Vận dụng lý luận về địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học

Vận dụng lý luận về địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học Vận dụng lý luận về địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học Mở đầu Qua phần lý luận về địa tô , vấn đề mà em cảm thấy tâm đắc nhất đó là phần lý luận về địa tô và điểm nổi bật là địa tô chênh lệch II. Việt Nam là một nước nông nghiệp bởi vậy vấn đề lý luận về địa tô là một vấn đề vần thiết và không thể thiếu trong thời kỳ quá độ CNXH ở Việt Nam . Vận dụng lý luận về, Đảng và nhà nước đã có chính sách giao ruộng đất lâu dài cho nông dân . nhằm khẳng định ,xác lập chế độ công hữu xoá bỏ chế độ tư hữu . Xây dựng chế độ XHCN công bằng văn minh hơn . Trong khuôn khổ bài viết này em xin trình bày 2 ý - Một là : Học thuyết địa tô - Hai là : áp dụng luận điểm của Mác về địa tô vào nền nông nghiệp Việt Nam. Với khả năng nhận thức của mình về phần lý luận của địa tô cộng với sự am hiểu nhìn nhận thực tiễn của em còn có rất nhiều hạn chế . Em kính mong các thầy, cô xem xét giúp đỡ ,chỉ ra những khuyết điểm để bài tiểu luận sau được tốt hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn ! Nội dung I.Học thuyết đia tô 1.1 điều kiên ra đời Hoàn cảnh kinh tế - xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên , những phát minh lớn mang tính chất thời đại ,những mong muốn xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn . Thực tiễnxây dựng xã hội mới - XHCN làm nảy sinh hàng loạt vấn đề cần được giải quyết , về mặt lý luận mà không có sẵn lời giải đáp từ di sản lý luận của các nhà kinh điển . Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và giải quyết vấn đề kinh tế xã hội lúc bấy giờ , lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin ra đời đã giải quyết được những bức xúc tồn đọng trong quá trình xây dựng XHCN cả về công nghiệp lẫn nông nghiệp .Thành tựu lớn lao mà lý luận Mác- LêNin đã nghiên cứu trong nông nghiệp đó là phần lý luận về địa tô 1.2 Bản chất địa tô 1,2 SĐ trang 246 Giáo trình kinh tế học Mác – Lênin trang 317-318 Địa tô đã xuất hiện từ khi có quyền sở hữu về ruộng đất và là hình thức bóc lột chủ yếu trong xã hội phong kiến . Trong chủ nghĩa tư bản người thực sự canh tác ruộng đất là những người lao động làm thuê , nhà tư bản thuê đất của địa chủ để kinh doanh ,coi nông nghiệp là một lĩnh vực kinh doanh . Số tiền mà nhà TB phải trả cho đị chủ - kẻ sở hữu ruộng đát theo hợp đồng- để được sử dụng rộng đất trong một thời gian nhất định là địa tô TBCN . Cũng như địa tô phong kiến ,cơ sở của địa tô TBCN là quyền sở hữu ruộng đất .Mặc dù có sự giống nhau đó ,nhưngđịa tô TBCN hoàn toàn khác với địa tô phong kiến Nếu địa tô phong kiến biểu hiện giữa hai giai cấp, trong