Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta

MỞ ĐẦU Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp” Tiếp theo đó, tháng 1/1994 Nghị quyết hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đã khẳng định mục đích của cổ phần hoá là “Thu hút thêm vốn, tạo nên động lực, ngăn chặn tiêu cực, thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả, cần thực hiện các hình thức cổ phần hoá có mức độ thích hợp với tính chất và mức độ sản xuất kinh doanh, trong đó Nhà nước chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối” Như vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một trong những giải pháp hữu hiệu của Nhà nước, nhằm huy động vốn, tạo việc làm , nâng cao thu nhập, nâng cao sưc cạnh tranh, tạo điều kiện để người lao động được làm chủ, thay đổi phương thức quản lý, tạo động lực kinh doanh có hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày ngắn gọn một số nội dung cơ bản của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hoá, trên cơ sở đó lấy một ví dụ cụ thể về một doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện thành công việc cổ phần hoá doanh nghiệp. I-NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Trước khi đi vào phân tích nội dung quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ta cần phải hiểu thế nào là một công ty cổ phần 1-Khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần Là loại hình doanh nghiệp được thành lập do nhiều người bỏ vốn ra. Tiền vốn được chia thành các cổ phần bằng nhau, người hùn vốn với tư cách là các cổ đông sẽ mua một số cổ phần đó. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số tiền cổ phần mình đã xuất vốn và cổ đông được quyền tự do sang nhượng lại cổ phần thông qua việc mua bán các cổ phiếu. Theo luật công ty ở nước ta, công ty cổ phần là công ty trong đó -Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy. -Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu. -Cổ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu của sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị phải là những cổ phiếu có ghi tên. -Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu có ghi tên chỉ được chuyển nhượng nếu được sự đồng ý của hội đồng quản trị. -Công ty cổ phần được tự do đặt tên, trên bảng hiệu, hoá đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu giấy tờ giao dịch khác của công ty đều phải ghi tên công ty kèm theo chữ “Công ty cổ phần” và vốn điều lệ. 2- Thế nào là cổ phần hoá Cổ phần hoá là chuyển thể một doanh nghiệp từ dạng chưa là công ty cổ phần thành công ty cổ phần Ví dụ: Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần Chuyển công ty liên doanh thành công ty cổ phần. 3-Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp -Huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp; cá nhân, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài để đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp. -Tạo điều kiện để những người góp vốn và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp cổ phần, nâng cao vai trò làm chủ thực sự, tạo thêm động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. 4-Đối tượng doanh nghiệp được cổ phần hoá Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ đã quy định tiêu chuẩn để chọn một số doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hoá. -Các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ -Những doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi hoặc trước mắt tuy có gặp khó khăn nhưng triển vọng sẽ hoạt động tốt. -Không thuộc diện các doanh nghiệp Nhà nước cần thiết phải giữ 100% vốn đầu tư của Nhà nước. Căn cứ luật doanhnghiệp Nhà nước đã được quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 20 tháng 04 năm 1995 để phân loại doanh nghiệp thì có thể phân ra: Loại 1: Những doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, một số doanh nghiệp trong một số lĩnh vực độc quyền (điện, xăng dầu, viễn thông, đường sắt, bảo hiểm, ngân hàng) một số daonh nghiệp công ích phục vụ đời sống sản xuất (nước máy phục vụ sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Những doanh nghiệp này không cổ phần hoá. Loại 2: Những doanh nghiệp Nhà nước trong một số ngành then chốt có tác dụng điều phối kinh tế hoặc chi phối thị trường (xi măng, phân bón), một số lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu dặc biệt trước mắt chưa cổ phần hoá những doanh nghiệp này, hoặc nếu có thì chỉ cổ phần hoá một số bộ phận nhỏ (phân xưởng sản xuất, một số công ty nhỏ mang tính hỗ trợ). Khi cổ phần hoá nhất