Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của bất cứ một tổ chức, một đơn vị nào và quyết định hiệu qủa hoạt động của tổ chức, đơn vị đó.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đánh giá được tầm quan trọng trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, công tác này liên quan đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, của mỗi đơn vị. Trong mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu cụ thể về đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với những điều kiện lịch sử. Song về cơ bản yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo là phải có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực tế, có phương pháp lãnh đạo đúng đắn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói chung có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và sự thành công của công cuộc hơn 20 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo với sự lớn mạnh không ngừng và từng bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cần có những phẩm chất, năng lực mới như: Có khả năng giao tiếp, thành thạo ngoại ngữ và tin học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, có sức khoẻ tốt để đẩy mạnh các hoạt động giao thương đối ngoại, hội nhập sâu và đầy đủ hơn các thể chế kinh tế toàn cầu khu vực và song phương tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Bản thân là cán bộ công tác tại chi cục Đê điều và PCLB trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Chi bộ cơ sở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Với kiến thức đã đựơc học tậi trường, căn cứ vào điều kiện môi trường công tác tôi mạnh dạn chọn đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp: "Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội". MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài 2 4. Kết cấu của đề tài gồm 2 CHƯƠNG I 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 4 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 4 1.1. Một số khái niệm 4 1.1.1. Trình độ: 4 1.1.2. Năng lực: 4 1.1.3. Phẩm chất: 4 1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: 4 1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo: 10 CHƯƠNG II 12 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI. 12 2.1. Một số nét khái quát về chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội 12 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. 12 2.1.2. Chức năng. 13 2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn. 13 2.1.4. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội. 15 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục đê điều và PCLB Hà Nội trong thời gian 2008 - 2009. 16 2.2.1. Những kết quả đạt được: 17 2.2.2. Những tồn tại, hạn chế. 19 2.2.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế. 19 CHƯƠNG III 21 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI. 21 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 6769 | Lượt tải: 72download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đội ngũ cán bộ lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của bất cứ một tổ chức, một đơn vị nào và quyết định hiệu qủa hoạt động của tổ chức, đơn vị đó.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đánh giá được tầm quan trọng trong công tác cán bộ, Đảng ta luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, công tác này liên quan đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, của mỗi đơn vị. Trong mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu cụ thể về đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với những điều kiện lịch sử. Song về cơ bản yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo là phải có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực tế, có phương pháp lãnh đạo đúng đắn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói chung có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và sự thành công của công cuộc hơn 20 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo với sự lớn mạnh không ngừng và từng bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cần có những phẩm chất, năng lực mới như: Có khả năng giao tiếp, thành thạo ngoại ngữ và tin học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, có sức khoẻ tốt để đẩy mạnh các hoạt động giao thương đối ngoại, hội nhập sâu và đầy đủ hơn các thể chế kinh tế toàn cầu khu vực và song phương tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Bản thân là cán bộ công tác tại chi cục Đê điều và PCLB trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Chi bộ cơ sở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Với kiến thức đã đựơc học tậi trường, căn cứ vào điều kiện môi trường công tác tôi mạnh dạn chọn đề tài viết tiểu luận tốt nghiệp: "Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội". 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài * Mục đích Dựa trên những luận cứ khoa học, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và thực tiễn ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội đã khẳng định tính đúng đắn, đồng thời tìm ra những giải pháp thiết thực cho công tác nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội nói riêng và Sở Nông nghiệp và PTNT nói chung góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. * Nhiệm vụ Nêu ra những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Làm rõ vai trò của cán bộ cơ sở từ đó thấy rõ việc cần thiết việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước. 