Vai trò của bên Việt Nam ở công ty Liên Doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Mở đầu 1 Chương I Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp liên doanh nước ngoài 3 1.Doanh nghiệp liên doanh:Khái niệm và những đặc trưng cơ bản 3 1.1. Khái niệm ------------------------------------------------------------------------3 1.2. Những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp liên doanh nước ngoài: 4 2.Bộ máy quản lý của doanh nghiệp liên doanh: 7 3.Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của bên Việt Nam trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp liên doanh 16 4. Các nhân tố tác động tới việc nâng cao vai trò của bên Việt Nam trong các doanh nghiệp liên doanh: 18 Chương II Thực trạng vai trò của bên Việt Nam ở công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải phòng 21 1.Khái quát về công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng: 21 1.1.Sự hình thành công ty liên doanh: 21 1.2. Tổ chức bộ máy nhân sự trong công ty ----------------------------------------25 1.3.Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng: 26 2.Thực trạng vai trò của Bên Việt Nam ở công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 33 2.1. Thực trạng về vai trò của bên Việt Nam trong Hội đồng quản trị của công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 33 2.2 Thực trạng vai trò của bên Việt Nam trong ban giám đốc công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 41 2.3.Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng. 48 2.4.Vai trò của bên Việt Nam trong mối quan hệ của công ty Liên doanh Du lịch quốc tế Hải phòng và cán bộ, cơ quan ban ngành của Việt Nam: 55 3.Đánh giá thực trạng về vai trò của Bên Việt Nam trong công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 59 Chương III: Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Bên Việt Nam trong công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 63 1.Các bài học kinh nghiệm rút ra từ công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng: 63 2.Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Bên Việt Nam trong công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng: 67 Kết luận 75 LỜI CẢM ƠN Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của TS. Nguyễn Thị Hường, cử nhân Nguyễn Thanh Hà và quý công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng, em đã thực tập thành công tại công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng. Em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Hường cùng cử nhân nguyễn Thanh Hà đã đi cùng em trong quá trình thực tập này. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới công ty Liên doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng, đặc biệt là Ban Giám đốc công ty đã tạo thuận lợi cho em được thực tập. Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, mong cô giáo tận tình chỉ giúp. Em xin chân thành cảm ơn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình quản trị dự án và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài- khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế ĐHKTQD- Nhà xuất bản Thống kê năm 1998 2. Điều lệ công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 3. Hợp đồng liên doanh của công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 4. Các biên bản họp hội đồng quản trị công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 5. Luận chứng kinh tế kỹ thuật công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 6. Các quyết định của uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Chính phủ, các bộ ban ngành đối với công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng 7. Bộ luật lao động nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 8. Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 9. Nghị định 24/CP của Chính phủ về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 10. Thông tư số 12 của bộ kế hoạch và đầu tư về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của bên Việt Nam ở công ty Liên Doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸c bé phËn trong trong toµn c«ng ty, bao gåm: 3 c«ng ®oµn bé phËn, 20 tæ c«ng ®oµn, kÕt lµm 536 ®oµn viªn trong 3 n¨m, x©y dùng mét®éi ngò c¸n bé c«ng ®oµn gån 57 ®ång chÝ, x©y dùng ®­îc 5 ban quÇn chóng víi 32 m¹ng l­íi viªn gióp viÖc, x©y dùng ®­îc quy chÕ ho¹t ®éng ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty,… Ta cã thÓ thÊy r»ng, tæ chøc c«ng ®oµn c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng thùc sù lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ cña quÇn chóng m¹ng l­íi ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn rÊt réng chÝnh nhê tæ chøc c«ng ®oµn cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c bé phËn trong toµn c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng mµ vai trß cña c«ng ®oµn trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng lu«n ®­îc coi träng. Thùc chÊt hiÖn nay, giíi chñ cña c«ng ty nãi chung vµ bªn n­íc ngoµi nãi riªng rÊt coi träng c«ng ®oµn trong c«ng ty, hä ®· tõng b­íc x¸c ®Þnh tæ chøc c«ng ®oµn lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng ty. Qua ®©y, chóng ta míi thÊy ®­¬c vai trß quan träng cña tæ chøc c«ng ®oµn nãi riªng vµ vai trß cña Bªn ViÖt Nam nãi chung trong ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. ë ®©y, vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn thÓ hiÖn rÊt râ qua viÖc c«ng ®oµn c«ng ty gi¸m s¸t, b¶o vÖ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ ch¨m lo ®êi sèng ®ßan viªn lao ®éng. ThËt vËy, cïng víi Bªn ViÖt Nam trong Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c«ng ty ®· so¹n th¶o tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ tæ chøc ký kÕt thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau nhiÒu lÇn tr× ho·n, nhê cã sù ®Êu tranh tÝch cùc cña c«ng ®oµn, tíi n¨m 1997 tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ míi ®­îc ký kÕt gi÷a tËp thÓ ng­êi lao ®éng vµ giíi l·nh ®aä c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Ngoµi ra, c«ng ®oµn còng ®· kiÕn nghÞ víi l·nh ®¹o c«ng ty vÒ viÖc x©y dùng néi quy lao ®éng c«ng ty, trùc tiÕp tham gia so¹n th¶o x©y dùng néi quy lao ®éng x©y dùng néi dung thµnh lËp héi ®ång b¶o hé lao ®éng c«ng ty, x©y dùng quy ®Þnh an tßan lao ®éng, m¹ng l­íi an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ ®· ®­îc l·nh ®¹o c«ng ty chÊp thuËn. Nh­ vËy, vai trß cña c«ng ®oµn trong c«ng ty lµ rÊt to lín, nã ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ®oµn cßn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ th«ng qua c¸c c«ng viÖc nh­ kiÕn nghÞ Ban gi¸m ®èc ký toµn bé hîp ®ång lao ®éng, kiÕn nghÞ víi Gi¸m ®èc thùc hiÖn ngµy nghØ phÐp, ngµy nghØ lÔ cho nh©n viªn, thanh to¸n l­¬ng thªm giê, ca 3 ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng thu nhËp cho nh©n viªn thªm b×nh qu©n 100.000®/ng­êi/th¸ng, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng vô xö lý sa th¶i lao ®éng sai nh­ ®èi víi nh©n viÖn H¶i, Hµ th× c«ng ®oµn ®· kiÕn nghÞ vµ Gi¸m ®èc ®· rót l¹i quyÕt ®Þnh cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, tæ chøc c«ng ®oµn cßn ®øng ra gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i cña nh©n viªn. §Õn n¨m 2000, c«ng ®oµn ®· tiÕp nhËn ®­îc 48 ®¬n th­ khiÕu n¹i vµ kiÕn nghÞ Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt 80% sè ®¬n phï hîp víi lao ®éng. Qua ®©y, vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ®­îc thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt vµ thùc chÊt, ®©y lµ mét tæ chøc m¹nh vµ tiªu biÓu cho vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Ngoµi ra, víi chøc n¨ng lµ mét tæ chøc c«ng ®oµn, c«ng ®oµn c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng cßn ch¨m lo tèt h¬n ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, t¹o sù ®oµn kÕt trong ®éi ngò lao ®éng gãp phÇn t¹o m«i tr­êng ®Ó bªn n­íc ngoµi hiÓu biÕt hÕt ng­êi lao ®éng vµ ph¸p luËt ViÖt Nam h¬n,… Tuy nhiªn ho¹t ®éng c«ng ®oµn c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng vÉn cßn cã nhiÒu tån t¹i nh­ vÉn cã mét sè nh©n viªn ch­a ®­îc n©ng l­¬ng, vÉn cßn mèt sè Ýt lao ®éng vi ph¹m kü luËt, sinh ho¹t sè c«ng ®oµn cßn h¹n chÕ,… Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do ho¹t ®éng c«ng ®oµn c«ng ty vÉn ch­a bao qu¸t hÕt ®­îc c¸c bé phËn trong c«ng ty, ®ßi hái cµn bé c«ng ®oµn c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt h¬n vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh. Nãi tãm l¹i, vai trß cña c«ng ®oµn c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng lµ rÊt ®¸ng kÓ, nã ®ãng mét vai trß kh«ng nhá trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Nhê ®ã, vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc ph¸t huy vµ n©ng cao thªm mét b­íc nh»m t×m hiÓu kü h¬n vÒ vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, d­íi ®©y chóng ta ®i nghiªn cøu vai trß cña tæ chøc §¶ng (chi bé §¶ng ) ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. 2.3.3. Vai trß cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng Theo quyÕt ®Þnh sè 452/Q§-T¦ cña thµnh uû H¶i phßng, chi bé §¶ng cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng lµ trùc thuéc §¶ng uû cña c«ng ty Th­¬ng m¹i dÞch vô xuÊt nhËp khÈu H¶i phßng. Chi bé §¶ng cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1996 bao gåm 22 ®¶ng viªn. hµng th¸ng chi bé §¶ng cña c«ng ty ho¹t ®éng th­êng xuyªn, ®Þnh kú. §Ó hiÓu râ vÒ chi bé §¶ng cña c«ng ty d­íi ®©y chóng ta nghiªn cøu chøc n¨ng, vai trß cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng. Chøc n¨ng cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng Chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng chÝnh lµ h¹t nh©n chÝnh trÞ, lµ c¬ quan l·nh ®¹o thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o lîi Ých cña c¶ bªn n­íc ngoµi vµ bªn phÝa ViÖt Nam. Thùc chÊt, chi bé §¶ng cña c«ng ty chÝnh lµ trung t©m ®oµn kÕt, quy tô l·nh ®¹o ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi nh­ §¶ng, ®oµn, c«ng ®oµn trong c«ng ty. Chi bé §¶ng trong c«ng ty ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn g­¬ng mÉu, c¸c ®¶ng viªn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng, c«ng t¸c quÇn chóng vµ x©y dùng tæ chøc §¶ng, tuyªn truyÒn ng­êi n­íc ngoµi trong c«ng ty thùc hiÖn tèt mäi viÖc mµ héi ®ång qu¶n trÞ ®· ®Ò ra Vai trß cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng Tr­íc tiªn khi bµn vÒ vai trß cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng chóng ta nhËn thÊy mét vai trß næi bËt lµ chi bé §¶ng trong c«ng ty ®· l·nh ®¹o c¸n bé, nh©n viªn, ng­êi lao ®éng ViÖt Nam thùc hiÖn vµ tuyªn truyÒn, vËn ®éng, gi¸m s¸t phÝa n­ícngoµi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ViÖt Nam, c¸c quy ®Þnh giÊy phÐp ®Çu t­, hîp ®ång liªn doanh, ®iÒu lÖ c«ng ty, hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. Chi bé §¶ng cña c«ng ty hµng th¸ng häp ®Þnh kú, mçi §¶ng viªn còng cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒnphæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng. Bªn c¹nh ®ã, chi bé §¶ng cña c«ng ty th«ng qua c¸c §¶ng viªn ®· ®éng viªn c«ng nh©n lao ®éng thùc hiÖn nghiªm kû luËt lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng, hoµn thµnh tèt nghÜa vô s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi chi bé §¶ng còng l·nh ®¹o ng­êi lao ®éng ViÖt Nam n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, nghiÖp vô, rÌn luyÖn ý thøc kû luËt lao ®éng. Th«ng qua chÝnh nh÷ng §¶ng viªn trong héi ®ång qu¶n trÞ, trong ban gi¸m ®èc mµ chi bé §¶ng cña c«ng ty kiÕn nghÞ c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tuyÓn chän, giíi thiÖu nh÷ng ng­êi ®ñ n¨ng lùc vµo lµ viÖc trong doanh nghiÖp vµ ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©nv iªn, ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp, ®éng viªn mä ng­êi lµm viÖc tÝch cùc, chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tõng b­íc thay thÕ ®éi ngò chuyªn gia cña Casino. Ngoµi ra mét vai trß cùc kú to lín cña chi bé §¶ng trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng lµ viÖc l·nh ®¹o c¸c c¸n bé, nh©n viªn phÝa ViÖt Nam gi÷ g×n chñ quyÒn quèc gia, b¶o ®¶m an ninh trËt tù x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng an ninh vµ tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi ë ®Þa ph­¬ng. Song song ®ã chi bé §¶ng cña c«ng ty ®· biÕt vËn dông thÕ m¹nh cña m×nh, kÕt hîp víi chÝnh quyÒn thµnhphè H¶i phßng b¶o vÖ c«ng ty an toµn kh«ng cã tÖ n¹n x· héi, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt ë c«ng ty. H¬n n÷a, chi bé §¶ng trong c«ng ty ph¶i gi¸o dôc ng­êi lao ®éng ViÖt Nam hiÓu vµ tù gi¸c chÊp hµnh ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt nhµ n­íc, nªu cao tinh thÇn yªu n­íc vµ tinh thÇn hîp t¸c gi÷a phÝa ViÖt Nam vµ phÝa n­íc ngoµi trong c«ng ty. §Ó thùc hiÖn ®­îc vai trß nµy, chi bé §¶ng trong c«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn gi¸o dôc ng­êi lao ®éng trong tõng n¨m, ®ång thêi chØ thÞ cho mçi §¶ng viªn trong c«ng ty trùc tiÕp vµ th­êng xuyªn lµm c«ng t¸c t­ t­ëng, b¸o c¸o kÞp thêi cho chi bé vÒ nh÷ng diÔn biÕn t­ t­ëng cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, tæ chøc häc tËp chÝnh s¸ch cña §¶ng… §iÒu ®Æc biÖt lµ nhê cã chi bé §¶ng cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng, ng­êi n­íc ngoµi trong c«ng ty còng ®· tham gia c«ng t¸c x· héi. §Æc biÖt mét vai trß cña chi bé §¶ng trong c«ng ty liªn doanh lµ viÖc thùc hiÖn tèt cña chi bé ®· gãp phÇn x©y dùng tæ chøc §¶ng trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh. Chi bé §¶ng cña c«ng ty liªn doanh ®· x©y dùng ®­îc mét quy chÕ lµm viÖc, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng vµ hµng n¨m, chÕ ®é sinh ho¹t, ra c¸c nghÞ quyÕt, thùc hiÖn nghÞ quyÕt vµ c¸c nguyªn t¾c cña §¶ng, b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña §¶ng vµ còng t¸c ®éng phong trµo chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc lµm tæn h¹i tíi §¶ng. Trªn ®©y lµ mét sè vai trß cña chi bé §¶ng nãi chung trong c«ng ty Liªn doanh vµ ®Æc biÖt lµ trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng. ViÖc thùc hiÖn tèt vai trß cña §¶ng trong c«ng ty lµ ®· gióp cho c«ng ty ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n vµ tr¸nh nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt. §Æc biÖt lµ nhê cã sù h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña chi bé §¶ng, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty c¶m thÊy yªn t©m lµm viÖc h¬n, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. §Æc thï cña ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ mét ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt, th× chÝnh nhê sù xuÊt hiÖn cña