thiết Nhà nước phải nắm giữ trên 50% tổng số vốn. Loại 3: Một số doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực phục vụ công cộng, có quy mô vừa hoặc nhỏ (sản xuất hàng tiêu dùng, khách sạn, du lịch, các xí nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá, vận tải đường bộ, đường sông ) Những doanh nghiệp này có thể cổ phần hoá, nhưng nhà nước vẫn giữ tỷ lệ cổ phần chi phối (trên 30%) Loại 4: Những doanh nghiệp khác, không có ý nghĩa quan trọng về quốc kế dân sinh, không có vai trò chi phối thị trường (may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải nhỏ, các cửa hàng thương nghiệp.v.v ) Cần tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp này và Nhà nước có thể không hoặc giữ một tỷ lệ cổ phiếu nhỏ theo quy định hiện nay dưới 10%. 5-Những hình thức cổ phần hoá, và cơ quan có thẩm quyền quyết định danh sách doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá thành công ty cổ phần. a)Những hình thức cổ phần hoá Có 3 hình thức cổ phần hoá đã quy định trong Nghị định 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ đó là -Giữ nguyên giá trị hiện có của doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu theo quy định nhằm thu hút thêm vốn để phát triển doanh nghiệp -Bán một phần giá trị hiện có của doanh nghiệp -Tách một bộ phận DNNN (phân xướng, xí nghiệp, đội sản xuất, vận tải ) đủ điều kiện để cổ phần hoá. Việc xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc: -Giá trị doanh nghiệp phải do một hội đồng thẩm định có quyền thông qua. -Giá trị của doanh nghiệp ở thời điểm đưa ra cổ phần hoá là giá trị thực của doanh nghiệp mà ngươì bán (Nhà nước) và người mua cổ phần có thể chấp nhận được. -Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp là bản kiểm kê tài sản, văn bản giao vốn có tính các hệ số điều chỉnh tăng, giảm theo thời giá do Bộ tài chính hướng dẫn và theo kết quả phân tích, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá. Thực trạng của doanh nghiệp gồm; Thực trạng về triển vọng tài chính, thực trạng về công nghệ của doanh nghiệp và những ưu thế về cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố thị trường khác như khả năng sinh lời, trong những năm sắp tới của ngành kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế, uy tín, hiệu quả kinh tế thực tế hiện nay của doanh nghiệp., thực trạng về đất đai (hệ số lợi thế của doanh nghiệp). Hệ số lợi thế của doanh nghiệp là vị trí địa lý thuận tiện, nhãn mác có uy tín, trình độ quản lý tốt, hiệu quả kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá. b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định danh sách DNNN để cổ phần hoá thành công ty cổ phần. Căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều & Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thứ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi nhất trí với ban cán sự Đảng hợac tỉnh uỷ (thành uỷ) quyết định danh sách một số doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hoá . Thẩm quyền quyết định thực hiện cổ phần hoá DNNN được quy đinh nha sau: -Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh xây dựng phương án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ưoưng để trình Thủ tướng Chính Phủ để phê duyệt cho phép thực hiện dưới sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương coỏ phần hoá. -Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ 10 tỷ đồng trở xuống, Bộ trưởng và Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, (thành phố) trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định 28/CP và hướng dẫn kiểm tra của các Bộ có liên quan, dưới sự hướng dẫn, theo dõi, giám sát của ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá -Đối với việc cổ phần hoá doanh nghiệp thành viên tổng công ty Nhà nước do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập, Hội đồng quản trị xây dựng phương án cổ phần hoá gửi về ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hoá để thưcj hiện dưới sự tham gia trực tiếp của Ban chỉ đạo trung ương cổ phần hoá. 6-Những ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng sau khi cổ phần hoá. Được giảm thuế lợi tức 50% trong 2 năm liên tiếp sau khi chuyển sang hoạt động theo luật công ty. Được sử dụng quỹ khen thưởng- phúc lợi chia cho cán bộ công nhân viên mua cổ phiếu Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá thành sở hữu của công ty cổ phần. Được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại của Nhà nước theo cơ chế và lãi suất áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. Được