Tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang

LỜI NÓI ĐẦU Thực tập nghề nghiệp là một môn học rất quan trọng đối với mỗi sinh viên chuyên ngành chăn Nuôi - Thú y thời gian thực tập đó mỗi học sinh, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy trên lớp vào thực tế, nhằm trau dồi, học học kinh nghiệm trong chăn nuôi thú y. Đây cũng là thời gian để cho mỗi học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện và nâng cao tay nghề chuyên môn cho bản thân Sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh ở nước ta và các dịch bệnh xảy ra trên khắp mọi miền đất nước như Lở mồm long móng, H5N1 . và chính phủ bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã cầm và ngừng việc cho ấp nở, chăn nuôi gia cầm trên cả nước và sau những cố gắng phòng chống, hiện nay quyết định Đó đã được bãi bỏ việc chăn nuôi đã trở lại bình thường. Tuy thế nhưng dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại bất kỳ nào nếu như người chăn nuôi không có mô hình chăn nuôi phù hợp và biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh không tốt sẽ làm cho dịch bệnh bùng phát trở lại lúc đó thì hậu quả sẽ rất lớn do vậy với sự phát triển chăn nuôi nâng cao, càng mạnh thì phải cần có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi để hướng dẫn bà con áp dụng những kỹ thuật mới vào chăn nuôi để nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho người chăn nuôi đồng thời bám sát địa bàn cùng người chăn nuôi theo dõi tình hình đàn vật nuôi để có những biện pháp ngăn ngừa điều trị kịp thời cho đàn vật nuôi khi có dấu hiệu không bình thường, mắc bệnh. Để hạn chế tối thiểu thiệt hại cho ngnàh chăn nuôi. Để đưa của nước ta nên 1 tầm cao mới trong giai đoạn hội nhập WTO. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH 3 I. Điều tra cơ bản 3 1. Tên cơ sở thực tập 3 2. Vị trí địa lý 3 3 thời tiết nkhí hậu. 4 4. Đất đai 4 II. Tình hình sản xuất nông nghiệp 4 1. Cơ sở vật chất xã hội 4 2. Hệ thống đất canh tác và hệ số sử dụng đất 5 3. Nguồn lao động 5 4. Phương hướng sử dụng đất trong chăn nuôi 5 5. Đầu tư khoa học kỹ thuật cho ngành nghề tại cơ sở 6 6. Công tác khuyến nông 6 III. Tình hình chăn nuôi tại thị trấn 7 1. Đại gia súc 8 2. Đàn lợn 9 3. Chăn nuôi gia cầm 11 4. Chăn nuôi vật khác 13 5. Đánh giá chung về công tác chăn nuôi 13 IV. Công tác thú y 13 1. Công tác tiêm phòng đàn gia súc 13 2. Cách tổ chức một đợt tiêm phòng cho gia súc 13 3. Kế hoạch tiêm bổ sung 14 4. Phòng bệnh 145. Mạng lưới cán bộ thú y 15 6. Công tác vệ sinh thú y. 15 7. Việc xử lý chất thải, sản phẩm chăn nuôi và phòng bệnh tật lây lan 15 8. Hoạt động của các quầy thuốc 16 9. Chữa bệnh 16 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 19 I. Kết luận 19 II. Tồn tại 20 III. Đề nghị 21

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Thùc tËp nghÒ nghiÖp lµ mét m«n häc rÊt quan träng ®èi víi mçi sinh viªn chuyªn ngµnh ch¨n Nu«i - Thó y thêi gian thùc tËp ®ã mçi häc sinh, sinh viªn cã thÓ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc thÇy c« gi¶ng d¹y trªn líp vµo thùc tÕ, nh»m trau dåi, häc häc kinh nghiÖm trong ch¨n nu«i thó y. §©y còng lµ thêi gian ®Ó cho mçi häc sinh, sinh viªn häc tËp, rÌn luyÖn vµ n©ng cao tay nghÒ chuyªn m«n cho b¶n th©n Sau khi dÞch cóm gia cÇm bïng ph¸t m¹nh ë n­íc ta vµ c¸c dÞch bÖnh x¶y ra trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc nh­ Lë måm long mãng, H5N1... vµ chÝnh phñ bé n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cÇm vµ ngõng viÖc cho Êp në, ch¨n nu«i gia cÇm trªn c¶ n­íc vµ sau nh÷ng cè g¾ng phßng chèng, hiÖn nay quyÕt ®Þnh §ã ®· ®­îc b·i bá viÖc ch¨n nu«i ®· trë l¹i b×nh th­êng. Tuy thÕ nh­ng dÞch bÖnh sÏ bïng ph¸t trë l¹i bÊt kú nµo nÕu nh­ ng­êi ch¨n nu«i kh«ng cã m« h×nh ch¨n nu«i phï hîp vµ biÖn ph¸p ng¨n ngõa, phßng bÖnh kh«ng tèt sÏ lµm cho dÞch bÖnh bïng ph¸t trë l¹i lóc ®ã th× hËu qu¶ sÏ rÊt lín do vËy víi sù ph¸t triÓn ch¨n nu«i n©ng cao, cµng m¹nh th× ph¶i cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tay nghÒ giái ®Ó h­íng dÉn bµ con ¸p dông nh÷ng kü thuËt míi vµo ch¨n nu«i ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng thu nhËp cho ng­êi ch¨n nu«i ®ång thêi b¸m s¸t ®Þa bµn cïng ng­êi ch¨n nu«i theo dâi t×nh h×nh ®µn vËt nu«i ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa ®iÒu trÞ kÞp thêi cho ®µn vËt nu«i khi cã dÊu hiÖu kh«ng b×nh th­êng, m¾c bÖnh. §Ó h¹n chÕ tèi thiÓu thiÖt h¹i cho ngnµh ch¨n nu«i. §Ó ®­a cña n­íc ta nªn 1 tÇm cao míi trong giai ®o¹n héi nhËp WTO. Qua ®©y em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c thÇy