Tính toán thiết kế thang nâng xây dựng tải trọng nâng 500kg, chiều cao nâng 25m

Mục lục Mục lục 1 Lời nói đầu 4 Chương I: Tính toán thiết kế tổng thể 5 1.1. Giới thiệu chung 5 1.2. Lựa chọn phương án thiết kế 6 1.2.1.phương án 1 6 1.2.2.phương án 2 9 1.2.3.Kết luận 12 1.3.Tính toán thiết kế tổng thể 12 1.3.1.tổng thể 12 ChươngII:Tính toán kết cấu thép 14 2.1. Xây dựng sơ đồ tính 14 2.2.Xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng. 15 2.2.1.Tải trọng không di động 15 2.2.1.Tải trọng di động 16 2.2.3.tải trọng gió 16 2.3.Xác định lực và vẽ biểu đồ nội lực. 18 2.4.Xác định mặt cắt 19 2.4.1.Tính thanh giằng 22 2.4.1.1.Xác định lực cắt trong cột để tính hệ thanh giằng 22 2.4.1.2.Tính thanh giằng xiên 24 2.4.1.3.Tính chọn thanh giằng ngang .27 2.5.Tính toán liên kết .27 ChươngIII: Tính chọn thiết kế bộ tời nâng .31 3.1. Chọn loại dây 31 3.2. Xác định lực căng lớn nhất và hiệu suất pa lăng. 32 3.3.Tính toán cáp 33 3.4.Tính chọn tang và pu ly 34 1.Xác định đường kính tang và ròng rọc 34 2.Tính toán chều dài tang 35 3.Tính toán chiều dày thành của tang 36 4.Kiểm tra sức bền của tang 37 5.Chọn động cơ điện 38 3.6.Xác định tỷ số truyền chung 40 3.7.Tính chọn phanh 40 1.Chọn loại phanh 40 2.Tính toán phanh 42 3.8.Bộ truyền 44 3.9.Một số bộ phận khác của cơ cấu nâng 45 3.10.Bộ phận tang 48 1.Cặp đầu cáp trên tang 48 2.Trục tang 50 3.Tính chọn ổ trục 54 Chương IV: Tính toán thiết kế hệ thống điện 57 4.1. Nhiệm vụ thiết kế 57 4.2.Xây dựng sơ đồ điện 57 4.3.Xác định các thông số cơ bản của hệ thống điẹn 58 1.Xác định cường độ dòng điện. 58 2. Chọn linh kiện. 58 4.4. Chọn công tắc tơ. 59 4.5.Chọn ATTOMAT 59 ChươngV:Tính toán thiết kế cơ cấu bàn nâng 60 5.1.Sơ đồ tính 60 5.2.Tính toán 62 1.Xác định phản lực tại các gối và biểu đồ lực cắt 62 2.Chọn vật liệu chế tạo 63 3.Kiểm tra 64 4.Tính ổn định của thang nâng 66 Chương VI:Quy trình ché tạo một số chi tiết 69 6.1. Quy trình chế tạo chi tiết trục tang 69 Chương VII:Quy trình lắp dựng 77 7.1.Đề xuất một số phương án lắp dựng 77 1.Phương án 1 77 2.Phương án 2 78 3.Lựa chọn phương án 78 7.2.Quy trình lắp dựng thang nâng theo phương án đã chọn 79 Chương VIII: Quy trình tổ chức thi công 94 8.1.Quy trình chất hàng nên bàn nâng 94 8.2.Quá trình nâng hàng 95 8.3.Quá trình dỡ hàng 95 8.4.Quá trình hạ hàng 95 8.5.Quy trình bảo dưỡng và sửa chữa 95 Kết luận 97 Tài liệu tham khảo 99

doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế thang nâng xây dựng tải trọng nâng 500kg, chiều cao nâng 25m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¬ ®iÖn xoay chiÒu. NgoµI ra, do kh«ng s½n dßng mét chiÒu nªn ta ph¶I t¨ng thªm vèn ®Çu t­ thiÕt bÞ chØnh l­u. §éng c¬ ®iªnh chuyªn dïng víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ®­îc sö dông phæ biÕn h¬n c¶. Cã 2 lo¹i ®éng c¬ kiÓu R«to d©y cuèn vµ ®éng c¬ R«to lång sãc. * §éng c¬ ®iÖn R«to d©y cuèn. CÊu t¹o phøc t¹p, ®¾t tiÒn. Nh­ng trªn m¸y n©ng v× cÇn dõng h¹ nhiÒu chÝnh x¸c vµ ªm nªn ng­êi ta hay dïng. Lo¹i nµy, ®­êng ®Æc tÝnh ë phÇn lµm viÖc rÊt cøng. Do ®ã, dï t¶I träng thay ®æi nhiÒu vËn tèc chuyÓn ®éng còng thay ®æi rÊt Ýt vµ trong c¸c phÐp tÝnh thùc tÕ cã thÓ xem nh­ vËn tèc ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu kh«ng phô thuéc vµo t¶I träng. *§éng c¬ ®iÓn R«to lång sãc: Gi¸ rÎ, cÊu t¹o vµ vËn hµnh ®¬n gi¶n, m¾c trùc tiÕp víi m¹ng ®iÖn xoay chiÒu mµ kh«ng cÇn biÕn ®æi dßng ®iÖn. Tuy nhiªn, chóng cÇn dßng ®iÖn khëi ®éng lín, mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é theo t¶I träng. Víi c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖnchän dïng cho m¸y trôc ph¶I tho¶ m·n hai yªu cÇu: + Khi lµm viÖc thêi gian dµI víi chÕ ®é ng¾t ®o¹n lÆp ®I lÆp l¹i, víi c­êng ®é cho tr­íc, ®éng c¬ kh«ng ®­îc nãng qu¸ giíi h¹n cho phÐp, ®Ó kh«ng lµm háng vËt liÖu c¸hc ®iÖn trong ®éng c¬. + C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn ph¶I ®ñ ®Ó ®¶m b¶o më m¸y víi gia tèc cho tr­íc. *KÕt luËn: Tõ viÖc ph©n tich trªn , ta ®I ®Õn kÕt luËn lùa chän ®éng c¬ ®iÖn cho m¸y n©ng cña m×nh: lµ lo¹i ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu kiÓu lång sãc (MTK). C«ng suÊt tÜnh khi n©ng vËt b»ng trong t¶I ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2 – 78 [2] ) N= (KW) Trong ®ã; N: C«ng suÊt tÜnh khi n©ng vËt [ KW] Q0: Träng l­îng n©ng ( N ): Q0 = 9600 (N) Vn: VËn tèc n©ng V0 = 0,4 m/s =24 m/phót h: HiÖu suÊt cña c¬ cÊu h = h1 . h2. h0 Víi hp = 0,9604 : HiÖu suÊt pal¨ng c¸p h0 = 0,96 HiÖu suÊt cña tang, tra b¶ng ( 1 – 9 [2] ) h0 = o,98 HiÖu suÊt bé truyÒn kÓ c¶ khíp nèi Víi gi¶ thiÕt bé truyÒn ®îc chÕ t¹o thµnh h«p gi¶m tèchai cÊp, b¸nh r¨ng trô Thay sè: h = 0,9604 . 0,96 . 0,98 = 0,9 VËy ta cã c«ng suÊt tÜnh n©ng vËt lµ: N= (KW) Víi gi¸ trÞ N võa t×m ®­îc ta chän dßng ®iÖn xoay chiÒu R«to lång sãc ( MTK ). Lo¹i ®éng c¬ kÝ hiÖu ( K132 – M4). §éng c¬ ®iÖn cña ViÖt H­ng cã c¸c th«ng sè sau: + §éng c¬ K 132 – M4 + ChÕ ®é lµm viÖc C§% = 25% + Sè vßng quay danh nghÜa: ndc = 1445 ( vßng/phót) + C«ng suÊt : N®c = 5,5 (KW) + HÖ sè qu¸ t¶i: +M«men v« l¨ng: (GiDi2) = 0,12 (Kg/m2) + Träng l­îng m®c = 72 (Kg). 3.6. X¸c ®Þnh tû sè truyÒn chung. Tõ c¸c th«ng sè trªn ta tÝnh ®­îc tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc theo c«ng thøc (3 – 15 [2] ) i= Trong ®ã: n®c: Tèc ®é quay cña trôc ®éng c¬: 1445 (V/P) nt: Tèc ®é quay cña tang cuèn c¸p nt = (V/P) Víi: Vn: VËn tèc cña vËt n¨ng Vn = 0,4 (m/s) a: Béi suÊt cña Pal¨ng a = 1 D0: §­êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p nt = (V/P) VËy ta cã tû sè truyÒn chung tõ ®éng c¬ ®Õn tang ®Ó ®¶m b¶o vËn tèc n©ng 24 mÐt/phót cña bµn n©ng lµ: i0 = 3.7. TÝnh chän phanh. 3.7.1. Chän lo¹i phanh. Phanh lµ mét bé phËn quan träng trong m¸y trôc, ®¶m b¶o cho phanh trôc ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh n©ng, h¹ vËt n©ng. Phanh ®­îc sö dông ®Ó treo, Gi÷ vµ ®iÒu chØnh khi h¹ vËt n©ng. Ngoµi ra, phanh cßn cã kh¶ n¨ng triÖt tiÓu ®éng n¨ng cña c¸c khèi l­îng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn vµ chuyÓn ®éng quay trong c¬ cÊu, còng nh­ víi vËt n¨ng. Qu¸ tr×nh phanh ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®­a vµo c¬ cÊu c¸c lùc c¶n phô d­íi d¹ng lùc ma s¸t. Lùc ma s¸t nµy sinh ra m«men phanh l¬n h¬n m«men xo¾n trªn trôc ®Æt phanh ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh treo gi÷ vËt n©ng hay ®iÒu chØnh tèc ®é. Phanh th­êng ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: + Theo kÕt cÊu: Phanh quèc, phanh ®ai, phanh ®Üa + Theo nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Phanh ®iÒu khiÓn, phanh tù ®éng + Thep trang th¸i lµm viÖc: Phanh th­êng më vµ phanhth­êng ®ãng. Trong ®ã: Phanh quèc th­êng ®îc sö dung trong c¸c lo¹i têi vµ c¬ cÊu m¸y truccã truyÒn ®éng ®éc lËp. Phanh ®ai th­êng ®îc dïng trong c¬ cÊu m¸y trôc cã truyÒn ®éng chung cho nhãm c¬ cÊu. Phanh ®Üa th­êng ®­îc dóngö dông réng r¶i trong c¸c Pal¨ng ®iÖn. Víi phanh ®iÒu khiÓn th× qu¸ tr×nh phanh ®­îc thùc hiÖn cã thÓ dïng tay ng­êi ®iÒu khiÓn hay dïng lùc hót cña nam ch©m ®iÖn. Phanh th­êng më lµ phanh cã bé phËn t¹o ma s¸t th­¬ng xuyªn ®Ó hë kh«ng tiÕp xóc víi nhau, khi c¬ cÊu n©ng kh«ng lµm viÖckhi cÇn phanh ph¶i dung ngo¹i lùc ®Ó ®ãng phanh. Phanh th­êng ®ãng lµ lo¹i phanh cã bÒ mÆt ma s¸t lu«n tiÕp xóc víi nhau khi c¬ cÊu kh«ng lµm viÖc. Khi c¬ cÊulµm viÖc ph¶i sö dông ngo¹i lùc ®Ó më phanh. Tøc lµ ph¶i triÖt tiªu ma s¸t cña phanh. Trong c¸c thang n©ng x©y dung chØ sö dông lo¹i phanh th­êng ®ãng do nã cã ®é an toµn cao h¬n. Phanh th­êng ®ãng th× th­¬ng dö dông hai lo¹i phanh ®iÖn tõ vµ phanh thuû lùc. *Víi phanh ®iÖn tõ: - ­u ®iÓm +Lµm viÖc nhanh nhËy, ®é an toµn cao khi cã che ch¾n tèt + Gi¸ thµnh rÎ - Nh­îc ®iÓm + KÝch th­íc kh¸ cång kÒnh + Khi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn c«ng tr¬ng nhiÒu bôi c¸t, kh«ng ®­îc che ch¾n tèt th× c¸c lß xo nhanh chãng gi¶m t¸c dông dÉn tíi ®é an toµn gi¶m. * Phanh ®iÖn – thuû lùc - ­u ®iÓm +Lµm viÖc an toµn + Cã lùc më phanh lín, cã kich th­íc nhá gän, h×nh thøc ®Ñp + Thu©n lîi ngay trong c¶ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh¾c nhiÖt cña c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau + Tuæi thä cña phanh cao - Nh­îc ®iÓm + Gi¸ thµnh ®¾t * KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch vÒ c¸c lo¹i phanh th­êng dïng trong m¸y trôc, dùa vµo nh÷ng ­u ®iÓm mµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng trong ®iÒu kiÖn c«ng t¸c cô thÓ cña thang n©ng lµm viÖc ngoµi c«ng tr­êng ®Ó n©ng vËt liÖu x©y dùng ta chän phanh th­êng ®ãng kiÓu 2 guèc truyÒn ®éng ®iÖn – thuû lùc. 3.7.2. TÝnh to¸n phanh. Do ®Æc ®iÓm cña thanh n©ng, ta chän vÞ trÝ ®Æt phanh. Phanh cã thÓ ®Æt bÊt kú trôc nµo trªn c¬ cÊu nh­ng v× m« men phanh nhá nhÊt. Tøc lµ, trôc dÉn cña c¬ cÊu hay gäi lµ truc cña ®éng c¬. Nh­ vËy, phanh sÏ nhÑ vµ rÊt gän. M«men phanh cña c¬ cÊu (theo c«ng thøc 3.14 [2] ) Mph = ( N.m) Trong ®ã: N: HÖ sè an toµn phanh: n = 1,75 (tra b¶ng 3.2[2] ) Q0: Träng l­îng n©ng, ë ®ay bao gåm träng l­îng hµng n©ng vµ träng l­îng bµn n©ng kh«ng tÝnh ®Õn lùc c¶n cña ma s¸t trªn toµn bé c¬ cÊu: Q0 = 8000 ( N) D0: ®­êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p D0 = 230 +12 = 242.10-3(m) h = 0,9: HiÖu suÊt chung cña c¬ cÊu a = 1: Béi suÊt cña c¸p i0: 41,59 Mph = ( N.m ) §Ó an toµn: ta thªm hÖ sè an toµn k = 2,5 => Mph = 2,5 ´ 36,65 = 91,64 ( N.m ) Ta thÊy phanh cã kÝch th­íc nhá gän vµ ®­îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay lµ phanh m¸, truyÒn ®éng ®iÖn thuû lùc, theo kÕt cÊu cña BHUVT MAM. C¨n cø vµo m«men phanh yªu cÇu ta chän phanh TT160 cã m«men phanh.Mph =100 (N.m) víi c¸c th«ng sè sau: + Mphanh = 100 (N.m). + §­êng kÝnh cña b¸nh phanh = 160 (m.m). + §é më phanh = 1 (m.m). + Con ®Èy ®iÖn – thuû lùc. + B­íc ®Èy: 25 (m.m). + Khèi l­îng phanh = 19 (Kg). H×nh3.4 Ta cÇn kiÓm tra thêi gian phanh theo c«ng thøc (2 – 29 [2] ) cho vÞ trÝ nguy hiÓm nhÊt lµ khi phanh ®ang vËn chuyÓnvËt vµ ®i xuèng. tph = Trong ®ã: Mph*: M«men phanh = 91,64 (N.m) Mn*: M«men khi h¹ vËt Mh = Víi Sh = ( N ) lùc c¨ng c¸p trªn tang khi h¹ vËt. C«ng thøc (2 – 22 [2] ) Sh== 3,841,6 (N) Mh==20,11 (N.m) tph==0,039 (S) Gi¸ trÞ nµy n»m trong giíi h¹n cho phÐp. Nh­ vËy viÖc tÝnh to¸n vµ chän lµ tho¶ m·n. 3.8. Bé truyÒn. Lµ c¬ cÊu truyÒn ®éng ¨n khíp trùc tiÕp cña b¸nh r¨ng hoÆc trôc vÝt, cã tû sè truyÒn kh«ng ®æi vµ ®­îc dïng ®Ó gi¶m vËn tèc gãc vµ t¨ng m« men xo¾n. Bé truyÒn mét cÊp th­êng ®­îc dïng khi cÇn tû sè truyÒn nhá (1<10) th× hép gi¶m tèc hai cÊp ®­îc sö dông réng r·i h¬n. tû sè truyÒn lín h¬n n÷a ng­êi ta th­êng dïng bé truyÒn ba cÊp. Bé truyÒn ®­îc thùc hiÖn d­íi d¹ng hép gi¶m tèc hai cÊp b¸nh r¨ng trô, tiÖn lîi cho viÖc trän va de mua s¾m, c¨n cø vµo c«ng suÊt ph¶i truyÒn, chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, sè vßng quay truc vµo, tû sè truyÒn vµ yªu cÇu vÒ l¾p r¸p, ta chän hép gi¶m tèc cã c¸c th«ng sè sau: KÝ hiÖu: U2-350 Tû sè truyÒn thùc tÕ: i=40 Tæng kho¶ng c¸ch trôc: A=An+Ac A=200+150=350 (mm) KiÓu hép: hai cÊp b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng KiÓu l¾p trôc: trôc ra vµ trôc vµo cïng mét phÝa §Çu ra lµm liÒn khíp r¨ng Sè vßng quay trôc vµo lµ 1500 vßng/phót Sai sè cña tû sè truyÒn lµ: di==-3,8% Víi sai sè cña tû sè truyÒn lµ di=3,8% tho¶ m·n víi ®iÒu kiÖn -5<di<5 KiÓm tra kh¶ n¨ng t¶i cña hép gi¶m tèc. Kh¶ n¨ng m« men dÉn ®Õn trôc vµo: Mvµo===36,15 (Nm) Kh¶ n¨ng truyÒn ë trôc ra: Mra=i. Mvµo=40x36,15 =1452 (N.m) M«men yeu cÇu dÉn ®Õn trôc vµo: MY/Cvµo=9550==34,83 Yªu cÇu m«men truyÒn ë trôc ra: My/cra=My/cvµo.iy/c=34,83x41,59=1448,5(N.m) Þ Mra > My/cra VËy hép gi¶m tèc ®· chän ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. 3.9. Mét sè bé phËn kh¸c cña c¬ cÊu n©ng. Khíp nèi cña trôc ®éng c¬ víi trôc gi¶m tèc C¨n cø vµo t×nh tr¹ng lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y vµ yªu cÇu an toµn trong sö dông còng nh­ b¶o hé lao ®éng ta chän khíp khíp mÒn. Lµm viÖc nhÑ nhµng, khö ®­îc mét phÇn qu¸n tÝnh cña mét sè bé phËn quay. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng sai sãt trong qu¸ tr×nh l¾p ghÐp trong c¸c bé phËn trong c¬ cÊu n©ng. Kh«ng cã tiÕng ån. Víi khíp nèi mÒn ta chän lo¹i khíp nèi vßng ®µn håi, lo¹i khíp nµy mang ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña lo¹i khíp mÒn nh­: Cã thÓ l¾p hai trôc kh«ng ®ång ®Òu tuyÖt ®èi Tr¸nh ®­îc chÊn ®éng vµ va ®Ëp khi më m¸y vµ phanh tÝnh chän khíp nèi. C¨n cø vµo ®­êng kÝnh cña b¸nh phanh lµ D=160(mm) vµ m«men truyÒn, ta chän khíp nèi chèt b¹c ®µn håi cã b¸nh phanh víi: §­êng kÝnh b¸nh phanh: 160 mm M«men xo¾n lín nhÊt: 181 Nm M«men v«l¨ng: 1,265 Nm2 M«men lín nhÊt lµ khíp ph¶i truyÒn xuÊt hiÖn trong hai tr­êng hîp: Khi më m¸y n©ng vËt. Khi phanh h·m vËt n©ng. Khi më m¸y n©ng vËt. Víi hÖ sè qu¸ t¶i lín nhÊt ®· quy ®Þnh, m«men xuÊt hiÖn khi më m¸y lµ: Mmax=2,5.Mdn Víi Mdn===36,3 (N.m) ÞMmax=2,5x36,3=90,75 (N.m) PhÇn d­ ®Ó th¾ng momen qu¸n tÝnh cña c¶ hÖ thèng Md=Mmax- Mn Víi Mn: momen tÜnh khi n©ng vËt Mn===51,7 (N.m) ÞMn=90,75-51,7=39,05 (N.m) Mét phÇn m«men d­ nµy tiªu hao trong viÖc th¾ng qu¸n tÝnh c¸c chi tiÕt m¸y trªn trôc ®éng c¬, cßn l¹i lµ phÇn truyÒn qua khíp. M«men v«l¨ng nöa phÝa ®éng c¬ lÊy = 40% m«men v«n¨ng cña c¶ khíp. (GiDi2)K=0,4.1,265=0,506 (N.m2) M«men v«n¨ng cña c¸c chi tiÕt quay trªn gi¸ cña ®éng c¬ S(GiDi2)t=(GiDi2)+(GiDi2)K= 8+0,565 =8,506 (N.m2) M«men v«n¨ng t­¬ng ®­¬ng cña vËt n©ng chuyÓn vÒ trôc ®éng c¬. S(GiDi2)td= 0,1.Q0. = 0,19600. 