Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tài giữa vợ và chồng khi ly hôn tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Lời nói đầu Pháp luật Việt Nam quy định Toà án nhân dân là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xét xử, Luật tổ chức Toà án nhân dân cũng quy định thẩm quyền xét xử của các cơ quan Toà án (Toà án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân huyện .) theo đó Toà án nhân dân tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm các bản án do Toà án nhân dân huyện xét xử có kháng cáo, kháng nghị. Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn việc xét xử các vụ án ly hôn nói chung và việc phân chia tài sản (tài sản có xảy ra tranh chấp) nói riêng tại các bản án của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh - chủ yếu là các bản án phúc thẩm, em đã chọn đề tài " Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tài giữa vợ và chồng khi ly hôn" tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Chuyên đề được viết dựa trên những kiến thức mà em đã tiếp thu được tại trường Đại học Luật Hà Nội, quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các bản án đã xét xử, qúa trình thụ lý, nghiên cứu hồ sơ và xét xử tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Với các phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh dữ liệu em đã phân tích và làm rõ các căn cứ pháp luật để chia tài sản giữa vợ và chồng khi ly hôn. Đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề cần giải quyết tại địa phương, vơí hy vọng khắc phục được những hạn chế này trong thời gian tới. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập ngắn, giữa lý thuyết được học tại nhà trường và thực tiễn xét xử có những điểm khác nhau và do quá trình nhận thức của bản thân còn hạn chế nên bản báo cáo thực tập chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định Do đó, em rất mong sự thông cảm, giúp đỡ của quý thầy cô và các bạn.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tài giữa vợ và chồng khi ly hôn tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh Toµ ¸n nh©n d©n lµ c¬ quan duy nhÊt cã thÈm quyÒn xÐt xö, LuËt tæ chøc Toµ ¸n nh©n d©n còng quy ®Þnh thÈm quyÒn xÐt xö cña c¸c c¬ quan Toµ ¸n (Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn...) theo ®ã Toµ ¸n nh©n d©n tØnh cã thÈm quyÒn xÐt xö phóc thÈm c¸c b¶n ¸n do Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn xÐt xö cã kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. Víi mong muèn t×m hiÓu râ h¬n viÖc xÐt xö c¸c vô ¸n ly h«n nãi chung vµ viÖc ph©n chia tµi s¶n (tµi s¶n cã x¶y ra tranh chÊp) nãi riªng t¹i c¸c b¶n ¸n cña Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh - chñ yÕu lµ c¸c b¶n ¸n phóc thÈm, em ®· chän ®Ò tµi " Thùc tiÔn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ tµi gi÷a vî vµ chång khi ly h«n" t¹i Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh. Chuyªn ®Ò ®­îc viÕt dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· tiÕp thu ®­îc t¹i tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi, qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c b¶n ¸n ®· xÐt xö, qóa tr×nh thô lý, nghiªn cøu hå s¬ vµ xÐt xö t¹i Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh. Víi c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, so s¸nh d÷ liÖu …em ®· ph©n tÝch vµ lµm râ c¸c c¨n cø ph¸p luËt ®Ó chia tµi s¶n gi÷a vî vµ chång khi ly h«n. §ång thêi còng chØ ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt t¹i ®Þa ph­¬ng, v¬Ý hy väng kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ nµy trong thêi gian tíi. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do thêi gian thùc tËp ng¾n, gi÷a lý thuyÕt ®­îc häc t¹i nhµ tr­êng vµ thùc tiÔn xÐt xö cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau vµ do qu¸ tr×nh nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh…Do ®ã, em rÊt mong sù th«ng c¶m, gióp ®ì cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n. I. nh÷ng C¨n cø ph¸p luËt ®Ó Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n 1. C¨n cø Bé luËt D©n sù Tr­íc hÕt ®Ó cã thÓ chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n Toµ ¸n ®· c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù vÒ viÖc x¸c lËp quyÒn së h÷u ®èi víi khèi tµi s¶n ®em ra ph©n chia. Theo §iÒu 233 Bé luËt D©n sù n¨m 1995 vµ nay lµ §iÒu 219 Bé luËt D©n sù n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ së h÷u chung cña vî chång : "1. Së h÷u chung cña vî chång lµ së h÷u chung hîp nhÊt. 2. Vî chång cïng nhau t¹o lËp, ph¸t triÓn khèi tµi s¶n chung b»ng c«ng søc cña mçi ng­êi; cã quyÒn ngang nhau trong viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chung. 3. Vî chång cïng bµn b¹c, tho¶ thuËn hoÆc uû quyÒn cho nhau chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n chung. 4. Tµi s¶n chung cña vî chång cã thÓ ph©n chia theo tho¶ thuËn hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n." Theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, khèi tµi s¶n chung cña vî chång ®­îc tÝnh lµ tµi s¶n cña hai vî chång cïng nhau t¹o lËp sau h«n nh©n. Nh­ vËy hai vî chång cã quyÒn ngang nhau trong viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mét tµi s¶n nµo ®ã trong khèi tµi s¶n chung. NÕu khi vî chång ly h«n t¹i Toµ ¸n mµ hai bªn kh«ng tho¶ thuËn ph©n chia ®­îc tµi s¶n th× Toµ ¸n sÏ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¨n cø theo LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh cña N­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 2000 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®· ®Æt ra nguyªn t¾c chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n. Theo ®iÒu 95 LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh n¨m 2000 th× "ViÖc chia tµi s¶n khi ly h«n do c¸c bªn tho¶ thuËn; nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®­îc th× yªu cÇu Toµ ¸n gi¶i quyÕt. Tµi s¶n riªng cña bªn nµo th× thuéc quyÒn së h÷u cña bªn ®ã ". Nh­ vËy, §iÒu luËt nµy chØ ®Æt ra vÊn ®Ò chia tµi s¶n chung, cßn kh«ng quy ®Þnh viÖc ph©n chia tµi s¶n riªng cña hai vî chång. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chung sèng cã nhiÒu tµi s¶n riªng ®· ®­îc ®­a vµo sö dông chung. ViÖc x¸c ®Þnh ®©u lµ tµi s¶n riªng, ®©u lµ tµi s¶n chung ®èi víi c¬ quan xÐt xö lµ mét c«ng viÖc khã kh¨n. §Æc biÖt lµ ®èi víi ®éng s¶n do c¸c bªn kh«ng cã ®ñ c¨n cø ®Ó chøng minh r»ng ®ã lµ tµi s¶n riªng cña m×nh vµ tµi s¶n riªng ®ã lµ bao nhiªu. Còng theo nguyªn t¾c cña §iÒu 95 LuËt H«n nh©n vµ Gia §×nh t¹i kho¶n 2 viÖc chia tµi s¶n chung theo nguyªn t¾c lµ chia ®«i, nh­ng cã xem xÐt hoµn c¶nh cña mçi bªn, t×nh tr¹ng tµi s¶n, c«ng søc ®ãng gãp cña mçi bªn vµo viÖc t¹o lËp, duy tr×, ph¸t triÓn khèi tµi s¶n nµy. Nh­ vËy, trong tr­êng hîp c¶ hai vî chång ®Òu lµ lao ®éng cã thu nhËp vµ thu nhËp cña hai vî chång t­¬ng ®èi ngang b»ng nhau th× chØ cÇn ¸p dông nguyªn t¾c " tµi s¶n chung cña vî chång ®­îc chia ®«i" . Tuy nhiªn, trong thùc tÕ cã kh«ng Ýt tr­êng hîp khèi tµi s¶n ®ã lµ do mét bªn t¹o lËp nªn, v× vËy ®Æt ra vÊn ®Ò chia khèi tµi s¶n ®ã nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi t¹o lËp khèi tµi s¶n ®ã ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®­îc quyÒn vµ lîi Ých cña bªn kia. Trong tr­êng hîp nµy ®ßi hái c¬ quan xÐt xö ph¶i nghiªn cøu, xem xÐt hå s¬ vµ hái t¹i phiªn toµ ®Ó cã thÓ lµm râ c«ng søc ®ãng gãp cña c¸c bªn ®Ó cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, hîp t×nh hîp lý ®Ó hai bªn sau khi ly h«n kh«ng cã sù thï h»n, c¨m ghÐt, nã cã thÓ lµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu sau khi ly h«n. Th«ng th­êng khi chia tµi s¶n cña vî chång c¸c héi ®ång xÐt xö th­êng ¸p dông kh¸ linh ho¹t c¸c ®iÓm b, c, d kho¶n 2 §iÒu 95 LuËt H«n nh©n vµ Gia ®×nh ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¸c bªn khi ly h«n. VÊn ®Ò chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n sÏ phøc t¹p h¬n nÕu nh­ trong thêi kú h«n nh©n hai vî chång chung sèng víi gia ®×nh ( sèng cïng víi cha, mÑ vµ c¸c anh chÞ em), khi ®ã nÕu khèi tµi s¶n chung ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh theo phÇn th× phÇn tµi s¶n cña vî chång ®­îc trÝch ra tõ khèi tµi s¶n chung ®ã ®Ó chia (theo kho¶n 2 §iÒu 96 LuËt H«n vµ Gia ®×nh vÊn ®Ò chia tµi s¶n cña vî chång sÏ phøc t¹p h¬n nÕu nh­ trong thêi kú h«n nh©n hai vî chång sèng chung víi gia ®×nh (sèng cïng víi cha, mÑ vµ c¸c anh chÞ em ), khi ®ã nÕu nh­ khèi tµI s¶n chung ®ã cã thÓ x¸c ®inh theo phÇn th× phÇn tµi s¶n cña vî, chång ®­îc trÝch ra tõ khèi tµi s¶n chung ®ã ®Ó chia (theo k2§16) cßn nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc theo phÇn vµ còng kh«ng tho¶ thuËn ®­îc víi gia ®×nh vÒ phÇn tµi s¶n cña vî chång ®ãng gãp th× sÏ yªu cÇu Toµ ¸n gi¶i quyÕt. Trong tr­êng hîp nµy còng ®ßi hái Toµ ¸n ph¶i x¸c ®Þnh rÊt cô thÓ c«ng søc ®ãng gãp cña tõng thµnh viªn trong gia ®×nh ®Ó cã thÓ t¸ch phÇn tµi s¶n cña vî chång ra ®Ó ph©n chia. VÊn ®Ò quyÒn sö dông nhµ, ®Êt cña vî chång khi ly h«n. VÉn theo nguyªn t¾c tµi s¶n riªng cña bªn nµo th× khi ly h«n vÉn thuéc bªn ®ã, v× vËy khi ly h«n quyÒn sö dông ®Êt riªng cña bªn nµo vÉn thuéc vÒ bªn ®ã theo §97 LuËt H«n Nh©n vµ Gia §×nh n¨m 2000. Tuy nhiªn viÖc x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt cña c¸ nh©n ë ViÖt Nam tr­íc n¨m 2003 (tr­íc khi ban hµnh luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh) cã nhiÒu bÊt cËp, c¸c v¨n b¶n chång chÐo kh«ng râ rµng minh b¹ch v× vËy ®Ó x¸c ®Þnh ai cã quyÒn sö dông mét l« ®Êt nµo ®ã lµ rÊt khã kh¨ng mµ c¸c c¬ quan xÐt xö ®· gÆp ph¶i kh«ng chØ trong viÖc chia tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt khi ly h«n mµ c¶ trong c¸c vô viÖc d©n sù kh¸c cã liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt. Th«ng th­êng ®Ó c¨n cø vµo c¸c ®iÒu 95, 96, 97,98,99 cña LuËt H«n Nh©n Vµ Gia §×nh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn th× sÏ kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc thÊu ®¸o vµ triÖt ®Ó c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt khi ly h«n. V× vËy, c¸c c¬ quan xÐt xö th­êng ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai vµ LuËt D©n sù ®Ó gi¶i quyÕt, ®Ó x¸c ®Þnh ai cã quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ã lµ tµi s¶n chung hay tµi s¶n riªng, c«ng søc ®ãng gãp cña mçi bªn vµo tµi s¶n ®ã nh­ thÕ nµo (trong tr­êng hîp ®ã lµ nhµ thuéc së h÷u riªng cña mét bªn). II- Thùc tiÔn chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n t¹i Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ly h«n t¹i B¾c Ninh. B¾c Ninh lµ mét tØnh nhá, mËt ®é d©n c­ ®«ng, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi t­¬ng ®èi ph¸t triÓn so víi c¶ n­íc. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ (tèc ®é t¨ng t­ëng kinh tÕ trªn 10% tõ n¨m 2001-2005) th× c¸c vÊn ®Ò x· héi còng ®­îc ®Æt ra trong ®ã cã vÊn ®Ò quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh. Quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh nh­ con ®èi víi bè mÑ, vî chång víi nhau cã phÇn xuèng cÊp trong mét bé phËn kh«ng nhá cña d©n c­. Trong x· héi ngµy nay, khi mµ mäi ng­êi ®Òu quan t©m tíi yÕu tè kinh tÕ vµ kh«ng cßn ch¨m lo nhiÒu tíi gia ®×nh m×nh n÷a. Sù quan t©m, ch¨m sãc gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh giê ®©y ®­îc thay thÕ b»ng viÖc tÝnh to¸n lµm ¨n kinh tÕ, ®«i khi lµ ch¬i bêi truþ l¹c …®· lµm cho mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh kh«ng cßn chÆt chÏ. Sù c¸ch biÖt gi÷a thu nhËp cña vî vµ chång, sù ¶nh h­ëng cña yÕu tè v¨n ho¸ ngo¹i lai, sù x©m nhËp cña nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng ®¾n, sù nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vµ kh«ng thÊu ®¸o vÒ hËu qu¶ cña viÖc ly h«n cña c¸c cÆp vî chång trÎ…®ã lµ mét sè c¸c nguyªn nh©n trong rÊt nhiÒu c¸c nguyªn nh©n lµm t×nh tr¹ng ly h«n ë ViÖt Nam nãi chung vµ ë B¾c Ninh nãi riªng gia t¨ng. ViÖc m©u thuÉn trong gia ®×nh hiÖn nay ngµy cµng gia t¨ng, vµ ngµy cµng cã nhiÒu cÆp vî chång muèn ly h«n. Sau khi Toµ ¸n thô lý ®¬n yªu cÇu ly h«n nÕu xÐt thÊy t×nh tr¹ng trÇm träng, ®êi sèng chung kh«ng thÓ kÐo dµi, môc ®Ých h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh cho ly h«n. Khi hai vî chång ®· ly h«n sÏ ®Æt ra mét sè vÊn ®Ò nh­ nu«i con chung, vÊn ®Ò cÊp d­ìng cho con, vµ mét vÊn ®Ò quan träng ®­îc ®Æt ra lµ chia khèi tµi s¶n chung cña vî chång t¹o