Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An

1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An. 2. Nhiệm vụ: § Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải § Tìm hiệu tình hình thực tế tại KCN Hải Sơn. § Tìm hiểu một số khu công nghiệp điểm hình § Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho KCN Hải Sơn § Tính toán chi phí đầu tư 3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: 01/10/2007 4. Ngày hoàn thành Đồ án tốt nghiệp: 22/12/2007 5. Họ tên người hướng dẫn: PGS-TS. Nguyễn Đức Cảnh Phần hướng dẫn: toàn bộ. Nội dung và yêu cầu Đồ án tốt nghiệp đã được thông qua Ban chủ nhiệm Khoa.

pdf121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1766 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MÔÛ ÑAÀU ..........................................................................................................1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP HAÛI SÔN – ÑÖÙC HOØA – LONG AN.....................................................................................................................3 1.1. MO TAÛ DÖÏ AÙN KHU COÂNG NGHIEÄP HAÛI SÔN – ÑÖÙC HOØA – LONG AN ........................................................................................................................3 1.1.1. Thoâng tin toång quaùt ................................................................................3 1.1.2. Toå chöùc cô caáu khoâng gian....................................................................3 1.1.3. Phaân khu chöùc naêng ...............................................................................4 1.1.4. Heä thoáng haï taàng kyõ thuaät. ....................................................................4 1.1.4.1. Chuaån bò ñaát kyõ thuaät xaây döïng....................................................4 1.1.4.2. Heä thoáng giao thoâng .......................................................................4 1.1.4.3. Heä thoáng caáp nöôùc..........................................................................5 1.1.4.4. Heä thoáng caáp ñieän ..........................................................................6 1.1.4.5. Veä sinh moâi tröôøng .........................................................................7 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN TAØI NGUYEÂN MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN ...................................................................7 1.2.1. Vò trí ñòa lí vaø cô sôû haï taàng ..................................................................7 1.2.2. Ñieàu kieän khí haäu ..................................................................................8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 1.3. CAÙC NGUOÀN GAÂY O NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG VAØ BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG........................................................................11 1.3.1. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng....................................................11 1.3.2. Bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng ...............................................12 1.3.2.1. Moâi tröôøng nöôùc ...........................................................................12 1.3.2.2. Moâi tröôøng khí ..............................................................................13 1.3.2.3. Chaát thaûi raén vaø chaát thaûi nguy haïi .............................................13 CHÖÔNG 2: TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP .........................................................................................................14 2.1. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ CÔ HOÏC............................................................14 2.1.1. Song chaén raùc .......................................................................................14 2.1.2. Löôùi loïc ................................................................................................15 2.1.3. Beå laéng caùt ...........................................................................................15 2.1.4. Beå taùch daàu môõ ................................................................................15 2.1.5. Beå ñieàu hoøa ..........................................................................................15 2.1.6. Beå laéng .................................................................................................16 2.1.7. Beå loïc ...................................................................................................17 2.2. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ HOAÙ HOÏC.........................................................17 2.2.1. Ñoâng tuï vaø keo tuï ................................................................................17 2.2.2. Trung hoøa .............................................................................................18 2.2.3. Oxy hoaù khöû .........................................................................................19 2.2.4. Ñieän hoùa ...............................................................................................19 2.3. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ HOÙA LY............................................................20 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 2.3.1. Tuyeån noåi .............................................................................................20 2.3.2. Haáp phụ. ...............................................................................................21 2.3.3. Trích ly..................................................................................................21 2.3.4. Trao ñoåi ion ..........................................................................................21 2.4. