Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp

Phần I : Tổng quan về doanh nghiệp Phần II : Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Trong Một Kỳ Của Doanh Nghiệp Phần III : Nhận xét và khuyến nghị Phần IV : Nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp

doc115 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
21192 67254 … … 975726.67 19982322.04 … … 97572.667 199823.204 … Céng p/s 3228913 75863413.83 75863413.83 Chøng tõ ghi sæ Sè 41A Th¸ng 3 n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® TrÝch yÕu TK Sè tiÒn Nî Cã Doanh thu tõ ho¹t ®éng b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong kú 111 112 131 511 511 511 20 919 375.9 31 509 151.67 25 434 886.26 Céng ph¸t sinh 77 863 413.83 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) Chøng tõ ghi sæ Sè 41B Th¸ng 3 n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® TrÝch yÕu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Gi¸ vèn hµng b¸n trong kú 632 632 632 152 155 156 1 481 980 63 338 986.49 3 436 616.67 Céng ph¸t sinh 68 257 583.17 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Doanh thu b¸n hµng” Sè hiÖu: 511 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 Doanh thu b¸n hµng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong kú K/c X§KQKD 111 112 131 911 70 863 413.83 19 419 375.9 26 509 151.67 27 934 886.26 Céng ph¸t sinh 70 863 413.83 70 863 413.83 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Gi¸ vèn hµng b¸n ” Sè hiÖu: 632 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 Gi¸ vèn s¶n phÈm hµng ho¸ vËt t­ xuÊt b¸n trong kú K/c X§KQKD 152 155 156 911 1 481 980 63 338 986.49 3 436 616.67 68 257 583.17 Céng ph¸t sinh 68 257 583.17 68 257 583.17 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp @.Chi phÝ b¸n hµng *Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp cã liªn quan, ®Õn ho¹t ®éng tiªu s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô trong kú nh­ chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ qu¶ng c¸o… §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” KÕt cÊu TK 641 Bªn Nî: +C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng chi phÝ b¸n hµng Bªn Cã: +C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m chi phÝ b¸n hµng +KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh TK 641 kh«ng cã sè d­ S¬ ®å h¹ch to¸n TK 334,338 TK 641 TK 911 L­¬ng vµ c¸c kho¶n KÕt chuyÓn trÝch theo l­¬ng chi phÝ b¸n hµng TK 214 KhÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng TK 111,331… Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Trong kú c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, b¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao, … kÕ to¸n tËp hîp ®­îc chi phÝ b¸n hµng trong kú kÕ to¸n ®inh kho¶n nh­ sau: Nî TK 641: 249 074.13 Cã TK 334: 11 685.78 Cã TK 338: 2 220.299 Cã TK 214: 77 067 Cã TK 111: 31 555 Cã TK 112: 29 506 Cã TK152: 27 031 Cã TK 331: 39 051.3 @.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp *Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®­îc cho bÊt kú ho¹t ®éng nµo trong kú. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nh­ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ hµnh chÝnh §Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n sö dông TK 642 “ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. VÒ c¬ b¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc h¹ch to¸n gièng chi phÝ b¸n hµng nªn kÕt cÊu TK 642 t­¬ng tù nh­ kÕt cÊu TK 641. S ¬ ®å h¹ch to¸n TK 334,338 TK 642 TK 111,152 L­¬ng vµ c¸c kho¶n Gi¸ trÞ ghi gi¶m trÝch theo l­¬ng chi phÝ qu¶n lý DN TK 152,153 TK 911 Chi phÝ vËt liÖu KÕt chuyÓn chi phÝ C«ng cô dông cô qu¶n lý doanh nghiÖp TK 214 KhÊu hao TSC§ ë bé phËn doanh nghiÖp TK 111,331 Chi phÝ dv mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn T­¬ng tù nh­ TK 641, trong kú kÕ to¸n tËp hîp ®­îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ sau: Nî TK 642: 572 120.689 Cã TK 334: 260 675.985 Cã TK 338: 5 068.437 Cã TK 214: 99 078.01 Cã TK 111: 113 726.2 Cã TK 112: 25 619.04 Cã TK 152: 43 207 Cã TK 331: 5 904.63 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· tËp hîp ®­îc trong kú kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ sè 91A vµ 91B sæ c¸i TK 641, TK 642. Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Chi phÝ b¸n hµng” Sè hiÖu: 641 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KhÊu hao TSC§ Mua ngoµi Mua ngoµi XuÊt NVL DÞch vô K/c X§KQKD 334 338 214 111 112 152 331 911 11 685.78 5 068.437 2220.299 77 067 31 555 29 506 17031 39051.3 249 074.13 Céng ph¸t sinh 249 074.13 249 074.13 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp” Sè hiÖu: 642 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KhÊu hao TSC§ Mua ngoµi Mua ngoµi XuÊt NVL DÞch vô K/c X§KQKD 334 338 214 111 112 152 331 911 260 675.985 99078.01 113 726.2 25619 43207 5904.63 572 120.689 Céng ph¸t sinh 572 120.689 572 120.689 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) VI: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn – tiÒn vay A.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn I.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1.Kh¸i niÖm TiÒn cña doanh nghiÖp: Lµ tµi s¶n tån t¹i trùc tiÕp d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn göi t¹i ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn kÓ c¶ tiÒn VN, ngo¹i tÖ kim lo¹i quý ng©n phiÕu ®Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m vèn b»ng. TiÒn kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau: TK111 “TiÒn mÆt”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i tiÒn mÆt hiÖn cã cña doanh nghiÖp TK 111 cã 3 TK cÊp 2 TK 1111 “TiÒn ViÖt Nam” TK 1112 “Ngo¹i tÖ” TK 1113 “Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý” TK 112 “TIÒn göi ng©n hµng”:Dïng ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang göi t¹i ng©n hµng c¸c trung t©m tµi chÝnh kh¸c TK 112 cã 3 TK cÊp 2 TK 1121 “TiÒn ViÖt Nam” TK 1122 “Ngo¹i tÖ” TK 1123 “Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý” TK 113 “TiÒn ®ang chuyÓn”: Dïng theo dâi c¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp trong thêi gian lµm thñ tôc TK 113 cã 2 TK cÊp hai TK 1131 “TiÒn ViÖt Nam” TK 1132 “Ngo¹i tÖ” C¸c TK nµy ®Òu cã kÕt cÊu gièng nh­ nhau Bªn Nî: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng tiÒn cña doanh nghiÖp Bªn Cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m tiÒn cña doanh nghiÖp D­ Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Çu kú vµ cuèi kú Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn VÒ c¬ b¶n viÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Nguyªn t¾c tiÒn tÖ thèng nhÊt: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn theo mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ ViÖt Nam §ång + Nguyªn t¾c cËp nhËt: KÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ sè tiÒn hiÖn cã vµ t×nh h×nh thu chi toµn bé c¸c lo¹i tiÒn vµ ph¶i më sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i. + Nguyªn t¾c h¹ch to¸n ngo¹i tÖ: Mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi hÕt vÒ ®ång ViÖt Nam víi tû gi¸ quy ®æi do Nhµ n­íc ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiÒn mÆt TiÒn mÆt cña doanh nghiÖp ®­îc theo dâi t¹i bé phËn kÕ to¸n mäi kho¶n thu chi tiÒn mÆt ph¶i cã phiÕu thu chi vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký vµ con dÊu hîp lÖ. §Õn cuèi ngµy thñ quü c¨n cø vµo c¸c phiÕu thu chi ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng ®Ó ghi sæ Thñ quü ph¶i lµ ng­êi qu¶n lý chÞu tr¸ch nhiÖm nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt vµ hµng ngµy thñ quü ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh víi sè liÖu cña sæ quü víi sæ kÕ to¸n. NÕu kh«ng hîp lÖ th× thñ quü vµ kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng ph¶i t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸ch gi¶i quyÕt S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn mÆt TK 811,511 TK 111 TK 152,153… Doanh thu b¸n hµng Cp mua s¾m VT - TS ch­a thuÕ GTGT gi¸ ch­a thuÕ GTGT TK 3331 TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT ®Çu vµo TK 515,711 TK 331,311… Thu nhËp H§TC Chi thanh to¸n H§ kh¸c ch­a thuÕ GTGT TK 138,141 TK 112 Thu kh¸c Nép tiÒn vµo NH Ph­¬ng ph¸p lËp c¸c chøng tõ sæ s¸ch §èi víi c¸c phiÕu thu, chi c¨n cø vµo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Khi c¸c ®èi t­îng cÇn sö dông chi tiÒn hay thu ®­îc tõ mét kho¶n cña mét ho¹t ®éng nµo ®ã th× kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng tiÕn hµnh viÕt c¸c phiÕu thu chi cÇn thiÕt cho mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®ã. C¸c phiÕu thu chi nµy chØ cã gi¸ trÞ ph¸p lý khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c bªn liªn quan vµ con dÊu hîp lÖ Ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2005 Anh Ph¹m Xu©n §Ýnh thu tiÒn cña C«ng ty T­êng H¶o – Tp HCM, sè tiÒn lµ 260 000 000® Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 c« Hång nép tiÒn 450 000 000® vµo Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ Nam Khi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh thñ quü lËp phiÕu thu, phiÕu chi PhiÕu thu Ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2005 Hä vµ Tªn: Ph¹m Xu©n §Ýnh §Þa chØ: Xe 29T – 1198 – C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Lý do nép: Thu tiÒn b¸n hµng cña C«ng ty T­êng H¶o – Tp HCM Sè tiÒn: 260 000 000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m s¸u m­¬i triÖu ®ång ch½n % KÌm theo 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 260 000 000® ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m s¸u m­¬i triÖu ®ång ch½n % Ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nép Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) PhiÕu chi Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Hång §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do chi: Nép tiÒn vµo tµi kho¶n ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ Nam Sè tiÒn: 450 000 000® ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n % KÌm theo 01 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 450 000 000® (ViÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m n¨m m­¬i triÖu®ång ch½n % Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sau khi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n (®¬n vÞ:1000®) Nî TK 111: 260 000 Cã TK 131 (TH): 260 000 Nî TK 112: 450 000 Cã TK 111: 450 000 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ quü tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng Sæ quü tiÒn mÆt Quý I n¨m 2005 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã TB13/3 CN15/3 TN15/3 … 13/3 15/3 15/3 … D­ ®Çu kú … Thu Cty T­êng H¶o Nép vµo ng©n hµng Thu Cty S¬n Trµ … 270 985.44 … 260 000 346 135.16 … 450 000 … Céng ph¸t sinh 92 377 180.91 91 943 957.5 D­ cuèi kú 704 208.85 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “TiÒn mÆt” Sè hiÖu: 111 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 … 31/3 … D­ ®Çu kú B¶ng kª thu tiÒn mÆt … B¶ng kª chi tiÒn mÆt … 511 131 152 331 … 270 985.44 … …. … … Céng ph¸t sinh 92 377 180.91 91 943 957.5 D­ cuèi kú 704 208.85 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) II. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng ViÖc h¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng kÕ to¸n sö dông trªn TK 112 “TiÒn göi ng©n hµng” ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ viÖc h¹ch to¸n trªn TK 111 “TiÒn mÆt” Khi cÇn chi tiªu Doanh nghiÖp C«ng ty ph¶i lµm thñ tôc rót tiÒn hoÆc chuyÓn tiÒn. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn göi lµ c¸c giÊy b¸o nî hoÆc giÊy b¸o cã hoÆc b¶ng sao kª cña Ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc nh­ uû nhiÖm chi, thu …Hµng ngµy khi nhËn ®­îc do Ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu kiÓm tra vµ lËp sæ theo dâi tiÒn göi vµ ghi vµo sæ s¸ch Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 thanh to¸n tiÒn mua 1 TSC§ h÷u h×nh lµ m¸y kÐo sîi SHOESE1 cña C«ng ty TNHH Vò Minh thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Ng©n hµng c«ng th­¬ng GiÊy b¸o Nî Hµ Néi Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 Tªn TK Nî: TiÒn mÆt Sè TK Nî: 111 Tªn TK Cã: TiÒn göi ng©n hµng Sè TK Cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷. Ba tû ba tr¨m ba m­¬i l¨m triÖu ®ång ch½n TrÝch yÕu: C«ng ty TNHH Vò D­¬ng rót tiÒn ®Ó thanh to¸n tõ TK Sè tiÒn (Ch÷ sè): 3 335 000 000® Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ng©n hµng c«ng th­¬ng GiÊy b¸o cã Hµ Néi Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 Tªn TK Nî: TiÒn g­i ng©n hµng Sè TK