0,2648 (N.m) Tæng m«men cña c¶ hÖ thèng: S(GiDi2) = b(GiDi2)+ (GiDi2)td =1,2(8+0,506)+0,2648=10,472 (N.m) Tæng m«men v«n¨ng cña phÇn c¬ cÊu tõ nöa khíp phÝa hép gi¶m tèc vÒ phÝa sau kÓ c¶ vËt n©ng: S(GiDi2)’=S(GiDi2)+ S(GiDi2)td= 10,472-8,506=1,966 (N.m2) PhÇn m«men d­ truyÒn qua khíp: M¢d=Md. =39,05=7,33 (N.m) Tæng m«men truyÒn qua khíp MK¢= Mn+M’d= 51,7+7,33 = 59,03 (N.m) Khi phanh h·m vËt ®ang n©ng. M«men ®Æt lªn phanh lµ: Mph= 91,64 (N.m) Tæng m«men ®Ó th¾ng qu¸n tÝnh cña c¶ hÖ thèng Mqt=Mph+Mt Trong ®ã: Mt= Mh= 20,11 Mqt= 91,64+20,11 =111,75 (N.m) XuÊt ph¸t tõ ph­¬ng tr×nh thêi gian phanh (3-6[2]) thn= + Trong ®ã: S(GiDi2)t=8,506 b= (1,1 ¸1,2). HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng qu¸n tÝnh cña c¸c chi tiÕt m¸y, ta chän: b=1,1 ni = ndc=1445 (v/p) Q0= 9600 N.m D0=242: §­êng kÝnh tang tÝnh ®Õn t©m c¸p thn=+=0,3226+6,9.10-6= 0,3226 (s) M«men truyÒn qua khíp ®Ó th¾ng qu¸n tÝnh Mk’’=Mqt===101,6 (N.m) Nh­ vËy ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng truyÒn t¶i cña khíp theo m«men yªu cÇu lµ 101,6 KiÓm tra theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn cña khíp nèi M.k1.k2=Mk’’.k1.k2=101,6.1,2.1,3=158,5 (N.m) Gi¸ trÞ nµy nhá h¬n gi¸ trÞ lín nhÊt mµ khíp cã thÓ truyÒn ®­îc Mmax=181 N.m Víi k1=1,3; k2=1,2: C¸c hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é quan träng cña c¬ cÊu vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khíp nèi 3.10. Bé phËn tang. CÆp ®Çu trªn tang Ph­¬ng ph¸p cÆp ®Çu trªn tang phæ biÕn hiÖn nay lµ sö dông vµ dïng vÝt b¾t chÆt lªn trªn nh­ h×nh vÏ: H×nh 3.5 CÆp ®Çu c¸p trªn tang Trong ®ã: 1: Thµnh bªn cña tang cuèn c¸p 2: C¸p 3: TÊm cÆp c¸p 4: VÝt 5: §Öm V× tang cã sè vßng dù tr÷ kh«ng dïng ®Õn (nh­ ®· chän) lµ hai vßng, do ®ã lùc t¸c dông kh«ng ph¶i lµ lín nhÊt Smax, mµ lµ lùc S0 nhá h¬n do cã ma s¸t gi÷a c¸c vßng c¸p S0 (c«ng thøc 2.16[2]) S0= Trong ®ã: Smax: Lùc c¨ng lín nhÊt ë nh¸nh khi n©ng vËt Smax=1000N f: hÖ sè ma s¸t gi÷a tang víi mÆt tang vµ tÊm kÑp, f=0,12¸0,16, ë ®©y ta chän f=0,15 a: gãc «m ma s¸t cña c¸c vßng c¸p dù tr÷ trªn tang (a³3p) Ta chän f= 4.p efµ tra b¶ng 2.12[2] ta cã efµ =6,59 ÞS0= =1517,4 (N) Lùc kÐo c¸c bu l«ng kÑp P===505,8 (N) Lùc uèn bul«ng P0=P.f = 5058.0,15 = 758,7 (N) Øng suÊt tæng céng sinh ra trong nót do uèn vµ kÐo (c«ng thøc 2.17[2]) dS=dk+du= trong ®ã: z: sè bul«ng: z=2 d1: ®­êng kÝnh trong cña bul«ng, d1=15mm l0: kho¶ng c¸ch tõ tay ®ßn ®Õn chç ®Æt lùc, l0=30mm dS==52,3 (N/mm2) VËy vÝt cÊy nµy cã thÓ lµm b»ng thÐp CT3, cã øng suÊt cho phÐp [d]=75¸85 N/mm2 Thôc tang. Tang ®­îc ®Æt trªn c¸c æ l¨n vµ c¸c trôc tang, v× sö dông tang mét ®Çu cuèn lªn lùc t¸c dông cuèn lªn tang thay ®æi, lùc nµy cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng víi lùc c¸p cuèn lªn tang khi nã lµm viÖc ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt. S¬ ®å kÕt cÊu tang S¬ ®å tÝnh to¸n cña tang víi c¸p ë ®iÓm B H×nh 3.7. S¬ ®å lùc t¸c dôg lªn trôc Lùc p = Smax= 10000 N Ph¶n lùc t¹i æ A RA= =7121 (N) Ph¶n lùc t¹i D RD= P-RA =10000-7121=2879 (N) M«men uèn t¹i B MB= 7121.190=1352990 (N.m) M«men uèn t¹i C MC=2879.110=316690 (N.m) Khi ®ã biÓu ®å néi lùc trôc tang sÏ lµ: H×nh 3.8 Trôc tang khi lµm viÖc còng nh­ khi kh«ng lµm viÖc ®Òu kh«ng chÞu xo¾n chØ chÞu m«men uèn. §ång thêi trôc tang quay cïng chiÒu víi tang khi lµm viÖc nã chÞu øng suÊt uèn theo chu k× ®èi xøng. VËt liÖu ®Ó lµm tang th«ng th­êng cã thÓ dïng thÐp 45 cã ®Æc tÝnh sau: db=610 N/mm2 dch=430 N/mm2 d-1 =250 N/mm2 Þøng suÊt cho phÐp víi chu k× ®èi xøng x¸c ®Þnh s¬ bé theo c«ng thøc (1-12[2]) [d]= trong ®ã: [n]: HÖ sè an toµn cho phÐp, [n]= n1+ n2+ n3 n1: HÖ sè an toµn phô thuéc vµo møc ®é quan träng cña chi tiÕt vµ c¬ khÝ, tra b¶ng (1-6[2]) n1=1,3 n2: HÖ sè t¶i träng tÝnh ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña c¬ cÊu, t¶i träng qu¸n tÝnh khi më m¸y vµ phanh, tÝnh chÊt t¶i träng. Tra b¶ng (1-7[2]) n2=1,1 n3: HÖ sè tÝnh ®Õn c¸c ¶nh h­ëng cña c¸c khuyÕt tËt ë bªn trong cña vËt liÖu, ®Õn søc bÒn mái cña chi tiÕt ®èi víi vËt ®óc b»ng thÐp, n3=1,3 [n]=1,3.1,1.1,3=1.86 k’: HÖ sè kÓ ®Õn tËp trung øng suÊt vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng søc bÒn mái cña chi tiÕt, tra b¶ng (1-5[2]), k’=2 [d]==67,2 (N/mm2) TÝnh ®­êng kÝnh trôc §­êng kÝnh trôc t¹i B (vµ ®iÓm C) cña trôc dB===58,6 (mm) VËy ta chän dB= dC=60mm KiÓm tra trôc t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm cã kh¶ n¨ng tËp trung øng suÊt lín nhÊt. H×nh 3.9 KiÓm tra víi mÆt c¾t B øng suÊt lín nhÊt dn= = =62,63 (N/mm2) Sè giê lµm viÖc tæng céng T=24.365.A.Kn. Kng Trong ®ã: A: Thêi gian phôc vô (n¨m) A=15 Kn: HÖ sè sö dông trong n¨m Kng: HÖ sè sö dông trong ngµy Víi chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh tra b¶ng (1-1[2]) Kn=0,25, Kng=0,33 T=24.365.15.0,25.0,33=10840,5 (h) Sè chu k× lµm viÖc tæng céng Z0=60.T.nt.(C§) nt===54,7 Z0=60.10840,5.54,7.0,2=8894630,25 Sè chu k× lµm viÖc t­¬ng ®­¬ng Zt®=Z1+ Z2+ Z3 Zt®= Z0. =5343843,79 HÖ sè chÕ ®é lµm viÖc KC===1,08 ÞGiíi h¹n mái tÝnh to¸n d-1=d-1’.kc=250.1,08=270 (N/mm2) HÖ sè an toµn hd= Trong ®ã: b: HÖ sè chÊt l­îng bÒ mÆt, b=0,85 ed: HÖ sè kÝch th­íc, lÊy ed=0,7 Kd: HÖ sè tËp trung øng suÊt, Kd=1 hd==2,565 HÖ sè an toµn cho phÐp [h], víi chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, tÝnh chÊt t¶i lµm viÖc giíi h¹n vËt c¸n vµ rÌn, [h]=1,6 (tra b¶ng 1-8[2]) Ta thÊy:hd=2,565 > 1,6= [ h ], Trôc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµm viÖc: TÝnh chän æ trôc C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña trôc tang cïng víi ®­êng kÝnh trôc cïng víi nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña æ trôc vµ æ l¨n, ta chän æ l¨n lµ phï hîp h¬n do ®­êng kÝnh trôc nhá. + KÝnh th­íc nhá gän + Lµm viÖc an toµn vµ æn ®Þnh + RÔ thay thÕ vµ gi¸ thµnh h¹ + §iÒu kiÖn b«i tr¬n dÔ dµng TÝnh chän æ l¨n. æ ®ì t¹i A cña trôc tang ta l¾p æ bi lång cÇu 2 d·y cho phÐp ®é ®ång t©m cao. §­êng kÝnh trôc t¹i vÞ trÝ nµy do chÞu t¶i nhá lªn ta lÊy ®­êng kÝnh trôc t¹i ®©y = 45mm, t¶i träng lín nhÊt t¸c dông lªn æ lµ t¶i träng h­íng t©m vµ b»ng ph¶n lùc RA=7121 N. T¶i träng lín nhÊt trong tr­êng hîp kh«ng cã lùc chiÕu trôc Rtr=RA.kv. kt. kn Trong ®ã: kv, kn lÊy =1, ®­îc lÊy trong c¸c b¶ng tÝnh chi tiÕt m¸y Kt=1,2 (theo b¶ng 9-3[1]) Rt1=7121.1.1,2.1=8545,2 (N) C¨n cø vµo hÖ sè Q1=Q=80000N, Þ Rt1=8545,2N Q2=0,5Q=40000, Þ Rt2=4273 N Q3=0,3Q=26660, Þ Rt3=2849 N Tû lÖ thêi gian t¸c dông cña 3 t¶i träng nµy theo s¬ ®å gia t¶i lµ 3:2:1 T¶i träng t­¬ng ®­¬ng t¸c dông lªn æ nh­ sau: Rt®= Trong ®ã a1===0,6 a2=a3====0,2 Sè vßng quay cña tang xem nh­ kh«ng ®æi b1=b2=b3==1 T¶i träng t­¬ng ®­¬ng t¸c dông lªn æ Rt®= Rt®=10252,5 (N) Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña æ lµ H=T.C§% Víi thêi gian phôc vôc¶u æ lµ 5 n¨m, tra b¶ng (1-1[2]) chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, tÝnh ®­îc sè giê 14460 giê, H= 14460.0,25=3615 (h) Sè vßng quay cña æ, n=nt=24 v/p HÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc yªu cÇu. Cy/c = 0,1.Rt®. (n.h)0,3= 0,1.10252,57.