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội từ năm 2008 đến 2009 và những năm tiếp theo. 4. Kết cấu của đề tài gồm Phần mở đầu 1. Lý do của đề tài 2. Mục đích và nhiệm vụ 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Kết cấu của đề tài Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Phần kết luận CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Trình độ: Trình độ thể hiện chuyên môn, nghiệp vụ trình độ lý luận cùng khả năng hoàn thành những nhiệm vụ chuyên môn, khả năng tư duy vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn và khả năng nâng cao trình độ. 1.1.2. Năng lực: Năng lực là tổng hợp các khả năng và đặc điểm phẩm chất tâm lý phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, bảo đảm cho hoạt động đó đạt được kết quả. 1.1.3. Phẩm chất: Phẩm chất là thể hiện tư cách đạo đức, tác phong, hành vi của một con người trong công việc, giao tiếp hàng ngày. Đối với người cán bộ ngoài yêu cầu về phẩm chất chung thì họ còn phải thể hiện lập trường tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một trong những yêu cầu phẩm chất đạo đức của con người cán bộ ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đó là "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng. Có ý thức tổ chức, kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm". 1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Cán bộ lãnh đạo là những người giữ cương vị chủ chốt, đứng đầu đơn vị, tổ chức, cao hơn là quốc gia. Họ là những người lãnh đạo, điều khiển các đơn vị, tổ chức đó hoạt động theo mục tiêu đã đề ra. Cán bộ lãnh đạo là nhân tố không thể thiếu được trong quá trình giành, giữ và thực thi quyền của một Đảng chính trị và Nhà nước của nó. Ngày nay, cán bộ lãnh đạo được khẳng định là đội ngũ lãnh đạo nằm trong hệ thống chính trị là chủ thể của hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội cho Nhà nước của một chính thể chính trị tổ chức. Bất kể mô hình Nhà nước được tổ chức theo kiểu gì cũng cần đến đội ngũ những cán bộ lãnh đạo để hoạch định đường lối, chủ trương, chính trị và tổ chức thực hiện chúng nhằm đem lại một trật tự xã hội ổn định và phát triển, đem lại lợi ích kinh tế, chính trị của giai cấp cầm quyền. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta là những cán bộ chủ chốt, những người đứng đầu, giữ chức vụ quan trọng nhất ở một giai cấp, một ngành, một đơn vị, có trách nhiệm chính quyết định những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... có quyền quyết định, giải quyết các công việc, xử lý các tình huống diễn ra trong phạm vi, trách nhiệm của tổ chức phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với vai trò đó, đòi hỏi cán bộ phải có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh "vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp" và "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng", "Cán bộ muốn xứng đáng phải làm được việc, muốn làm được việc phải được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải giữ mình làm đúng đời sống mới, nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch chính đáng". Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đều cho rằng thủ lĩnh chính trị là những cán bộ lãnh đạo đứng đầu, người lãnh đạo các tổ chức Đảng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội khác đó là những người ưu tú được trưởng thành, phát triển trong quá trình học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong thực tiễn phong trào cách mạng. Mác - Ăng ghen cho rằng lãnh đạo là: "người có uy tín, có ảnh hưởng nhất, có kinh nghiệm nhất được bầu ra hay được giao những nhiệm vụ trọng yếu. Đó là những người biết rèn luyện mình để trở thành người lãnh đạo có kiến thức sâu rộng và thực tiễn của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân. Kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại ở phương Đông và phương Tây, kết hợp với học thuyết khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tiêu chí của người lãnh đạo, Hồ Chí Minh đã đưa ra yêu cầu cụ thể về cán bộ lãnh đạo "Người lãnh đạo phải là người công bộc, là đầy tớ trung thành của nhân dân, phải có đủ trình độ chuyên môn có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng". Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ lãnh đạo phải vừa có đức có tài, phải vừa "hồng" lại vừa "chuyên", "người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang". Đức là gốc, là nền tảng quan trọng để rèn luyện tài phục vụ sự nghiệp cách mạng. Người có đức bao giờ cũng phấn đấu không ngừng để nâng cao khả năng của mình. Tài và đức là hai mặt thống nhất trong mỗi con người không thể coi nhẹ mặt nào. Người cán bộ có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cán bộ phải là người biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, là người lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Cán bộ phải giữ vững lập trường giai cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Quan điểm về người cán bộ lãnh đạo của các nhà tư tưởng chính trị Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh tuy ở trong không gian và thời gian khác nhau, cách diễn đạt không hoàn toàn như nhau, song đều đi đến những điểm chung khái quát. Đa số các nhà tư tưởng quan niệm người lãnh đạo phải là người có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, biết tổ chức, quản lý, biết kiểm soát và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Có thể nói cán bộ lãnh đạo là những người ưu tú, xuất sắc trong quần chúng, có sự giác ngộ mục tiêu lợi ích, mục tiêu lý tưởng của Đảng, có khả năng nắm bắt, vận dụng và hành động theo quy luật, có năng lực tổ chức thực tế, có khả năng thu hút và tập hợp quần chúng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị mình cho tổ chức mình. Kế thừa những giá trị tư tưởng lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ lãnh đạo, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Đảng ta khẳng định "cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng". Đảng chỉ rõ tiêu chuẩn chung của cán bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay trước hết là có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có tổ chức, kỷ luật, trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ lý luận và chuyên môn, có năng lực và đủ sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Người cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới phải đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng thời phải nhanh chóng đạt được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo hiện đại, của thế kỷ 21. Chúng ta trong thời đại toàn cầu hoá, toàn cầu hoá sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế song chắc chắn các trào lưu văn hoá phương Tây tràn vào sẽ tác động không nhỏ đến văn hoá, đạo đức, lối sống, của mỗi người. Hơn nữa nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang xây dựng đã và sẽ vừa đem đến sự cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân, đồng thời vừa làm thay đổi ý thức đạo đức bởi quan hệ của nền kinh tế thị trường. Môi trường sống, sự phân hoá giàu nghèo sẽ dẫn đến phân hoá đạo đức, lối sống. Trước những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, biến động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của đổi mới thì yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo càng cao hơn. Về căn bản, cán bộ lãnh đạo phải hội tụ được 2 mặt đức và tài, nhân cách người lãnh đạo phải thống nhất giữa "cái bên trong" và "cái bên ngoài". Trên cơ sở quan điểm, hệ thống tư tưởng chính trị của Đảng về cán bộ lãnh đạo và những yêu cầu đặt ra về thời kỳ mới cụ thể hoá các tiêu chí về cán bộ lãnh đạo như sau: - Có tinh thần yêu nước, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng, của Nhà nước, có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. - Cán bộ lãnh đạo phải có đạo đức thể hiện lối sống giản dị mẫu mực, phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Quán triệt và thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa cơ hội. - Cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về cần cù, siêng năng, sáng tạo trong công việc, biết tiết kiệm sức lao động thì giờ, tiền của dân, quý trọng và bảo vệ tài sản công, sống thanh liêm trong sạch, không tham tiền bạc, địa vị, danh vọng, biết lo trước thiên hạ, vui sau, thiên hạ, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, quan liêu, không kiêu ngạo, hủ hoá. Cán bộ lãnh đạo phải chính trực trung thực công bằng, thẳng thắn, biết tự trọng, biết xử sự đúng đắn ngay thẳng, không nịnh trên nạt dưới, không giả dối, biết bảo vệ uy tín của Đảng, của tổ chức và của đồng chí minh. Cán bộ lãnh đạo phải đặt lợi ích của tổ quốc, của Đảng của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Cán bộ phải công minh chính trực, tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ, tuyệt đối không độc đoán cá nhân đặt mình cao hơn tổ chức. Trí công vô tư là chủ nghĩa tập thể, đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa cá nhân, theo Hồ Chí Minh chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc của các căn bệnh: Tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham lam, độc đoán, quan liêu, mệnh lệnh. - Cán bộ lãnh đạo phải tích cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó họ phải có năng lực hoạt động thực tiễn, có thực tế, có khả năng suy xét, nhận định bản chất của vấn đề nhanh chóng xác định nguyên nhân và hậu quả của nó để có hướng giải quyết kịp thời. Người cán bộ lãnh đạo phải nhạy cảm về tổ chức, có trực giác tốt, nhạy cảm về tâm lý, khả năng phân tích nhận biết nhanh và chính xác về tâm lý con người, khi tiếp xúc khéo léo, tâm lý, biết tác động đi vào lòng người mà mình đang tiếp xúc. Có khả năng tác động, gây ảnh hưởng đối với người dưới quyền, biết kích thích, bắt buộc người khác, biết lãnh đạo tập hợp, lôi cuốn và tổ chức quần chúng thành lực lượng cách mạng, có khả năng thuyết phục, quy tụ, khơi dậy và phát huy tiềm năng trong quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Người cán bộ lãnh đạo phải có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, lấy đó là phương châm hoạt động của mình. Phải biết hy sinh vì lợi ích chung coi hạnh phúc ấm lo của nhân dân là hạnh phúc ấm no của chính mình, suốt đời phấn đấu là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Để thực hiện được điều này thì người cán bộ lãnh đạo phải phấn đấu, rèn luyện vươn lên để có đủ năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức và chính trị xứng đáng là người tổ chức, chỉ đường hướng dẫn cho nhân dân. Người lãnh đạo từ nhân dân mà ra phải nhận thức được quyền lực uỷ thác của mình, không được coi mình là trên nhân dân, ngoài nhân dân mà chỉ là một bộ phận của nhân dân, phải chịu sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát của nhân dân. - Người cán bộ lãnh đạo phải có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, được dân tin yêu, thực hiện nghiêm túc quy định của tổ chức, điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, giữ được mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thông qua mối quan hệ đó thực hiện ý tưởng mục tiêu của Đảng. - Người cán bộ lãnh đạo phải có trình độ hiểu biết về lý luận, khoa học kỹ thuật chuyên môn sâu rộng cũng như kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người