lËp ®­îc trong thêi kú chung sèng víi nhau. Sau khi xem xÐt c¸c ®¬n kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ mµ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh nhËn ®­îc vÒ viÖc yªu cÇu xÐt xö phóc thÈm c¸c vô ¸n h«n nh©n vµ gia ®×nh em nhËn thÊy lý do kh¸ng c¸o cña c¸c bªn chñ yÕu lµ cho r»ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n cÊp d­íi vÒ viÖc chia tµi s¶n lµ ch­a hîp lý vµ yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n tØnh xem xÐt l¹i phÇn quyÕt ®Þnh chia tµi s¶n cña vî chång. V× vËy cã thÓ thÊy r»ng viÖc chia tµi s¶n chung cña vî chång trong thêi kú h«n nh©n lµ rÊt phøc t¹p vµ ®ã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c cÆp vî chång khi ly h«n. Thùc tiÔn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n. N¨m 2003, Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh ®· nhËn ®¬n kh¸ng c¸o cña 37 vô ¸n xin ly h«n ®­îc gi¶i quyÕt t¹i c¸c Toµ cÊp huyÖn trong tØnh, trong ®ã cã 21 ®¬n kh¸ng c¸o yªu cÇu Toµ ¸n nh©n d©n tØnh xem xÐt l¹i phÇn chia tµi s¶n cña b¶n ¸n s¬ thÈm. Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ®· gi¶i quyÕt vµ ra quyÕt ®Þnh phóc thÈm 37 vô trong ®ã cã 15 vô Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ph¶i söa phÇn néi dung vÒ tµi s¶n vµ c«ng nî so víi b¶n ¸n s¬ thÈm. N¨m 2004 Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh nhËn ®­îc 46 ®¬n kh¸ng c¸o cña c¸c bªn trong vô ¸n xin ly h«n. Trong ®ã cã 32 ®¬n kh¸ng c¸o yªu cÇu Toµ ¸n xem xÐt l¹i phÇn chia tµi s¶n cña b¶n ¸n s¬ thÈm. Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ®· gi¶i quyÕt vµ ra quyÕt ®Þnh phóc thÈm 46 vô trong ®ã cã 20 vô Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ph¶i söa phÇn néi dung vÒ tµi s¶n vµ c«ng nî so víi b¶n ¸n s¬ thÈm. N¨m 2005 Toµ ¸n nh©n d©n tØnh nhËn ®­îc 50 ®¬n kh¸ng c¸o cña c¸c bªn trong vô ¸n xin ly h«n. Trong ®ã cã 38 ®¬n kh¸ng c¸o yªu cÇu xem xÐt l¹i phÇn chia tµi s¶n cña b¶n ¸n s¬ thÈm. Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ®· ra quyÕt ®Þnh phóc thÈm trong ®ã cã 28 tr­êng hîp Toµ ¸n nh©n d©n tØnh ph¶i söa phÇn néi dung vÒ tµi s¶n vµ c«ng nî so víi b¶n ¸n s¬ thÈm. 2.1. Nguyªn nh©n x¶y ra t×nh tr¹ng tranh chÊp tµi s¶n khi ly h«n. - §èi víi ®éng s¶n: qua viÖc t×m hiÓu c¸c b¶n ¸n phóc thÈm cña Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh, qua c¸c buæi tham dù c¸c phiªn Toµ phóc thÈm t¹i Toµ ¸n em nhËn thÊy cã mét sè nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc tranh chÊp vÒ tµi s¶n lµ ®éng s¶n cña c¸c cÆp vî chång khi ly h«n nh­ sau: Thø nhÊt: Khi míi x©y dùng gia ®×nh c¸c cÆp vî chång trÎ th­êng khã kh¨n vÒ kinh tÕ nªn khi cÇn vèn ®Ó x©y dùng kinh tÕ hä th­êng vay m­în kh¸ nhiÒu, vay cña b¹n bÌ, bè mÑ, anh chÞ cña c¶ vî vµ chång. Do ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam, viÖc vay m­în th­êng dùa vµo c¸c mèi quan hÖ th©n thiÕt nªn th­êng kh«ng cã giÊy tê chøng minh, khi x¶y ra tranh chÊp hä kh«ng thõa nhËn viÖc vay m­în ®ã lµ cã thùc. Thø hai: Khi x· héi ph¸t triÓn viÖc lµm kinh tÕ cña vî vµ chång ®«i khi tach biÖt nhau, chång lµm kinh tÕ riªng vµ vî lµm kinh tÕ riªng v× vËy mµ trong gia ®×nh th­êng cã t×nh tr¹ng vèn lµm ¨n cña vî, vèn lµm ¨n cña chång. Khi lµm kinh tÕ ®éc lËp nh­ vËy hä còng th­êng huy ®éng vèn tõ rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau vµ chØ cã mét bªn vî, chång biÕt. Trong tr­êng hîp nµy nÕu lµm ¨n thua lç vµ mét bªn m¾c nî hä còng th­êng kh«ng thõa nhËn. Thø ba: ®èi víi tµi s¶n riªng cña mçi bªn tr­íc khi kÕt h«n còng rÊt khã x¸c ®Þnh bëi do tËp qu¸n ng­êi viÖt khi x©y dùng gia ®×nh hä ®Òu mong muèn lµ ®­îc cïng nhau x©y dùng h¹nh phóc nªn ch­a cã mét tr­êng hîp nµo x¸c ®Þnh sè tiÒn cña m×nh tr­íc khi kÕt h«n lµ bao nhiªu ®Ó ®ãng gãp vµo x©y dùng kinh tÕ chung – ngo¹i trõ mét sè tr­êng hîp tµi s¶n ®ã do ng©n hµng qu¶n lý vµ cã chøng tõ ®Çy ®ñ. Khi ly h«n th× c¸c bªn ®Òu biÖn minh cho m×nh vµ chèi ®Èy tr¸ch nhiÖm nh­ng l¹i kh«ng cã nh÷ng chøng cø râ rµng ®Ó chøng minh. Thø t­: còng cã nh÷ng cÆp vî chång ®· kÕt h«n t­¬ng ®èi l©u, kinh tÕ kh¸ gi¶ vµ cã nh÷ng giao dÞch d©n sù nh­ vay vµ cho vay, nh­ trªn ®· tr×nh