söa l¹i 50.000 60.000 - 3. Bé phËn truyÒn dÉn Ch÷a l¹i 50.000 50.000 - Céng 250.000 250.000 X­ëng §¬n vÞ söa ch÷a L­¬ng v¨n Th¸i NguyÔn v¨n Nam KÌm theo 02 chøng tõ gèc x­ëng s¶n xuÊt c¨n cø hîp ®ång giao thÇu söa ch÷a ghi: Nî TK 241: 8.000.000® Cã TK 331: 8.000.000® C¨n cø biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a hoµn thµnh ghi vµo NKCT sè 7. MÉu sè 11: X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh NhËt ký chøng tõ sè 7 STT TK ghi cã TK ghi nî 142 241 C¸c TK ph¶n ¸nh ë NKCT Céng chi phÝ thùc tÕ trong th¸ng NKCT1 NKCT2 1 211 250.000 2 211 8.000.000 Céng 8.250.000 8.250.000 Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§: I - Sù hoµn thiÖn trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n TSC§: Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, cïng víi sù ®æi míi theo chiÒu h­íng ®i lªn cña ®Êt n­íc. X­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh tuy míi thµnh lËp ®­îc 5 n¨m nh­ng c¸ch tæ chøc qu¶n lý nãi chung vµ ph­¬ng thøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. L·nh ®¹o x­ëng ®· ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p kinh tÕ cã hiÖu qu¶ nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµ nhËp víi guång m¸y vËn ®éng chung cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: VÒ bé m¸y qu¶n lý: cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y theo hÖ thèng nªn ®· t¹o ra mét khung hµnh chÝnh qu¶n lý v÷ng ch¾c gän nhÑ mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ lao ®éng cao. Ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ lao ®éng kÕ to¸n: Víi ®Æc ®iÓm cña x­ëng lµ söa ch÷a nh÷ng háng hãc cña c¸c lo¹i «t« mang ®Õn thÞ víi viÖc ¸p dông h×nh thøc NKCT còng lµ h×nh thøc ph©n c«ng c¸c m¶ng c«ng viÖc mét cach râ rµng. Mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch lu«n ®óng m¶ng c«ng viÖc cña m×nh. Sæ s¸ch kÕ to¸n ®· thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña BTC . HÖ thèng qu¶n lý TSC§ tËp trung ®· gióp x­ëng qu¶n lý ®­îc t­¬ng ®èi tèt l­îng TSC§. Trong n¨m qua x­ëng ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu phôc vô kh¸ch tíi x­¬ng söa ch÷a, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ kh«ng ngõng t¨ng lîi nhuËn cho x­ëng. VÒ c¬ b¶n kÕ to¸n TSC§ ®· theo dâi ®­îc t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, khÊu hao vµ kiÓm kª TSC§ theo ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh ®óng nguyªn gi¸ TSC§ hiÖn cã còng nh­ møc trÝch khÊu hao. X­ëng ¸p dông møc trÝch khÊu hao TSC§ liªn hoµn sö dông sè liÖu TSC§ n¨m tr­íc ®Ó tÝnh møc khÊu hao trung b×nh cho tõng th¸ng ngay tõ ®Çu n¨m. Møc khÊu hao nµy kh«ng thay ®æi cho tíi khi ®­îc ®iÒu chØnh vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ thùc tÕ trong n¨m. ViÖc lµm nµy ®· tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu t­îng ®èi chÝnh x¸c cho qu¶n lý II - Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TSC§: Cho ®Õn nay, x­ëng vÉn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¸c TSC§ cña m×nh nh­ kinh nghiÖm s¶n xuÊt, uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. HÖ thèng sæ ghi chi tiÕt TSC§ tù thiÕt kÕ mÉu (sæ ®¨ng ký TSC§, dæ chi tiÕt TSC§). Trªn thùc tÕ hai quyÓn nµy cßn thiÕu mét sè th«ng tin cÇn thiÕt nh­ TSC§ ®· ®­îc khÊu hao bao nhiªu, hå s¬ vÒ TSC§ ®­îc l­u ë ®©u, thÎ TSC§ kh«ng ®­îc lËp v× qu¸ nhiÒu TSC§. C¸ch tÝnh khÊu hao ®­îc ®iÒu chØnh vµo cuèi niªn ®é, kÕ to¸n ®· kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c