Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 1,2 tỷ người trên thế giới không được sử dụng nước sạch, 2,6 tỷ người thiếu nước do các cơ sở dịch vụ cung cấp và số này đang gia tăng. Liên Hợp Quốc ước tính có 2,6 tỷ người tại 48 quốc gia sẽ sống trong điều kiện căng thẳng và khan hiếm nước vào năm 2025. Như vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức lớn trong công tác bảo vệ tài nguyên nước và đảm bảo nguồn nước sạch cho những nhu cầu thiết yếu của con người. Sự hợp tác song phương, đa phương giữa các nước nhằm giải quyết vấn đề khan hiếm nước sạch trên toàn cầu là vô cùng quan trọng để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho loài người. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nhiều nỗ lực trong việc giúp người dân tiếp cận được với nguồn nước sạch, đẩy lùi được nhiều bệnh tật liên quan tới nước.Với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế Việt Nam đã xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động nhằm đưa vấn đề nước sạch trở thành mục tiêu quốc gia cần được đáp ứng. Năm 1994, Chính phủ đã có Chỉ thị số 200/TTg về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và đến tháng 8 năm 2000, Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 104/2000/QĐ - TTg. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là phấn đấu đến năm 2010 có 85% dân số ử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng 60 lít/ng/ngày. Chiến lược đã trở thành một định hướng vô cùng quan trọng cho các ngành, các cấp triển khai thành các kế hoạch cụ thể cho từng địa phương. Trong những năm qua ngành cấp nước của các tỉnh thành trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả góp phần đáng kể vào cải thiện đời sống người dân, tiến tới thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Lời cảm ơn 1 Phần mở đầu 2 Phần nội dung 4 A. tổng quan về cơ quan thực tập 4 1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên môi trường 4 1.1 Vị trí địa lý 4 1.2 Dân số 4 1.3 Tài nguyên nước 4 1.4 Môi trường 5 2. UBND huyện Tứ Kỳ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài Nguyên – Môi trường 5 2.1 UBND huyện: 5 2.2 Phòng Tài nguyên – Môi trường 7 B. Thực trạng của hoạt động cung cấp 14 nước sạch và công tác quản lý đối với hoạt động 14 cấp nước trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 14 1. Vai trò của nước sạch đối với cuộc sống con người 14 1.1 Thế nào là nước sạch? 14 1.2 Vai trò của nước sạch đối với đời sống 14 1.3 Các loại hình cấp nước sạch 14 2. Thực trạng của hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 16 2.1 Những thuận lợi và khó khăn đối với ngành cấp nước của huyện Tứ Kỳ 16 2.2 Những kết quả đã đạt được 18 2.3 Những tồn tại của hoạt động cấp nước sạch của huyện Tứ Kỳ 20 3. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với ngành cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 21 3.1 Thành tựu đạt được 21 3.2 Hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành nước sạch 23 C. Nhận xét và kiến nghị 24 Kết luận 28

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i UBND huyÖn Tø Kú – tØnh H¶i D­¬ng, em ®· nhËn ®­îc sù h­íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng thuéc UBND huyÖn. Trong thêi gian thùc tËp em ®· b­íc ®Çu ®­îc lµm quen víi nh÷ng c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng. Em xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c c¸n bé, c«ng chøc phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng thuéc UBND huyÖn Tø Kú. §ång thêi ®Ó h­íng dÉn em lµm b¸o c¸o thùc tËp nµy em ®· nhËn ®­îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña gi¶ng viªn Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn vµ c¸c thÇy, c« gi¸o khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù cña Häc viÖn Hµnh chÝnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c quý thÇy, c« khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù! Sinh viªn NguyÔn ThÞ Xiªm PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Theo Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi, 1,2 tû ng­êi trªn thÕ giíi kh«ng ®­îc sö dông n­íc s¹ch, 2,6 tû ng­êi thiÕu n­íc do c¸c c¬ së dÞch vô cung cÊp vµ sè nµy ®ang gia t¨ng. Liªn Hîp Quèc ­íc tÝnh cã 2,6 tû ng­êi t¹i 48 quèc gia sÏ sèng trong ®iÒu kiÖn c¨ng th¼ng vµ khan hiÕm n­íc vµo n¨m 2025. Nh­ vËy, hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét th¸ch thøc lín trong c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn n­íc vµ ®¶m b¶o nguån n­íc s¹ch cho nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng­êi. Sù hîp t¸c song ph­¬ng, ®a ph­¬ng gi÷a c¸c n­íc nh»m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khan hiÕm n­íc s¹ch trªn toµn cÇu lµ v« cïng quan träng ®Ó mang l¹i mét cuéc sèng tèt ®Ñp cho loµi ng­êi. ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét quèc gia cã nhiÒu nç lùc trong viÖc gióp ng­êi d©n tiÕp cËn ®­îc víi nguån n­íc s¹ch, ®Èy lïi ®­îc nhiÒu bÖnh tËt liªn quan tíi n­íc.Víi sù hç trî cña nhiÒu tæ chøc quèc tÕ ViÖt Nam ®· x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch hµnh ®éng nh»m ®­a vÊn ®Ò n­íc s¹ch trë thµnh môc tiªu quèc gia cÇn ®­îc ®¸p øng. N¨m 1994, ChÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ sè 200/TTg vÒ ®¶m b¶o n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n vµ ®Õn th¸ng 8 n¨m 2000, ChiÕn l­îc Quèc gia vÒ n­íc s¹ch vµ vÖ sinh n«ng th«n ®Õn n¨m 2020 ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 104/2000/Q§ - TTg. Môc tiªu cô thÓ cña ChiÕn l­îc lµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 cã 85% d©n sè ö dông n­íc hîp vÖ sinh víi sè l­îng 60 lÝt/ng/ngµy. ChiÕn l­îc ®· trë thµnh mét ®Þnh h­íng v« cïng quan träng cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp triÓn khai thµnh c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ®Þa ph­¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh cÊp n­íc cña c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi d©n, tiÕn tíi thùc hiÖn môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo. HuyÖn Tø Kú thuéc tØnh H¶i D­¬ng lµ mét ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn n­íc thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y cÊp n­íc tËp trung phôc vô cho nh©n d©n trªn ®Þa bµn huyÖn. Víi sù hç trî cña UBND tØnh vµ sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña UBND huyÖn, trong nh÷ng n¨m quan huyÖn Tø Kú ®· x©y dùng ®­îc 7 c«ng tr×nh cÊp n­íc ®¸p øng nhu cÇu vÒ n­íc s¹ch cho h¬n 80% sè hé trong toµn huyÖn. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ngµnh cÊp n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ dÞch vô cÊp n­íc vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiªm n¨ng cña huyÖn. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp : “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cung cÊp n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú”. §Ò tµi tËp trung vµo viÖc t×m hiÓu ho¹t ®éng cung cÊp n­íc vµ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý tõ phÝa c¸c c¬ quan nhµ n­íc nh»m ®­a ra nh÷ng kÕt luËn, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh cÊp c¬ së ®èi víi mét lÜnh vùc cô thÓ. §ång thêi, qua ®ã gióp cho dÞch vô cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn ngµy cµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶, nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ vÊn ®Ò n­íc s¹ch ®­îc n©ng cao, gãp phÇn vµo sù khëi s¾c chung cña toµn huyÖn. 2. Bè côc cña ®Ò tµi Ngoµi lêi c¶m ¬n, lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng nh­ sau: Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng cÊp n­íc vµ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ dÞch vô n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú – H¶i D­¬ng Ch­¬ng 3. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi dÞch vô cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn PhÇn néi dung A. tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp 1. §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tµi nguyªn m«i tr­êng 1.1 VÞ trÝ ®Þa lý HuyÖn Tø Kú n»m phÝa §«ng Nam cña tØnh H¶i D­¬ng, n»m däc trôc ®­êng chÝnh 191 nèi ®­êng quèc lé 5 (®i tõ Hµ Néi – H¶i Phßng) víi ®­êng quèc lé 10 (tõ H¶i D­¬ng ®i Th¸i B×nh). Trung t©m huyÖn lþ ë 20050’ vÜ b¾c, 106o20’ kinh ®«ng, c¸ch Thµnh phè H¶i D­¬ng 16 km. - PhÝa B¾c, §«ng B¾c gi¸p Thµnh phè H¶i D­¬ng vµ huyÖn Thanh Hµ - PhÝa T©y, T©y Nam gi¸p huyÖn Gia léc vµ huyÖn Ninh Giang - PhÝa Nam, §«ng Nam gi¸p huyÖn Thanh Hµ vµ Thµnh phè H¶i Phßng, ®­îc ng¨n c¸ch bëi con s«ng Th¸i B×nh vµ s«ng Luéc. - DiÖn tÝch tù nhiªn: 168,139 km2 (chiÕm 10% diÖn tÝch toµn tØnh). 1.2 D©n sè Theo sè liÖu cña phßng Thèng Kª n¨m 2002 d©n sè cña huyÖn lµ 154.852, víi mËt ®é d©n sè trung b×nh lµ 921 ng/km2. Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn cña huyÖn lµ 0,88%. Víi mËt ®é d©n sè ®«ng nh­ hiÖn nay ®· ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc lín cho ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn, v× vËy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ ngµnh cÊp n­íc cÇn cã kÕ ho¹ch víi nh÷ng b­íc ®i cô thÓ t­¬ng øng víi nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng. 1.3 Tµi nguyªn n­íc Ngoµi nh÷ng nguån tµi nguyªn nh­ ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n vµ nguån lîi thñy s¶n th× huyÖn Tø Kú cßn cã nguån n­íc kh¸ dåi dµo: - Nguån n­íc mÆt: N­íc mÆt cña huyÖn chñ yÕu do hai con s«ng chÝnh cung cÊp, ®ã lµ s«ng Th¸i B×nh vµ s«ng Luéc cïng hÖ thèng thñy n«ng B¾c H­ng H¶i ch¹y quanh, bao bäc lÊy Tø Kú víi trªn 100 km bê ®ª. - Nguån n­íc ngÇm: Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t s¬ bé n­íc ngÇm cña huyÖn cã tr÷ l­îng lín, ph©n bè ë ®é s©u 15 – 25 m, tuy nhiªn chÊt l­îng n­íc qua c¸c cuéc kiÓm tra kh«ng ®­îc tèt do cã nhiÒu t¹p chÊt nhÊt lµ s¾t. Nguån n­íc ngÇm nµy hiÖn ch­a ®­îc khai th¸c, ®©y ®­îc xem lµ nguån n­íc dù tr÷ cho ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. ViÖc ®­a nguån n­íc ngÇm vµo khai th¸c vµ sö dông cÇn ph¶i cã quy ho¹ch vµ sù ®Çu t­ c¶ vÒ tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ. 1.4 M«i tr­êng Tø Kú lµ 1 trong 12 huyÖn, thµnh phè cña tØnh h¶i D­¬ng ®ang ë giai ®o¹n ®æi míi m¹nh mÏ, cïng víi c¶ n­íc thùc hiÖn sù nghiÖp CNH – H§H. C¸c thÞ trÊn, thÞ tø, khu c«ng nghiÖp Ngäc S¬n – Kú S¬n ph¸t triÓn m¹nh, c¸c xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ngµy mét nhiÒu. Do vËy, møc ®é « nhiÔm m«i tr­êng còng theo ®ã mµ gia t¨ng nhÊt lµ ®èi víi nguån n­íc mÆt. Nguån n­íc th¶i sinh ho¹t tõ trong c¸c khu d©n c­ cïng víi nguån n­íc th¶i c«ng nghiÖp ch­a qua xö lý®· vµ ®ang g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nguån n­íc ®Çu vµo cña c¸c nhµ m¸y cÊp n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng nguån n­íc cung cÊp cho ng­êi sö dông cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó x©y dùng mét m«i tr­êng Xanh – S¹ch - §Ñp, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp, xÝ nghiÖp vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. 2. UBND huyÖn Tø Kú vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña phßng Tµi Nguyªn – M«i tr­êng 2.1 UBND huyÖn: UBND huyÖn Tø Kú chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña UBND tØnh H¶i D­¬ng, huyÖn ñy, H§ND huyÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o trùc tiÕp 27 UBND cÊp x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn toµn huyÖn. - VÒ c¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc cña UBND huyÖn gåm bé phËn th­êng trùc UBND vµ 10 phßng ban chuyªn m«n trùc thuéc cïng mét sè c¬ quan kh¸c. C¸c phßng ban chuyªn m«n lµ c¬ quan qu¶n lý c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh, lµ c¬ quan tham m­u gióp viÖc cho l·nh ®¹o UBND huyÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c phßng ban gåm Tr­ëng phßng, Phã phßng vµ c¸c c¸n bé chuyªn m«n. C¬ cÊu tæ chøc cña UBND huyÖn Tø Kú ®­îc cô thÓ hãa qua s¬ ®å sau: Thanh tra Nhµ n­íc huyÖn Phßng D©n sè- G§ - TrÎ em 2.Phã chñ tÞch UBND Chñ tÞch UBND huyÖn Phßng Lao ®éng – Th­¬ng binh x· héi Phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Phßng N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn NT Phßng V¨n hãa th«ng tin- TDTT Phßng C«ng Th­¬ng Phßng Thèng kª V¨n Phßng Chó thÝch: Quan hÖ chØ ®¹o, trùc thuéc Quan hÖ phèi hîp, kiÕn nghÞ - Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng: UBND huyÖn Tø Kú lµ c¬ quan do H§ND huyÖn bÇu ra, lµ c¬ quan chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh t¹i ®Þa ph­¬ng, cã nhiÖm vô tæ chøc, chØ ®¹o thi hµnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, NghÞ quyÕt cña H§ND ®Þa ph­¬ng. Do vËy, mäi chñ tr­¬ng cña HuyÖn ñy, NghÞ quyÕt cña H§ND ®Òu ®­îc UBND huyÖn cô thÓ hãa b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. * §¸nh gi¸: Víi c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, c¬ chÕ phèi hîp linh ho¹t, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c trong qu¶n lý hµnh chÝnh, UBND huyÖn Tø Kú ®· thÓ hiÖn n¨ng lùc chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh cña m×nh, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®Ò ra, gãp phÇn ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu kh¶ quan vÒ kinh tÕ – x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn, ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. 