Thực trạng và giảI pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1 I- VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2 II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 5 1.Thực trạng của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay 5 2.Những giải pháp trước tình hình phát triển thành phần kinh tế nhà nước hiện nay 9 B. KẾT LUẬN 11

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2766 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giảI pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ n­íc ta trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. §ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ cÇn thiÕt, §¹i héi ®¶ng lÇn thø VI-§¹i héi ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt cña c«ng cuéc ®æi míi -®· kh¼ng ®Þnh: Thùc hiÖn nhÊt qu¸n l©u dµi chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®äng theo kinh tÕ rhÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héichñ nghÜa. Chñ tr­¬ng nµy ®­îc §¹i héi VII, §¹i héi VIII cña ®¶ng tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vµ bæ sung lµm râ thªm. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn,§¶ng ta lu«n kh¼ng ®Þnh thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mong muèn ®­îc hiÓu râ h¬n,s©u h¬n vÒ kinh tÕ nhµ n­íc em ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó bæ sung nh÷ng vèn kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña b¶n th©n m×nh.Trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò ¸n, nh÷ng thiÕu sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái, em kÝnh mong c« gi¸o gióp ®ì ®Ó ®Ò ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n c«! I- Vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn thø t¸m ®· chØ râ:”TiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nhµ n­íc ®Ó lµm tèt vai trß chñ ®¹o:lµm ®ßn bÈy ®Èy nhanh t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi; më d­êng h­¬ng dÉn ,hç trî c¸c thµnh phÇn kh¸c cïng ph¸t triÓn;lµm lùc l­îng vËt chÊt ®Ó nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m«; t¹o nÒn t¶ng cho x· héi míi”.Nh­ vËy ®¶ng ta lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.ViÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ ®óng ®¾n vÒ vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc gióp chóng tsa ®¸nh gi¸ ®óng ,yªu cÇu ssóng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ trªnc¬ së ®ã t×m biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ phï hîp,h÷u hiÖu ®Ó thóc ®Èy nã ph¸t triÓn. Vai trß chñ ®¹¬ cña kinh tÕ nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã thÓ d­íc cô thÓ ho¸ trong c¸c mÆt sau: - Mét lµ, kinh tÕ nhµ n­íc cã t¸c dông më ®­êng cho sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kh¸c, thÓ hiÖn ë chç: - Kinh tÕ nhµ n­íc thóc ®Èy viÖc x©y dùng quy ho¹ch, chiÕn l­îc,®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa ; chÝnh quyÕt ®Þnh nµy ®Ó më ®­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo. - Kinh tÕ nhµ n­íc ®¶m nhËn ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn më ®­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn . Kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c;viÖc lµm nµy chÝnh lµ më ®­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Chóng ta cæ phÇn ho¸ chø kh«ng ph¶i t­ nh©n ho¸,cæ phÇn ho¸ nh­ng nhµ n­íc ph¶i gi÷ mét tû lÖ cæ phÇn khèng chÕ vµ chØ cæ phÇn ho¸ nh÷nh doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng gi÷ nh÷ng vÞ trÝ quan träng, yÕt hÇu cña nÒn kinh