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ SINH HOÏC ........................................................21 2.4.1. Coâng trình xöû lyù trong ñieàu kieän töï nhieân ..........................................22 2.4.1.1. Ao hoà sinh hoïc( ao hoà oån ñònh nöôùc thaûi) ...................................22 2.4.1.2. Phöông phaùp xöû lyù qua ñaát...........................................................23 2.4.2. Coâng trình xöû lyù sinh hoïc hieáu khí ..................................................23 2.4.2.1. Beå phaûn öùng sinh hoïc hieáu khí – Aerotank .................................23 2.4.2.2. Möông oxy hoùa .............................................................................27 2.4.2.3. Loïc sinh hoïc – Biofilter ................................................................27 2.4.2.4. Ñóa quay sinh hoïc RBC ( Rotating biological contactors) ..........28 2.4.2.5. Beå sinh hoïc theo meû SBR (Sequence Batch Reactor)...............28 2.4.3. Coâng trình xöû lyù sinh hoïc kî khí .........................................................30 2.4.3.1. Phöông phaùp kò khí vôùi sinh tröôûng lô löûng .................................30 2.4.3.2. Phöông phaùp kò khí vôùi sinh tröôûng gaén keát ................................32 CHÖÔNG 3: LÖÏA CHOÏN QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI.....33 3.1. TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI.........................................................................33 3.2. MOÄT SOÁ KHU COÂNG NGHIEÄP ÑIEÅN HÌNH ..........................................35 3.2.1. Khu coâng nghieäp Vieät Nam Singapore( KCN – VISP) .....................35 3.2.2. Khu coâng nghieäp Taân Bình..................................................................37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 3.3. LÖÏA CHOÏN QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XÖÛ LÍ NÖÔÙC THAÛI..............38 3.4. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI ..................................39 CHÖÔNG 4: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG KCN HAÛI SÔN............................................................................................42 4.1 HAÀM BÔM TIEÁP NHAÄN............................................................................43 4.2 SONG CHAÉN RAÙC THO ...........................................................................44 4.3 LÖÔÙI CHAÉN TINH.....................................................................................47 4.4 BEÅ ÑIEÀU HOØA............................................................................................48 4.5 BEÅ TROÄN ....................................................................................................54 4.6. BEÅ PHAÛN ÖÙNG ( TAÏO BOÂNG).................................................................57 4.7. BEÅ LAÉNG 1 .................................................................................................63 4.8. BEÅ UASB.....................................................................................................66 4.9. BEÅ AEROTEN.............................................................................................73 4.10. BỂ LẮNG LY TAÂM ................................................................................83 4.11. BEÅ KHÖÛ TRUØNG....................................................................................86 4.12. BỂ NEÙN BUØN..........................................................................................88 4.13. MAÙY EÙP BUØN .........................................................................................91 4.14. TÍNH TOAÙN LÖÔÏNG HOAÙ CHAÁT SÖÛ DUÏNG....................................92 CHÖÔNG 5: TÍNH KINH TEÁ....................................................................................95 5.1. PHAÂN TÍCH GIAÙ THAØNH.........................................................................95 5.1.1. Cô sôû tính toaùn .....................................................................................95 5.1.2. Chi phí xaây döïng ..................................................................................95 5.1.3. Chi phí maùy moùc – thieát bò ..................................................................96 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 5.2. CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN.......................................................98 5.3. CHI PHÍ CHO 1 M3 NÖÔÙC THAÛI..............................................................98 5.3.1. Chi phí xaây döïng ..................................................................................99 5.3.2. Chi phí vaän haønh ..................................................................................99 5.3.2.1. Chi phí hoùa chaát ............................................................................99 5.3.2.2. Chi phí ñieän naêng..........................................................................99 5.3.2.3. Chi phí nhaân coâng.........................................................................99 5.3.2.4. Chi phí söõa chöõa .........................................................................100 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ .................................................................................101 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC 1: Tieâu chuaån nöôùc thaûi ñaàu vaøo vaø ra cuûa traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Khu Coâng Nghieäp Hải Sôn.................................................................................1 PHUÏ LUÏC 2: Catalogue veà ñóa suïc khí .......................................................................3 PHUÏ LUÏC 3: Ñaëc tính cuûa moät soá loaïi maùy thoåi khí daïng JET.................................5 PHUÏ LUÏC 4: Catalogue veà bôm chìm cuûa haõng Info Center.....................................6 PHUÏ LUÏC 5: Bôm ñònh löôïng töï ñieàu chænh theo pH.................................................7 PHUÏ LUÏC 6: Löu löôïng keá haõng KROHNE ...............................................................8 PHUÏ LUÏC 7: Catalogue veà thieát bò ruùt nöôùc kieåu phao .............................................9 PHUÏ LUÏC 8: Maùy thoåi khí cuûa haõng Info Center.....................................................10 PHUÏ LUÏC 9: Catalogue veà maùy khuaáy troän cuûa haõng Pro – Equipment ................11 PHUÏ LUÏC 10: Catalogue veà maùy eùp baêng taûi cuûa PRO – Equipment, INC. ..........12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 DANH MUÏC BAÛNG Baûng 1. Quy hoaïch söû duïng ñaát..................................................................................3 Bảng 2. Löu löôïng nöôùc thaûi......................................................................................42 Bảng 3. Thoâng soá ñaàu vaøo .........................................................................................43 Baûng 4. Caùc thoâng soá thieát keá löôùi chaén raùc ( hình neâm).........................................47 Baûng 5. Catalogue veà löôùi chaén tinh cuûa haõng PRO - Equipment...........................48 Baûng 6. Ñöôøng kính theo vaän toác khí trong oáng .......................................................50 Baûng 7. Lieàu löôïng chaát keo tuï öùng vôùi caùc lieàu löôïng khaùc nhau cuûa caùc taïp chaát nöôùc thaûi .....................................................................................................................56 Baûng 8. Giaù thaønh xaây döïng .....................................................................................95 Baûng 9. Giaù thaønh thieát bò..........................................................................................96 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP_MSSV: 103108040 DANH MUÏC HÌNH Hình 1: Bản đồ vị trí địa lí khu công nghiệp Hải Sơn..................................................8 Hình 2. Sô ñoà nguyeân taéc heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi khu coâng nghiệp Hải Sơn ......12 Hình 3. Beå laéng ngang ...............................................................................................16 Hình 4. Quaù trình taïo boâng caën cuûa caùc haït keo.......................................................18 Hình 5. Sô ñoà coâng ngheä ñoái vôùi beå Aerotank truyeàn thoáng ...................................24 Hình 6. Sô ñoà laøm vieäc cuûa beå Aerotank coù ngaên tieáp xuùc. ....................................25 Hình 8. Sô ñoà laøm vieäc cuûa beå Aerotank khuaáy troän hoaøn chænh ............................26 Hình 9. Beå loïc sinh hoïc nhoû gioït ...............................................................................28 Hình 10. Quaù trình vaän haønh cuûa beå SBR.................................................................30 Hình 11. Beå UASB.....................................................................................................31 Hình 12. Sô ñoà coâng ngheä khu coâng nghieäp Vieät Nam Singapore ..........................36 Hình 13. Sô ñoà coâng ngheä khu coâng nghieäp Taân Bình .............................................37 Hình 14. Sô ñoà coâng ngheä khu coâng nghieäp Haûi Sôn ...............................................40 Hình 15. Taám chaén khí vaø höôùng doøng beå UASB ....................................................70 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -1- PHẦN MÔÛ ÑAÀU 1. MUÏC TIEÂU CUÛA LUAÄN VAÊN. Thieát keá traïm xöû lyù nöôùc thaûi cho khu coâng nghieäp Haûi Sôn vôùi coâng suaát 2000 m3/ngaøy ñeâm vôùi thoâng soá ñaàu vaøo theo chæ tieâu khu coâng nghieäp ñeà ra vaø ñaàu ra ñaït tieâu chuaån loaïi A (TCVN 5945 – 2005) ñaûm baûo xaû thaûi an toaøn ra Keâng Oâng Caùt. 2. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU. Ñeà taøi nghieân cöùu baèng caùc phöông phaùp sau ñaây - Khaûo saùt thöïc ñòa KCN Haûi Sôn. - Thu thaäp, phaân tích toång hôïp döõ lieäu ñeå tính toaùn vaø thieát keá. - Nghieân cöùu tö lieäu: ñoïc vaø thu thaäp soá lieäu veà tình hình nöôùc thaûi cuûa KCN vaø caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taïi caùc KCN khaùc - Phöông phaùp so saùnh: phöông phaùp naøy nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû xöû lyù nöôùc thaûi ñaàu vaøo vaø ra theo tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5945 – 2005). - Phöông phaùp phaân tích chi phí lôïi ích: nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá trong quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc phöông phaùp xöû lyù. 3. NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI. Ñoà aùn taäp trung nghieân cöùu nhöõng noäi dung chính sau: - Nghieân cöùu toång quan caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tìm hieåu nhöõng vaán ñeà kinh teá vaø moâi tröôøng taïi khu coâng nghieäp Haûi Sôn. - Tính toaùn thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung KCN Haûi Sôn. - Khaùi toaùn kinh phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi KCN Haûi Sôn. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -2- 4. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI. Vôùi muïc tieâu nghieân cöùu ñöôïc xaùc ñònh, ñeà taøi naøy chæ thöïc hieän trong giôùi haïn tìm hieåu veà tính chaát vaø löu löôïng nöôùc thaûi phaùt sinh töø caùc nhaø maùy trong KCN, töø ñoù, tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi phuø hôïp. 5. YÙ NGHÓA CUÛA ÑEÀ TAØI. Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû nghieân cöùu tìm hieåu veà thaønh phaàn tính chaát nöôùc thaûi phaùt sinh taïi KCN Haûi Sôn cuøng caùc phöông phaùp xöû lyù ñeå thieát keá HTXLNT taäp trung phuø hôïp cho KCN, mang tính khaû thi cao. Keát quaû tính toaùn thieát keá cuûa ñeà taøi coù theå laøm cô sôû cho coâng ty ñaàu tö haï taàng KCN Haûi Sôn tham khaûo ñeå ñaàu tö xaây döïng coâng trình, ñaûm baûo KCN luoân xanh saïch ñeïp, haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa nöôùc thaûi chöa xöû lyù ñeán moâi tröôøng xung quanh. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -3- CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ KHU COÂNG NGHIEÄP HAÛI SÔN – ÑÖÙC HOØA – LONG AN 1.1. MO TAÛ DÖÏ AÙN KHU COÂNG NGHIEÄP HAÛI SÔN – ÑÖÙC HOØA – LONG AN. 1.1.1. Thoâng tin toång quaùt. • Teân döï aùn: Döï aùn phaùt trieån Cuïm Coâng nghieäp Haûi Sôn • Ñòa ñieåm thöïc hieân: xaõ Ñöùc Hoaø Haï, huyeän Ñöùc Hoaø, tænh Long An. • Chuû ñaàu tö döï aùn Coâng ty TNHH Haûi Sôn • Ñòa ñieåm xaây döïng: Taïi xaõ Ñöùc Hoøa Haï – huyeän Ñöùc Hoøa – tænh Long An • Quy moâ döï aùn: 46,5087 ha 1.1.2. Toå chöùc cô caáu khoâng gian. Baûng 1. Quy hoaïch söû duïng ñaát TT Haïng muïc Dieän tích Tyû leä(%) 1 Ñaát coâng nghieäp 33,63 72,3 % 2 Ñaát kho taøng, beán baõi 2,20 7,70 3 Ñaát trung taâm ñieàu haønh 0,40 0,86 4 Ñaát coâng trình ñaàu moái 0,65 1,49 5 Ñaát giao thoâng 4,86 10,4 6 Ñaát caây xanh – maët nöôùc 4,7687 10,25 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -4- Toång coäng 46,5087 100 (Nguồn: Ban quản lí Khu Coâng Nghieäp Haûi Sôn) 1.1.3. Phaân khu chöùc naêng. ™ Khu trung taâm ñieàu haønh goàm caùc coâng trình: Truï sôû Ban quaûn lyù, vaên phoøng ñaïi ñieän caùc Coâng ty, xí nghieäp, coâng trình dòch vuï cho saûn xuaát coâng nghieäp nhö chi nhaùnh ngaân haøng, chi nhaùnh böu ñieän, haûi quan coâng an, ban quaûn lyù caùc coâng trình nghæ ngôi giaûi trí, theå duïc theå thao dieän tích 0,4 ha. ™ Khu vöïc caùc xí nghieäp coâng nghieäp: bao goàm caùc loâ ñaát coù quy moâ töø 1,16 ha ñeán 2,84 ha vôùi kích thöôùc caùc loâ trung bình 100m × 120m vôùi dieän tích 33,63 ha. ™ Khu vöïc kho taøng beán baõi vôùi dieän tích 2,2 ha. ™ Khu vöïc caùc coâng trình giao thoâng: vôùi dieän tích 4,86 ha. ™ Ñaát xaây döïng caùc coâng trình ñaàu moái goàm: Traïm ñieän, traïm xöû lyù nöôùc caáp, traïm xöû lyù nöôùc baån, caùc coâng trình cung caáp vaø ñaûm baûo kyõ thuaät vôùi dieän tích 0,65 ha. ™ Ñaát caây xanh goàm caây xanh: boùng maùt, caây xanh caùch ly, caây xanh trang trí taïo caûnh quan vôùi dieän tích 4,7687 ha. 1.1.4. Heä thoáng haï taàng kyõ thuaät. 