2.2 Phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng 2.2.1 C¬ cÊu tæ chøc Tr­ëng phßng Phã phßng Phã phßng Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn Nh©n viªn C¬ cÊu tæ chøc cña phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng ®­îc m« h×nh hãa nh­ sau: Chó thÝch: Quan hÖ chØ ®¹o trùc tiÕp Quan hÖ phèi hîp, kiÕn nghÞ 2.2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n * VÞ trÝ, chøc n¨ng - Phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND huyÖn; cã chøc n¨ng tham m­u, gióp UBND huyÖn qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ: ®Êt ®ai, tµi nguyªn n­íc, kho¸ng s¶n, m«i tr­êng. - Phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng; chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña UBND huyÖn; ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, kiÓm tra, h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp cô cña Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng. * NhiÖm vô, quyÒn h¹n - Tr×nh UBND huyÖn ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn sau khi UBND huyÖn ban hµnh. - LËp quy ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt; thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt x·, thÞ trÊn. - ThÈm ®Þnh hå s¬ vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt cho c¸c ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn. - Theo dâi nh÷ng biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai; cËp nhËt, chØnh lý c¸c tµi liÖu vµ b¶n ®å vÒ ®Êt ®ai; qu¶n lý ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt theo ph©n cÊp cña UBND huyÖn; h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª, ®¨ng ký ®Êt ®ai ®èi víi c«ng chøc chuyªn m«n vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ë x·, thÞ trÊn; thùc hiÖn viÖc lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai huyÖn. - Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, møc thu tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt cña ®Þa ph­¬ng; thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù chØ ®¹o cña UBND huyÖn vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n­íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n. - Tæ chøc ®¨ng ký, x¸c nhËn vµ kiÓm tra thùc hiÖn cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ®Ò ¸n b¶o vÖ m«i tr­êng trªn ®Þa bµn huyÖn; lËp b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i tr­êng theo ®Þnh kú; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý « nhiÔm m«i tr­êng lµng nghÒ, c¸c côm c«ng nghiÖp, khu du lÞch trªn ®Þa bµn; h­íng dÉn UBND x·, thÞ trÊn quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc tù qu¶n vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - §iÒu tra, thèng kª, tæng hîp vµ ph©n lo¹i giÕng ph¶i tr¸m lÊp; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tr×nh tù, thñ tôc, yªu cÇu kü thuËt trong viÖc tr¸m lÊp giÕng. - Thùc hiÖn kiÓm tra vµ tham gia thanh tra, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng theo ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Gióp UBND huyÖn qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t­ nh©n vµ h­íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c héi, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ho¹t ®éng trng lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng. - Thùc hiÖn tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, th«ng tin vÒ tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ c¸c dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn, m«i tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - B¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc giao cho UBND huyÖn vµ Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng tØnh. - H­íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c«ng chøc chuyªn m«n vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng x·, thÞ trÊn. - Qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®·i ngé, khen th­ëng, kû luËt, ®µo t¹o vµ båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña Phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do UBND huyÖn giao hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2.3 VÒ biªn chÕ - Biªn chÕ cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng gåm: Tr­ëng phßng, Phã tr­ëng phßng vµ c¸c chuyªn viªn. - Tr­ëng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc UBND, Chñ tÞch UBND huyÖn vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao vµ toµn bé ho¹t ®éng cña phßng. - Phã Tr­ëng phßng gióp Tr­ëng phßng phô tr¸ch vµ theo dâi mét sè mÆt c«ng t¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tr­ëng phßng vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. Khi Tr­ëng phßng v¾ng mÆt mét Phã tr­ëng phßng ®­îc Tr­ëng phßng ñy nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Phßng. §Ó tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶, ph¸t huy tinh thÇn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2009, Tr­ëng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 62 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ lµm viÖc cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng nhiÖm kú 2009 – 2014. Víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm chung vµ ph¹m vi gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong phßng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. * §¸nh gi¸, nhËn xÐt: Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng víi thêi gian gÇn 2 th¸ng, em ®· cã dÞp ®­îc quan s¸t c¸c chuyªn viªn cña phßng lµm viÖc, ®­îc b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc t¹i c¸c bé phËn chuyªn m«n thuéc phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i Häc viÖn Hµnh chÝnh kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, em xin ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt cña m×nh vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng nh­ sau: - VÒ sù ph©n c«ng c«ng viÖc: cïng víi QuyÕt ®Þnh cña UBND huyÖn Tø Kú quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng, Quy chÕ lµm viÖc ®­îc ban hµnh ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2009 ®· cô thÓ hãa tr¸ch nhiÖm vµ ph¹m vi c«ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt cho tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña phßng. Sù ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng gi÷a Tr­ëng phßng, Phã Tr­ëng phßng vµ c¸c chuyªn viªn mét mÆt ®· tr¸nh ®­îc sù chång chÐo vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô dÉn ®Õn h¹n chÕ hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc mµ thùc tÕ nhiÒu c¬ quan ®ang gÆp ph¶i. MÆt kh¸c, sù ph©n c«ng râ rµng cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chuyªn viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, g¾n quyÒn lîi víi nghÜa vô, c«ng viÖc víi tr¸ch nhiÖm. Trong tÊt c¶ c¸c bé phËn chuyªn m«n cña phßng ®Òu ®­îc treo b¶ng Quy chÕ nh»m lÊy ®ã nh­ mét ®éng lùc cho c¸c c¸n bé tÝch cùc lµm viÖc cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c c¸n bé trong phßng ®Òu chÊp hµnh nghiªm chØnh Quy chÕ lµm viÖc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®· thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, vai trß cña thñ tr­ëng lu«n ®­îc ®Ò cao vµ coi träng, ®ång thêi nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c chuyªn viªn ®Òu ®­îc ®­a ra häp bµn c«ng khai, d©n chñ. Tõ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, râ rµng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng trong nh÷ng n¨m qua ®· lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh, c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Òu x¸c ®Þnh râ ®éng lùc lµm viÖc v× lîi Ých chung cña phßng vµ v× lîi Ých cña ng­êi d©n. - VÒ sù phèi hîp c«ng viÖc vµ c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ thuéc ph¹m vi thÈm quyÒn cña phßng nh­: cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, cho tÆng quyÒn sö dông ®Êt, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Êt ®ai vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. C¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña tõng bé phËn chuyªn m«n ®· phèi hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. C¸c tr×nh tù, thñ tôc ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. Tõng bé phËn chuyªn m«n nh­: phßng §Þa chÝnh lµm c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®o ®¹c, gi¶i phãng mÆt b»ng, ®iÒu tra, kh¶o s¸t gi¸ c¸c lo¹i ®Êt hµng n¨m..; V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt, tham m­u gióp Tr­ëng phßng qu¶n lý ho¹t ®éng chung cña phßng. ®Òu cã sù phèi hîp cïng nhau hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña phßng. C¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn theo Quy chÕ lµm viÖc vµ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc theo luËt ®Þnh. Ngoµi sù phèi hîp vµ c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng bªn trong néi bé phßng, c¸c c¸n bé, chuyªn viªn cña phßng cßn tÝch cùc liªn hÖ víi c¸c phßng, ban chuyªn m«n kh¸c thuéc UBND huyÖn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. Nh»m thóc ®Èy tiÕn ®é c«ng viÖc vµ ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ khi nÒn kinh tÕ cña huyÖn Tø Kú ®ang ngµy mét chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. - VÒ m«i tr­êng lµm viÖc, bÇu kh«ng khÝ t©m lý, mèi quan hÖ ®ång nghiÖp, mèi quan hÖ gi÷a Thñ tr­ëng vµ nh©n viªn.. Do ®Æc thï ph¶i qu¶n lý mét khèi l­îng c«ng kh¸ lín liªn quan ®Õn tµi nguyªn vµ m«i tr­êng nªn phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®­îc chia thµnh c¸c bé phËn trùc thuéc. T¹i tõng bé phËn c¸c chuyªn viªn võa thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh võa chia sÎ kinh nghiÖm vµ gióp ®ì c¸c chuyªn viªn kh¸c ®Ó c«ng viÖc diÔn ra thuËn lîi. Lîi Ých cña tËp thÓ vµ lîi Ých cña nh©n d©n lµ ®éng lùc phÊn ®Êu cña mçi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. Kh«ng khÝ lµm viÖc trong phßng võa nghiªm tóc võa vui vÎ, tho¶i m¸i ®· kh«ng t¹o ¸p lùc cho c¸c nh©n viªn míi, t¹o ®­îc sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong toµn phßng. C¸c ®ång chÝ Tr­ëng phßng vµ Phã phßng th­êng xuyªn xuèng c¸c bé phËn chuyªn m«n ®Ó trao ®æi vÒ c«ng viÖc vµ nh¾c nhë nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho tõng chuyªn viªn. Sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao ®ã gióp Thñ tr­ëng n¾m b¾t ®­îc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña phßng, t©m t­, nguyÖn väng cña c¸c chuyªn viªn vµ kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p ®«n ®èc, nh¾c nhë, thÓ hiÖn ®­îc vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o trong c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt th­êng xuyªn ph¶i tiÕp c«ng d©n ®Õn yªu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®Êt ®©i. T¹i V¨n phßng ®· ®­îc bè trÝ ®Çy ®ñ b¶ng Quy chÕ lµm viÖc, c¸c tr×nh tù thñ tôc cho tõng vÊn ®Ò cïng lÖ phÝ mµ ng­êi d©n ph¶i chi tr¶, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, ®ång thêi còng lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c c«ng khai, minh b¹ch trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc nh»m chèng l¹i hiÖn t­îng tiªu cùc t¹i c¸c c¬ quan nhµ n­íc hiÖn nay. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc th× ho¹t ®éng cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng còng tån tµi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn trong khi ®ã c«ng viÖc gi¶i quyÕt l¹i gåm nhiÒu hå s¬, giÊy tê nªn kh«ng cã n¬i bè trÝ l­u tr÷, b¶o qu¶n tµi liÖu quan träng, ®©y lµ mét h¹n chÕ lín ®èi víi ho¹t ®éng cña phßng v× trong nhiÒu tr­êng hîp do kh«ng b¶o qu¶n cÈn thËn ®· g©y mÊt m¸t hå s¬ cña nh©n d©n vµ g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - ViÖc phèi hîp c«ng viÖc trong nhiÒu tr­êng hîp cßn láng lÎo, dÉn ®Õn thñ tôc phiÒn hµ lµm mÊt nhiÒu thêi gian, tiÒn b¹c cña ng­êi d©n. B. Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng cung cÊp n­íc s¹ch vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng cÊp n­íc trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú 1. Vai trß cña n­íc s¹ch ®èi víi cuéc sèng con ng­êi 1.1 ThÕ nµo lµ n­íc s¹ch? Theo QuyÕt ®Þnh sè 09/2005/Q§ - BYT ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 cña bé tr­ëng Bé Y tÕ ban hµnh Tiªu chuÈn vÖ sinh n­íc s¹ch th× n­íc s¹ch lµ n­íc dïng cho c¸c môc ®Ých sinh ho¹t c¸ nh©n vµ gia ®×nh, kh«ng sö dông lµm n­íc ¨n uèng trùc tiÕp. NÕu dïng trùc tiÕp cho ¨n uèng ph¶i xö lý ®Ó ®¹t Tiªu chuÈn vÖ sinh n­íc ¨n uèng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1329/Q§ - BYT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Bé Y tÕ. Nh×n chung, quan niÖm phæ biÕn vÒ n­íc s¹ch ®­îc hiÓu lµ: “N­íc s¹ch lµ n­íc ph¶i trong, kh«ng cã mµu, kh«ng cã mïi vÞ, kh«ng chøa mÇm bÖnh vµ c¸c chÊt ®éc h¹i”. 1.2 Vai trß cña n­íc s¹ch ®èi víi ®êi sèng - N­íc s¹ch lµ mét nhu cÇu c¬ b¶n ®èi víi cuéc sèng hµng ngµy, lµ vÊn ®Ò ®ang ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt vµ còng lµ träng t©m cña c¸c môc tiªt ph¸t triÓn thiªn niªn kû. - N­íc s¹ch gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao søc kháe, gi¶m thiÓu bÖnh tËt, t¨ng søc lao ®éng vµ s¶n xuÊt cho con ng­êi. - N­íc s¹ch còng ®­îc coi lµ mét nh©n tè thiÕt yÕu gãp phÇn vµo thµnh c«ng cña c«ng cuéc xãa ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng vµ mang l¹i mét cuéc sèng v¨n minh, tiÕn bé cho con ng­êi. 1.3 C¸c lo¹i h×nh cÊp n­íc s¹ch * BÓ chøa n­íc m­a - HÖ thèng thu høng n­íc m­a gåm: m¸i høng, m¸ng dÉn, bÓ chøa - Khi høng n­íc m­a cÇn chó ý: + Tr­íc mïa m­a ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ m¸i høng, m¸ng dÉn vµ bÕ chøa + N­íc cña trËn m­a ®Çu mïa vµ 15 phót ®Çu cña mçi trËn m­a ph¶i lo¹i bá + BÓ chøa ph¶i cã n¾p ®Ëy + L¾p vßi hoÆc dïng gÇu s¹ch ®Ó móc n­íc, gÇu ph¶i cã chç treo cao, s¹ch. + Ph¶i nu«i c¸ vµng, c¸ cê trong bÓ chøa ®Ó giÖt bä gËy * GiÕng kh¬i - GiÕng ®µo c¸ch xa chuång gia sóc, nhµ tiªu Ýt nhÊt 10 m, thµnh giÕng x©y cao kho¶ng 10 m trong lßng giÕng cã thÓ x©y g¹ch, ®¸ héc, ®¸ ong, bª t«giÕng - S©n giÕng l¸t g¹ch hoÆc xi m¨ng giÕng dèc vÒ phÝa r·nh tho¸t n­íc. MiÖng giÕng cã n¾p ®Ëy, r·nh tho¸t n­íc cã ®é dèc võa ph¶i vµ dÉn ra xa ho¹c ®æ vµo c¸c hè thÈm n­íc th¶i. Cã thÓ n¾p b¬m tay ®Ó lÊy n­íc. * GiÕng hµo läc - Nh÷ng vïng kh«ng cã n­íc ngÇm hoÆc ven biÓn, ng­êi ta ®µo giÕng ven suèi hoÆc c¹nh ao, hå, m­¬ng m¸ng ®Ó lÊy n­íc vµo giÕng qua hÖ thèng hµo läc. - Hµo läc cã chiÒu dµi 1-2 m, s©u 1,5 m, réng 