chi bé §¶ng mµ c«ng ty ®· t¹o d­îc niÒm tin cho nh©n d©n, nhµ n­íc. Do ®ã cã thÓ thÊy ho¹t ®éng kinh doanh Casino cña c«ng ty gÆp nhiÒu thuËn lîi. 2.4.Vai trß cña bªn ViÖt Nam trong mèi quan hÖ cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng vµ c¸n bé, c¬ quan ban ngµnh cña ViÖt Nam: Ngay tõ khi ký kÕt hîp ®ång liªn doanh, hai bªn ®èi t¸c trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng vµ tËp ®oµn VIB HongKong vµ liªn hiÖp c«ng ty Du lÞch- dÞch vô H¶i phßng ®· cïng nhau tho¶ thuËn vÒ vai trß cña phÝa ViÖt Nam vµ phÝa n­ícngoµi, trong ®ã cã quy ®Þnh râ: Bªn ViÖt Nam ph¶i thù c hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: Lµm mäi thñ tôc xin giÊy phÐp Gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cña liªn doanh liªn quan ®Õn chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Xin vida cho chyªn gia vµ nh©n viªn n­ícngoµi, kh¸ch du lÞch quèc tÕ Cung cÊp lao ®éng theo yªu cÇu cña liªn doanh §µm ph¸n, lµm thñ tôc víi nhµ n­íc cho quyÒn lîi cña liªn doanh vµ c¸c lo¹i thuÕ, c¸c ­u ®·i ®­îc h­ëng gióp ®ì chuyªn gia nh©n viªn cña tËp ®oµn, kh¸ch du lÞch trong ®i l¹i ¨n ë vµ y tÕ §¶m b¶o an ninh, an toµn cho nh©n viªn, chuyªn gia vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ do tÝnh®Æc thï cña ngµnh kinh doanh du lÞch quèc tÕ, bªn ViÖt Nam sÏ tiÕn hµnh lµm thñ tôc cÇn thiÕt ®Ò kh¸ch quèc tÕ cã thÓ chuyÓn sè tiÒn hîp ph¸p cña kh¸ch ra khái ViÖt Nam Tham gia c¸c c«ng viÖc giao dÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa cña c«ng ty liªn doanh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn chóng ta nhËn thÊy bªn ViÖt Nam cghÝnh lµ cÇu nèi cho c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng vµ c¸n bé ban ngµnh ViÖt Nam. Do vËy chóng ta cã thÓ nhËn thÊy vai trß cña bªn ViÖt Nam trong mèi quan hÖ nµy lµ rÊt quan träng. ThËt vËy ®Ó xem xÐt kü h¬n chóng ta h·y ®i xem tõng mèi quan hÖ. Mèi quan hÖ víi chÝnh phñ, UBND thµnh phè H¶i phßng, bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ H¶i phßng lµ mèi quan hÖ chñ ®¹o xuyªn suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng. Ngay tõ khi thµnh lËp, c«ng ty víi ngµnh kinh doanh ®Æc thï lµ Casio ®· ph¶i ®­îc chÝnh phñ, UBND Thµnh phè H¶i phßng, Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ xem xÐt kü l­ìng, bµn b¹c nhiÒu. VÒ mÆt nguyªn t¾c, §¶ng vµ nhµ n­íc ta quy ®Þnh kh«ng ®­îc tæ chøc ®¸nh b¹c t¹i ViÖt Nam, ng­êi ViÖt Nam kh«ng ®­îc ch¬i b¹c. do ®ã viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng Casino lµ mét b­íc ®i ®ét ph¸ mang tÝnh s¸ng t¹o cao phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Khi dù ¸n h×nh thµnh, phÝa ViÖt Nam trong c«ng ty lÇn l­ît trùc tiÕp lµm viÖc víi UBND Thµnh phè H¶i phßng, V¨n phßng chÝnh phñ, Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­ sao cho dù ¸n ®­îc th«ng qua mét c¸ch nhanh nhÊt. ThËt vËy, phÝa ViÖt Nam ®· thay mÆt c«ng ty liªn doanh tr×nh dù ¸n kh¶ thi cña c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng cho UBND Thµnh phè H¶i phßng vµ ®· ®­¬c UBND Thµnh phè H¶i phßng chÊp nhËn. Së dÜ UBND Thµnh phè H¶i phßng chÊp nhËn dù ¸n lµ do: Dù ¸n phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña Thµnh phè H¶i phßng vµ c¶ n­íc. Dù ¸n t¹o ®iÒu kiÖn thu hót nhiÒu lao ®éng vµo lµm viÖc Bªn phÝ ViÖt Nam chÝnh lµ khèi kinh tÕ §¶ng cña §¶ng Thµnh phè H¶i phßng Trong sù ®Æc thï cña ngnµh kinh doanh nµy, chóng ta nhËn thÊy r»ng, vai trß cña phÝ ViÖt Nam thùc chÊt lµ khèi kinh tÕ §¶ng trùc thuéc §¶ng bé Thµnh phè H¶i phßng lµ rÊt quan träng, vµ ®ãng mét vai trß to lín trong viÖc h×nh thµnh c«ng ty. Gi¶ sö nÕu chØ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc b×nh th­êng tham gia liªn doanh d¸m ch¾c r»ng c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng sÏ kh«ng ®­îc ra ®êi do UBND Thµnh phè H¶i phßng kh«ng chÊp nhËn. Sau khi ®­îc sù ®ång ý cña UBND Thµnh phè H¶i phßng, phÝa ViÖt Nam cïng víi UBND Thµnh phè H¶i phßng ®· tr×nh dù ¸n lªn v¨n phßng chÝnh phñ vµ uû ban nh©n Nhµ n­íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t­ nay lµ Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­. nhê sù n¨ng ®éng cña phÝa ViÖt Nam, cïng víi sù ®ång thuËn cña UBND Thµnh phè H¶i phßng dù ¸n kh¶ thi ®· ®­îc th«ng qua. Chóng ta còng ph¶i nãi thªm r»ng khi dù ¸n kh¶ thi nµy xuÊt hiÖn vµ ®­îc ®Ö tr×nh, trong néi bé §¶ng vµ chÝnh phñ còng ®· næ ra tranh c¶i gay g¾t vÒ ho¹t ®éng cho hay kh«ng cho Casino ë ViÖt Nam. PhÝa ViÖt Nam ®· nç lùc cè g¾ng hÕt m×nh ®Ó dù ¸n ®­îc th«ng qua. Vai trß cña phÝa ViÖt Nam trong mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty vµ c¸c c¬ quan nh­ V¨n phßng chÝnh phñ… lµ rÊt lín. PhÝa ViÖt Nam võa ®ãng vai trß lµ mét ®èi t¸c kinh doanh cña c«ng ty võa ®ãng vai trß liªn l¹c, b¸o c¸o víi ChÝnh phñ, UBND Thµnh phè H¶i phßng, Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­. thËt vËy khi nãi vÒ sù thay thÕ ®èi t¸c liªn doanh tõ Liªn hiÖp du lÞch- dÞch vô H¶i phßng cho ®Õn c«ng ty th­¬ng m¹i- xuÊt nhËp khÈu H¶i phßng nay lµ c«ng ty du lÞch – dÞch vô V¹n hoa, ta thÊy vai trß cña tæ chøc §¶ng lµ quan träng. MÆc dï c«ng ty cã sù thay ®æi ®èi t¸c lµm viÖc song vÒ c¬ cÊu ng­êi trong héi ®ång qu¶n trÞ vµ trong ban gi¸m ®èc vÉn ®­îc gi÷ nguyªn ®Òu lµ ng­êi cña tæ chøc kinh tÕ §¶ng n¾m gi÷. Vai trß cña phÝa ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ nÐt. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vai trß cña phÝa ViÖt Nam chóng ta ®i xem xÐt mèi quan hÖ cña Bé tµi chÝnh, tæng côc thuÕ, côc thuÕ Thµnh phè H¶i phßng víi c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng Do ®Æc thï kinh doanh cña ho¹t ®éng kinh doanh Casino, v× vËy c¸ch tÝnh thuÕ hoµn toµn kh¸c. Ngay tõ khi thµnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 401/CP ngµy 6/8/1992 cña UBNN vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t­ nay lµ bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ th× ®iÒu 6 cña giÊy phÐp quy ®Þnh c«ng ty ph¶i nép thuÕ vµ lîi tøc tÝnh gép cho ho¹t ®éng Casino lµ 10% tÝnh trªn sè biÕn ®æi tõ tiÒn mÆt ra ®ång chi phÝ t¹i quÇy ®æi tiÒn. Sau khi ®­a Casino vµ ho¹t ®éng, c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng thÊy r»ng c¸ch tÝnh thuÕ nh­ néi dung cña giÊy phÐp lµ ch­a hîp lý, sè thuÕ ph¶i nép ch­a dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh vµ gi¸ cao so víi doanh thu thùc tÕ cña ®¬n vÞ (b×nh qu©n 91-95 lµ 41% doanh thu), dÉn tíi n¨m 94-97 c«ng ty bÞ lç. Tr­íc t×nh h×nh ®ã héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty quyÕt ®Þnh häp phiªn thø n¨m t¹i Hong Kong, ®Ò nghÞ ban gi¸m ®èc, ®Æc biÖt lµ phÝa ViÖt Nam so¹n th¶o v¨n b¶n b¸o c¸o víi chÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c bé ngµnh liªn quan xin ®­îc ®¸nh thuÕ hîp lý. Víi sù n¨ng ®éng vµ cè g¾ng cña m×nh, phÝa ViÖt Nam ®· gi¶i tr×nh víi c¸c bé vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ vµo ngµy 22/11/1997 Bé tµi chÝnh ®· cã c«ng v¨n sè 4174 TC/TCT göi bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, côc thuÕ H¶i phßng ®ång ý thay ®æi c¸ch tÝnh thuÕ cho ho¹t ®éng Casino. Møc thuÕ doanh thu ®­îc ¸p dông lµ møc thuÕ suÊt 20%/doanh thu. Bªn c¹nh ®ã phÝa ViÖt Nam cßn thay mÆt c«ng ty ®Ö tr×nh hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò cho bé tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ, côc thuÕ H¶i phßng vÒ vÊn ®Ò nh­ chi hoa hång cho kh¸ch, h¹ch to¸n thu chi tiÒn tip. ChÝnh nhê sù n¨ng ®éng cña phÝ ViÖt Nam, Bé tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ ®· chØ ®¹o cho Côc thuÕ H¶i phßng vµ c«ng ty cho côc thuÕ H¶i phßng kiÓm tra viÖc c«ng ty tr¶ hoa hång m«i giíi cho ng­êi dÉn kh¸ch. VÊn ®Ò tiÒn tip, ®Õn nay vÉn ch­a cã v¨n b¶n chÝnh thøc tr¶ lêi. ViÖc phÝa ViÖt Nam ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶ trong vÊn ®Ò nµy lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: PhÝa ViÖt Nam lµ c¬ quan kinh tÕ §¶ng, do vËy ho¹t ®éng nµy gÆp thuËn lîi Do cïng yÕu tè vÒ v¨n ho¸, ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n, Do ®éi ngò phÝa ViÖt Nam lµ n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é hiÓu biÕt HiÖn nay phÝa ViÖt Nam cßn thay mÆt c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò vÒ an ninh, vÒ ngo¹i th­¬ng víi Bé c«ng an, së c«ng an Thµnh phè H¶i phßng, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng thÞ x· §å S¬n. ViÖc cã mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty vµ Bé c«ng an lµ do lùc l­îng an ninh b¶o vÖ cña c«ng ty cã tªn trong sè cña Së c«ng an, vÊn ®Ò trËt tù an ninh ë ®©y lµ rÊt nghiªm ngÆt. Ho¹t ®éng Casino cña c«ng ty kh«ng cã tÖ n¹n x· héi, an ninh trËt tù ®­îc®¶m b¶o còng lµ mét ®iÒu kh¼ng ®Þnh sù phèi hîp tèt gi÷a Bé C«ng an, Së c«ng an Thµnh phè H¶i phßng vµ c«ng ty Liªn doanh Du lÞch quèc tÕ H¶i phßng, trong ®ã næi lªn lµ vai trß cña phÝa ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã mèi quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng ngo¹i th­¬ng víi c«ng ty ®­îc thuËn lîi còng lµ do ®ãng gãp kh«ng nhá cña phÝa ViÖt Nam. Tãm l¹i, vai trß cña phÝa ViÖt Nam trong mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c Bé, ban ngµnh chøc n¨ng cña ViÖt Nam lµ hÕt søc to lín vµ quan träng nã ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty. 3.§¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ®· thùc hiÖn tèt vai trß cña mét ®èi t¸c, mÆc dï vËy vai trß cu¶ Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng cßn nhiÒu ­u ®iÓm ®Ó ph¸t huy vµ tån t¹i ®Ó kh¾c phôc 3.1 ¦u ®iÓm Tr­íc tiªn Bªn ViÖt Nam ®· thùc hiÖn kh¸ tèt vai trß cña mét ®èi t¸c trong liªn doanh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng .ë ®©y, vai trß cña Bªn ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn qua sù phèi hîp kinh doanh víi Bªn N­íc ngoµi, gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn nh­ ngµy h«m nay. Bªn c¹nh ®ã, Bªn ViÖt Nam cßn thÓ hiÖn vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng víi c¸c bé, ban, ngµnh, Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i phßng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam. ChÝnh nhê cã vai trß cña bªn ViÖt Nam mµ mèi quan hÖ nµy míi ®­îc ph¸t triÓn lªn mét tÇm cao míi, qua ®ã c«ng ty nhËn ®­îc sù hç trî tÝch cùc vµ kÞp thêi cña c¸c bé, ban, ngµnh, Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i phßng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam. Ngoµi ra, mét ­u ®iÓm n÷a trong vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña bªn ViÖt Nam cã tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt, cã n¨ng lùc qu¶n lý. Nhê ®ã, bªn ViÖt Nam kh«ng bÞ thua thiÖt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, qua ®ã vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc n©ng cao, Bªn ViÖt Nam lu«n nhËn ®­îc sù nÓ träng tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi. Trªn ®©y lµ mét sè ­u ®iÓm khi bµn vÒ vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, viÖc ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng gÆp ph¶i mét sè tån t¹i. 3.2. Tån t¹i trong viÖc ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. Tr­íc tiªn, chóng ta ph¶i nãi vÒ ®éi ngò lao ®éng ViÖt Nam. Do ®éi ngò lao ®éng ViÖt Nam cã tr×nh ®é ch­a cao, song song ®ã cã hiÖn t­îng ¨n c¸p, th«ng ®ång víi kh¸ch g©y thiÖt h¹i vÒ uy tÝn vµ tµi chÝnh cña c«ng ty, do vËy vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty còng ch­a ®­îc ph¸t huy râ nÐt. Víi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i gi¸o dôc lao ®éng ViÖt Nam sèng cã kû c­¬ng, ph¸t luËt, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ,… nh­ vËy th× viÖc ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng míi trë thµnh hiÖn thùc. Bªn ®ã, do sù kh¸c biÖt lín Vò ng«n ng÷, v¨n ho¸ cho nªn vÉn cã n¶y sinh m©u thuÉn gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Bªn n­íc ngoµi. ChÝnh yÕu tè nµy lµm cho Bªn n­íc ngoµi kh«ng nÓ Bªn ViÖt Nam, do ®ã vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng ch­a ®­îc ph¸t huy ®óng møc. Mét vÊn ®Ò n÷a mµ chóng ta lu«n ph¶i bµn tíi lµ hiÖn t­îng lµm ¨n thua lç cña c«ng ty, chi phÝ qu¸ lín, ®iÒu nµy lµm n¶y sinh m©u thuÉn gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Bªn n­íc ngoµi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, do vËy viÖc n©ng cao vai trß Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng vÉn gÆp khã kh¨n. Cuèi cïng, do mét sè ®iÓm kh«ng hîp lý trong luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam mµ viÖc ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng gÆp mét sè trë ng¹i nhÊt ®Þnh. Trªn ®©y lµ mét sè tån t¹i ¶nh h­ëng tíi viÖc ph¸t huy vai trß Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng, ®ßi hái chóng ta ®i ph©n tÝch kü t×m hiÓu nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i nµy. 3.3. Nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i + Tr­íc tiªn, ®ã lµ do tr×nh ®é lao ®éng ch­a cao, kü luËt lao ®éng cßn yÕu cña nh©n viªn lao ®éng ng­êi ViÖt Nam, ®iÒu nµy dÉn tíi hiÖn t­îng m©u thuÉn gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Bªn n­íc ngoµi, do ®ã kh«ng ph¸t huy ®­îc vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. + Ngoµi ra, do sù kh¸c biÖt vÒ ng«n ng÷, v¨n ho¸, nªn sù hiÓu biÕt gi÷a 2 bªn ®èi t¸c lµ h¹n chÕ, viÖc ph¸t huy vai trß cña bªn ViÖt Nam còng ch­a cao. + Bªn c¹nh ®ã, cßn do chi phÝ qu¸ lín (tiªu biÓu nh­ lµ chi phÝ chuyªn gia n­íc ngoµi) mµ ho¹t ®éng cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, ¶nh h­ëng tíi viÖc ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. + Do sù bÊt hîp lý ë mét sè ®iÓu trong luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, dÉn tíi hiÖn t­îng vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. Trªn ®©y lµ mét sè ­u ®iÓm, tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña tån t¹i trong viÖc ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. Tõ thùc tr¹ng nµy cña vai trß Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, d­íi ®©y luËn v¨n chØ ra mét sè bµi häc vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh nãi chung vµ c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng. Ch­¬ng III Bµi häc kinh nghiÖm vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng 1.C¸c bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng: Qua ph©n tÝch vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, chóng ta thÊy ®­îc mét sè bµi häc ®èi víi Bªn ViÖt Nam nÕu muèn n©ng cao vai trß cña m×nh ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng . 1.1. Bªn ViÖt Nam ph¶i thùc sù n¾m v÷ng quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ liªn quan tíi ho¹t ®éng ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam ®Ó hîp t¸c ®Çu t­. Trong qóa tr×nh hîp t¸c cïng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, Bªn ViÖt Nam cÇn hiÓu râ vÒ ph¸p luËt nh­ luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam 2000 nghÞ ®Þnh 24-CP cña ChÝnh phñ ViÖt Nam,… cã nh­ vËy th× vai trß cña Bªn ViÖt Nam míi ®­îc ph¸t huy vµ n©ng cao. §Æc biÖt lµ víi lo¹i h×nh kinh doanh ®Æ lµ ®¸nh b¹c t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng , Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i n¾m v÷ng c¸c quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n­íc nh»m h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty theo quan ®iÓm ®ã. VÝ dô nh­ quan ®iÓm cña §¶ng ta “ng­¬× ViÖt Nam kh«ng ®­îc tham gia ho¹t ®éng ®¸nh b¹c” do vËy viÖc cÊm ng­êi ViÖt Nam vµo Casino lµ rÊt cÇn thiÕt. Do ®ã, ë ®©y l¹i cÇn tíi vai trß cña bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng , Bªn ViÖt Nam lµ ng­êi ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh vµ còng lµ ng­êi trùc tiÕp cÊm ng­êi ViÖt Nam vµo ho¹t ®éng t¹i Casino. Nãi tãm l¹i, viÖc n¾m v÷ng ®­îc quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ gãp phÇn n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Mét thùc tÕ cho thÊy, t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, khi ®· ®ông tíi ph¸p luËt ViÖt Nam lµ Bªn N­íc ngoµi lu«n nghe theo, ®iÒu nµ cã nghÜa lµ Bªn ViÖt Nam ®­îc coi träng trong c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét bµi häc rÊt quan träng, rÊt cÇn thiÕt cho viÖc n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, ®ång thêi nã còng lµ bµi häc kh«ng thÓ quªn ®èi víi Bªn ViÖt Nam khi tham gia liªn doanh t¹i ViÖt Nam. 1.2. Khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng hîp t¸c ®Çu t­ th× ph¶i n¾m v÷ng kh¶ n¨ng cña phÝa ®èi t¸c N­íc ngoµi. Kh¶ n¨ng cña phÝa ®èi t¸c ®­îc thÓ hiÖn ë n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc tµi chÝnh, søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, uy tÝn vµ kinh nghiÖm, … ViÖc Bªn ViÖt Nam cã thÓ n¾m v÷ng ®­îc n¨ng lùc cña ®èi t¸c ®Çu t­ phô thuéc vµo qu¸ tr×nh lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm nµy, Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng khi tiÕn hµnh lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ ®· chän UIB (Hång K«ng ) víi cæ ®«ng chÝnh lµ tËp ®oµn STDM (Ma cao) mét tËp ®oµn cã kinh nghiÖm kinh doanh Casino lín cña Macao, n¨ng lùc tµi chÝnh rÊt m¹nh (nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn giíi thiÖu vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ). ViÖc chän lùa ®­îc ®èi t¸c ®Çu t­ nµy lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, phï hîp víi ®Þnh h­ãng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, do vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng lu«n ph¸t triÓn. ë ®©y, chóng ta còng cã thÓ lùa chän ®­îc t¸c dông rÊt ®óng ®¾n nµy gãp phÇn t¹o hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, qua ®ã Bªn ViÖt Nam còng cã ®­îc uy tÝn trong c«ng ty. Ta còng ph¶i nãi thªm r»ng, Bªn ViÖt Nam rÊt tØnh t¸o khi lùa chän ®èi t¸c, lùa chän ®èi t¸c lµ tËp ®oµn lín (STDM), do ®ã hä rÊt kh«ng muèn thÊt baÞ trong bÊt kú mét ho¹t ®éng ®Çu t­ nµo sî ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña tËp ®oµn, v× vËy ®©y còng lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ®èi t¸c STDM triÓn khai dù ¸n ®óng tiÕn ®é. §©y lµ mét bµi häc qu¹n träng kh«ng chØ cho Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng mµ cßn quan träng cho tíi c¸c Bªn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ®Çu t­ . Cè nh©n x­a d¹y: “Chän b¹n mµ ch¬i”, chän ®­îc b¹n tèt th× hä t«n träng ta, vai trß cña ta ®­¬c n©ng cao, ®iÒu nµy hoµn toµn ®óng ®¾n ®èi víi Bªn ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh hîp t¸c liªn doanh. 1.3. Lùa chän kü c¸c c¸n bé cña Bªn ViÖt Nam gi÷ c¸c ch­c vô chñ chèt trong bé m¸y l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp liªn doanh. Nh÷ng ng­êi nµy tham gia liªn doanh, hä ho¹t ®éng trong Héi ®ång qu¶n trÞ, ban Gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn chñ chèt trong c«ng ty nh­ tr­ëng phßng b¶o vÖ, tr­ëng phßng hµnh chÝnh,…. §èi víi bÊt kú Bªn ViÖt Nam nµo khi tiÕn hµnh cö c¸n bé tham gia liªn doanh th× ph¶i chän ng­êi cã hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, cã tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, lµ ng­êi liªm chÝnh, c«ng t©m ®Ó hîp t¸c víi phÝa n­íc ngoµi trªn c¬ së hîp t¸c cïng cã lîi, ®ång thêi ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, ®¹o ®øc ®Ó tuyªn truyÒn, vËn ®éng vµ gi¸m s¸t phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi trong c«ng ty, cã nh­ vËy th× vai trß cña Bªn ViÖt Nam míi ®­îc coi träng. Trong thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, Bªn ViÖt Nam thùc sù cÇn nhiÒu ng­êi cã ®ñ b¶n lÜnh, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc, cã nh­ vËy th× vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc n©ng cao. Mét thùc tÕ hiÖn nay lµ nÕu Bªn ViÖt Nam cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, ®¹o ®øc th× tiÕng nãi cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty cã uy tÝn h¬n, vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty míi ®­îc n©ng cao râ rÖt. 1.4. Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i hiÓu biÕt t©m t­, t×nh c¶m, ®Æc ®iÓm v¨n ho¸,… cña ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó hîp t¸c lµm ¨n cã hiÖu qu¶. ViÖc n¾m b¾t ®­îc t©m t­, t×nh c¶m cña bªn n­íc ngoµi t¹o cho Bªn ViÖt Nam c¸ch phèi hîp víi bªn n­íc ngoµi trong ho¹t ®éng cña m×nh, khi ®ã th× Bªn N­íc ngoµi lu«n t«n träng Bªn ViÖt Nam. Mét vÊn ®Ò ta cÇn ph¶i thÊy râ lµ trong néi bé c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng , do Bªn ViÖt Nam vµ bªn n­íc ngoµi ch­a thùc sù hiÓu hÕt lÉn nhau, do ®ã vÉn cã nh÷ng bÊt ®ång n¶y sinh lµm ¶nh h­ëng tíi vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. ViÖc hai bªn ®èi t¸c hiÓu nhau dÉn tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn doanh gÆp nhiÒu thuËn lîi, nh­ vËy vai trß cña c¶ hai bªn míi ®­îc cñng cè vµ ph¸t huy. §Æc biÖt, ®èi víi nh÷ng c¸n bé ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, hä nhËn ®Þnh r»ng, ®èi víi ng­êi Trung Quèc nÕu ta tèt víi hä 1 th× hä tèt víi ta 10, cßn nÕu ta xÊu víi hä 1 th× hä xÊu víi ta 100. Nh­ vËy, ta cã thÓ thÊy viÖc n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh lu«n cÇn tíi sù hiÓu biÕt, c¶m th«ngtõ c¶ 2 phÝa ®èi t¸c. 1.5. Bªn ViÖt Nam cÇn x©y dùng tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn v÷ng m¹nh trong c«ng ty. VÒ chøc n¨ng, tæ chøc nµy nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi lao ®éng vµ h­íng Bªn N­íc ngoµi ho¹t ®éng theo ®óng luËt ph¸p ViÖt Nam, do vËy viÖc x©y dùng c¸c tæ chøc nµy trong lßng c¸c doanh nghiÖp liªn doanh thùc sù lµ cÇn thiÕt cho viÖc n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp. §èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng còng thÕ, viÖc x©y dùng tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn lµ rÊt cÇn thiÕt. Thùc tÕ cho thÊy, tõ ngµy x©y dùng tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn th× quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng ®· ®­îc b¶o ®¶m, bªn n­íc ngoµi còng nÐ träng tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn c«ng ty. ViÖc bªn n­íc ngoµi nÓ träng tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn lµ mét minh chøng cho vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ®­îc