tiếp tục xuất nhập khẩu hàng hoá theo chế độ quy định của Nhà nước. Các khoản chi phí hợp lý và cần thiết cho quá trình cổ phần hoá được tính vào giá trị doanh nghiệp do Bộ tài chính quy định. 7-Đối tượng mua cổ phiếu và cơ quan quản lý việc phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá Những người sau đây có quyền mua cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hoá -Các tổ chức kinh tế cs tư cách pháp nhân -Các tổ chức xã hội được pháp luật công nhận. -Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên. -Việc bán cổ phiếu cho các tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy định riêng của chính phủ. Cổ phiếu được bán công khai tại doanh nghiệp cổ phần hoá hoặc bán thông qua các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính được chỉ định. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu chỉ được sử dụng để đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước. Quyền sở hữu và mọi quyền lợi hợp pháp của người mua cổ phiếu được Nhà nước bảo vệ theo quy định tại điều 6 và điều 175 của Bộ luật dân sự và theo các quy định khác của pháp luật hiện hành. Trật tự ưu tiên về bán cổ phiếu như sau: -Thứ nhất là bán cho công nhân viên chức đang làm việc tại doanh nghiệp, một số công nhân viên chức có hàon cảnh khó khăn được ưu tiên trả chậm tiền mua cổ phiếu không quá 12 tháng. Danh sách công nhân viên chức này do Công đoàn xét chọn và công bố công khai. -Thứ hai là các tổ chức kinh tế xã hội trong nước, đặc biệt là các đơn vị kinh tế như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính. Thứ ba là các cá nhân trong nước. Cơ quan quản lý việc phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hoá: Bộ tài chính thống nhất quản lý việc phát hành cổ phiếu ở các doanh nghiệp cổ phần hoá. Đình chỉ việc phát hành cổ phiếu khi công ty cổ phần vi phạm các quy định hiện hành. Việc quản lý vốn Nhà nước tại công ty cổ phần được thực hiện như sau: -Chuyển toàn bộ doanh nghiệp độc lập thành công ty cổ phần. Tổng cục trưởng tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp cử người trực tiếp quanr lý vốn của Nhà nước tại công ty cổ phần, sau khi thoả thuận -Chuyển một bộ phận của doanh nghiệp Nhà nước độc lập, tổng công ty Nhà nước thành công ty cổ phần. Trên đây là một số nội dung cơ bản về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên do giới hạn của bài viết cho nên em chỉ nêu lên được những điếm chính trong nội dung coỏ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước như; chế độ chính sách đối với lao động trong doanh nghiếp trước khi tiến hành cổ phần hoá, những ưu đãi mà người lao động được hưởng sau khi doanh nghiệp đã được cổ phần hoá., vai trò chức năng của Công Đoàn trong doanh nghiệp cổ phần hoá v v hoặc những vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán khi doanh nghiệp Nhà nước được phép tham gia dưới hình thức công ty cổ phần II-THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA- MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ MÀ SINH VIÊN ĐƯỢC BIẾT. Từ năm 1999, khi Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra quyết định 143/HĐBT ngày 10/5/1990 cho phép thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần đến tháng 12/ 2000 mới có 636 DNNN và bộ phận DNNN được thực hiện cổ phần hoá hoặc các hình thức chuyển đổi khác. Cụ thể số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá những năm 1990- 1992 là 0, giai đoạn 1992-1995 là 7, năm 1996 là 6, năm 1997 là 7, năm 1998 là 100, năm 1999 là 250, năm 200 là 212 và 5 tháng đầu năn 2001 là 54 Trong số 636 DNNN được cổ phần hoá, chuyển sang hoạt động theo luật doanh nghiệp thì 45,5% thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, 37,7% thuộc dịch vụ thương mại, 10,7% thuộc giao thông vận tải, hơn 5% thuộc các lĩnh vực còn lại. Như vậy hiẹn nay trên thực tế chúng ta mới chỉ cổ phần hoá được 11% trên tổng số doanh nghiệp Nhà nước. Hoà chung vào xu thế chung của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Liên hiệp vận tải Gemadept là một trong năm đơn vị của ngành vận tải đường biển của Việt nam được cổ phần hoá, nhưng tới nay kết quả vẫn chưa được là bao nhiêu. Hiện nay ngành vận tải đường biển Việt nam đang từng bước thúc đẩy quá trình cổ phần hoá những doanh nghiệp thành viên thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam. Bên cạnh những nỗ lực mà liên hiệp Gemadept đã đạt được trong thời gian qua, Nhà nước cũng cần có những chủ trương chính sách để những doanh nghiệp đã được cổ phần hoá hoạt động ngày một hiệu quả hơn, bên