0,7 m vµ dèc tho¶i ®Õn giÕng. - V¸ch giÕng tr¸t b»ng xi m¨ng - Ao hå dïng ®Ó lÊy n­íc dÉn vµo hµo läc ph¶i s¹ch, vÖ sinh quanh c¶nh th­êng xuyªn, kh«ng giÆt giò vµ cho ng­êi, tr©u, bß, ngan, vÞt t¾m ë gÇn ao hå nµy. * N­íc tù ch¶y - Nguån n­íc lÊy tõ c¸c khe nói ®¸, m¹ch lé dÉn vÒ th«n, b¶n, lµng, nhµ d©n b»ng m¸y dÉn n­íc. - M¸ng dÉn n­íc cã thÓ lµ tre, vÇu, èng nhùa - Tèt nhÊt nªn x©y mét bÓ läc tõ ®Çu nguån tõ ®ã ®Æt hÖ thèng èng dÉn vÒ th«n, b¶n t¹i ®©y x©y bÓ chøa vµ tõng gia ®×nh cã thÓ lÊy n­íc t¹i bÓ hoÆc dïng èng cao su dÉn vÒ nhµ. - M¸ng dÉn ph¶i kÝn ®Ó tr¸nh l¸ c©y, bôi bÈn, ph©n sóc vËt r¬i vµo. * HÖ thèng cÊp n­íc tËp trung quy m« nhá - N­íc lÊy tõ giÕng khoan hay s«ng, hå ®­îc läc qua bÓ l¾ng, bÓ läc, dµn m­a råi chøa trong bÓ chøa. - N­íc tõ bÓ chøa ®­îc b¬m lªn th¸p n­íc cao, tõ ®ã ch¶y theo èng dÉn vÒ tËn hé gia ®×nh. 2. Thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng cung cÊp n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú 2.1 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn Tø Kú * ThuËn lîi - Chñ tr­¬ng coi ph¸t triÓn n«ng th«n lµ ­u tiªn quèc gia, tËp trung x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n, tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n lµ mét chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cho c¸c vïng n«ng th«n trªn ph¹m vi c¶ n­íc.V× vËy, trong nh÷ng n¨m qua huyÖn Tø Kú tØnh H¶i D­¬ng ®· nhËn ®­îc sù quan t©m ®Çu t­ c¸c cÊp, c¸c ngµnh TW cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch, gióp ng­êi d©n trong huyÖn ®­îc tiÕp cËn vµ sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh. - Cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña ChÝnh phñ th× c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn cßn nhËn ®­îc sù hç trî rÊt lín tõ c¸c Tæ chøc quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng nh­ UNICEF, ng©n hµng thÕ giíi vµ nh÷n kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña ChÝnh phñ Hµ Lan. §ã lµ mét tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ph¸t triÓn lÜnh vùc cÊp n­íc cña huyÖn trong t­¬ng lai. - HuyÖn Tø Kú lµ ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ nguån n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm, ®©y lµ mét thuËn lîi ®¸ng kÓ cho ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn cã ®iÒu kiÖn më réng ph¹m vi ho¹t ®«ng. - T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi cña huyÖn ngµy mét ph¸t triÓn dÉn tíi nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh c¸ nh©n vµ sö dông n­íc hîp vÖ sinh cho ¨n uèng ®­îc n©ng cao. §©y lµ mét thuËn lîi khi tiÕn hµnh huy ®éng c¸c nguån ®ãng gãp cña ng­êi d©n cho x©y dùng c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch phôc vô cho nhu cÇu thiÕt thùc cña nh©n d©n. * Khã kh¨n - Møc sèng cña ng­êi d©n trªn ®Þa bµn huyÖn nh×n chung cßn thÊp, ®êi sèng cßn chñ yÕu dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Nguån thu nhËp thÊp dÉn ®Õn ng­êi d©n chØ ®ñ lo cho cuéc sèng mµ kh«ng cßn tiÒn ®Ó chi tiªu cho c¸c nhu cÇu kh¸c trong ®ã cã nhu cÇu ®­îc sö dông n­íc s¹ch, n­íc hîp vÖ sinh. - Nh÷ng h¹n chÕ vÒ x· héi vµ tËp qu¸n còng ®ang lµ mét th¸ch thøc ®èi víi ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn. HiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ vÖ sinh vµ søc kháe cßn thÊp. Sè ®«ng Ýt quan t©m ®Õn vÖ sinh coi ®ã chØ lµ vÊn ®Ò c¸ nh©n liªn quan ®Õn tiÖn nghi lµ chÝnh chø kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò c«ng céng liªn quan ®Õn søc kháe cña céng ®ång vµ sù trong s¹ch cña m«i tr­êng. Nh÷ng thãi quen sinh ho¹t ë n«ng th«n mang tÝnh truyÒn thèng chñ yÕu sö dông nguån n­íc tõ ao, s«ng vµ giÕng ®µo, giÕng khoan..®· dÉn tíi gia t¨ng c¸c bÖnh vÒ m¾t vµ ®­êng ruét. Tuy nhiªn ng­êi d©n l¹i kh«ng ý thøc s©u s¾c vÒ lîi Ých cña viÖc sö dông n­íc hîp vÒ sinh. - Tæ chøc cña lÜnh vùc cÊp n­íc cßn ph©n t¸n, sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan tíi dÞch vô cung cÊp n­íc s¹ch cßn láng lÎo. Nh÷ng m©u thuÉn vµ chång chÐo vÒ vai trß cña tõng c¬ quan ®· g©y xung ®ét vÒ lîi Ých mµ kh«ng quan t©m ®Õn nhu cÇu thùc sù cña ng­êi h­ëng lîi ®ã lµ ng­êi d©n. - Ngoµi nh÷ng khã kh¨n nªu trªn cßn cÇn ph¶i chó ý ®Õn khã kh¨n vÒ kü thuËt vµ thiªn tai, nh÷ng khã kh¨n nµy kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp mµ mang tÝnh l©u dµi. §a sè c¸n bé phô tr¸ch c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc ®Òu kh«ng cã chuyªn m«n kü thuËt vÒ viÖc vËn hµnh vµ b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. ChÝnh v× vËy cïng víi thiªn tai th× viÖc c¸c c«ng tr×nh kh«ng ®­îc b¶o d­ìng th­êng xuyªn ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng xuèng cÊp nhanh chãng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¶m sót. §©y còng lµ mét khã kh¨n kh«ng nhá ®èi víi ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn Tø Kú vÒ nguån nh©n lùc cã chuyªn m«n, kü thuËt. 2.2 Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc * §Õn hÕt th¸ng 4 n¨m 2009 toµn huyÖn cã 7 c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch ë 7 x· lµ T©n Kú, Céng L¹c, Kú S¬n, Hµ Kú, H­ng §¹o, Hµ Thanh, ThÞ trÊn Tø Kú, c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch ®· vµ ®ang më réng cung cÊp n­íc s¹ch cho c¸c x· l©n cËn; 3 x· Tø Xuyªn, An Thanh, Qu¶ng NghiÖp còng ®ang x©y dùng dù ¸n nhµ m¸y cÊp n­íc s¹ch. C¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch th­êng xuyªn ®­îc thau röa, b¶o d­ìng, b¶o ®¶m chÊt l­îng phôc vô nh©n d©n. - Qua c¸c ®ît kiÓm tra ®· cho nh÷ng kÕt qu¶ vÒ ho¹t ®éng sö dông n­íc s¹ch cña huyÖn nh­ sau: Víi tæng sè hé toµn huyÖn: 49.202 hé Tæng d©n sè: 154.852 ng­êi + Tæng sè giÕng c¸c lo¹i : 27.030 c¸i, ®¹t 69% sè hé trong ®ã giÕng kh¬i lµ 19.524 c¸i, giÕng khoan lµ 7.506 c¸i + Tæng sè d©n ®­îc sö dông n­íc s¹ch, n­íc hîp vÖ sinh lµ: 133.127 ng­êi ®¹t 86% d©n sè toµn huyÖn + Tæng sè hé dïng n­íc s¹ch: 40.348 hé ®¹t 82% sè hé trong ®ã: . BÓ chøa n­íc m­a trªn 4 m3 cã 29.203 hé ®¹t 74,5% . Sè hé sö dông n­íc m¸y cã 10.235 hé ®¹t 26,1 % . N­íc giÕng khoan cã 7.506 hé ®¹t 19,1% (Cßn l¹i c¸c h×nh thøc sö dông n­íc s¹ch, n­íc hîp vÖ sinh kh¸c, sö dông bÓ m­a d­íi 4 m3 hoÆc dïng kÕt hîp nhiÒu lo¹i trªn) + Sè hé cßn sö dông n­íc ao, hå, s«ng lµ 925 hé chiÕm 1,7% + Sè d©n ch­a ®­îc sö dông n­íc s¹ch 21.725 ng­êi chiÕm 14% + Sè hé ch­a sö dông n­íc s¹ch 8.854 hé chiÕm 18% sè hé. Ngoµi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nªu trªn, cã thÓ ®­a ra mét sè m« h×nh cÊp n­íc tËp trung quy m« th«n vµ liªn th«n trªn ®Þa bµn huyÖn nh­ sau: * C«ng tr×nh n­íc s¹ch liªn th«n Tr¹ch Lé - §¹i Hµ - x· Hµ Kú: c«ng tr×nh ®­îc khëi c«ng x©y dùng tõ ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 2004 vµ hoµn thµnh vµo ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2008 víi tæng gi¸ trÞ x©y dùng vµ l¾p ®Æt lµ 1.480.591.610 ®ång. - Nhµ m¸y n­íc s¹ch x· Hµ Kú lÊy n­íc tõ mÆt s«ng Mò víi c«ng suèt 300 m3/ ngµy ®ªm, thêi gian