1.1.4.1. Chuaån bò ñaát kyõ thuaät xaây döïng. ™ Toaøn boä khu vöïc quy hoaïch thieát keá toân neàn baèng ñöôøng lieân tænh 825 (maët nhöïa). Ñaûm baûo ñoä doác thoaùt veà höôùng keânh Oâng Caùt. ƒ Cao ñoä thieát keá HXD ≥ 0,9m ƒ khoái löôïng ñaát ñaép :544.152 m3 1.1.4.2. Heä thoáng giao thoâng. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -5- ™ Giao thoâng ñoái ngoaïi: Ñöôøng tænh 825 (giao thoâng lieân vuøng): noái döï aùn vôùi quoác loä 1A vaø töø quoác loä 1A ñeán caùc tænh vaø khu vöïc khaùc. Theo quy hoaïch maët ñöôøng chính roäng 15m, hai ñöôøng phuï roäng 8m, daõy phaân caùch 140m x 2m, væa heø 5m x 2, loä giôùi 61m. ™ Giao thoâng noäi boä: Ñöôøng chính vaøo cuïm coâng nghieäp, coång chính: Soá 1 : roäng 18m, væa heø 4mx2, loä giôùi 26m. Toång chieàu daøi: 1.214m Ñöôøng phuï: Soá 2: roäng 7m, væa heø 3mx2, loä giôùi 13m. toång chieàu daøi:865m Soá 3: roäng 4m, væa heø 2mx2, loä giôùi 8m. toång chieàu daøi: 395m 1.1.4.3. Heä thoáng caáp nöôùc. ™ Nguoàn nöôùc: • Trong töông lai seõ söû duïng nguoàn nöôùc töø nhaø maùy nöôùc Ñöùc Hoaø, xaây döïng phuïc vuï cuïm coâng nghieäp vaø daân cö khu vöïc Ñöùc Hoaø. • Tröôùc maét nguoàn nöôùc caáp cho döï aùn laø nguoàn nöôùc töø gieáng khoan taïi choã vôùi coâng suaát Q= 1.900 m3/ngaøy, ñaøi nöôùc coù söùc chöùa 100m3, chieàu cao 20m. • Toång nhu caàu söû duïng nöôùc :1.860m3/ngaøy ñeâm • Tieâu chuaån duøng nöôùc : 40m3/ ha • Nhu caàu duøng nöôùc chöõa chaùy vôùi löu löôïng 15lit/s trong 7 giôø ™ Maïng löôùi • Töø traïm daãn nöôùc ñeán döï aùn baèng ñöôøng oáng chính Þ 200, töø oáng chính daãn ñeán caùc khu vöïc vaø coâng trình baèng caùc oáng nhaùnh Þ 150. • Treân caùc tuyeán ñöôøng boá trí caùc truï cöùu hoaû Þ 100 ÷ Þ 150 vôùi khoaûng caùch truï töø 120 ÷ 150m. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -6- • Oáng caáp söû duïng oáng gang, oáng theùp traùng keõm hoaëc oáng nhöa PVC. • Toång chieàu daøi caùc oáng: 1.753m. ™ Heä thoáng thoaùt nöôùc möa: ( Heä thoáng thoaùt nöôùc möa taùch rieâng vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc baån) • Höôùng thoaùt nöôùc: thoaùt ra keânh Oâng Caùt • Heä thoáng thoaùt nöôùc: Duøng coáng hoäp hoaëc coáng coù naép ñaäy, ñaët doïc theo væa heø caùc truïc ñöôøng. Toång chieàu daøi thoaùt nöôùc möa : 3.630. ™ Heä thoáng thoaùt nöôùc baån: • Löu löôïng nöôùc thaûi: toång löu löôïng 1.488m3/ ngaøy ñeâm, tieâu chuaån nöôùc thaûi baèng 80% nöôùc caáp. • Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi: Boá trí tuyeán oáng D 300 thu gom töø caùc coâng trình ñöa veà tuyeán nhaùnh vaø chính D 400 daãn ra traïm xöû lyù. Oáng hoaøn toaøn töï chaûy vôùi toång chieàu daøi: 1.780 m • Xöû lyù nöôùc thaûi: Goàm 1 traïm xöû lyù nöôùc thaûi coâng suaát 2000 m3/ngaøy ñeâm. • Nöôùc thaûi xöû lyù theo 2 caáp: 9 Caáp 1: xöû lyù taïi nhaø maùy ñaït tieâu chuaån TCVN 5945-2005, coät C (tieâu chuaån cuûa ban quaûn lyù Cuïm coâng nghieäp ñeà ra) tröôùc khi xaû ra maïng löôùi thoaùt nöôùc baån cuûa Cuïm coâng nghieäp. 9 Caáp 2: Xöû lyù taäp trung taïi traïm xöû lyù theo tieâu chuaån TCVN 5945- 2005, coät A tröôùc khi xaû ra keânh Oâng Caùt. 1.1.4.4. Heä thoáng caáp ñieän. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -7- ™ Nguoàn ñieän: Laáy töø traïm bieán theá Ñöùc Hoaø 110/220 KV - 2×25 MVA qua ñöôøng daây 15KV – 22KV hieän taïi caáp theo ñöôøng Tænh 825. 9 Chæ tieâu caáp ñieän : 250 KW /ha ( caùc nhaø maùy xí nghieäp) 9 Nhu caàu söû duïng : 37,79 trieäu KWh/ naêm. 9 Toång nhu caàu (keå caû toån hao vaø döï phoøng) : 41,568 trieäu KWh/naêm. 9 Toång coâng suaát (keå caû toån hao vaø döï phoøng) : 20,783 KW ™ Maïng löôùi: • Noái töø ñöôøng daây trung theá caëp theo ñöôøng Tænh 825 ñeán traïn bieán theá vaø ñeán caùc coâng trình xí nghieäp, haï theá söû duïng heä thoáng ñeøn ñöôøng noäi boä cuïm coâng nghieäp. • Toaøn boä khu vöïc coù moät traïm haï theá 22/0,4KV caáp ñieän cho caùc ñeøn ñöôøng. Toång coâng suaát laø 30 KVA (moãi tram 1×15 KVA). 1.1.4.5. Veä sinh moâi tröôøng. • Boá trí baõi thu gom chaát thaûi raén taäp trung( traïm trung chuyeån) coù quy moâ 0,5 - 1 ha, caïnh traïm xöû lyù nöôùc thaûi. • Boá trí thu gom haøng ngaøy khoâng ñeå öù ñoïng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN TAØI NGUYEÂN MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ XAÕ HOÄI TAÏI ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN. 1.2.1. Vò trí ñòa lí vaø cô sôû haï taàng. Khu vöïc xaây döïng döï aùn thuoäc huyeän Ñöùc Hoaø, tænh Long An neân ñieàu kieän khí haäu ôû ñaây mang ñaëc tröng cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa cuûa mieàn Nam Vieät Nam, khí haäu töông ñoái oân hoaø vaø oån ñònh vôùi 2 muøa möa, naéng roõ reät. Muøa naéng töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau, muøa möa keùo daøi töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -8- Hình 1: Bản đồ vị trí địa lí khu công nghiệp Hải Sơn 1.2.2. Ñieàu kieän khí haäu. ™ Nhieät ñoä Treân cô sôû thoáng keâ soá lieäu caùc traïm ño cho thaáy: • Nhieät ñoä trung bình caùc naêm (2003 – 2007) taïi traïm Taân An: 26,4oC. • Nhieät ñoä trung bình caùc naêm (2003 – 2007) taïi traïm Moäc Hoaù:27,5oC. • Nhieät ñoä trung bình nhieàu naêm bieán ñoäng trong khoaûng: 25,9 – 27,8oC. • Cheá ñoä nhieät ít bieán ñoäng qua caùc thaùng trong naêm, thöôøng chæ dao ñoäng töø 0,2 – 1,7oC. • Cheânh leäch nhieät ñoä giöõa caùc thaùng cao nhaát vaø thaùng thaáp nhaát khoaûng 4,5oC. THUÛ DA ÀU MOÄTÛ À ÄÛ À ÄÛ À ÄÛ À ÄÛ À ÄÛ À ÄÛ À ÄÛ À Ä CUÛ CHIÛ Û IÛ Û Û IÛ Û IÛ taân th an