Tìm hiểu công nghệ jsp (java server pages) thiết kế và hiện thực web site quảng cáo – Thương mại điện tử cho công ty seen

Đề tài: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES) THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY SEEN (Union for science of electronic-engineering) Nội dung báo cáo: Giới thiệu thương mại điện tử Thực trạng – Mục đích – Yêu cầu của ứng dụng 3. Các mô hình của chương trình ứng dụng 4. Giới thiệu công nghệ JSP(Java Server Pages) 5. Chương trình Demo 6. Kết luận và hướng phát triển của ứng dụng

ppt18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu công nghệ jsp (java server pages) thiết kế và hiện thực web site quảng cáo – Thương mại điện tử cho công ty seen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà taøi: Giaùo vieân höôùng daãn: Toâ Vaên Nam Sinh vieân thöïc hieän : Nguyeãn Vaên Lôïi Lôùp : Tin Hoïc 40 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUÛY SAÛN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN Baùo Caùo ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC TÌM HIEÅU COÂNG NGHEÄ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIEÁT KEÁ VAØ HIEÄN THÖÏC WEB SITE QUAÛNG CAÙO – THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ CHO COÂNG TY SEEN(Union for science of electronic-engineering)  Nha Trang thaùng 10-2003 Noäi dung baùo caùo: Giôùi thieäu thöông maïi ñieän töû Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa öùng duïng 3. Caùc moâ hình cuûa chöông trình öùng duïng 4. Giôùi thieäu coâng ngheä JSP(Java Server Pages) 5. Chöông trình Demo 6. Keát luaän vaø höôùng phaùt trieån cuûa öùng duïng 1. Giôùi thieäu veà thöông maïi ñieän töû Moät trong caùc höôùng phaùt trieån haøng ñaàu cuûa coâng ngheä thoâng tin hieän nay laø caùc coâng ngheä lieân quan ñeán Internet. Trong höôùng naøy thì quan troïng haøng ñaàu laïi laø caùc heä thoáng thöông maïi ñieän töû thöïc hieän treân Internet Khaùi nieäm: Thöông maïi ñieän töû laø vieäc söû duïng caùc phöông tieän ñieän töû ñeå trao ñoåi thoâng tin thöông maïi, khoâng caàn söû duïng caùc giaáy tôø trong caùc giai ñoaïn cuûa quaù trình giao dòch. Coù hai hình thöùc thöông maïi ñieän töû: a. B2C: Business to Consumers - AÙp duïng cho caùc Site baùn leû, tröïc tieáp töø doanh nghieäp ñeán ngöôøi tieâu duøng . - Laø hình thöùc kinh doanh khoâng coù chöùng töø. b. B2B: Business to Business - Laø hình thöùc kinh doanh coù chöùng töø. - AÙp duïng cho vieäc giao dòch buoân baùn giöõa: coâng ty meï vaø caùc coâng ty con, caùc coâng ty cuøng trong moät hieäp hoäi, hai coâng ty coù quan heä laâu daøi vaø tin caäy. Hoaït ñoäng cuûa B2B Catalog – caùc maët haøng coù Order – ñôn ñaët haøng Invoice – hoùa ñôn ñoøi thanh toaùn Beân mua muoán mua haøng thì seõ gôûi yeâu caàu caàn catalog sang beân baùn. Nhaän ñöôïc yeâu caàu catalog, beân baùn seõ gôûi catalog sang beân mua. Beân mua xem caùc maët haøng trong catalog, choïn maët haøng caàn mua, taïo ra ñôn ñaët haøng vaø gôûi tôùi beân baùn. Khi ñoù, beân baùn seõ xöû lyù ñôn ñaët haøng vaø gôûi hoùa ñôn ñoøi thanh toaùn cho beân mua. Beân mua seõ gôûi thoâng tin thanh toaùn hoùa ñôn cho beân baùn. 2. Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa öùng duïng a. Thöïc traïng - Coâng ty SEEN(Union for Science of electronic - engineering) laø moät trong nhöõng ñôn vò haøng ñaàu trong lónh vöïc ñieän töû - töï ñoäng hoùa taïi Vieät Nam. - Cuøng vôùi vieäc hôïp taùc chaët cheû veà kyõ thuaät vaø thöông maïi vôùi taäp ñoaøn Yokogawa-Nhaät Baûn. Nhu caàu hoaït ñoäng veà caùc lónh vöïc saûn xuaát, thieát keá, laép ñaët coâng trình, cuõng nhö thöông maïi ngaøy caøng môû roäng, thò tröôøng saûn phaåm caïnh tranh. - Maët khaùc, vieäc phoå bieán söû duïng Internet ñaõ taïo moät böôùc ngoaëc môùi trong thöông maïi ñieän töû, nhu caàu söû duïng maùy tính ñeå trao ñoåi vaø caäp nhaät thoâng tin ngaøy caøng taêng. b. Muïc ñích - Nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu môû roäng thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm vaø quaûng caùo caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty SEEN. - Ñöa thoâng tin ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø hoã trôï vieäc mua baùn giöõa coâng ty vôùi khaùch haøng dieãn ra moät caùch nhanh choùng, tieát kieäm. c. Yeâu caàu: Xaây döïng heä thoáng thöông maïi ñieän töû theo hai maûng: - Hoã trôï khaùch haøng: Maûng naøy theå hieän quyeàn duyeät web site cuûa khaùch haøng, khaùch haøng coù theå naém baét ñöôïc caùc thoâng tin caàn thieát veà caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñoàng thôøi theå hieän ñöôïc quyeàn mua saûn phaåm vaø an toaøn khi mua saûn phaåm cuûa mình treân website. - Hoã trôï nhaø quaûn trò: Nhaø quaûn trò coù theå thao taùc treân cô sôû döõ lieäu thoâng qua giao dieän web nhö: ñoïc, ghi, chænh söûa, xoùa, thoáng keâ döõ lieäu…ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc an toaøn cô sôû döõ lieäu cuûa heä thoáng. 2. Thöïc traïng – Muïc ñích – Yeâu caàu cuûa öùng duïng (tt) 3. Caùc moâ hình cuûa chöông trình öùng duïng Moâ hình hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng Sô ñoà phaân caáp chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn trò Sô ñoà doøng döõ lieäu toång quaùt QL. Đơn hàng GHI CHÚ: (1). Yêu cầu tìm kiếm. (7). Thông tin khách hàng mua sản phẩm. (2). Kết quả. (8). Hồ sơ khách hàng đăng ký. (3). Yêu cầu liệt kê. (9). Quyết định đăng ký. (4). Thông tin sản phẩm. (10). Thông tin đơn đặt hàng. (5). Đưa sản phẩm vào giỏ. (11). Yêu cầu. (6). Thông tin sản phẩm chọn mua. Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết quản lý đơn hàng (DFD) ADMIN Liệt kê Xóa ĐƠN HÀNG (1) (3) (5) (2) (2) (5) (4) (1) GHI CHÚ: (1). Yêu cầu liệt kê. (4). Thông tin đơn hàng. (2). Danh sách xóa. (5). Nội dung sau khi xóa. (3). Kết quả. Moâ hình quan heä thöïc theå döõ lieäu Moâ hình toå chöùc döõ lieäu Từ mô hình quan hệ dữ liệu ta xây dựng được mô hình tổ chức dữ liệu như sau: LOAI_SP( Maloai, Tenloai ). SANPHAM( Ma_sp, Maloai, Ten_sp, Gia, Anh_url, Mota ). GIO_SP( Madangnhap, Ma_KH, Ma_sp, Ten_sp, Gia, Soluong ). DDH( Ma_DDH, Ma_KH, Payment, Diachi_giao, NgayDH, Shipping ). DDH_CHITIET( Ma_DDH, Ma_sp, Soluong). KHACHHANG( Ma_KH, Ten_KH, Username, Password, Quyen_login, Email, Diachi, Dienthoai, Fax ). LIENHE( Ma_lh, Ten_lh, Email_lh, Diachi_lh, Noidung_lh ). LOAI_CT( Maloai_CT, Tenloai_CT ). CONGTRINH( Ma_CT, Maloai_CT, Ten_CT, Anh_CT, Investor, Giatri, Nam, Congnghe, Phamvi ). FAQ( Question_id, Questions, Answers ). ……… ……… ……… 4. Giôùi thieäu veà coâng ngheä JSP(Java Server Pages) - JSP laø moät coâng ngheä laäp trình Web phía maùy chuû cuûa Java, laø böôùc chuyeån tieáp tieáp theo cuûa Servlet trong öùng duïng Java. - JSP vieát maõ Java töông töï servlet