bµy do ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam lµ c¸c giao dÞch th­êng kh«ng cã giÊy tê kÌm theo nªn khi x¶y ra tranh chÊp ®Òu kh«ng chøng minh ®­îc. Thø n¨m: viÖc ph©n chia c¸c tµi s¶n kh¸c trong gia ®×nh cã nhiÒu tr­êng hîp c¸c bªn ®­¬ng sù còng kh«ng chÊp nhËn theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n s¬ thÈm do c¸c bªn cho r»ng héi ®ång ®Þnh gi¸ th­êng ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp tµi s¶n vµ khi chia lo¹i tµi s¶n nµy, Toµ ¸n th­êng c¨n cø vµo nhu cÇu cña c¸c bªn vÒ “ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanhvµ nghÒ nghiÖp ®Ó c¸c bªn cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc lao ®éng t¹o thu nhËp “. V× vËy khi bªn kh«ng cã nhu cÇu sÏ yªu cÇu Toµ ¸n ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n. Thø s¸u: vÒ c«ng søc ®ãng gãp cña mçi bªn vµo khèi tµi s¶n chung còng cã nh÷ng bÊt ®ång. Khi Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm c¨n cø vµo c«ng søc ®ãng gãp cña mçi bªn ®Ó cã thÓ ph©n chia tµi s¶n th­êng sÏ bÞ bªn cßn l¹i ph¶n øng kh«ng tèt vµ cho r»ng m×nh cÇn ph¶i ®­îc h­ëng sù c«ng b»ng (chia ®«i) khèi tµi s¶n ®ã. §èi víi bÊt ®éng s¶n: Do viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tr­íc khi luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®­îc ban hµnh lµ kh«ng tèt v× vËy còng x¶y ra viÖc tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt rÊt nhiÒu. MÆt kh¸c n÷a do quyÒn sö dông ®Êt hiÖn nay còng rÊt cã gi¸ trÞ, nã thùc sù lín so víi tµi s¶n lµ ®éng s¶n v× vËy viÖc ph©n chia tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n còng gÆp khã kh¨n. Cã mét sè nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc tranh chÊp tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n: Thø nhÊt: do nguån gèc cña l« ®Êt lµ kh«ng râ rµng. ë ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt lµ c¸c vïng n«ng th«n tr­íc kia th­êng cã viÖc chia ®Êt cho c¸c gia ®×nh cã con trai khi hä ch­a lËp gia ®×nh (tøc lµ chia ®Êt theo sè khÈu trong gia ®×nh dÆc biÖt lµ c¸c gia ®×nh cã con ®i bé ®éi) khi x©y dùng gia ®×nh sÏ ®­îc bè mÑ cho ra ë riªng vµ sö dông l« ®Êt ®ã vµ khi ®ã viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ch­a ®­îc ®Æt ra. Khi hä ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× sÏ ®øng tªn hai vî chång. V× vËy khi ly h«n ng­êi vî sÏ cã lý lÏ chøng minh r»ng ®ã lµ l« ®Êt nhµ n­íc cÊp cho hai vî chång cßn ng­êi chång sÏ chøng minh ®ã lµ l« ®Êt do bè mÑ m×nh ®Ó l¹i. Thø hai: viÖc x¸c ®Þnh c«ng søc ®ãng gãp cña mçi bªn vµo viÖc x¸c lËp c¸c c«ng tr×nh trªn l« ®Êt ®ã, viÖc ®Þnh gi¸ l« ®Êt kh«ng phï hîp víi thÞ tr­êng thùc tÕ. Thø ba: cã nhiÒu ng­êi thùc hiÖn c¸c giao dÞch bÊt ®éng s¶n kh«ng qua sù kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn, khi vî chång ly h«n hä kh«ng thõa nhËn lµ ®· tham gia c¸c giao dÞch ®ã, v× vËy Toµ ¸n ®· quyÕt ®Þnh l« ®Êt ®ã lµ bÊt hîp ph¸p v× theo luËt ®Êt ®ai 2003, Toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai khi l« ®Êt ®ã cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¸c giÊy tê kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai. 2.2. Mét sè vô ¸n ®iÓn h×nh: VÊn ®Ò chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n ®· ®­îc c¸c v¨n b¶n luËt vµ v¨n b¶n d­íi luËt quy ®Þnh mét c¸ch kh¸ cô thÓ vµ chi tiÕt, tuy nhiªn trong thùc tÕ nhiÒu khi c¸c c¬ quan chøc n¨ng còng ®· lóng tóng tr­íc c¸c vô viÖc thùc tÕ xÈy ra do c¸c sù viÖc nµy th­êng rÊt phøc t¹p, nhiÒu khi nã kh«ng trïng khíp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau ®©y em xin nªu mét sè vô viÖc cñ thÓ t¹i n¬i thùc tËp ®Ó thÊy râ ®iÒu nµy. TrÝch ¸n sè 18/LHPT ngµy 29/3/2005. Nguyªn ®¬n: anh NguyÔn V¨n Th¾ng - sinh n¨m 1953. Tró qu¸n: 455 Bæ S¬n – Vâ C­êng – ThÞ X· B¾c Ninh; BÞ ®¬n: ChÞ NguyÔn ThÞ L¨ng – sinh n¨m 1953. Tró qu¸n 457 Bæ S¬n – Vâ C­êng – ThÞ X· B¾c Ninh; Ng­êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan: Bµ Ng« ThÞ NguyÖt – 77 tuæi. Sau ®©y em xin ®­îc tãm t¾t vô viÖc liªn quan ®Õn phÇn tµi s¶n: Anh Th¾ng vµ chÞ L¨ng kÕt h«n vµo th¸ng 01/1975 trªn c¬ së tù nguyÖn cã ®¨ng ký t¹i uû ban nh©n d©n