(24.3615)0,3=31069,095 C¨n cø vµo hÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc ta chän æ bi ®ì lång cÇu 2 d·y(IOCT-5720-51 vµ 8545-57) kiÓu 1509 víi th«ng sè sau: §­êng trong cña æ: d=45mm §­êng kÝnh ngoµi cña æ: D=85mm ChiÒu cao æ: B= 23mm §­êng kÝnh bi: dbi=9,35mm HÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc: c=35000 T¶i träng tÜnh cho phÐp: Qt=10800N Sè vßng quay giíi h¹n trong 1 phót: n=8000 v/p Víi lo¹i æ nµy hoµn toµn ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Ó lµm viÖc. ®èi víi æ cßn l¹i ta cònö dông lo¹i æ bi lång cÇu hai d·y lo¹i 1509 theo IOCT. 5720-51. Ch­¬ng 4 TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn 4.1.NhiÖm vô thiÕt kÕ. Yªu cÇu ph¶i ®¹t ®­îc ®èi víi hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn nªu trªn lµ ph¶i sö dông ®­îc dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha 220/380v. C«ng suÊt ®Þnh møc cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn t­¬ng øng lµ 5,5 (kW). §éng c¬ cÇn ph¶i ®æi ®­îc chiÒu quay trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. 4.2. X©y dùng s¬ ®å truyÒn ®éng. Dùa vµo yªu cÇu cña thang n©ng x©y dùng vµ ®Æc ®iÓm chøc n¨ng cña bé phËn truyÒn ®éng ®iÖn nh­ ®· chän ë trªn ta chän ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha ro to lßng sãc do ®ã ta x©y dùng ®­îc s¬ ®å truyÒn ®éng ®iÖn sau. H×nh 4.1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn 4.3. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña hÖ thèng ®iÖn. 1. X¸c ®Þnh c­êng ®é ®ßng ®iÖn. C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc(TµI liÖu nµo) P = .Ud.I®.cosj ® I® = ® I® = = 9,7 (A) 2. Chän linh kiÖn +Chän linh kÞªn ®èi víi ®éng c¬ ®iÖn a. C­êng ®é dßng ®iÖn khi khëi ®éng ®éng c¬ (Ik®). Ik® = Id.Kk® Trong ®ã: - Kk® : HÖ sè an toµn khëi ®éng( béi suÊt dßng ®iÖn ®Þnh møc) Kk® = 2¸8 Ta chän Kk® = 5 , Do ®éng c¬ ®iÖn lµ ®éng c¬ ro to lßng soc ® Ik® = 9,7 . 5 = 48,5 (A) b. Chän cÇu ch×. Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ICC Trong ®ã: C : lµ h»ng sè x¸c ®Þnh ( C = 2,5) ICC = Tõ th«ng sè dßng ®iÖn ®Þnh møc cña cÇu ch× ta chän ®­îc cÇu ch× kiÓu èng cã sîi lâi kÝn th¸o ®­îc cña Liªn X«: Lo¹i pp-2, cã Icc = 40(A), dßng ®iÖn cña d©y ch¶y : I = 15 (A) - Chän d©y ch× cã: a =10, ® Igh = 15A Ta cã : Igh = a.d= 10. d = 15 ® d = 1,31(mm) 4.3. Chän r¬ le nhiÖt. Chän r¬ le nhiÖt lo¹i: TP-1 (hë) cña liªn x«, lo¹i nµy cã :I® = 25A 4.4.Chän c«ng t¾c t¬: Chän c«ng t¾c t¬ lo¹i: KT 9002-99E, cã c¸c th«ng sè. + Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I®m = 15A + Uc® = 220V, cã hép dËp hå quang + TÇn sè ®ãng trong 1 giê : 300 + Sè l­îng tiÕp ®iÓm phô: 9 4.5. Chän AT TO MAT. Ta chän lo¹i cÇu dao lo¹i pB - 31, cña liªn x«, cã hép dËp hå quang, dßng ®iÖn ®Þnh møc khi ng¾t I®m = 100A CH¦¥NG 5 :TÝNH TO¸N KÕT CÊU BµN N¢NG Qua tham kh¶o thùc tÕ vÒ c¸c lo¹i bµn n©ng cña thang n©ng x©y dung ta cã cÊu t¹o thËt cña bµn n©ng. H×nh 5.1 5.1. S¬ ®å tÝnh to¸n. Tõ cÊu t¹o thùc tÕ ®«Ý víi lo¹i bµn n©ng tiÕt kÕ,tõ ®ã ta ®Ò xuÊt s¬ ®å tÝnh bµn n©ng sau: H×nh 5.2 - Tõ m« h×nh tÝnh to¸n s¬ bé ta chän mét sè kÝch th­íc cho bµn n©ng: + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc b¸nh xe di chuyÓn trªn kÕt cÊu thÐp b»ng 1200mm. + ChiÒu dµi bµn n©ng 1200 (mm) + T¶i träng: Lµ t¶i träng cña hµng n©ng, ®Æt gi÷a bµn n©ng. Träng l­îng b¶n th©n cña bµn n©ng coi nh­ ®Æt t¹i vÞ trÝ gi÷a dÇm. Q = Q1 +Q2 =5000 + 3000 = 8000 (N) 5.2. TÝnh to¸n. 5.2.1. X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc t¹i c¸c gèi vµ biÓu ®å lùc c¾t, m« men. - Tõ m« h×nh tÝnh to¸n (H×nh 5.3.), ta cã: Xc-Xd=0 (1) Xc = (1’) Q-Yc =0 (2) Yc = Q = 8000 Q.600 –Xd.1200=0 (3) Xd = =4000 (3’) BiÓu ®å m«men vµ lùc c¾t: (BiÓu ®å lùc c¾t QC) (BiÓu ®å m«men uÊn Mu) H×nh 5.3.BiÓu ®å néi lùc bµn n©ng Tõ biÓu ®å néi lùc ta nhËn thÊy t¹i mÆt c¾t E-E ®èi víi nh¸nh dÇm E-F lµ chÞu lùc lín nhÊt. Do ®ã ta tÝnh chän mÆt c¾t t¹i vÞ trÝ nµy. Sau ®ã lÊy c¸c mÆt kh¸c cïng mét mÆt c¾t víi mÆt c¾t E-E. §iÒu hiÓn nhiÖn lµ t¹i E-E ®· tháa m·n th× t¹i c¸c mÆt c¾t kh¸c còng tháa m·n: 5.2.1.1. Chän vËt liÖu chÕ t¹o: Ta sö dông lo¹i thÐp CT3 lµm vËt liÖu chÕ t¹o + C¸c th«ng sè vÒ thÐp CT3 ®· cho trong phÇn tÝnh chän mÆt cña cét chän d¹ng mÆt c¾t. - Ta sö dông hai thÐp h×nh ch÷ C óp bông vµo nhau. - TÝnh chän lo¹i mÆt c¾t ®o¹n EF theo ®iÒu kiÖn bÒn ®èi víi thanh chÞu uèn ®óng t©m. Khi ®ã, øng xuÊt uèn ®­îc x¸c dÞnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: s: lµ øng suÊt tÝnh to¸n kÓ ®Õn Mu Mu: M«men uèn t¹i mÆt c¾t tÝnh to¸n. [s]: øng suÊt cho phÐp, s = 140N/mm2 - Khi ®ã, ta chØ kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña m«men uèn, ®Ó chän mÆt c¾t sau ®ã kiÓm tra l¹i mÆt c¾t theo ®iÒu kiÖn bÒn. - §Ó kÓ ®Õn t¶i träng do sµn l¸t bÒn mÆt cña bµn n©ng, c¸c khung thµnh bªn ch¾n xung quanh vµ mét sè yÕu tè kh¸c t¸c ®éng vµo bµn n©ng ta gi¶m øng suÊt cho phÐp xuèng 30%. Khi ®ã øng suÊt cho phÐp dïng cho tÝnh to¸n [s]u = (1-0,3).140 = 98 (N/mm2). Ta cã: V× Wu = 2.Wx Þ Wx = = 24,48979 (cm3) Trong ®ã: Wx: M«men chèng uèn cña mÆt c¾t ch÷ C. Tra b¶ng thÐp h×nh trong b¶ng 4 thÐp ch÷ C TOCT 8240 - 56, [II]. Ta chän ®­îc mÆt c¾t ch÷ C cã sè hiÖu C100. Víi F lµ diÖn tÝch mÆt c¾t, F = 10,9 (cm2), h = 100(mm), Jy = 20,4 (cm4) Wx = 34,8 (cm3), b = 46 (mm), Z0 = 14,4 (mm) - Ta dïng hai thÐp gãc ch÷ C nµy ®Ó t¹o kÕt cÊu cho toµn bé kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cña bµng n©ng, lÊy c¸c mÆt c¾t kh¸c cïng mét c¾t víi mÆt c¾t võa chän. 5.2.1.3. KiÓm tra. Do trong qu¸ tr×nh tÝnh chän mÆt c¾t cña bµn n©ng, ch­a kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña lùc c¾t t¸c ®éng lªn kÕt cÊu bµn n©ng, do vËy ta cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra l¹i mÆt c¾t ®ã theo ®iÒu kiÖn bÒn: Trong ®ã: QC: Lùc c¾t t¹i vÞ trÝ mµ ta ®ang xÐt, [N]; QC = 8000(N) Thay sè: s = (N/mm2) Gi¸ trÞ nµy nhá h¬n gi¸ trÞ øng suÊt cho phÐp tÝnh to¸n, v× vËy viÖc chän mÆt c¾t trªn lµ tháa m·n. * KiÓm tra bÒn t¹i mÆt c¾t D - D. Nh­ phÇn tr­íc ta ®· chän mÆt c¾t cña tÊt c¶ c¸c ®o¹n CE vµ EF ®Òu lµ hai mÆt c¾t ch÷ C100 hµn óp bông. Tuy nhiªn v× ®o¹n CE mÆt c¾t bè trÝ kh¸c so víi mÆt c¾t ë ®o¹n EF. T¹i ®©y hai thÐp ch÷ C hµn óp bông cã d¹ng nh­ h×nh (h×nh 5.4). H×nh 54 Ta còng ¸p dông c«ng thøc kiÓm tra bÒn: Trong ®ã: Mu: M«men uèn t¹i mÆt c¾t D - D ta ®ang kiÓm tra, [N.mm] JYng: M«men qu¸n tÝnh cña mÆt c¾t, [mm4] xmax: Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp xa nhÊt cña mÆt c¾t ®Õn trôc quay theo ph­¬ng x. QC: Lùc c¾t t¹i mÆt c¾t ta ®ang kiÓm tra, QC = 4000 (N) Fng: DiÖn tÝch mÆt c¾t t¹i tiÕt diÖn ®ang xÐt, [mm2] X¸c ®Þnh JYng: = 2584860,8 (mm4) xmax = (mm) Thay sè vµo c«ng thøc ta ®­îc: (N/nn2) < 98 (N/mm2222) Gi¸ trÞ nµy nhá h¬n gi¸ trÞ øng suÊt tÝnh to¸n, v× vËy mÆt c¾t trªn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn. Do vËy viÖc chän mÆt c¾t lµ hai thÐp h×nh C100 ghÐp l¹i b»ng hµn lµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bµn n©ng hay viÖc chän mÆt c¾t nh­ trªn lµ hîp lý. 5.2.2. TÝnh æn ®Þnh cña thanh n©ng. Thang n©ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ngoµi c«ng tr­êng chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau t¸c ®éng. §Ó ®¶m b¶o an tßan cña thang n©ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc còng nh­ cña c«ng nh©n lµm viÖc xung quanh th× thang n©ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh. - C«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh: k = - C¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn thang n©ng. + Träng t¶i hµng n©ng: Ta x¸c ®Þnh träng l­îng hµng n©ng theo t¶i träng danh nghÜa: Q = 5000 (N) + Träng l­îng cña bµn n©ng: G = 3000 (N) Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc th× bµn n©ng mang hµng n©ng chuyÓn ®éng lªn (xuèng), do vËy ph¶i kÓ ®Õn lùc sinh ra do qu¸n tÝnh, ng­êi ta x¸c ®Þnh t¶i träng nµy theo c«ng thøc (8-50), [I]: Pi = k.Q + G Trong ®ã: k : hÖ sè ®iÒu chØnh, lÊy theo chÕ ®é lµm viÖc. + Víi chÕ ®é lµm viÖc nhÑ : k = 1,1 + Víi chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh : k = 1,2 + Víi chÕ ®é lµm viÖc nÆng : k = 1,3 Trong bµi C§% = 25%, chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh, lÊy k = 1,2 Thay sè: Pi = (1,2. 