cán bộ lãnh đạo phải nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành động, ra sức rèn luyện theo lý tưởng của Đảng. Trong xu thế hội nhập hiện nay, bên cạnh trình độ chuyên môn của người lãnh đạo cần trang bị một số kỹ năng ở mức độ cần thiết về giao tiếp, sử dụng máy vi tính, ngoại ngữ. Những kỹ năng này sẽ rất hữu ích trong giao lưu đối thoại, thể hiện bản thân là người cách mạng ham hiểu biết về học tập dễ thích nghi với môi trường hiện đại, dễ hoà nhập với mọi người. Trong hoạt động thực tiễn, những kỹ năng này sẽ tạo ra hiệu quả công việc lớn và tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. - Người lãnh đạo phải biết khả năng của người dưới quyền bố trí cho họ công việc thích hợp để họ phát huy được khả năng của mình. Người lãnh đạo phải biết khả năng của người khác mạnh về lĩnh vực nào để tận dụng sở trường của người đó một cách hiệu quả nhất. Thường chỉ có rất ít người yếu mà chủ yếu cá nhân không được sử dụng đúng, không được giao nhiệm vụ thích hợp. Nếu được sử dụng đúng thì người ta sẽ cảm nhận là mình được tôn trọng, tin dùng và sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định của mình và hành vi của người dưới quyền. Người lãnh đạo phải quyết đoán dám chịu trách nhiệm về những quyết định mà mình đưa ra trong trường hợp gây thiệt hại cho xã hội hay làm tổn thương đến người khác, không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của đơn vị mình. Thậm chí kiểm soát không chặt chẽ để người dưới quyền có hành vi sai phạm, xâm phạm lợi ích chung thì người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. 1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo: - Cán bộ là những người đứng đầu và có vai trò chủ chốt trong mọi tổ chức có trọng trách lớn hơn trong bộ máy tổ chức, có khả năng điều khiển mọi hành động của tổ chức của Đảng, cơ sở, cơ quan, công sở, doanh nghiệp. Và đưa các tổ chức ấy đi tới mục tiêu, sự nghiệp đã định hướng. Người ta thường ví cán bộ lãnh đạo như một đầu máy của con tàu nó kéo cả con tàu chạy được. Do vậy nâng cao phẩm chất năng lực của người cán bộ lãnh đạo để họ phải là người có khả năng tập hợp các lực lượng, là người đứng mũi chịu sào trước mọi khó khăn thử thách bảo vệ và tổ chức thành công mọi nhiệm vụ mang lại lợi ích tối cao cho mọi tập thể, các tổ chức nói riêng cho dân tộc nói chung. Do có vị trí như vậy, ảnh hưởng uy tín của cán bộ lãnh đạo với một tổ chức là rất to lớn, vì thế với người cán bộ lãnh đạo nào không đủ đức đủ tài khi đứng vào vị trí đó sẽ rất có hại cho cách mạng, cho nên công tác nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo là vô cùng hệ trọng có tác động lớn đến sự lãnh đạo của Đảng, của đất nước. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Đảng ta khẳng định: khi mọi tổ chức cơ sở mạnh khiến từng người mạnh, và từng người mạnh khiến tổ chức mạnh. Chính vì vậy việc chăm lo đến chất lượng cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, là làm tốt công tác đào tạo con người nâng cao vị trí vai trò và phát huy hết năng lực sáng tạo của con người. Để phục vụ lợi ích của xã hội của nhân dân, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước đã đề ra trong quá trình đổi mới đất nước. Thực tế cho thấy khi cách mạng chuyển giai đoạn về đường lối, chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị thay đổi, thì đòi hỏi công tác cán bộ cũng phải được đổi mới để theo kịp với yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Việc cán bộ tốt hay xấu, đủ năng lực lãnh đạo hay không phụ thuộc chủ yếu vào công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Bởi vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tốt, vững mạnh và đồng bộ, bao gồm cán bộ lãnh đạo chính trị, cán bộ lãnh đạo quản lý Nhà nước, cán bộ lãnh đạo kinh daonh, cán bộ lãnh đạo chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của đất nước vì mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI. 2.1. Một số nét khái quát về chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội. Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. Tiền thân là phòng đê điều thuộc sở thủy lợi Hà Sơn Bình. Đến năm 1990 phòng đê điều thuộc sở thủy lợi Hà Tây khi tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây. Đến năm 1996 sát nhập giữa 2 sở Thủy lợi và sở Nông nghiệp, thành Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây. Khi đó phòng đê điều được đổi thành chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Hà Tây, có trụ sở tịa số 1 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Tây. Tháng 8 naă 2008 tỉnh Hà Tây được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, sát nhập vào thành phố Hà Nội mở rộng. Ngày 12 tháng 11 năm 2008 UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 2028/QĐ - UBND thành lập chi cục đê điều và PCLB Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý Đê điều Hà Tây trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tây cũ với chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cũ. Trụ sở chính đặt tại 197 Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chi cục đê điều và PCLB Hà Nội là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội, đồng thời là văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật. 2.1.2. Chức năng Chi cục đê điều và PCLB Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đê điều và PCLB trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn - Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch chương trình: chính trị sông, tu bổ đê điều, tổ chức PCLB và giảm nhẹ thiên tai do lũ, bão gây ra trên địa bàn