cạnh đó nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp còn lại trong ngành vận tải ddường biển nói riêng và các doanh nghiệp nhà nước nói chung tiến hành cổ phần hoá. Như vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một chiến lược cải cách doanh nghiệp . Quy luật tất yếu sẽ dẫn đến phá sản hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu nhà nước không có moọt chiến lược hỗ trợ toàn diện, nếu chính bản thân các doanh nghiệp này không chủ động tìm kiếm những phương thức liên kết rộng lớn thay cho hình thức liên kết “tay đôi” phổ biến hiện nay. Một phương thức lliên kết được đề xuất và hình thành những nhóm doanh nghiệp có hạy nhân nòng cốt đó là là một doanh nghiệp lớn dưới dạng công ty cổ phần KẾT LUẬN Muốn doanh nghiệp nhà nước thực sự mạnh để cùng với các yếu tố khác cấu thành kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần thì không có cách nào khác là phải tiếp tục đẩy mạnh, sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước, mà trong đó cổ phần hoá là một biện pháp rất quan trọng. Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng, phần nói về đường lối chiến lược phát triển kinh tế- xã hội một lần nữa nhấn mạnh: “Trong 5 năm tới 2001-2005, cơ bản hoàn thành việc củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước hiện có”, “Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước không cần năm 100% vốn”.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn lÇn ®Çu tiªn trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø II- Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VII (th¸ng 11/1991); trong ®ã cã ®o¹n viÕt: “ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi. Ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm chu ®¸o tr­íc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp” TiÕp theo ®ã, th¸ng 1/1994 NghÞ quyÕt héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña cæ phÇn ho¸ lµ “Thu hót thªm vèn, t¹o nªn ®éng lùc, ng¨n chÆn tiªu cùc, thóc ®Èy doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cÇn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ cã møc ®é thÝch hîp víi tÝnh chÊt vµ møc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã Nhµ n­íc chiÕm tû lÖ cæ phÇn chi phèi” Nh­ vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ n­íc, nh»m huy ®éng vèn, t¹o viÖc lµm , n©ng cao thu nhËp, n©ng cao s­c c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc lµm chñ, thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®éng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ng¾n gän mét sè néi dung c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trªn c¬ së ®ã lÊy mét vÝ dô cô thÓ vÒ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. I-Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Tr­íc khi ®i vµo ph©n tÝch néi dung qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ta cÇn ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ mét c«ng ty cæ phÇn 1-Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn Lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp do nhiÒu ng­êi bá vèn ra. TiÒn vèn ®­îc chia thµnh c¸c cæ phÇn b»ng nhau, ng­êi hïn vèn víi t­ c¸ch lµ c¸c cæ ®«ng sÏ mua mét sè cæ phÇn ®ã. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè tiÒn cæ phÇn m×nh ®· xuÊt vèn vµ cæ ®«ng ®­îc quyÒn tù do sang nh­îng l¹i cæ phÇn th«ng qua viÖc mua b¸n c¸c cæ phiÕu. Theo luËt c«ng ty ë n­íc ta, c«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã -Sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ b¶y. -Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu. -Cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ phiÕu cña s¸ng lËp viªn, cña thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ nh÷ng cæ phiÕu cã ghi tªn. -Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn ®­îc tù do chuyÓn nh­îng. Cæ phiÕu cã ghi tªn chØ ®­îc chuyÓn nh­îng nÕu ®­îc sù ®ång ý cña héi ®ång qu¶n trÞ. -C«ng ty cæ phÇn ®­îc tù do ®Æt tªn, trªn b¶ng hiÖu, ho¸ ®¬n, qu¶ng c¸o, b¸o c¸o, tµi liÖu giÊy tê giao dÞch kh¸c cña c«ng ty ®Òu ph¶i ghi tªn c«ng ty kÌm theo ch÷ “C«ng ty cæ phÇn” vµ vèn ®iÒu lÖ. 2- ThÕ nµo lµ cæ phÇn ho¸ Cæ phÇn ho¸ lµ chuyÓn thÓ mét doanh nghiÖp tõ d¹ng ch­a lµ c«ng ty cæ phÇn thµnh c«ng ty cæ phÇn VÝ dô: ChuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ChuyÓn c«ng ty TNHH thµnh c«ng ty cæ phÇn ChuyÓn c«ng ty liªn doanh thµnh c«ng ty cæ phÇn. 3-Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp -Huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp; c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp. -T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ng­êi gãp vèn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp cæ phÇn, n©ng cao vai trß lµm chñ thùc sù, t¹o thªm ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. 