Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đối với cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương. Các cấp ủy phải là người chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công việc cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương. Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật. Các nguồn lực này không phải là nội dung trực tiếp cũng không phải là điều kiện tiên quyết của quá trình cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhưng lại có vai trò quan trọng nhất là trong điều kiện xã hội đang phát triển như giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng công chức phát triển nguồn nhân lực. Đây là một trong những mấu chốt cho việc đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nói riêng.

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 7144 | Lượt tải: 41download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 1 - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TIỂU LUẬN MÔN HỌC: TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Giảng viên: PGS.TS VÕ KIM SƠN Học viên: Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học Hành chính công 16M Môn học:Tổ chức Bộ máy Hành chính Nhà nước Huế, tháng 8 năm 2012 Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 2 - Mục lục PHẦN I ........................................................................................................................................................... 3 ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................................................................. 3 PHẦN II .......................................................................................................................................................... 3 NÔI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................................................................ 3 CHƯƠNG I ............................................................................................................................................. 3 TỔNG QUAN VỀ CƠ CẦU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP DƯỚI VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ........................................................................................... 3 I. Cơ cấu về chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương. ................................................................. 3 1/ Cơ cấu chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương. .................................................................... 3 2/ Chức năng, nhiệm vụ : ......................................................................................................................... 4 II/ Các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương: ............................... 7 Cải cách về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách niệm của chính quyền địa phương............................ 7 PHẦN III ........................................................................................................................................................ 9 KẾT LUẬN ..................................................................................................................................................... 9 Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 3 - PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời gian qua, mặc dù Đảng ta có nhiều nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện nhà nước, về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, song năng lực quản lý điều hành Nhà nước ta vẫn chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới. Để nhà nước giữ vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bà đỡ, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy để nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra. Từ đó cho thấy tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để đạt được mục tiêu đề ra. Xuất phát từ ý tưởng đó và quá trình nghiên cứu về chuyên đề “ cơ cầu tổ chức của chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương” tôi đã rút ra một số giải pháp nhằm cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CƠ CẦU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP DƯỚI VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI I. Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương. 1/ Cơ cấu chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương. Tại tất cả các nước, ngay bên dưới chính quyền trung ương là chính quyền cấp dưới với những thẩm quyền về pháp lý và hành chính khác nhau cùng nguồn lực khác nhau để thực hiện những thẩm quyền đó. Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 4 - Các cơ quan chính quyền này có thể có nhiều cấp như cấp tỉnh và vùng là cấp cao; cấp quận, huyện hoặc thành phố là cấp thấp hơn; cấp xã hay các cộng đồng ở các thị trấn nhỏ là cấp thấp nhất. Cơ cấu của chính quyền cấp dưới là rất khác nhau tùy thuộc vào hệ thống chính trị, các bản hiến pháp thường quy định quyền tự quyết đối với một số chức năng cụ thể và quy định các nguồn tài chính cụ thể mà chính quyền đó có thể khai thác. Thuật ngữ chính quyền địa phương thường được hiểu là những đơn vị của chính quyền trực tiếp cung cấp dịch vụ cho các công dân tại cấp trung gian thấp và thấp nhất. 2/ Chức năng, nhiệm vụ : Chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp dưới có thể do hiến pháp hoặc do các văn bản của chính quyền trung ương quy định. Các chính quyền địa phương được thành lập theo quy định của hiến pháp và trách nhiệm của các tỉnh. II. Mô hình tổ chức bộ máy của một số nước: Như chúng ta được biết, cơ cấu chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương là rất khác nhau tùy thuộc vào hệ thống chính trị. Các bang hiến pháp liên bang thường quy định quyền tự quyết cho các bang đối với chức năng cụ thể mà chính quyền các bang có thể khai thác. Như tại Mêhico, Philippin và Thái Lan có quy định riêng về quy chế độc lập riêng cho khu vực thủ đô, chính quyền liên bang thường không thực hiện việc kiểm soát trực tiếp đối với chính quyền địa phương chẳng hạn như Hoa Kỳ, chính quyền liên bang có thể lựa chọn phương thức kiểm soát là thông qua việc quản lý các chương trình được thực hiện ở cơ sở. Tại một số nước có cơ cấu nhà nước đơn nhất, chính quyền địa phương thi hành quyền lực của mình theo nguyên tắc quyền lực của chính quyền cấp dưới do chính quyền trung ương trực tiếp ủy nhiệm và cấp trung ương có thể bãi bỏ ủy nhiệm đó. Tại một số nước thuộc hệ thống đơn nhất khác chính quyền địa phương hoạt động theo nguyên tắc thẩm quyền chung và trên nguyên tắc được phép thực thi những thẩm quyền không thuộc chính quyền trung ương. Cơ cấu tổ chức và thứ bậc của các cơ quan chính quyền địa phương ở các nước có sự khác biệt đáng kể phụ thuộc vào các truyền thống của thời kỳ thuộc Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 5 - địa và các tập quán về quản lý địa phương và các xu hướng phân quyền được thực hiện sau khi giành được độc lập. Quyền tự trị của chính quyền cấp dưới là khác nhau giữa các nước, một số nước thì trao quyền tự trị hoàn toàn cho chính quyền địa phương và được cơ quan dân cử ở địa phương giám sát. Các điểm then chốt và các định hướng cải thiện: Khi đánh giá khả năng nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính địa phương điều quan trong phải có tầm nhìn vượt ra khỏi phạm vi các cơ cấu chính thức này để thấy vai trò của các hệ thống tập quán và vai trò của những người lãnh đạo theo phương thức truyền thống. Có sự khác biệt đáng kể giữa chính quyền địa phương ở khu vực nông thôn, các thành phố và các thành phố quy mô lớn. Do đó quyền lực của mỗi cấp chính quyền địa phương nếu còn chưa rõ ràng thì cần phải quy định rõ bằng văn bản pháp luật. Nâng cao năng lực cho tổ chức bộ máy chính quyền địa phương: tin cậy các cơ quan chính quyền dân cử ở địa phương ở cả thành thị và nông thôn; tránh bổ nhiệm người lãnh đạo địa phương từ trung ương và tránh can thiệp vào công việc địa phương trừ khi có sự vi phạm trong công tác quản lý địa phương. Tăng cường các cơ chế trách nhiệm và khả năng đáp ứng của chính quyền địa phương đối với người dân và cho phép người dân tham gia quản lý ở mức độ phù hợp. CHƯƠNG II CẢI CÁCH CƠ CẦU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM I. Thực trạng và những tồn tại của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay: 1. Thực trạng: Trong giai đoạn hiện nay, chính quyền địa phương đã có những bước phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chưc bộ máy và cơ chế hoạt động. Chức năng nhiệm vụ chính quyền địa phương đã được xác định lai, không còn trực tiếp thực hiện tổ chức kinh doanh mà tập trung cho việc quản lý nhà nước và tổ chức cung ứng các dịch vụ công trong phạm vi địa bàn. Tổ chức bộ máy Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 6 - cũng đã được sắp xếp cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và trình độ năng lực của cán bộ công chức. Các đơn vị hành chính địa phương ở cả ba cấp phần lớn cũng đã có quy mô gọn hơn, Hội đồng nhân dân - cơ quan đại biểu và quyền lực của địa phương được củng cố. Các cơ quan giúp việc của Ủy ban nhân dân được tổ chức điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ theo hướng quản lý nhà nước đa ngành đa lĩnh vực ở địa phương phù hợp với điều chỉnh của các bộ, ngành trung ương. Tổ chức hành chính cấp xã cũng đã có những điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của chính quyền cơ sở trong tình hình mới. Những thay đổi này đã góp phần làm cho các chính quyền địa phương trong thời gian qua hoạt động có hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 2. Những tồn tại: Những đổi mới cải cách về cơ cấu tổ chức và hoạt động chủa chính quyền địa phương chỉ là bước đầu còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục đổi mới, cải cách. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở đô thị và ở nông thôn chưa có sự phân biệt, nên quản lý còn nhiều yếu kém. Việc phân chia làm nhiều cấp khiến cho bộ máy hành chính địa phương cồng kềnh, nhiều nấc trung gian, không rõ chức năng thẩm quyền dẫn đến chồng chéo, đùn đẩy công việc. Việc tổ chức Hội đồng nhân dân đồng đều ở các cấp chính quyền đã cho thấy tính hình thức, nhất là ở cấp huyện và các cấp chính quyền nội thị. Việc tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp việc ủy ban nhân dân hiện cũng đang còn phải tính toán kỹ, nhất là cấp tỉnh. Việc xây dựng cơ quan hành chính cấp xã cũng còn lung túng trong việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy. Nguyên nhân của những tình trạng này là: + Các giải pháp về cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương thời gian qua thực chất mới nêu ra phương hướng cải cách, mô hình mà chưa có các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. + Các mô hình mục tiêu cải cách đề ra còn thiếu căn cứ, luận cứ khoa học thực tiễn xác đáng. Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 7 - + Việc chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền đối với vấn đề cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương nói riêng còn chưa được tiến hành một cách quyết liệt triệt để. + Trình độ cán bộ công chức của các cấp chính quyền địa phương còn nhiều bất cập khi tiến hành cải cách đổi mới về tổ chức bộ máy hoạt động. Kỹ năng hành chính vẫn là khâu yếu nhất trong trình độ năng lực của cán bộ công chức các cấp chính quyền địa phương. + Nguồn lực tài chính cũng như các công nghệ kỹ thuật chưa được chuẩn bị kỹ càng trong khâu thay thế những cán bộ không đủ năng lực trình độ và tuyển mới thêm cán bộ công chức có năng lực hơn. Hiện đại hóa công sở, kết nối hệ thống tin học trong toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng phương thức hành chính qua mạng. II/ Các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương: Cải cách về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách niệm của chính quyền địa phương. Cần phải phân biệt sự khác nhau giữa Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ quản lý hành chính đô thị với hoạt động của Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ quản lý ở nông thôn để tổ chức bộ máy hành chính thành phố phù hợp với đặc điểm quản lý đô thị. Sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp theo hướng trách nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ máy gọn nhẹ, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải quyết nhanh công việc của cá nhân, tổ chức, cải tiến phương thức quản lý lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp. Trên cơ sở tình hình thực tiễn trong nước và những kinh nghiệm quốc tế xác định rõ mục tiêu mô hình của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương một cách sát hợp với điều kiện và hoàn cảnh đảm bảo tính khả thi. Về tổ chức bộ máy: có sự phân biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, giảm bớt các cấp trung gian, các cơ quan chuyên môn giúp việc của cơ quan hành chính. Cần xây dựng chính quyền một cấp ở các đô thị vừa và nhỏ, hai cấp ở các đô thị lớn. Từ mô hình tổ chức bộ máy như vậy nên nguyên tắc cơ chế làm việc mới giữa người đứng đầu cơ quan hành pháp với cơ quan giúp việc và hội đồng nhân dân cũng cần có sự thay đổi tương ứng. Có thể hình thành chế độ thủ trưởng hành chính thay thế chế độ ủy ban. Trong các quyết định của hội đồng Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 8 - nhân dân cần chú trọng tới tính chất tự quản và tự chịu trách nhiệm của cán bộ công chức nhất là người đứng đầu. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đối với cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương. Các cấp ủy phải là người chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công việc cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương. Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật. Các nguồn lực này không phải là nội dung trực tiếp cũng không phải là điều kiện tiên quyết của quá trình cải cách cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhưng lại có vai trò quan trọng nhất là trong điều kiện xã hội đang phát triển như giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng công chức phát triển nguồn nhân lực. Đây là một trong những mấu chốt cho việc đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nói riêng. Sửa đổi thể chế cần thiết để mở đường cho những thay đổi về tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước cần phải tổ chức tổng kết thực tiễn để làm căn cứ cho các hoạt động cải cách. Cần tuyên truyền sâu rộng hơn về công cuộc cải cách hành chính trong cán bộ công chức và trong nhân dân. Việc nâng cao nhận thức của cán bộ công chức đi kèm với những chính sách hỗ trợ khác sẽ là điều kiện tốt để lôi cuốn họ tham gia tích cực vào quá trình cải cách. Việc tuyên truyền sâu rộng về công cuộc cải cách sẽ làm cho nhân dân đồng tình và ủng hộ cũng như giám sát cho các quá trình cải cách hành chính ở chính quyền địa phương sẽ đạt kết quả tốt hơn. Tiểu luận Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Phan Trọng Nghĩa Lớp Cao học HCC 16M - 9 - PHẦN III KẾT LUẬN Việc phân tích nội dung và các giải pháp để nâng cao hiệu lực của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền địa phương đã giúp cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của bộ máy hành chính nhà nước địa phương. Chính quyền hành chính địa phương đóng vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của chính quyền địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để đạt được các mục tiêu đề ra. Bởi lẽ con đường phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế có đi đến thành công và hiệu quả hay không một phần lớn dựa vào sự nhất quán trong công cuộc cải cách này và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trên ngày càng hoàn thiện hơn trong giai đoạn hiện nay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_trong_nghia_4677.pdf
Luận văn liên quan