c« trong khoa Ch¨n nu«i - Thó y, ®Æc biÖt lµ thÇy TrÇn Xu©n §Ö, C« Hoµng ThÞ Kim Thanh ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em, UBND cïng ban thó y, ban khuyÕn n«ng... ThÞ trÊn Nh· Nam ®· gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn vµ chØ b¶o cho em ®Ó em hoµn thµnh ®ît thùc tËp nghÒ nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. PhÇn I. §IÒU TRA T×NH H×NH §iÒu tra lµ mét viÖc lµm c¬ b¶n nh­ng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt víi mçi sinh viªn trong mçi ®ît thùc tËp bëi v× c«ng viÖc cña ta cã thuËn lîi hay kh«ng còng mét phÇn nhê vµo ®iÒu tra. Dùa vµo ®iÒu tra ta cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh chung vÒ cí ë ®ång thêi ®iÒu tra gióp ta biÕt ®­îc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc µm ta ®ang lµm, tõ ®ã mµ cã nh÷ng kÕ ho¹ch, ®Þnh h­íng vµ viÖc lµm cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh t¹i c¬ së. I. §iÒu tra c¬ b¶n 1. Tªn c¬ së thùc tËp ThÞ trÊn Nh· Nam - T©n Yªn - B¾c Giang 2. VÞ trÝ ®Þa lý ThÞ trÊn Nh· Nam n»m ë phÝa b¾c cña huyÖn T©n Yªn vµ míi ®­îc t¸ch ra tõ x· Nh· Nam n¨m 2003 ®Õn nay. PhÝa B¾c gi¸p x· Nh· Nam PhÝa T©y gi¸p x· Nh· Nam PhÝa §«ng gi¸p x· nh·n Nam Ph¸i Nam gi¸p x· Liªn S¬n ThÞ trÊn Nh·n Nam gåm cã 6 khu phè Phè Bµi ; Phè Lao §éng ; Phè T©n Hßa ; Phè Bïng ; Phè T©n Quang ; Phè TiÕn Th¾ng ; ThÞ trÊn cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng giao th«ng ®i l¹i thuËn lîi vµ n»m trªn trôc ®­êng chÝnh; Hµ Néi - B¾c Giang - CÇu Gå. L¹ng S¬n - T©n Së - TT Nh· Nam - CÇu Ka - Th¸i Nguyªn. Do ®ã viÖc th«ng th­¬ng víi c¸c x·, huyÖn, tØnh xung quanh rÊt thuËn tiÖn vµ dÔ dµng do vËy mµ kinh doanh bu«n b¸n ë thÞ trÊn ph¸t triÓn m¹nh. 3 thêi tiÕt nkhÝ hËu. ThÞ trÊn Nh· Nam n»m ë phÝa b¾c cña n­íc ta nªn cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm m­a nhiÒu, 1 n¨m cã 4 mïa râ rÖt. Xu©n - H¹ - Thu - §«ng. NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 16 - 25 0C L­îng m­a trung b×nh hµng n­am 1300 - 15000mm/n¨m §é Èm trung b×nh 70 - 85% 4. §Êt ®ai ThÞ trÊn Nh· Nam lµ 1 trong 2 thÞ trÊn míi ®­îc thµnh lËp vµ cã diÖn tÝch nhá nhÊt cña huyÖn T©n Yªn víi tæng diÖn tÝch chØ cã 127,6ha trong ®ã diÖn tÝch ®Êt canh t¸c 73,9ha (99,4ha n»m ngoµi ®Þa giíi), ®Êt cÊy lóa 2 vô 62ha, diÖn tÝch trång mµu 11,9ha. §Êt trång c©y n©u n¨m, v­ên t¹p lµ 6,82ha, diÖn tÝch ao hå 2.5 ha, cßn l¹i lµ ®Êt thæ c­ vµ lµm ®­êng ®i l¹i, x©y dùng c«ng së nh­ UBND chî, chïa, b·i xe, tr­êng häc... II. T×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 1. C¬ së vËt chÊt x· héi ThÞ trÊn Nh· Nam tuy lµ mét x· cã diÖn tÝch nhá nh­ng l¹i cã ®­êng giao th«ng thuËn tiÖn nªn viÖc ®i l¹i cña ng­êi d©n dÔ dµng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kinh doanh bu«n b¸n ph¸t triÓn m¹nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n trong thÞ trÊn, do thÞ trÊn míi ®­îc thµnh lËp chua n©u nh­ng c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng ngµy cµng hoµn chØnh lµ ph¸t triÓn t¹i trÞ trÊn 1 trô së UBND, 1 tr¹m y tÕ, 1 tr­êng THPT vµ ®ang x©y míi hßa hoµn thiÖn tr­êng THCS, 1 tr­êng tiÓu häc. HiÖn t¹i c¸c phè ®· cã ®­êng bª t«ng s¹ch sÏ, 100% hé gia ®×nh ®Òu cã ®iÖn chiÕu s¸ng c¸c khu phè ®Òu x©y dùng nhµ v¨n hãa dïng ®Ó héi häp trong khu phè vµ c¸c phè ®Òu cã loa phãng thanh ®Ó th«ng baã, phæ biÕn kÕ ho¹ch c«ng t¸c th­êng xuyªn cho ng­êi d©n/ Cã thÓ nãi cí së vËt chÊt kü thuËt trªn ®Þa bµn thÞ trÊn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt vµ n¨ng cao. 2. HÖ thèng ®Êt canh t¸c vµ hÖ sè sö dông ®Êt Tæng diÖn tÝch ®Êt toµn thÞ trÊn lµ 127,6ha trong ®ã ®Êt trång lýa lµ 62ha, diÖn tÝch trång mµu 11,9ha víi c¸c c©y chñ yÕu nh­ l¹c, khoai, ng«... DiÖn tÝch ®Êt trång c©y l©u n¨m 6,82ha chñ yÕu lµ v¶i, chuèi, c©y cá vµ mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh¸c. DiÖn tÝch ao hå lµ 2,5ha vµ chñ yÕu dïng ®Ó nu«i c¸ nh­ c¸ r«phi ®¬n tÝnh, c¸ chim, c¸ mÌ... KÕt hîp víi viÖc ch¨n nu«i thñy cµm vµ nhiÒu hé gia ®×nh ®· biÕt kÕt hîp m« h×nh VAC ®Ó ch¨n nu«i kÕt hîp ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ång thêi tËn dông sö dông triÖt ®Ó ®Êt canh t¸c, s¶n xuÊt kh«ng ®Ó ®Êt trång, hoang phÝ. 3. Nguån lao ®éng Víi tæng diÖn tÝch chØ cã 127,6ha thÞ trÊn Nh· Nam cã 3238 ng­êi trong ®ã cã 1052 ng­êi lao ®éng x· h«i, 151 ng­êi lao ®éng c«ng Ých, cßn l¹i ch­a ®Õn ®é tuæi lao ®éng hoÆc qu¸ tuæi lao ®éng víi sè liÖu trªn ta thÊy thÞ trÊn hiÖn t¹i cã mét nguån lao ®éng æn ®×nh mµ cßn cã mét sè nguån lao ®éng dù tr÷ kh«ng nhá cho thÞ trÊn ph¸t triÓn kinh tÕ vÒ . HiÖn nay vÊn ®Ò d©n sè t­¬ng ®èi æn ®Þnh, c¸c gia ®×nh ®· cã ý thøc sinh ®Î cã kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch vÒ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh cña Nhµ n­íc "mçi gia ®×nh ch× cã 1 ®Õn 2 con ®Ó nu«i d¹y cho tèt". §iÒu nµy gióp n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cña nh©n d©n, gãp phÇn kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. 4. Ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt trong ch¨n nu«i HiÖn nay ngoµi mét sè diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, dïng trong chuyªn ngµnh th× t¹i thÞ trÊn ®· cã nhiÒu hé gia ®×nh ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi ®Êt canh t¸c n¨ng suÊt thÊp. Sang dÊt thæ c­ vµ x©y dùng chuång tr¹i kiªn cè cho ch¨n nu«i vµ ®· ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì nh­u gia ®×nh chó T©m., gia ®×nh chó TuyÕn phè Bïng. Víi m« h×nh ch¨n nu«i kÕt hîp lîn - c¸ - gia cÇm (thñy cÇm), v­ên c©y - ngan, gµ - c¸ - lîn víi c¸ch lµm nh­ vËy mµ diÖn tÝch ®Êt hoang, ®Êt s¶n xuÊt n¨ng suÊt thÊp ®· ®­îc tËn dông ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c cã n¨ng suÊt cao nhÊt lµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i, n©ng cao thu nhËp hµng n¨m cho ng­êi d©n trªn ®Þa bµn thÞ trÊn 5. §Çu t­ khoa häc kü thuËt cho ngµnh nghÒ t¹i c¬ së §Ó c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi d©n ®ång thêi thóc ®Èy ph¸t triÓn thÞ trÊn ngµy cµng v÷ng m¹nh th× thÞ trÊn ®· cã nh÷g kÕ ho¹ch ®Çu t­ vèn, trang thiÕt bÞ, ¸p dông KHKT vµo trong ch¨n nu«i, trång trät ... Hµng n¨m ®­îc sù ñng hé cña tØnh huyÖn th­êng xuyªn më c¸c líp chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho nhiÒu c¸n bé, bµ con n«ng d©n gióp bµ con ¸p dông vµo trong trång trät, ch¨n nu«i. Bªn c¹nh ®ã bµ con ch¨n nu«i ®­îc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n hç trî cho vay vèn dµi h¹n víi l·i suÊt thÊp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh vµ tõ ®ã kinh tÕ cña nhiÒu hé gia ®×nh ®· ®i lªn tr«ng thÊy. Ban khuyÕn n«ng cña thÞ trÊn th­êng xuyªn vµ m¹nh d¹n ®­a c¸c c©y con gièng cã n¨ng suÊt vµo nu«i, trång thÝ ®iÓm trªn ®Þa ph­¬ng vµ chuyÒn giao kü thuËt cho tõng hé gia ®×nh nh­ d­a hÊu, d­a chuét, l¹c n¨ng suÊt cao... 6. C«ng t¸c khuyÕn n«ng M¹ng l­íi khuyÕn n«ng t¹i thÞ trÊn míi ®­îc nhËn vµo chuyªn chÕ nªn tõ khi ®­îc thµnh lËp thÞ trÊn cßn bao nhiÒu khã kh¨n, ®éi ngò c¸n bé khuyÕn n«ng l¹i non trÎ, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu. Tuy vËy nh­ng ban khuyÕn n«ng vÉn cè g¾ng ho¹t ®éng rÊt linh ho¹t trong thêi gian qua trªn ®Þa bµn cña thÞ trÊn, ®· gióp ®ì, t­ vÊn, vËn ®éng chuyÓn giao khoa häc kü thuËt míi vµo trong s¶n xuÊt gióp bµ con cã cã kü thuËt míi thay ®æi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò l¹c hËu n¨ng suÊt thÊp. C«ng t¸c khuyÕn n«ng trªn ®Þa bµn thÞ trÊn kh«ng cã. III. T×nh h×nh ch¨n nu«i t¹i thÞ trÊn Nh×n chung thÞ trÊn Nh· nam lµ 1 thÞ trÊn míi ®­îc thµnh lËp ch­a ®µu 5n¨m víi diÖn tÝch ®Êt canh t¸c, s¶n xuÊt Ýt, nhá hÑp nªn t×nh h×nh ch¨n nu«i, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tÞa ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc quan t©m chó träng vµ thóc ®Èu ph¸t triÓn m¹nh ë ®Þa ph­¬ng tuy vËy nh­ng còng nh­ mét sè gia ®×nh ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi diÖn tÝch ®Êt canh t¸c n¨ng suÊt thÊp thµnh ®Êt ®Ó ®µo ao nu«i c¸ kÕt hîp vµ ch¨n nu«i nh­ gia ®×nh chó ; NguyÔn V¨n TuyÕn ë phè bïng Ph¹m L­¬ng T©m ë phè bïng. Lª V¨n Quang ë phè bµi. Vµ ®· ®­îc chÝnh quyªn ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c hé gia ®×nh ®ã chÝnh sù quyÕt t©m, m¹nh gi¹n cña b¶n th©n cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng nh­ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, thó y ®· ®em l¹i thu nhËp cao cho c¸c gia ®×nh nh­ n¨m 2006. Chó T©m víi tæng thu tõ ch¨n nu«i lµ Chó Quang víi tæng thu tõ ch¨n nu«i lµ Chó tuyÕm víi tæng thu tõ ch¨n nu«i lµ Vµ t×nh h×nh ch¨n nu«i ë thÞ trÊn chØ ph¸t triÓn m¹h ë 2 phè lµ phè Bïng vµ phè Bµi víi 1 sè gia ®×nh ch¨n nu«i cã quy m« nh­ ®· nãi ë trªn Bªn c¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ch¨n nu«i trång trät th× môc tiªu chÝnh mµ ban l·nh ®¹o thÞ trÊn cïng toµn thÓ nh©n d©n trong thÞ trÊn lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn ®­a thÞ trÊn nªn theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, kinh doanh bu«n b¸n, dÞch vô v× t¹i thÞ trÊn m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé rÊt thuËn tiÖn cho lµ trung t©m cña 2 tuyÕn ®­êng ; CÇu Gå - Nh· Nam - B¾c Giang. L¹ng S¬n - T©n Sëi - Nh· Nam - CÇu Ka - Th¸i Nguyªn. V× vËy