5000 + 3000) =9000 (N) V× bµn n©ng di chuyÓn trªn kÕt cÊu thÐp, do vËy mµ lùc nµy ph¶i gi¶m ®i. Khi ®ã: Pi tinh = 7826 (N) (1 = k) = (1 = 0,5) = 1,15 Víi k = 0,15: hÖ sè kÓ ®Õn sù kh«ng ®ång t©m vµ ma s¸t khi bµn n©ng di chuyÓn trªn cét. §iÓm ®Æt lùc cña gi¸ trÞ Pi tinh ë träng t©m cña bµn n©ng. - Träng l­îng bµn th©n cña cét. Nh­ phÇn 4 ta ®· lÊy, Träng l­îng b¶n th©n cña kÕt cÊu thÐp cña cét trªn 1(m) dµi lµ 300 (N). Khi ®ã, träng l­îng cña b¶n th©n kÕt cÊu thÐp tÝnh cho 21m dµi lµ 21.300 = 6300 (N) ®Æt t¹i träng t©m cét. - T¶i träng do träng l­îng b¶n th©n ®éng c¬ + phanh + hép gi¶m tèc + tang vµ mét sè chi tiÕt kh¸c cña c¬ cÊu n©ng. Pccn = 193 + 720 + 190 = 1843 (N) Víi Ptang = (D2 - d222) = 193 (N) Trong ®ã: D : §­êng kÝnh ngoµi cña tang. D: §­êng kÝnh trong cña tang. Ltang: chiÒu dµi tang g = 5 (T/m3) - víi gang P®c = 720 (N) Pphanh = 190 (N) Phép gi¶m tèc = 700 (N) §iÓm ®Æt lùc t¹i träng t©m cña toµn bé c¬ cÊu n©ng. - T¶i träng do xµn ®Õ cña m¸y. S¬ bé ta lÊy träng l­îng cña xµn cét 1500 (N). §iÓm ®Æt lùc t¹i t©m cña xµn ®Õ, lÊy b»ng 1/2 chiÒu dµi. - T¶i träng giã: Do kÕt cÊu thÐp c¶u thang n©ng thùc tÕ ®­îc b¸m vµo c«ng tr×nh x©y dùng lµ c¸c nhµ cao tÇng th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai gi»ng lµ 3,5 - 4 (m). Khi ®ã, ta coi kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh gi»ng ®ã nh­ mét dÇm ®Æt th¼ng ®øng, chÞu lùc ngang víi chiÒu dµi cña dÇm lµ ng¾n (4m), khi ®ã t¶i träng giã t¸c dông vµo nã lµ kh«ng ®¸ng kÓ, do vËy ®Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n th× ta bá qua t¶i träng nµy. - Lùc kÐo c¸p cuèn vµo tang: Smax = 10000 (N) C«ng thøc tæng qu¸t, ®iÓm g©y l¹t t¹i ®iÓm A (h×nh vÏ) Kcd = Trong ®ã: Mcl: M«men chèng lËt, [N.m] ML: M«men lËt [N.m] [k«®] : §é æn ®Þnh cho phÐp, [k«®] = 1,15 TÝnh: Mcl = Pmax. 1,400 + Pcnn.0,843 + Smax.1,043 + K. 0,63 = 1500 . 1,4 + 1803. 0,843 + 10000.1,043 + 6300.0,63 = 18002,7(N.m) (N.m) ML = Pi tinh . 0,48 = 7826 . 0,48 = 3756,48 (N.m) K = Nh­ vËy m¸y ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Ch­¬ng 6. Quy tr×nh chÕ t¹o mét sè chi tiÕt 6.1. Quy trinh chª t¹o chi tiÕt trôc tang. Bao gåm c¸c nguyªn c«ng sau. * Gia c«ng chu©n bÞ. + C¾t ®­t ph«i + Kháa ®©u + Khoan lç t©m * Gia c«ng tr­íc nhiÖt luyÖn. + TiÖn th«. + TiÖn tinh. + Gia c«ng c¸c bÒ mÆt ®Þnh h×nh. NhiÖt luyÖn : T«i. Gia c«ng sau nhiÖt luyÖn. + Mµi th« c¸c cæ trôc. + Mµi tinh c¸c cæ trôc. Tæng kiªm tra s¶n phÈm gia c«ng. C¸c nguyªn c«ng ®­îc thùc hiÖn cô thÓ nh­ sau: Nguyªn c«ng 1 ( Gia c«ng ®Çu trôc thø nhÊt ) - TiÖn mÆt ®Çu. - Khoan t©m. TiÖn ngoµi. H×nh 6.1 B­íc 1 : TiÖn mÆt ®Çu. + ChÕ ®é c¨t. t = 1 (mm). s = 0,15 ( mm ¤v ). n = 180 ( v / p ). b = 60 ( m / p ). + ThiÕt bÞ gia c«ng. M¸y tiÖn 1k62. Dao ®Çu cong g¾n T15k6. B­íc 2 : Khoan lç t©m. s = tiÕn b»ng tay. n = 460 ( m / p ). B­íc 3: TiÖn ngoµi lµm chuÈn. + ChÕ ®é c¾t . t = 1,5 ( mm ). s = 0,15 (mm / p ). n = 230 ( v / p ). v = 80 ( m / p ). + ThiÕt bÞ gia c«ng . Dao v¸t g¾n T15K6. Nguyªn c«ng 2 : Tiªn mÆt ®Çu . TiÖn ngoµi . V¸t mÐp . TiÖn tinh H×nh 6 .2 B­íc 1 : TiÖn mÆt ®Çu . + ChÕ ®é c¾t . + ThiÕt bÞ gia c«ng. t = 1 ( mm ). M¸y tiÖn 1K62. s = 0,15 ( mm ). Dao ®Çu cong g¾n T15K6 n = 180 ( v / p ). v = 60 ( m / p ). B­íc 2 : TiÖn ngoµi. §¹t f 65,5 ; L = 110 mm + ChÕ ®é c¾t + ThiÕt bÞ gia c«ng. t = 1,5 ( mm ) Dao v¸t g¾n T15K6 s = 0,15 ( v / p ) n = 230 ( v / p ) v = 80 ( m / p ) + B­íc 3 : TiÖn th« ngoµi . Tõ f 60,5 ®¹t ®Õn f 45,5 - ChÕ ®é c¾t : nh­ b­íc 2 - Thiªt bÞ gia c«ng : nh­ b­íc 2 + B­íc 4 : V¸t mÐp. V¸t mÐp 1´45 ; s = dïng tay n = 230 ( v / p ) V¸t mÐp 4´45 ; s = dïng tay n = 230 ( v / p ) Dao v¸t mÐp l­ìi réng + B­íc 5 : TiÖn tinh. Tõ f 60,5 ®¹t f 60 ±0,2 , Tõ f 45,5 ®¹t f ±0,2 ChÕ ®é c¾t t = 0,15 ( v / p ) s = 0,15 ( mm / v ) n = 230 ( v / p ) v = 80 ( m / p ) ThiÕt bÞ gia c«ng . Dao v¸t g¾n T15K6 M¸y tiÖn 1K62 Nguyªn c«ng 3 : ( Gia c«ng ®Çu trôc cßn l¹i ) TiÖn mÆt ®Çu Khoan lç t©m TiÖn th« ngoµi V¸t mÐp TiÖn tinh H×nh 6.3 B­íc 1 : TiÖn mÆt ®Çu. + ChÕ ®é c¾t t = 1 ( mm ) s = 0,15 ( mm / v ) n = 180 ( v / p ) v = 60 ( m / p ) + ThiÕt bÞ gia c«ng M¸y tiÖn 1K62 Dao ®Çu cong g¾n T15K6 B­íc 2 : Khoan lç t©m . s = dïng tay n = 460 ( v / p ). B­íc 3 : TiÖn th« ngoµi ®¹t f60,5 ; L =200 ( mm ) + ChÕ ®é c¾t t = 1,5 ( mm ) s = 0,15 ( mm / p ) n = 230 ( v / p ) v = 80 ( m / P ) + ThiÕt bÞ gia c«ng : dao v¸t g¾n T15K6. B­íc 4 : TiÖn th« ngoµi , tõ f60,5 ®¹t f45; L = 120. + ChÕ ®é c¾t : Nh­ b­íc 3 + ThiÕt bÞ gia c«ng : Nh­ b­íc 3 B­íc 5 : V¸t mÐp. + V¸t mÐp 1´45 ; s = dïng tay n = 230 (v/p) + V¸t mÐp 4´45 ; s = dïng tay n = 118 (v/p) Dao v¸t mÐp l­ìi réng. B­íc 6 : Gia c«ng tinh : Tõ Æ65,5 ®¹t Æ60±0,2 ; Tõ Æ45,5 ®¹t Æ45±0.,2. + ChÕ ®é c¾t t = 0,15 (mm) s = 0,15 (mm/vg) n =230 (vg/ph) v = 80 (m/ph) + ThiÕt bÞ gia c«ng: Dao v¸t g¾n T15K6 M¸y tiÖn 1K62 Nguyªn c«ng 4: Phay r·nh then (45x18). H×nh 6.4 Chi tiÕt ®­îc g¸: §Þnh vÞ trªn hai khèi “V” ng¾n B­íc1: Phay th« r·nh then ®¹t (44x17,5) + ChÕ ®é c¾t: t = 2 (mm) B = 44 (mm) nm¸y = 300 (vg/ph) S = 0,12 (mm/vg) V = 19 (m/ph) + ThiÕt bÞ gia c«ng: M¸y phay ®øng 6H12 Dao phay ngãn thÐp giã P18, f17 B­íc2: Phay tinh r·nh then ®¹t (45x18) + ChÕ ®é c¾t: t = 0,5 (mm) S = 0,065 (mm/vg) nm¸y = 450 (vg/ph) + ThiÕt bÞ gia c«ng: - M¸y phay ®øng 6H12 - Dao phay ngãn thÐp giã P18, f18 Nguyªn c«ng 5: NhiÖt luyÖn NhÞªt luyÖn cæ trôc f60, f45, ®¹t ®é cøng 48¸52 HRC Nguyªn c«ng6: Mµi cæ trôc (f60, f45) phÇn trôc cã r·nh then H×nh 6.5 G¸ ph«i: Chèng t©m hai ®Çu , kÑp tèc + ChÕ ®é c¾t: t = 0,09 (mm) S = 97 (m/ph) n1 = 920 (vg/ph) v2 = 22,9 (m/ph) +ThiÕt bÞ gia c«ng: M¸y mµi 3264A §¸ mµi cã ®­êng kÝnh D = 500 mm, ®¸ cã kÕt dÝnh kª ra mÝt, ®é h¹t 50%, H = 100 (mm) Nguyªn c«ng7: Mµi cæ trôc phÇn kh«ng cã r·nh then( Theo nh­ nguyªn c«ng 6) ch­¬ng 7 : Quy tr×nh l¾p dùng Qu¸ tr×nh l¾p dùng thang n©ng lµ kh©u quan träng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña thang n©ng. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng thang n©ng do yªu cÇu cao vÒ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, tuæi thä cña m¸y, còng nh­ an toµn cña c«ng nh©n tham gia l¾p dùng, c«ng nh©n lµm viÖc xung quanh. Do ®ã yªu cÇu qu¸ tr×nh l¾p dùng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i l¾p dùng theo dóng c¸c b­íc trong quy tr×nh l¾p dùng ®· ®­îc ghi trong thiÕt kÕ. - Ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c thao t¸c, siÕt bu l«ng t¹i c¸c vÞ trÝ l¾p ghÐp ph¶i ®ñ lùc. - C¸c cuÊn vµo tang ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu, kh«ng ®Ó c¸p n»m ra ngoµi r·nh tang. - ChØ ®­îc ®ãng cÇu giao ®iÖn khi ®· kiÓm tra ®Çy ®ñ vµ an toµn. - Ph¶i thùc hiÖn ®Çu ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng. 7.1. §Ò xuÊt mét sè ph­¬ng ¸n l¾p dùng 7.1.1. Ph­¬ng ¸n 1: L¾p tõ trªn xuèng d­íi. - Víi ph­¬ng ¸n l¾p dùng lo¹i nµy th× c¸c ®èt cña thanh ®­îc chång lÇn l­ît tõ d­íi lªn cho ®Õn khi ®Õn ®èt cuèi cïng. Víi ph­¬ng ¸n l¾p dùng nµy cã mét sè ­u, nh­îc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Qu¸ tr×nh l¾p dùng kh¸ ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng, cã thÓ dïng ngay c¬ cÊu n©ng cña thang n©ng kÕt hîp víi mét vµi bé phËn trî gióp lµ cã thÓ l¾p dùng dÔ dµng. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng cã thÓ kÕt hîp ngay víi viÖc leo thang gi»ng vµo t­êng ®Ó t¨ng c­êng ®é æn ®Þnh cho m¸y. Víi c¸ch l¾p dùng nµy th× khi c«ng tr×nh x©y dùng cao ®Õn ®©u th× l¾p thªm ®èt ®Õn ®ã, qu¸ tr×nh l¾p dùng an toµn h¬n. + Nh­îc ®iÓm: Thêi h¹n l¾p dùng l©u, gåm nhiÒu b­íc. Khi l¾p lªn chiÒu cao lín th× c«ng nh©n phôc vô l¾p dùng lµm viÖc trªn cao kh«ng lµm viÖc trªn cao kh«ng lµm viÖc ®­îc l©u. 7.1.2. Ph­¬ng Ên 2: L¾p tõ d­íi lªn trªn. Víi ph­¬ng ¸n l¾p dùng nµy th× c¸c ®èt cña thanh n©ng ®­îc ®Èy tõ d­íi lªn trªn th«ng pua mét ®èt lång ®Æt phÝa d­íi. Víi ph­¬ng ¸n l¾p dùng nµy cã mét sè ­u , nh­îc ®iÓm sau: + ¦u ®iÓm: Qóa tr×nh l¾p dùng lµ dÔ dµng, c«ng viÖc l¾p dùng lµ ®¬n gi¶n. Thêi h¹n l¾p dùng ng¾n. Qóa tr×nh l¾p dùng lµ an toµn cho c«ng nh©n phôc vô qu¸ tr×nh l¾p dùng, v× kh«ng ph¶i leo lªn cao. + Nh­îc ®iÓm Qu¸ tr×nh l¾p dùng nµy ph¶i tiÕn hµnh mét l­ît lªn chiÒu cao thiÕt kÕ, do vËy kh«ng thÓ b¾t ®­îc ngay thanh gi»ng vµo c«ng tr×nh x©y dùng trong qu¸ tr×nh d©ng ®èt. Ph¶i sö dông hÖ thèng truyÒn ®éng thuû lùc vµ mét ®èt lång cã kÝch th­íc lín. Kh«ng cã kh¶ n¨ng tù n©ng lªn cao theo c«ng tr×nh x©y dùng khi ®· l¾p gi»ng vµo t­êng 3 Lùa chän ph­¬ng ¸n Tõ viÖc ph©n tÝch hai ph­¬ng ¸n l¾p dùng trªn ta lùa chän ph­¬ng ¸n l¾p dùng thanh n©ng trong x©y dùng theo ph­¬ng ¸n 1 lµ hîp lý, do: - ThuËn lîi khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ, cã kh¶ n¨ng tù d©ng theo chiÒu cao cña c«ng tr×nh. - ChiÒu cao l¾p dùng lµ thÊp, c«ng nh©n phôc vô l¾p dùng lµm viÖc kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu. - TËn dông ®­îc c¬ cÊu n©ng cña b¶n th©n thang n©ng. - Phï hîp víi tr×nh ®é gia c«ng chÕ t¹o ë ViÖt Nam. 7.2. Quy tr×nh l¾p dùng thang n©ng theo ph­¬ng ¸n ®· chän 1. B­íc 1: ChuÈn bÞ mãng CÇn ph¶i chuÈn bÞ mãng t¹i vÞ trÝ cÇn l¾p thang n©ng. Th«ng th­êng mãng ®­îc lµm b»ng bª t«ng víi chiÒu dµi vµ chiÒu réng theo quy ®Þnh vµ chiÒu s©u hîp lý ®Ó ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh cña thang n©ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, ngoµi ra cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®é ph¼ng bÒ mÆt, ®é nh¸m cÇn thiÕt ®Ó khi l¾p thang n©ng vµo th× gãc nghiªn cña nã theo ph­¬ng ngang n»m trong ph¹m vi cho phÐp. 7.2.2. B­íc 2: §Æt khung ®Õ cña thang n©ng (H×nh 7.1). H×nh 7.1 - C¸c bé ph©n cña thang n©ng ®­îc vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ cÇn l¾p dùng vµ ®­îc tËp kÕt x¸c vÞ trÝ lµm mãng, ®ång thêi ®Ó thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng. - Khung ®Õ cña thang n©ng cã nhiÖm vô ®ì toµn bé c¬ cÊu n©ng vµ kÕt cÊu thÐp cña cét trªn nã. Do vËy, nã cÇn ®­îc ®Æt trªn nÒn bª t«ng ®Ó ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. - Víi thang n©ng x©y dùng cã t¶i träng n©ng 0,8 (tÊn) chiÒu cao n©ng 2(m) th× träng l­îng cña bµn n©ng lµ kh«ng lín. Do vËy thùc tÕ th× ng­êi ta th­êng sö dông v¸n tr­ît vµ ®ßn bÈy ®Ó ®­a nã vµo ®óng vÞ trÝ cÇn thiÕt sao cho nã ®¶m b¶o: + MÐp cña bµn n©ng khi l¾p vµo cét c¸ch mÐp xa nhÊt cña c«ng tr×nh (nhµ tÇng) th­êng tõ 100¸ 150 (mm) ®Ó ®¶m b¶o khi lµm viÖc kh«ng ch¹m vµo c«ng tr×nh. + T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khi vËn chuyÓn vËt liÖu vµo bµn n©ng còng nh­ ®­a vËt liÖu ra khái bµn n©ng. + T¹o sù c©n ®èi vµ æn ®Þnh so víi nÒn mãng, ®iÒu chØnh sao cho gãc ®é nghiªng cña sµn ®Õ víi mãng (nÕu cã) ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp. 7.2.3. B­íc 3: §Æt bé m¸y chøa toµn bé c¬ cÊu n©ng lªn khung ®Õ thang n©ng (h×nh 7.2) H×nh 7.2 - Trong phÇn nµy ta ®­a toµn bé c¬ cÊu n©ng cña thang n©ng b»ng tay ®Æt lªn khung ®Õ thang n©ng, dïng c¸c bul«ng ®Ó ®Þnh vÞ nã vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ trªn khung ®Õ m¸y, råi sau ®ã xiÕt chÆt bul«ng ë bèn gãc, cè ®Þnh c¬ cÊu n©ng trªn khung bÖ. 7.2.4. B­íc 4: L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn cña c¬ cÊu n©ng. - Trong b­íc nµy, tuú theo s¬ ®å m¾c ®iÖn mµ ph¶i m¾c hÖ thèng c¸c ®­êng d©y dÉn gi÷a c¸c bé phËn víi nhau, víi d©y nguån (phanh, ®éng c¬, tay ®iÒu khiÓn). - §Ó ®¶m b¶o an toµn trong toµn bé qu¸ tr×nh lµm viÖc th× c¸c ®Çu nèi ®Òu ®­îc kÑp b»ng ®Çu kÑp ch÷ U nèi víi c¸c bé phËn b»ng bul«ng ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ tr¸nh bÞ chËp. 7.2.4. B­íc 5: L¾p dùng ®èt ®Çu tiªn b»ng tay (h×nh 7.3). H×nh 7.3 - §èt ®Çu tiªn lµ ®èt chÞu t¸c dông lín h¬n so víi c¸c ®èt kh¸c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, v× vËy nã ®­îc kÕt cÊu kh¸c so víi c¸c ®èt kh¸c. V× tÇm quan träng cña ®èt ®Çu tiªn trong toµn bé qu¸ tr×nh lµm viÖc, nªn viÖc ®Þnh vÞ, l¾p dùng nã vµo ®óng vÞ trÝ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. - C¸c b­íc tiÕn hµnh: + §­a ®èt lªn khung ®Õ m¸y cïng víi chôp ®Çu ®èt (côm puly dÉn h­íng), ®Æt ®èt th¼ng ®øng. + Dïng bul«ng thø nhÊt ®Þnh vÞ ®èt. + §iÒu chØnh ®Ó ®­a ®èt vµo ®óng vÞ trÝ, luån bul«ng thø hai n»m trªn ®­êng chÐo víi bul«ng thø nhÊt ®Ó ®Þnh vÞ. Sau ®ã luån hai bul«ng cßn l¹i vµo hai gãc cßn l¹i. - Trong qu¸ tr×nh dùng l¾p thang n©ng, cÇn thiÕt ph¶i cã thªm mét vµi bé phËn kh¸c ®Ó trî gióp trong qu¸ tr×nh l¾p dùng, sö dông nã ®Ó thay ®æi ph­¬ng di chuyÓn cña c¸p, thuËn lîi cho viÖc thay ®æi s¬ ®å m¾c c¸p. VÞ trÝ cña nã thÓ hiÖn ë h×nh (h×nh 7.4) H×nh 7. 