hâ taân th an hâ â taân th an hâ taân th an hâ ñ o ân gâñ o ân gââñ o ân gâñ o ân gâ tr u n g an tru n g an tr u n g an tru n g an Q.GOØ VA ÁP. Ø Á. Ø Á. Ø Á. Ø Á. Ø Á. Ø Á. Ø Á. Ø Á VÓNH LOÄC ÄÓ Ä Ä ÄÓ Ä ÄÓ Ä Ä ta ân sô n n h aátâ áta ân sô n n h aátâ áâ áta ân sô n n h aátâ áta ân sô n n h aátâ á Q.1 2..1 2...1 2..1 2.HOÙC MOÂNÙ ÂÙ ÂÙ ÂÙ ÂÙ ÂÙ ÂÙ ÂÙ Â ta ân th ô ùi n h ìâ ù taân th ô ùi n h ìâ ù â ù taân th ô ùi n h ìâ ù taân th ô ùi n h ìâ ù taân h ie äpâ ätaân h ie äpâ äâ äta ân h ie äpâ äta ân h ie äpâ ä b ìn h m y õ õb ìn h y õ õ õb ìn h y õ õb ìn h y õ õ p h aïm v aên co äiï ê äp h aï v aên co äiï ê äï ê äp h aï v aên co äiï ê äp h aï v aên co äiï ê ät r un g laäp ät r un g laäp ä ät ru n g laäp ät ru n g laäp ä h aïïh aï ïïh aïïh aïï p h u ù h o aøù øp h u ù h o aøù øù øp h u ù h o aøù øp h u ù h o aøù ø ñ o ân gâñ o ân gââñ o ân gâñ o ân gâ CUÛ CHIÛ Û IÛ Û Û IÛ Û IÛ taân p h u ùâ ùtaân p h u ùâ ùâ ùtaân p h u ùâ ùtaân p h u ùâ ù t r u n gtru n gtru n gtru n g KCN HAÛI SÔN ÛI C ÛI S ÛI ÛI C ÛI S ÛI C ÛI S Û HAÄU NGHÓAÄ Ä ÓÄ Ä Ä ÓÄ Ä ÓÄ taân h o äi anâ ä taân h o äi anâ ä â ä taân h o äi anâ ä taân h o äi anâ ä taân th o ân gâ âta ân th o ân gâ ââ âta ân th o ân gâ âta ân th o ân gâ â h o äiäh o äiääh o äiäh o äiä LONG AN ÑÖÙC HOAØÙ ØÙ ØÙ ØÙ ØÙ ØÙ ØÙ ØÙ Ø S.V O ØM C O Û S.V O Ø C O Û S.V O ØM C O Û S.V O Ø C O Û S.V O Ø C O Û S.V O ØM C O Û S.V O Ø C O Û S.V O ØM C O Û S.V O Ø C O Û TRA ÛNG BAØNGÛ ØÛ ØÛ ØÛ ØÛ ØÛ ØÛ ØÛ Ø th aùi m y õù õth aùi y õù õù õth aùi y õù õth aùi y õù õ p h ö ô ùc h ie ä;ù äp h ö ô ùc h ie ä;ù äù äp h ö ô ùc h ie ä;ù äp h ö ô ùc h ie ä;ù ä p h ö ô ùc th aïn hù ïp h ö ô ùc th aïn hù ïù ïp h ö ô ùc th aïn hù ïp h ö ô ùc th aïn hù ï ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -9- • Nhieät ñoä thaáp nhaát thöôøng laø thaùng 12 vaø thaùng 1. Nhieät ñoä cao nhaát thöôøng laø thaùng 4 vaø thaùng 5. ™ Löôïng möa: • Khu vöïc khai thaùc döï aùn coù khí haäu ñaëc tröng cuûa vuøng nhieät ñôùi vôùi hai muøa roõ reät. • Möa baét ñaàu töø thaùng 5 ÷ 11 vôùi löông möa trung bình (töø naêm 2003 – 2007) khoaûng 1.157 – 1.708 mm, chieám 93 – 97% löông möa caû naêm. • Muøa khoâ baét ñaàu töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 vôùi löôïng möa khoaûng 39 – 125 mm chieám khoaûng 3 -7% löôïng möa caû naêm. Muøa khoâ giaûm ñi roõ reät, soâng thöôøng coù löu löôïng nhoû nhaát, möc6 nöôùc ngaàm haï thaáp saâu hôn vaø möïc nöôùc bieån xaâm nhaäp vaøo ñaát lieàn theo caùc con soâng ñaït giaù trò lôùn nhaát. ™ Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí phuï thuoäc vaøo löôïng möa, vaøo caùc muøa trong naêm. Ñoä aåm trung bình taïi caùc tram quan traéc ôû Long An töø 80,5% ñeán 89,3%,cac nhaát vaøo muøa möa (80 – 91%) vaø thaáp nhaát vaøo caùc thaùng muøa khoâ (73 – 88%). - Ñoä aåm trung bình caùc naêm (2003 – 2007) taïi traïm Taân An: 87,4% - Ñoä aåm trung bình caùc naêm (2003 – 2007) taïi tram Moäc Hoaù: 80,3% ™ Cheá ñoä naéng Soá giôø naéng tænh Long An quan traéc qua caùc naêm ñaït trung bình töø 2,247 – 2.769 giôø. Naéng trong ngaøy trung bình töø 6,2 – 7,6 giôø/ ngaøy, lôùn nhaát töø 10 – 11 giôø/ngaøy. Neáu quy öôùc thaùng naéng laø thaùng coù treân 200 giôø naéng thì Long An coù töø 11 – 4, caùc thaùng coù soá giôø naéng nhoû hôn 200 giôø töø thaùng 5 ñeán thaùng 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -10- ™ Cheá ñoä gioù - Muøa möa, höôùng gioù chuû ñaïo laø höôùng Taây Nam, voái taàn suaát xuaát hieän 70%, töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. gioù theo höôùng töø bieån vaøo mang theo nhieàu hôi nöôùc vaø gaây möa vaøo caùc thaùng muøa möa. - Muøa khoâ, höôùng gioù chuû ñaïo laø gioù Ñoâng Nam vôùi taàn suaát 60 – 70%, töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. - Vaøo caùc thaùng muøa möa, toác ñoä gioù trung bình lôùn hôn muøa khoâ nhöng cheânh leäch caùc thaùng trong naêm khoâng nhieàu. Toác ñoä gioù trung bình caùc thaùng trong naêm laø 1,5 – 2,5 m/s, toác ñoä gioù maïnh nhaát quan traéc ñöôïc coù theå ñaït ñöôïc vaøo khoaûng 30 – 40m/s vaø xaûy ra caùc côn gioâng, phaàn lôùn laø vaøo muøa möa vôùi höôùng gioù Taây Nam. ™ Haøm löôïng nöôùc boác hôi Löôïng boác hôi cuõng phaân boá theo muøa khaù roõ reät, ít bieán ñoäng theo kkhoâng gian. Löôïng boác hôi trung bình trong tænh töø 65 – 70% löôïng möa haøng naêm. Löôïng boác hôi vaøo maøu khoâ khaù lôùn, ngöôïc laïi vaøo muøa möa löôïng boác hôi quaù nhoû, löôïng boác hôi trung bình 1.028 – 1.107 mm/naêm. ™ Taøi nguyeân sinh vaät Khu vöïc döï aùn hieän taïi chuû yeáu laø ñaát söû duïng saûn xuaát noâng nghieäp. Taøi nguyeân sinh vaät ôû ñaây khoâng phong phuù. Thöïc vaät: chuû yeáu goàm caây luùa, caây mía…. Ñoäng vaät: ñoäng vaät caïn chuû yeáu laø caùc loaïi gia suùc vaø gia caàmnuoâi trong nhaø nhö: Traâu, boø, gaø, vòt…..; ñoäng vaät nöôùc laø caùc loaïi caù, toâm. Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi coân truøng, sinh vaät nhoû nhö caùc loaïi caøo caøo, chaâu chaáu, chuoàn chuoàn, caùc loaïi boø saùt khaùc vaãn phaùt trieån bình thöôøng nhö caùc vuøng noâng thoân khaùc. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -11- 1.3. CAÙC NGUOÀN GAÂY O NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG VAØ BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG. 1.3.1. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc nguoàn coù khaû naêng gaây ra oâ nhieãm trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa khu coâng nghieäp Haûi Sôn goàm: • Nöôùc thaûi: - Nöôùc möa thu gom treân toaøn dieän tích döï aùn. - Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa toaøn boä soá ngöôøi laøm vieäc vaø sinh soáng trong khu coâng nghieäp. - Nöôùc thaûi coâng nghieäp taïo ra töø quaù trình saûn xuaát khaùc nhau cuûa caùc nhaø maùy, xí nghieäp trong khu coâng nghieäp. - Nöôùc thaûi töø caùc coâng trình haï taàng dòch vuï: xöû lyù nöôùc caáp, khu nhieân lieäu. • Khí thaûi: - Khoùi thaûi töø quaù trình ñoát nhieân lieäu: maùy phaùt ñieän, ñoát khí gas. - Oâ nhieãm khoâng khí töø caùc daây chuyeàn saûn xuaát. - Khí thaûi töø caùc hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi. • Tieáng oàn: - Tieáng oàn saûn xuaát coâng nghieäp. - Tieáng oàn töø caùc maùy phaùt ñieän, quaït gioù, compressor,… - Tieáng oàn do caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi. • Nhieät ñoä: Phaùt ra chuû yeáu töø caùc nhaø maùy vaät lieäu môùi, caùc thieát bò gia nhieät nhö noài hôi, thieát bò nung saáy, ñoäng cô,… ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -12- • Chaát thaûi raén; - Töø coâng ngheä saûn xuaát cuûa nhaø maùy ( chaát thaûi raén coâng nghieäp) - Töø traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä vaø taäp trung. - Chaát thaûi raén sinh hoaït. 