x·. Sau khi chung sèng ®­îc 3 ngµy anh l¹i vÒ ®¬n vÞ ®ãng qu©n t¹i miÒn nam cßn chÞ ë nhµ víi gia ®×nh. VÒ tµi s¶n cña vî chång cã hai nhµ sè 455 vµ sè 457 ë th«n Bå S¬n ®­îc héi ®ång ®Þnh gi¸ ngµy 01/12/2004 vµ c¸c tµi s¶n kh¸c hai vî chång x¸c ®Þnh trÞ gi¸ 100 triÖu. TiÒn mÆt vî chång cã 1 tû, chÞ L¨ng cÇm 260 triÖu, cßn l¹i anh Th¾ng cÇm. Hai vî chång thèng nhÊt chia sè tiÒn trªn lµm ba phÇn: mÑ anh 400 triÖu, vî chång anh mçi ng­êi 300 tr¨m triÖu, bÊt ®éng s¶n anh së h÷u nhµ sè 455, chÞ së h÷u nhµ sè 457 cßn ®Êt n«ng nghiÖp anh ®Ò nghÞ Toµ gi¶i quyÕt. VÒ phÝa chÞ L¨ng ,phÇn tµi s¶n chÞ thõa nhËn lêi khai cña anh Th¾ng, chÞ thõa nhËn th¸ng 5/2004 vî chång tho¶ thuËn ly h«n vµ ph©n chia tµi s¶n nh­ng anh Th¾ng míi tr¶ chÞ 260 triÖu nªn chÞ kh«ng ký vµo giÊy. Cßn c«ng søc ®ãng gãp cña mÑ chång lµ cã nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Vî chång kh«ng nî ai vµ kh«ng ai nî vî chång. T¹i ®©y ®· ®Æt ra mét vÊn ®Ò viÖc ph©n chia tµi s¶n chung cña hai bªn khi vî chång cã chung sèng víi gia ®×nh. ViÖc x¸c ®Þnh c«ng søc ®ãng gãp cña c¸c bªn vµo khèi tµi s¶n chung ®ã lµ nh­ thÕ nµo?. Quay trë l¹i vô viÖc. Bµ Ng« ThÞ NguyÖt (mÑ anh Th¾ng) tr×nh bµy: t¹i s¶n cña vî chång anh Th¾ng hiÖn nay cã mét phÇn nguån gèc tµi s¶n cña vî chång bµ. Tr­¬c ®©y gia ®×nh bµ ®­îc hîp t¸c xÉ chia cho 10 th­íc ®Êt ë v× kh«ng hîp gia ®×nh bµ tr¶ l¹i hîp t¸c x· vµ mua ®Êt cña «ng M¹nh råi x©y nhµ vµ ë ®­îc 10 n¨m, «ng bµ ®ång ý cho vî chång anh Th¾ng b¸n ®Ó lÊy tiÒn lµm ¨n vµ chuyÓn chæ ë kh¸c, nay vî chång anh Th¾ng ly h«n bµ ®Ò nghÞ trÝch tr¶ bµ mét phÇn tµi s¶n vµ c«ng søc. Víi néi dung trªn: C¨n cø ®iÒu 89,91,92,95,97 LuËt H«n Nh©n Vµ Gia §×nh; C¨n cø nghÞ ®Þnh 70CP cña chÝnh phñ ngµy 02/6/1997. ¸n s¬ thÈm sè 03/DSST ngµy 13/1/2005 cña Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh xö: Anh Th¾ng ®­îc ly h«n chÞ L¨ng; VÒ tµi s¶n: Giao cho anh Th¾ng së h÷u nhµ sè 455 cÊp 3A, 3 tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh g¾n víi ng«i nhµ vµ sö dông « ®Êt ë 75,25 m2 cã chiÒu réng 4,3 m, dµi 18,4 m t¹i thöa sè 61 + 62 tê b¶n ®å sè 06 th«n §å S¬n mang tªn chñ hé NguyÔn Thi L¨ng. Mét bªn gi¸p nhµ «ng §oan, mét bªn gi¸p chÞ L¨ng, phÝa sau gi¸p ruéng, phÝa tr­íc gi¸p ®­êng quèc lé 38, anh Th¾ng ®­îc së h÷u 400 triÖu. Tæng tµi s¶n anh Th¾ng ®­îc së h÷u vµ sö dông trÞ gi¸ 1.160.235.500 ® T¹m giao 3,87 m2 ®Êt ch­a hîp ph¸p trong 2 « ®Êt trªn cho anh Th¾ng qu¶n lý, ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, gi¶i quyÕt theo luËt ®Êt ®ai vÒ diÖn tÝch ®Êt nµy. Giao cho chÞ L¨ng së h÷u nhµ sè 457 cÊp 3 A, 2 tÇng chiÒu réng 4.57 m, dµi 8 m vµ c¸c c«ng tr×nh g¾n liÒn víi ng«i nhµ vµ sö dông « ®Êt 64,75 m2 cã nhµ n»m trªn ®ã, chiÒu réng 3,7 m, chiÒu dµi 17,5 m t¹i thöa sè 62 tê b¶n ®å 06 th«n Bå S¬n, Vâ C­êng mang tªn chñ hé NguyÔn ThÞ L¨ng, mét bªn gi¸p anh Th¾ng, mét bªn gi¸p nhµ anh ChÝ, phÝa sau gi¸p ruéng, phÝa tr­íc gi¸p ®­êng quèc lé 38. ChÞ L¨ng ®­îc së h÷u toµn bé ®å dïng sinh ho¹t trong gia ®×nh trÞ gi¸ 100.000.000 ® vµ 400.000.000® tiÒn mÆt, chÞ ®· qu¶n lý sè tiÒn 260.000.000 ®, anh Th¾ng ph¶i tr¶ chÞ L¨ng 140.000.000 ® sè tµi s¶n chÞ L¨ng së h÷u trÞ gi¸ 1.063.149.000 ®. T¹m giao phÇn ®Êt ch­a hîp lý cho chÞ L¨ng qu¶n lý diÖn tÝch 32,77 m2, mét phÇn ®· x©y nhµ, mét phÇn ®Êt trèng gi¸p nhµ «ng §oan, mét phÇn hµnh lang. §Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt theo luËt ®Êt ®ai vÒ diÖn tÝch ®Êt nµy. TrÝch tr¶ c«ng søc «ng NguyÔn V¨n S¬ vµ bµ Ng« ThÞ NguyÖt 200.000.000 ®, «ng S¬ ®· chÕt, bµ NguyÖt ®­îc së h÷u sè tiÒn trªn, anh Th¾ng ph¶i tr¶ cho bµ NguyÖt. Ngµy 25/01/2005 chÞ L¨ng lµm ®¬n kh¸ng c¸o víi néi dung viÖc chia tµi s¶n cña Toµ s¬ thÈm lµ kh«ng c«ng b»ng, trÝch chia c«ng søc cho bµ NguyÖt lµ qu¸ nhiÒu. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ vµ thÈm tra chøng cø t¹i phiªn toµ, Sau khi nghe luËt s­ cña chÞ L¨ng ph¸t biÓu ý kiÕn ®Ò nghÞ, Sau khi th¶o luËn vµ nghÞ ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh nhËn ®Þnh VÒ tµi s¶n: chÞ L¨ng ®Ò nghÞ xem xÐt kho¶n nî t¹i ng©n hµng C«ng Th­¬ng thÞ x· B¾c Ninh 450.000.000®, 30m2 ®Êt ë phÝa sau nhµ 457 ë cÊp s¬ thÈm chÞ kh«ng kª khai, chÞ kh«ng ®ång ý trÝch tr¶ bµ NguyÖt mÑ chång 200.000.000® Theo lêi khai cña anh Th¾ng th× vÒ ®Êt ë vî chång ®­îc hîp t¸c x· Bå S¬n b¸n n¨m 2001 lµ ®Þa ph­¬ng cÊp bï cho bè mÑ anh v× tr­íc ®©y ®· tr¶ l¹i ®Êt cho hîp t¸c x·, sau khi ®­îc sù ®ång ý cña bè mÑ anh, anh ®· b¸n hÕt cho ng­êi kh¸c kh«ng cßn th­íc nµo XÐt thÊy lêi tr×nh bÇy cña c¸c ®­¬ng sù t¹i phiªn toµ h«m nay cã nhiÒu m©u thuÉn vÒ 30m2 ®Êt, còng nh­ nguån gèc ®Êt vî chång anh Th¾ng mua n¨m 2001lµ mua theo tiªu chuÈn nh­ thÕ nµo, ®· b¸n hÕt hay cßn, kho¶n tiÒn nî ng©n hµng C«ng Th­¬ng thÞ x· B¾c Ninh…Bëi c¸c lÏ trªn C¨n cø §iÒu 275, 277 Bé luËt Tè tông D©n sù Toµ ¸n quyÕt ®Þnh : Huû ¸n d©n sù s¬ thÈm sè 03/DSST cña Toµ ¸n nh©n d©n thÞ x· B¾c Ninh b- TrÝch ¸n sè 09/LHPT ngµy 5/01/2005. Nguyªn ®¬n: anh Nghiªm V¨n Duy – sinh n¨m 1964 – tró qu¸n sè 123A- khu phè 5 – ph­êng §«ng H­ng ThuËn – quËn 12 – Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. BÞ ®¬n: bµ NguyÔn ThÞ §µo – sinh n¨m 1964 – tró qu¸n – Mai §éng – H­¬ng M¹c – Tõ S¬n - B¾c Ninh. Ng­êi cã quyÒn lîi liªn quan: «ng Nghiªm V¨n BÈy tøc (Nghiªm V¨n Th¸i) sinh n¨m 1963. Néi dung sù viÖc nh­ sau. Anh Duy kÕt h«n víi chÞ §µo vµo n¨m 1983 trªn c¬ së tù nguyÖn, hai bªn chung sèng h¹nh phóc ®Õn n¨m 1990 th× b¾t ®Çu cã m©u thuÈn. VÒ tµi s¶n: c¶ hai vî chång cã khèi tµi s¶n chung lµn ng«i nhµ 3 tÇng cïng c«ng tr×nh phô trªn diÖn tÝch ®Êt lµ 122 m2 ë th«n Mai §éng – H­¬ng M¹c gi¸ khèi tµi s¶n lµ 478.136.000.® ngoµi ra vî chång kh«ng cßn tµi s¶n nµo kh¸c, kh«ng nî ai , kh«ng ai nî vî chång. Theo anh Duy tr×nh bÇychÞ §µo còng kh«ng cã c«ng søc ®ãng gãp trong khèi tµi s¶n chung mµ toµn bé tiÒn vµ c«ng søc ®Ó x©y dùng nªn ng«i nhµ 3 tÇng lµ do bè mÑ anh bá ra. PhÝa «ng BÈy tr×nh bµy: «ng ®ång ý nh÷ng lêi khai cña anh Duy vµ yªu cÇu vî chång anh Duy, chÞ §µo khi ly h«n ph¶i thanh to¸n cho «ng bµ toµn bé sè tiÒn ®· bá ra x©y dùng ng«i nhµ ®ã cña «ng bµ. cô thÓ lµ kho¶ng 160 triÖu. VÒ phÝa chÞ §µo: chÞ ®ång ý víi lêi khai cña anh Duy vÒ tµi s¶n chung cña vî chång lµ ®óng. ChÞ ®Ò nghÞ khi ly h«n chÞ ®­îc sö dông 1/2 ng«i nhµ cïng ®Êt ë. Víi néi dung nh­ trªn: T¹i ¸n s¬ thÈm: Toµ tuyªn anh Duy ®­îc së h÷u ng«i nhµ 3 tÇng n»m trªn diÖn tÝch ®Êt lµ70,4 m2. chÞ §µo sö dông phÇn s©n vµ c«ng tr×nh phô n»m trªn diÖn tÝch ®Êt lµ 51,7m2 vµ ®­îc nhËn 20 triÖu ®ång tiÒn chªnh lÖch tµi s¶n do anh Duy tr¶. ChÞ §µo kh«ng ®ång ý vµ ®· lµm ®¬n kh¸ng c¸o, Toµ ¸n ®· tiÕn hµnh hoµ gi¶i t¹i biªn b¶n hoµ gi¶i 30/12/2004. T¹i ¸n phóc thÈm Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh ®· ra quyÕt ®Þnh söa ¸n s¬ thÈm phÇn tµi s¶n nh­ sau: C«ng nhËn anh Duy d­îc së h÷u ng«i nhµ 3 tÇng cïng c«ng tr×nh phô trªn diÖn tÝch ®Êt lµ 122m2 t¹i th«n Mai §éng – H­¬ng M¹c. ChÞ §µo ®­îc nhËn sè tiÒn lµ 175.000.000.® do anh Duy tr¶ l¹i . Anh Duy ph¶i tr¶ l¹i cho «ng BÈy 80.000.000.® tiÒn c«ng vµ tiÒn lµm nhµ. Nh­ vËy qua ®©y cã thÓ thÊy, viÖc x¸c ®Þnh phÇn tµi s¶n cña mçi ng­êi khi ly h«n lµ rÊt phøc t¹p do kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c c«ng søc ®ãng gãp cña mçi ng­êi vµo khèi tµi s¶n chung ®ã, do tµi s¶n ®ã cã nguån gèc h×nh thµnh tõ nhiÒu ng­êi… c - TrÝch ¸n sè 38/DSPT ngµy 23/8/2005. Nguyªn ®¬n: anh NguyÔn Hång Du – sinh n¨m 1969 Tró qu¸n: V¨n Than – Cao §øc – Gia B×nh – B¾c Ninh. BÞ ®¬n: chÞ NguyÔn ThÞ B×nh sinh n¨m 1976. Tró qu¸n: V¹n Ty – Th¸i B¶o – Gia B×nh – B¾c Ninh. Ng­êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan: 1 ¤ng NguyÔn Hång Thi – 63 tuæi 2 Bµ TrÇn ThÞ Tèn- 54 tuæi 3 chÞ TrÇn ThÞ Ph­îng 32 tuæi VÒ phÇn tµi s¶n cña hai ng­êi nh­ sau. PhÝa anh Du tr×nh bµy vî chång cã mét chiÕc xe wave anpha, sau khi ly th©n anh b¸n ®­îc 8 triÖu vµo th¸ng 4/2005, khi mua th¸ng3/2003 lµ 12.800.000®, mét bÕp ga trung quèc mua th¸ng 2/2004 trÞ gi¸ 750.000® c¶ b×nh ga. Anh vay cña anh PhiÕn cïng c¬ quan 12 triÖu ®ång ®Ó mua xe m¸y. Th¸ng 12/2003 vay 5 triÖu ®ång cña quû hç trî viÖc lµm cña thµnh phè H¶i Phßng vµ th¸ng 4/2004 vay cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C¸t Bµ 10 triÖu ®ång ®Ó tr¶ anh PhiÕn. PhÝa chÞ B×nh x¸c nhËn vî chång cã mét