thành phố, khi kế hoạch được phê duyệt giúp giám đốc sở tổ chức thực hiện. - Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đê điều và PCLB trên dịa bàn thành phố Hà Nội, trong đó trực tiếp quản lý công trình đê điều từ cấp 3 5rở lên, phối hợp giúp UBND các quận, huyện thực hiện quản lý công trình đê điều cấp 4. - Kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện luật đê điều, pháp lệnh PCLB và các nghị định, quyết định pháp quy được ban hành có liên quan đến công tác đê điều và PCLB trên địa bàn thành phố. - Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư tu bổ đê điều, chính trị sông, hành lang thoát lũ và những mặt có liên quan đến phòng, chống lụt bão, phân lũ, chậm lũ. - Phối hợp với ban QLDA công trình thuỷ lợi, giao thông của (thành phố, trung ương) trong việc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có liên quan đến đê điều và PCLB và nghiệm thu bàn giao đưa vào công trình quản lý sử dụng. - Trực tiếp quản lý mọi hoạt động công tác của hạt QLD trên địa bàn thành phố theo đúng nội dung ghi trong luật đê điều và các nghị định của chính phủ. - Quản lý tài sản, dụng cụ vật tư dự phòng, chống lụt, bão của thành phố, Trung ương đầu tư, quản lý tài chính, tài sản, quản lý cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng của chi cục theo đúng quy định hiện hành của thành phố và nhà nước. - Thu nhập và quản lý thông tin, tư liệu, lưu giữ hồ sơ, lý lịch công trình về hệ thống đê điều và công trình có liên quan đến an toàn đê điều và phòng, chống lụt bão, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. - Thực hiện nhiệm vụ của văn phòng thường trực phòng chống lụt bão thành phố, chuẩn bị tổ chức thực hiện chỉ đạo mọi mặt PCLB và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. - Theo dõi mọi nguồn vốn đầu tư tu bổ đê điều PCLB, sử dụng thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn sự nghiệp quản lý đê điều, dự án đầu tư, tu bổ, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình đê điều PCLB theo phân cấp hiện hành. - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ pháp luật về đê điều, chống lụt, bão cho các lực lượng tuần tra canh gác đê, bảo vệ đê điều, tham gia chỉ đạo kỹ thuật xử lý các sự cố đê đập, hồ chứa nước vừa và lớn. - Thẩm định và lập thủ tục trình, cấp giấy phép xây dựng các công trình có liên quan đến đê điều, hành lang thoát lũ và khai thác tài nguyên ở trong lòng sông, thềm sông. - Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật, về tu bổ, gia cố và quản lý đê điều, chính trị sông và tổ chức phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai do lũ, bão gây ra. - Phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện luật đê điều, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đê điều và PCLB. Kiểm tra lập biên bản, đình chỉ những hành vi vi phạm pháp luật đê điều và pháp lệnh PCLB. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền, chức năng xử lý những vi phạm pháp luật đê điều, pháp lệnh PCLB theo quy định hiện hành của nhà nước. 2.1.4. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội. * Bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự cụ thể như sau: Bộ máy tổ chức gồm: - 1 chi cục trưởng, 4 chi cục phó - 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc chi cục: - Phòng tổ chức hành chính; - Phòng kế hoạch - tài chính; - Phòng kỹ thuật; - Phòng quản lý đê điều; - Phòng thanh tra đê điều. Đơn vị hành chính trực thuộc chi cục có 18 hạt quản lý đê: - Hạt QLĐ Ba vì; - Hạt QLĐ Sơn Tây - Phúc Thọ; - Hạt QLĐ Đan Phượng; - Hạt QLĐ Hoài Đức; - Hạt QLĐ Hà Đông; - Hạt QLĐ Ứng Hoà - Mỹ Đức; - Hạt QLĐ Thường Tín; - Hạt QLĐ Phú Xuyên; - Hạt QLĐ số 1 (huyện Từ Liêm); - Hạt QLĐ số 2 (4 quận nội thành Hà Nội); - Hạt QLĐ số 3 (quận Hoàng Mai - Thanh Trì); - Hạt QLĐ số 4 (huyện Đông Anh); - Hạt QLĐ số 5 (quận Long Biên); - Hạt QLĐ số 6 (quận Gia Lâm); - Hạt QLĐ số 7 (huyện Sóc Sơn); - Hạt QLĐ Mê Linh (huyện Mê Linh). Tổng số cán bộ, công nhân viên là: 229 người với tỷ lệ nữ 37 người, chiếm 16.1%, cán bộ quản lý từ phó trưởng phòng và phó các hạt QLĐ trở lên là 51 người, chiếm 22.3%. Trình độ chuyên môn: Trung cấp 71 người, chiếm 31%, đại học 98 người, chiếm 42,8%, thạc sỹ 6 người, chiếm 2.5%. - Tổ chức bộ máy chính trị của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội. Bộ máy chính của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội gồm: Đảng bộ, công đoàn và đoàn thanh niên. - Về Đảng bộ: Đảng bộ của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội là tổ chức đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận Tây Hồ, Hà Nội trực tiếp quản lý và lãnh đạo. Hiện nay Đảng bộ của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội có 61đảng viên trong tổng số 229 cán bộ công nhân viên hiện đang sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Cấp Đảng uỷ của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội gồm 8 đồng chí. Nhìn chung đội ngũ cấp uỷ của chi cục và cấp uỷ chi bộ đều có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn. - Về công đoàn: Công đoàn chi cục đê điều và PCLB Hà Nội là công đoàn cơ sở, là thành viên trực thuộc công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT Hà Nội. Ban chấp hành công đoàn chi cục gồm 12 đồng chí đều có tâm huyết với công việc và có 229 đoàn viên công đoàn. - Về tổ chức đoàn thanh niên: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Tây Hồ, có tổng số 96 đoàn viên thanh niên. 