møc khÊu hao thùc tÕ. X­ëng ch­a tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n tõ n¨m 1998 cho ®Õn nay. V× TSC§ chiÕm nguån vèn kh¸ cao trong x­ëng nªn viÖc x¸c ®Þnh con sè chÝnh x¸c vÒ nguyªn gi¸ TSC§ theo gi¸ thÞ tr­êng kh«ng kÞp thêi, kh«ng chÝnh x¸c. X­ëng ch­a khai th¸c hÕt nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n, thÓ hiÖn TSC§ cÇn thanh lý ch­a ®­îc b¸n ®Ó thu håi vèn ®Çu t­ vµ l­îng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã ch­a ®óng cßn nhiÒu tån ®äng vèn vµ kh«ng sinh lêi. III - Mét vµi ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i x­ëng söa ch÷a «t« §øc Thµnh: HÖ thèng sæ chi tiÕt TSC§ theo bé phËn cña c«ng ty cÇn ph¶i ®­îc bæ sung thªm mét sè cét bao gåm: møc khÊu hao l­îng TSC§ gi¶m (nguyªn gi¸, khÊu hao vµ n¬i l­u tr÷ hå s¬ tµi s¶n ®Ó phï hîp víi mÉu sæ do bé tµi chÝnh quy ®Þnh. X­ëng nªn thay ®æi c¸ch tÝnh møc khÊu hao cho tõng th¸ng trong n¨m ®Ó ®¶m b¶o viÖc trÝch khÊu hao mét c¸ch chÝnh x¸c cho tõng th¸ng, gióp ph¶n ¸nh ®óng kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng quÝ vµ c¶ n¨m. Hµng n¨m x­ëng nªn kiÓm kª TSC§ vÒ c¶ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. ViÖc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ cã thÓ thùc hiÖn ba n¨m mét lÇn ®Ó phï hîp víi b¶ng tÝnh khÊu hao kÕ ho¹ch ba n¨m. Trong ®iÒu kiÖn nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ngµy cµng gi¶m, ®Ó t¨ng c­êng ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ, x­ëng cÇn nhanh chãng tiÕp cËn víi h×nh th­c TSC§ thuª tµi chÝnh. §©y lµ ph­¬ng thøc ®Çu t­ nhanh mµ x­ëng kh«ng ph¶i huy ®éng c¶ mét sè vèn lín ngay tõ ban ®Çu. Song song víi viÖc t×m c¸c nguån vèn ®Çu t­ míi, x­ëng cÇn ph¶i sö dông c¸c nguån vèn hiÖn cã, c¸c TSC§ kh«ng cÇn dïng ph¶i ®­îc thanh lý ngay ®Ó thu håi vèn vµ ®Çu t­ vµo TS§ míi. T­¬ng tù nh­ vËy, c¸c TSC§ hiÖn cã ch­a sö dông th× cÇn ph¶i ®­îc ®­a vµo sö dông ngay ®Ó gi¶m tèi thiÓu l­îng vèn cè ®Þnh tån ®äng kh«ng sinh lêi. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng muèn ®øng v÷ng ®­îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong kinh doanh. Do vËy chñ tiªu lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. TSC§ lµ bé phËn chÝnh cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, tõng doanh nghiÖp. V× vËy, kÕ to¸n TSC§ cÇn ph¶i tÝnh to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh x©y dùng, trang bÞ ®æi míi t¨ng TSC§ cñng nh­ thanh lý nh­îng b¸n TSC§, tÝnh to¸n chÝnh x¸c ph©n bæ sè khÊu hao vµ gi¸ thµnh. Tham gia lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a TSC§, sö dông mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm sÏ tr¸nh ®­îc l·ng phÝ vµ b¶o qu¶n tèt TSC§,cã biÖn ph¸p h¹ch to¸n vµ q¶n lý chÆt chÏ lµ ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Tõ khi thùc tËp t¹i x­ëng em ®· hiÓu ®­îc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n TSC§. Cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thuý vµ c¸c anh chÞ thuéc phßng tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i x­ëng, em ®· hoµn thµnh xong chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. V× kh¶ n¨ng cã h¹n, bµi viÕt kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu xãt nªn em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c« gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2002 Häc sinh Phïng Kim Quy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thành.doc
Luận văn liên quan