đó địa chủ bóc lột nông dân, thì địa tô TBCN biểu hiện quan hệ giữa ba giai cấp ; người công nhân làm thuê, nhà TB công nghiệp và địa chủ Nếu địa tô phong kiến dựa trên sự cữơng bức siêu kinh tế của địa chủ đối với nông dân ,và bao gồm toàn bộ sản phẩm thặng dư. Thì địa tô TBCN dựa trên cơ sở quan hệ kinh tế giữa địa chủ với TB và giữa TB với lao động làm thuê và chỉ là một phần của giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra , vì một phần của giá trị thặng dư đã phải chuyển thành lợi nhuận cho nhà TB ( người đầu tư vào nông nghiệp cũng phải thu được lợi nhuận bình quân như mọi lĩnh vực khác . Địa tô TBCN là bộ phận lợi nhuận siêu ngạch do công nhân nông nghiệp tạo ra và do nhà TB thuê đất nộp cho người sở hữu ruộng đất. 1.3 Hình thức địa tô và ý nghĩa. Trong tổng số địa tô hay tổng số tiền phải nộp cho địa chủ gồm các bộ phận khác nhau tưc là địa tô chênh lệch . Đia tô chênh lệch bao gồm địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II . Địa tô TBCN có vai trò quyết định đối với nền nông nghiệp nước ta hiện nay mà cơ sở là địa tô chênh lệch II. Đảng và nhà nước đã vận dụng hình thức địa tô vào để sản xuất nông nghiệp , góp phần to lớn vào việc cải tổ , tổ chức và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, phát huy ưu thế đồng thời khắc phục những nhược điểm trong nông nghiệp 2.Luận điểm của Mác về địa tô chênh lệch Giáo trình Kinh tế học Mác – Lênin Trang 318 - 319 Khi nghiên cứu về địa tô , trước hết chúng ta phải giả thiết rằng , nông sản cũng phải được bán theo giá cả sản xuất như mọi hàng hoá khác , nghĩa là đảm bảo cho nhà tư bản thu hồi được chi phí sản xuất và thu được lợi nhuận bình quân Trong nông nghiệp , lợi nhuận siêu ngạch tồn tại thường xuyên và ổn định do :Thứ nhất, trong nông nghiệp đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, nhưng đất đai có hạn đã bị độc chiếm và người ta không thể tạo thêm những điều kiện tự nhiên thuận lợi .Thứ hai, nông phẩm lại là sản phẩm tất yếu không thể thiếu được đói với đời sống con người và xã hội .Bởi vậy người ta không chỉ canh tác trên những khoảnh đất tốt hoặc trung bình mà buộc phải canh tác trên cả những đất sấu hay kém thuận lợi hơn . Do vậy , giá cả thị trường nông phẩm do giá vả ở nơi điều kiện kém thuận lợi quyết định , có như vậy mới đảm bảo cho việc đầu tư vào đất canh tác sấu cũng thu được lợi nhuận bình quân.Do đó tư bản đầu tư vào những đât đai có điều kiện thuận lợi , có năng xuất cao hơn , khi bán theo giá cả sản xuất chung ,ngoài lợi nhuận bình quân, còn thu được lợi nhuận siêu ngạnh để chuyển hoá thành địa tô gọi là địa tô chênh lệnh . 3.