Tình hình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000

Tình hình XK của VN giai đoạn 1986 - 2000 ĐỀ CƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU. PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC “ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU” I. Xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 1. Khái niệm xuất khẩu 2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 3. Nhiệm vụ của xuất khẩu. II. Chiến lược “ Hướng về xuất khẩu” 1. Khái niệm. 2. Nội dung - Các chính sách thường sử dụng. 3. Ý nghĩa của chiến lược này đối với sự phát triển kinh tế. PHẦN 2: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2000. I. Các chính sách và biện pháp mà Nhà nước ta đã và đang sử dụng. 1. Quá trình đổi mới cơ chế chính sách xuất khẩu. 2. Các chính sách và biện pháp cụ thể. II. Kết quả của hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn 1986 - 2000. III. Những hạn chế , tồn tại và thách thức trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. PHẦN 3: MỘT VÀI HƯỚNG MỞ CHO THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC “ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU”. I. Chiến lược “ Hướng về xuất khẩu ” ở một số nước ASEAN và châu Á. 1. Quá trình thực hiện. 2. Các chính sách và biện pháp của các nước NICs châu Á. II. Một vài hướng mở cho thương mại Việt Nam khi phát triển chiến lược “ Hướng về xuất khẩu ” 1. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất. 2. Xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 3. Chủ động hội nhập quốc tế 4. Chính sách tỷ giá hối đoái hợp lý. 5. Thị trường xuất khẩu. 6. Thực hiện xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu. KẾT LUẬN. PHỤ LỤC. TÀI LIỆU THAM KHẢO ***

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hñ yÕu cña Trung quèc lµ NhËt B¶n vµ Mü ®Æc biÖt gi¸ trÞ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü cã sù t¨ng lªn m¹nh mÏ. Nh­ Trung Quèc, ®ã còng lµ c¸c thÞ tr­êng quan träng vµ chñ yÕu cña ViÖt Nam. V× vËy, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO sÏ dÉn ®Õn sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña ViÖt Nam ®èi víi c¸ hµng hãa cña Trung Quèc ë c¸c thÞ tr­êng dã. 8. §Çu t­ gi¶m. D­íi khuynh h­íng héi nhËp thÕ giíi, ngµy nay c¸c c«ng ty ®a quèc gia ph¶i thÓ hiÖn ®­îc vai trß quan träng vµ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Nh­ng, h¬n 90% c¸c c«ng ty ®ã l¹i thuéc vÒ c¸c n­íc ph¸t triÓn, chiÕm kho¶ng 40% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn thÕ giíi vµ h¬n 60% th­¬ng m¹i thÕ giíi. §èi víi ViÖt Nam, mÆc dï khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ cho tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n­íc ta (b¶ng 5), sù gãp phÇn cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia vÉn bÞ h¹n chÕ. MÆt kh¸c, nÕu c¸c c«ng ty ®ã ®Çu t­ vµo ViÖt Nam th× c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam sÏ ®­îc xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng víi nh·n m¸c cña m×nh. V× vËy, hµng hãa cña ViÖt Nam vÉn ch­a co ®­îc danh tiÕng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Còng cÇn ®­îc biÕt r»ng viÖc suy gi¶m FDI vµo ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ NhËt B¶n, sÏ cã t¸c ®éng xÊu ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña n­íc ta. B¶ng 7: Sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. §¬n vÞ: % C¸c doanh nghiÖp XuÊt khÈu NhËp khÈu 1997 1999 1997 1999 Doanh nghiÖp Nhµ n­íc 70 57 68 53 DN ngoµi khu vùc Nhµ n­íc 10 15 4 14 DN cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 20 28 28 33 Nguån: Bé Th­¬ng m¹i vµ Tæng côc h¶i quan. PhÇn 3: Mét vµi h­íng më cho th­¬ng m¹i ViÖt Nam khi ph¸t triÓn chiÕn l­îc “ H­íng vÒ xuÊt khÈu”. I. ChiÕn l­îc “ H­íng vÒ xuÊt khÈu ” ë mét sè n­íc ASEAN vµ ch©u ¸. 1. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn. LÞch sö c«ng nghiÖp hãa cña c¸c n­íc NICs ch©u ¸ lµ qu¸ tr×nh l©u dµi chñ yÕu diÔn ra d­íi m« h×nh thay thÕ nhËp khÈu vµ h­íng vµo xuÊt khÈu. Sù kÐm hiÖu qu¶ cña chiÕn l­îc tr­íc lµ më ®Çu cho chiÕn l­îc sau. TiÕp thu nh÷ng lý thuyÕt chÝnh thèng vÒ ph¸t triÓn cña nh÷ng thËp kû 50 vµ 60, chiÕn l­îc c«ng nghiÖp hãa h­íng vÌ xuÊt khÈu ®· coi träng c¶ ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®Èy nhanh c«ng nghiÖp hãa, tõng b­íc tiÕn ®Õn ®é tr­ëng thµnh vÒ kü thuËt vµ ph¸t triÓn toµn diÖn, chiÕn l­îc “ H­íng vÒ xuÊt khÈu ” chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®Õn môc tiªu. ChiÕn l­îc “ H­íng vÒ xuÊt khÈu ” ë c¸c n­íc NICs ch©u ¸ ®­îc chia lµm hai giai ®o¹n râ rÖt vµ ®­îc ®Æc tr­ng bëi sù thay ®æi kh¸ c¨n b¶n c¬ cÊu c«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ dung l­îng hµng xuÊt khÈu t¨ng lªn, hµng hãa xuÊt khÈu thay ®æi theo chiÒu s©u víi sù n©ng cÊp rÊt lín vÒ chÊt l­îng vµ chñng lo¹i nhê vËn dông nh÷ng bÝ quyÕt vÒ c«ng nghÖ vµ qu¶n lý. - Giai ®o¹n 1 lµ thêi kú ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhê xuÊt khÈu hµng tiªu dïng cã dung l­îng lao ®éng lín, vèn nhá vµ kü thuËt ë møc trung b×nh. - Giai ®o¹n 2: ®Ó quyÕt ®Þnh b­íc chuyÓn tiÕp sang giai ®o¹n cao h¬n cã ba yÕu tè c¬ b¶n: 1/ TÝch lòy c¬ b¶n; 2/ ViÖc thay ®æi lîi thÕ so s¸nh; 3/ ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ trong viÖc ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ( Hµn Quèc, §µi loan, Singapore lµ 3 n­íc cã ®­îc 3 yÕu tè nµy sím nhÊt). Néi dung: ®­îc më ®Çu ë mçi n­íc vµo thêi ®iÓm kh¸c nhau nh­ng ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung: tèc ®é t¨ng tr­ëng cao tiÕp tôc ®­îc gi÷ v÷ng nhê xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã dung l­îng vèn lín vµ hµm l­îng kü thuËt cao. 2. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña c¸c n­íc NICs ch©u ¸. 2.1. Thu hót m¹nh mÏ t­ b¶n cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi vµo c¸c ngµnh xuÊt khÈu th«ng qua mét sè chÝnh s¸ch: - ¸p dông hÖ thèng thuÕ vµ quan thuÕ ­u ®·i ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi: + MiÔn hoÆc gi¶m thuÕ thu nhËp, thuÕ c«ng ty, thuÕ tµi s¶n cho nh÷ng nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nÕu hä tham gia c¸c dù ¸n cã kh¨ n¨ng c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, nh÷ng dù ¸n ®ßi hái kü thuËt chÝnh x¸c cao hoÆc ®ßi hái khèi l­îng vèn lín, nh÷ng dù ¸n ®­îc xem lµ c¬ b¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n hoÆc t­ s¶n ®Þa ph­¬ng khã thùc hiÖn ®­îc, nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c khu vùc mËu dÞch tù do, khu chÕ biÕn xuÊt khÈu, nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cña t­ b¶n ®Þa ph­¬ng. + Cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc quyÒn lùa chän hîc lµ miÔn 100% thuÕ trong 5 n¨m hoÆc ®Þnh gi¸ thÊp ®Æc biÖt ®èi víi t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp míi. + Cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµidc miÔn thuÕ nhËp khÈu c¸c nguyªn liÖu hoÆc t­ liÖu s¶n xuÊt trong nh÷ng ngµnh n»m trong diÖn ­u tiªn cña nhµ n­íc. + ThuÕ kinh doanh (quy ®Þnh ph¶i nép tèi ®a 22% thu nhËp) cã thÓ ®­îc gi¶m nÕu c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thu hót vèn vµ kü thuËt cao. + MiÔn thuÕ 100% ®èi víi c¸c kho¶n dù tr÷ mµ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¨ng ký gi÷ l¹i ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ, söa ch÷a m¸y mãc vµ n©ng cÊp hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i. - KhuyÕn khÝch ¸p dông khoa häc - kü thuËt trong c¸c c«ng ty n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi ®Þa ph­¬ng. + MiÔn hoµn toµn thuÕ c«ng ty cho nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, khuyÕn khÝch ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai, n©ng cao chÊt l­îng, kiÓm so¸t chÆt chÏ vÊn ®Ò « nhiÔm. Nh÷ng kho¶n chi cho nghiªn cøu vµ triÓn khai ®­îc tÝnh nh­ lµ sè vèn gi÷ l¹i ®Ó chi phÝ vËn hµnh s¶n xuÊt. + §¬n gi¶n tíi møc tèi ®a thñ tôc cÊp phÐp nhËp c«ng nghÖ nÕu thêi gian sö dông c«ng nghÖ ®ã d­íi 10 n¨m vµ quy ®Þnh møc thuª, nh­îng c«ng nghÖ d­íi 10% gi¸ trÞ b¸n ra thuÇn tóy. + C¸c giÊy phÐp nhËn c«ng nghÖ n­íc ngoµi cã thÓ ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ b¸o c¸o víi bé chñ qu¶n vµ b¶o ®¶m kh«ng lµm sai chÊt l­îng mµ n­íc xuÊt khÈu c«ng nghÖ quy ®Þnh. - Níi láng nh÷ng quy ®Þnh vÒ tû lÖ ®Çu t­, håi h­¬ng vèn, lîi nhuËn vµ t¸i ®Çu t­. + Thay cho viÖc giíi h¹n tû lÖ ®Çu t­ n­íc ngoµi tèi ®a lµ 50% vèn cè ®Þnh, c¸c n­íc nµy cho phÐp vèn cña n­íc ngoµi cã thÓ chiÕm tõ 50 ®Õn 100% tïy theo thø tù ­u tiªn trong c¸c ngµnh. §èi víi dù ¸n mµ vèn cña n­íc ngoµi chiÕm d­íi 50% th× ®¬n xin phÐp ®­îc tù ®éng phª chuÈn ngay lËp tøc sau khi nép, cßn nÕu trªn 50% th× chØ cÇn bé chñ qu¶n h÷u quan xem xÐt. + C«ng b»ng trong ®èi xö gi÷a c¸c h·ng n­íc ngoµi vµ trong n­íc. + Cho phÐp håi h­¬ng vèn vµ lîi nhuËn vÒ n­íc bÊt kú lóc nµo, xãa bá thêi h¹n 2 n¨m cho viÖc håi h­¬ng sau khi ®Çu t­. + Xo¸ bá nh÷ng quy ®Þnh h¹n chÕ ph¹m vi t¸i ®Çu t­ cña t­ b¶n n­íc ngoµi, cho phÐp t¸i ®Çu t­ kh«ng chØ thùc hiÖn trong khu«n khæ c«ng ty ®· cã vèn gèc mµ cã thÓ ®Çu t­ vµo dù ¸n hoµn toµn míi. + Rót ng¾n danh môc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thuéc lo¹i cÊm hoÆc h¹n chÕ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi (nh­ ngµnh dÞch vô c«ng céng hoÆc nh÷ng ngµnh g©y tæn h¹i tíi m«i tr­êng sinh th¸i ...) - Thµnh lËp ®Æc khu kinh tÕ d­íi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau khu chÕ xuÊt, khu mËu dÞch tù do. Nh÷ng khu nµy ®­îc khoanh l¹i trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh, trong ®ã t­ b¶n n­íc ngoµi ®­îc phÐp më doanh nghiÖp, ®Çu t­ vèn mét c¸ch tù do, hä ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i vÒ thuÕ vµ quan thuÕ, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc ®¬n gi¶n hãa ®Õn møc tèi ®a, h¹ tÇng c¬ së ®­îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ... nh»m t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ ®Çu t­ dÔ chÞu ®èi víi c¸c c«ng ty t­ b¶n n­íc ngoµi. 2.2. Tù do hãa nhËp khÈu ®i kÌm víi c¶i c¸ch tû gi¸: ®Ó ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cao, c¸c n­íc kh«ng nh÷ng thu hót vèn vµo ngµnh xuÊt khÈu mµ cßn tù do hãa nhËp khÈu ®i kÌm víi chÝnh s¸ch míi vÒ l·i suÊt vµ chèng l¹m ph¸t. Trong bèi c¶nh tõng n­íc, trong tõng thêi kú c¸c n­íc ®· cã sù khÐo lÐo vµ linh ho¹t b¶o ®¶m tÝnh thêi gian cña viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸, quan thuÕ ®i kÌm víi nh÷ng trî cÊp xuÊt khÈu lµ nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó chÝnh phñ ng¨n ngõa gi¸ nhËp khÈu v­ît lªn cao h¬n gi¸ xuÊt khÈu vµ b¶o hé cho s¶n xuÊt xuÊt khÈu. Kinh nghiÖm cña Hµn Quèc vµ §µi Loan cho thÊy râ ®iÒu nµy. 2.3. Thu hót c«ng nghiÖp n­íc ngoµi vµ ph¸t triÓn khoa häc - kü thuËt phôc vô cho xuÊt khÈu: thêi kú ®Çu ë møc ®é kü thuËt thÊp vµ trung b×nh c¸c n­íc NICs ch©u ¸ chØ thuÇn tóy d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi ®Ó l¾p r¸p hoÆc gia c«ng s¶n phÈm cho c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. DÇn dÇn ®æi míi c¬ cÊu ngµnh tõ dung l­îng kü thuËt thÊp vµ lao ®éng cao sang s¶n phÈm cã hµm l­îng vèn lín, kü thuËt vµ tr×nh ®é tay nghÒ cao h¬n th× tÊt c¶ nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch trong chÝnh phñ ®Òu hiÓu râ tÇm quan träng sèng cßn cña c¶i tiÕn kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ ®èi víi c¸c n­íc nghÌo tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ hä. Do vËy, c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ ®· trë thµnh mèi quan t©m nhiÒu h¬n cña kh«ng chØ nhµ n­íc mµ cña c¶ c¸c c«ng ty t­ nh©n. §­îc thÓ hiÖn c¸c biÖn ph¸p: - TËp trung tµi chÝnh ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai tõ c¸c viÖn nghiªn cøu kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc hÑp nh­ phÇn mÒm m¸y tÝnh, ®éng c¬ ®iªzen, b¸n dÉn ... ®Õn c¸c lÜnh vùc réng nh­ dù ¸n quèc gia vÒ nghiªn cøu vµ triÓn khai, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn biÓn ... - Hç trî vÒ thuÕ ®ãng vai trß thóc ®Èy tiÕn bé. C¸c n­íc ban hµnh nhiÒu hÖ thèng thuÕ ­u ®·i kh¸c nhau cho viÖc nghiªn cøu vµ triÓn khai: miÔn thuÕ thu nhËp cho c¸c kho¶n chi cho ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn nh©n lùc vµ kü thuËt; phÇn lîi nhuËn ®­îc gi÷ l¹i cho nghiªn cøu vµ triÓn khai còng ®­îc miÔn hoµn toµn thuÕ c«ng ty. Nh÷ng c«ng ty thµnh lËp phßng thÝ nghiÖm riªng ®­îc miÔn 8% thuÕ c«ng ty vµ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n phÝ tæn cho c¸c thiÕt bÞ cña phßng thÝ nghiÖm (nÕu s¶n phÈm nµy lµ s¶n phÈm néi ®Þa th× ®­îc miÔn 10%), ... - Bªn c¹nh nh÷ng hç trî vÒ thuÕ, tµi chÝnh ®Ó thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt, vÊn ®Ò ®µo t¹o tay nghÒ cho ®éi ngò lao ®éng ®­îc chÝnh phñ còng nh­ c¸c c«ng ty t­ nh©n rÊt quan t©m. Cã thÓ thÊy râ r»ng nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp ®· ®­îc ¸p dông ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn xuÊt khÈu cña c¸c n­íc NICs ch©u ¸ ®· cã nh÷ng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c n­íc nµy. II. Mét vµi h­íng më cho th­¬ng m¹i ViÖt Nam khi ph¸t triÓn chiÕn l­îc “ H­íng vÒ xuÊt khÈu ” Víi nh÷ng h¹n chÕ vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam vµ bµi häc cña c¸c n­íc NICs trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu ®­îc ®Ò cËp ë c¸c phÇn trªn vµ ®Ó giµnh thÕ chñ ®éng trªn th­¬ng tr­êng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngoµi n­íc víi ®Çy ®ñ ý nghÜa chiÒu réng vµ chiÒu s©u, Nhµ n­íc ta vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: 1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, tr­íc hÕt lµ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp vµ thñy, h¶i s¶n, tõ ®ã chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ tróng vµ hiÖu qu¶ cao. B­íc chuyÓn dÞch ®ã ph¶i xuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n tÝch, dù b¸o, dù ®o¸n ®Æc ®iÓm vµ xu h­íng ph¸t triÓn, diÔn biÕn tiªu dïng thÕ giíi vµ khu vùc ®Ó kh«ng cßn nghÞch c¶nh s¶n xuÊt tù do, manh món, bÞ ®éng ch¹y theo biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng råi chÆt ph¸ cµ-phª trång tiªu, chÆt tiªu trång v¶i, trång khãm; biÕn ruéng hoÆc rõng phßng hé thµnh ®Çm nu«i t«m, c¸, kh«ng may t«m c¸ chÕt hµng lo¹t... l¹i tr¾ng tay... V× vËy, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ph¶i g¾n liÒn víi th©m canh, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, ®Ò phßng rñi ro, rít gi¸ lo¹i c©y nµy, con nµy th× cã c©y kh¸c, con kh¸c ®­îc gi¸ bï l¹i. Thêi gian thu ho¹ch lµ theo thêi vô nh­ng ph¶i øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt phÊn ®Êu n©ng gi¸ trÞ kinh tÕ trªn mçi hÐc-ta gieo trång. Cã nh­ thÕ chóng ta míi h¹n chÕ viÖc bÞ ®éng vÒ gi¸ c¶ vµ søc tiªu thô ë c¸c thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Theo Phã Thñ t­íng NguyÔn C«ng T¹n, c¶ n­íc kh«ng nªn më réng ®Êt trång lóa n÷a, mµ chØ giíi h¹n ë møc d­íi 4 triÖu ha ®Ó cã tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc 31-32 triÖu tÊn, trong ®ã xuÊt khÈu æn ®Þnh ®­îc 4 triÖu tÊn g¹o lµ hîp lý råi. DiÖn tÝch khai hoang, vì hãa nªn trång c©y kh¸c, con kh¸c, thËm chÝ khoanh vïng c¶i t¹o l¹i ë mét sè diÖn tÝch ®Ó nu«i trång thñy s¶n (t«m, c¸, ba ba, c¸ sÊu...) nÕu thÊy lîi h¬n trång lóa. §Êt ®åi trung du th× trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy hoÆc dµi ngµy, kh«ng nªn ®eo ®uæi trång lóa mµ ra c«ng ®¾p ®Ëp, x©y dùng m­¬ng m¸ng, cèng t­íi tiªu tèn kÐm, bëi lÏ tÊt c¶ ®Òu ph¶i tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. An toµn l­¬ng thùc ph¶i xÐt trong ph¹m vi c¶ n­íc. Tãm l¹i, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm c©y trång, vËt nu«i, thùc hiÖn chiÕn l­îc bäc lãt cho nhau... lµ mét vÊn ®Ò lín vµ cÊp b¸ch trong nÒn kinh tÕ më cöa, héi nhËp. Hai lµ, n©ng cao tû lÖ s¶n phÈm chÕ biÕn tinh trong xuÊt khÈu. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao, gi¸ thµnh h¹, ®ñ søc c¹nh tranh, s¸nh vai víi hµng hãa cïng lo¹i trªn mét th­¬ng tr­êng. §Æc biÖt lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thñy, h¶i s¶n. N¨m 1990, s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn tinh míi ®¹t 8%, hiÖn nay lªn gÇn 40%, ®­îc coi lµ mét b­íc tiÕn nhanh nh­ng vÉn rÊt chËm so víi tèc ®é më cöa, héi nhËp cña kinh tÕ thÞ tr­êng thêi ®æi míi. XuÊt khÈu s¶n phÈm th«, d­íi d¹ng nguyªn liÖu cã nghÜa lµ mÊt ®i 3/4 lîi nhuËn do ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ chÕ biÕn ®em l¹i. Nguyªn liÖu v« cïng quan träng bëi kh«ng cã nguyªn liÖu th× c«ng nghiÖp chÕ biÕn triÖt tiªu. MÆt kh¸c s¶n xuÊt ra nguyªn liÖu kh«ng ®­îc phÐp ®Ó phÇn lín lîi nhuËn tuËt khái tay. V× vËy, ph¶i huy ®éng néi lùc, tr­íc hÕt lµ tõng doanh nghiÖp ph¶i tù ®Çu t­ vèn, thiÕu th× vay ng©n hµng ®Ó cïng Nhµ n­íc h×nh thµnh c¸c côm c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao, khÐp kÝn, khai th¸c, tËn dông nguyªn liÖu, phÕ liÖu cña nhau ®Ó lµm ra nhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu hoÆc tiªu dïng trong n­íc cã søc c¹nh tranh lín. TÊt nhiªn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò lín kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu vµ cµng kh«ng thÓ "c«ng nghÖ hãa c«ng nghiÖp chÕ biÕn" mét c¸ch å ¹t, kh«ng nghÜ tíi ®i t¾t ®ãn ®Çu, bÊt chÊp thÞ tr­êng cÇn nhiÒu hay Ýt. Nãi c¸ch kh¸c, nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó sím cã nhiÒu s¶n phÈm tinh, gi¸ thµnh h¹ mµ thÕ giíi ®ang cÇn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tån t¹i cña tõng doanh nghiÖp vµ c¶ nÒn kinh tÕ h­íng ngo¹i, vµ cµng quyÕt ®Þnh h¬n khi hµng rµo thuÕ quan, phi thuÕ quan gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­íc ®­îc dì bá hoµn toµn. Tãm l¹i, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt chÝnh lµ ®Ó h¹n chÕ rñi ro, hç trî cho nhau khi x¶y ra sù cè "®­îc mïa, rít gi¸" hay "®­îc gi¸, mÊt mïa". Nh­ng ®iÒu ®ã ch­a thÓ ®¸p øng trän vÑn yªu cÇu cña ng­êi s¶n xuÊt vµ lîi Ých toµn côc khi ch­a cã nÒn c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao xuÊt khÈu. §ã lµ biÖn chøng cña sù ph¸t triÓn ®Ó chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ. 2. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho xuÊt khÈu. NÒn kinh tÕ n­íc ta chñ yÕu lµ s¶n xuÊt nhá, c¬ cÊu s¶n xuÊt thay ®æi chËm, l¹c hËu, tû träng cña khu vùc chÕ biÕn, chÕ t¹o trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cßn thÊp, c¸c s¶n phÈm th« vÉn chiÕm tû träng lín, c«ng nghÖ kü thuËt cßn l¹c hËu nªn chÊt l­îng s¶n phÈm thÊp.V× vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi thÊp vµ gi¸ thÊp h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c n­íc kh¸c do ®ã lµm gi¶m doanh thu xuÊt khÈu. §Ó t¨ng nhanh nguån hµng xuÊt khÈu, n­íc ta kh«ng chØ tr«ng chê vµo khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn còng kh«ng chØ dùa vµo viÖc thu mua s¶n phÈm thõa nh­ng rÊt bÊp bªnh cña nÒn s¶n xuÊt nhá, ph©n t¸n hoÆc b»ng lßng víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c c¬ sá c«ng nghiÖp hiÖn cã mµ ph¶i x©y dùng thªm nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, cã chÊt l­îng cao, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Muèn vËy ®Çu t­ lµ biÖn ph¸p cÇn ®­îc ­u tiªn ®Ó gia t¨ng xuÊt khÈu vµ Nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ cho xuÊt khÈu th«ng qua mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p sau: - §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ së, nhµ m¸y chÕ biÕn hiÖn ®¹i ®Ó cã thÓ øng dông khoa häc, c«ng nghÖ ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n, v©n chuyÓn, dÞch vô. Chó träng ®Çu t­ xÊy dùng gi÷a kh©u s¶n xuÊt, chÕ biÕn, cung cÊp nguyªn liÖu, h¹n chÕ tíi møc tèi ®a tû träng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm th« vµ s¬ chÕ, n©ng nhanh tû träng s¶n phÈm chÕ biÕn, nhÊt lµ s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao trong kim ng¹ch xuÊt khÈu, t¨ng mÆt hµng vµ tû träng s¶n phÈm chÕ biÕn cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao. §Çu t­ x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt: (EPZ – exports production zone ) Ta biÕt r»ng EPZ lµ khu vùc s¶n xuÊt ®­îc ph©n t¸ch vÒ mÆt ®Þa lý nh»m môc ®Ých thu hót vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp h­íng vÒ XK.Cã thÓ thÊy râ rµng nh÷ng lîi Ých to lín mµ c¸c EPZ mang l¹i: + Thu hót vèn vµ c«ng nghÖ + T¨ng c­êng kh¶ n¨ng XK t¹i chç +Gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng +Gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ViÖt Nam cho ®Õn nay cã 5 khu chÕ xuÊt lín ®Òu do ChÝnh phñ thµnh lËp vµ qu¶n lý theo chÕ ®é 1 cöa,nh­ng ho¹t ®éng vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh hiÖu qu¶,®Æc biÖt lµ ë miÒn B¾c.TÝnh kÐm hiÖu qu¶ nµy chñ yÕu xuÊt ph¸t tõ c¬ së h¹ tÇng cßn yÕu kÐm ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®©ï t­ ; c«ng t¸c qu¶n lý cßn kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng ®ång ®Òu ; ho¹t ®éng xóc tiÕn qu¶ng c¸o ch­a ®­îc coi träng vµ ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp . §Ó c¸c EPZ thËt sù mang l¹i hiÖu qu¶ chóng ta kh«ng thÓ ngåi chê vèn ®Çu t­ .Sau ®©y lµ 1 sè gi¶i ph¸p: + Kh¾c phôc tõng b­íc nh÷ng yÕu kÐm vÒ h¹ tÇng kü thuËt : ChÝnh phñ th«ng qua c¸c tØnh,thµnh phè cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî b»ng nguån vèn ng©n s¸ch cho c¸c h¹ng môc vÒ ®Òn bï,gi¶i to¶ san lÊp mÆt b»ng còng nh­ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt .§ång thêi c¸c tØnh thµnh phè cã sù t¸c ®éng vµ kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ xóc tiÕn ®Çu t­,triÓn khai c¸c dù ¸n h¹ tÇng quan träng trong khu vùc l·nh thæ + C¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ: HiÖn nay c«ng t¸c nµy còng ®ang ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt .C¸ch lµm nµy rÊt nªn ®­îc ¸p dông cho c¸c vïng kh¸c .§ã lµ: ®Èy m¹nh c¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi,thùc hiÖn c¸c dÞch vô c«ng miÔn phÝ nhanh chãng cÊp phÐp ®Çu t­. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ lµm ®Çu mèi phèi hîp víi V¨n phßng kiÕn tróc s­ tr­ëng vµ Së tµi chÝnh vËt gi¸ lËp tæ c«ng t¸c ®Æc tr¸ch cung c©ps th«ng tin cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vÒ gi¸ thuª ®Êt vµ ®Þa ®iÓm ®Çu t­ trong thêi gian kh«ng qu¸ 2 ngµy kÓ tõ khi cã yªu cÇu.Së sÏ th­êng xuyªn xem xÐt danh s¸ch c¸c dù ¸n ®ang t­ vÊn cÊp phÐp ®Ó Së cã biÖn ph¸p hç trî vµ h­íng ®Én ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Ngoµi ra ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho nhµ ®Çu t­ ,c¸c Së KH-§T nªn ®Þnh kú lµm viÖc víi Bé KH-§T vµ c¸c Bé,ngµnh liªn quan ®Ó xem xÐt c¸c dù ¸n ®· nép hå s¬ nh­ng ch­a ®­îc cÊp phÐp,nghiªn cøu ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt. + Kh¾c phôc vÊn ®Ò gi¸ thuª ®Êt vµ ®iÖn n­íc cao §©y lµ ®iÓm mÊu chèt nh»m gi¶m ®i nh÷ng phµn nµn ,v­íng m¾c cña nhµ ®Çu t­.ChÝnh phñ cÇn cã chÝnh s¸ch tõng b­íc gi¶m gi¸ thuª h¹ tÇng trong c¸c EPZ.T¹i héi th¶o ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t¹i Singapore ,¤ng TrÇn Xu©n Gi¸ ,Bé tr­ëng Bé KH-§T cña ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ ®iÒu chØnh mét b­íc gi¶m gi¸ vµ phÝ dÞch vô trong n¨m 2001 .Tuy nhiªn cho ®Õn nay vÉn ch­a cã v¨n b¶n h­íng ®Én nµo ®­îc ban hµnh. Theo «ng N.B×nh – tr­ëng ban qu¶n lý c¸c KCN-KCX Hµ Néi cho biÕt,s¾p tíi UBND TP Hµ Néi sÏ lµm viÖc víi Bé tµi chÝnh ®Ó tr×nh ChÝnh phñ cho phÐp ¸p dông c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo Hµ Néi :®­îc miÔn thuÕ ®Êt 2 n¨m ®Çu vµ gi¶m 25% trong 2 n¨m tiÕp theo;®èi víi c¸c dù ¸n thuéc danh môc c¸c dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t­ sÏ ®­îc miÔn 7 n¨m ®Çu vµ gi¶m 50% trong 3 n¨m tiÕp theo + T¹o m«i tr­êng ®Çu t­ réng vµ s©u Ho¹t ®éng nµy nh»m gãp phÇn hÊp ®Én nhµ ®Çu t­ ®ång thêi chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t­ .Thu hót ®Çu t­ vµo réng kh¾p c¸c lÜnh vùc nh­ chÕ biÕn thùc phÈm c¬ khÝ ,®iÖn tö, ho¸ chÊt,nhùa cao su ,dÖt may,giµy da ,du lÞch,vËn t¶i,b­u chÝnh viÔn th«ng ,c«ng nghÖ phÇn mÒm,h¹ tÇng kü thuËt.§ång thêi t¹o mét chuçi nh÷ng ngµnh ®ång bé cho mçi lÜnh vùc s¶n xuÊt . + Chó träng ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé qu¶n lý cho c¸c EPZ nh»m phôc vô t×nh tr¹ng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c¸c EPZ kh«ng ®ång ®Òu nh­ hiÖn nay .ChÝnh phñ còng nh­ c¸c tØnh, thµnh phè ,Ban qu¶n lý EPZs nªn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o chÝnh quy,ng¾n h¹n nh»m t¹o mét ®éi ngò cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cao cho EPZs 3. §æi míi chÝnh s¸ch vµ kiÖn toµn hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ: Th«ng qua viÖc t¹o lËp m«i tr­êng tµi chÝnh lµnh m¹nh ,th«ng tho¸ng gãp phÇn duy tr× c©n ®èi lín trong nÒn kinh tÕ vËn dông linh ho¹t,cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ: - X¸c lËp c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ng©n hµng theo xu h­íng th¶ næi cã ®iÒu tiÕt l·i suÊt theo cung - cÇu trªn thÞ tr­êng, tõng b­íc b·i bá viÖc khèng chÕ l·i suÊt trÇn. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ tiÒn tÖ víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng, thÝch hîp nh»m thu hót c¸c nguån vèn dµi h¹n vµ trung h¹n. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, ®©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thóc ®Èy héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. - TiÕp tôc x©y dùng vµ kiÖn toµn hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong n­íc vµ víi th«ng lÖ quèc tÕ, ®¬n gi¶n hãa c¸c s¾c thuÕ, tõng b­íc ¸p dông hÖ thèng thuÕ thèng nhÊt, kh«ng ph©n biÖt s¾c thuÕ ¸p dông gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh, l©u dµi cña chÝnh s¸ch thuÕ trong ®ã: ®èi víi thuÕ xuÊt khÈu, cÇn cã møc thuÕ ­u tiªn ®Æc biÖt cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµ kh«ng nªn ¸p dông mét møc thuÕ cho toµn bé nhãm s¶n phÈm gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cã thÓ chuyÓn nguån phô thu chªnh lÖch gi÷a gi¸ xuÊt khÈu vµ gi¸ vèn trong n­íc ( trong tr­êng hîp gi¸ thÞ tr­êng cao ®ét biÕn hoÆc gi¶m thÊp xuèng d­íi gi¸ thµnh) tõ quü khuyÕn khÝch xuÊt khÈu sang bé chñ qu¶n hoÆc HiÖp héi ngµnh hµng qu¶n lý, sÏ sím kh¾c phôc t×nh tr¹ng trî cÊp kh«ng kÞp thêi cho xuÊt khÈu. §èi víi c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp xuÊt khÈu vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng phôc vô xuÊt khÈu, cÇn ®­îc h­ëng chÕ ®é hoµn thuÕ nhËp khÈu ®· nép khi xuÊt khÈu vµ nÕu tû lÖ xuÊt khÈu cao th× ®­îc h­ëng møc thuÕ thu nhËp ­u ®·i. ¸p dông thuÕ suÊt hËp khÈu thÊp ®èi víi c¸c lo¹i hµng hãa nguyªn liÖu ®Çu vµo cho phôc vô c¸c hµng hãa xuÊt khÈu: ph©n bãn, thuèc trõ s©u, v¶i phô liÖu ... - §Ó khuyÕn khÝch m¹nh viÖc xuÊt khÈu cÇn x©y dùng møc b¶o hé kh¸c nhau cho c¸c nhãm s¶n phÈm kh¸c nhau. Møc b¶o hé cho nhãm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ph¶i thÊp h¬n møc b¶o hé cho c¸c nhãm s¶n phÈm kh¸c. Ch¼ng h¹n møc b¶o hé cho c¸c nhãm s¶n phÈm cã kh¼ n¨ng c¹nh tranh cã thÓ ë møc thuÕ suÊt tèi ®a lµ 50 - 60%; nhãm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n ë møc thuÕ suÊt 20%. Tuy nhiªn víi viÖc gia nhËp AFTA vµ tõng b­íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¾t gi¶m thuÕ quan trong ch­¬ng tr×nh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) vµ ®Æc biÖt lµ khi sÏ gia nhËp vµo Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) th× bªn c¹nh viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu, chóng ta ph¶i tõng b­íc gi¶m dÇn hµng rµo b¶o hé. §èi víi nh÷ng mÆt hµng chiÕn l­îc, nh÷ng mÆt hµng ®· vµ sÏ ®­îc ®Çu t­ cÇn ®­îc b¶o hé trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh, nh­ng nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh th× viÖc kÐo dµi thêi gian b¶o hé còng cã nghÜa lµ kÐo dµi t×nh tr¹ng tr× trÖ vµ û l¹i vµo Nhµ n­íc cu¶ doanh nghiÖp. Nªn ch¨ng, ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu thÊp ®èi víi nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng kh¨ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp do ®­a ra c¸c møc gi¸ c¹nh tranh. TËp trung ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh xuÊt khÈu thÝch hîp theo yªu cÇu quèc tÕ, h¹n chÕ biÖn ph¸p hµnh chÝnh ®¬n thuÇn, ®¬n gi¶n hãa thñ tôc, x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, cÇn cô thÓ trong mçi giai ®o¹n, gióp cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng th«ng tho¸ng ®ång thêi ®¶m b¶o hiÖu lùc qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §èi víi Quü hç trî xuÊt khÈu vµ Quü b¶o l·nh xuÊt khÈu cÇn ®iÒu chØnh møc l·i suÊt ­u ®·i thÝch hîp vµ c¬ chÕ ®iÒu chØnh møc l·i suÊt cho vay linh ho¹t h¬n trong ®iÒu kiÖn kinh doanh thay ®æi nhanh. 4. X©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. Bªn c¹nh chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu th× c¸c n­íc còng cã chÝnh s¸ch x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®Ó t¹o ra c¸c mòi nhän trong xuÊt khÈu. Hµng chñ lùc lµ lo¹i hµng chiÕm vÞ trÝ quyÕt ®Þnh trong kim ng¹ch xuÊt khÈu do cã thÞ tr­êng ngoµi n­íc vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã thÕ m¹nh vÒ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp vÒ sè l­îng, ®a d¹ng hãa vÒ chñng lo¹i. Bªn c¹nh ®ã, nguån nh©n lùc trong n­íc kh¸ dåi dµo tuy nhiªn tr×nh ®é kü n¨ng cßn thÊp vµ h¹n chÕ, do vËy cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh nghÒ vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu ®ßi hái nhiÒu lao ®éng. . NhËn thøc ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm trong n­íc nªn chÝnh phñ ViÖt Nam tõ khi më cöa cho ®Õn nay ®· ban hµnh rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ®Êt n­íc nh­: dÇu th«, hµng dÖt may, giµy dÐp, thñy s¶n vµ g¹o. Së dÜ nhµ n­íc ta x¸c ®Þnh 5 mÆt hµng trªn lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc v× c¸c mÆt hµng nµy cã thÞ tr­êng tiªu thô t­¬ng ®èi æn ®Þnh t¹i c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi. Vµ c¸c mÆt hµng nµy ®­îc s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông nh÷ng lîi thÕ cña ViÖt Nam do vËy cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi hµng hãa cïng lo¹i cña c¸c n­íc kh¸c. MÆt kh¸c, c¸c mÆt hµng nµy cã nguån lùc s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông nh©n c«ng dåi dµo trong n­íc nªn chi phÝ cho s¶n xuÊt t­¬ng ®èi thÊp, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm. H¬n n÷a, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®ãng vai trß lµ nguån thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cho n­íc ta víi kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m trªn 1 tû USD. V× vËy viÖc x©y dùng c¸cmÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy trong thêi gian tíi ®Ó nÒn kinh tÕ tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ bÒn v÷ng th× nhµ n­íc ta cÇn ph¶i x©y dùng thªm mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc: VÝ dô nh­: ngµnh rau qu¶ - lý do ®Ó chän rau qu¶ sÏ lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc bëi v× ViÖt Nam cã tiÒn n¨ng lín vÒ xuÊt khÈu rau qu¶: n­íc ta cã khÝ hËu n¾ng, Èm, m­a nhiÒu, ®é Èm cao cho phÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp phong phó, ®a d¹ng víi nhiÒu lo¹i hoa qu¶ kh¸c nhau. §Ó ph¸t triÓn ngµnh rau qu¶ chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p: cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i th«ng tho¸ng h¬n ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu vèn ®Çu t­ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó phôc vô xuÊt khÈu ®ång thêi t¨ng c­êng viÖc n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng cña c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó cã thÓ c¹nh tranh, chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng trªn thÕ giíi vÒ c¸c mÆt hµng m×nh cã thÕ m¹nh. 5. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Thùc hiÖn c¸c cam kÕt hoÆc ®µm ph¸n víi c¸c n­íc vµ tæ chøc quèc tÕ. TriÓn khai cã hiÖu qu¶ LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, trªn c¬ së x©y dùng chiÕn l­îc thu hót nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (FDI), c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, kinh doanh nh»m thu hótnhiÒu h¬n nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, tranh thu c«ng nghÖ nguån, kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. Sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn ODA cho c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi. Tõng b­íc xãa bá sù ph©n biÖt vÒ chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ®èi víi ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng h¬n cho doanh nghiÖp vµ t­ nh©n muèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. TËp trung t¹o ra sù chuyÓn biÕn cã tÝnh chÊt ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. C¶i c¸ch m¹nh mÏ khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc, cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn khu vù kinh tÕ t­ nh©n - khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng vµ vÒ l©u dµi sÏ ®ãng vai trß kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng vµ héi nhËp quèc tÕ. TiÕp tôc hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý t¹o dl cho c¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá thËt sù b×nh ®¼ng khi tiÕp c©n c¸c nguån lùc vµ tham gia xuÊt khÈu. 6. Tû gi¸ hèi ®o¸i: víi mét nÒn kinh tÕ h­íng ngo¹i th× vÊn ®Ì vÒ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i trë nªn rÊt quan träng. Tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn kh¨ n¨ng c¹nh tranh, tíi tæng chi phÝ còng nh­ tæng møc lîi nhuËn thu ®­îc cña c¸c doanh nghiÖp . Mét n­íc cã thÓ cã nhiÒu b¹n hµng bu«n b¸n. Cho nªn khi ®­a chØ sè gi¸ c¶ n­íc ngoµi vµo tÝnh to¸n tû gi¸ hèi ®o¸i cÇn c©n nh¾c kü. §Ó cã sù ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ c¹nh tranh cña ®Êt n­íc, cã thÓ cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸c TGH§ song ph­¬ng ®èi víi tõng b¹n hµng th­¬ng m¹i quan träng nhÊt. §iÒu mµ nhiÒu n­íc ®· lµm trong tr­êng hîp tû gi¸ hèi do¸i thùc tÕ thay ®æi lµ kiÓm so¸t nhËp khÈu vµ kiÓm so¸t hèi ®o¸i ®Ó h¹n chÕ nhËp khÈu. Tuy nhiªn biÖn ph¸p nµy kh«ng ®em l¹i ®­îc lîi Ých g× cho nhËp khÈu. Do vËy, cã xu h­íng lµ nÒn kinh tÕ ph¶i nhËp khÈu Ýt ®i khi nguån thu nhËp khÈu gi¶m, thËm chÝ cßn ®Èy gi¸ lªn cao do møc cung s¶n phÈm cho nÒn kinh tÕ gi¶m sót. Sù thiÕu hôt ngo¹i hèi kh«ng chØ gi¶m nhËp khÈu mµ thËm chÝ cßn lµm gi¶m møc s¶n xuÊt ( v× thiÕu ®Çu vµo s¶n xuÊt ). Trong c¸c nÒn kinh tÕ nhá nh­ ViÖt Nam, viÖc kiÓm so¸t nhËp khÈu ®ã sÏ thiÕu hôt ngo¹i hèi, cã thÓ ®Én ®Õn viÖc b¶o hé mét nÒn s¶n xuÊt kÐm hiÖu qu¶ bëi trong n­íc kh«ng cã nhiÒu nhµ s¶n xuÊt ®ñ ®Ó t¹o ra søc c¹nh tranh néi bé dÉn tíi hiÖn t­îng ®éc quyÒn. ThËm chÝ viÖc kiÓm so¸t nhËp khÈu cßn th­êng ®Én ®Õ n¹n tham nhòng, hèi lé vµ h×nh thµnh c¸c chî ®en .Bëi ®èi t­îng cÇn ngo¹i hèi sÏ t¨ng c­êng mua chuéc c¸c quan chøc phô tr¸ch kiÓm so¸t ®Ó cã ®­îc ngo¹i hèi. Kh«ng thÓ ng¨n ngõa vÊn ®Ò nµy nÒu nh÷ng t¸c nh©n kÝch thÝch ®ñ lín, ngay c¶ khi c¸c chÝnh phñ biÕt qu¶n lý tèt. Kinh nghiÖm cña nhiÒu quèc gia trong viÖc ph¸t triÓn nhanh xuÊt khÈu lµ ý chÝ vµ sù khÐo cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i, thuÕ quan vµ trî cÊp ®Ó duy tr× tû gi¸ thùc tÕ kÝch thÝch xuÊt khÈu vÒ l©u dµi vµ ng¨n ngõa tû gi¸ nhËp khÈu tr­ît lªn cao so víi tû gi¸ xuÊt khÈu . §èi víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay cña ViÖt Nam, ®Ó thóc ®Èy h¬n n÷a chiÕn l­îc c«ng nghiÖp h­íng vÒ xuÊt khÈu nªn ch¨ng thùc hiÖn gi¶i ph¸p sau: TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i tÖ vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i theo h­íng thÞ tr­êng, h¹ gi¸ trÞ ®ång néi tÖ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hîp lý. NhÊt lµ khi ch­¬ng tr×nh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) trong khu«n khæ ASEAN ( thuÕ nhËp khÈu 0-5%) cã hiÖu lùc vµ nh÷ng ¸p lùc c¹nh tranh tõ bªn ngoµi khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA), c«ng cô b¶o hé b»ng thuÕ quan kh«ng cßn hiÖu lùc n÷a, th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng rÊt lín nã kh«ng chØ khã chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ . Cho nªn viÖc th¶ næi tû gi¸ hèi ®o¸i theo s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng cã lîi cho xuÊt khÈu sÏ trë thµnh c«ng cô ®Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc ®ång thêi khuyÕn khÝch xuÊt khÈu 7. ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng xuÊt khÈu. -Tæ chøc viÖc nghiªn cøu chiÕn l­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu; chñ ®éng, tÝch cùc th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, më réng thÞ phÇn trªn nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng, tranh thñ mäi c¬ héi më réng thÞ tr­êng míi; ®a d¹ng hãa thÞ tr­êng, ®¶m b¶o thÞ tr­êng l©u dµi, cã quy m« thÝch hîp. TËp trung khai th¸c c¸c thÞ tr­êng cã kh¶ n¨ng tiªu thô lín nh­ EU, Mü, NhËt B¶n. - Huy ®éng mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµo viÖc më réng thÞ tr­êng du lÞch, xuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ kh¸c. -KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu ( m«i giíi, tæ chøc, khai th¸c thÞ tr­êng ...). -Thµnh lËp trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®èi víi tõng mÆt hµng. Tõng b­íc hiÖn ®¹i hãa ph­¬ng thøc kinh doanh phï hîp víi xu thÕ míi cña th­¬ng m¹i thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin dù b¸o thÞ tr­êng; hç trî vÒ th«ng tin, t×m kiÕm kh¸ch hµng ... cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó gãp søc thóc ®Èy xuÊt khÈu chóng ta cÇn t×m hiÓu th«ng tin tõ thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Muèn vËy Nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè viÖc sao cho phï hîp víi tõng thÞ tr­êng: * ThÞ tr­êng NhËt B¶n: NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng cã gi¸ trÞ nhËp khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nan trong nhiÒu n¨m qua, kho¶ng 17-18% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Hµng hãa xuÊt khÈu sang thÞ tr­¬ng NhËt B¶n bao gåm h¶i s¶n, v¶i sîi vµ quÇn ¸o (chñ yÕu lµ hµng dÖt kim), giÇy dÐp vµ c¸c s¶n phÈm b»ng da, than, cao su, cµ phª, rau, ®å hép, chÌ, ®å gèm sø vµ ®å gç.Trong ®ã,c¸c mÆt hµng chóng ta cã lîi thÕ chñ yÕu lµ nguyªn liÖu th« ,hay hµng ho¸ hîp ®ång phô.C¸c hµng ho¸ ®­îc ­a chuéng lµ s¶n phÈm n«ng nghiÖp,®å ¨n, ®ß thñ c«ng ...Tuy nhiªn, c¸c s¶n phÈm ®ßi hái nhiÒu c«ng nghÖ nh­ c¸c linh kiÖn ®iÖn tö vµ m¸y tÝnh hÇu hÕt ®­îc xuÊt khÈu bëi c¸c c«ng ty 100% cña NhËt B¶n. MÆt kh¸c, cã thÓ nãi râ r»ng NhËt B¶n lµ mét n­íc cã thuËn lîi vÒ c«ng nghÖ víi c¸c c«ng nghÖ gèc, lµ nhµ xuÊt khÈu chñ yÕu c¸c m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao sang ViÖt Nam. V× vËy, dÓ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña n­íc ta sang thÞ tr­êng nµy bao gåm c¶ viÖc t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ më réng sè l­îng hµng hãa, thêi gian tíi cÇn ph¶i ®­îc sù quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò: - So¹n th¶o c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ NhËt B¶n, sao cho viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr­¬ng nµy sÏ ®­îc tèt h¬n bëi c¸c c«ng ty liªn doanh hay 100% vèn n­íc ngoµi; c¸c chÝnh s¸ch vÒ b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, cho phÐp chuyÓn giao c«ng nghÖ trong viÖc chÕ biÕn vµ gia c«ng, ®Æc biÖt trong ngµnh ®iÖn, ®iÖn tö, m¸y tÝnh vµ «t«. Quan träng h¬n n÷a, c¸c quy ®Þnh ®Ó ®iÒu hµnh hoµn toµn sù thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o vÖ c¸c ngµnh nµy nªn ®­îc thiÕt lËp. - HiÖn nay, c¸c hµng hãa xuÊt khÈu cña chóng ta vÉn ch­ ®­îc h­ën mét c¸ch ®Çy ®ñ quy chÕ MFN, dÉn ®Õn sù c¹nh tranh yÕu h¬n c¸c hµng hãa t­¬ng tù cña c¸c n­íc ®­îc h­ëng MFN (vÝ dô nh­ c¸c ®å thñ c«ng). V× vËy, trong c¸c cuéc ®µm ph¸n cña ChÝnh phñ nªn ®­îc quan t©m ®Ó cã thÓ ký ®­îc hiÖp ®Þnh ®­îc h­ëng toµn bé quy chÕ MFN cña NhËt B¶n ®èi víi hµng hãa cña ViÖt Nam. - C¶i tiÕn c¸c h¹ot ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë thÞ tr­¬ng NhËt B¶n trong khu«n khæ cña sù hîp t¸c kinh tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, nh­ ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ mµ NhËt B¶n ®· më ra cho ASEAN. * ThÞ tr­êng EU: ®ay lµ mét thÞ tr­êng lín vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n­íc ta sang EU ®· t¨ng ®¸ng kÓ trong giai ®o¹n 1991-1999. XuÊt khÈu sang EU chñ yÕu lµ giÇy dÐp, quÇn ¸o vµ v¶i sîi, cµ phª, h¶i s¶n, cao su, than, h¹t ®iÒu, hoa qu¶; mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu chñ yÕu lµ quÇn ¸o vµ v¶i sîi, giÇy dÐp vµ h¶i s¶n. GÇn ®©y, qua c¸c th«ng tin thèng kª cho thÊy r»ng xuÊt khÈu sang EU chiÕm 70-75% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¶u n­íc ta. §Æc ®iÓm quan träng nhÊt cña thÞ tr­êng EU ®ã kh«ng chØ lµ nhµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm trªn mµ cßn lµ nhµ cung cÊp c¸c m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ cho viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ v¶i sîi, quÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm da. Víi kÕt qu¶ ®ã ®Ó duy tr× vµ më réng xuÊt khÈu sang EU - mét thÞ tr­êng víi c¸c quy ®Þnh phøc t¹p vµ ®ßi hái cao, th× sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt: - §èi víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ gi¶m gi¸ c¶ ®èi víi sù kiÓm tra vÖ sing thùc phÈm vÒ h¶i s¶n vµ c¸c thùc phÈm chÕ biÕn s¹ch, nã lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó lËp ra kü thuËt n©ng cao chÊt l­îng cho c¸c hÖ thèng cña c¸c côc kiÓm tra chÊt l­îng vµ vÖ sinh vµ ®­îc chøng nhËn theo tiªu chuÈn quèc tÕ. - Cã nhiÒu cuéc tranh luËn r»ng víi vÞ trÝ hiÖn nay cña ngµnh dÖt ViÖt Nam, viÖc duy tr× viÖc qu¶n lý vÒ h¹n ng¹ch cña EU lµ cã lîi h¬n lµ cã h¹i ®èi víi quÇn ¸o vµ v¶i sîi cña ViÖt Nam bëi v× nÕu thùc hiÖn tù do hãa ®­îc cho phÐp, nã cã thÓ phï hîp víi quÇn ¸o vµ v¶i sîi cña ViÖt Nam kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy. Do dã, chóng ta nªn cè g¾ng ®µm ph¸n víi EU ®Ó t¨ng h¹n ng¹ch xuÊt khÈu vµ ®ång thêi lµm t¨ng thªm qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó t¨ng sù trao ®æi h¹n ng¹ch vÒ v¶i dÖt vµ quÇn ¸o trªn thÞ tr­êng ASEAN vµ EU. - ViÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ c¸c quy ®Þnh phøc t¹p cña EU nªn ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng ®Ó phæ biÕn chóng cho c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp còng nªn sö dông c¸c c«ng ty lËut cña n­íc ngoµi ho¹t ®éng ë ViÖt Nam ®Ó cho c¸c c«ng ty ®ã cã thÓ cung cÊp chóng víi c¸c dÞch vô t­ vÊn hîp ph¸p cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu tíi c¸c thÞ tr­êng víi hÖ thèng luËt ph¸p chÆt chÏ nh­ EU. * ThÞ tr­êng Mü: ®©y lµ nhµ nhËp khÈu hµng ®Çu trªn thÕ giíi (gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng n¨m trªn 1000 tû USD) víi nhu cÇu nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ vµ nhiÒu mÆt hµng chÊt l­îng võa ph¶i cña Ch©u ¸ vµ Nam Mü ®­îc nhËp khÈu víi sè l­îng lín hµng n¨m. C¸c mÆt hµng n«ng s¶n, h¶i s¶n, nguyªn vËt liÖu th­êng kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ hoÆc thuÕ thÊp. V× thÕ hµng ViÖt Nam vµo rÊt nhanh víi sè l­îng t¨ng hµng n¨m. C¸c mÆt hµng c«ng nghÖ phÈm, may mÆc, giÇy dÐp, mü nghÖ, c¬ khÝ nhiÒu kh¶ n¨ng lín nh­ng v× ch­a ®­îc h­ëng Quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN) nªn c¸c møc thuÕ nhËp khÈu kh¸ cao. Cµ phª, giµy dÐp vµ h¶i s¶n c¸c lo¹i mÆt hµng ViÖt Nam rÊt cã triÓn väng t¹i thÞ tr­êng Mü. Sau khi cã MFN ViÖt Nam cã thÓ xuÊt khÈu sang Mü mçi n¨m t¨ng thªm 1 tû USD. Víi sù ph©n tÝch trªn ViÖt Nam hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, ®Æc biÖt khi tham gia ®Çy ®ñ quy chÕ MFN. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc chøng minh b»ng thùc tÕ, trong n¨m 1999 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü lµ 500-600 triÖu USD víi chñ yÕu lµ cµ phª (100 triÖu USD), t«m ®«ng l¹nh (150 triÖu USD), giÇy dÐp (150 triÖu USD), quÇn ¸o vµ v¶i sîi (70 triÖu USD). Do quy ®Þnh møc thuÕ 0% gi¸ trÞ xuÊt khÈu h¶i s¶n ®· t¨ng mét c¸ch nhanh chãng. Hiªn nay cã 30 doanh nghiÖp trong c¶ n­íc ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Ó xuÊt khÈu h¶i s¶n sang Mü. MÆc dï ®ang ph¶i chÞu møc thuÕ cao nhÊt, quÇn ¸o, giÇy dÐp, hµng dÖt kim cña ViÖt Nam vÉn cã mÆt ë thÞ tr­êng nµy vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña chóng gÇn ®©y ®· t¨ng dÇn. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cho kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ më réng cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng nµy khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc chÊp nhËn. §Ó cã ®­îc nh÷ng c¬ héi trªn, ngay b©y giê chóng ta ph¶i : - TËp trung c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan ®Æc biÖt lµ Bé Th­¬ng m¹i cÇn cã sù nghiªn cøu toµn diÖn vÒ hÖ thèng luËt cña Mü vµ thÞ tr­êng ®Ó phæ biÕn chóng cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó hä cã thÓ cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña thÞ tr­êng ®Ó chuÈn bÞ tõng b­íc thÝch hîp tham gia vµo thÞ tr­êng. H¬n n÷a, ®iÒu ®ã nªn ®­îc c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ c¸c biÖn ph¸p gióp cho c¸c DN dÔ dµng h¬n trong viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü, vÒ hÖ thèng ph©n phèi lµ mét nh©n tè quan träng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Nh­ ®· ph©n tÝch, khã kh¨n cho xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong t­¬ng lai lµ thiÕu mét hÖ thèng ph©n phèi ë n­íc ngoµi. - CÇn thiÕt lËp hÖ thèng trung t©m th­¬ng m¹i: ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu, ngoµi c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p chung, ®èi víi thÞ tr­êng Mü cÇn ph¶i lËp hÖ thèng c¸c trung t©m th­¬ng m¹i t¹i mét sè c¸c thµnh phè lín nh­ New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago ... t¹o cÇu nèi vµ gi¶m chi phÝ giao dÞch cho c¸c c«ng ty ViÖt Nam. C¸c trung t©m nµy cã thÓ do Nhµ n­íc ta b¶o trî hoÆc kÕt hîp víi c¸c c«ng ty Mü vµ ViÖt KiÒu hoÆc kÕt hîp gi÷a mét sè doanh nghiÖp m¹nh trong n­íc sang më c¸c phßng tr­ng bµy, giao dÞch giíi thiÖu vµ ký hîp ®ång. Qua hÖ thèng nµy, hµng hãa cña ViÖt Nam cã thÓ ®­îc truyÒn b¸ vµ qu¶ng c¸o. §iÒu nµy cã thÓ lµ mét b­íc thùc nghiÖm cho hµng hãa cña ViÖt Nam ®Ó th©m nhËp vµ thÞ tr­êng Mü. * ThÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN: ASEAN lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng víi d©n sè 500 triÖu, vÞ trÝ thuËn lîi ®èi víi viÖc bu«n b¸n víi ViÖt Nam. ThÞ tr­êng ASEAN chiÕm kho¶ng 25% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña n­íc ta. Nh©n tè quan träng nhÊt lµ sù thuËn lîi trong ­u ®·i th­¬ng m¹i (bao gåm c¶ thuÕ vµ phi thuÕ) th«ng qua hiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) trong AFTA. MÆc dï c¸c ­u ®·i chung ®ã gi÷a c¸c n­íc ASEAN sÏ lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm bªn trong thÞ tr­êng, chóng còng lµm cho c¸c s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh h¬n so víi c¸c s¶n phÈm ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­ãc ngoµi khu vùc ASEAN nhê cã viÖc gi¶m thuÕ. Víi kÕt qu¶ ®ã, chóng ta ph¶i b¾t ®Çu tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh ®­îc mang l¹i bëi CEPT/AFTA ®Ó duy tr× vµ më réng phÇn thÞ thÞ tr­êng cña chóng ta ë c¸c n­íc ASEAN qua viÖc: - Sím th«ng b¸o kÕ ho¹ch c¸t gi¶m thuÕ ®Õn n¨m 2006 ®Õn c¸c doanh nghiÖp, b¾t ®Çu t¹o ra c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ c¸c kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc cña c¸c doanh nghiÖp lµ mét c¸ch ®Ó chóng ta tËn dông c¸c c¬ héi cho c¸c hµng hãa xuÊt khÈu ®­îc h­ëng ­u ®·i trong c¸c n­íc ASEAN mét c¸ch tèi ­u. - Hîp t¸c mét c¸ch chÆt chÏ víi c¸c thµnh viªn cña ASEAN trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ kh¸c nh­ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hîp t¸c cho viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu nh­ AICO. * ThÞ tr­êng Trung Quèc: lµ mét thi tr­êng lín, cã vÞ trÝ ®Þa lý tiÕp gi¸p ViÖt Nam. Trung quèc lµ thÞ tr­êng dÔ tÝnh ®èi víi mét sè lo¹i hµng cña ViÖt Nam nh­ h¶i s¶n, cao su, dÇu thùc vËt (l¹c, võng) vµ ®Æc biÖt lµ rau hoa qu¶. VÝ dô: qu¶ Thanh long cña ta nÕu b¸n sang Trung quèc ë B¾c Kinh cã gi¸ 100 NDT/ qu¶ tøc lµ vµo kho¶ng 160.000®/ qu¶. H¬n n÷a, ®©y lµ mét n­íc cã søc c¹nh tranh cao vµ v× vËy Trung Quèc võa lµ b¹n hµng tiÒm n¨ng vµ quan träng, võa lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña chóng ta. H¬n n÷a, Trung Quèc gia nhËp WTO cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn xuÊt khÈu cña n­íc ta bëi v× hµng hãa cña Trung Quèc cã ®­îc chç ®øng trªn c¸c thÞ tr­êng lín nh­: Mü vµ c¸c n¬i kh¸c. Mét nghiªn cøu cña Jose Tongzon ë tr­êng ®¹i häc quèc gia Singapore chØ ra r»ng viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO cã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh thuèc l¸ vµ ®å uèng cña ViÖt Nam, nh­ng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c ngµnh nµy lµ rÊt yÕu kÐm. V× vËy rÊt khã kh¨n ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi nµy. Dùa trªn vÊn ®Ò nµy vµ sù ph©n tÝch t¸c ®éng cña viÖc gia nhËp WTO cña Trung Quèc, c¸c chÝnh s¸ch nªn ®­îc tÝnh to¸n: - Xóc tiÕn qu¸ tr×nh tù do hãa th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh vµ thu hót ®Çu t­. - Sù hîp t¸c m¹nh mÏ bªn trong ASEAN: thùc hiÖn nghiªm tóc CEPT/AFTA vµ c¸c cam kÕt AIA ®Ó thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. T¹o ra søc m¹nh bªn trong ASEAN ®Ó c¹nh tranh vµ thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn theo mét ph­¬ng h­íng chung. Hîp t¸c vµ gióp ®ì lÉn nhau ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt, ®Æc biÖt trong khu vùc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin cã thÓ ®­îc qua h×nh thøc dù ¸n kinh doanh chung. Nhanh chãng h×nh thµnh hÖ thèng ph©n chia quyÒn lîi. - Gi÷ g×n mèi quan hÖ kinh tÕ víi Trung Quèc, mét thÞ tr­êng lín vµ tiÒm n¨ng víi thÕ m¹nh lµ sù dåi dµo vÒ lao ®éng víi møc chi phÝ rÎ h¬n nhiÒu so víi n­íc ta. Chóng ta kh«ng thÓ c¹nh tranh víi Trung Quèc trong lÜnh vùc nµy vµ v× vËy sù hîp t¸c d­íi h×nh thøc c¸c dù ¸n kinh doanh chung nªn ®­îc thóc ®Èy ®Ó xuÊt khÈu. - C¶i thiÖn søc c¹nh tranh vÒ c¸c hµng hãa cã sù c¹nh tranh trùc tiÕp víi Trung Quèc. Mét trong c¸c nh©n tè cho sù c¶i thiÖn søc c¹nh tranh lµ ph¶i ®­îc ®­a vµo tÝnh to¸n lµ c¶i thiÖn quan ®iÓm vÒ tiÕng t¨m, danh tiÕng c¸c lo¹i hµng hãa cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. V× vËy, ngay b©y giê sù thiÕt lËp vµ ®¨ng ký danh tiÕng cña lo¹i hµng hãa nh­ qu¶ng c¸o vÒ tiÕng t¨m cña doanh nghiÖp còng nh­ c¸c lo¹i hµng hãa vµ truyÒn thèng cña doanh nghiÖp trªn c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. - Nhanh chãng xuÊt khÈu mét sè hµng hãa cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Trung Quèc nh­: h¶i s¶n, rau, qu¶ ... - §iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt cña xuÊt khÈu theo h­íng ®Çu t­ tËp trung tr­íc tiªn c¸c c«ng nghÖ cho c¸c ngµnh cã tiÒm n¨ng ®Ó c¶i thiÖn n¨ng suÊt lao ®éng vµ chØ ®¹o nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu míi nh­: tµu biÓn ... - CÇn t×m hiÓu kü ®èi t¸c khi ký hîp ®ång. ThÞ tr­êng Trung quèc lµ “ c¸i g× còng cã gi¸, gi¸ nµo còng cã ”. NÕu lµm ¨n víi c¸c tËp ®oµn lín cña Trung Quèc th× yªn t©m vÒ chÊt l­îng. Tuy nhiªn ®Ó tr¸nh rñi ro, c¸c DN nªn t×m hiÓu kü c¸c ®èi t¸c, tèt nhÊt lµ t×m c¸c b¹n hµng l©u dµi, æn ®Þnh. Thø hai lµ mua b¸n, trao ®æi hµng ph¶i ký hîp ®ång vµ trong hîp ®ång ®ã ph¶i cã dÊu ®á. §ã lµ nh÷ng c¬ së ph¸p lý ®Ó nÕu x¶y ra tranh chÊp hoÆc ®èi t¸c “xï nî ” th× cã thÓ kiÖn ra tßa ¸n Trung Quèc. Tßa ¸n phÝa Trung Quèc cã søc c­ìng chÕ rÊt m¹nh. NhiÒu doanh nghiÖp cña ta còng muèn t×m c¸c doanh nghiÖp lín ®Ó më th­ tÝn dông (L/C) nh­ng rÊt khã v× chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña Trung Quèc rÊt chÆt. * Nhµ n­íc cÇn hç trî doanh nghiÖp vÒ ph¸p lý: thÞ tr­êng Nga cã mét sè c¸c ®Æc ®iÓm: - ThuÕ nhËp khÈu rÊt cao so víi thÕ giíi (hµng tiªu dïng 20-30%). - Hµng dÖt may vµo c¸c thÞ tr­êng ®ã cã tiÒn thuÕ cao . - T×nh tr¹ng gian lËn thuÕ, gi¸ C/O (giÊy chøng nhËn xu¸t xø hµng hãa xuÊt khÈu) ®Ó ®­îc h­ëng ­u ®·i ®ang phæ biÕn nªn hµng chÝnh ng¹ch kh«ng thÓ c¹nh tranh ®­îc. MÆc dï thÞ tr­êng c¸c n­íc §«ng ¢u mµ ®Æc biÖt lµ Nga vÉn ®­îc coi lµ dÔ tÝmh, tuy nhiªn hµng nhËp khÈu vÉn ph¶i cÊp chøng nhËn chÊt l­îng phï hîp víi tiªu chuÈn cña c¸c thÞ tr­ßng nµy. Hµng thùc phÈm, d­îc phÈm cßn thªm quy ®Þnh vÒ vÖ sÞnh do Côc vÖ sinh chøng nhËn. Nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ qu¸ l¹i sinh ra gian lËn, chøng nhËn gi¶ (x¶y ra c¸c ho¹t ®éng “hµnh lang” nh»m ®¹t ®­îc c¸c giÊy tê cÇn thiÕt). Hµng cña ta xuÊt sang thÞ tr­êng §«ng ¢u thuËn lîi Ýt, khã kh¨n nhiÒu do viÖc tæ chøc thÞ tr­êng kÐm h¬n c¸c n­íc kh¸c. Xóc tiÕn th­¬ng m¹i rÊt yÕu, kÓ c¶ tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m. Cã t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ViÖt Nam ë Nga kh«ng vÒ n­íc ®Æt hµng mµ l¹i sang Trung Quèc ®Æt v× chi phÝ v©n t¶i, gi¸ thµnh rÎ vµ tr¶ tiÒn tr­íc 20%. Chóng ta ®ang cã lîi thÕ lµ cã hµng tr¨m ngµn ng­êi ViÖt t¹i c¸c n­íc nµy tuy nhiªn phÇn lín hä kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p lý. Bé lao ®éng mét sè n­íc trong ®ã cã Nga ®ang cã dù th¶o luËt quyÒn lao ®éng t¹m thêi, trong ®ã cã nh÷ng phÇn quy ®Þnh hîp lý hãa nh÷ng tr­êng hîp lao ®éng ë Nga. Nhµ n­íc ta còng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp hai bªn sang lµm ¨n. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tù bá vèn ®Çu t­ lµm c¸c kho ngo¹i quan, cöa hµng, trung t©m th­¬ng ë c¸c n­íc nµy còng rÊt cÇn Nhµ n­íc hç trî vÒ mÆt ph¸p lý. * ThÞ tr­êng óc: Mét ph­¬ng ch©m “®õng thÊy nhá mµ kh«ng lµm”. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi xuÊt khÈu vµo óc cã 3 vÊn ®Ò: - Mét lµ thÞ tr­êng nµy rÊt nhá (18,5 triÖu d©n), kh©u trung chuyÓn, t¹m nhËp t¸i xuÊt kh«ng ®¸ng kÓ, chñ yÕu lµ tiªu thô trong n­íc. Do ®ã cã tr­êng hîp phÝa b¹n ®Æt hµng cho doanh nghiÖp ViÖt Nam kho¶ng 3000 chiÕc kh¨n mÆt, th× doanh nghiÖp l¹i kªu khã, kh«ng lµm. - Hai lµ hµng ViÖt Nam ph¶i b¶o ®¶m chÊt l­îng, vÖ sinh dÞch tÔ rÊt cao. N­íc nµy bÞ c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch kiÓm dÞch, kiÓm dÞch hµ kh¾c nhÊt. §Æc biÖt lµ c¸c n­íc ASEAN lu«n kªu ca vÒ chÕ ®é kh¾c nghiÖt nµy ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp vµo. - Ba lµ vÒ gi¸ c¶, ph¶i hiÓu ®­îc tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng ë ®©y rÊt b¶o thñ. BÊt kÓ mét lo¹i hµng nµo míi vµo th× ph¶i thÊp h¬n hµng cïng chñng lo¹i Ýt nhÊt lµ 5% míi ®­îc chÊp nhËn. §· cã nh÷ng l« hµng cña ViÖt Nam ph¶i gi¶m ®Õn 15% so víi gi¸ thÞ tr­êng. HiÖn nay, ngoµi mÆt hµng dÇu th« lµ chñ lùc, ta cã thÓ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy thñy s¶n, cµ phª, hµng may mÆc, giµy dÐp, ®å nhùa gia dông, ®å gç ... Chóng ta còng cã nh÷ng thuËn lîi lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo óc 6 n¨m liÒn t¨ng tr­ëng, ®ang dÇn trë thµnh mét n­íc xuÊt khÈu lín vµo thÞ tr­êng nµy. Víi nh÷ng ph©n tÝch trªn, d­íi ®iÒu kiÖn sù c¹nh tranh t¨ng lªn m¹nh mÏ ë c¸c thÞ tr­êng lín vµ ®Ó nhanh chãng ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña c¸c thÞ tr­êng, viÖc th¨m dß, t×m kiÕm c¸c th«ng tin ... vÒ c¸c thÞ tr­êng thÝch hîp cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n h¬n n÷a lµ ®Ó c¶i thiÖn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bëi viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh chÕ biÕn. §Ó t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng ®ã cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra c¸c s¶n phÈm míi hay cã gi¸ trÞ cao cho c¸c s¶n phÈm hiÖn nay. TÝnh kh¶ thi cho viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu nµy lµ viÖc v©n dông c¸c biªn ph¸p qu¶ng c¸o vµ thóc tiÕn th­¬ng m¹i tèt vµ ®Æc biÖt cã sù nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cña tõng thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña c¸c thÞ tr­êng ®ã ®Æc biÖt lµ c¸c thÞ tr­êng lín vµ tiÒm n¨ng cña ViÖt Nam. 8. Thùc hiÖn hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn xuÊt khÈu. 6.1. Thµnh lËp c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë n­íc ngoµi: - ViÖc thùc hiÖn nµy nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c thùc tr¹ng c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i (XTTM) ë ViÖt Nam, trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét m¹ng l­íi XTTM h÷u hiÖu trªn toµn quèc. Víi viÖc thùc hiÖn nµy sÏ gióp ViÖt Nam x©y dùng mét chiÕn l­îc XTTM cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc héi nhËp trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 2001-2010, tham gia héi nhËp vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa. §Æc biÖt ®óng vµo lóc ViÖt Nam ®ang b¾t ®Çu ký kÕt hay ®µm ph¸n vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn tham gia trong c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i toµn cÇu, khu vùc. T¨ng c­êng n¨ng lùc XTTM vµ ph¸t triÓn xuÊt khÈu lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®Ó cho phÐp ViÖt Nam tranh thñ mét c¸ch ®Çy ®ñ, nhanh chãng vµ c«ng b»ng c¬ héi do c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i mang l¹i. - Vµ ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam, hoµ nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ th× cÇn ph¶i cã c¸c c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë c¸c n­ãc kh¸c. MÆc dï hiÖn nay chóng ta ®· cã mét vµi trung t©m th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi nh­ng chØ lµm mét chøc n¨ng tr­ng bµy, giãi thiÖu hµng hãa ViÖt Nam mµ ch­a triÓn khai ®Çu ®ñ nhiÖm vô xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Do vËy viÖc hç trî ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, m«i giíi bu«n b¸n... cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ, nhÊt lµ trong lóc nµy mÆt hµng n«ng s¶n ®ang rÊt cÇn ®Çu ra. Do vËy viÖc sím h×nh thµnh c¸c tæ chøc cña Nhµ n­íc ta ë n­íc ngoµi cã nh÷ng chøc n¨ng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c tæ chøc nµy cã thÓ lµ v¨n phßng hoÆc lµ trung t©m hay cã thÓ gäi lµ c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i song cã nhiÖm vô hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kinh doanh b»ng c¸ch t×m kiÕm, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, nguån hµng, ®èi t¸c cho c¸c doanh nghiÖp, tr­ng bµy hµng hãa ViÖt Nam vµ hµng ho¸ c¸c n­íc cã thÓ trao ®æi víi ViÖt Nam, ch¾p nèi cho c¸c doanh nghiÖp t×m ®Õn lµm ¨n víi nhau ... 6.2. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong n­íc: - ViÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc cho ba cÊp ®èi t­äng: ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan hç trî th­¬ng m¹i cña Nhµ n­íc vµ t­ nh©n c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu; thiÕt lËp quy tr×nh vµ c¬ chÕ ®Ó ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan hç trî th­¬ng m¹i vµ khu vùc doanh nghiÖp cã thÓ phèi hîp x¸c ®Þnh vai trß cña c¸c bªn. - §ång thêi t¨ng c­êng sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng th­ong m¹i kh¸c do c¸c nhµ tµi trî kh¸c hç trî, th«ng qua viÖc thiÕt lËp c¬ chÕ chia sÎ th«ng tin mét c¸ch th­êng xuyªn. Tõ ®ã, gãp phÇn x©y dùng vµ qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc c¸c ho¹t ®éng XTTM ë ViÖt Nam, mang l¹i kh¶ n¨ng ®¸p øng nhanh vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc cña hÖ thèng th­¬ng m¹i toµn cÇu. Lêi kÕt Tµi liÖu tham kh¶o * C«ng nghiÖp hãa h­íng ngo¹i - “ Sù thÇn kú” cña c¸c n­íc NICs Ch©u ¸ - Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ T¹p chÝ Tµi chÝnh sè 1+2/1998 T¹p chÝ Th­¬ng m¹i sè 2+3/2001, 10/2001, 24/2001 T¹p chÝ Nghiªn cøu Kinh tÕ sè 271/2000 T¹p chÝ Viet Nam Economic Review sè 9/1999 T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o sè 10, 11/2000 B¸o Thêi b¸o Kinh tÕ n¨m 2001 Tµi liÖu cña cuéc héi th¶o “Sù nghiªn cøu chung gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n” (3 - 9/12/2000 tai Hµ Néi). 10. Gi¸o tr×nh Th­¬ng m¹i quèc tÕ - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. 11. Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng - NguyÕn Thµnh Thu. 12. NghÞ ®Þnh 7/1998 vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (söa ®æi)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000.doc