1.3.2. Bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng. 1.3.2.1. Moâi tröôøng nöôùc. - Heä thoáng thoaùt nöôùc trong khu coâng nghieäp ñöôïc thieát keá theo hai heä thoáng rieâng. - Heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø nöùôc thaûi coâng nghieäp quy öôùc saïch. - Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp. Caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä ôû caùc nhaø maùy, xí nghieäp trong khu coâng nghieäp ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp vôùi nhieäm vuï xöû lyù ñaït tôùi giaù trò noàng ñoä theo quy cheá khu coâng nghieäp laø nguoàn loaïi C ( TCVN 5945 – 2005). Hình 2. Sô ñoà nguyeân taéc heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi khu coâng nghiệp Hải Sơn NÖÔÙC MÖA NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP QUY ÖÔÙC SAÏCH NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP O NHIEÃM COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ: SONG CHAÉN RAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ: BEÅ TÖÏ HOAÏI TRAÏM XÖÛ LYÙ TAÄP TRUNG H EÄ T H O ÁN G T IE ÁP N H A ÄN N Ö Ô ÙC T H A ÛI S A U X Ö Û L Y Ù ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -13- 1.3.2.2. Moâi tröôøng khí. Söû duïng ñoàng boä nhieàu bieän phaùp khaùc nhau: - Hoaøn thieän coâng ngheä, söû duïng coâng ngheä khoâng coù hoaëc ít chaát thaûi. - Quaûn lyù vaø vaän haønh ñuùng. - Söû duïng caây xanh ñeå haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí. - Söû duïng thieát bò xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí. 1.3.2.3. Chaát thaûi raén vaø chaát thaûi nguy haïi. Vaán ñeà xöû lyù chaát thaûi raén ñöôïc giaûi quyeát nhö sau: - Thu gom cuïc boä taïi moãi nhaø maùy. - Chuyeån chaát thaûi raén ra khoûi khu coâng nghieäp. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -14- CHÖÔNG 2 TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG NGHIEÄP Caùc loaïi nöôùc thaûi ñeàu chöùa caùc taïp chaát gaây nhieãm baån coù tính chaát raát khaùc nhau: töø caùc loaïi chaát raén khoâng tan ñeán caùc chaát khoù tan vaø nhöõng hôïp chaát tan trong nöôùc. Xöû lyù nöôùc thaûi laø loaïi boû caùc taïp chaát ñoù, laøm saïch laïi vaø coù theå ñöa nöôùc vaøo nguoàn tieáp nhaän hoaëc taùi söû duïng. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích ñoù, chuùng ta thöôøng döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi taïp chaát ñeå löïa choïn phöông phaùp xöû lyù thích hôïp. Thoâng thöôøng coù caùc phöông phaùp xöû lyù nöôùc thaûi nhö sau: 2.1. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ CÔ HOÏC. Xöû lyù cô hoïc (hay coøn goïi laø xöû lyù baäc I) nhaèm muïc ñích loaïi boû caùc taïp chaát khoâng tan (raùc, caùt nhöïa, daàu môõ, caën lô löûng, caùc taïp chaát noåi…) ra khoûi nöôùc thaûi; ñieàu hoøa löu löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi. Caùc coâng trình xöû lyù cô hoïc xöû lyù nöôùc thaûi thoâng duïng: 2.1.1. Song chaén raùc. Song chaén raùc thöôøng ñaët tröôùc heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hoaëc coù theå ñaët taïi caùc mieäng xaû trong phaân xöôûng saûn xuaát nhaèm giöõ laïi caùc taïp chaát coù kích thöôùc lôùn nhö: nhaùnh caây, goã, laù, giaáy, niloâng, vaûi vuïn vaø caùc loaïi raùc khaùc, ñoàng thôøi baûo veä caùc coâng trình bôm, traùnh aùch taéc ñöôøng oáng, möông daãn. Döïa vaøo khoaûng caùch caùc thanh, song chaén ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: ∗ Song chaén thoâ coù khoaûng caùch giöõa caùc thanh töø 60 ÷100mm. ∗ Song chaén mòn coù khoaûng caùch giöõa caùc thanh töø 10 ÷25mm. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -15- 2.1.2. Löôùi loïc. Löôùi loïc duøng ñeå khöû caùc chaát lô löûng coù kích thöôùc nhoû, thu hoài caùc thaønh phaàn quyù khoâng tan hoaëc khi caàn phaûi loaïi boû raùc coù kích thöôùc nhoû. Kích thöôùc maét löôùi töø 0,5÷1,0mm. Löôùi loïc thöôøng ñöôïc bao boïc xung quanh khung roãng hình truï quay troøn (hay coøn goïi laø troáng quay) hoaëc ñaët treân caùc khung hình dóa. 2.1.3. Beå laéng caùt. Beå laéng caùt ñaët sau song chaén, löôùi chaén vaø ñaët tröôùc beå ñieàu hoøa, tröôùc beå laéng ñôït I. Nhieäm vuï cuûa beå laéng caùt laø loaïi boû caën thoâ naëng nhö caùt, soûi, maûnh vôõ thuûy tinh, kim loaïi, tro taùn, thanh vuïn, voû tröùng… ñeå baûo veä caùc thieát bò cô khí deã bò maøi moøn, giaûm caën naëng ôû caùc coâng ñoaïn xöû lyù tieáp theo. Beå laéng caùt goàm 3 loaïi: ∗ Beå laéng caùt ngang ∗ Beå laéng caùt thoåi khí ∗ Beå laéng caùt ly taâm 2.1.4. Beå taùch daàu môõ. Caùc loaïi coâng trình naøy thöôøng ñöôïc öùng duïng khi xöû lyù nöôùc thaûi coâng nghieäp, nhaèm loaïi boû caùc taïp chaát coù khoái löôïng rieâng nhoû hôn nöôùc. Caùc chaát naøy seõ bòt kín loã hoång giöõa caùc haït vaät lieäu loïc trong caùc beå sinh hoïc…vaø chuùng cuõng phaù huûy caáu truùc buøn hoaït tính trong beå Aerotank, gaây khoù khaên trong quaù trình leân men caën. 2.1.5. Beå ñieàu hoøa. Beå ñieàu hoøa ñöôïc duøng ñeå duy trì doøng thaûi vaø noàng ñoä vaøo coâng trình xöû lyù oån ñònh, khaéc phuïc nhöõng söï coá vaän haønh do söï dao ñoäng veà noàng ñoä vaø löu löôïng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -16- cuûa nöôùc thaûi gaây ra vaø naâng cao hieäu suaát cuûa caùc quaù trình xöû lyù sinh hoïc. Beå ñieàu hoøa coù theå ñöôïc phaân loaïi nhö sau: ∗ Beå ñieàu hoøa löu löôïng ∗ Beå ñieàu hoøa noàng ñoä ∗ Beå ñieàu hoøa caû löu löôïng vaø noàng ñoä. 2.1.6. Beå laéng. Duøng ñeå taùch caùc chaát khoâng tan ôû daïng lô löûng trong nöôùc thaûi theo nguyeân taéc troïng löïc. Caùc beå laéng coù theå boá trí noái tieáp nhau. Quaù trình laéng toát coù theå loaïi boû ñeán 90 ÷ 95% löôïng caën coù trong nöôùc thaûi. Vì vaäy ñaây laø quaù trình quan troïng trong xöû lyù nöôùc thaûi, thöôøng boá trí xöû lyù ban ñaàu hay sau khi xöû lyù sinh hoïc. Ñeå coù theå taêng cöôøng quaù trình laéng ta coù theå theâm vaøo chaát ñoâng tuï sinh hoïc. Beå laéng ñöôïc chia laøm 3 loaïi: ∗ Beå laéng ngang (coù hoaëc khoâng coù vaùch nghieâng): Hình 3. Beå laéng ngang ∗ Beå laéng ñöùng: maët baèng laø hình troøn hoaëc hình vuoâng. Trong beå laéng hình troøn nöôùc chuyeån ñoäng theo phöông baùn kính (radian). ∗ Beå laéng li taâm: maët baèng laø hình troøn. Nöôùc thaûi ñöôïc daãn vaøo beå theo chieàu töø taâm ra thaønh beå roài thu vaøo maùng taäp trung roài daãn ra ngoaøi. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -17- 2.1.7. Beå loïc. Coâng trình naøy duøng ñeå taùch caùc phaàn töû lô löûng, phaân taùn coù trong nöôùc thaûi vôùi kích thöôùc töông ñoái nhoû sau beå laéng baèng caùch cho nöôùc thaûi ñi qua caùc vaät lieäu loïc nhö caùt, thaïch anh, than coác, than buøn, than goã, soûi nghieàn nhoû… Beå loïc thöôøng laøm vieäc vôùi hai cheá ñoä loïc vaø röûa loïc. Quaù trình loïc chæ aùp duïng cho caùc coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi taùi söû duïng vaø caàn thu hoài moät soá thaønh phaàn quí hieám coù trong nöôùc thaûi. Caùc loaïi beå loïc ñöôïc phaân loaïi nhö sau: ∗ Loïc qua vaùch loïc. ∗ Beå loïc vôùi lôùp vaät lieäu loïc daïng haït. ∗ Thieát bò loïc chaäm. ∗ Thieát bò loïc nhanh. 2.2. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ HOAÙ HOÏC. 2.2.1. Ñoâng tuï vaø keo tuï. Phöông phaùp ñoâng tuï-keo tuï laø quaù trình thoâ hoùa caùc haït phaân taùn vaø nhuõ töông, ñoä beàn taäp hôïp bò phaù huûy, hieän töôïng laéng xaûy laéng. Söû duïng ñoâng tuï hieäu quaû khi caùc hat keo phaân taùn coù kích thöôùc 1-100μm. Ñeå taïo ñoâng tuï, caàn coù theâm caùc chaát ñoâng tuï nhö: ƒ Pheøn nhoâm Al2(SO4)3.18H2O. Ñoä hoøa tan cuûa pheøn nhoâm trong nöôùc ôû 200C laø 362 g/l. pH toái öu töø 4.5-8. ƒ Pheøn saét FeSO4.7H2O.Ñoä hoøa tan cuûa pheøn saét trong nöôùc ôû 200C laø 265 g/l. Quaù trình ñoâng tuï baèng pheøn saét xaûy ra toát nhaát ôû pH >9. ƒ Caùc muoái FeCl3.6H2O, Fe2(SO4)3.9H2O, MgCl2.6H2O, MgSO4.7H2O, … ƒ Voâi. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -18- Khaùc vôùi ñoâng tuï, keo tuï laø quaù trình keát hôïp caùc haït lô löûng khi cho caùc hôïp chaát cao phaân töû vaøo. Chaát keo tuï thöôøng söû duïng nhö: tinh boät, ester, cellulose, … Chaát keo tuï coù theå söû duïng ñoäc laäp hay duøng vôùi chaát ñoâng tuï ñeå taêng nhanh quaù trình ñoâng tuï vaø laéng nhanh caùc boâng caën. Chaát ñoâng tuï coù khaû naêng laøm môû roäng phaïm vi toái öu cuûa quaù trình ñoâng tuï, laøm taêng tính beàn vaø ñoä chaët cuûa boâng caën, töø ñoù laøm giaûm ñöôïc löôïng chaát ñoâng tuï, taêng hieäu quaû xöû lyù. Hieän töôïng ñoâng tuï xaûy ra khoâng chæ do tieáp xuùc tröïc tieáp maø coøn do töông taùc laãn nhau giöõa caùc phaân töû chaát keo tuï bò haáp phuï theo caùc haït lô löûng. Khi hoøa tan vaøo nöôùc thaûi, chaát keo tuï coù theå ôû traïng thaùi ion hoaëc khoâng ion, töø ñoù ta coù chaát keo tuï ion hoaëc khoâng ion. Hình 4. Quaù trình taïo boâng caën cuûa caùc haït keo 2.2.2. Trung hoøa. Nöôùc thaûi cuûa moät soá ngaønh coâng nghieäp, nhaát laø coâng nghieäp hoùa chaát, do caùc quaù trình coâng ngheä coù theå coù chöùa caùc acid hoaëc bazô, coù khaû naêng gaây aên moøn vaät lieäu, phaù vôõ caùc quaù trình sinh hoùa cuûa caùc coâng trình xöû lyù sinh hoïc, ñoàng thôøi gaây caùc taùc haïi khaùc, do ñoù caàn thöïc hieän quaù trình rung hoøa nöôùc thaûi. Caùc phöông phaùp trung hoøa bao goàm: ∗ Trung hoøa laãn nhau giöõa nöôùc thaûi chöùa acid vaø nöôùc thaûi chöùa kieàm. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -19- ∗ Trung hoøa dòch thaûi coù tính acid, duøng caùc loaïi chaát kieàm nhö: NaOH, KOH, NaCO3, NH4OH, hoaëc loïc qua caùc vaät lieäu trung hoøa nhö CaCO3, dolomit,… ∗ Ñoái vôùi dòch thaûi coù tính kieàm thì trung hoøa bôûi acid hoaëc khí acid. Ñeå löïa choïn taùc chaát thöïc hieän phaûn öùng trung hoøa, caàn döïa vaøo caùc yeáu toá: ∗ Loaïi acid hay bazô coù trong nöôùc thaûi vaø noàng ñoä cuûa chuùng. ∗ Ñoä hoøa tan cuûa caùc muoái ñöôïc hình thaønh do keát quaû phaûn öùng hoùa hoïc. 2.2.3. Oxy hoaù khöû. Ña soá caùc chaát voâ cô khoâng theå xöû lyù baèng phöông phaùp sinh hoùa ñöôïc, tröø caùc tröôøng hôïp caùc kim loaïi naëng nhö: Cu, Zn, Pb, Co, Fe, Mn, Cr,…bò haáp phuï vaøo buøn hoaït tính. Nhieàu kim loaïi nhö : Hg, As,…laø nhöõng chaát ñoäc, coù khaû naêng gaây haïi ñeán sinh vaät neân ñöôïc xöû lyù baèng phöông phaùp oxy hoùa khöû. Coù theå duøng caùc taùc nhaân oxy hoùa nhö Cl2, H2O2, O2 khoâng khí, O3 hoaëc pirozulite ( MnO2). Döôùi taùc duïng oxy hoùa, caùc chaát oâ nhieåm ñoäc haïi seõ chuyeån hoùa thaønh nhöõng chaát ít ñoäc haïi hôn vaø ñöôïc loaïi ra khoûi nöôùc thaûi. 2.2.4. Ñieän hoùa. Cô sôû cuûa söï ñieän phaân goàm hai quaù trình: oxy hoùa ôû anod vaø khöû ôû catod. Xöû lyù baèng phöông phaùp ñieän hoùa raát thuaän lôïi ñoái vôùi nhöõng loaïi nöôùc thaûi coù löu löôïng nhoû vaø oâ nhieãm chuû yeáu do caùc chaát höõu cô vaø voâ cô ñaäm ñaëc. Öu ñieåm : ∗ Khoâng caàn pha loaõng sô boä nöôùc thaûi. ∗ Khoâng caàn taêng thaønh phaàn muoái cuûa chuùng. ∗ Coù theå taän duïng laïi caùc saûn phaåm quyù chöùa trong nöôùc thaûi. ∗ Dieän tích xöû lyù nhoû. Nhöôïc ñieåm: ∗ Toán keùm naêng löôïng. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -20- ∗ Phaûi taåy saïch beà maët ñieän cöïc khoûi caùc taïp chaát. 2.3. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ HOÙA LY.Ù Trong daây chuyeân coâng ngheä xöû lyù, coâng ñoaïn xöû lyù hoùa lyù thöôøng ñöôïc aùp duïng sau coâng ñoaïn xöû lyù cô hoïc. Phöông phaùp xöû lyù hoùa lyù bao goàm caùc phöông phaùp haáp phuï, trao ñoåi ion, trích ly, chöng caát, coâ ñaëc, loïc ngöôïc,…. Phöông phaùp hoùa ly ñöôùc söû duïng ñeå loaïi khoûi dòch thaûi caùc haït lô löûng phaân taùn, caùc chaát höõu cô vaø voâ cô hoøa tan, coù moät soá öu ñieåm nhö: Loaïi ñöôïc caùc hôïp chaát höõu cô khoâng bò oxi hoùa sinh hoïc. ∗ Khoâng caàn theo doõi caùc hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät. ∗ Coù theå thu hoài caùc chaát khaùc nhau. ∗ Hieäu quaû xöû lyù cao vaø oån ñònh hôn. 2.3.1. Tuyeån noåi. Laø quaù trình dính baùm phaân töû cuûa caùc haït chaát baån ñoái vôùi beà maët phaân chia cuûa hai pha khí-nöôùc vaø xaûy ra khi coù naêng löôïng töï do treân beà maët phaân chia, ñoàng thôøi cuõng do caùc hieän töôïng thaám öôùt beà maët xuaát hieän theo chu vi thaám öôùt ôû nhöõng nôi tieáp xuùc khí-nöôùc. * Tuyeån noåi daïng boït: ñöôïc söû duïng ñeå taùch ra khoûi nöôùc thaûi caùc chaát khoâng tan vaø laøm giaûm moät phaàn noàng ñoä cuûa moät soá chaát hoøa tan. * Phaân ly daïng boït: ñöôïc öùng duïng ñeå xöû lyù caùc chaát hoøa tan coù trong nöôùc thaûi, ví duï nhö chaát hoaït ñoäng beà maët. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp tuyeån noåi laø coù theå thu caën vôùi ñoä aåm nhoû, coù theå thu taïp chaát. Phöông phaùp tuyeån noåi ñöôïc söû duïng nhieàu trong caùc ngaønh coâng nghieäp nhö: tô sôïi nhaân taïo, giaáy cellulose, thöïc phaåm,… ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -21- 2.3.2. Haáp phụ. Haáp phuï laø thu huùt chaát baån leân beà maët cuûa chaát haáp phuï, phaàn lôùn laø chaát haáp phuï raén vaø coù theå thöïc hieän trong ñieàu kieän tónh hoaëc ñoäng Quaù trình haáp phuï laø moät quaù trình thuaän nghòch, nghóa laø chaát bò haáp phuï coù theå bò giaûi haáp vaø chuyeån ngöôïc laïi vaøo chaát thaûi. Caùc chaát haáp phuï thöôøng ñöôïc söû duïng laø caùc loaïi vaät lieäu xoáp töï nhieân hay nhaân taïo nhö tro, maãu vuïn than coác, than buøn, silicagen, keo nhoâm, ñaát seùt hoaït tính,… vaø caùc chaát haáp phuï naøy coøn coù khaû naêng taùi sinh ñeå tieáp tuïc söû duïng. 2.3.3. Trích ly. Phöông phaùp taùch chaát baån höõu cô hoøa tan chöùa trong nöôùc baèng caùch troän laãn vôùi dung moâi naøo ñoù, trong ñoù, chaát höõu cô hoøa tan vaøo dung moâi toát hôn vaøo nöôùc. 2.3.4. Trao ñoåi ion. Caùc chaát caáu thaønh pha raén, maø treân ñoù xaûy ra söï trao ñoåi ion, goïi laø ionit. Caùc ionit coù theå coù nguoàn goác nhaân taïo hay töï nhieân, laø höõu cô hay voâ cô vaø coù theå ñöôïc taùi sinh ñeå söû duïng lieân tuïc. Ñöôïc söû duïng ñeå loaïi caùc ion kim loaïi trong nöôùc thaûi. 2.4. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ SINH HOÏC. Thöïc chaát cuûa phöông phaùp sinh hoïc ñeå xöû lyù nöôùc thaûi laø söû duïng khaû naêng soáng vaø hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô trong nöôùc thaûi. Chuùng chuyeån hoùa caùc chaát höõu cô hoøa tan vaø nhöõng chaát deã phaân huûy sinh hoïc thaønh nhöõng saûn phaåm cuoái cuøng nhö : CO2, H2O,NH4,.. Chuùng söû duïng moät soá hôïp chaát höõu cô vaø moät soá chaát khoaùng laøm nguoàn dinh döôõng vaø taïo naêng löôïng nhaèm duy trì quaù trình, ñoàng thôøi xaây döïng teá baøo môùi. Coâng trình xöû lyù sinh hoïc thöôøng ñöôïc ñaët sau khi nöôùc thaûi ñaõ ñöôïc xöû lyù sô boä qua caùc quaù trình xöû lyù cô hoïc, hoùa hoïc, hoùa lyù. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -22- 2.4.1. Coâng trình xöû lyù trong ñieàu kieän töï nhieân. 2.4.1.1. Ao hoà sinh hoïc( ao hoà oån ñònh nöôùc thaûi). Ñaây laø phöông phaùp xöû lyù ñôn giaûn nhaát vaø ñaõ ñöôïc aùp duïng töø xöa. Phöông phaùp naøy cuõng khoâng yeâu caàu kyõ thuaät cao, voán ñaàu tö ít, chí phí hoaït ñoäng reû tieàn, quaûn lyù ñôn giaûn vaø hieäu quaû cuõng khaù cao. Quy trình ñöôïc toùm taét nhö sau: Nöôùc thaûi→ loaïi boû raùc, caùt soûi,..→ Caùc ao hoà oån ñònh→ Nöôùc ñaõ xöû lyù ∗ Hoà hieáu khí Ao noâng 0,3-0,5m coù quaù trình oxi hoaù caùc chaát baån höõu cô chuû yeáu nhôø caùc vi sinh vaät. Goàm 2 loaïi: hoà laøm thoaùng töï nhieân vaø hoà laøm thoaùng nhaân taïo. ∗ Hoà kò khí Ao kò khí laø loaïi ao saâu, ít hoaëc khoâng coù ñieàu kieän hieáu khí. Caùc vi sinh vaät kò khí hoaït ñoäng soáng khoâng caàn oxy cuûa khoâng khí. Chuùng söû duïng oxi töø caùc hôïp chaát nhö nitrat, sulfat.. ñeå oxi hoaù caùc chaát höõu cô, caùc loaïi röôïu vaø khí CH4, H2S,CO2,… vaø nöôùc. Chieàu saâu hoà khaù lôn khoaûng 2-6m. ∗ Hoà tuøy nghi Laø söï keát hôïp hai quaù trình song song: phaân huûy hieáu khí caùc chaát höõu cô hoaø tan coù ñeàu ôû trong nöôùc vaø phaân huûy kò khí (chuû yeáu laø CH4) caën laéng ôû vuøng ñaùy. Ao hoà tuøy nghi ñöôïc chia laøm 3 vuøng: lôùp treân laø vuøng hieáu khí, vuøng giöõa laø vuøng kò khí tuøy tieän vaø vuøng phía ñaùy saâu laø vuøng kò khí. Chieàu saâu hoà khoaûng 1-1,5m . ∗ Hoà oån ñònh baäc III Nöôùc thaûi sau khi xöû lyù cô baûn ( baäc II) chöa ñaït tieâu chuaån laø nöôùc saïch ñeå xaû vaøo nguoàn thì coù theå phaûi qua xöû lyù boå sung (baäc III). Moät trong caùc coâng trình xöû lyù baäc III laø ao hoà oàn ñònh sinh hoïc keát hôïp vôùi thaû beøo nuoâi caù. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CẢNH NGUYEÃN THÒ ÑIEÄP - 103108040 -23- 2.4.1.2. Phöông phaùp xöû lyù qua ñaát. Thöïc chaát cuûa quaù trình xöû lyù laø: khi loïc nöôùc thaûi qua ñaát caùc chaát raén lô löûng vaø keo seõ bò giöõ laïi ôû lôùp treân cuøng. Nhöõng chaát naøy taïo ra moät maøng goàm raát nhieàu vi sinh vaät bao boïc treân beà maët caùc haït ñaát, maøng naøy seõ haáp phuï caùc chaát höõu cô hoøa tan trong nöôùc thaûi. Nhöõng vi sinh vaät seõ xöû duïng oâxy cuûa khoâng khí qua caùc khe ñaát vaø chuyeån hoùa caùc chaát höõu cô thaønh caùc hôïp chaát khoaùng. 2.4.2. Coâng trình xöû lyù sinh hoïc hieáu khí. Xöû lyù sinh hoïc trong ñieàu kieän hieáu khí coù theå keå ñeán hai quaù trình cô baûn : – Quaù trình xöû lyù sinh tröôûng lô löûng. – Quaù trình xöû lyù sinh tröôûng baùm dính. Caùc coâng trình töông thích cuûa quaù trình xöû lyù sinh hoïc hieáu nhö: beå Aerotank buøn hoaït tính (vi sinh vaät lô löûng), beå thoåi khí sinh hoïc tieáp xuùc (vi sinh vaät dính baùm), beå loïc sinh hoïc, thaùp loïc sinh hoïc, beå sinh hoïc tieáp xuùc quay… 2.4.2.1. Beå phaûn öùng sinh hoïc hieáu khí – Aerotank. Quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi söû duïng buøn hoaït tính döïa vaøo hoaït ñoäng soáng cuûa vi sinh vaät hieáu khí. Trong beå Aerotank, caùc chaát lô löûng ñoùng vai troø laø caùc haït nhaân ñeá cho vi khuaån cö truù, sinh saûn vaø phaùt trieån daàn leân thaønh caùc boâng caën goïi laø buøn hoaït tính. Buøn hoaït tính laø caùc boâng caën coù maàu naâu saãm chöùa caùc chaát höõu cô haáp thuï töø nöôùc thaûi vaø laø nôi cö truù ñeå phaùt trieån cuûa voâ soá vi khuaån vaø vi sinh vaät soáng khaùc. Caùc vi sinh vaät ñoàng hoaù caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc thaûi thaønh caùc chaát dinh döôõng cung caáp cho söï soáng. Trong quaù trình phaùt trieån vi sinh vaät söû duïng caùc chaát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdflvandiep.pdf
 • dwgAEROTANK.dwg
 • dwgBE DIEU HOA.dwg
 • dwgBE KEO TU TAO BONG.dwg
 • dwgBE LANG.dwg
 • dwgBE NEN BUN.dwg
 • docBIA BIA.doc
 • dwgDrawing2.dwg
 • dwgHO THU GOM.dwg
 • dwgMAT BANG.dwg
 • dwgSDCN.dwg
 • dwgUASB.dwg
Luận văn liên quan