n©ng cao râ rÖt. tuy nhiªn, hiÖn nay ë nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh c¶ n­íc ch­a cã tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn, do vËy vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh ®ã vÉn ch­a ®­îc ph¸t huy. Trªn ®©y lµ mét bµi häc kinh nghiÖm ®­îc ®óc kÕt trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, ph©n tÝch vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng vµ Bªn ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp liªn doanh t¹i ViÖt Nam nãi chung. Tuy nhiªn bµi häc nµy chØ mang tÝnh h¹n chÕ, song nã còng phÇn nµo gióp chóng ta cã nh÷ng kinh nghiÖm s©u s¾c trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng: Trªn c¬ së viÖc nghiªn cøu vai trß Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng va nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ®ã, chóng ta cã thÓ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. HÖ thèng gi¶i ph¸p d­íi ®©y ®­îc ph©n lo¹i thµnh nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc nh»m n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. 2.1. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng: a. Bªn ViÖt Nam cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng ViÖt Nam thay thÕ chuyªn gia n­íc ngoµi theo ®iÒu lÖ liªn doanh. XuÊt ph¸t ®iÓm cña vÊn ®Ò nµy lµ do l­¬ng cña ®éi ngò chuyªn gia nµy qu¸ lín, ®ång thêi ®©y lµ nh÷ng c¸n bé kü thuËt quan träng cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, v× vËy viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé thay thÕ lµ ng­êi ViÖt Nam lµ thùc sù cÇn thiÕt, nã kh«ng nh÷ng t¹o hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn t¹o cho bªn ViÖt Nam tËp hîp ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé ký thuËt ®«ng ®¶o, cã ®ñ kh¶ n¨ng lµm chñ c«ng ty t¹o ®èi träng víi Bªn N­íc ngoµi. §éi ngò lao ®éng ViÖt Nam cÇn ®­îc ®µo t¹o cã bµi b¶n, cã kÕ ho¹ch râ rµng ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu thay thÕ ®éi ngò chuyªn gia n­íc ngoµi nµy. §ång thêi, c«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ®­a ®éi ngò c¸n bé ViÖt Nam sang tËp huÊn t¹i n­íc ngoµi vÒ lo¹i h×nh kinh doanh nµy, cã nh­ thÕ th× míi cã thÓ ®¶m nhiÖm tèt phÇn viÖc cña chuyªn gia n­íc ngoµi. ChÝnh nhê x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt nµy mµ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ®­îc n©ng cao râ rÖt, ®ång thêi t¹o sù hÓ träng cña Bªn N­íc ngoµi dµnh cho ViÖt Nam. ®©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u Ých nh»m ph¸t huy vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, ®ång thêi nã còng t¹o hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. b. Bªn c¹nh viÖc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt ®ñ m¹nh ®Ó thay thÕ chuyªn gia n­íc ngoµi, Bªn ViÖt Nam ph¶i lu«n chó ý x©y dùng ®éi ngò ®¹i diÖn cho Bªn ViÖt Nam trong Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, th«ng lÖ quèc tÕ vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã ®¹o ®øc kinh doanh. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp liªn doanh nµo, tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña c¸n bé chñ chèt trong Héi ®ång qu¶n trÞ , Ban gi¸m ®èc lµ cùc kú quan träng. §Æc biÖt lµ ®èi víi lo¹i h×nh kinh doanh mang tÝnh ®Æc thï nh­ Casino, viÖc yªu cÇu tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cao cña ®éi ngò c¸n bé lµ rÊt quan träng. §©y lµ mét yªu cÇu hoµn toµn kh¸ch quan, ®ßi hái c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ph¶i c«ng minh, lùa chän ®óng ®¾n nh÷ng c¸n bé chñ chèt ®ång thêi ®ßi hái lùc l­îng c¸n bé nµy kh«ng ngõng häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm qu¶n lý cña n­íc ngoµi ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña chÝnh m×nh còng nh­ vai trß cña bªn ViÖt Nam ®­îc n©ng cao tõng b­íc. Nhê cã nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é, hiÓu biÕt ph¸p luËt mµ ho¹t ®éng hîp t¸c bªn n­íc ngoµi míi ®­îc thuËn lîi, Bªn N­íc ngoµi thùc sù coi träng Bªn ViÖt Nam, nhê ®ã vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc n©ng cao. §©y chÝnh lµ ch×a kho¸ cho vÊn ®Ò n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. c. Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i tËn dông tèt lîi thÕ mµ nhµ n­íc së t¹i dµnh cho ®èi t¸c së t¹i. Khi nghiªn cøu vÒ c¸c nguån luËt trªn thÕ giíi, c¸c luËt gia nhËn thÊy mét ®iÒu r»ng luËt ph¸p n­íc së t¹i lu«n lu«n cã nh÷ng ®iÒu kho¶n cã lîi cho ®ãi t¸c n­íc së t¹i. MÆt kh¸c, nhµ n­íc ta mét mÆt lu«n lu«n khuyÕn khÝch nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ång thêi nhµ n­íc ta lu«n cã nh÷ng quy ®Þnh nh»m b¶o vÖ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh, vÝ dô nh­ c¸c vÊn ®Ò bæ nhiÖm, b·i nhiÖm Ban gi¸m ®èc, x©y dùng ®­îc kinh doanh th× ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ,… §iÒu nµy cã nghÜa lµ Bªn ViÖt Nam ph¶i tËn dông tèt ­u thÕ vÒ ph¸p luËt, ®iÒu kiÖn kinh tÕ,… cã nh­ vËy th× mãi cã hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n Bªn N­íc ngoµi, nh­ vËy lµ tõng b­íc vai trß cña Bªn ViÖt Nam ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn, mét mÆt chóng ta cÇn tËn dông tèt ­u thÕ cña n­íc chñ nhµ nh­ng mÆt kh¸c kh«ng v× thÕ mµ Bªn ViÖt Nam cã quyÒn lÊn l­ít tr­íc Bªn N­íc ngoµi, g©y thiÖn c¶m kh«ng tèt. §©y lµ mét gi¶i ph¸p hoµn toµn ®óng ®¾n, song kh«ng ph¶i Bªn ViÖt Nam nµo còng cã thÓ tËn dông tèt gi¶i ph¸p nµy. Tuú vµo tõng hoµn c¶nh cô thÓ víi con ng­êi cô thÓ, Bªn ViÖt Nam míi cã thÓ tËn dông tèt c¬ héi nµy. ViÖc tËn dông tèt c¬ héi nµy sÏ n©ng cao h¬n n÷a vai trß cña Bªn ViÖt Nam t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. d. C¸c bªn ph¶i lu«n lu«n hiÓu biÕt, t«n träng lÉn nhau trong c«ng ty liªn doanh. §èi víi bÊt kú mét ho¹t ®éng hîp t¸c kinh doanh nµo, viÖc 2 bªn hiÓu biÕt t«n träng lÉn nhau lµ rÊt cÇn thiÕt. Thùc tiÔn ®· chøng minh r»ng, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh ngõng ho¹t ®éngtr­íc thêi h¹n do sù m©u thuÉn gay g¾t gi÷a hai bªn ®èi t¸c. Nh­ vËy t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, viÖc c¸c bªn lu«n hiÓu biÕt, t«n träng lÉn nhau lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc c¸c bªn hiÓu biÕt, t«n träng lÉn nhau nµy ®ßi hái yÕu tè con ng­êi trong c¸c bªn ®èi t¸c: ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, tinh thÇn hîp t¸c, ®¹o ®øc kinh doanh, cã nh­ vËy th× sù hîp t¸c gi÷a hai bªn míi trë nªn hoµn h¶o, ho¹t ®éng kinh doanh míi ®­îc thuËn lîi. Trong gi¶i ph¸p nµy, ®ßi hái c¸c bªn ph¶i phèi hîp tèt víi nhau trong mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c bªn ph¶i tÝch cùc t×m hiÓu nhau, nh­ vËy sù hîp t¸c gi÷a hai bªn míi ®­îc chÆt chÏ. §Æc biÖt lµ trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng , ®èi t¸c lµ ng­êi Ma cao gèc Trung Quèc, do vËy sù hîp t¸c gi÷a hai bªn cµng ph¶i chÆt chÏ h¬n, hiÓu nhau h¬n. Cã ®­îc nh­ vËy, vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc n©ng cao mét c¸ch râ nÐt vµ cã hiÖu qu¶. e.ViÖc x©y dùng ®éi ngò ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é, cã kü n¨ng lµm viÖc tèt còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Ó n©ng cao vai trß Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. §øng vÒ khÝa c¹nh lý luËn mµ nãi th× ®éi ngò ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é, cã ky n¨ng lµm viÖc tèt lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ë lo¹i h×nh kinh doanh Casino ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng . VÒ mÆt thùc tÕ,trong thêi gian tr­íc, ®éi ngò lao ®éng ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng cã kû luËt kÐm, x¶y ra nhiÒu hiÖn t­îng xÊu nh­ th«ng ®ång víi kh¸ch ,… do vËy ®éi ngò l·nh ®¹o vµ nhÊt lµ Bªn N­íc ngoµi thiÕu tin t­ëng vµo ®éi ngò lao ®éng, do ®ã mÊt lßng tin vµo Bªn ViÖt Nam, uy tÝn Bªn ViÖt Nam còng bÞ søt mÎ. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y, nhê sù cè g¾ng cña tæ chøc c«ng ®oµn còng nh­ Bªn ViÖt Nam mµ ®éi ngò lao ®éng cã kü luËt tèt, tr×nh ®é ®­îc n©ng cao,..do vËy t¹o lßng tin trong Bªn N­íc ngoµi. Tæ chøc c«ng ®oµn c«ng ty, chi bé ®¶ngvµ bªn ViÖt Nam kh«ng ngõng gi¸o dôc, khuyÕn khÝch, n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é ng­êi lao ®éng. Tæ chøc c«ng ®oµn c«ng ty còng ®· tæ chøc buæi häp nh»m ®éng viªn ng­êi lao ®éng, bªn ViÖt Nam còng tæ chøc c¸c buæi häp chuyªn m«n. Song, diÒu nµyhoµn toµn lµ ch­a ®ñ, viÖc n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng ®éi ngò ng­êi lao ®éng cßn ®ßi hái cã sù phèi hîp hµnh ®éng c¶ tõ phÝa ViÖt Nam vµ phÝa ng­êi n­íc ngoµi, cã nghÜa lµ Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng”. ChÝnh nhê tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao râ rÖt mµ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng ®­îc n©ng cao, d­íi con m¾t cña Bªn N­íc ngoµi th× vai trß cña Bªn ViÖt Nam rÊt ®­îc coi träng trong ho¹t ®éng cña c«ng ty. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp liªn doanh nµo, ®©y lµ viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, kû luËt tèt lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc n©ng cao vao trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh ®ã. f. §Ó b¶o ®¶m vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng th× viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn lµ rÊt cÇn thiÕt. Ngay tõ khi chÝnh phñ cho phÐp ®Çu t­ theo h×nh thøc doanh nghiÖp liªn doanh, chÝnh phñ ®· chØ ®¹o thèng nhÊt r»ng: nhÊt thiÕt ph¶i cã tæ chøc ®oµn, chi bé ®¶ng trong doanh nghiÖp liªn doanh. Thùc tÕ hiÖn nay, rÊt nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh ®· x©y dùng tæ chøc ®oµn, ®¶ng trong c«ng ty vµ tæ chøc nµy còng gãpphÇn kh«ng nhá b¶o ®¶m vai trß cña bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh. Thùc tÕ t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng cho thÊy r»ng, tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc §¶ng vµ c«ng ®oµn ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng võa thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o vÖ lîi Ých cho ng­êi lao ®éng, võa tuyªn truyÒn ph¸p luËt cho ban l·nh ®¹o, lµ cÇu nèi cÇn thiÕt gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ban l·nh ®¹o. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn, chi bé §¶ng c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng vµ trong c«ng ty liªn doanh nãi chung lµ thùc sù cÇn thiÕt. ViÖc x©y dùng c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi nµy ®ßi hái cã sù phèi hîp cña doanh nghiÖp víi c¸c cÊp c¸c ngµnh Trung ¦¬ng. ViÖc x©y dùng c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi nµy ®ßi hái ph¶i tr¸nh viÖc lµn ¨n hêi hît, thiÕu tr¸ch nhiÖm mµ ph¶i x©y c¸c tæ chøc nµy víi quy chÕ ho¹t ®éng râ rµng vµ cã thêi gian biÓu cô thÓ, cã nh­ vËy th× ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy míi ®¹t hiÖu qu¶ cao, nhê ®ã mµ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi ®­îc n©ng cao vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ mÆt chñ quan ®èi víi Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, viÖc thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Tuy nhiªn, nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chñ quan nµy vÉn lµ ch­a ®ñ, d­íi ®©y chóng ta ®i nghiªn cøu nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ mÆt Nhµ n­íc. 2.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc nh»m n©ng cao vai trß cña bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng gÆp nhiÒu khã kh¨n tõ phÝa c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, ®iÒu nµy g©y c¶n trë viÖc n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Nh»m kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, d­íi ®©y chóng ta ®Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ víi c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc, qua ®ã n©ng cao ®­îc vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. a. ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÇn ban hµnh v¨n b¶n qui ®Þnh râ vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh, ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh kh¾c phôc nh÷ng bÊt lîi mµ ph¸p luËt hiÖn hµnh t¸c ®éng tíi vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh. §øng vÒ mÆt lý luËn mµ nãi, bÊt kú mét v¨n b¶n ph¸p lý nµo còng cã nhiÒu ®iÒu ch­a phï hîp bëi cã sù kh¸c nhau gi÷a lîi Ých Nhµ n­íc vµ lîi Ých doanh nghiÖp-®©y lµ mét thùc tÕ mµ kh«ng dÔ g× bá ®­îc. Thùc tÕ hiÖn nay, t×nh tr¹ng vai trß cña Bªn ViÖt Nam bÞ ¶nh h­ëng tiªu cùc tõ nh÷ng v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cña ChÝnh phñ, c¸c Bé lµ kh«ng Ýt, tiªu biÓu nh­ Bªn ViÖt Nam bÊt lîi so víi Bªn n­íc ngoµi vÒ vÊn ®Ò con dÊu trong ho¹t ®éng c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng. Do ChÝnh phñ kh«ng qui ®Þnh g× vÒ vÊn ®Ò con dÊu trong luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, cho nªn gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Bªn N­íc ngoµi n¶y sinh m©u thuÉn vÒ vÊn ®Ò nµy vµ viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ (7/9 thµnh viªn lµ ng­êi n­íc ngoµi) ra quyÕt ®Þnh th«ng qua b¶n qui chÕ con dÊu c«ng ty liªn doanh-b¶n qui chÕ nµy g©y rÊt nhiÒu bÊt lîi cho Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh-®· cô thÓ ho¸ nh÷ng m©u thuÉn cña hai bªn ®èi t¸c. ë ®©y, Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i kiÕn nghÞ ChÝnh phñ, Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­ ban hµnh khÈn cÊp vµ kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò trªn, ®ång thêi Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh còng ph¶i ®ãng vai trß tham m­u cho ChÝnh phñ, c¸c Bé nh»m hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nµy. Hy väng r»ng, trong mét t­¬ng lai kh«ng xa th× nh÷ng v¨n b¶n nµy trë thµnh hiÖn thùc vµ lóc ®ã vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doan nãi chung vµ c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t huy mét c¸ch râ nÐt nhÊt. b.§Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, Bé tµi chÝnh vµ tæng côc thuÕ cÇn ¸p dông møc thuÕ phï hîp, tû lÖ hoa hång phï hîp vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh hîp lý. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, do kh«ng bao qu¸t hÕt ®­îc mäi c«ng ty nªn Bé tµi chÝnh vµ c¸c Côc thuÕ ®· ¸p dông nh÷ng lo¹i thuÕ vµ nh÷ng qui ®Þnh liªn quan tíi tµi chÝnh ch­a ®óng ®¾n, vÝ dô nh­ t¹i c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng th× ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trong thêi gian tr­íc lµ kh«ng phï hîp, g©y ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty.VÒ møc thuÕ, Bé tµi chÝnh vµ tæng côc thuÕ ®· cã c«ng v¨n thay ®æi c¸ch tÝnh thuÕ, do ®ã t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, song vÒ tû lÖ hoa hång th× ch­a cã tr¶ lêi. Theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, tû lÖ hoa hång phï hîp tèi ®a lµ 5% doanh thu, nh­ng ®èi víi ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt nh­ Casino, tû lÖ hoa hång cao h¬n, cã nh­ vËy th× ho¹t ®éng kinh doanh Casino míi cã triÓn väng. Thùc tÕ hiÖn nay ë Casino th× cÇn tû lÖ hoa hång th­êng lµ 7% doanh thu ë ®©y, vai trß cña Bªn ViÖt Nam cÇn ®­îc thÓ hiÖn, cã nghÜa lµ Bªn ViÖt Nam ph¶i trùc tiÕp liªn hÖ víi Bé tµi chÝnh vµ tæng côc thuÕ, tõ ®ã cã 1 gi¶i ph¸p phï hîp cho tû lÖ hoa hång nµy. Tuy nhiªn, Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh còng cÇn kiÕn nghÞ ®èi víi Bé tµi chÝnh, Côc thuÕ vÒ c¸c vÊn ®Ò kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh néi t¹i cña c«ng ty, cã nh­ vËy th× sù gi¶i quyÕt míi ®óng lóc ®óng chç vµ h¬pk lý. Nßi tãm l¹i, Bé tµi chÝnh vµ Côc thuÕ ph¶i cã nh÷ng qui ®Þnh phï hîp víi ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh kinh doanh ®Æc thï nh­ ho¹t ®éng Casino ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, cã nh­ vËy th× vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty liªn doanh nãi chung vµ trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng míi ®­îc n©ng cao. c.T¨ng c­êng liªn hÖ gi÷a chÝnh quyÒn së t¹i (c¸c Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè) víi c«ng ty ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh, kÞp thêi th¸o gì khã kh¨n cho c«ng ty trong qu¸ tr×ng ho¹t ®éng. HiÖn nay ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty liªn doanh gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n mµ cÇn sù gi¶i quyÕt th¸o gì tõ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn nh­ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè. §èi víi c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng còng vËy, c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong mèi quan hÖ víi c¸c së ban ngµnh nh­ Së ®iÖn lùc, ….; ®ßi hái Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i phßng ph¶i hç trî gi¶i quyÕt. Trong thêi gian qua, Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng ®· lu«n nhËn ®­îc th«ng tin tõ phÝa c«ng ty vÝ dô nh­ viÖc khã kh¨n trong ®­êng ®iÖn, do ®ã Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng ®· tÝch cùc chØ ®¹o Së ®iÖn lùc H¶i Phßng l¾p riªng cho c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng mét tr¹m ®iÖn, kh¾c phôc t×nh tr¹ng bÊt æn vÒ ®iÖn. §Ó viÖc t¨ng c­êng liªn hÖ gi÷a chÝnh quyÒn së t¹i vµ c«ng ty liªn doanh ®­îc tèt h¬n, Bªn ViÖt Nam cÇn ®ãng vai trß cÇu nèi trong mèi liªn hÖ nµy, mét mÆt Bªn ViÖt Nam cÇn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c«ng ty liªn doanh cho chÝnh quyÒn së t¹i, mÆt kh¸c Bªn ViÖt Nam cÇn ph¶i kiÕn nghÞ nh÷ng khã kh¨n cña doanh nghiÖp liªn doanh cho chÝnh quyÒn së t¹i. §©y lµ mét yªu cÇu rÊt khã kh¨n, ®ßi hái n¨ng lùc rÊt l¬n cña ®éi ngò c¸n bé Bªn ViÖt Nam. Trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a chÝnh quyÒn së t¹i vµ doanh nghiÖp liªn doanh ®­îc ph¸t huy, vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong doanh nghiÖp liªn doanh còng ®­îc n©ng cao mét c¸ch râ nÐt, Bªn ViÖt Nam nhËn ®­îc sù tÝn nhiÖm cña Bªn N­íc ngoµi trong c«ng ty liªn doanh. §Æc biÖt lµ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï Casino ë c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, mèi quan hÖ nµy cÇn ph¶i ®­îc cñng cè h¬n n÷a, cã nh­ vËy th× viÖc n©ng cao vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng míi cã thÓ trë thµnh hiÖn thùc. Trªn ®©y lµ toµn bé nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, cïng víi nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ phÝa ViÖt Nam, nh÷ng kiÕn nghÞ nµy sÏ gãp phÇn x©y dùng mét tËp thÓ ng­êi ViÖt Nam, ®ñ m¹nh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, nhê ®ã chóng ta míi cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a vai trß cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng, tiÕn tíi lµ mét ®èi träng ®èi víi Bªn N­íc ngoµi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng . kÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c n­íc nãi chung vµ H¶i Phßng nãi riªng, viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng còng ®em l¹i nhiÒu sinh khÝ míi cho thµnh phè c¶ng. C«ng ty ®· thu hót l­îng kh¸ch du lÞch lín vµo ViÖt Nam (tíi n¨m 2000 lµ kho¶ng 50 v¹n l­ît kh¸ch), nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc lªn tíi vµi tØ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho h¬n 500 lao ®éng, … Do vËy, mét lÇn n÷a chóng ta kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. Víi t×nh h×nh kinh doanh nµy, chóng ta hoµn toµn tin t­ëng vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, hy väng c«ng ty lµm ¨n ngµy cµng cã l·i. Trªn c¬ së ®ã, viÖc nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy cã gi¸ trÞ lý luËn vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn rÊt lín. Gi¸ trÞ lý luËn ®­îc thÓ hiÖn ë chç chuyªn ®Ò ®· ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng nhÊt vai trß cña Bªn ViÖt Nam ë c«ng ty Liªn doanh th«ng qua vÝ dô Bªn ViÖt Nam t¹i c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ thùc tiÔn cña chuyªn ®Ò lµ chuyªn ®Ò chØ ra nh÷ng ®iÓm m¹nh , yÕu cña Bªn ViÖt Nam vµ ®Ò ra mét sè biÖn ph¸t ®Ó thóc ®Èy vai trß Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng nãi riªng trong doanh nghiÖp Liªn doanh nãi chung. Qua sù gãp søc nhá bÐ cña chuyªn ®Ò nµy, chóng ta hoµn toµn cã thÓ hy väng mét vÞ thÕ xøng ®¸ng h¬n cña Bªn ViÖt Nam trong c«ng ty Liªn doanh - ®©y còng lµ ý nguyÖn cña em göi g¾m trong chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi 6 - 2001 Môc lôc Lêi c¶m ¬n §­îc sù chØ ®¹o vµ gióp ®ì cña TS. NguyÔn ThÞ H­êng, cö nh©n NguyÔn Thanh Hµ vµ quý c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng, em ®· thùc tËp thµnh c«ng t¹i c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng. Em xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíi TS. NguyÔn ThÞ H­êng cïng cö nh©n nguyÔn Thanh Hµ ®· ®i cïng em trong qu¸ tr×nh thùc tËp nµy. Em còng xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n tíi c«ng ty Liªn doanh du lÞch Quèc tÕ H¶i Phßng, ®Æc biÖt lµ Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· t¹o thuËn lîi cho em ®­îc thùc tËp. Tuy nhiªn, do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, mong c« gi¸o tËn t×nh chØ gióp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi- khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ §HKTQD- Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 1998 §iÒu lÖ c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng Hîp ®ång liªn doanh cña c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng C¸c biªn b¶n häp héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng C¸c quyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng, ChÝnh phñ, c¸c bé ban ngµnh ®èi víi c«ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ H¶i Phßng Bé luËt lao ®éng n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam LuËt ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 NghÞ ®Þnh 24/CP cña ChÝnh phñ vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam Th«ng t­ sè 12 cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của bên Việt Nam ở công ty Liên Doanh du lịch Quốc tế Hải Phòng - Thực trạng bài học & Giải pháp.doc
Luận văn liên quan