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở chi cục đê điều và PCLB Hà Nội trong thời gian 2008 - 2009. Qua thực tế hoạt động, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục đê điều và PCLB Hà Nội có thể được đánh giá khái quát như sau: 2.2.1. Những kết quả đạt được: - Cấp uỷ lãnh đạo chi cục và các đồng chí cán bộ chủ chốt đều được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, năng động, dám nghĩ, dám làm, quyết đoán. Đây là điều kiện thuận lợi để lãnh đạo chi cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. - Đội ngũ cán bộ ở các hạt QLĐ và các phòng ban chuyên môn, tham mưu, giúp việc tuổi đời cán bộ của các bộ phận này hầu hết đều đang ở độ tuổi sung sức, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, và hầu hết được đào tạo có trình độ trung học trở lên. Có trình độ tương đối đồng đều, đúng chuyên môn nghiệp vụ được giao, đủ sức để đảm nhiệm vị trí công tác. Tuổi đời còn trẻ nên năng động, có khả năng cập nhật, nắm bắt thông tin mới một cách nhanh nhạy. Nhiệt tình, tận tụy với công việc, biết khắc phục khó khăn, mặc dù chế độ chính sách còn hạn chế. Một bộ phận có năng lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để chủ động theo kịp xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường. Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng làm việc với cường độ cao trong mọi điều kiện, trên địa bàn rộng. Có tinh thần tự đào tạo, nhất là trình độ chuyên môn, trình độ về công nghệ thông tin. Có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư duy kinh tế, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không dao động trước những diễn biến phức tạp của thế giới, nhất là âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Nội bộ cán bộ lãnh đạo đoàn kết, thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ ở cơ sở nên đã phát huy tốt trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác. Nhờ đó trong thời gian gần 2 năm qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, chi cục đê điều và PCLB Hà Nội đã thực hiện rất nhiều công việc nổi trội đặc biệt là: - Công tác phòng chống lụt bão: thực hiện tốt nhiệm vụ của văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức, thực hiện việc chống lụt và khắc phục hậu quả do trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2008, khoanh vùng, bảo vệ trạm bơm Yên Sở an toàn để chủ động tiêu úng cho thành phố với thời gian nhanh nhất. - Về công tác vi phạm luật đê điều: Công tác quản lý đê điều Hà Nội nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng, củng cố vững chắc hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố, ngăn ngừa và chống vi phạm ở mức độ thấp nhất, đã tham mưu, phối kết hợp với UBND các quận huyện có đê trên địa bàn thành phố về việc thực hiện tốt Quyết định số 2555/QĐ - UBND ngày 28/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội, ban hành kế hoạch xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều. Đến ngày 4/7/2009 kết quả giải toả được 1523 vụ trên tổng số 2462 vụ. Mặc dù việc giải toả còn tồn đọng song đã từng bước, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác ngăn chặn và chống vi phạm luật đê điều ở các cấp chính quyền, và trong nhân dân. - Về công tác sử dụng quản lý nguồn vốn đầu tư, tu bổ, duy tu, bảo dưỡng các công trình đê điều, cũng như những công trình xử lý khẩn cấp trong 2 năm 2008 và 2009, các công trình thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng trình tự xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh quyết toán nhanh, đúng chế độ chính sách, đưa vào sử dụng chống lũ hiệu quả. + Vốn tu bổ đê điều thường xuyên của Trung ương: 37.6 tỉ đồng + Vốn duy tu bảo dưỡng đê điều của trung ương: 26.36 tỉ đồng + Vốn duy tu bảo dưỡng đê điều của thành phố: 6.8 tỉ đồng + Xử lý sau mưa lũ lịch sử ngày 1/11/2008: 57 tỉ đồng + Xử lý khẩn cấp các kè: Sơn Tây, Thuần Mỹ, Ninh Sớ, Liên Trì, Minh Quang - Khánh Thượng, Phong Vân - Thái Hoà, Hạc Sơn, Đại Gia: 180 tỉ đồng. 2.2.2. Những tồn tại, hạn chế - Công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ còn chưa theo kịp với tình hình cụ thể, việc đào tạo đa phần là lý thuyết, ít thực tế, nên hiệu quả chưa cao, thiếu các khoá đào tạo kỹ năng tư duy, phong cách lãnh đạo. Việc cập nhật thông tin tình hình trong nước, thế giới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn chưa kịp thời nên khả năng phán đoán, quyết đoán của đội ngũ này chưa cao. - Chưa thu hút được nhiều cán bộ có năng lực nổi bật, một số cán bộ chưa thực sự toàn tâm, toàn ý với công việc, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay về công tác quản lý. - Kinh nghiệm thực tế còn ít, năng lực lãnh đạo còn phần nào hạn chế. Môi trường làm việc trải dài trên diện rộng, đan xen nhiều thế hệ tư tưởng còn cục bộ, chậm đổi mới cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. - Tinh thần đấu tranh phê và tự phên còn hạn chế, còn né tránh, giải quyết công việc chưa dứt điểm, lề lối tác phong làm việc còn chưa chuyên nghiệp, chưa động viên được cấp dưới làm việc có hiệu quả. 2.2.