Địa tô chênh lệch II Giáo trình Kinh tế học mác – Lênin trang 319-320 Trước hết để phân tích địa tô chênh lệch II ta phải hiểu thế nào là địa tô chênh lệch I. Địa tô chênh lệch I là địa tô thu được trên những ruộng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi bao gồm : độ mầu mỡ của đất đai; vị trí của đất đai xa hay gần nơi tiêu thụ Nhưng địa tô chênh lệch II đều là lợi nhuận siêu ngạch hình thành do hiệu quả đầu tư khác nhau của những tư bản như nhau . Một đằng do đầu tư trên những thửa ruộng có điều kiện khác nhau (quảng canh) , một đằng do hiệu quả những lần đầu tư khác nhau trên cùng một thửa ruộng(thâm canh) còn giá cả có tác dụng điều tiết thị trường nông sản vẫn do giá cả sản xuất của TB đầu tư có hiệu quả thấp nhất quyết định

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3711 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng lý luận về địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VËn dông lý luËn vÒ ®Þa t« ®Ó chøng minh Nhµ n­íc ta giao quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi cho n«ng d©n lµ cã c¬ së khoa häc Më ®Çu Qua phÇn lý luËn vÒ ®Þa t« , vÊn ®Ò mµ em c¶m thÊy t©m ®¾c nhÊt ®ã lµ phÇn lý luËn vÒ ®Þa t« vµ ®iÓm næi bËt lµ ®Þa t« chªnh lÖch II. ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp bëi vËy vÊn ®Ò lý luËn vÒ ®Þa t« lµ mét vÊn ®Ò vÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu trong thêi kú qu¸ ®é CNXH ë ViÖt Nam . VËn dông lý luËn vÒ, §¶ng vµ nhµ n­íc ®· cã chÝnh s¸ch giao ruéng ®Êt l©u dµi cho n«ng d©n . nh»m kh¼ng ®Þnh ,x¸c lËp chÕ ®é c«ng h÷u xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u . X©y dùng chÕ ®é XHCN c«ng b»ng v¨n minh h¬n . Trong khu«n khæ bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy 2 ý Mét lµ : Häc thuyÕt ®Þa t« Hai lµ : ¸p dông luËn ®iÓm cña M¸c vÒ ®Þa t« vµo nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña m×nh vÒ phÇn lý luËn cña ®Þa t« céng víi sù am hiÓu nh×n nhËn thùc tiÔn cña em cßn cã rÊt nhiÒu h¹n chÕ . Em kÝnh mong c¸c thÇy, c« xem xÐt gióp ®ì ,chØ ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®Ó bµi tiÓu luËn sau ®­îc tèt h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Néi dung I.Häc thuyÕt ®ia t« 1.1 ®iÒu kiªn ra ®êi Hoµn c¶nh kinh tÕ - x· héi vµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc tù nhiªn , nh÷ng ph¸t minh lín mang tÝnh chÊt thêi ®¹i ,nh÷ng mong muèn x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp h¬n... Thùc tiÔnx©y dùng x· héi míi - XHCN lµm n¶y sinh hµng lo¹t vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt , vÒ mÆt lý luËn mµ kh«ng cã s½n lêi gi¶i ®¸p tõ di s¶n lý luËn cña c¸c nhµ kinh ®iÓn . §Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi lóc bÊy giê , lý luËn kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin ra ®êi ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng bøc xóc