xe m¸y wave anpha mua th¸ng 4/2003, tiÒn mua xe vî chång chÞ vay cña mÑ chÞ 7 triÖu ®ång vµ tiÒn mõng c­íi, mét bÕp ga trung quèc mua 750.000®, mét m¸y b¬m trung quèc mua cña anh LËp 250.000®. Vî chång vay cña mÑ ®Î chÞ lµ bµ TrÇn ThÞ Tèn 7 triÖu ®ång vµ 4 chØ vµng, vay cña chÞ c¶ chÞ lµ chÞ NguyÔn ThÞ Ph­îng 5 triÖu ®ång. Toµn bé sè tiÒn nµy ®Ó vî chång chÞ mua xe m¸y vµ hç trî anh Du lµm nhµ ë. Anh Du kh«ng c«ng nhËn c¸c kho¶n vay mµ chÞ B×nh ®­a ra, cßn chÞ B×nh kh«ng c«ng nhËn c¸c kho¶n vay mµ anh Du ®­a ra. V× vËy c¶ hai ng­êi ®Òu yªu cÇu gi¶i quyÕt tµi s¶n cña vî chßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qu¸ tr×nh xÐt xö c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¸c ®­¬ng sù kh«ng cã c¸c b»ng chøng râ rµng ®Ó chøng minh cho lêi tr×nh bµy cña m×nh, do kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c trÞ gi¸ phÇn tµi s¶n cña mçi ng­êi. V× vËy mµ sau khi cÊp s¬ thÈm tuyªn phÇn tµi s¶n: giao anh Du ®­îc së h÷u, sö dông tµi s¶n gåm mét xe m¸y wave anpha trÞ gi¸ 12.800.000®, mét bÕp ga trung quèc c¶ b×nh ga trÞ gi¸ 750.000®, mét m¸y b¬m n­íc trung quèc trÞ gi¸ 250.000® nh­ng ph¶i trÝch tr¶ chÞ B×nh 7 triÖu ®ång tiÒn chªnh lÖch tµi s¶n. VÒ vay nî chung: gia chÞ NguyÔn ThÞ B×nh ph¶i tr¶ bµ TrÇn ThÞ Tèn sè tiÒn lµ 7 triÖu ®ång vµ 4 chØ vµng 9999 tr¶ chÞ NguyÔn ThÞ Ph­îng 1 triÖu ®ång. Buéc anh Du ph¶i trÝch tr¶ chÞ B×nh 4 triÖu ®ång vµ 2 chØ vµng 9999 ®Ó tr¶ nî bµ Tèn vµ chÞ Ph­îng. VÒ nî riªng: chÞ B×nh ph¶i tr¶ nî chÞ Ph­îng 4 triÖu ®ång. Anh Du tr¶ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thµnh phè H¶i Phßng 5 triÖu ®ång tr¶ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh phè H¶i Phßng 10 triÖu ®ång. Sau khi ¸n s¬ thÈm xö ngµy 22/6/2005 anh NguyÔn Hång Du göi ®¬n kh¸ng c¸o kh«ng ®ång ý víi ¸n s¬ thÈm vÒ phÇn tµi s¶n vµ c«ng nî chung cña vî chång. Ngµy 5/7/2005 chÞ B×nh göi ®¬n kh¸ng c¸o kh«ng ®ång ý víi phÇn tµi s¶n Toµ s¬ thÈm ®· tuyªn. Sau khi nghiªn cøu hå s¬, nghe lêi tr×nh bµy cña c¸c ®­¬ng sù t¹i phiªn Toµ, Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh ®· quyÕt ®Þnh söa mét phÇn ¸n s¬ thÈm vÒ tµi s¶n. VÒ tµi s¶n chung vµ c«ng nî: giao cho anh Du ®­îc së h÷u mét chiÕc xe m¸y wave anpha 11 triÖu ®ång giao chÞ B×nh ®­îc së h÷u mét bÕp ga trung quèc trÞ gi¸ 750.000®, mét m¸y b¬m trung quèc trÞ gi¸ 250.000®, anh Du ph¶i trÝch tr¶ cho chÞ B×nh 5 triÖu ®ång tiÒn chªnh lÖch tµi s¶n. Nî chung: chÞ B×nh ph¶i tr¶ bµ TrÇn ThÞ Tèn 7 triÖu ®ång vµ 4 chØ vµng, anh Du tr¶ cho chÞ B×nh 3.500.000® vµ 2 chØ vµng 9999 ®Ó chÞ B×nh tr¶ bµ Tèn. Nî riªng: chÞ B×nh ph¶i tr¶ chÞ Ph­îng 5 triÖu ®ång. III. nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ ViÖc chia tµi s¶n cña vî chång khi ly h«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, th­êng cã nhiÒu tranh chÊp x¶y ra gi÷a vî chång khi ly h«n vµ gÆp nhiÒu v­íng m¾c khi xÐt xö nh÷ng n¨m qua ë n­íc ta. cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña x· héi, kÐo theo nh÷ng quan niÖm vÒ lèi sèng dÉn tíi m« thuÉn trong cuéc sèng gia ®×nh lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n vÒ sè vô ¸n ly h«n trong thêi gian v­a qua t¨ng nhanh. Còng t¹i toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c Ninh trong nh÷ng n¨m qua c¸c vô ¸n ly h«n ngµy cµng t¨ng. Riªng quan hÖ tµi s¶n trong c¸c ¸n kiÖn ly h«n qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt t¹i toµ ¸n ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ph©n ®Þnh c«ng b»ng ®©u lµ tµi s¶n riªng cña mçi bªn vî chång nh÷ng tµi s¶n nµo thuéc khèi tµi s¶n chung. Khi chia tµi s¶n lµ tµi s¶n riªng cña mçi bªn vî chång ®· cã sù trén lÉn Èn chøa gi÷a c¸c lo¹i tµi s¶n chung vµ tµi s¶n riªng trong thêi k× h«n nh©n. ViÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n riªng §iÒu 32 cã ghi “ ng­êi cã tµi s¶n riªng ph¶i chøng minh ®­îc tµi s¶n ®ã lµ tµi s¶n cña m×nh” . Theo quy ®Þnh míi cña Bé luËt Tè tông d©n sù th× c¸c ®­¬ng sù ph¶i cã nghÜa vô chøng minh hoÆc cung cÊp chøng cø x¸c nhËn quyÒn së h÷u cña m×nh H«n nh©n vµ Gia ®inh n¨m 2000)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHIA TAI SAN KHI LY HON.doc