4-§èi t­îng doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸ NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/1996 cña ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh tiªu chuÈn ®Ó chän mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó cæ phÇn ho¸. -C¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá -Nh÷ng doanh nghiÖp ®ang kinh doanh cã l·i hoÆc tr­íc m¾t tuy cã gÆp khã kh¨n nh­ng triÓn väng sÏ ho¹t ®éng tèt. -Kh«ng thuéc diÖn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn thiÕt ph¶i gi÷ 100% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. C¨n cø luËt doanhnghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc quèc héi kho¸ IX, kú häp thø VII th«ng qua ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 1995 ®Ó ph©n lo¹i doanh nghiÖp th× cã thÓ ph©n ra: Lo¹i 1: Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc tiÕp phôc vô an ninh, quèc phßng, mét sè doanh nghiÖp trong mét sè lÜnh vùc ®éc quyÒn (®iÖn, x¨ng dÇu, viÔn th«ng, ®­êng s¾t, b¶o hiÓm, ng©n hµng) mét sè daonh nghiÖp c«ng Ých phôc vô ®êi sèng s¶n xuÊt (n­íc m¸y phôc vô sinh ho¹t, vÖ sinh m«i tr­êng. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy kh«ng cæ phÇn ho¸. Lo¹i 2: Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong mét sè ngµnh then chèt cã t¸c dông ®iÒu phèi kinh tÕ hoÆc chi phèi thÞ tr­êng (xi m¨ng, ph©n bãn), mét sè lÜnh vùc th­¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu dÆc biÖt… tr­íc m¾t ch­a cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp nµy, hoÆc nÕu cã th× chØ cæ phÇn ho¸ mét sè bé phËn nhá (ph©n x­ëng s¶n xuÊt, mét sè c«ng ty nhá mang tÝnh hç trî). Khi cæ phÇn ho¸ nhÊt thiÕt Nhµ n­íc ph¶i n¾m gi÷ trªn 50% tæng sè vèn. Lo¹i 3: Mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong lÜnh vùc phôc vô c«ng céng, cã quy m« võa hoÆc nhá (s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, kh¸ch s¹n, du lÞch, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt r­îu, bia, thuèc l¸, vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s«ng…) Nh÷ng doanh nghiÖp nµy cã thÓ cæ phÇn ho¸, nh­ng nhµ n­íc vÉn gi÷ tû lÖ cæ phÇn chi phèi (trªn 30%) Lo¹i 4: Nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c, kh«ng cã ý nghÜa quan träng vÒ quèc kÕ d©n sinh, kh«ng cã vai trß chi phèi thÞ tr­êng (may mÆc, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, vËn t¶i nhá, c¸c cöa hµng th­¬ng nghiÖp.v.v..) CÇn tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nµy vµ Nhµ n­íc cã thÓ kh«ng hoÆc gi÷ mét tû lÖ cæ phiÕu nhá theo quy ®Þnh hiÖn nay d­íi 10%. 5-Nh÷ng h×nh thøc cæ phÇn ho¸, vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh danh s¸ch doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn. a)Nh÷ng h×nh thøc cæ phÇn ho¸ Cã 3 h×nh thøc cæ phÇn ho¸ ®· quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/1996 cña ChÝnh phñ ®ã lµ -Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu theo quy ®Þnh nh»m thu hót thªm vèn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp -B¸n mét phÇn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp -T¸ch mét bé phËn DNNN (ph©n x­íng, xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt, vËn t¶i..) ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp dùa trªn nguyªn t¾c: -Gi¸ trÞ doanh nghiÖp ph¶i do mét héi ®ång thÈm ®Þnh cã quyÒn th«ng qua. -Gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm ®­a ra cæ phÇn ho¸ lµ gi¸ trÞ thùc cña doanh nghiÖp mµ ng­¬× b¸n (Nhµ n­íc) vµ ng­êi mua cæ phÇn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. -C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ b¶n kiÓm kª tµi s¶n, v¨n b¶n giao vèn cã tÝnh c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m theo thêi gi¸ do Bé tµi chÝnh h­íng dÉn vµ theo kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸. Thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp gåm; Thùc tr¹ng vÒ triÓn väng tµi chÝnh, thùc tr¹ng vÒ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng ­u thÕ vÒ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, c¸c yÕu tè thÞ tr­êng kh¸c nh­ kh¶ n¨ng sinh lêi, trong nh÷ng n¨m s¾p tíi cña ngµnh kinh doanh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, uy tÝn, hiÖu qu¶ kinh tÕ thùc tÕ hiÖn nay cña doanh nghiÖp., thùc tr¹ng vÒ ®Êt ®ai (hÖ sè lîi thÕ cña doanh nghiÖp). HÖ sè lîi thÕ cña doanh nghiÖp lµ vÞ trÝ ®Þa lý thuËn tiÖn, nh·n m¸c cã uy tÝn, tr×nh ®é qu¶n lý tèt, hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. b) C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh danh s¸ch DNNN ®Ó cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu & NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/96 c¸c Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, thø tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng sau khi nhÊt trÝ víi ban c¸n sù §¶ng hîac tØnh uû (thµnh uû) quyÕt ®Þnh danh s¸ch mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó cæ phÇn ho¸ . ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ DNNN ®­îc quy ®inh nha sau: -§èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn Nhµ n­íc trªn 10 tû ®ång, Bé tr­ëng c¸c bé, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tØnh x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ göi vÒ Ban chØ ®¹o Trung ­o­ng ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh Phñ ®Ó phª duyÖt cho phÐp thùc hiÖn d­íi sù tham gia chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban chØ ®¹o trung ­¬ng coá phÇn ho¸. -§èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn Nhµ n­íc tõ 10 tû ®ång trë xuèng, Bé tr­ëng vµ Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, (thµnh phè) trùc thuéc trung ­¬ng tæ chøc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ trªn c¬ së NghÞ ®Þnh 28/CP vµ h­íng dÉn kiÓm tra cña c¸c Bé cã liªn quan, d­íi sù h­íng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t cña ban chØ ®¹o Trung ­¬ng cæ phÇn ho¸.. -§èi víi viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng ty Nhµ n­íc do thñ t­íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, Héi ®ång qu¶n trÞ x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ göi vÒ ban chØ ®¹o Trung ­¬ng cæ phÇn ho¸ ®Ó th­cj hiÖn d­íi sù tham gia trùc tiÕp cña Ban chØ ®¹o trung ­¬ng cæ phÇn ho¸. 6-Nh÷ng ­u ®·i mµ doanh nghiÖp ®­îc h­ëng sau khi cæ phÇn ho¸. §­îc gi¶m thuÕ lîi tøc 50% trong 2 n¨m liªn tiÕp sau khi chuyÓn sang ho¹t ®éng theo luËt c«ng ty. §­îc sö dông quü khen th­ëng- phóc lîi chia cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mua cæ phiÕu §­îc miÔn lÖ phÝ tr­íc b¹ ®èi víi viÖc chuyÓn nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸ thµnh së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn. §­îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i cña Nhµ n­íc theo c¬ chÕ vµ l·i suÊt ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §­îc tiÕp tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. 7-§èi t­îng mua cæ phiÕu vµ c¬ quan qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ Nh÷ng ng­êi sau ®©y cã quyÒn mua cæ phiÕu cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ -C¸c tæ chøc kinh tÕ cs t­ c¸ch ph¸p nh©n -C¸c tæ chøc x· héi ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. -C«ng d©n ViÖt nam tõ 18 tuæi trë lªn. -ViÖc b¸n cæ phiÕu cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi theo quy ®Þnh riªng cña chÝnh phñ. Cæ phiÕu ®­îc b¸n c«ng khai t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ hoÆc b¸n th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh ®­îc chØ ®Þnh. Sè tiÒn thu ®­îc tõ b¸n cæ phiÕu chØ ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc. QuyÒn së h÷u vµ mäi quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi mua cæ phiÕu ®­îc Nhµ n­íc b¶o vÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6 vµ ®iÒu 175 cña Bé luËt d©n sù vµ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. TrËt tù ­u tiªn vÒ b¸n cæ phiÕu nh­ sau: -Thø nhÊt lµ b¸n cho c«ng nh©n viªn chøc ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, mét sè c«ng nh©n viªn chøc cã hµon c¶nh khã kh¨n ®­îc ­u tiªn tr¶ chËm tiÒn mua cæ phiÕu kh«ng qu¸ 12 th¸ng. Danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc nµy do C«ng ®oµn xÐt chän vµ c«ng bè c«ng khai. -Thø hai lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trong n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nh­ ng©n hµng, c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty tµi chÝnh. Thø ba lµ c¸c c¸ nh©n trong n­íc. C¬ quan qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸: Bé tµi chÝnh thèng nhÊt qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ë c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. §×nh chØ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu khi c«ng ty cæ phÇn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc qu¶n lý vèn Nhµ n­íc t¹i c«ng ty cæ phÇn ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: -ChuyÓn toµn bé doanh nghiÖp ®éc lËp thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tæng côc tr­ëng tæng côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cö ng­êi trùc tiÕp quanr lý vèn cña Nhµ n­íc t¹i c«ng ty cæ phÇn, sau khi tho¶ thuËn -ChuyÓn mét bé phËn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®éc lËp, tæng c«ng ty Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Trªn ®©y lµ mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, tuy nhiªn do giíi h¹n cña bµi viÕt cho nªn em chØ nªu lªn ®­îc nh÷ng ®iÕm chÝnh trong néi dung coá phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­; chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng trong doanh nghiÕp tr­íc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, nh÷ng ­u ®·i mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng sau khi doanh nghiÖp ®· ®­îc cæ phÇn ho¸., vai trß chøc n¨ng cña C«ng §oµn trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸…v..v.. hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n khi doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc phÐp tham gia d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn.. II-Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë n­íc ta- mét vÝ dô cô thÓ mµ sinh viªn ®­îc biÕt. Tõ n¨m 1999, khi Héi ®ång bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ) ra quyÕt ®Þnh 143/H§BT ngµy 10/5/1990 cho phÐp thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ®Õn th¸ng 12/ 2000 míi cã 636 DNNN vµ bé phËn DNNN ®­îc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ hoÆc c¸c h×nh thøc chuyÓn ®æi kh¸c. Cô thÓ sè doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ nh÷ng n¨m 1990- 1992 lµ 0, giai ®o¹n 1992-1995 lµ 7, n¨m 1996 lµ 6, n¨m 1997 lµ 7, n¨m 1998 lµ 100, n¨m 1999 lµ 250, n¨m 200 lµ 212 vµ 5 th¸ng ®Çu n¨n 2001 lµ 54… Trong sè 636 DNNN ®­îc cæ phÇn ho¸, chuyÓn sang ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp th× 45,5% thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, 37,7% thuéc dÞch vô th­¬ng m¹i, 10,7% thuéc giao th«ng vËn t¶i, h¬n 5% thuéc c¸c lÜnh vùc cßn l¹i. Nh­ vËy hiÑn nay trªn thùc tÕ chóng ta míi chØ cæ phÇn ho¸ ®­îc 11% trªn tæng sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Hoµ chung vµo xu thÕ chung cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, Liªn hiÖp vËn t¶i Gemadept lµ mét trong n¨m ®¬n vÞ cña ngµnh vËn t¶i ®­êng biÓn cña ViÖt nam ®­îc cæ phÇn ho¸, nh­ng tíi nay kÕt qu¶ vÉn ch­a ®­îc lµ bao nhiªu. HiÖn nay ngµnh vËn t¶i ®­êng biÓn ViÖt nam ®ang tõng b­íc thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp thµnh viªn thuéc tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt nam. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc mµ liªn hiÖp Gemadept ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Ó nh÷ng doanh nghiÖp ®· ®­îc cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n, bªn c¹nh ®ã nh»m khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i trong ngµnh vËn t¶i dd­êng biÓn nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Nh­ vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét chiÕn l­îc c¶i c¸ch doanh nghiÖp . Quy luËt tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nÕu nhµ n­íc kh«ng cã moät chiÕn l­îc hç trî toµn diÖn, nÕu chÝnh b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng chñ ®éng t×m kiÕm nh÷ng ph­¬ng thøc liªn kÕt réng lín thay cho h×nh thøc liªn kÕt “tay ®«i” phæ biÕn hiÖn nay. Mét ph­¬ng thøc lliªn kÕt ®­îc ®Ò xuÊt vµ h×nh thµnh nh÷ng nhãm doanh nghiÖp cã h¹y nh©n nßng cèt ®ã lµ lµ mét doanh nghiÖp lín d­íi d¹ng c«ng ty cæ phÇn KÕt luËn Muèn doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc sù m¹nh ®Ó cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c cÊu thµnh kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh, s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc, mµ trong ®ã cæ phÇn ho¸ lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng. NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, phÇn nãi vÒ ®­êng lèi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh: “Trong 5 n¨m tíi 2001-2005, c¬ b¶n hoµn thµnh viÖc cñng cè, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn cã”, “Thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng cÇn n¨m 100% vèn”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docIi-thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta-.doc