tån ®äng trong qu¸ tr×nh x©y dùng XHCN c¶ vÒ c«ng nghiÖp lÉn n«ng nghiÖp .Thµnh tùu lín lao mµ lý luËn M¸c- LªNin ®· nghiªn cøu trong n«ng nghiÖp ®ã lµ phÇn lý luËn vÒ ®Þa t« 1.2 B¶n chÊt ®Þa t« 1,2 S§ trang 246 Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc M¸c – Lªnin trang 317-318 §Þa t« ®· xuÊt hiÖn tõ khi cã quyÒn së h÷u vÒ ruéng ®Êt vµ lµ h×nh thøc bãc lét chñ yÕu trong x· héi phong kiÕn . Trong chñ nghÜa t­ b¶n ng­êi thùc sù canh t¸c ruéng ®Êt lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm thuª , nhµ t­ b¶n thuª ®Êt cña ®Þa chñ ®Ó kinh doanh ,coi n«ng nghiÖp lµ mét lÜnh vùc kinh doanh . Sè tiÒn mµ nhµ TB ph¶i tr¶ cho ®Þ chñ - kÎ së h÷u ruéng ®¸t theo hîp ®ång- ®Ó ®­îc sö dông réng ®Êt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh lµ ®Þa t« TBCN . Còng nh­ ®Þa t« phong kiÕn ,c¬ së cña ®Þa t« TBCN lµ quyÒn së h÷u ruéng ®Êt .MÆc dï cã sù gièng nhau ®ã ,nh­ng®Þa t« TBCN hoµn toµn kh¸c víi ®Þa t« phong kiÕn NÕu ®Þa t« phong kiÕn biÓu hiÖn gi÷a hai giai cÊp, trong ®ã ®Þa chñ bãc lét n«ng d©n, th× ®Þa t« TBCN biÓu hiÖn quan hÖ gi÷a ba giai cÊp ; ng­êi c«ng nh©n lµm thuª, nhµ TB c«ng nghiÖp vµ ®Þa chñ NÕu ®Þa t« phong kiÕn dùa trªn sù c÷¬ng bøc siªu kinh tÕ cña ®Þa chñ ®èi víi n«ng d©n ,vµ bao gåm toµn bé s¶n phÈm thÆng d­. Th× ®Þa t« TBCN dùa trªn c¬ së quan hÖ kinh tÕ gi÷a ®Þa chñ víi TB vµ gi÷a TB víi lao ®éng lµm thuª vµ chØ lµ mét phÇn cña gi¸ trÞ thÆng d­ do c«ng nh©n n«ng nghiÖp t¹o ra , v× mét phÇn cña gi¸ trÞ thÆng d­ ®· ph¶i chuyÓn thµnh lîi nhuËn cho nhµ TB ( ng­êi ®Çu t­ vµo n«ng nghiÖp còng ph¶i thu ®­îc lîi nhuËn b×nh qu©n nh­ mäi lÜnh vùc kh¸c . §Þa t« TBCN lµ bé phËn lîi nhuËn siªu ng¹ch do c«ng nh©n n«ng nghiÖp t¹o ra vµ do nhµ TB thuª ®Êt nép cho ng­êi së h÷u ruéng ®Êt. 1.3 H×nh thøc ®Þa t« vµ ý nghÜa. Trong tæng sè ®Þa t« hay tæng sè tiÒn ph¶i nép cho ®Þa chñ gåm c¸c bé phËn kh¸c nhau t­c lµ ®Þa t« chªnh lÖch . §ia t« chªnh lÖch bao gåm ®Þa t« chªnh lÖch I vµ ®Þa t« chªnh lÖch II . §Þa t« TBCN cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta hiÖn nay mµ c¬ së lµ ®Þa t« chªnh lÖch II. §¶ng vµ nhµ n­íc ®· vËn dông h×nh thøc ®Þa t« vµo ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , gãp phÇn to lín vµo viÖc c¶i tæ , tæ chøc vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo n«ng nghiÖp, ph¸t huy ­u thÕ ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm trong n«ng nghiÖp 2.LuËn ®iÓm cña M¸c vÒ ®Þa t« chªnh lÖch Gi¸o tr×nh Kinh tÕ häc M¸c – Lªnin Trang 318 - 319 Khi nghiªn cøu vÒ ®Þa t« , tr­íc hÕt chóng ta ph¶i gi¶ thiÕt r»ng , n«ng s¶n còng ph¶i ®­îc b¸n theo gi¸ c¶ s¶n xuÊt nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c , nghÜa lµ ®¶m b¶o cho nhµ t­ b¶n thu håi ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ thu ®­îc lîi nhuËn b×nh qu©n Trong n«ng nghiÖp , lîi nhuËn siªu ng¹ch tån t¹i th­êng xuyªn vµ æn ®Þnh do :Thø nhÊt, trong n«ng nghiÖp ®Êt ®ai lµ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu, nh­ng ®Êt ®ai cã h¹n ®· bÞ ®éc chiÕm vµ ng­êi ta kh«ng thÓ t¹o thªm nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi .Thø hai, n«ng phÈm l¹i lµ s¶n phÈm tÊt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®ãi víi ®êi sèng con ng­êi vµ x· héi .Bëi vËy ng­êi ta kh«ng chØ canh t¸c trªn nh÷ng kho¶nh ®Êt tèt hoÆc trung b×nh mµ buéc ph¶i canh t¸c trªn c¶ nh÷ng ®Êt sÊu hay kÐm thuËn lîi h¬n . Do vËy , gi¸ c¶ thÞ tr­êng n«ng phÈm do gi¸ v¶ ë n¬i ®iÒu kiÖn kÐm thuËn lîi quyÕt ®Þnh , cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho viÖc ®Çu t­ vµo ®Êt canh t¸c sÊu còng thu ®­îc lîi nhuËn b×nh qu©n.Do ®ã t­ b¶n ®Çu t­ vµo nh÷ng ®©t ®ai cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi , cã n¨ng xuÊt cao h¬n , khi b¸n theo gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung ,ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n, cßn thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹nh ®Ó chuyÓn ho¸ thµnh ®Þa t« gäi lµ ®Þa t« chªnh lÖnh . 3.§Þa t« chªnh lÖch II Gi¸o tr×nh Kinh tÕ häc m¸c – Lªnin trang 319-320 Tr­íc hÕt ®Ó ph©n tÝch ®Þa t« chªnh lÖch II ta ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ ®Þa t« chªnh lÖch I. §Þa t« chªnh lÖch I lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn nh÷ng ruéng ®Êt cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi bao gåm : ®é mÇu mì cña ®Êt ®ai; vÞ trÝ cña ®Êt ®ai xa hay gÇn n¬i tiªu thô Nh­ng ®Þa t« chªnh lÖch II ®Òu lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh do hiÖu qu¶ ®Çu t­ kh¸c nhau cña nh÷ng t­ b¶n nh­ nhau . Mét ®»ng do ®Çu t­ trªn nh÷ng thöa ruéng cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau (qu¶ng canh) , mét ®»ng do hiÖu qu¶ nh÷ng lÇn ®Çu t­ kh¸c nhau trªn cïng mét thöa ruéng(th©m canh) cßn gi¸ c¶ cã t¸c dông ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng n«ng s¶n vÉn do gi¸ c¶ s¶n xuÊt cña TB ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ thÊp nhÊt quyÕt ®Þnh Lo¹i ®Êt Chi phÝ t­ b¶n($) Lîi nhuËn b×nh qu©n(%) SL t¹ Gi¸ c¶ sx c¸ biÖt ($) Gi¸ c¶ sx chung $ ®Þa t« chªnh lÖch $ 1t¹ tsl 1t¹ tsl LÇn1 LÇn2 100 100 20 20 4 5 30 24 120 120 30 30 120 150 0 30 Nh­ng sù chuyÓn ho¸ lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã thµnh ®Þa t« chªnh lÖch I vµ ®Þa t« chªnh lÖch II l¹i cã sù kh¸c nhau . §Þa t« chªnh lÖch I ®­îc x¸c ®Þnh trong c¸c hîp ®ång thuª ®Êt gi÷a nhµ TB vµ ®Þa chñ . Trong thêi h¹n hîp ®ång lîi nhËn siªu ng¹ch do ®Çu t­ th©m canh mang l¹i vÉn thuéc vÒ nhµ TB kinh doanh ruéng ®Êt , chØ khi hÕt hîp ®ång ,®Þa chñ míi t×m c¸ch n©ng gi¸ cho thuª ruéng ®Êt , tøc biÕn lîi nhuËn siªu ng¹ch do ®Çu t­ th©m canh ®em l¹i thµnh ®Þa t« chªnh lÖch II §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho chñ ®Êt muèn rót ng¾n thßi h¹n cho thuª ®Êt , cßn nhµ TB muèn kÐo dµi thêi h¹n ®Ó h­ëng toµn bé kÕt qu¶ ®Çu t­ vµo ruéng ®Êt . ®©y còng lµ nguyªn nh©n khiÕn cho nhµ TB ra søc v¾t kiÖt ®é mµu mì cña ®Êt ®ai sö dông ruéng ®Êt bõa b·i , ph¸ ho¹i kÕt cÊu ®Êt , kh«ng tiÕn hµnh c¶i t¹o ®Êt vµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ qua nhiÒu n¨m míi thu ®­îc vèn vÒ . sau thêi h¹n hîp ®ång toµn bé Tb ®Çu ­ vµo ruéng ®Êt trë thµnh së h÷u cña ®Þa chñ lµm ®Þa t« t¨ng lªn vµ l­îng TB tèi thiÓu cÇn cã ®Ó kinh doanh n«ng nghiÖp còng t¨ng lªn . C¬ së vµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña ®Þa t« chªnh lÖch II lµ ®Þa t« chªnh lÖch I . VÒ mÆt lÞch sö n«ng nghiÖp ®­îc canh t¸c theo lèi qu¶ng canh , më réng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c ®Çu t­ TB vµo nh÷ng m¶nh ®Êt kh¸c nhau tr­íc khi ®­îc canh t¸c theo lèi th©m canh , tøc lµ t¨ng ®Çu t­ trªn cïng mét ®¸m ®Êt . Qu¶ng canh chØ cÇn Ýt vèn ®Çu t­ , yÕu tè s¶n xuÊt chñ yÕu lµ lao ®éng vµ ®Êt ®ai . Th©m canh th× ®ßi hái nhiÒu vèn ®Çu t­ , cïng víi lao ®éng vµ ®Êt ®ai vèn trë thµnh yÕu tè san xuÊt chÝnh , quyÕt ®Þnh . II . ¸p dông luËn ®iÓm cña M¸c vµo nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam NguyÔn Sinh Cóc-Nghiªn cøu Kinh tÕ 1,2,3 - 2000 Tr­íc hÕt ta gi¶ ®Þnh r»ng nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa coi nh­ lµ nh÷ng TB cho thuª ®Êt vµ ng­êi n«ng d©n lµ nh÷ng nhµ TB ®i thuª ®Êt , vµ tr¶ ®Þa t« (thuÕ sö dông ®Êt ) cho nhµ n­íc nÕu nhµ TB cho thuª ®Êt chØ trong vßng lu©n chuyÓn tõ mét ®Õn hai n¨m , th× sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi ®i thuª sÏ v¾t kiÖt ®é mµu mì cña ®Êt khong tÝnh ®Õn truþªn th©m canh bëi nÕu ng­êi ta ®Çu t­ vµo th©m canh khi ch­a ®­îc h­ëng th× l¹i ph¶i nh­îng hoÆc chuyÓn ®«Ø qua l¹i sang mét khu ruéng míi ®iÒu ®ã dÉn ®Õn viÖc ng­êi thuª ®Êt chØ cã qu¶ng canh mµ kh«ng cã th©m canh lµm cho ®Êt ®ai b¹c mµu , n¨ng xuÊt kÐm , cô thÓ h¬n ta lÊy thÝ dô vÒ mét thöa ruéng Mét thöa ruéng Athuéc quyÒn së h÷u l©u dµi cña anh ta vµ mét thöa ruéng B anh ta së h÷u theo thêi vô ph¶i nh­îng ®æi cho ng­êi kh¸c th× ta sÏ thÊy ®­îc sù kh¸c biÖt rÊt lín :Thöa ruéng A g¼ntùc tiÕp lîi ich cña anh ta vµo ®ã ,vµ ®Çu t­ TB vµo ®ã chØ cã anh ta h­ëng ,do vËy cµng ®Çu t­ n¨ng xuÊt cµng cao , ®é mµu mì ®Êt ®ai ngµy cµng trënªn giµu thªm .TR¸i l¹i thöa ruéng B nÕu anh ta ®Çu t­ th©m canh khi ch­a kÞp thu lîi nhuËn th× ®· ph¶i nh­îng l¹i ,®æi qua mét m¶nh kh¸c,nh­ vËy anh ta kh«ng thÓ ®Çu t­ th©m canh vµo ®ã .Bëi nÕu ®Çu t­ th©m canh th× ng­êi h­ëng