mµ kinh doanh bu«n b¸n, dÞch vô t¹i thÞ trÊn ®­îc th«ng th­¬ng dÔ dµng vµ thuËn lîi vµ ph¸t triÓn m¹nh ë 4/6 khu phè thÞ trÊn lµ chuyªn kinh doanh bu«n b¸n nh­ c¸c phè Phè T©n Quang Phè TiÕn Th¾ng Phè La §éng Phè T©n Hßa vµ cô thÓ t×nh h×nh ch¨n nu«i t¹i ®Þa ph­¬ng nh­ sau: 1. §¹i gia sóc Víi sè l­îng ®µn rÊt Ýt N¨m Tæng ®µn tr©u bß 2005 125 2006 160 2007 175 Do dÞch bÖnh x¶y ra trªn ®µn gia sóc mÊy n¨m gÇn ®©y diÔn ra th­êng xuyªn nh­ lë måm long mãng , tô huyÕt trïng...... liªn tôc trªn c¶ n­íc ®· ®em l¹i sù hoang mang, lo l¾ng cho ng­êi n«ng d©n, bªn c¹nh ®ã th× gi¸ c¶ cògn thÊt th­êng ®em l¹i thu nhËp n«ng th«n tõ ®µn tr©u bß nªn ng­êi n«ng d©n kh«ng quan t©m, ch¨n nu«i vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh tõ ch¨n nu«i tr©u bß. Tuy thÕ víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ nhá vµ ng­êi d©n ë phè Bïng, phè Bµi cã tham gia canh t¸c, lµm mµu nh­ trång: ng«, l¹c, khoai lang... Do ®ã tr©u bß ®­îc bµ con ch¨n nu«i víi môc ®Ých cÇy kÐo lµ chÝnh, chÝnh v× vËy mµ sè l­îng ®µn t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ vµ ®a sè lµ bß ®ùc chiÕm trªn 65% vµ tõ ®ã ý thøuc tiªm vacxin phßng bÖnh cho ®µn tr©u bß ®­îc bµ con tham gia h­ëng øng rÊt nhiÖt t×nh. Do sè l­îng Ýt v× vËy mµ nguån thøc ¨n cña ®µn tr©u bß t¹i ®Þa ph­¬ng lµ cá voi, cá ng«, r¬m, c©y l¹c, ng«... s¶n phÈm cã s½n cña ®Þa ph­¬ng lµ chÝnh quy víi quy m« sè l­îng ®µn cña tõng hé gia ®×nh chØ cã 1 - 4 con do vËy mµ chuång tr¹i ch¨n nu«i t¹i ®Þa ph­¬ng ®¬n gi¶n. Do sè l­îng ch¨n nu«i qu¸ Ýt nªn kh©u vÖ sinh chuång tr¹i, khö trïng tiªu ®éc hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng còng nh­ ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m, ¸p dông theo ®óng quy ®Þnh vÖ sinh phßng bÖnh. Víi sè l­îng tr©u bß c¸i trªn ®Þa bµn thÞ trÊn kh«ng cao d­íi 35% nªn trong c«ng t¸c gièng ng­êi d©n cho giao phèi trùc tiÕp cßn c«ng t¸c thô tinh nhËp t¹o kh«ng cã vµ kh«ng ®­îc ¸p dông nhiÒu trªn ®Þa bµn tÞ trÊn ngay c¶ ®èi víi tr©u bß còng nh­ trªn ®µn lîn. 2. §µn lîn Tuy t×nh h×nh ch¨n nu«i ë thÞ trÊn nh×n chung ph¸t triÓn kh«ng m¹nh vµ thu nhËp b×nh qu©n tõ ngµnh ch¨n nu«i ®em l¹i cho ng­êi n«ng d©n kh«ng cao tuy thÕ nh­ng nhiÒu gia ®×nh ®· m¹nh d¹n, quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi ®Êt s¶n xuÊt n¨ng suÊt thÊp sang ®Êt thæ c­ ®Ó quy ho¹ch chuång tr¹i ch¨n nu«i víi quy m« cña hé gia ®×nh m¹nh nh­ m« h×nh ch¨n nu«i kÕt hîp lîn, ngan, c¸, cña Ph¹m L­îng T©m: 150con/®µn; NguyÔn V¨n TuyÕn: 180 - 200con/®µn; Lª V¨n Quang: 100con/®µn. Ngoµi ra do nguån lao ®éng cña mét sè hé gia ®×nh Ýt nªn quy m« ®µn lîn kh«ng nhiÒu trung b×nh 50 - 70 con nh­ gia ®×nh anh Lª V¨n Minh, B¸ T¨ng... vµ sè l­îng tæng ®µn lîn trªn ®Þa bµn. 2005 2250 2006 2800 2007 3325 Víi m« h×nh ch¨n nu«i kÕt hîp VAC, lîn, ngan, vÞt, c¸; ­¬m v¶i, ao c¸, chuång nu«i lîn thá ®· ®­îc mét sè gia ®×nh quan t©m t×n hiÓu vµ vËn dông vµo thùc tÕ cho gia ®×nh m×nh nhê cã sù quan t©m, t×nh hiÓu còng nh­ sù gióp ®ì cña c¸n bé Thó y - khuyÕn n«ng mµ m« h×nh ch¨n nu«i lîn nãi riªng vµ ch¨n nu«i con vËt kh¸c nãi chung ®· ®­îc bµ con ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt ®¶m b¶o vÖ sinh truång tr¹i, khö trïng ®Þnh kú chuång nu«i, vÖ sinh chuång tr¹i s¹ch sÏ, c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i víi sè l­îng ®· biÕt x©y dùng lß bioga ®Ó chøa vµ xö lý ph©n th¶i ®ång thêi tËn dông khÝ ga ®ã lµm bÖp ®un nÊu cho gia ®×nh, víi m« h×nh ch¨n nu«i kÕt hîp víi c¸ch xö lý chÊt th¶i nh­ vËy ng­êi ch¨n nu«i ®· h¹n chÕ ®­îc tèi thiÓu sù « nhiÔm m«i tr­êng xung quanh. Do dÞch bÖnh gÇn ®©y th­êng xuyªn x¶y ra trªn kh¾p mäi n¬ trªn ®Þa bµn c¶ n­íc nh­ lë måm long mãng, dÞch t¶ lîn, tô huyÕt trïng... V× vËy mµ c¸c hé gia ®×nh ®· cã nhËn thøc, vµ ý thøc cao trong ch¨n nu«i do ®ã víi c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i ®µn cã sè l­îng tõ 50 con trë lªn ®· biÕt kÕt hîp víi c¸n bé thó y ë ®Þa ph­¬ng minh vµ xung quanh ®Ó theo dâi ®µn lîn còng nh­ tiªm phßng ®iÒu trÞ dù phßng cho ®µn lîn cña gia ®×nh m×nh vÝ dô nh­ tiªm phßng bÖnh lîn con thiÕu s¾t, tiªm phßng lîn con Øa ph©n trøng cho mÑ, bÖnh dÞch t¶ lîn, bÖnh tô huyÕt trïng chÝnh v× vËy mµ sè l­îng ®µn lîn ®¨ng ký tiªm phßng t¹i ®Þa ph­¬ng mÊy n¨m nay kh«ng cao vµ trªnh lÖch kh«ng nhiÒu, nh­ ®· tr×nh bµy ë b¶ng tiªm. H×nh thøc ch¨n nu«i chÝnh cña ®Þa ph­¬ng lµ m« h×nh nu«i lîn thÞt lµ chÝnh vµ lîn con ®­îc sö dông víi 2 h×nh thø nu«i th­¬ng phÈm do lîn mÑ ®Î ra vµ con nu«i thÞt nh­u gia ®×nh chó T©m, gia ®×nh chó Quang Vµ h×nh thøc ch¨n nu«i cßn l¹i lµ mua l¹i c¸c lo¹i lîn con l¹i ®Ñp, ®Óu, sai cai sña cña c¸c l¸i bu«n trªn ®Þa bµn xung quanh nh­ gia ®×nh chó TuyÕn. C«ng t¸c lai t¹o gièng ë ®Þa ph­¬ng chñ yÕu lµ h×nh thøc cho giao phèi trùc tiÕp tuy trªn ®Þa bµn còng cã c¬ së cung cÊp tinh lîn nh­ng ë ®Þa ph­¬ng c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o kh«ng ph¸t triÓn m¹nh vµ sè l­îng rÊt Ýt vµ c¸c gièng lîn ®­îc nuoi chñ yÕu trªn ®Þa bµn thÞ trÊn lµ lîn Landrat, §¹i B¹ch, cßn lîn c¸i nh­ Mãng C¸i vµ lîn Lang Hång ®©y lµ gièng lîn cña ®Þa ph­¬ng bªn c¹nh ®ã cã 1 sè Ýt gia ®×nh cã lîn n¸i lµ con lai cña c¸c gièng trªn. Nguån thøc ¨n chÝnh cung cÊp trªn ®Þa bµn víi c¸c gia ®×nh cã sè l­îng ®µn tõ 15 - 20 con trë lªn th× th­êng dïng thøc ¨n c«ng nghiÖp ngoµi ra th× c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i víi sè l­îng Ýt, lÎ tÎ th× thøc ¨n chñ yÕu lµ thøc ¨n c¬ së s½n t¹i ®Þa ph­¬ng nh­ ng«, khoai, rau... Trén víi 1 Ýt thøc ¨n hçn hîp cho lîn ¨n. Víi c¸c m« h×nh ch¨n nu«i nh­ vËy ®· ®em l¹i thu nhËp cao cho ng­êi n«ng d©n trªn ®Þa bµn thÞ trÊn vµ nhÊt lµ ë phè Bïng vµ phè B×a nh­ Gia ®×nh chó Ph¹m L­¬ng T©m n¨m 2006 thu ®­îc lµ 131.3triÖu Lª V¨n Quang n¨m 2006 thu ®­îc lµ 96 triÖu NguyÔn V¨n TuyÕn 2006 thu ®­îc lµ 195 triÖu Lª V¨n Ninh n¨m 2006 thu ®­îc la 92.5 triÖu 3. Ch¨n nu«i gia cÇm Nh· Nam vµ c¸c x· xung quanh lµ x· cã diÖn tÝch ®Êt ®åi nhiÒu vµ l¹i trång nhiÒu v¶i v× vËy còng nh­ c¸c x·, vïng xunh quanh nªn m« h×nh ch¨n nu«i gia cÇm còng ph¸t triÓn m¹nh víi sè l­îng lín nhÊt trªn ®Þa bµn cô thÓ nh­ sau: Sè l­îng ®µn gµ, ngan, vÞt N¨m Tæng sè (con) 2005 1400 2006 1800 2007 22000 HiÖn nay cã 1 gia ®×nh nu«i giµ óm víi sè l­îng kho¶ng 6000 gµ con. NhiÒu hé gia ®×nh ven ®åi, chÇn ®åi cã ®Êt trång v¶i nh­ chó Quang, gia ®×nh b¸c Phong... Nªn mét sè gia ®×nh ®· kÕt hîp víi mÆt ®Êt trång c©y lµ n¬i ch¨n nu«i gia cÇm theo kiÓu b¸n ch¨n th¶ víi sè l­îng lín vµ tËn dông ®­îc ®Êt ®Ó trèng vµ c¸c gièng gia cÇm ®ang ®­îc nu«i t¹i thÞ trÊn chñ yÕu lµ: gµ: gµ ta ch©n vµng, gµ tam hoµng, gµ chäi... Ngan: ngan ph¸p R51, ngan lai, ngan ph¸p R71... VÞt: vÞt lai, vÞt b¬... Víi thêi gian nu«i trung b×nh ngan 84 ngµy xuÊt chuång víi träng l­îng trung b×nh 4,5 - 4,7 kg/con Gµ thêi gian nu«i trung b×nh: 3,5 th¸ng - 4 th¸ng xuÊt chuång víi träng l­îng trung b×nh 1,8 - 2,5 kg Nguån thøc ¨n chÝnh cña gµ lµ nguån thøc ¨n viªn d¹ng hçn hîp vµ ¸p dông víi c¸c gia ®×nh nu«i ngan trªn 100 vµ 250 gµ trë lªn cßn l¹i th× khi cßn nhá ng­êi d©n cho ¨n thøc ¨n hç hîp vÒ sau dïng thøc ¨n cã s½n t¹i ®Þa ph­¬ng kÕt hîp víi thøc ¨n cã s½n do gµ tù t×m trong v­ên t¹i gia ®×nh nu«i. Tuy vËy th× hiÖn t¹i viÖc ch¨n nu«i gia cÇm t¹i thÞ trÊn ph¸t triÓn còng ch­a m¹nh so víi c¸c x· vïng bªn c¶ vÒ quy m« vµ sè l­îng ®µn nu«i vµ hiÖn t¹i nu«i nhiÒu nhÊt lµ gia ®×nh chó T©m víi sè l­îng thèng kª th¸ng 3 n¨m 2007 lµ 6000 gµ óm 250 nang 80 ngµy tuæi vµ 150 ngan con 1 th¸ng tuæi vµ 200 gµ ta ch©n vµng th¶ v­ên 2 th¸ng tuæi. Gia ®×nh b¸c Phong víi 700 ngan 60 ngµy tuæi vµ 250 ngan 25 ngµy tuæi. Do nhËn thøc cña ng­êi ch¨n nu«i ngµy cµng cao kÕt hîp víi sù gióp ®ì cña c¸n bé thó y - khuyÕn n«ng nªn c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i víi sè l­îng ®· biÕt c¸ch phßng vµ ®iÒu trÞ dù phßng b»ng vacxin còng nh­ dïng thuèc kh¸ng sinh nh­ phßng mark phßng chñng ®Ëu, gumboro, phßng bÖnh ®­êng ruét, h« hÊp cho gµ con... HiÖn nay th× sè l­îng gia cÇm tiªn phßng H5N1 ngµy cµng t¨ng biÓu hiÖn ë b¶ng sè liÖu thèng kª tiªm phßng Nhê cã sù gióp ®ì cña c¸n bé thó y, khuyÕn n«ng cïng víi c¸c buæi tæ chøc tËp huÊn chuyÓn giao kü thuËt cho ng­êi n«ng d©n mµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i tèt ®em l¹i thu nhËp cao cho ng­êi ch¨n nu«i Nh­ gia ®×nh: Chó T©m n¨m 2006 xuÊt 450 con víi khèi l­îng 1,8tÊn thu 53 triÖu Chó TuuyÕn n¨m 2006 xuÊt 1100con gµ vÞt khèi l­îng 1,9 tÊn thu 61,8 triÖu Chó Quang n¨m 2006 tõ gµ óm, ngan, gµ thu ®­îc 265 triÖu ®ång B¸c Phong n¨m 2006 tõ ®µn ngan + gµ thu ®­îc 115 triÖu ®ång 4. Ch¨n nu«i vËt kh¸c Ngoµi c¸c gia sóc - gia cÇm nãi trªn th× trªn ®Þa bµn thÞ trÊn cßn cßn nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c n÷a nh­ thá, ngùa, th¶ c¸, chã mÌo. Tïy theo môc ®Ých h­íng dÉn ch¨n nu«i cña hé gia ®×nh mµ cã con nu«i theo kiÓu hé gia ®×nh nh­ chã, mÌo, ngùa lÊy søc kÐo, cã con nu«i theo kiÓu kÕt hîp lµm kinh tÕ nh­ c¸, thá vµ hµng n¨m ®· ®em l¹i thu nhËp cao cho ng­êi ch¨n nu«i nh­ gia ®×nh chó Quang thu ®­îc 9,5 tÊn c¸ vµ 1,2 tÊn thá Chó T©m thu ®­îc 4,1 tÊn c¸ Chó T¨ng thu ®­îc 0,4 tÊn thÞt thá (sè liÖu lÊy cña ban khuyÕn n«ng vÏ tæng kÕt c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i cã thu nhËp cao) n¨m 2006 5. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i N¨m tr©u (con) bß (con) chã (con) ngùa (con) lîn (con) gia cÇm (con) thá (con) 2005 15 110 130 10 2250 14000 325 2006 10 150 150 15 2800 18000 655 2007 8 167 175 18 3325 22000 750 IV. C«ng t¸c thó y 1. C«ng t¸c tiªm phßng ®µn gia sóc Trong thêi gian thùc tËp t¹i thÞ trÊn em cïng b¹n NguyÖt vµ chÞ Ph­¬ng tr­ëng thó y thÞ trÊn ®· tiÕn hµnh tiªm phßng cho ®µn gia sóc , gia cÇm ë tÊt c¶ c¸c phè trªn ®Þa bµn trªn thÞ trÊn . 2. C¸ch tæ chøc mét ®ît tiªm phßng cho gia sóc Sau khi xuèng c¬ së æn ®Þnh chç ¨n chç ë xong th× chiÒu ngµy 21/03/2007 em ®­îc chÞ Ph­îng b¸o lµ ®i häp ë x· ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch tiªm phßng trªn ®Þa bµn cña thÞ trÊn, cuéc häp gåm c¸c vÞ trong ban khèikinh tÕ, tr­ëng ®oµn thanh niªn khuyÕn n«ng, tr­ëng c¸c khu phè, c¸n bé thó y ...Tõ ®ã bÇu ra ban chØ ®¹o ®ît tiªm phßng sau ®ã bµn kÕ ho¹ch tiªm phßng dù trï kinh phÝ lÞch tiªm phßng... Cuèi cïng tæng kÕt ®ît tiªm phßng cã ®Ò ra c¸c chØ tiªu. 3. KÕ ho¹ch tiªm bæ sung Sau khi tiªm phßng lë måm long mãng, tô huyÕt trïng, cóm gia cÇm, dÞch t¶ lîn... Th× ban chØ ®¹o tiªm phßng ®· lªn kÕ ho¹ch tiªm phßng bæ sung cho ®µn gia sóc gia cÇm nh­ E.coli, dÞch t¶ vÞt... TÊt c¶ c¸c lo¹i vaccine tiªm phßng trong giai ®o¹n nµy ®Òu ®­îc b¶o qu¶n ë 4-80C. Khi sö dông ®Ó vaccine ngoµi m«i tr­êng råi b¾t ®µu tiªm cho ®µn gia sóc gia cÇm.... Sau ®©y lµ kÕt qu¶ tiªm phßng cho ®µn gia sóc gia cÇm n¨m 2007 lo¹i gia sóc gia cÇm lo¹i vaccine liÒu l­îng sè con tiªm (con) tû lÖ(%) Tr©u bß tô huyÕt trïng 2ml/con 70 40 Lîn phã th­¬ng hµn tô huyÕt trïng dÞch t¶ kh¸ng thÓ E.coli 2ml/con 1.5ml/con 1ml/con 2ml/con 1850 2850 2850 1500 55,63 18,05 18.05 45.11 Gia cÇm cóm gµ dÞch t¶ vÞt 0.5ml/con 6000 2750 4. Phßng bÖnh Víi quy m« ch¨n nu«i ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, víi quy m« lín c¶ vÒ sè l­îng vµ quy m« ®µn nªn ®a sè ng­êi ch¨n nu«i ®· thùc hiÖn ph­¬ng ch©m "phßng lµ chÝnh" nªn c«ng t¸c phßng bÖnh vµ vÖ sinh thó y ®Ó ng¨n ngõa vµ phßng bÖnh x¶y ra cho ®µn gia sóc gia cÇm ®· ®­îc ng­êi d©n quan t©m vµ thùc hiÖn tèt nhÊt lµ ®èi víi c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i víi quy m« ®µn lín. 5. M¹ng l­íi c¸n bé thó y M¹ng l­íi c¸n bé thó y trªn ®Þa bµn thÞ trÇn rÊt máng chØ duy nhÊt cã 1 c¸n bé thó y b¸n chuyªn tr¸ch, do ®Þa bµn thÞ trÊn cã diÖn tÝch nhá hÑp, ch¨n nu«i v¬i quy m« ch­a thËt réng vµ nhiÒu nh­ c¸c x· xung quanh nªn c¸n bé thó y chØ lµm ë d¹ng c¸n bé hîp ®ång nªn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ch­a cao vµ c«ng viÖc còng ch­a thËt nhiÖt t×nh, quyÕt t©m nh­ c¸n bé chuyªn tr¸ch. C¸c chÕ ®é cho c¸n bé thó y nh­: b¶o hiÓm, nghØ khi èm ®au...Do ®ã sù ho¹t ®éng cña c¸n bé thó y trªn ®Þa bµn thÞ trÊn ch­a cao, ch­a m¹nh vµ hiÖu qu¶ ch­a cao. 6. C«ng t¸c vÖ sinh thó y. Do dÞch bÖnh x¶y ra nhiÒu nhÊt lµ mÊy n¨m gÇn ®©y do ®ã ý thøc ch¨n nu«i cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao, cho nªn c«ng t¸c vÖ sinh thó y, vÖ sinh phßng bÖnh, vÖ sinh chuång tr¹i ®­îc bµ con ch¨n nu«i quan t©m, ¸p dông vµ thùc hiÖn tèt nh­: vÖ sinh chuång tr¹i hµng ngµy, ®Þnh kú tÈy uÕ chuång tr¹i ...ChÝnh v× nhËn thøc ®ã mµ dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn gÇn ®©y ®· ®­îc h¹n chÕ vµ chØ x¶y ra lÎ tÎ víi sè l­îng Ýt nh­ng ®· ®­îc ®iÒu trÞ kÞp thêi vµ dËp t¾t ngay nªn kh«ng x¶y ra dÞch bÖnh lín. V× vËy ta cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh tèt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong ch¨n nu«i ®ång thêi nã cã mét ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c phßng trõ ng¨n ngõa dÞch bÖnh vµ tr¸nh g©y « nhiÔm m«i tr­êng xung quanh chuång nu«i. 7. ViÖc xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm ch¨n nu«i vµ phßng bÖnh tËt l©y lan ë c¸c gia ®×nh ch¨n nu«i t¹i thÞ trÊnth× hÇu hÕt ®· cã hè gom ph©n th¶i, ngoµi ra ®· cã mét sè gia ®×nh x©y dùng vµ sö dông lß Bioga ®Ó lÊy gas lµm s¶n phÈm ®un nÊu phôc vô cho gia ®×nh. Cø ®Þnh kú mçi mét løa ch¨n th¶ th× ng­êi ch¨n nu«i th­êng quÐt v«i khö trïng: c¸c hè gom sau mét thêi gian ng¾n ®Òu ®­îc r¶i líp v«i vµ chÊt th¶i ®Òu ®­îc ñ v«i... ®Ó lµm ph©n bãn cho c©y trång... ViÖc xö lý chÊt thµi ®­îc vËn ®éng vµ thùc hiÖn tèt t¹i c¸c hé gia ®×nh trong thêi gian qua ®iÒu nµy cã t¸c dông rÊt lín trong thêi gian mÊy n¨m gÇn ®©y v× dÞch bÖnh vµ rÊt rÔ l©y lan g©y ra ®¹i dÞch nh­ vËy viÖc xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm, vÖ sinh chuång tr¹i tèt ®· h¹n chÕ ng¨n ngõa sù l©y lan cña dÞch bÖnh trªn ®Þa bµn xung quanh. 