tÕ.ViÖc cæ phÇn ho¸, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c lµ nh»m môc ®Ých më ®­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn.Song nÒn kinh tÕ nhµ n­íc lu«n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh xu h­íng ph¸t triÓn,vai trß trung t©m cuèn hót, h­íng dÉn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®i vµo quü ®¹o XHCN, nÕu rêi bá vai trß nµy sÏ lÖch h­íng XHCN. Hai lµ, kinh tÕ nhµ n­íc nªu g­¬ng t¹o ®éng lùc cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn . §iÒu nµy biÓu hiÖn ë chç kinh tÕ nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Òu b×nh ®¼ng trong kinh doanh, b×nh ®¼ng trong c¹nh tranh,nh÷ng doanh nghiÖp nhµ n­íc ®I ®Çu trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ,chÝnh s¸ch, chÕ ®é g­¬ng mÉu trong viÖc nép thuÕ… ®· nªu g­¬ng vµ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Ba lµ,vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc cßn ®­îc thÓ hiÖn ë vai trß hîp t¸c,taä ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn . Kinh tÕ nhµ n­íc lu«n cã mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc tiÕp lµm kinh tÕ,trùctiÕp kinh doanh nh»m can thiÖp s©u h¬n ,chñ ®éng h¬n m¹nh mÎ h¬n vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. ChÝnh th«ng qua ho¹t ®éng nµy,doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c ,t¹o ®iÒu kiªn gióp ®ì c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n ,doanh nghiÖp nhµ n­íc ®¶m nhËn nh÷ng lÜnh vùc vèn lín, thu h«× vèn chËm, m¹o hiÓm mµ t­ nh©n kh«ng ®ñ søc lµm hoÆc kh«ng muèn lµm,nh­ viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng,®­êng x¸ ®iÖn nø¬c…ChÝnh viÖc ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc nµy míi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. MÆt kh¸c,kinh tÕ nhµ n­íc th«ng qua chñ së h÷u cu¶ m×nh lµ nhµ n­íc ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« võa hç trî , võa gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kh¸c ph¸t triÓn: Ch¼ng h¹n nh­ c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh thùc hiÖn l·i suÊt cho vay ­u ®·i , thuÕ, chÝnh s¸ch mËu dÞch, h¶i quan ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc… Nhµ n­íc cßn cung cÊp ®¶m b¶o th«ng tin,®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé cho c¸c doanh nghiÖp cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn kinh doanh. Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc cßn biÓu hiÖn ë chç kinh tÕ nhµ n­íc t¹o nÒn t¶ng cho cho viÖc x©y dùng chÕ ®é x· héi míi chÕ ®é XHCN ë ViÖt Nam. Kinh tÕ nhµ n­íc th«ng qua chñ së h÷u cña m×nh lµ nhµ n­íc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng, c¬ chÕ qu¶n lý cô thÓ ®ång bé, cã t¸c dông ph¸t huy søc m¹nh tænh hîp cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cÊu thµnh kinh tÕ nhµ n­íc, t¹o thµnh mét lùc l­îng kinh tÕ hïng m¹nh chi phèi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ®i ®Çu trong lÜnh vùc khoa häc, c«ng nghÖ tiÕn bé hiÖn ®¹i, ® ®Çu trong sù nghiÖp CNH-H§H, lµ lùc l­îng ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc ,lµ c«ng cô vµ lµ lùc l­îng vËt chÊt ®Ó nhµ n­íc ®iÒu tiÕt, h­íng dÉn nÒn kinh tÕ, h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ch¨m lo c¸c chÝnh s¸ch x· héi,thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu,n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, v¨n minhv÷ng b­íc ®I lªn theo chñ nghÜa x· héi. TÊt c¶ nh÷ng viÖc lµm ®ã lµ nh»m t¹o ra nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng chÕ ®éix· héi míi. Nh­ vËy,Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc nãi lªn vai trß trung t©m, quyÕt ®Þnh xu h­íng vËn ®éng, ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Song, viÖc quyÕt ®Þnh xu h­íng vËn ®éng ®ã kh«ng ph¶i ý muèn chñ quan,mµ ph¶i b»ng søc m¹nh cña lùc l­äng vËt chÊt. Do ®ã,®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o lµ kinh tÕ nhµ n­íc ph¶i cã mét thùc lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh, víi mét c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp, cã kh¶ n¨ng ph¸t huy søc m¹nh céng h­ëng mµ c¸c bé phËn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc II. Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay 1.Thùc tr¹ng cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay a. Nh÷ng mÆt lµm ®­îc vµ tiÕn bé cña kinh tÕ nhµ n­íc Nh×n kh¸i qu¸t, hÖ thèng kinh tÕ nhµ n­íc, mµ chñ lùc lµ hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®ang ®­îc ®æi míi, ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §iÒu nµy biÓu hiÖn ë chç: hÖ thèng doanh nghiÖp ®ang ph¸t triÓn, n¾m gi÷ c¸c lÜnh vùc quan träng trong nÒn kinh tÕ. Quèc d©n vµ chi phèi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. C¸c bé phËn cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc nh­:ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ®¶m b¶o cho nh÷ng c©n ®èi lín cña kinh tÕ quèc d©n; hÖ thèng ng©n hµng cã nhiÒu h×nh thøc míi phôc vô tèt h¬n nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; HÖ thèng b¶o hiÎm ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¸ ,®Êt b¶o hiÓm vµ gióp thanh phÇn kinh tÕ an t©m s¶n xuÊt ; Tµi nguyªn, ®Êt ®ai, hÇm má … ®­îc khai th¸c hiÖu qu¶ h¬n. C¶ hÖ thèng kinh tÕ nµy cïng víi nh÷ng thÓ chÕ thèng nhÊt ®ång bé cña nhµ n­íc ®ang cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §iÒu ®¸ng quan t©m lµ hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc – lùc l­îng nßng cèt cña kinh tÕ nhµ n­íc –trong qu¸ tr×nh ®æi míi ,®· ®­îc x¾p xÕp cñng cè l¹i vµ ®ang ph¸t triÓn theo h­íng tèt, thÓ hiÖn ë mét sè ®iÓm sau: Thø nhÊt, tuy sè l­îng gi¶m nh­ng sè doanh nghiÖp cã quy m« võa ;vµ lín nhiÒu h¬n, cô thÓ n¨m 1991 lµ 12.296 doanh nghiÖp, n¨m 1994 lµ 5700 doanh nghiÖp.§Õn Nay ®· thµnh lËp 18 tæng c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ vµ 66 tæng c«ng ty do quyÕt ®Þnh cña trùc thuéc Bé,uû ban nh©n d©n tØnh,thµnh phè trùc thuéc; 25 tæng c«ng ty xÕp lo¹i ®Æc biªt, 38 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ vµ mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ vµ mét sè doanh nghiÖp ®ang chuÈn bÞ cæ phÇn hãa. Nh÷ng n¨m 1999-2003 thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn sè l­îng doanh nghiÖp tû träng lao ®éng, tû träng gÝa trÞ s¶n xuÊt cña khu vùc doanh nghiÖp trong c«ng nghiÖp gi¶m dÇn nh­ng doanh nghiÖp nhµ n­íc vÉn gi÷ ngµnh c«ng nghiÖp then chèt cña ngµnh kinh tÕ. Thø hai, liªn doanh liªn kÕt doanh nghiÖp nhµ n­íc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn , c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tiÕp tôc ph¸t triÓn ®· thu hót thªm ®­îc thªm ®­îc nhiÒu vèn, c«ng nghÖ gi¶i quyÕt viÖc lµm më ®­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Cô thÓ trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp: VÒ vèn,n¨m 1994 lµ 46281 tû VN§,n¨m 1995 lµ 59797 tû VND, n¨m 1996 t¨ng lªn 71750 tû VND VÒ lao ®éng, 68352 lao ®éng;1995 t¨ng lªn 784803 lao ®éng vµ 1996 lµ 862500 lao ®éng. Thø ba, c«ng nghÖ, ph­¬nh tiÖn,ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý cña mét sè doanh nghiÖp hiÖn ®¹i h¬n, nhê ®ã tõng b­íc cã kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tèt h¬n. Thø t­, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña cña nÒn kinh tÕ . Thêi k× 1991-1995 tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp nhµ n­íc b×nh qu©n theo GDP lµ 11,7% vµ b»ng 1,5 tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ. Kinh tÕ ngµy cµng t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m cô thÓ:1991-1995 tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp nhµ v­íc lµ 11,7%;®Õn n¨m 2004 lµ 38,22%.Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n¨m 2004 t¨ng 16% so víi n¨m 2003, trong ®ã khu vùc nhµ n­íc chiÕm 11,4%. Thø n¨m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµy cµng t¨ng cao .Sè l­îng doanh nghiÖp nhµ n­íc ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nhiÒu h¬n ,sè l­îng doanh nhgiÖp hoµ vèn thua lç Ýt h¬n so víi thêi k× ®æi míi kinh tÕ.HiÖu qu¶ kinh tÕ trªn ®ång vèn ngµy cµng t¨ng,cô thÓ lµ tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¨ng tõ 3,61% n¨m 1990 ®Õn 4,89% n¨m 1994 vµ 5,59% n¨m1995. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc g­¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ,®I ®Çu trong viÖc nép ng©n s¸ch nhµ n­íc.Cô thÓ tû träng GDP cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trªn tænh GDP nh­ sau:1991lµ 33,3%,1993 lµ 42,9% n¨m 1996 lµ 41,3% vµ 2004 lµ 33,82%.kinh tÕ nhµ n­íc ®ãng cho tæng sè vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ 56,5%. Trong c«ng nghiÖp kinh tÕ nhµ n­íc chiÕm 46,2%, trong ®ã nép ng©n s¸ch 40.7%(1998).Doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ãng vÞ trÝ hµng ®Çu ®ãng gãp vµo nguån thu ng©n s¸ch s¶n l­îng mét sè s¶n phÈm quan träng t¨ng nhanh.N¨m 2000 so víi n¨m 1995, c«ng suÊt ®iÖn gÊp 1,5 lÇn( t¨ng 2,715 MW); xi m¨ng t¨ng gÊp 2,1 lÇn (t¨ng 8.7 triÖu tÊn), ph©n bãn t¨ng 1,3 triÖu tÊn,thÐp t¨ng 1.0 triÖu tÊn.Mét sè khu c«ng nghiÖp khu chÕ suÊt víi nhiÒu c¬ së s¶n xó¨t cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.Trong th­¬ng m¹i, xuÊt khÈu, du lÞch, tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô x· héi tÝnh chung n¨m 2004 t¨ng 18,7% so víi n¨m 2003 trong ®ã khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc chiÕm 8.5%.Trong n«ng nghiÖp, c¶ n­íc cã 881 doanh nghiÖp nhµ n­íc trong ®ã cã 199 n«ng tr­êng .304 l©m tr­êng,186 c«ng ty gièng c©y trång,168 c«ng ty thuû n«ng ,doanh thu h»ng n¨m ®¹t 10 tû ®ång/doanh nghiÖp/n¨m.§ång thêi ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc1 tû ®ång/n¨m. Sè doanh nghiÖp nhµ n­íc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh th¾ng lîi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng còng nhiÒu h¬n.C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc c«ng Ých trong ho¹t ®éng tiÕt kiÖm chi phÝ, nªn hiÖu qu¶ h¬n ®Ó phôc vô nhu cÇu x· héi tèt h¬n Tãm l¹i víi nh÷ng kÕt qu¶ trªn doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· tao ra lùc l­¬ng vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó t¸c ®éng chi phèi vµ hîp t¸c trog viÖc thùc hiÖn c¸c c©n ®éi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, b­íc ®Çu ph¸t huy vai trß më ®­êng vµ lµm ®ßn bÈy trªn mét sè mÆt ®Ó thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn ,gãp phÇn gi¶I quyÕt tèt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò x· héi h­íng vµo viÖc tõng b­íc thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, lµm c¬ së cho viÖc h×nh