Nî: 112 Tªn TK Cã: TiÒn mÆt Sè TK Cã: 111 Sè tiÒn b»ng ch÷. Bèn tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång ch½n TrÝch yÕu: C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Nép tiÒn vµo TK Sè tiÒn (Ch÷ sè): 450 000 000® Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n më sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ:1000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã G 14 T 15 14/3 15/3 Thanh to¸n Cty VM Nép tiÒn vµo TK NH … 211 111 … … 450 000 … … 3 700 000 …. Céng ph¸t sinh 97 804366.6 97 627 588,3 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “TiÒn göi ng©n hµng ” Sè hiÖu: 112 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 D­ ®Çu kú Thu tõ kh¸ch hµng Thu nhËp H§TC … 131 515 … 808 465.67 …. …. Céng ph¸t sinh 97 804 366.6 97 627 588,3 Céng ph¸t sinh 985 243.97 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) III. KÕ to¸n tiÒn vay Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng khi vèn chñ së h÷u kh«ng ®ñ bï ®¾p nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông nguån vèn vay ng¾n h¹n vµ vay dµi h¹n Vay ng¾n h¹n lµ lo¹i vay mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶ trong vßng mét chu kú ho¹t ®éng hoÆc trong vßng 1 n¨m Vay dµi h¹n lµ c¸c kho¶n tiÒn vay vµ thanh to¸n cã thêi h¹n trªn 2 n¨m hoÆc sau 1 chu kú ho¹t ®éng b×nh th­êng §Ó theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay vµ thanh to¸n tiÒn b»ng c¸c kho¶n tiÒn vay kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau TK 311 “Vay ng¾n h¹n”: Theo dâi t×nh h×nh vay vµ thanh to¸n tiÒn vay ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng cho vay tõng kho¶n vay. KÕt cÊu TK 311 Bªn Nî: C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m tiÒn vay ng¾n h¹n. Bªn Cã: C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng tiÒn vay ng¾n h¹n. D­ Cã: Sè tiÒn vay ng¾n h¹n cßn ch­a tr¶ TK 341 “Vay dµi h¹n”: Theo dâi t×nh h×nh vay vµ thanh to¸n tiÒn vay dµi h¹n cña doanh nghiÖp KÕt cÊu cña TK 341 t­¬ng tù nh­ TK 311 S¬ ®å tæng hîp h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay TK 111,112 TK 311,341 TK 111,112 Thanh to¸n Vay b»ng tiÒn tiÒn vay TK 311,341,331 TK 315 Vay thanh to¸n KÕt chuyÓn sè vay DH ®Õn h¹n tr¶ TK 241,211,213 TK 121,131,221 Vay XDCB mua s¾m TSC§ Thanh to¸n tiÒn vay b»ng c¸c kho¶n tr¶ kh¸c TK133 TK 413 ThuÕ GTGT ®Çu vµo Chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ TK121,128,221… Vay ®Çu t­ dµi h¹n tµi chÝnh Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m Ta cã ngµy 24 th¸ng 3 vay tiÒn mua hµng cña C«ng ty TNHH Song Thµnh sè tiÒn lµ 120 000 000® ®Ó thanh to¸n cho C«ng ty TNHH TuÊn Thuû Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Vay ng¾n h¹n ” Sè hiÖu: 311 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 D­ ®Çu kú Vay tõ c¸c b¹n hµng b»ng tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n kh¸c Thanh to¸n bít c¸c kho¶n vay trong kú … 111 156 … 112 6 341 244.312 … 9 001 358.151 4 388 355.33 5 325 353.3 … Céng ph¸t sinh 16 234 786.44 17 986 876. 02 D­ cuèi kú 10 753 447.73 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) VII. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n A.KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua §Ó theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô dÞch vô tµi s¶n kÕ to¸n sö dông TK 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”. TK nµy ®­îc theo dâi chi tiÕt cho t­êng kh¸ch hµng. KÕt cÊu cña TK 131 Bªn Nî: Sè tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô dÞch vô ph¶i thu ë kh¸ch hµng Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng §iÒu chØnh kho¶n chªnh lÖch do tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng víi kho¶n ph¶i thu ng­êi mua cã gèc ngo¹i tÖ Bªn Cã: Sè tiÒn ®· thu ë kh¸ch hµng, kÓ c¶ tiÒn øng tr­íc cña kh¸ch hµng Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n cña hµng tiªu thô bÞ tr¶ l¹i trõ vµo sè tiÒn nî ph¶i thu C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm gi¶m kho¶n ph¶i thu ë kh¸c hµng chªnh lÖch gi¶m tû gi¸, thanh to¸n bï trõ,m xo¸ sæ nî khã ®ßi… D­ Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn doanh nghiÖp cßn ph¶i thu kh¸ch hµng D­ Cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn ng­êi mua ®Æt tr­íc hoÆc tr¶ thõa TK 131 cã thÓ d­ t¹i hai bªn cña TK S¬ ®å h¹ch to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua TK 511,711,515 TK 131 TK 521,531,532 Doanh thu b¸n hµng vµ ChiÕt khÊu TM, gi¶m gi¸ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c hµng b¸n,hµng b¸n tr¶ l¹i TK 3331 TK 3331 ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT ph¶i nép t­¬ng øng TK 111,112 TK 331 Sè chi hé hoÆc tr¶ l¹i Bï trõ c«ng nî tiÒn thõa cho ng­êi mua TK 111,112 Sè tiÒn ®· thu (KÓ c¶ øng tr­íc) TK129,642 Nî khã ®ßi ®· xö lý C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng 109 §­êng L¸ng - §èng §a – Hµ Néi TK131 §èi t­îng: C«ng ty T­êng H¶o Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ:1000® TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã 4/1 9/1 9/1 6/2 7/3 ... N58 T76 C32 N63 TC2 … 4/1 9/1 9/1 6/2 7/3 … Sè d­ ®Çu kú Mua Sîi Ne8/1Cott cßn nî Thanh to¸n sè tiÒn cßn nî H­ëng chiÕt khÊu TT (1%) Mua hµng ch­a thanh to¸n Mua hµng thanh to¸n chËm … Céng ph¸t sinh D­ cuèi kú 511 112 635 511 511 … 6700 312308 502491.2 … 2 797 517 66330 670 … 1 344 602 67000 … 1 542 915.5 0 66330 670 312308 814798.2 … Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Sæ tæng hîp thanh to¸n víi ng­êi mua Tªn TK131 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® TT DiÔn gi¶i D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 C«ng ty DÖt May Hµ Néi C«ng ty DÖt Minh Khai C«ng ty T­êng H¶o C«ng ty TNHH TuÊn Thuû … 5598080 894536 0 543354653 … … 7980768 7785650 2 797 517 124536476 … 678679575 095653 1 344 602 46448577 … 76559965 76769870 1 542 915.5 9870975 … … Tæng céng 28 579 434 0 29 759 867.8 29 786 757.6 29 552 544.2 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n tiªn hµnh vµo sæ c¸i Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Ph¶i thu kh¸ch hµng ” Sè hiÖu: 131 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 D­ ®Çu kú B¶ng kª ph¶i thu KH KH thanh to¸n hµng mua 511 711 111 112 28 579 434.01 2 870 96646 8 906.533 6 546 759 .77 23 809 978.9 Céng ph¸t sinh 29 759 867.8 29 786 757.6 D­ cuèi kú 29 552 544.2 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B. KÕ to¸n thanh to¸n víi nhµ cung cÊp §Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp, ng­êi b¸n vËt t­, s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô dÞch vô… KÕ to¸n sö dông TK 331 “ Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n”. TK nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®«i t­îng t­¬ng tù nh­ TK 131 KÕt cÊu TK 331 - Bªn Nî: + Sè tiÒn ®· tr¶ cho ng­êi b¸n (kÓ c¶ ®Æt tr­íc) + C¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng mua vµ hµng mua bÞ tr¶ l¹i ®­îc nhµ cung cÊp, ng­êi b¸n chÊp nhËn + C¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh lµm gi¶m nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, thanh to¸n bï trõ nî v« chñ… - Bªn Cã: + Tæng sè tiÒn hµng ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp vËt t­… + Sè tiÒn øng tr­íc, tr¶ thõa ®­îc nhµ cung cÊp, ng­êi b¸n tr¶ l¹i + C¸c nghiÖp vô kh¸c ph¸t sinh lµm t¨ng nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (chªnh lÖch t¨ng tû gi¸, ®iÒu chØnh t¨ng gi¸ t¹m øng) - D­ Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn øng tr­íc hoÆc tr¶ thõa cho ng­êi b¸n - D­ Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp S¬ ®å h¹ch to¸n TK111,112… TK331 TK111,112 Thanh to¸n b»ng tiÒn Thu håi tiÒn tr¶ thõa kÓ c¶ ®Æt tr­íc TK511 TK151,152,153 212,213,241 Thanh to¸n b»ng hh s¶n phÈm , dÞch vô Gi¸ trÞ vËt t­ tµi s¶n …mua chÞu TK131 TK133 Thanh to¸n bï trõ ThuÕ GTGT TK152,153.. ®Çu vµo Gi¶m gi¸ hµng mua TK627,641,.. chiÕt khÊu TM,.. DÞch vô TK133 mua chÞu kh¸c ThuÕ GTGT t­¬ng øng Trong kú mua b«ng T©y Phi 1/1-8 vµ B«ng T©y Phi 1-3/32 cña C«ng ty Trung Dòng (NhËp khÈu gi¸m tiÕp). H§ T03491 Tæng tiÒn thanh to¸n lµ 543 241 000® Trong ®ã chi phÝ vËn chuyÓn lµ 1 567 000®. §· thanh to¸n b»ng TGNH 243 241 000® b»ng TGNH cßn l¹i nî KÕ to¸n ®Þnh kho¶n (®¬n vÞ:1000®) Nî TK 152: 543 241 Nî TK 133: 54 167.4 Cã TK 112: 243 241.1 Cã TK 331: 300 000 C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n 109 §­êng L¸ng TK331 §èi t­îng: C«ng ty Trung Dòng Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ:1000® TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Nî Cã Nî Cã 4/1 9/1 9/1 6/2 7/3 ... N58 T76 C32 N63 TC2 … 4/1 9/1 9/1 6/2 7/3 … Sè d­ ®Çu kú MuaB«ng H§ 03475 ch­a TT ThuÕ GTGT 10% Thanh to¸n theo H§ 03474 Gi¶m gi¸ hµng mua (1.5%) Thanh to¸n nî ®Çu kú Mua hµng H§ T03491 cßn nî … Céng ph¸t sinh D­ cuèi kú 152 133 111 152 112 152 … 450 000 13640.265 1004817.14 … 1518754.1 909351 90935.1 300 000 … 1411894.51 … 1004817.14 1914168.14 2005103.24 1555103.24 1541462.975 536645.835 … 897 957.55 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH Vò D­¬ng Sæ tæng hîp thanh to¸n víi ng­êi b¸n Tªn TK331 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® TT DiÔn gi¶i D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 .. C«ng ty May 20 XN5 C«ng ty DVTM Sè 5 C«ng ty Trung Dòng C«ng ty TNHH Vò Minh C«ng ty DÖt S¬n Trµ … Tæng céng 200890.97 … 2692662.46 1004817.14 517515.19 191461.145 … 29 358151.5 968166 75184109 1518754.1 41681861 9085987 … 39 894 571 1634098 90816661 1411894.51 6165097 8579878 … 39 148 178 … 15094591 91686667 897957.55 6146109 7176166 … 29 211 758.5 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n ” Sè hiÖu: 331 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 D­ ®Çu kú B¶ng tæng hîp TTNM Thanh to¸n cho ng­êi b¸n trong kú …. 152 155 … 111 112 … 10 450 662.3 23 252 567.65 ….. 29 358151.5 26 6576 909 14 567 700.4 … Céng ph¸t sinh 39 294 571.09 39 148 178.2 D­ cuèi kú 29 211 758.5 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi nhµ n­íc §Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n víi ng©n s¸ch nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ…KÕ to¸n sö dông TK 333 “ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc” TK nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng kho¶n nghÜa vô (Ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép, nép thõa) KÕt cÊu TK 333 - Bªn Nî: + C¸c kho¶n ®· nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc + C¸c kho¶n trî cÊp trî gi¸ ®· ®­îc ng©n s¸ch duyÖt + C¸c kho¶n, nghiÖp vô kh¸c lµm gi¶m sè ph¶i nép Nhµ n­íc - Bªn Cã: + C¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc + C¸c kho¶n trî cÊp trî gi¸ ®· nhËn - D­ Cã: C¸c kho¶n cßn ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc - D­ Nî (nÕu cã): Sè nép thõa cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc hoÆc c¸c kho¶n trî cÊp, trî gi¸ ®­îc ng©n s¸ch Nhµ n­íc duyÖt nh­ng ch­a nhËn TK 333 ®­îc më chi tiÕt thµnh c¸c kho¶n t­¬ng øng víi tõng lo¹i thuÕ theo luËt thuÕ hiÖn hµnh Bªn c¹nh TK 333 kÕ to¸n cßn sö dông TK 133 thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ KÕt cÊu TK 133 - Bªn Nî: +TËp hîp sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ thùc tÕ ph¸t sinh - Bªn Cã: + Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· ®­îc khÊu trõ trong kú + C¸c nghiÖp vô kh¸c lµm gi¶m thuÕ GTGT ®Çu vµo (sè kh«ng ®­îc khÊu trõ, sè ®· hoµn l¹i, sè thuÕ cña hµng mua tr¶ l¹i…) - D­ Nî: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµåcn ®­îc khÊu trõ hay hoµn l¹i nh­ng ch­a ®­îc nhËn. TK133 cã 2 tiÓu kho¶n TK 1331: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô TK 1332: ThuÕ GTGT ®­îc trõ vµo TSC§ ThuÕ GTGT ®­îc tÝnh vµo gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt GTGT. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: ThuÕ GTGT ®Çu vµo - ThuÕ GTGT ®Çu ra = Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra Trong ®ã x = ThuÕ GTGT ®Çu ra Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn H§ GTGT mua hµng ho¸ , dÞch vô hay chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ” Sè hiÖu: 133 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 … 31/3 31/3 … D­ ®Çu kú B¶ng kª mua NVL, vËt t­, hµng hãa … 152 211 … 2 465 912.980 4 374 762.40 335 000 … …. Céng ph¸t sinh 5 010 131.45 5 312 353.30 D­ cuèi kú 2 163 691.13 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép Nhµ n­íc” Sè hiÖu: 333 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 D­ ®Çu kú Doanh thu b¸n hµng, vµ cung cÊp dÞch vô … 131 111 … … 2 988 655.121 6 711 314.33 1 418 182.38 …. Céng ph¸t sinh 8 224 421.65 8 526 684.24 D­ cuèi kú 3 290 917.711 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) D. KÕ to¸n tiÒn t¹m øng T¹m øng lµ kho¶n tiÒn hay vËt t­ mµ doanh nghiÖp giao cho c¸ nh©n hoÆc bé phËn thuéc néi bé doanh nghiÖp thùc hiÖn. §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n sö dông TK 141 “ T¹m øng” TK nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng nhËn t¹m øng KÕt cÊu cña TK 141: - Bªn Nî: +Sè tiÒn vËt t­ ®· t¹m øng cho CBCNV. - Bªn cã: +Thanh to¸n sè t¹m øng theo sè thùc chi + Xö lý sè t¹m øng chi kh«ng hÕt thu l¹i hoÆc trõ vµo l­¬ng - D­ Nî: Sè tiÒn ®· t¹m øng ch­a thanh to¸n. Trong kú t¹m øng cho anh Ph¹m Xu©n §Ýnh l¸i xe 90T – 1890 phÝ ch¹y xe trë hµng lµ 2 500 000®. Cuèi kú anh §Ýnh thanh to¸n tiÒn phÝ vµ hoµn l¹i 400 000® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n (§¬n vÞ: 1000®) Nî TK 141: 2 500 Cã TK 111: 2 500 Nî TK 111: 400 Nî TK 641: 2 100 Cã TK 141: 2 500 Khi cã nhu cÇu vÒ vÊn ®Ò t¹m øng ®«i t­îng ph¶i cã c¸c giÊy tê vµ ®­îc sù chÊp nhËn cña c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty sau khi ®· hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc trong kú, cuèi kú ®èi t­îng sö dông ph¶i tr×nh bµy c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong kú cho ban l·nh ®¹o Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ b¶ng tæng hîp TK 141 ®Ó ®èi chiÕu víi giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng. GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2005 Hä vµ tªn : Ph¹m Xu©n §Ýnh §Þa chØ: l¸i xe 90T – 35 47 Sè tiÒn ®­îc thanh to¸n theo b¶ng d­íi ®©y: §¬n vÞ: 1000® TT DiÔn gi¶i Sè tiÒn I 1 2 II 1 2 III 1 2 Sè tiÒn t¹m øng Sè tiÒn c¸c ®ît øng tr­íc chi ch­a hÕt Sè t¹m øng chi kú nµy Sè tiÒn ®· chi PhiÕu chi sè 0203 PhiÕu chi sè 0271 Chªnh lÖch Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt (I – II) Sè chi qu¸ t¹m øng (II – I) 2 500 0 2 500 2 100 394 1 756 400 400 0 Ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2005 Ng­êi thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “T¹m øng” Sè hiÖu: 141 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 D­ ®Çu kú B¶ng tæng tiÒn t¹m øng 111 152 782 347.372 252 703.324 35 538.22 275 244.122 Céng ph¸t sinh 288 241.544 295 244.122 D­ cuèi kú 775 344.794 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) VIII. kÕ to¸n nghiÖp vô ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ bÊt th­êng A.Ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t déng tµi chÝnh @.Kh¸i niÖm Ho¹t ®éng tµi chÝnh (H§TC): Lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn viªc huy ®éng, qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ vµ nh÷ng kho¶n thu nhËp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ vÒ vèn hoÆc kinh doanh vÒ vèn t¹o thµnh chØ tiªu chi phÝ vµ doanh thu cña ho¹t ®éng tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanhh nghiÖp lµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi nguån vèn vay vµ kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. §Ó theo dâi H§TC kÕ to¸n sö dông TK635 “Chi phÝ tµi chÝnh” vµ TK515 “Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh”. KÕt cÊu TK635 - Bªn Nî: + Ph¶n ¸nh chi phÝ H§TC t¨ng lªn. - Bªn Cã: + C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m chi phÝ H§TC + KÕt chuyÓn chi phÝ H§TC sang TK911 - TK635 kh«ng cã sè d­. KÕt cÊu TK515 - Bªn Nî: + Ph¶n ¸nh phÇn doanh thu H§TC gi¶m. + KÕt chuyÓn sang TK911 - Bªn Cã: Ph¶n ¸nh phÇn doanh thu t¨ng lªn. - TK515 kh«ng cã sè d­ Trong kú c¨n cø vµo sè ph¸t sinh cña TK635, TK515 kÕ to¸n ghi sæ Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “ Thu nhËp tµi chÝnh” Sè hiÖu:515 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 Chiªt khÊu thanh to¸n Chªnh lÖch tû gi¸ … K/c X§KQKD 155 413 .. 911 230 448. 12 49 459.511 32 595.03 Céng ph¸t sinh 230 448. 12 230 448. 12 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Chi phÝ H§TC” Sè hiÖu: 635 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 ChiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n kh¸c K/c X§KQKD 111 112 … 911 41 366.55 … 347 347.34 Céng ph¸t sinh 347 347.34 347 347.34 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B. Ho¹t ®éng bÊt th­êng @.Kh¸i niÖm: Ho¹t ®éng bÊt th­êng (H§BT): Lµ nh÷ng ho¹t ®éng cßn l¹i mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh ch­a kÓ vµo ho¹t ®éng kinh doanh ë trªn. Ho¹t ®éng bÊt th­êng cã thÓ bao gåm nh­ thanh lý TSC§, xö lý tµi s¶n thõa thiÕu ch­a râ nguyªn nh©n, nî kh«ng ai ®ßi hoÆc nî khã ®ßi. KÕ to¸n còng cÇn më sæ chi tiÕt theo dâi cho tõng ho¹t ®éng bÊt th­êng. §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n sö dông 2 TK TK 811 “Chi phÝ H§BT” TK 711 “ Thu nhËp H§BT” KÕt cÊu 2 TK nµy gièng víi TK 635 vµ TK 515 Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Chi phÝ H§BT” Sè hiÖu: 811 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 Chi phÝ nh­îng b¸n TSC§, c¸c dÞch vô hµng ho¸ trong kú K/c X§KQKD 211 331 … 911 11760 41 804.33 340 795.390 Céng ph¸t sinh 340 795.390 340 795.390 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 200 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Thu nhËp ho¹t ®éng bÊt th­êng” Sè hiÖu: 711 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 … 31/3 31/3 31/3 … 31/3 Doanh thu tõ nh­îng b¸n thanh lý trong kú … K/c X§KQKD 111 131 … 911 239 341.289 34 228.211 21 675.122 Céng ph¸t sinh 239 341.289 239 341.289 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) IX: KÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c nguån vèn A Vèn chñ së h÷u 1.Kh¸i niÖm Vèn chñ së h÷u (Vèn CSH): Lµ sè vèn cña c¸c chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t­ gãp vèn vµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n. Do vËy vèn CSH kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n nî Vèn CSH cña c«ng ty ®­îc h×nh thµnh tõ 2 nguån sau: Nguån ®ãng gãp ban ®Çu vµ bæ xung cña c¸c nhµ ®Çu t­ ®©y lµ nguån vèn CSH chñ yÕu, chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn CSH cña doanh nghiÖp. Nguån nµy ®­îc h×nh thµnh do c¸c thµnh viªn cïng ®ãng gãp vèn. Nguån ®ãng gãp bæ xung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc chÊt nã lµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (Lîi nhuËn l­u gi÷ ) vµ c¸c kho¶n trÝch hµng n¨m cña C«ng ty 2. H¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh Nguån vèn kinh doanh lµ nguån vèn ®­îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sè vèn nµy ®­îc h×nh thµnh khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp (do CSH ®ãng gãp ban ®Çu) vµ ®­îc bæ xung vµo qu¸ trinh s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó h¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK411 “Nguån vèn kinh doanh”. TK 411 ®­îc më chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh KÕt cÊu TK 411 - Bªn Nî: Nguån vèn kinh doanh gi¶m (Tr¶ l¹i vèn gãp). - Bªn Cã: Nguån vèn kinh doanh t¨ng lªn (NhËn liªn doanh, bæ xung …). - D­ Cã: Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp S¬ ®å h¹ch to¸n TK 111,112… TK 411 TK 111,112… Nguån vèn gi¶m NhËn vèn gãp do do tr¶ l¹i cæ ®«ng cæ ®«ng ®ãng gãp TK 211,213 TK 421,414,431 Nguån vèn gi¶m do Bæ xung tõ lîi nhuËn tr¶ l¹i b»ng TSC§ vµ tõ c¸c quü Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “Nguån vèn kinh doanh” Sè hiÖu: 411 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 Sè d­ ®Çu kú Bæ xung tõ lîi nhuËn 421 69 179 485.32 690 384.359 Céng ph¸t sinh 0 690 384.359 D­ cuèi kú 69 869 869.68 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B. H¹ch to¸n lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn 1.Kh¸i niÖm Lîi nhuËn: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a 1 bªn lµ doanh thu thuÇn vµ thu nhËp thuÇn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng víi 1 bªn lµ toµn bé chi phÝ bá ra. Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô, gi¸ thµnh hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô vµ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm tiÒn thuª tµi s¶n, l·i tiÒn vay,… Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp kh¸c vµ chi phÝ kh¸c cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c, c¸c ho¹t ®éng cßn l¹i. §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n sö dông TK 421 “Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi”. KÕt cÊu TK 421 - Bªn Nî: + Sè lç vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp + ThuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp ph¶i nép + Chia lîi nhuËn cho c¸c bªn tham gia liªn doanh + Bæ xung nguån vèn kinh doanh + Nép lîi nhuËn cho cÊp trªn - Bªn Cã: + Sè lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Xö lý c¸c kho¶n lç ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - D­ Nî: Sè lç ch­a xö lý D­ Cã: Sè l·i ch­a ph©n phèi 2. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 911 TK 421 TK 911 KÕt chuyÓn lç KÕt chuyÓn l·i TK 333 TK 138,411 ThuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch Xö lý vèn trõ vµo vèn kinh doanh TK 338,111,112 TK 333,431,.. T¹m chi, chi bæ xung cho c¸c thµnh viªn Sè t¹m ph©n phèi TK 415,414,431 LËp quü doanh nghiÖp t¹m tÝnh trÝch bæ xung TK 411 Bæ xung nguån vèn X: C«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n A.Ph­¬ng ph¸p tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th­êng cña C«ng ty trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn l·i hay lç §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n vµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Chi phÝ qu¶n lý DN Chi phÝ b¸n hµng Gi¸ vèn hµng b¸n Doanh thu thuÇn KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - - - = §Ó h¹ch to¸n qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK 911 “KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh” Néi dung vµ kÕt cÊu TK 911 Bªn Nî: TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp KÕt chuyÓn lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña c¸c ho¹t ®éng Bªn Cã: Doanh thu thuÇn vÒ sè l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th­êng TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i trong kú KÕt chuyÓn lç trong kú TK911 kh«ng cã sè d­ S¬ ®å h¹ch to¸n TK 632 TK 911 TK 511 KÕt chuyÓn KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n doanh thu thuÇn TK 641,642 TK 711,635 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn thu nhËp BH - QLDN H§TC - H§BT TK 811,515 TK 421 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn lç H§TC - H§BT tõ ho¹t ®éng SXKD TK 421 KÕt chuyÓn l·i tõ ho¹t ®éng SXKD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” Sè hiÖu: 911 Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH N-T Nî Cã 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 … 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 … 31/3 K/c gi¸ vèn hµng b¸n K/c doanh thu BH K/c chi phÝ BH K/c chi phÝ QLDN K/c thu nhËp H§TC … K/c l·i trong kú 632 511 641 642 515 … 421 70 863 413.83 … 68 257 583.18 349 074.13 741 336.95 … Céng ph¸t sinh 71 009 348.38 71 009 348.38 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® Chøng tõ Sè tiÒn SH N- T … 61 40A 64 A 64B 131A 41A 41B … 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 … 6 710 000 58.989.186.03 1.493.489.192 283.764.657 63.304.943.280 77.863.413.83 68.257.583.17 XI: B¸o c¸o tµi chÝnh HÖ thèng b¸o c¸o cña C«ng ty TNHH Vò D­¬ng ®­îc thµnh lËp víi môc ®Ých tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî, nguån vèn, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong kú. B¸o c¸o tµi cña C«ng ty ®­îc lËp víi 3 biÓu mÉu sau: - B¶ng c©n ®èi kÕt to¸n: Lµ b¸o c¸o tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña C«ng ty t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh (Quý, N¨m). C¨n cø vµo ®ã cã thÓ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh trong C«ng ty. - C¬ së lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc c¨n cø vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr­íc b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (MÉu sè B02 – DN ): Lµ 1 b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh nhÊt ®Þnh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. C¬ së lËp b¶ng nµy lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, chi tiÕt c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu sèB09 – DN): B¸o c¸o nµy ®­îc C«ng ty lËp ®Ó gi¶i thÝch vµ bæ xung th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o mµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c kh«ng thÎ tr×nh bµy râ rµng vµ chi tiÕt ®­îc. C¬ së lËp c¨n cø vµo sè liÖu trong sæ kÕ to¸n kú b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kú b¸o c¸o thuyÕt minh, b¸o c¸o tµi chÝnh kú tr­íc, n¨m tr­íc Môc ®Ých lËp c¸c b¸o c¸o nµy lµ ®Ó qu¶n lý vµ theo dâi mét c¸ch