nhöng cho pheùp troän laãn caùc theû ñònh daïng HTML vôùi maõ Java. - Trình dieãn dòch JSP seõ chòu traùch nhieäm keát hôïp maõ Java vaø theû HTML ñeå taïo ra servlet xöû lyù caùc yeâu caàu maø trình khaùch göûi ñeán. Cô cheá hoaït ñoäng cuûa trang JSP minh hoïa nhö sau: 5. Demo öùng duïng Phaàn demo naøy goàm hai phaàn chính: - Phaàn 1: Hoaït ñoäng khaùch haøng - Phaàn 2: Hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn trò Phaàn 1: Hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng Caùc chöùc naêng ñöôïc thöïc thi ôû maûng naøy laø: 1. Xem caùc thoâng tin giôùi thieäu veà coâng ty vaø caùc coâng trình maø SEEN ñaõ vaø ñang thöïc hieän 2. Göûi thoâng tin caàn trao ñoåi ñeán coâng ty 3. Tìm kieám, xem danh muïc saûn phaåm thöông maïi 4. Xem thoâng tin chi tieát veà saûn phaåm trong danh muïc 5. Ñöa saûn phaåm choïn mua vaøo gioû haøng 6. Xaùc nhaän vieäc mua haøng 7. Neáu laø khaùch haøng cuõ thì kieåm tra taøi khoaûn vaø quyeàn ñaêng nhaäp tröôùc khi taïo ñôn haøng. 8. Neáu laø khaùch haøng môùi thì ñaêng kyù thoâng tin tröôùc khi taïo ñôn haøng 9. Taïo ñôn ñaët haøng 10. Khaùch haøng coù theå xem thoâng tin veà ñôn ñaët haøng vöøa môùi taïo Phaàn 2: Hoaït ñoäng cuûa nhaø quaûn trò Caùc chöùc naêng ñöôïc thöïc thi ôû maûng naøy laø: 1. Quaûn lyù thoâng tin khaùch haøng mua saûn phaåm: Xem, xoùa. 2. Quaûn lyù saûn phaåm: Xem, theâm, xoùa, söûa. 3. Quaûn lyù ñôn ñaët haøng: Xem, xoùa. 4. Quaûn lyù thoâng tin veà kinh nghieäm coâng trình cuûa SEEN: Xem, theâm, xoùa, söûa. 5. Quaûn lyù thoâng tin trao ñoåi, phaûn hoài cuûa khaùch haøng: Xem, xoùa. 6. Quaûn lyù dòch vuï hoûi ñaùp FAQs: Xem, theâm, xoùa, söûa. 6.TOÅNG KEÁT- ÑAÙNH GIAÙ VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÖÙNG DUÏNG Nhöõng ñieåm laøm ñöôïc: - Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng: Gaàn nhö ñaõ theå hieän ñöôïc ñaày ñuû caùc yeâu caàu ñaët ra cho öùng duïng.Ñaûm baûo cho ngöôøi söû duïng coù theå daïo web site mua haøng thoâng qua vieäc taïo ñôn haøng treân maïng. - Ñoái vôùi nhaø quaûn trò: Hoã trôï caùc chöùc naêng quaûn lyù cô baûn cho nhaø quaûn trò nhö: Xem, xoùa vaø caäp nhaät döõ lieäu. - Do öùng duïng ñöôïc xaây döïng baèng coâng cuï JSP neân coù theå chaïy treân nhieàu heä ñieàu haønh. b) Nhöõng ñieåm chöa laøm ñöôïc vaø höôùng phaùt trieån cuûa öùng duïng - Chöa hieån thò ñöôïc tieáng Vieät töø vieäc truy xuaát cô sôû döõ lieäu. Ñeå öùng duïng ñöôïc hoaøn thieän hôn caàn phaûi xaây döïng theâm caùc chöùc naêng ñeå hoã trôï nhaø quaûn trò xöû lyù ñôn haøng töï ñoäng chaúng haïn: - Thanh toaùn ñieän töû. -Thoáng keâ, quaûn lyù kho haøng, doanh thu. - Xöû lyù hoùa ñôn töï ñoäng. - Xaây döïng heä thoáng gôûi mail töï ñoäng. Keát luaän Ứng dụng là một điển hình của việc phát triển một mô hình cơ sở dữ liệu Client/Server mà trong đó các máy Client không cần phải cài đặt các chương trình riêng biệt, người sử dụng chỉ cần thông qua một trình duyệt web bình thường cũng có thể thực hiện các chức năng để giao dịch với công ty để mua bán sản phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện ứng dụng nhưng do thời gian và khả năng có hạn nên báo cáo và ứng dụng vẫn chưa được hoàn chỉnh tối đa. Trong thời gian sau này sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Tô Văn Nam và các quý thầy cô khác đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSLIDE_Baocao.PPT