thµnh chÕ ®é míi-chÕ ®é XHCN. b. Nh÷ng tån t¹i vµ yªó kÐm cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc N­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh CNH_H§H nÒn kinh tÕ ®ang tõng b­íc c¶i thiÖn theo h­íng tÝch cùc, song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nhiÒu nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt chóng ta cÇn biÖt ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu nµy ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n nÒn kinh tÕ nãi riªng vµ toµn x· héi nãi chung. Cô thÓ nh÷ng yÕu kÐm ®ã lµ: Mét lµ, Sè l­îng doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vèn vµ quy m« s¶n xuÊt lín ch­a nhiÒu cßn dµn tr¶i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn nhiÒu h¹nh chÕ, yÕu kÐm , lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. NhiÒu doanh nghiÑp ho¹ ®éng chång chÐo c¶ vÒ ngµnh nghÒ kinh doan c¶ vÒ cÊp qu¶n lý Qu¶n lý cßm yÕu kÐm, ch­a thùc sù tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lÝ kinh doanh. Cïng víi quy m« s¶ xuÊt nhá, c¬ cÊu s¶n xuÊt cßn bÊt hîp lý, ch­a thôc sù tËp trung vµo nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc then chèt.V× thÕ c¸c kÕt qñ kinh doanh ch­a t­¬ng xøng víi nguån lùc ®· cã.Tèc ®ä t¨ng tr­ëng b×nh qu©n c¶ nhµ n­íc sau thêi gian liªn tôc ë møc 13%, nh­ng ®Õn n¨m 1998, vµ ®Çu n¨m 1999 ®· gi¶m xuèng 8-9%. N¨m 1998 sè doanh nghiÖp lam ¨n thùc sù cã l·I chØ lµ 40%.vµ doanh nghiÖp bÞ lç lµ 20% ®Æc biÖt ë khu th­¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch. Ba lµ, chñng lo¹i mÆt hµng ®¬n ®iÖu, c¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ ch­a hîp lý,n¨ng su¸t chÊt l­îng cßn thÊp, gi¸ thµnh cao nªn søc c¹nh tranh cßn yÕu so víi hµnh ho¸ n­íc ngoµi.MÆt hµng xuÊt khÈu cßn ®¬n ®iÖu , phÇn lín lµ xuÊt khÈu hµng th« vµ s¬ chÕ. Bèn lµ, trªn thùc tÕ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc c«ng nghÖ l¹c hËu vµ cã søc c¹nh tranh kÐm. VÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kinh doanh vµ tr×nh ®é lao ®éng cßn thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc nh cÇu thùc tÕ.Theo ®iÒu tra cña Côc doanh nghiÖp võa vµ nhá(Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­) thùc hiªn ë 60.000 doanh nghiÖp ë 30 tØnh thµnh phè phÝa b¾c th× cã tíi 55,63%sè doanh nghäªp cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt õ trung cÊp trë xuèng, trong ®ã cã 33,3%chñ doanh nghiÖp ë tr×nh ®é s¬ cÊp.Sè chñ doanh nghiªpn cã tr×nh ®é tiÕn sÜ chØ ®¹t 0,66%, th¹c sÜ 0,33%, ®¹i häc 37,82% cao ®¼ng 3,56%trung häc chuyªn nghiÖp 3,56%, cßn l¹i 43,33% ë tr×nh ®é thÊp h¬n. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc thÊp lµm gi¶m søc c¹nh tranh.Theo tæ ch­c Beri,kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña LLL§ n­íc ta chÊm theo thang ®iÓm sau: 45 ®iÓm vÒ khung ph¸p lý 20 ®iÓm vÒ n¨ng suÊt lao ®éng 40 ®iÓm vÒ th¸I ®é lao ®éng 16 ®iÓm vÒ kÜ n¨ng lao ®éng 32 ®iÓm vÒ chÊt l­îng lao ®éng N¨m lµ,c¸c doanh nghiÖp nhµ nø¬c n¨m gi÷ mét sè ngµnh chñ chèt trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: s¶n xuÊt ®iÖn,khai th¸c than, c¬ khÝ chÕ tao,ng©n hµng,…do ®ã ph¸t sinh t×nh tr¹ng ®éc quyÒn dÉn t¬I hiÖn t­îng t¨ng gi¸ tuú tiÖn ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi lîi Ých ng­ßi d©n. 2.Nh÷ng gi¶i ph¸p tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn thµnh phÇ nkinh tÕ nhµ n­íc hiÖn nay Thø nhÊt,x¸c ®Þnh râ ngµnh lÜnh vùc then chèt, mòi nhän , vïng träng ®iÓm theo tiªu thøc hîp lý ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc mét c¬ cÊu hîp lý, cã träng t©m träng ®iÓm , chó träng chÊt l­îng , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« võa vµ lín lµ chÝnh Hai lµ,trªn c¬ së x¸c ®Þng c¸c ngµnh ,kÜnh vùc trong diÓm then chèt,mòi nhän cña nÒn kinh tÕ, tiÕn hµnh ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ nøoc ®Ó chñ ®éng ®æi míi ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ nhf n­íc theo h­íng: §èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc kinh doanh v× lîi nhËn mµ ë nhòng ngµn mòi nhän then chèt, th× nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ gi÷ l¸y vÞ trÝ ®äc quyÒn.tuy nhiªn vÉn ph¶I ®iÒu chØnh nh÷ng ph¸t sinh xÊu tõ nh­ng c«ng ty ®éc quyÒn nµy: kh«ng ®­îc tù do t¨ng gi¸, … Kh«ng ®­îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë lÜnh vùc nµy b¬ir nã liªn quan ®Õn thÓ chÕ chÝnh trÞ cña nhµ n­íc.§èi víi nh÷ng nganh vµ lÜnh vùc kh¸c,tiÕp tôc ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc nhµm th hót vèn, c«ng nghÖ,gi¶ quyÕt viÖc lµm: ®ång thêi qua viÖc cæ phÇn ho¸ l«i cuèn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®i theo con ®­êng XHCN Thø ba,vÒ mÆt nnhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch , chñ tr­¬ng ®ång bé phï hîp víi hµnh lang ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ vèn, vÒ tÝnh tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø t­,n©ng cao nhËn thøc vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Ph¶i x¸c ®Þnh ®©y lµ kh©u ®ét ph¸ vµ ph¶I ®I tr­íc ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc.Ph¸t triÓn nguån nh©n lùcg¾n liÒn víi ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi, gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi-Môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû cña ViÖt Nam;coi träng hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn hÖ thèng nh©n lùc ®Ó n©ng cao c¹nh tranh,héi nhËp toµn cÇu cña nh©n lùc ViÖtNam: Chó träng ph¸t triÓn ,båi d­ìng,träng dông vµ t«n vinh nh©n tµi; G¾n chÆt ®µo t¹o cung øng vµ sö dông nguån nh©n lùc,x¸c ®Þnh râ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô cña nhµ n­íc, toµn x· héi, cña mçi tæ chøc.TiÕp ®Õn viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, tiÕp thu, lµm chñ nh÷ng c«ng nghÖ c¬ b¶n,cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña nhiÒu ngµnh, tõ ®ã khai th¸c hîp lý, cã hiªu qu¶. C¸c nguån tµi nguyªn, t¹o b­íc nh¶y vät vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc trë thµnh lùc l­îng kinh tÕ chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta lµ mét viÖc lµ mét viÖc lµm cã ý nghÜa chiÕn l­îc l©u dµi nh»m ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. B. KÕt LuËn Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë ViÖt Nam nh­ hiÖn nay. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn lµ chñ tr­¬ng ®óng ®¾n vµ phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay.C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nh­ng kinh tÕ nhµ n­íc vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ cïng thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa nh­ §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh. tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch kinh tÕ chÝnh trÞ - NXB gi¸o dôc 2. Trang Web google.com.vn 3. B¸o kinh tÕ - T¹p chÝ kinh tÕ - Th¸ng 10/2007- 03/2008 4. B¸o Lao §éng - Th¸ng 02/2007- 02/2008 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giảI pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay.DOC