tæng qu¸t nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp… c¸c b¸o c¸o nµy ®­îc lËp vµ göi vµo cuèi kú (Th¸ng, Quý, N¨m). KÓ tõ ngµy b¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n, ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh niªn ®é kÕ to¸n ®ã cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vµ cho doanh nghiÖp cÊp trªn theo quy ®Þnh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000® TT 1 Tµi s¶n 2 MS 3 Sè d­ §K 4 Sè d­ CK 5 A I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 2 3 4 5 6 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 V 1 2 3 4 5 VI 1 2 B I 1 2 3 II 1 2 3 4 III IV V Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ nh TiÒn TiÒn mÆt t¹i quü gåm c¶ ng©n phiÕu TiÒn göi ng©n hµng TiÒn ®ang chuyÓn C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh NH §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c Dphßng gi¶m gi¸ ®t­ ng¾n h¹n kh¸c C¸c kho¶n ph¶i thu Ph¶i thu kh¸ch hµng Tr¶ tr­íc cho kh¸ch hµng ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Ph¶i thu néi bé - Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc - Ph¶i thu néi bé kh¸c C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dphßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) Hµng tån kho Hµng mua ®ang ®i ®­êng NVL tån kho CCDC tån kho Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Thµnh phÈm tån kho Hµng ho¸ tån kho Hµng göi b¸n Dphßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c T¹m øng Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Tµi s¶n thiÕu chê xö lý C¸c kho¶n cÇm cè ký quü ký c­îc Chi sù nghiÖp Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc Chi sù nghiÖp n¨m nay Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Hao mßn luü kÕ (*) Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Hao mßn luü kÕ (*) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Nguyªn gi¸ Hao mßn luü kÕ (*) C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh DH §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n Gãp vèn liªn doanh §Çu t­ dµi h¹n kh¸c Dphßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n (*) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang C¸c kho¶n ký quü ký c­îc DH Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 100 110 111 112 113 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 160 161 162 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 228 229 230 240 241 98500199.6 1079451.11 270985.44 808465.67 31063347.08 28579434.1 2465912.98 65575054.03 40743114.32 1983165.8 4129609.41 24353964.5 782 347.372 782 347.372 151586832.8 151586832.8 151586832.8 152962701.8 (1375689.01) 99373129.01 1689452.82 704208.85 985243.97 32139299.1 29552544.2 2586754.9 64769032.3 39691917.9 1964626.19 4848679.24 17618142.01 775 344.794 775 344.794 158 160 432.8 158 160 432.8 158 160 432.8 159561761.3 (1401328.54) Tæng céng tµi s¶n 250 250087032.4 257533561.8 Nguån vèn A I 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1 2 III 1 2 3 B I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 Nî ph¶i tr¶ Nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Nî dµi h¹n Vay dµi h¹n Nî dµi h¹n kh¸c Nî kh¸c Chi phÝ ph¶i tr¶ Tµi s¶n thõa chê xö lý NhËn ký quü ký c­îc dµi h¹n Nguån vèn chñ së h÷u Nguån vèn quü Nguån vèn kinh doanh Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lÖch tû gi¸ Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Quü dù phßng tµi chÝnh Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Nguån kinh phÝ quü kh¸c Quü khen th­ëng phóc lîi Quü qu¶n lý cÊp trªn Nguån kinh phÝ sù nghiÖp - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp NT - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp NN Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 322 330 331 332 333 400 410 411 412 413 414 415 416 417 420 421 422 423 424 425 426 99483798.59 40212313.53 9001358.15 29358151.5 1764098.8 327988.504 1348316.58 56272010.5 55 944 022 327 988.504 2999474.56 54831.658 2944642.9 78166457.9 150603233.8 89179485.3 5945.96 9046432.2 791225.71 41347890.6 101555471.6 41609670.37 10753447.73 29211758.5 326393.022 1318071.119 57204334.7 56 677 211.2 527 123.533 2741466.51 52 345.309 2 689 121.2 79071537.9 155978090.2 91869869.7 5788.78 9780546.2 861 764.273 31347890.6 Tæng céng nguån vèn 430 250087032.4 257533561.8 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý I n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: 1000® ChØ tiªu M· sè Kú nµy 1 2 4 Doanh thu BH vµ cung cÊp DV C¸c kho¶n gi¶m trõ (03= 04 + 05 + 06 + 07) + ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ + GTGTtheo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 1. Doanh thu thuÇn vÒ BH vµ cung cÊp DV (10 = 01 – 03) 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi nhuËn gép vÒ BH vµ cung cÊp DV (20 = 10 – 11) 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 5. Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶ 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (30 = 20 + (21 – 22) - (24 +25)) 9. Thu nhËp kh¸c 10. Chi phÝ kh¸c 11. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 – 32) 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (50 = 30 + 40) 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14. Lîi nhuËn sau thuÕ (60 = 50 – 51) 01 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 60 70 863 413.83 459 401.025 18 381.3 9 532.344 431 487.381 70 404 012.81 68 257 583.17 2 146 442.964 230 448.12 347 347.34 109 093.44 249 074.13 572 120.689 1 208 348.925 293 341.289 304 795.390 (11 454.101) 1 196 948.824 335 130.551 861 764.273 PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Vò D­¬ng I. Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Vò D­¬ng MÆc dï thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong b¸o c¸o tæng hîp cña em ch­a thËt chi tiÕt. Nh­ng qua nh÷ng g× thu thËp ®­îc trong thêi gian qua em cã nh÷ng nhËn xÐt sau ®©y vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Vò D­¬ng . - VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 7 ng­êi mçi thùc hiÖn mét chøc n¨ng kÕ to¸n kh¸c nhau. Do C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« lín cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ diÔn ra vµ rÊt phøc tapj nªn víi sù ph©n c«ng chøc n¨ng víi tõng kÕ to¸n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt mçi ng­êi ®¶m nhËn mét c«ng viÖc kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã sù phèi hîp chÆt chÏ duy tr× sù thèng nhÊt vÒ ph¹m vi ph­¬ng ph¸p vµ h¹ch to¸n ghi chÐp sè. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®¶m b¶o cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®­îc râ rµng, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin trung thùc gióp nhµ qu¶n lý nhanh chãng ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh trong kú, x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Tuy nhiªn tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp C«ng ty cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh v× viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp ch­a thËt ¨n khíp gi÷a c¸c bé phËn lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cuèi kú. - VÒ ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®©y lµ h×nh thøc t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n nªn viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh kÕ to¸n kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. - VÒ chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ : Tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Õn nay c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lu«n sö dông vµ thùc hiÖn hîp lý vµ hîp ph¸p c¸c mÉu chøng tõ vµ h×nh thøc lu©n chuyÓn chøng tõ phï hîp. Mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ trung thùc tren c¸c chøng tõ vµ sæ s¸ch theo h×nh thøc ghi sæ phï hîp. Nhê vËy,viÖc ph©n lo¹i vµ tæng hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ viÖc ghi sæ tæng hîp gÆp nhiÒu thuËn lîi. - VÒ tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n: Tõ c¸c chøng gèc kÕ to¸n ë tõng bé phËn thùc hiÖn viÖc ghi sæ vµ nhËp sè liÖu trªn m¸y phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Çy ®ñ víi phµn mÒn kÕ to¸n ASPLUS 3.0. - VÒ tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: Doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt ®óng quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh vµ më thªm mét sè tµi kho¶n chi tiÕt®Ó thuËn lîi cho viÖc theo dâi h¹ch to¸n kiÓm tra. II. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty Trªn c¬ së ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ nh÷ng thiÕu xãt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: Doanh nghiÖp C«ng ty cÇn th­êng xuyªn cã biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é vµ nghiÖp vô chuyªn m«n cho tõng kÕ to¸n. ViÖc cËp nhËt nhanh chãng vµ øng dông nh¹y bÐn c¸c th«ng tin kÕ to¸n lµ mét c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt v× vËy doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao h¬n n÷a vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cho tõng kÕ to¸n viªn nh­ n©ng cao h¬n n÷a vÒ nh÷ng øng dông cña tin häc trong ngµnh h¹ch to¸n kÕ to¸n C¸c chøng tõ sæ s¸ch cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®­îc ghi ph¸t sinh hµng ngµy trong khi ®ã t¹i doanh nghiÖp viÖc ghi chÐp ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng do vËy c«ng viÖc cña kÕ to¸n bÞ dån vµo cuèi th¸ng kh«ng nh÷ng thÕ viÖc ghi sæ theo h×nh thøc nµy nhiÒu giÊy tê sæ s¸ch ghi chÐp l¹i trïng lÆp ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng ®Õn phÇn nµo hiÖu qu¶ chuyªn m«n cña mçi nh©n viªn vµ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c chøng tõ sæ s¸ch theo h×nh thøc nµy rÊt cång kÒnh khã kh¨n cho theo dâi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ thªm 1 sè sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña em vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Vò D­¬ng . MÆc dï cßn nhiÒu thiÕu xãt xong em rÊt mong ®­îc ®ãng gãp mét phÇn vµo c«ng t¸c hoµn thiÖn kÕ to¸n t¹i C«ng ty, thóc ®Èy t¨ng c­êng chøc n¨ng cña kÕ to¸n gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n KÕt luËn Trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trÞ tr­êng cã ®­îc sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ®a r¹ng nh­ ngµy nay lµ nh÷ng ®ãng gãp vµ hoµn thiÖn m×nh kh«ng biÕt mÖt mái trong c«ng t¸c chuyªn m«n cña nh÷ng nhµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Mét lÇn n÷a ta cÇn kh¼ng ®Þnh h¹ch to¸n kÕ to¸n cã t¸c dông to lín trong sù thÞnh suy cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. MÆt kh¸c sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã thÓ hiÖn trÝ tôª vµ tµi n¨ng cña nh©n lo¹i qua tõng thêi kú. Mçi thêi kú thÓ hiÖn mét h×nh th¸i kinh tÕ riªng, thÓ hiÖn mét tiÕn bé riªng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt nã kh«ng nh÷ng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kinh tÕ cho nhµ qu¶n lý ë hiÖn t¹i mµ cßn ë trong t­¬ng lai vµ nã cßn ®¶m b¶o cho kinh tÕ cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn v÷ng m¹nh h¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Vò D­¬ng ®· phÇn nµo gióp em th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®ång thêi còng ®· gióp em chuyÓn t¶i viÖc ®­a tõ lý thuyÕt vµo thùc tiÔn vµ gióp cho em ngµy mét hiÓu s©u vµ n¾m b¾t râ h¬n vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. §©y sÏ lµ mét ®ßn bÈy v÷ng ch¾c cho c«ng viÖc cña em sau nµy. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em thÊy c«ng t¸c tµi chÝnh kª to¸n ë C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc vµ cña luËt doanh nghiÖp. V× h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cho nªn b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt . Do vËy em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ tõ phÝa thÇy c« còng nh­ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Vò D­¬ng ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u ®Ó em hoµn thiÖn tèt h¬n vÒ nghiÖp vô. Mét lÇn n÷a em xin bµy tá lßng biÕt h¬n ch©n thµnh cña em ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ c« gi¸o TrÇn ThÞ MiÕn vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH Vò D­¬ng ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o nµy. Qua b¸o c¸o nµy cho phÐp em kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH Vò D­¬ng m¹nh khoÎ vµ thµnh ®¹t. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2006 Sinh viªn: Lª ThÞ Ph­¬ng Môc lôc NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTốt NGhiệp - Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp.doc
Luận văn liên quan