4 7.3.2.. B­íc 7: §Æt Pal¨ng tù n©ng ®Ó chång ®èt (h×nh 6.5) - Pal¨ng tù n©ng lµ bé phËn bao gåm cã bµn n©ng víi c¬ cÊu di chuyÓn xe con bao gåm 8 con l¨n ®Æt trªn xe ®Ó b¸m vµo cét vµ di chuyÓn trªn kÕt cÊu thÐp, chØ cho phÐp tr­ît lªn, kh«ng cho phÐp tr­ît xuèng. Do trªn ®ã cã ®Æt c¬ cÊu mét chiÒu. - KÕt cÊu Pal¨ng d¹ng cét ®Ó n©ng ®èt vµ cã thÓ tù n©ng ®Ó kÐo bµn n©ng di chuyÓn lªn trªn nhê bè trÝ c¸c s¬ ®å m¾c c¸p kh¸c nhau. Quy tr×nh l¾p ®Æt Pal¨ng tù n©ng ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: H×nh 7.5 + Th¸o mét bªn con l¨n phÝa trªn d­íi ra khái phÇn kÕt cÊu bµn tù n©ng. + §­a bµn tù n©ng ghÐp vµo phÇn khung thÐp. Khi vµo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh th× l¾p c¸c con l¨n võa th¸o ®Ó bµn tù n©ng chØ cã thÓ tr­ît trªn khung thÐp. 7.2.8. B­íc 8: KÑp ®Çu c¸p trªn tang vµ cuÊn c¸p vµo tang. - Sau khi ®· ®Æt song Pal¨ng tù n©ng vµ c¸c bé phËn kh¸c theo ®óng c¸c b­íc tõ ®Çu, ta tiÕn hµnh kÑp ®Çu c¸p vµo tang. - Th«ng th­êng c¸p ®­îc cuèn thµnh vßng ®Ó tÈm dÇu, do vËy ®Ó cuÊn c¸p vµo tang mµ kh«ng bÞ xo¾n ta ph¶i dùng c¶ cuén c¸p lªn, sau ®ã nh¶ dÇn hoÆc kÐo dµi c¸p ra tõ ®Çu, gì c¸c chç bÞ xo¾n tr­íc khi cuÊn c¸p vµo tang. - §Ó cuÊn c¸p vµo tang th× ta ph¶i ®ãng ®iÖn vµo th× ta ph¶i ®ãng ®iÖn vµo nguån cho ®éng c¬ lµm viÖc, th«ng qua hép gi¶m tèc ®Ó quay tang. Trong qu¸ tr×nh cuÊn c¸p vµo tang ta ph¶i ®Ó c¸c vßng c¸p cuÊn ®Òu trªn tang, ph¶i cuèn c¸p sao cho ®Çu tù do cßn l¹i cña c¸p chØ ®Ó l¹i mét ®o¹n hîp lý, võa ®ñ ®Ó bè trÝ s¬ ®å m¾c c¸p. 7.2.9. B­íc 9: M¾c c¸p theo s¬ ®å 1 ®Ó n©ng Pal¨ng tù n©ng lªn ®Çu ®èt. - Do bµn n©ng cña Pal¨ng tù n©ng cã bè trÝ bé phËn h·m mét chiÒu nªn khi nã di chuûen lªn trªn ®Çu cña chèt th× nã tú vµo m¸ phanh gi»ng xiªn vµ bÞ gi÷ l¹i t¹i ®ã (h×nh 6.7). + §Çu tiªn th× ta ph¶i l¾p côm Puly dÉn h­íng lªn ®Çu cña chèt ®Çu tiªn, chØ dïng hai bul«ng b¾t vµo hai vÞ trÝ n»m trªn ®­êng chÐo ®Ó ®ì mÊt thêi gian th¸o vµ l¾p côm Puly h­íng dÉn. + Luån c¸p qua puly vµ qua èng cña Pal¨ng tù d©ng lªn ®óng s¬ ®å 1. + KÑp ®Çu c¸p vµo mãc. + Dïng mãc võa t¹o ®Ó mãc vµo bµn tù n©ng. + Cho ®éng c¬ lµm viÖc ®Ó kÐo bµn n©ng lªn. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña s¬ ®å 1. - Khi tang cuèn c¸p quay theo chiÒu cuèn c¸p vµo tang th× c¸p bÞ cuèn vµo tang ch¹y theo Puly dÉn h­íng ë xµn ®Õ, råi l¹i qua puly ®Æt cè ®Þnh ë ®Çu cña ®èt ®Çu qua c¸c cÆm Puly dÉn h­íng (4) vµ (7). V× c¸p cuèn vµo tang vµ mét ®Çu l¹i m¾c vµo bµn tù n©ng, nªn bµn tù n©ng bÞ kÐo lªn. Khi lªn ®Õn chiÒu cao lín nhÊt vÊp vµo Puly (3) th× dõng l¹i. Trong b­íc nµy ph¶i ®iÒu khiÓn sao cho bµn tù n©ng ch¹y tíi tèc ®é hîp lý tr¸nh vÊp m¹nh vµo Puly (3) mµ cã thÓ lµm thay ®æi vÞ trÝ toµn m¸y sau nµy. S¬ ®å m¾c c¸p sè -1 (h×nh 6.6). H×nh 7.6 H×nh 7.7 7.2.10. B­íc 10: Th¸o Puly dÉn h­íng ®Æt trªn ®èt ®Çu tiªn ra, l¾p vµo ®Çu ®èt thø hai vµ thay ®æi s¬ ®å m¾t c¸p theo s¬ ®å m¾c c¸p -2 ®Ó chång ®èt cho cét (h×nh 6.8) - ViÖc th¸o Puly dÉn h­íng chôp ®Çu ®èt thø nhÊt ra vµ l¾p vµo ®Çu ®èt thø hai nh»m môc ®Ých: + Muèn ®­a ®èt thø hai lªn th× buéc ph¶i th¸o Puly dÉn h­íng chôp ®Çu ®èt mét ra. + L¾p Puly chôp ®Çu ®èt vµo ®èt hai ngay ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian l¸p l¹i trªn ®Çu ®èt thø hai nµy. H×nh 7.8 - Nguyªn lý lµm viÖc cña s¬ ®å m¾c c¸p sè -2 Khi tang ch¹y qua th× c¸p ®­îc cuèn vµo trong tang, nh¸nh c¸p cuèn vµo tang ch¹y theo ®­êng qua Puly (2), cÆp Puly ®æi h­íng (4), cét (6), cÆp Puly ®æi h­íng (7) ®Ó kÐo nh¸nh c¸p mãc vµo ®Çu ®èt thø hai lªn, khi ®èt thø hai lªn ®Õn chiÒu cao yªu cÇu th× xoay cét cña Pal¨ng ®­a ®èt hai chång lªn ®Çu cña ®èt thø nhÊt, ®iÒu chØnh ®èt hai b»ng bu l«ng cè ®Þnh ®èt thø hai vµo ®èt thø nhÊt. Sau ®ã quay ng­îc tang ®Ó líi láng c¸p, thay ®æi s¬ ®å m¾c c¸p, ®ång thêi th¸o puly dÉn h­íng chôp ®Çu ®èt ra, dïng mãc cña Pal¨ng ®Ó h¹ xuèng vµ chång vµo ®Çu cña ®èt thø ba, dïng bu l«ng cè ®Þnh nã víi ®Çu ®èt thø ba. Sau ®ã ta l¹i sö dông l¹i s¬ ®å m¾c c¸p 1 ®Ó kÐo c¬ cÊu tù d©ng lªn ®Çu ®èt thø hai (h×nh 7.9) H×nh 7.9:Qu¸ tr×nh lÆp l¹i víi ®èt thø 3, 4 H×nh 7.10:Qu¸ tr×nh lÆp l¹i víi ®èt thø 3, 4 7.2.11. B­íc 11: l¾p thanh gi»ng ®Ó gi÷ cét vµo c«ng tr×nh (h×nh 6.11). Nh»m ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña thang n©ng trong c¸c c«ng tr×nh cao tÇng th× ng­êi ta tiÕn hµnh l¾p c¸c thanh gi»ng liªn kÕt gi÷a thang n©ng víi c«ng tr×nh nh»m t¨ng ®é æn ®Þnh, tÝnh ®øng v÷ng cña nã. H×nh 7.11 Do vËy trong thùc tÕ, c«ng tr×nh x©y dùng cao ®Õn ®©u th× thang n©ng cã thÓ leo ®­îc ®Õn ®ã ®Ó phôc vô c«ng t¸c vËn chuyÓn vËt liÖu. §èi víi c«ng tr×nh nhµ cao tÇng 3,5¸ 4 (m) ng­êi ta l¾p mét thanh gi»ng: Tuú tõng vÞ trÝ l¾p thang n©ng vµ thanh gi»ng cã thÓ ë c¸c d¹ng kh¸c nhau vµ c¸c h×nh thøc liªn kÕt víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng còng kh¸c nhau. Sù liªn kÕt cña thanh gi»ng víi c«ng tr×n x©y dùng cã thÓ b»ng c¸ch dïng c¸c tÊm ®Þnh h×nh èp vµo cét, hµn c¸c tai liªn kÕt vµo t­êng ®Ó liªn kÕt víi c¸c thanh gi»ng b»ng bul«ng hay thanh gi»ng cã thÓ ®­îc ®Æt trùc tiÕp lªn sµn c«ng tr×nh vµ ®­îc liªn kÕt b»ng bul«ng dµi b¾t xuyªn qua sµn, ®Çu cßn l¹i cña thanh gi»ng ®­îc liªn kÕt víi cét b»ng bul«ng. - §èi víi thanh gi»ng, lo¹i liªn kÕt víi c«ng tr×nh x©y dùng b»ng c¸c g¾n trùc tiÕp vµo sµn, ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: +X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a thanh gi»ng víi cét thang n©ng, sµn nhµ, ®Þnh vÞ l¹i vÞ trÝ võa lÊy. + TiÕn hµnh khoan thñng vµo trÇn c«ng tr×nh x©y dùng. + B¾t bul«ng liªn kÕt thanh gi»ng víi sµn nhµ. - Th«ng th­êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn sau khi chång ®­îc ®èt thø 3 th× ng­êi ta b¾t ®Çu l¾p thanh gi»ng thø nhÊt, sau ®ã cø lªn ®­îc mét tÇng th× b¾t mét thanh gi»ng. - Qu¸ tr×nh l¾p cét vµ l¾p thanh gi»ng cø tiÕp tôc cho ®Õn khi ®¹t ®­îc chiÒu cao cÇn thiÕt th× dõng l¹i. 7.2.12. B­íc 12: Th¸o bé ph©n tù n©ng ra khái thang n©ng (H×nh 7. 12). Sau khi ®· l¾p ®Æt ®¹t ®Õn chiÒu cao thiÕt kÕ th× ta tiÕn hµnh th¸o dì bé phËn tù n©ng ra khái cét. §Ó th¸o bé phËn tù n©ng ra th× ta ph¶i sö dông s¬ ®å m¾c c¸p 1 vµ th¸o bé phËn mét chiÒu chØ cho phÐp bé phËn tù n©ng di chuyÓn theo mét chiÒu ra. Khi ®ã d­íi t¸c dông cña t¶i träng b¶n tµi s¶n cè ®Þnh b¶n th©n cïng víi qu¸ tr×nh nh¶ c¸p cña tang th× nã tù tr­ît xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt ban ®Çu. Th¸o mét bªn con l¨n phÝa d­íi cña c¬ cÊu tù n©ng ra vµ ®­a nã ra khái cét cña thang n©ng. H×nh 7.12 7.2.13. B­íc 13: L¾p bµn n©ng §Ó cã thÓ tiÕn hµng vËn chuyÓn vËt liÖu th× ng­êi ta ph¶i tiÕn hµnh l¾p bµn n©ng vµo thang n©ng. Khi ®ã puly dÉn h­íng chôp ®Çu ®èt kh«ng th¸o ra mµ ®­îc b¾t thªm hai bul«ng ë gãc cßn l¹i ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. - Tr×nh tù tiÕn hµnh: + §­a bµn n©ng ®Õn vÞ trÝ cÇn l¾p vµo kÕt cÊu thÐp. + Th¸o mét bªn con l¨n cña c¬ cÊu di chuyÓn bµn n©ng ra vµ ghÐp bµn n©ng vµo cét. + L¾p l¹i c¸c con l¨n võa th¸o, ®Ó cho bµn n©ng chØ ®­îc phÐp tr­ît däc trªn ®­êng dÉn h­íng cét cña thang n©ng. + M¾c c¸p theo s¬ ®å m¾c c¸p sè 3 - (H×nh 6.14), ®Ó kÐo bµn n©ng. + KÑp ®Çu c¸p vµo thanh ch¾n ngang ®Ó kÐo bµn n©ng, kÑp ®Çu vµo c¸p lo¹i nµy th­êng dïng hai bul«ng ®Ó kÑp ®Çu c¸p, lo¹i bul«ng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a bul«ng theo quy ®Þnh, th¸o Puly ®æi h­íng sµn m¸y ra. H×nh 7.13 H×nh 7.14: S¬ ®å m¾c c¸p sè 3 7.2.14. B­íc 14: Cè ®Þnh ®Õ m¸y (Khung ®Õ thang n©ng) - §Ó cho thang n©ng kh«ng bÞ xª dÞch khái vÞ trsi quy ®Þnh, t¨ng c­êng ®é æn ®Þnh cho thang n©ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, còng nh­ kh«ng lµm viÖc