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế. * Nguyên nhân của những kết quả đạt được. Để đạt được kết quả như trên, không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của đội ngũ CBCNV của chi cục, họ đều là những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tận tâm với công việc, khắc phục khó khăn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Một bộ phận cán bộ có bước trưởng thành, năng động trong công tác, có tinh thần cầu tiến, chịu khó học tập, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ đảng viên luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ủng hộ công cuộc đổi mới của Đảng, ổn định về lập trường tư tưởng, số cán bộ này có tác dụng tích cực và thiết thực đến việc làm trong sạch và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở chi cục đê điều. * Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế - Chế độ tiền lương còn eo hẹp, cuộc sống kinh tế khó khăn, những cán bộ trẻ, có trình độ mới tiếp nhận nên phải đào tạo qua thực tế công việc, nhưng khi đã có khả năng làm việc thì lại chuyển công tác, lý do một phần vì mức lương thấp. - Công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ chưa được quan tâm sâu, thời gian làm việc với áp lực lớn lên việc bố trí thời gian đào tạo gặp khó khăn. - Khả năng đào tạo đội ngũ cán bộ còn hạn chế, đồng thời việc bố trí sắp xếp cán bộ còn chưa phù hợp, chưa phát huy được hết điểm mạnh của cán bộ. Cũng chính vì một số nguyên nhân trên làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục đông nhưng hiệu quả thực hiện công việc quản lý đê điều chưa đạt như mong muốn. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHI CỤC ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO HÀ NỘI. Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nội dung nghị quyết TW 3 khoá VIII, nghị quyết TW khóa IX và từ thực trạng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay. Để xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo quản lý hành chính sự nghiệp trong công tác phòng chống lụt, bão và quản lý đê điều, bảo vệ tài sản con người trong khu vực thành phố Hà Nội nói riêng. Góp phần bảo vệ an ninh chính trị cũng như của cải vật chất cho xã hội cho đất nước nói chung, cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ trong chi cục đê điều và phòng chống lụt bão theo hướng vừa hồng vừa chuyên. Thực hiện tốt những nhiệm vụ của thành uỷ Hà Nội với quan điểm công tác cán bộ là công tác đột phá. Trên cơ sở đó, Đảng bộ chi cục đê điều và PCLB Hà Nội đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chi cục triển khai đó là: - Công tác thường trực phòng, chống lụt, bão trong mùa mưa bão từ 1/6 đến 30/10. - Xây dựng quản lý các nguồn vốn xong trước 30/4 - Đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý, ngăn ngừa và chống vi phạm luật đê điều là trọng tâm cụ thể: + Đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý đê điều chọn ra vấn đề theo chốt nhằm nâng cao năng lực quản lý ngăn ngừa phòng chống một cách có hiệu quả các vi phạm luật đê điều. + Đề ra những nội dung cụ thể có tính khả thi để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt hiệu quả trong công tác ngăn chặn và chống vi phạm luật đê điều. + Thực hiện dân chủ, công khai và tiến tới chuẩn hoá công tác quản lý đê điều qua thực tế cho thấy công tác quản lý ngăn ngừa và chống vi phạm là một công tác hết sức phức tạp và năng nề, công tác này đòi hỏi những mục tiêu và nội dung sau: + Người cán bộ hạt quản lý đê phải thường xuyên cập nhật bổ sung các kiến thức về pháp luật đê điều, các nghị định và các văn bản hướng dẫn của chính phủ để nâng cao năng lực cho bản thân. + Tăng cường các kỹ năng về vận động giải thích thuyết phục cho người dân. + Tăng cường khả năng làm việc phối hợp, có những đề xuất tham mưu chính xác và kịp thời cho chính quyền các cấp để thực hiện quản lý thực sự hiệu quả. Chi cục đê điều và PCLB Hà Nội cũng đã xác định việc quản lý vi phạm đề điều là phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật đê điều và các văn bản luật liên quan để tạo sự chuyên biến thực sự về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ và chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư. Đây thực sự phải là công tác trọng tâm xuyên suốt quá trình quản lý là một trong hai mũi nhọn trong nhiệm vụ chính trị của chi cục và xác định giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy điều hành. + Tiếp tục củng cố kiện toàn công tác tổ chức và bộ máy lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc chi cục, nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo từ cấp phòng, các Hạt đến chi cục thông qua các chương trình đào tạo. + Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đặc biệt là đội ngũ Hạt trưởng của các Hạt quản lý đê trong hoạt động quản lý của đơn vị. Để góp phần thực hiện tốt những nội dung chương trình trọng tâm này cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước. Từ đó các giải pháp thực hiện cụ thể gồm: Giải pháp 1. Chăm lo xây dựng đảm bảo sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể thông qua những người đứng đầu. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết và kịp thời giải quyết những phản ánh có liên quan đến đội ngũ cán bộ. Giải pháp 2 Quán triệt tầm quan trọng của việc rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cụ thể hoá thành những chuẩn mực phù hợp với định hướng phát triển của chi cục. Giải pháp 3 Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ cán bộ, chất lượng hiệu quả công việc thực tế, có tính đến môi trường và điều kiện công tác, mức độ tín nhiệm của quần chúng nơi công tác và nơi cư trú, việc gìn giữ phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống lành mạnh không tham nhũng lãng phí là căn cứ quan trọng để đánh giá. Coi trọng và đánh giá cao những cán bộ tận tâm với công việc, đặc biệt cán bộ lãnh đạo là những người đôi lúc phải biết hy sinh thời gian cho công việc. Giải pháp 4 Làm công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ lãnh đạo phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, gắn bó với đơn vị và luôn cố gắng phấn đấu để trở thành những người lãnh đạo có năng lực giỏi nghề, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự đào tạo và tìm tòi áp dụng vào thực tế trong công tác quản lý. Giải pháp 5 Làm tốt công tác đề bạt cán bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn mà cấp chủ quản đã qui định đồng thời vận dụng phù hợp với các điều kiện công tác, trình độ cán bộ và đặc thù trong chức danh cụ thể cán bộ. Căn cứ yêu cầu công tác đây là căn cứ quan trọng hàng đầu khi xét nhu cầu công tác phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của chi cục, căn cứ vào khối lượng công việc so với số cán bộ phụ trách hiện đã có, đủ sức gánh vác nhiệm vụ chưa nếu thấy cần thiết thì đề bạt và căn cứ vào trình độ khả năng cán bộ. Có yêu cầu đề bạt nhưng nếu không có cán bộ đủ trình độ và khả năng đảm nhiệm công tác đó cũng không nên đề bạt gượng ép. Xét trình độ khả năng của cán bộ định đề bạt và đối chiếu với chức năng nhiệm vụ mà cán bộ đó sắp đảm nhiệm để cân nhắc chứ không phải xét chung chung trừu tượng. Mặt khác cũng phải căn cứ trình độ, khả năng của đội ngũ cán bộ nơi đó, bộ phận đó để xem xét lựa chọn chứ không thoát li thực tế đó. Giải pháp 6 Xây dựng danh sách đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ nguồn theo đúng trình độ qui định để có kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận, cán bộ nguồn đáp ứng yêu cầu phát triển chi cục. Làm công tác qui hoạch cán bộ là tạo điều kiện để củng cố kiện toàn tổ chức và đổi mới cán bộ một cách thường xuyên, qui hoạch cán bộ phải thực hiện theo quá trình khép kín, đồng bộ từ chủ trương biện pháp để tạo nguồn cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Công tác qui hoạch cán bộ: hàng năm trên cơ sở đánh giá cán bộ tiến hành bổ sung, điều chỉnh qui hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 42 ngày 30/11/2004 của Bộ chính trị, chi cục căn cứ chú ý tới cơ cấu chất lượng, cơ cấu độ tuổi, giới tính một cách hợp lý và phải xác định nguồn cán bộ trong qui hoạch. Thực hiện qui hoạch theo hướng trẻ hoá tri thức hoá coi trọng phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn khả năng thực hiện nhiệm vụ, năng lực trí tuệ, sức sáng tạo, chú trọng cả đức và tài. Để có đội ngũ cán bộ giỏi cần phải làm tốt công tác qui hoạch để cán bộ có hướng phấn đấu và đơn vị có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, thực tế chi cục rất cần những cán bộ tâm huyết có kinh nghiệm thực tế nên với những cán bộ trong diện qui hoạch cần làm tốt công tác đào tạo cán bộ bằng việc tất cả đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo các phòng ban chức năng đến lãnh đạo các hạt quản lý để phải có thời gian làm việc trực tiếp tại cơ sở hạt. Giải pháp 7 Thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo phương thức, cán bộ lãnh đạo các hạt quản lý đê trong quá trình công tác nếu có khả năng thì sẽ được luân chuyển đến lãnh đạo các hạt có qui mô lớn hơn phức tạp hơn trong quản lý. Xây dựng tiêu chí để đánh giá cán bộ gắn với khen thưởng và kỷ luật một cách nghiêm minh. Giải pháp 8 Thực hiện công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Nội dung đào tạo phải cập nhật với chế độ, chính sách của nhà nước và các điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu quản lý của đơn vị, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý vi phạm luật đê điều. Đa dạng hình thức và phương pháp đào tạo coi trọng việc đào tạo tại chỗ cho cán bộ. KẾT LUẬN Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc các cơ hội, cùng với việc tranh thủ cơ hội lớn do sự phát triển với tốc độ cao, trong xu thế toàn cầu hoá về kinh tế thế giới đem lại. Đất nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn, đối mặt với những thách thức rất lớn để giữ vững định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa giữ vững độc lập tự chủ trong cạnh tranh kinh tế, chống những hiện tượng tiêu cực do chủ nghĩa cơ hội, thực dụng nảy sinh trong xã hội, làm xói mòn truyền thống đạo đức và bản sắc dân tộc. Chính vì vậy việc nhìn nhận xác định vấn đề nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nói chung và trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói riêng là khâu then chốt là điều kiện phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Bên cạnh đó cần có những chính sách và giải pháp đồng bộ để người lao động và đội ngũ cán bộ lao động phát huy được hết năng lực, sở trường của mình, tận tâm với công việc. Với những giải pháp một cách bài bản như vậy chắc chắn sẽ xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tầm, có khả năng đảm đương gánh vác hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, về công tác đê điều nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung và sự phát triển của đất nước. Với những kiến thức cơ bản được tiếp thu trong quá trình học tập tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, với một thời gian rất ngắn và sợ hiểu biết còn hạn chế việc lựa chọn phân tích đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội. Không tránh khỏi những thiếu sót tồn tại rất mong được sự đánh giá của các thầy cô góp ý bổ sung để đề tài được hoàn thiện hơn. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn để em hoàn thành đề tài này. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện hội nghị lần thứ 3 của ban chấp hành TW khoá VIII - nhà xuất bản chính trị quốc gia. 2. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X - nhà xuất bản chính trị quốc gia. 3. Báo cáo chính trị lần XIV Đảng bộ thành phố Hà Nội 4. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Trung cấp lý luận chính trị học viện chính trị quốc gia). MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội.doc
Luận văn liên quan