vËn hµnh m¸y cÊp n­íc 2 ngµy mét lÇn tõ 6h – 11h30 phót. - Tõ khi ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c ®Õn nay ®· cã 350 hé víi 1400 nh©n khÈu sö dông n­íc s¹ch. - Quy tr×nh xö lý n­íc tr­íc khi ®­a vµo ®­êng èng dÉn ®Õn cho tõng hé d©n: B¬m n­íc tõ hè hót vµo bÓ l¾ng qua m¸y tÈy phÌn - ®Èy lªn bÓ ph¬i – vÒ m¸y tÈy clo – ra bÓ chøa n­íc s¹ch – qua b¬m ¸p lùc ®Èy vµo ®­êng èng ph©n phèi. §©y lµ c«ng tr×nh cã ý nghÜa d©n sinh rÊt lín vµ ngµy cµng ph¸t huy hiÖu qu¶, ®¶m b¶o n­íc s¹ch cho ng­êi d©n v¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng n­íc. Gi¸ n­íc b¸n hiÖn nay vµo kho¶ng 3000 – 4000 ®ång/m3 * C«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch th«n Hµm Hy - x· Céng L¹c: c«ng tr×nh n­íc s¹ch do Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n thuéc Së Tµi nguyªn – M«i tr­êng tØnh H¶i D­¬ng ®Çu t­ hç trî víi møc ®Çu t­ ban ®Çu lµ 257.916.000 ®ång. - C«ng suÊt thiÕt kÕ lµ: + C«ng suÊt m¸y b¬m bÓ läc cÊp I lµ 12 m3/h + C«ng suÊt m¸y b¬m ®Èy n­íc sö dông cÊp II lµ 20 m3/h + BÓ chøa n­íc läc dung tÝch 12m3 + BÓ chøa n­íc läc dung tÝch 45 m3 Víi thêi gian b¬m lµ 6h/ngµy - C«ng tr×nh ®­îc vËn hµnh tõ th¸ng 12 n¨m 2001 ®Õn nay lµ 9 n¨m víi sè hé sö dông n­íc s¹ch theo c¸c th«n lµ: + Th«n Hµm Hy: 396 hé + Th«n B×nh Hµn: 110 hé + Th«n §«n Gi¸o: 165 hé + Th«n CÇu xe, Quang Trung: 120 hé + C¸c c¬ quan ng©n hµng, b­u ®iÖn, tr­êng CÊp III, c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh. Tæng sè hé sö dông n­íc s¹ch hiÖn nay lµ 791 hé. - Quy tr×nh xö lý n­íc s¹ch: B¬m n­íc mÆt qua b×nh pha trén chÊt keo tô – vµo bÓ läc h¹t xèp – bÓ läc c¸t th¹ch anh – vµo bÓ chøa pha dung dÞch clo khö trïng – b¬m ®Èy cÊp n­íc cho ng­êi d©n. Tr¹m cÊp n­íc th«n Hµm Hy tõ khi vËn hµnh ®Õn nay ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, Tæ hîp t¸c dÞch vô n­íc s¹ch cña th«n ®· chÊp hµnh tèt sù qu¶n lý cña c¸c cÊp vÒ c«ng t¸c qu¶n lý khai th¸c vµ kinh doanh n­íc s¹ch, th­êng xuyªn kh¾c phôc tån t¹i, h¹n chÕ trong phôc vô kinh doanh vµ ®Çu t­ thªm vèn ®Ó n©ng cÊp tr¹m vµ ®­êng èng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n. HiÖn nay møc gi¸ thu lµ 3000 ®ång/m3 Ngoµi 2 c«ng tr×nh cÊp n­íc ®­îc ph©n tÝch ë trªn, trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú cßn nhiÒu c«ng tr×nh cÊp n­íc kh¸c hiÖn vÉn ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Cïng víi c¸c lo¹i h×nh cÊp n­íc s¹ch kh¸c th× viÖc x©y dùng c¸c tr¹m cÊp n­íc tËp trung víi h×nh thøc chñ yÕu lµ Hîp t¸c x· vµ Tæ hîp t¸c dÞch vô n­íc s¹ch, ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc cho ng­êi d©n. 2.3 Nh÷ng tån t¹i cña ho¹t ®éng cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn Tø Kú Qua c¸c ®ît kiÓm tra vÒ ho¹t ®éng cÊp n­íc cña c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch cña Trung t©m Y tÕ Dù phßng tØnh vµ H§ND huyÖn, cho thÊy ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn Tø Kú cßn cã nh÷ng tån t¹i sau: - Qu¸ tr×nh xö lý n­íc ch­a ®¶m b¶o tiªu chuÈn nh­ l­îng pha clo khö khuÈn ë hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y n­íc ch­a ®óng tû lÖ qy ®Þnh. Theo kÕt kiÓm tra cña Trung t©m Y tÕ Dù phßng tØnh cho thÊy chÊt l­îng n­íc ë c¸c nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a æn ®Þnh (nh­ Kú S¬n). ChÊt l­îng n­íc kh«ng b¶o ®¶m lµ tån t¹i lín nhÊt cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc ngay ®Ó ng­êi d©n yªn t©m sö dông n­íc vµ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cã hiÖu qu¶. - Nguån n­íc mÆt ë mét sè nhµ m¸y cÊp n­íc ch­a ®¶m b¶o do nguån n­íc gÇn khu d©n c­, khu vùc s¶n xuÊt (n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp), khu vùc bÕn phµ, tµu bÌ th­êng xuyªn qua l¹i. - NhiÒu nhµ m¸y ch­a sö dông hÕt c«ng suÊt g©y l·ng phÝ do sè hé d©n th­êng xuyªn sö dông n­íc s¹ch cßn thÊp, hoÆc x· cã nhiÒu hé d©n tham gia sö dông nh­ng thùc tÕ sö dông víi khèi l­îng n­íc thÊp nh­ x· Kú S¬n: 79 chiÕc ®ång hå trong x· ch­a sö dông 1m3 n­íc tõ khi l¾p tíi nay ®· 4 n¨m. Qua c¸c b¸o c¸o vµ qua thùc tÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t cho thÊy hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y ®Òu gi¶m c«ng suÊt vËn hµnh vµo mïa m­a vµ mïa ®«ng. - ViÖc b¶o qu¶n hÖ thèng èng dÉn n­íc ë mét sè x· ch­a tèt, lµm rá rØ, thÊt tho¸t l­îng n­íc lín ®ång thêi ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng n­íc cung cÊp cho nh©n d©n sö dông. - Quy m« ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y n­íc nh×n chung cßn nhá ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n. - Mét sè nhµ m¸y kh«ng cã néi quy ®¶m b¶o an toµn khi vËn hµnh m¸y mãc dÔ g©y nguy hiÓm cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi d©n xung quanh. 3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ngµnh cÊp n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú 3.1 Thµnh tùu ®¹t ®­îc Qu¶n lý ho¹t ®éng cÊp n­íc s¹ch hiÖn nay ®èi víi huyÖn Tø Kú cßn lµ mét lÜnh vùc qu¶n lý kh¸ míi mÎ, nhÊt lµ ®èi víi chÝnh quyÒn cÊp x·, khi ®a phÇn c¸n bé ch­a hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng CÊp n­íc vµ VÖ sinh n«ng th«n. Tuy vËy, ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n víi c¬ quan chñ qu¶n lµ Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VÖ sinh n«ng th«n th× c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cña huyÖn Tø Kú ®èi víi ngµnh cÊp n­íc trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, cô thÓ: - §¶ng ñy – H§ND – UBND huyÖn Tø Kú nhËn thøc s©u s¾c ®­îc vai trß cña n­íc s¹ch ®èi víi ®êi sèng nh©n d©n nªn trong nh÷ng n¨m qua ®· ra nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o phßng N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn, còng nh­ c¸c phßng, ban cã liªn quan th¾t chÆt c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng cÊp n­íc s¹ch cña c¸c nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn huyÖn. H§ND vµ UBND th­êng xuyªn lËp c¸c ®oµn kiÓm tra, gi¸m s¸t xuèng tõng x· kiÓm tra toµn diÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y n­íc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh»m mét mÆt n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc, mÆt kh¸c qua ®ã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc t¨ng c­êng. - Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ x©y dùng c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch phôc vô nh©n d©n, mét sè x· ®· tËp trung quy ho¹ch diÖn tÝch ®Êt, hoµn thiÖn c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nhanh chãng tranh thñ nguån vèn hç trî cña c¸c Tæ chøc quèc tÕ, ng©n s¸ch hç trî cña tØnh, ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng vµ huy ®éng sù ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó x©y dùng vµ sím ®­a nhµ m¸y n­íc s¹ch ®i vµo ho¹t ®éng. - Sau khi hoµn thµnh viÖc x©y dùng nhµ m¸y cÊp n­íc vµ tiÕn hµnh l¾p ®Æt ®­êng èng, m¹ng l­íi cung cÊp n­íc s¹ch ®Õn c¸c hé gia ®×nh cã nhu cÇu sö dông n­íc s¹ch cña nhµ m¸y, c¸c x· ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng nhµ m¸y; x· T©n Kú, Hµ Kú giao cho c¸c Hîp t¸c x· qu¶n lý, x· Céng L¹c, Kú S¬n, H­ng §¹o giao cho c¸c c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ n¨ng lùc tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x· ®Æt d­íi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña UBND huyÖn vµ UBND x·. - Hµng n¨m x· cïng víi Ban qu¶n lý nhµ m¸y n­íc s¹ch tæ chøc kiÓm tra tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Theo ®Þnh kú UBND x· vµ c¸c HTX dÞch vô hay c¸c Tæ hîp t¸c n­íc s¹ch ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ m¸y vÒ H§ND - UBND huyÖn vµ c¸c phßng, ban cã liªn quan nh»m t¹o th«ng suèt, liªn tôc trong ho¹t ®éng chÊp hµnh - ®iÒu hµnh cña c¬ quan nhµ n­íc. - Thay mÆt cho nh©n d©n, UBND c¸c x· ®· x©y dùng nh÷ng cam kÕt thùc hiÖn víi Ban qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ m¸y n­íc s¹ch ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c hé d©n sö dông nh­: cam kÕt vÒ chÊt l­îng n­íc, gi¸ n­íc, thêi gian b¬m n­íc phôc vô nh©n d©n trong ngµy. Ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm ®­îc ph©n tÝch ë trªn, trong c«ng t¸c qu¶n lý cña khèi c¬ quan chøc n¨ng huyÖn Tø Kú vÒ vÊn ®Ò n­íc s¹ch cßn thÓ hiÖn ë viÖc tuyªn truyÒn, vËn ®éng ®«ng ®¶o nh©n d©n tham gia h­ëng øng TuÇn lÔ Quèc gia vÒ n­íc s¹ch vµ vÖ sinh n«ng th«n, Ngµy n­íc s¹ch ThÕ giíi 22 -3, x©y dùng c¸c m« h×nh s¶n xuÊt, tiªu dïng th©n thiÖn víi m«i tr­êng....Phßng N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n cïng víi c¸c phßng, ban chuyªn m«n cña huyÖn ®· tÝch cùc huy ®éng sù tham gia cña thanh, thiÕu niªn trong toµn huyÖn vµo ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng vµ nguån n­íc. Qua nh÷ng phong trµo h­ëng øng trªn nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ lîi Ých to lín tõ viÖc sö dông n­íc s¹ch cho sinh ho¹t ®éng n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. 3.2 H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ngµnh n­íc s¹ch Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ngµnh cÊp n­íc s¹ch huyÖn Tø Kú v©n cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhËn xÐt nµy ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ nh­ sau: - Sù l·nh ®¹o cña H§ND – UBND huyÖn ®èi víi ngµnh cÊp n­íc ch­a kÞp thêi vµ hiÖu qu¶, cßn cã biÓu hiÖn bu«ng láng qu¶n lý, ch­a cã biÖn ph¸p xö lý ®èi víi c¸c nhµ m¸y cã chÊt l­îng n­íc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi d©n khi sö dông n­íc m¸y. Ho¹t ®éng kiÓm tra cßn mang tÝnh h×nh thøc ch­a ®i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò næi cém mµ nh©n d©n ph¶n ¸nh. - Mét sè x· ch­a qu¶n lý chÆt chÏ viÖc ®iÒu hµnh nhµ m¸y cña c¸c Ban qu¶n lý nhÊt lµ viÖc qu¶n lý c¸c hé d©n mµ nhµ m¸y më réng ®Þa bµn cung cÊp n­íc ë c¸c ®Þa ph­¬ng l©n cËn, v× c¸c c«ng tr×nh n­íc s¹ch chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô d©n sinh, cã tÝnh x· héi cao nªn cÇn qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o ng­êi ®­îc h­ëng lîi ph¶i lµ ng­êi d©n. - HÇu hÕt c¸c c¬ quan qu¶n lý (phßng NN & PTNT, UBND x·) cßn bu«ng láng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn viÖc thu chi ch­a ®óng nguyªn tÊc (Céng L¹c, Hµ Kú), viÖc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo ng©n s¸ch ch­a theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - NhiÒu ®Þa ®iÓm quy ho¹ch x©y dùng nhµ m¸y n­íc s¹ch ch­a ®­îc c©n nh¾c, tÝnh to¸n kü nhiÒu n¬i nguån n­íc mÆt bÞ « nhiÔm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng nguèn n­íc ®Çu vµo cho c¸c nhµ m¸y xö lý n­íc. C. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ Tõ nh÷ng ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh cÊp n­íc s¹ch còng nh­ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc cña huyÖn Tø Kú ®· gióp chóng ta ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt chung lµ: mÆc dï lÜnh vùc cÊp n­íc cßn lµ lÜnh vùc qu¶n lý kh¸ míi song víi sù quan t©m, chØ ®¹o cña §¶ng ñy - HDND - UBND huyÖn vµ c¸c phßng, ban chuyªn m«n th× lÜnh vùc cÊp n­íc cña huyÖn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu gãp phÇn tÝch cùc gióp c¶i thiÖn ®êi sèng, gi¶m thiÓu bÖnh tËt liªn quan ®Õn nguån n­íc sinh ho¹t; hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc ®­îc n©ng cao, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lÜnh vùc cÊp n­íc vµ vÖ sinh n«ng th«n ®­îc kiÖn toµn ®¸p øng nhu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ to lín cßn nhiÒu mÆt tån t¹i vµ h¹n chÕ. VÒ phÝa c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cßn hiÖn t­îng bu«ng láng dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc thÊp, chÊt l­îng n­íc kh«ng æn ®Þnh, UBND c¸c x· cßn thiÕu kü n¨ng vµ kiÕn thøc ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch. C¸c phßng, ban chuyªn m«n trong c«ng t¸c qu¶n lý cßn yÕu nhiÒu kh©u nh­: quy ho¹ch ®Þa ®iÓm x©y dung nhµ m¸y n­íc, viÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n tham gia sö dông n­íc s¹ch, vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ®Õn nguån n­íc mÆt, vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c HTX dÞch vô n­íc s¹ch ….Nh÷ng h¹n chÕ trªn cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi sù ®ång thuËn cao tõ nhiÒu phÝa trong ®ã vai trß cña ng­êi d©n cÇn ®­îc ®Ò cao. Tõ nh÷ng nhËn xÐt trªn, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ngµnh cÊp n­íc vµ cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn. C¸c kiÕn nghÞ tËp trung vµo nhãm c¸c gi¶i ph¸p chÝnh sau: * T¨ng c­êng c«ng t¸c Th«ng tin – Gi¸o dôc – TruyÒn th«ng vµ thu hót sù tham gia cña céng ®ång trong vÊn ®Ò n­íc s¹ch HiÖn nay, phÇn lín d©n c­ cña huyÖn Tø Kú cßn thiÕu hiÓu biÕt vÒ vÖ sinh, n­íc s¹ch, bÖnh t©t vµ søc kháe. Kinh nghiÖm trong nhiÒu lÜnh vùc cho thÊy nÕu ng­êi d©n nhËn thøc râ ®­îc vÊn ®Ò th× víi sù gióp ®ì cña ChÝnh phñ, hä cã thÓ v­ît lªn kh¾c phôc khã kh¨n, c¶i thiÖn ®­îc m«i tr­êng sèng cña m×nh tèt h¬n. V× vËy, c¸c ho¹t ®éng th«ng tin – truyÒn th«ng – gi¸o dôc cã tÇm quan träng lín lao ®èi víi sù thµnh c«ng cña ngµnh cÊp n­íc s¹ch huyÖn Tø Kú, nã thÓ hiÖn tËp trung vai trß qu¶n lý cña c¬ quan nhµ n­íc h¬n lµ trùc tiÕp x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch ë n«ng th«n. Ho¹t ®éng th«ng tin – gi¸o dôc – truyÒn th«ng cÇn ®­îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c cÊp vµ tiÕn hµnh trªn quy m« réng lín ®Æc biÖt chó ý ®Õn cÊp x· vµ th«n, xãm nh»m vµo c¸c môc ®Ých: khuyÕn khÝch n©ng cao nhu cÇu sö dông n­íc s¹ch; ph¸t huy néi lùc, n©ng cao lßng tù nguyÖn ®ãng gãp tµi chÝnh ®Ó x©y dung c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch; cung cÊp cho ng­êi d©n nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hä cã thÓ tù lùa chän lo¹i h×nh c«ng nghÖ cÊp n­íc phï hîp,…Néi dung th«ng tin tËp trung vµo: c¸c th«ng tin vÒ søc kháe vµ vÖ sinh; c¸c lo¹i h×nh cÊp n­íc s¹ch, c¸c hÖ thèng cÊp hç trî vÒ tµi chÝnh; c¸ch thøc