th× ng­êi ta tiÕn hµng khoan lç vµ b¾t bul«ng ®Ó gi÷a chÆt khung ®Õ m¸y vµo mãng th«ng th­êng dïng 4 bul«ng b¾t ë 4 gãc. §©y lµ b­íc cuèi cïng cña quy tr×nh l¾p dùng thang n©ng. Cßn khi muãn di chuyÓn thang n©ng tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr­êng kh¸c ®Ó lµm viÖc ta ph¶i tiÕn hµnh th¸o thang n©ng. 7.3. Quy tr×nh th¸o dì thang n©ng. Quy tr×nh th¸o dì thang n©ng lµ quy tr×nh ng­îc so víi quy tr×nh l¾p, tøc lµ kh©u nµo lµm sau cïng cña kh©u l¾p dùng lµ kh©u ®Çu tiªn cña quy tr×nh th¸o dì trõ viÖc th¸o dì bul«ng ë khung ®Õ thang n©ng liªn kÕt víi mãng, kh©u nµy ®­îc tiÕn hµng sau cïng ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh th¸o dì. Ch­¬ng.8 quy tr×nh tæ chøc thi c«ng Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi nh©n viªn l¨p ®Æt, th¸o dì còng nh­ ®iÒu khiÓn thang n©ng x©y dùng ®ßi hái cÇn ph¶i thuÇn thôc c¸c tÝnh n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña thang n©ng x©y dùng ®ång thêi ph¶i luyÖn tËp thµnh th¹o kü thuËt thao t¸c còng nh­ lo¹i trõ sù cè. Trong quµ tr×nh l¾p ®Æt m¸y, b¾t buéc ph¶i cã ng­êi phô tr¸ch, qu¶n lý chØ huy thèng nhÊt. Träng l­îng n©ng thiÕt kÕ cña cÇn l¾p dùng lµ 200 kg. Khi sö dông kh«ng ®­îc phÐp v­ît qu¸ t¶i cho phÐp. ChØ cho phÐp dïng ®Ó l¾p vµ theo dì vËn th¨ng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng m¸y mãc gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng tiÕn ®é vµ tiÕn ®é cña c«ng tr×nh, chÊt l­îng cña c«ng tr×nh vµ gi¶m bít søc lao ®éng cña con ng­êi muèn c¸c qu¸ tr×nh trong thi c«ng x©y dùng ®­îc liªn tôc vµ ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ vËt liÖu x©y dùng hµng ho¸ cho c¸c tÇng còng nh­ mang hµng xuèng ®­îc th«ng suèt vµ an toµn trong lao ®éng ®ßi hái bé phËn ®iÒu khiÓn vËn th¨ng vµ c¸c bé phËn kh¸c liªn quan trong qu¸ tr×nh n©ng h¹ hµng ph¶I phèi hîp nhÞp nhµng trong suèt qu¸ tr×nh, xÕp hµng, dì hµng, n©ng hµng, h¹ hµng cña m¸y. 8.1. Trong qu¸ tr×nh chÊt hµng lªn bµn n©ng. Trong qu¸ tr×nh chÊt hµng lªn bµn n©ng ng­êi chÊt hµng cÇn kiÓm tra chÊt khèi l­îng cña hµng n©ng chÊt lªn bµn n©ng cã v­ît qu¸ quy ®Þnh kh«ng, nÕu v­ît qu¸ t¶i träng n©ng cho phÐp th× vËn th¨ng sÏ kh«ng lµm viÖc ®­îc hoÆc rÊt nguy h¹i cho m¸y vµ mÊt an toµn lao ®éng, cã thÓ dÉn ®Õn tr­êng hîp bµn n©ng bÞ treo trªn kh«ng do t¶i träng n©ng v­ît qu¸ giíi h¹n vµ khi Êy c¬ cÊu khèng chÕ t¶i träng n©ng lµm viÖc. Khi chÊt hµng n©ng cÇn chó ý sao cho tÊt c¶ vËt n©ng n»m gän trong bµn n©ng, nÕu vËt n©ng cã kÝch th­íc lín h¬n so víi kÝch th­íc cña bµn n©ng, th× phÇn thß ra khái bµn n©ng ph¶i bè trÝ sao cho khi n©ng lªn h¹ xuèng kh«ng bÞ ch¹m vµo c¸c vËt cè ®Þnh,nh­ dµn gi¸o. Khi chÊt hµng xong ph¶i chèt kho¸ an toµn cña bµn n©ng, kh«ngh ®­îc xÕp hµng n©ng nh­ g¹ch, ngãi, ®¸…v­ît qu¸ chiªud cao cho phÐp cña bµn n©ng. 8.2. Qu¸ tr×nh n©ng hµng. Khi vËn th¨ng b¾t ®Çu n©ng hµng ng­êi ®iÒu khiÓn cÇn bÊm chu«ng kªu ®¸nh tÝn hiÖu b¸o vËn th¨ng ®ang lµm viÖc ®Ó mäi ng­êi tr¸nh ra khái vÞ trÝ nguy hiÓm. Sau ®ã ng­êi ®iÒu khiÓn bÊm nót cho vËn th¨ng ®i lªn ®Õn tÇng cÇn cung cÊp vËt liÖu x©y dùng, khi bµn n©ng lªn ®Õn chiÒu cao hîp lÝ sao cho mÆt sµn cña tÇng nhµ b»ng víi mÆt sµn cña bµn n©ng th× ng­êi ®iÒu khiÓn bÊm nót dõng bµn n©ng sÏ ®øng yªn thuËn tiÖn cho viÖc xÕp vµ dì hµng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho c¶ ng­êi vµ hµng n©ng. 8.3. Qu¸ tr×nh dì hµng: Ng­êi dì hµng më chèt cña bµn n©ng, ®Ó cho cña bµn n©ng t× vµo sµn nhµ hoÆc cã thÓ dïng v¸n kª gi÷a bµn n©ng vµ sµn nhµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc dì hµng. Khi dì hµng ph¶i tuÇn tù dì tõ vÞ trÝ s¸t sµn nhµ tr­íc sau ®ã míi ®­îc lÊy hµng ë vÞ trÝ ë xa, kh«ng ®­îc phÐp cã 2 ng­êi ë trªn bµn n©ng vµ h¹n chÕ ®øng trªn bµn n©ng l©u v× sÏ g©y mÊt an toµn lao ®éng. 8.4. Qu¸ tr×nh h¹ hµng. Qu¸ tr×nh nµy lµ qu¸ tr×nh hµng ®­îc chÊt lªn bµn n©ng tõ vÞ trÝ trªn can vµ hµng ®­îc mang xuèng d­íi. Khi chÊt hµng trªn cao cµnn chó ý ®Õn an toµn lao ®éng hµng xÕp vµo bµn n©ng ph¶i ®­îc nhÑ nhµng ®Ó tr¸nh dÉn ®Õn giao ®éng m¹nh cña bµn n©ng cã thÓ dÉn ®Õn ®øt d©y c¸p g©y mÊt an toµn cho ng­êi vµ hµng n©ng. Khi hµng n©ng ®­îc chÊt xong ng­êi ®iÒu khiÓn bÊm nót ®ixuèng c¬ cÊu n©ng ho¹t ®éng lµm cho c¸p ®­îc nh¶ ra vµ bµn n©ng tõ tõ ®i xuèng vµ kÕt qu¸ tr×nh h¹ hµng. 8.5. Quy tr×nh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a. + KiÓm tra hµng ngµy. -KiÓm tra bul«ng nèi kÕt gi÷a c¸c bé phËn ®· ®Çy ®ñ ch­a, cã hiÖn t­îng bÞ háng kh«ng. -KiÓm tra ®é an toµn vµ tin cËy cña c«ng t¸c h¹m vÞ vµ kiÓm tra c¬ cÊu n©ng vµ bé phËn an toµn cña c¬ cÊu n©ng. + KiÓm tra hµng tuÇn. -KiÓm tra t×nh tr¹ng dÇu mì, bæ xung kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ nÕu thÊy thiÕu. -KiÓm tra ®iÓm nèi kÕt gi÷a thanh gi»ng t­êng vµ th©n chÝnh, kiÓm tra d©y ®iÖn cã bÞ ®øt hay h­ háng hay kh«ng. + KiÓm tra hµng th¸ng. -KiÓm tra ®é mµi mßn cña c¸c b¸nh l¨n, rßng räc. NÕu thÊy ®é mßn qu¸ 3mm th× ph¶i thay thÕ. - KiÓm tra thanh thuû lùc. + KiÓm tra hµng quý. - KiÓm tra c¸c æ trôc cña b¸nh l¨n, rßng räc c¨n cø vµo t×nh tr¹ng cô thÓ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc thay míi. TiÕn hµnh thö nghiÖm r¬i, kiÓm tra ®é tin cËy cña c¬ cÊu an toµn. + KiÓm tra hµng n¨m. - kiÓm tra b¶o d­ìng ®éng c¬ ®iÖn. KÕt luËn Víi nh÷ng sè liÖu ban ®Çu ®· cho qua qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ lùa chän. Ta thiÕt kÕ ®­îc thang n©ng x©y dùng cã nh÷ng th«ng sè sau : T¶i träng n©ng: Q = 500 (kg) ChiÒu cao n©ng : H = 25 (m) VËn tèc n©ng : Vn = 15 (m/phót) ChÕ ®é lµm viÖc: CD % = 25 % §éng c¬ ®iÖn:K132-M4 ChÕ ®é lµm viÖc trung b×nh Sè vßng quay : 1445 (vßng/phót) C«ng suÊt ®éng c¬ : 5,5 (KW) Träng l­îng ®éng c¬ : 72 (kg) Phanh TT160 M« men phanh : 100 (N.m) Dé më phanh : 1 (mm) Sè lÇn ®ãng më cho phÐp : 720 CÇn ®Èy ®iÖn thuû l­c TRN-16 Lùc ®Èy:160 N B­íc ®Èy:25 mm Hép gi¶m tèc U2 -350 KiÓu hép gi¶m tèchai cÊp,b¸nh r¨ng trô r¨ngnghiªng. Tû sè truyÒn : 40 KiÓu l¾p ®©u trôc ra vµ truc vµo n¨m cïng mét phÝa Sè vßng quai truc vµo : nv = 1500 (vßng/phót) Sè vßng qoay truc ra :nr = Tang cuèn c¸p. §­êng kÝnh tang: D = 230 (mm) ChiÒu dµi tang : 470 (mm) ChiÒu dµy thµnh tang: 15 (mm) §­êng kÝnh c¸p: 12 (mm) Tµi liÖu tham kh¶o: . [1]. NguyÔn V¨n Hîp, Ph¹m ThÞ NghÜa, Lª ThiÖn Thµnh: M¸y trôc vËn chuyÓn NXB GTVT – Hµ Néi 2000. [2] . Huúnh V¨n Hoµng, §µo Träng Th­êng : TÝnh to¸n m¸y trôc NXB KHKT- Hµ Néi 1975 [3]. NguyÔn V¨n Hîp, Ph¹m ThÞ NghÜa: KÕt cÊu thÐp MXD&XD NXB GTVT-Hµ Néi 1996 [4]. ATLAS M¸y Trôc ( B¶n tiÕng Nga) NXB Moc…-1970 [5]. NguyÔn Träng HiÖp, NguyÔn V¨n LÉm: ThiÕt kÕ chi tiÕt m¸y NXB Gi¸o Dôc- 1998. [6]. Vò §×nh Lai Søc bÒn vËt liÖu §HGTVT-1995 [7]. TrÞnh chÊt, Lª V¨n UyÓn: TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng cã khÝ T1&T2 NXB Gi¸o Dôc – 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCong dep trai.doc
  • rarbanve.rar
  • docBIA.DOC
  • docloi noi dau.doc
  • docMuc luc.doc
  • doctai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan