Tính lương thời gian lương sản phẩm cho doanh nghiệp

Tính lương thời gian & lương sản phẩm cho doanh nghiệp (lập trình access) Đề tài: Tính lương thời gian và lương sản phẩm cho doanh nghiệp Nội dung : Thiết kế phần mềm để tính lương sản phẩm và lương thời gian dùng cho cán bộ các phòng ban quản lí với tệp dữ liệu ban đầu gồm có: Họ tên cán bộ; hệ số lương; Hệ só phụ cấp; các khoản khấu trừ. Lương thời gian sẽ bằng: Tổng số lương và hệ số phụ cấp *210000 – Các khoản khấu trừ. Lương sản phẩm dùng công nhân sản xuất trong phan xưởng với tệp dữ liệu ban đầu gồm: Họ tên công nhân; số lượng sản phẩm loại I, loại II, loại III mà mỗi công nhân làm ra. Theo quy định của doanh nghiệp, mỗi sản phâm loại I được trả 1000đ, loại II được trả 800đ, loại III được trả 600đ. NgoàI ra, để khuyến khích công nhân nâng cao chất lượng sản phẩm, người ta con đặt ra chế độ tiền thưởng những công nhân nào có số lượng ssssản phẩm loại I thì hưởng thêm 30% tiền lương sản phẩm, loại II: 20%, loại III: 20%, loại IV: 115%, loại V: 10%, loại VI: 5%, loại VII không thưởng. Các loại thưởng do bộ phận OTK của nhà máy xác định và nằm trong tệp dữ liệu ban đầu về nhũng nguươì được hưởng lương sản phẩm. Phần I: Khái quát về phần mềm sẽ được thiết kế I: Yêu cầu cần giải quyết: Yêu cầu phần mềm tính lương của cán bộ các phòng ban quản lí và lương của công nhân sản xuất trong phân xưởng với những dữ liệu đầu vào sau: Họ tên cán bộ Hệ số lương. Các khoản khấu trừ. Họ tên công nhân. Số lượng sản phẩm các loại Xếp loại Trong đó lương công nhân sản xuất sẽ đươc tính theo số lượng sản phẩm và loại sản phẩm. II:Phương hướng thiết kế phần mềm: Ngôn ngữ lập trình Visuaj Basic 6.0 là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay, nó giúp cho phần mềm dễ dàng sửa đổi, bảo trì, nâng cấp, linh hoạt trong quá trình xử lí. Chính vì thế, phần mềm sẽ được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6.0. Phần mềm không những dùng để tính lương mà nó còn có thể hỗ trợ công việc như có thể cập nhật danh sách phòng ban, lí lịch của từng nhân viên. Bất cứ lúc nào người dùng cũng có thể thực hiện được những yêu cầu sau: Tính lương của các công nhân viên trong doanh nghiệp. In ra bảng lương của công nhân viên. Xem và in thông tin các cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Tra cứu công nhân viên theo một tiêu thức nào đó. Hỗ trợ người dùng

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính lương thời gian lương sản phẩm cho doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: TÝnh l­¬ng thêi gian vµ l­¬ng s¶n phÈm cho doanh nghiÖp ----------------------------------------------------------------------------------- Néi dung : ThiÕt kÕ phÇn mÒm ®Ó tÝnh l­¬ng s¶n phÈm vµ l­¬ng thêi gian dïng cho c¸n bé c¸c phßng ban qu¶n lÝ víi tÖp d÷ liÖu ban ®Çu gåm cã: Hä tªn c¸n bé; hÖ sè l­¬ng; HÖ sã phô cÊp; c¸c kho¶n khÊu trõ. L­¬ng thêi gian sÏ b»ng: Tæng sè l­¬ng vµ hÖ sè phô cÊp *210000 – C¸c kho¶n khÊu trõ. L­¬ng s¶n phÈm dïng c«ng nh©n s¶n xuÊt trong phan x­ëng víi tÖp d÷ liÖu ban ®Çu gåm: Hä tªn c«ng nh©n; sè l­îng s¶n phÈm lo¹i I, lo¹i II, lo¹i III mµ mçi c«ng nh©n lµm ra. Theo quy ®Þnh cña doanh nghiÖp, mçi s¶n ph©m lo¹i I ®­îc tr¶ 1000®, lo¹i II ®­îc tr¶ 800®, lo¹i III ®­îc tr¶ 600®. NgoµI ra, ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ng­êi ta con ®Æt ra chÕ ®é tiÒn th­ëng nh÷ng c«ng nh©n nµo cã sè l­îng ssss¶n phÈm lo¹i I th× h­ëng thªm 30% tiÒn l­¬ng s¶n phÈm, lo¹i II: 20%, lo¹i III: 20%, lo¹i IV: 115%, lo¹i V: 10%, lo¹i VI: 5%, lo¹i VII kh«ng th­ëng. C¸c lo¹i th­ëng do bé phËn OTK cña nhµ m¸y x¸c ®Þnh vµ n»m trong tÖp d÷ liÖu ban ®Çu vÒ nhòng ngu­¬× ®­îc h­ëng l­¬ng s¶n phÈm. PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ phÇn mÒm sÏ ®­îc thiÕt kÕ I: Yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt: Yªu cÇu phÇn mÒm tÝnh l­¬ng cña c¸n bé c¸c phßng ban qu¶n lÝ vµ l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng víi nh÷ng d÷ liÖu ®Çu vµo sau: Hä tªn c¸n bé HÖ sè l­¬ng. C¸c kho¶n khÊu trõ. Hä tªn c«ng nh©n. Sè l­îng s¶n phÈm c¸c lo¹i XÕp lo¹i Trong ®ã l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt sÏ ®­¬c tÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm vµ lo¹i s¶n phÈm. II:Ph­¬ng h­íng thiÕt kÕ phÇn mÒm: Ng«n ng÷ lËp tr×nh Visuaj Basic 6.0 lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh c¬ së d÷ liÖu m¹nh mÏ vµ phæ biÕn nhÊt hiÖn nay, nã gióp cho phÇn mÒm dÔ dµng söa ®æi, b¶o tr×, n©ng cÊp, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh xö lÝ. ChÝnh v× thÕ, phÇn mÒm sÏ ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ Visual Basic 6.0. PhÇn mÒm kh«ng nh÷ng dïng ®Ó tÝnh l­¬ng mµ nã cßn cã thÓ hç trî c«ng viÖc nh­ cã thÓ cËp nhËt danh s¸ch phßng ban, lÝ lÞch cña tõng nh©n viªn. BÊt cø lóc nµo ng­êi dïng còng cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau: TÝnh l­¬ng cña c¸c c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. In ra b¶ng l­¬ng cña c«ng nh©n viªn. Xem vµ in th«ng tin c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Tra cøu c«ng nh©n viªn theo mét tiªu thøc nµo ®ã. Hç trî ng­êi dïng PhÇn II: Tr×nh bµy chi tiÕt chøc n¨ng phÇn mÒm: 1:Form Chän thêi gian: §©y lµ form n¹p lªn ®Çu tiªn khi ch¹y ch­¬ng tr×nh, yªu cÇu ng­êi dïng ph¶i n¹p ®óng mËt khÈu vµ chän thêi ®iÓm lµm viÖc phï hîp. 2: Form HÖ thèng ch­¬ng tr×nh: §©y lµ form chÝnh cña ch­¬ng tr×nh, tõ ®©y cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÒu chøc n¨ng: NhËp d÷ liÖu. T×m kiÕm c«ng nh©n viªn cã trong doanh nghiÖp T×m hiÓu vµ häc cÊch sö dung ch­¬ng tr×nh TÝnh ra l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Tho¸t ch­¬ng tr×nh 3: Form Th«ng tin c¸n bé: Khi nhËp th«ng tin cho c¸n bé th× ng­êi dïng më form Th«ng tin c¸n bé tõ menu cña form chÝnh. Form nµy cã nh÷ng chøc n¨ng sau: N¹p d÷ liÖu L­u d÷ liÖu Xo¸, söa, d÷ liÖu In d÷ liÖu ra 4:Form Th«ng tin c«ng nh©n s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng nh­ form Th«ng tin c¸n bé. D÷ liÖu ®­îc lÊy tõ c¸c nguån kh¸c nhau 5: Chøc n¨ng tÝnh l­¬ng cña c¸n bé vµ c«ng nh©n s¶n xuÊt: C«ng vÞªc nµy th­c hiÖn ë menu form HÖ thèng ch­¬ng tr×nh. B¶ng l­¬ng ®­îc tÝnh riªng cho c¸n bé vµ c«ng nh©n. D÷ liªu ®Çu ra ®­îc ®­a ra d­íi d¹ng b¸o c¸o. tõ ®©y, ng­êi dïng cã thÓ xem vµ in ra bang l­¬ng øng víi th¸ng vµ n¨m chän lµm viÖc. B¶ng l­¬ng c«ng nh©n t­¬ng tù 6: Form t×m kiÕm: Khi ng­êi dïng muèn t×m th«ng tin vÒ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty th× cã thÓ thùc hÞªn viÖc t×m kiÕm ë menu Form chÝnh. PhÇn III: Ph©n tÝch ­u, nh­îc ®Ióm cña ch­¬ng tri×nh vµ h­íng ph¸t triÓn phÇn mÒm trong t­¬ng lai: 1: ¦u ®iÓm: §· thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu lµ tÝnh ®­îc b¶ng l­¬ng theo yªu cÇu. Ch­¬ng tr×nh nhá gän, dÔ sö dông. DÔ n©ng cÊp vµ b¶o tr×. 2: Nh­îc ®IÓm: Ch­a óng dông ®­îc nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau Ch­a cã nhiÒu sù lùa chän cho ng­¬× sö dông 3: H­íng ph¸t triÓn, b¶o tr× phÇn mÒm trong t­¬ng lai: X©y dùng phÇn mÒm trë thµnh phÇn mÒm qu¶n lÝ tæng hîp, bao gåm c¶ l­¬ng, nh©n sù, kÕt qu¶ kinh doanh. PhÇn IV:Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ vµ hÖ thèng: Microsoft Windows95 trë lªn hoÆc Microsoft WindowsNT Workstation 4.0 trë lªn. Bé vi xö lÝ 486 DX /66 Mhz trë lªn( nªn dïng Pentium) hoÆc dïng bé vi xö lÝ Alpha ho¹t ®éng víi Microsoft WindowsNt Workstation. Mµn h×ng VGA hoÆc mµn h×nh cã ®é ph©n gi¶I cao ®­îc Microsoft Windows hç trî. 16MB RAM cho Windows 95, 32MB RAM cho WindowsNT Workstation. Chuét vµ bµn phÝm. Mét m¸y in. Qu¸ tr×nh b¶o tr× phÇn mÒm: Trong qu¸ tr×nh sö dông, phÇn mÒm sÏ ®­îc n©ng cÊp vµ b¶o tr× khi cã yªu cÇu nh»m n©ng cao chøc n¨ng, hiÖu n¨ng sö dông phÇn mÒn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTính lương thời gian & lương sản phẩm cho doanh nghiệp (lập trình access).doc