8. Ho¹t ®éng cña c¸c quÇy thuèc C¸c hiÖu thuèc trªn ®Þa bµn thÞ trÊn cã ho¹t ®éng m¹nh vµ ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i ë ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c th«n x· xung quanh. Hä ®· kh«ng chØ biÕt kinh doanh bu«n b¸n riªng mµ cßn biÕt kÕt hîp, më réng ra nh­ b¸n thuèc, b¸n c¸m vµ ch¨n nu«i nh­ chó Trung, anh L©m... vµ c¸c quÇy thuèc nµy ®Òu ®­îc phÐp cña chi côc thó y B¾c Giang cho phÐp kinh doanh. 9. Ch÷a bÖnh * BÖnh s¸t nhau ë bß TriÖu chøng: bß c¸i: bß vµng ViÖt Nam cã träng l­îng 180 -200kg sau khi ®Î con nhiÒu giê con vËt hÇu nh­ kh«ng ra nhau, cã mïi h«i, dÞch ë ©m hé ch¶y ra, sê tay vµo trong thÊy nóm nhau vÉn cßn b¸m: bß sèt nhÑ. - ChÈn ®o¸n: bß bÞ bÖnh sãt nhau - §iÒu trÞ: Thôt röa tö cung b»ng dung dÞch Han-Iodine 50nl/2,5lÝt n­íc/lÇn/ngµy. B.complex 10ml/con/ngµy/lÇn tiªm b¾p Pha lo·ng Penicill×G cho vµo tö cung, ©m ®¹o ®Ó s¸t trïng LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ 2-3 liªn tôc KÕt qu¶: sè con ®iÒu trÞ 1 khái 1 ®¹t 100% Yªu cÇu ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt. * BÖnh s¸n l¸ gan bß: cã träng l­îng 200kg - TriÖu chøng: con vËt gÇy yÕu, ¨n Ýt, niªm m¹c nhît nh¹t, l«ng kh« xï x× dÎ nhæ nhÊt lµ ë däc 2 bªn s­ên, nhai l¹i kÐm, Øa ph©n lóc ®Æc lóc láng, hèc m¾t lâm. - ChÈn ®o¸n: bß bÞ s¸n l¸ gan. - §iÒu trÞ dertyl B: 4 viªn cho uèng KÕt qu¶ ®iÒu trÞ 2 con: khái 2 ®¹t 100%. * BÖnh phã th­¬ng hµn ë lîn: lîn con 2 th¸ng - TriÖu chøng: lîn sèt cao 41,50C; ¨n kÐm sau ®ã ®i t¸o, tiÕp lµ Øa ch¶y nÆng ph©n láng thèi kh¾m mµu vµng, n­íc lÉn m¸u, khã thë, ho nhiÒu saud dã thÊy cã con da bông, trong ®ui, ngùc tai ®á. - ChÈn ®o¸n: lîn bÞ bÖnh phã th­¬ng hµn - §iÒu trÞ: 4%Streptomycin: 25mg/kgP B.complex 2 ml/con chia 2 lÇn/ngµy. Cafein5%: 5ml/con chia 2 lÇn/ngµy. - KÕt qu¶ ®iÒu trÞ 6 con khái 5 con ®¹t 83%. * BÖnh tô huyÕt trïng lîn TriÖu chøng: sèt cao 410C, n»m l×, bá ¨n, ho nhiÒu, kh«i ngåi thë nh­ chã; hÇu s­ng, vïng do máng xuÊt hiÖn vÕt tÝm ®á, niªm m¹c tÝm t¸i. - ChÈn ®o¸n: lîn bÞ bÖnh tô huyÕt trïng - §iÒu trÞ: Gentamycin4%: 1ml/kgP B.complex: 2ml/con/lÇn - LiÖu tr×nh B + 5 ngµy. - KÕt qu¶ ®iÒu trÞ 4 con khái 4 ®¹t 100% * BÖnh viªm ruét cÊp ë chã - TriÖu chøng: ¨n Ýt, hay uèng n­íc, sèt cao 40 - 410C, hay n«n möa, ph©n lóc ®Çu t¸o sau tiªu ch¶y d÷ déi, ph©n tãe toµn n­íc, tanh kh¾m. - ChÈn ®o¸n: Viªm ruét cÊp - §iÒu trÞ: Streptomycin tiªm b¾p 20mg/kgP chia 2 lÇn/ngµy Atropin :1ml/con Promix :1ml/5kgP Glucoza30% :5ml/con LiÖu tr×nh 4 ngµy KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: 1 con khái 1 ®¹t 100 * Bªnh giun phæi ë bß - TriÖu chøng: con vËt ho nhiÒu, khã thë, n­íc mòi ch¶y, th©n nhiÖt 39,5 - 400C. Gia sóc ¨n Ýt. - ChÈn ®o¸n: Bß bÞ bÖnh giun phæi. - §iÒu trÞ: Levamizot: 1mg/7kgP tiªm b¾p, liÖu tr×nh 3 ngµy. - KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: 1 con khái 1 ®¹t 100%. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ I. KÕt luËn a, §èi víi ®Þa ph­¬ng Trong mét thêi gian thùc tËp t¹i thÞ trÊn Nh· Nam b¾t ®Çu tõ 20/03 ®Õn 15/04/2007. Em ®· ®­îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cña ®Þa ph­¬ng thÞ trÊn nhÊt lµ chÞ D­¬ng ThÞ Ph­îng tr­ëng thó y trÞ trÊn, Vi ThÞ BÝch Thuû c¸n bé khuyÕn n«ng vµ tr­ëng c¸c khu phè ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh trong thêi gian thùc tËp t¹i thÞ trÊn. Tuy thêi gian thùc tËp cã 4 tuÇn nh­ng qua thùc tÕ ch¨n nu«i t¹i ®Þa ph­¬ng ®· gióp em tr­ëng thµnh nªn rÊt nhiÒu vÒ chuyªn ngµnh còng nh­ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ch¨n nu«i cña bµ con thÞ trÊn nh­ vèn khoa häc kü thuËt thÞ tr­êng tiªu thô... vµ nh÷ng ®iuÒ nµy ®· gióp em cã thªm rÊt nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ ®Ò tõ ®ã em cã thÓ chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc, t­ duy, hµng trang... ®Ó cã thÓ trë thµnh mét ng­êi tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt tèt ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é ta nghÒ ®Ó sau ®ã cã thÓ lµm ®­îc nhiÒu ®iÒu tèt ®em l¹i lîi Ých thu nhËp cao cho ng­êi ch¨n nu«i ®ång thêi thóc ®Èy gãp phÇn nhá c«ng søc cña ban th©n m×nh bµ con ch¨n nu«i ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn. Qua thêi gian thùc tËp nµy em ®· cã c¬ héi vËn dông c¸c kiÕn thøc mµ thÇy c« gi¸o dËy ë tr­êng ®Ó em kiÓm nghiÖm vµo thùc tÕ ®Ó bæ sung, hoµn chØnh nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®­îc häc mét c¸ch thiÕt thùc nhÊt víi t×nh h×nh ch¨n nu«i. trªn c¬ së ®ã nã gióp em hoµn thiÖn thao t¸c kü thuËt cña chuyªn m«n, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho b¶n th©n, bªn c¹nh ®ã em ®· biÕt c¸ch tæ chøc mét chiÕn dÞch tiªm phßng trªn ®Þa bµn, c¬ së vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c lo¹i Vacxin vµ thuèc trong viÖc tiªm phßng vµ ®iÒu trÞ dù phßng sao cho cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tuy thÞ trÊn cã diÖn tÝch ®Êt canh t¸c, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn Ýt, t×nh h×nh ch¨n nu«i trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng còng kh«ng ph¸t triÓn m¹nh víi quy m« lín, v¶ vÒ sè l­îng lÉn c¬ cÊu ®µn vËt nu«i so víi c¸c x· xung quanh nh­ng còng ®· cã nhiªu gia ®×nh giµu nªn tõ ch¨n nu«i. Do kiÕn thøc chuyªn ngµnh hiÖn t¹i cña bän em häc ë tr­êng ch­a nhiÒu so víi c¸c khãa tr­íc nªn tr×nh ®é nhËn thøc vÒ chuyªn ngµnh ng¾n vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi cïng víi ng­êi n«ng d©n vÒ kü thuËt khoa häc tuy vËy víi kinh nghiÖm cña b¶n th©n tÝch lòy ®­îc th× nhiÒu gia ®×nh ®· trao ®æi, chØ b¶o cho em rÊt nhiÒu. Sau khi hoµn thµnh thêi gian thùc tËp nµy em c¶m thÊy m×nh tr­ëng thµnh h¬n nhiÒu vµcã niÒm tin h¬n ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc b»ng chÝn n¨ng lùc, tr×nh ®é cña b¶n th©n m×nh ®ång thêi cñng cè vµ cµng lµm t¨ng thªm lßng yªu ngµnh, yªu nghÒ cho em. Em sÏ cè g¾ng h¬n n÷a, kh«ng ngõng häc hái kinh nghiÖm ®Ó lµm tèt h¬n, tham kh¶o tµi liÖu chuyªn m«n ®Ó n©ng cao nhËn thøc vµ tay nghÒ cña ®­îc v÷ng vµng h¬n cho c«ng t¸c chuyªn m«n, chuyªn ngµnh sau nµy. Em høa sau nµy ra tr­êng sÏ ®em hÕt søc m×nh phôc vô cho ngµnh ch¨n nu«i thó y nãi riªng vµ ngµnh n«ng nghiÖp nãi chung, gãp phÇn thóc ®Çy nÒn n«ng nghiÖp n­íc nhµ ph¸t triÓn, ®­a ®êi sèng bµ con nh©n d©n ®­îc n©ng cao, lµm cho ®Êt n­íc ta ngµy giµu m¹nh, t­¬i ®Ñp h¬n ®Ó s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u vµ cã thÓ chuÈn bÞ tèt cho ngµnh n«ng nghiÖp ®ang trong giai ®o¹n héi nh©p WTO. II. Tån t¹i Qua thêi gian thùc tËp t¹i ®Þa ph­¬ng thÞ trÊn Nh· Nam em thÊy cßn mét sè tån t¹i sau mét sè vÊn ®Ò sauL - C¸ch ch¨n nu«i trong nh©n d©n vÉn cßn l¹c hËu, Ýt ®Çu t­ cho nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. - Tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ phßng bÖnh, vÖ sinh thó y cña nh©n d©n nhÊt lµ ng­êi ch¨n nu«i lÎ tÎ vÉn cßn ë møc thÊp ch­a thËt hiÓu biÕt nhiÒu. - HÖ thèng c¸n bé thó y chuyªn tr¸ch kh«ng cã nªn viÖc kiÓm tra dÞch bÖnh trªn ®µn gia sóc, gia cÇm vÉn cßn láng lÎo, ch­a th­êng xuyªn s¸t sao, chÆt chÏ ®­îc. - C«ng t¸c gièng gia sóc, gia cÇm cã chÊt l­îng ch­a cao vµ vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. III. §Ò nghÞ - Qua thêi gian thùc tËp 4 tuÇn t¹i trÞ trÊn c¬ b¶n lµ tèt, song em rÊt mong c¸c bé thó y c¬ së cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc tiªm phßng vµ ®iÒu trÞ cho ®µn gia sóc, gia cÇm trªn ®Þa bµn ngµy cµng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn cã nhiÒu tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®Ó h­íng dÉn bµ con hiÓu biÕt thªm vÒ t¸c h¹i cña dÞch bÖnh ®èi víi gia sóc, gia cÇm. - Tæ chøc m¹ng l­íi c¸n bé thó y cã kinh nghiÖm, kiÓm tra kiÓm so¸t giÕt mæ, c¸c chèt kiÓm dÞch ®Ó phßng dÞch bÖnh l©y lan qua s¶n phÈm. - §Þa ph­¬ng vµ tr¹m cÇn khen th­ëng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c, c¸c gia ®×nh lµm kinh tÕ giái ®Æc biÖt lµ trong ch¨n nu«i. - Ban l·nh ®¹o thÞ trÊn cïng c¸n bé khuyÕn n«ng cÇn m¹nh d¹n khuyÕn khÝch bµ con nh©n d©n ®­a c¸c gièng chÊt l­îng cao vµ s¶n xuÊt vµ tù m×nh häc hái ®Ó trang bÞ kiÕn thøc vÒ ch¨n nu«i phßng trÞ bÖnh, vÖ sinh thó y ®Õn tõng hé gia ®×nh. KhuyÕn khÝch, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i theo quy m« trang tr¹i, ®Çu t­ vèn ®Õn c¸c hé n«ng d©n cßn gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ, qu¶n lý tèt h¬n vÒ c«ng t¸c gièng, thøc ¨n, dÞch vô thó y... b, §èi víi nhµ tr­êng §Ò nghÞ nhµ tr­êng vµ khoa th­êng xuyªn liªn hÖ víi c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó gióp häc sinh, sinh viªn vÒ c¸c c¬ së thùc tËp ®iÒu nµy gióp cho häc sinh, sinh viªn cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi thùc tÕ nhiÒu h¬n vµ n©ng cao tay nghÒ sau nµy ®Ó khi häc sinh, sinh viªn ra tr­êng kh«ng cßn bì ngì vÒ chuyªn m«n vµ tay nghÒ cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc 5. M¹ng l­íi c¸n bé thó y 15 6. C«ng t¸c vÖ sinh thó y. 15 7. ViÖc xö lý chÊt th¶i, s¶n phÈm ch¨n nu«i vµ phßng bÖnh tËt l©y lan 15 8. Ho¹t ®éng cña c¸c quÇy thuèc 16 9. Ch÷a bÖnh 16 KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 19 I. KÕt luËn 19 II. Tån t¹i 20 III. §Ò nghÞ 21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang.doc