kh«ng ph¶i lµ anh ta .Cø nh­ thÕ anh ta nh­îng cho ng­êi kh¸c , ng­êi kh¸c ®ã l¹i ®æi cho anh ta kh«ng ai chÞu th©m canh ®iÒu ®ã lµm cho ®Êt ®ai ngµy cµng trë nªn c¹n kiÖt ®é mµu mì .Ta cßn thÊy râ h¬n vÊn ®Ò nµy trong vµ sau thêi kú kho¸n 10 Sau kho¸n 10 sù ph©n t¸n vµ manh món ®Êt ®ai ,theo tæng côc ®Þa chÝnh c¶ n­íc cã 7 triÖu ha ruéng ®Êt th× cã tíi 75 triÖu thöa ruéng ,b×nh qu©n ruéng lóa lµ 200-400m2,®Êt mµu 100-300m2vµ cã tíi 5-10%sè thöa d­íi 100m2, b×nh qu©n mçi hé n«ng nghiÖp cã 4894m2,®ång b»ng s«ng hång b×nh qu©n mçi hé cã 2497 m2nh­ng l¹i ph©n t¸n manh món trªn 10 thöa ruéng kh¸c nhau . ë khu 4 cò mçi hé cã 3873m2 nh­ng l¹i canh t¸c ë 6-7 th­¶ ruéng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp h«ng thÓ cã hiÖu qu¶ cao nÕu cø tiÕp tôc sù manh món nh­ hiÖn nay ,chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· gióp n«ng nghiÖp chuyÓn nh­îng ,trao ®æi tËp trung ruéng ®Êt ®Ó canh t¸c trªn nh÷ng thöa ru«ng lín h¬n .LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 vµ luËt ®Êt ®ai söa ®æi n¨m 1998 , qu¸ tr×nh tÝch tô ruéng ®Êt diÔn ra t¹o nhiÒu n«ng tr¹i cã quy m« lín .§Ó ®Èy m¹nh vµ ph¸t huy tÝch cùc h¬n n÷a ®¶ng vµ nhµ n­íc ®· cã rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch ®èi víi n«ng nghiÖp nh­ tr­¬ng ttr×nh 327-tr­¬ng tr×nh phñ xanh ®åi nói träc ,tr­¬ng tr×nh di d©n tõ ®ång b»ng ®«ng d©n lªn miÒn nói ®Ó khai hoang ,c¬ së cña chÝnh s¸ch ®ã lµ g¾n lîi Ých trùc tiÕp cña hé n«ng d©n ®èi víi rõng ,v­ên rõng , c¶i t¹o , ch¨m sãc sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt thu lêi nhiªu nhÊt .Tr­íc kia khi ch­a cã chÝnh s¸ch ®ã , v­ên rõng vÉn thuéc së h÷u cña nhµ n­íc c¬ chÕ qu¶n lý cßn lëng lÎo dÉn ®Õn rõng bÞ tµn ph¸ nÆng lÒ ¶nh h­ëng kh«ng nh÷ng ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ c¶ ®Õn m«i tr­êng Qu¸ tr×nh v©n dông s¸ng t¹o lý luËn vÒ ®Þa t« vµo n«ng nghiÖp §¶ng vµ nhµ n­íc ®· thu ®­îc thµnh tùu lín trong n«ng nghiÖp , s¶n l­îng l­¬ng thùc t¨ng nhanh biÕn ViÖt Nam tõ mét n­íc nhËp khÈu g¹o thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o , s¶n l­îng tõ 18,4Tr tÊn n¨m1986 t¨ng lªn 2,5Tr tÊn n¨m 1990 ;31,8Tr tÊn n¨m1998 , 33,8Tr tÊn n¨m1999 b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng h¬n 1,2 Tr tÊn nÐt míi trong s¶n xu©t l­¬ng thùc lµ s¶n l­îng t¨ng nhanh vµ æn ®Þnh n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc tÊc ®é t¨ng tr­ëng l­¬ng thùc 5% tõ 300kg n¨m 1992 ;372kg n¨m 1995; 387kg n¨m1996 ;398kg n¨m 1997;408kg n¨m 1998 vµ 440kg n¨m 1999 ,cïng víi nh÷ng tiÕn bé vÒ t¨ng vô ,chuyÓn vô vµ th©m canh , ph¸t triÓn kh¸ æn ®Þnh ®· gãp phÇn vµo bæ sung l­¬ng thùc lín cho quèc gia .§ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc vËn dông s¸ng t¹o lý luËn vÒ ®Þa t« ®èi víi n«ng nghiÖp H×nh th¸i ®Þa t« - tËp 25 PII Trang (413-414) KÕT LUËN Qua viÖc nghiªn cøu trªn ®©y ta cã thÓ rót ra kÕt luËn . Chõng nµo c¸c nhµ t­ b¶n bá thªm vµo cïng mét ®¸m ®Êt ®­îc ®Çu t­ víi mét hiÖu suÊt siªu ng¹ch nhÊt ®Þnh nµo ®ã ngay c¶ vãi mét hiÖu suÊt siªu ng¹ch gi¶m dÇn xuèng , c¸c nhµ t­ b¶n phô thªm còng vÉn cßn cã thÓ tronh nh÷ng giíi h¹n nhÊt ®Þnh , ®em l¹i lîi nhËn siªu ng¹ch , mÆc dï Ýt h¬n . ViÖc ®Çu t­ mét t­ b¶n phô thªm chØ ®em l¹i cã lîi nhuËn trung b×nh , do ®ã hiÖu suÊt siªu ng¹ch cña nã b»ng kh«ng .TuyÖt nhiªn khong ¶nh h­ëng g× ®Õn møc lîi nhuËn siªu ng¹ch ®· ®­îc h×nh thµnh , do ®ã còng kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn ®Þa t«. Nh÷ng nhµ t­ b¶n phô thªm mµ gi¸ c¶ s¶n phÈm cã gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt cao h¬n gi¸ c¶ cã t¸c dông ®iÒu tiÕt do ®ã hiÖu suÊt siªu ng¹ch cña chóng kh«ng nh÷ng b»ng kh«ng mµ cßn d­íi sè kh«ng cßn lµ mét sè ©m nghÜa lµ thÊp h¬n hiÖu suÊt cña mét kho¶n ®Çu t­ ngang nhau trªn lo¹i ®Êt mét , lµ lo¹i ®Êt cã t¸c dông ®iÒu tiÕt , do dè nh÷ng nhµ t­ b¶n phô thªm Êy ngµy cµng thu hÑp møc chªnh lÖch gi÷a hai gi¸ ®ã møc chªnh lÖch cÊu thµnh lîi nhuËn siªu ng¹ch hoÆc ®Þa t« . ChÕ ®é chÕm h÷u ruéng ®Êt kh«ng khÝ t¹o ra sù chݪm ®o¹t ®Þa t« chiÕm ®o¹t s¶n phÈm lao ®éng cña ng­êi kh¸c , lµm gi¸ c¶ n«ng s¶n cao lªn , g©y thiÖt h¹i cho x· héi , ®em l¹i sù giµu cã cho mét nhãm ®Þa chñ , lµ nh÷ng kÎ së h÷u ®Êt ®ai viÖc mua b¸n ®Êt ®ai cßn h¹n chÕ t­ b¶n ®Çu t­ , th©m canh c¶n trë sù ph¸t triÓn cña nÒn n«ng nghiÖp hîp lý , lµm c¹n kiÖt ®ä mµu mì cña ®Êt ®ai .Do vËy vÊn ®Ò quèc h÷u ho¸ ruéng ®Êt trë thµnh kh©u hiÖu chÝnh cña b¸n th©n c¸ch m¹ng t­ s¶n Gi¶i ph¸p tÝch cùc. §Ó ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ngoµi chÝnh s¸ch giao ruéng ®Êt l©u dµi cho n«ng d©n §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh­: -T¹o ®iÒu kiÖn Hç trî nh©n d©n s¶n xuÊt b»ng biÖn ph¸p ®Çu t­ t­ b¶n. - KhuyÕn khÝch Hé n«ng d©n trång c©y c«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trªn nh÷ng vïng lóa kÐm hiÖu qu¶, t¹o thÞ tr­êng ®Çu vµo vµ ®Çu ra. - Quy ®Þnh râ quyÒn h¹n cña ng­êi sö dông rõng vµ v­ên rõng… Phô Lôc Më ®Çu: VÞ trÝ , ý nghÜa cña häc thuyÕt ®Þa t« Trang1 Néi Dung: I.Häc thuyÕt ®Þa t« §iÒu kiÖn ra ®êi Trang 2 1.2 B¶n chÊt ®Þa t« Trang2 H×nh thøc ®Þa t« vµ ý nghÜa Trang 3 2. LuËn ®iÓm cña M¸c vÒ ®Þa t« chªnh lÖch Trang3 3. §Þa t« chªnh lÖch II Trang4 II. ¸p dông luËn ®iÓm cña M¸c vµo nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam Trang5 KÕt LuËn Trang7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng lý luận về địa tô để chứng minh Nhà nước ta giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân là có cơ sở khoa học.doc
Luận văn liên quan