tæ chøc c¸c hé gia ®×nh vÒ xin trî cÊp, vay tÝn dông còng nh­ qu¶n lý c¸c hÖ thèng cÊp n­íc dïng chung. UBND huyÖn cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó triÓn khai c«ng t¸c th«ng tin – gi¸o dôc – truyÒn th«ng t¹i trô së lµm viÖc cña c¬ quan nhµ n­íc, t¹i c¸c c¬ së c«ng céng nh­ tr­êng häc, chî, bÖnh viÖn víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau trong ®ã ®Ò cao vai trß cña c¸c tæ chøc quÇn chóng nh­ Héi phô n÷, §oµn thanh niªn… * T¨ng c­êng hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn - C¸c c¬ quan nhµ n­íc sÏ kh«ng tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh s¶n xuÊt kinh doanh mµ chØ lµm nghÜa vô qu¶n lý nhµ n­íc vµ h­íng dÉn, t­ vÊn cho ng­êi sö dông. C¸c c¬ quan nhµ n­íc ph¶i ph¸t huy ®­îc vai trß cña c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, céng ®ång d©n c­ ë c¸c th«n, xãm. §Ó ho¹t ®éng cña ngµnh cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn ®¹t hiÖu qu¶ cÇn ®iÒu chØnh cho hîp lý vµ ph©n c«ng râ rµng gi÷a c¸c c¬ quan, tæ chøc x· héi ®Ó cã c¬ chÕ phèi hîp. - §èi víi UBND huyÖn cÇn tËp trung vµo nhiÖm vô: lËp kÕ ho¹ch cho tiÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn cÊp n­íc s¹ch trong huyÖn, t­ vÊn cho ng­êi d©n vÒ c¸c lo¹i h×nh c«ng nghÖ, vÒ c¬ chÕ vµ thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c hç trî kh¸c. Qu¶n lý hÖ thèng tÝn dông vµ trî cÊp th«ng quan ng©n hµng cÊp huyÖn, h­íng dÉn c¸c nhãm ng­êi d©n sö dông qu¶n lý viÖc x©y dung vµ vËn hµnh c¸c hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung. - §èi víi UBND cÊp x· cÇn tËp trung vµo tr¸ch nhiÖm: lµ cÊp c¬ së gÇn gòi nhÊt víi ng­êi d©n sÏ phèi hîp víi ng­êi d©n, c¸c tæ chøc quÇn chóng nhÊt lµ víi Héi phô n÷ vµ ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn phÇn lín chøc n¨ng hç trî cña nhµ n­íc ®èi víi n­íc s¹ch ë huyÖn. CÊp x· ph¶I lµ ng­êi ®iÒu phèi vµ t­ vÊn cho ng­êi sö dông, lµ ng­êi tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cÊp n­íc s¹ch cña x· m×nh. UBND huyÖn cÇn phèi hîp víi §¶ng ñy vµ H§ND huyÖn ®Ó t¹o lËp mét m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi huy ®éng sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong huyÖn cho ngµnh cÊp n­íc, ®ång thêi qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cÊp n­íc s¹ch trªn ®Þa bµn huyÖn. Mét m«i tr­êng nh­ vËy cÇn: ph¶i cã ®Çy ®ñ v¨n b¶n ph¸p quy, cã bé m¸y ®ñ m¹nh ®Ó thùc hiÖn ph¸p luËt, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp, tæ chøc quÇn chóng vµ mäi ng­êi d©n thi hµnh luËt lÖ. Bªn c¹nh viÖc c¶i thiÖn, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña cÊp huyÖn, cÊp x· th× cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh cÊp n­íc trong t­¬ng lai. ViÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cÇn ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch toµn diÖn vµ viÖc ®µo t¹o sÏ chó träng ®Õn d¹y thùc hµnh h¬n lµ lý thuyÕt ®¬n thuÇn, chó träng ®µo t¹o t¹i chç, kÕt hîp víi gi¶ng d¹y t¹i chç víi h­íng dÉn thùc hµnh ë hiÖn tr­êng c¸c nhµ m¸y. UBND huyÖn còng cÇn quan t©m c¶i thiÖn chÕ ®é ®·i ngé, l­¬ng bæng cña c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý, ®iÒu hµnh häat ®éng cña c¸c nhµ m¸y n­íc s¹ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ph¸t triÓn. * CÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn, coi ®ã lµ nhiÖm vô quan träng trong thêi gian tíi gióp ngµnh cÊp n­íc th¸o gì ®­îc nh÷ng khã kh¨n do thiÕu nguån vèn ®Çu t­. CÊp n­íc s¹ch phôc vô cho viÖc n©ng cao søc kháe, gi¶m thiÓu c¸c bÖnh tËt do thiÕu n­íc s¹ch g©y ra, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cho mäi gia ®×nh. §ã lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, v× vËy cÇn x· héi hãa c«ng t¸c nµy, huy ®éng nhiÒu nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn. Bao gåm c¸c nguån vèn tõ c¸c phÝa: - C¸c hé gia ®×nh dµnh mét phÇn thu nhËp tháa ®¸ng (kho¶ng 3-5%) ®Çu t­ cho c«ng tr×nh cÊp n­íc d­íi c¸c h×nh thøc: x©y dùng riªng cho tõng hé, cho mét nhãm hé hoÆc x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung cho c¶ th«n, x·. - KhuyÕn khÝch khu vùc t­ nh©n vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch tËp trung víi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i nh­ gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ, hay ®­îc vay mét phÇn vèn víi l·i xuÊt thÊp.. - Thu hót vèn tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c nhµ tµi trî song ph­¬ng, ®a ph­¬ng d­íi c¸c h×nh thøc vèn vay tÝn dông, vèn tµi trî kh«ng hoµn l¹i, kÓ c¶ vèn ®Çu t­ kinh doanh c«ng tr×nh cÊp n­íc cña t­ nh©n. UBND huyÖn vµ c¸c phßng, ban chuyªn m«n thuéc UBND cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc cÊp n­íc cÇn phèi hîp hµnh ®éng nh»m t¹o dung ®­îc c¸c nguån vèn cho viÖc më réng ho¹t ®éng cña ngµnh cÊp n­íc cña huyÖn. Trong ®ã còng cÇn chó ý ®Õn sù hç trî, trî cÊp cña nhµ n­íc ®èi víi ng­êi d©n thuéc hé nghÌo vµ diÖn chÝnh s¸ch ­u tiªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho phÇn ®«ng ng­êi d©n trªn ®Þa bµn huyÖn ®­îc sö dông n­íc s¹ch, hîp vÖ sinh ®¹t tiªu chuÈn quèc gia. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ còng lµ nh÷ng ý kiÕn chñ quan cña b¶n th©n em qua qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc cÊp n­íc s¹ch cña huyÖn Tø Kú, lµ sù so s¸nh, ®¸nh gi¸ gi÷a kiÕn thøc thùc tÕ vµ néi dung lý thuyÕt ®· ®­îc t×m hiÓu t¹i Häc viÖn hµnh chÝnh. Em kÝnh mong UBND huyÖn Tø Kú vµ c¸c phßng, ban liªn quan tham kh¶o ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng cña ngµnh cÊp n­íc trªn ®Þa bµn huyÖn. KÕt luËn CÊp n­íc vµ vÖ sinh n«ng th«n lµ mét lÜnh vùc ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Æc biÖt quan t©m, nhÊt lµ khi ®Êt n­íc ta ngµy mét ®æi míi, nhu cÇu cña ng­êi d©n vÒ ®¶m b¶o an toµn søc kháe vµ m«i tr­êng sèng còng ngµy mét t¨ng. ViÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n lµ cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n. Trong ®ã, cã sù ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch lµ mét néi dung quan träng ®­îc c¸c ®Þa ph­¬ng quan t©m, thùc hiÖn. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng thuéc UBND huyÖn Tø Kú nhê sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc trong phßng ®· gióp em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ gióp Ých cho c«ng viÖc cña em sau khi tèt nghiÖp ra tr­êng. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng vµ c« Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn cïng c¸c thÇy, c« khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù ®· gióp em hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy. Trong ph¹m vi cña b¸o c¸o, em kh«ng thÓ ®Ò cËp hÕt ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý cña phßng TN-MT còng nh­ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!./. Hµ Néi, ngµy….th¸ng…. n¨m Sinh viªn NguyÔn ThÞ Xiªm Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương.doc
Luận văn liên quan