Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam(29 trang) MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU. B.NỘI DUNG. PHẦN I. Cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. I. Cơ sở lý luận và mối quan hệ của quan điểm toàn diện. 1. Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện. 2. Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến của sự vật. II. Việc vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin vào hoạt động nền kinh tế thị trường. 1. Khái niệm nền kinh tế thị trường. 2. Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động nền kinh tế thị trường. Phần II.Vận dụng những yêu cầu của quan điểm toàn diện để phân tích việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta. I. Những yêu cầu của quan điểm toàn diện. II. Vận dụng quan điểm toàn diện vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 1. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. 2. Kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước ở Việt Nam. PHẦN III. Một số kiến nghị và giải pháp. 1. Nền kinh tế các nước trên thế giới. 2. Một số kiến nghị và giải pháp của Đảng và Nhà nước ta để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế thị trường. C. TÀI LIỆU THAM KHẢO. A-LỜI NÓI ĐẦU. Xã hội loài người đã tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài, đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội, là điều kiện trước tiên để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu sẽ bị huỷ diệt. Như Mác đã nói;"Đứa trẻ con nào cũng biết là một nước sẽ chết đói nếu ngừng lao động, tôi không nói trong một năm mà ngay trong một vài tuần". Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình thành tất cả các mối quan hệ trong đời sống xã hội và đời sống tinh thần của toàn xã hội, không vượt khỏi quy luật khách quan nền kinh tế nước ta cũng là nền tảng cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đất nước ta. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng của kinh tế vì kinh tế chính là kết quả của toàn bộ quá trình lao động sản xuất ra của cải vật chất. Trong thời gian gần đây nền kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi đặc biệt là quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sau năm 1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất Đảng và Nhà bước ta bước ngay vào công cuộc xây dựng và khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Nhưng do chưa nắm vững các quy luật khách quan trong kinh tế mà kinh tế Việt Nam còn nghèo nàn lạc hậu. Từ năm 1986, Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới về kinh tế. Đó là chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và chúng ta rất quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn của nền kinh tế đó. Hơn 10 năm qua việc chuyển đổi kinh tế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội. Chính vì những lí do trên mà một số sinh viên khoa kinh tế, việc hiểu và nắm bắt thực tế là một điều hết sức cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu về nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, nó tạo tiền đề cho việc học tập và làm việc sau này. Vì thế mà em chọn đề tài "Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" cho bài tiểu luận của mình. Chính là việc kết hợp giữa học tập và nghiên cứu thực tế làm hiểu rõ và sâu hơn về nền kinh tế nước ta. Em xin chân thành cảm ơn thày giáo PGS Vũ Ngọc Pha đã hướng dẫn em hoàn thành bài tiểu luận đầu tay này.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3282 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc A. lêi nãi ®Çu. B.néi dung. phÇn i. C¬ së lý luËn vµ mèi quan hÖ cña quan ®iÓm toµn diÖn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. I. C¬ së lý luËn vµ mèi quan hÖ cña quan ®iÓm toµn diÖn. 1. C¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn. 2. PhÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn cña sù vËt. II. ViÖc vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin vµo ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1. Kh¸i niÖm nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 2. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. PhÇn II.VËn dông nh÷ng yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn ®Ó ph©n tÝch viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. I. Nh÷ng yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn. II. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. 1. Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 2. Kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ë ViÖt Nam. phÇn iii. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p. 1. NÒn kinh tÕ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. 2. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Ó n©ng cao sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. c. tµi liÖu tham kh¶o. A-LêI nãi ®Çu. X· héi loµi ng­êi ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi, ®· tr¶i qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi vµ lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi, lµ ®iÒu kiÖn tr­íc tiªn ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi. NÕu ngõng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu sÏ bÞ huû diÖt. Nh­ M¸c ®· nãi;"§øa trÎ con nµo còng biÕt lµ mét n­íc sÏ chÕt ®ãi nÕu ngõng lao ®éng, t«i kh«ng nãi trong mét n¨m mµ ngay trong mét vµi tuÇn". Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ trong ®êi sèng x· héi vµ ®êi sèng tinh thÇn cña toµn x· héi, kh«ng v­ît khái quy luËt kh¸ch quan nÒn kinh tÕ n­íc ta còng lµ nÒn t¶ng c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ta. Qua ®ã ta thÊy ®­îc tÇm quan träng cña kinh tÕ v× kinh tÕ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Trong thêi gian gÇn ®©y nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nhiÒu thay ®æi ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Sau n¨m 1975, ®Êt n­íc ta hoµn toµn thèng nhÊt §¶ng vµ Nhµ b­íc ta b­íc ngay vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ kh«i phôc kinh tÕ sau chiÕn tranh. Nh­ng do ch­a n¾m v÷ng c¸c quy luËt kh¸ch quan trong kinh tÕ mµ kinh tÕ ViÖt Nam cßn nghÌo nµn l¹c hËu. Tõ n¨m 1986, §¹i héi VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi vÒ kinh tÕ. §ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ chóng ta rÊt quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña nÒn kinh tÕ ®ã. H¬n 10 n¨m qua viÖc chuyÓn ®æi kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña x· héi. ChÝnh v× nh÷ng lÝ do trªn mµ mét sè sinh viªn khoa kinh tÕ, viÖc hiÓu vµ n¾m b¾t thùc tÕ lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt cho viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ nÒn kinh tÕ nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng, nã t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc häc tËp vµ lµm viÖc sau nµy. V× thÕ mµ em chän ®Ò tµi "VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn trong ho¹t ®éng nhËn thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn vµo viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam" cho bµi tiÓu luËn cña m×nh. ChÝnh lµ viÖc kÕt hîp gi÷a häc tËp vµ nghiªn cøu thùc tÕ lµm hiÓu râ vµ s©u h¬n vÒ nÒn kinh tÕ n­íc ta. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy gi¸o PGS Vò Ngäc Pha ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn ®Çu tay nµy. B-NéI DUNG. phÇn I: c¬ së lý luËn vµ mèi quan hÖ cña quan ®iÓm toµn diÖn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta. I - c¬ së lý luËn vµ mèi quan hÖ cña quan ®iÓm toµn diÖn. 1 - C¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toµn diÖn. TriÕt häc ra ®êi vµo kho¶ng thÕ kû VI tr.CN vµ ®­îc tiÕp nèi cho ®Õn ngµy nay víi nh÷ng thµnh tùu rùc rì. TriÕt häc lµ h×nh th¸i x· héi, v× thÕ tõ khi ra ®êi triÕt häc M¸c - Lªnin ®· trë thµnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c vµ lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mµ triÕt häc M¸c - Lªnin ph¸t hiÖn nã ®· gióp con ng­êi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vvÌ thÕ giíi kh¸ch quan, tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt c¶i t¹o thÕ giíi n©mf phôc vô cho cuéc sèng con ng­êi. Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n mµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®­a ra ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn. Néi dung cña quan ®iÓm toµn diÖn lµ: "Khi con ng­êi xem xÐt sù vËt ho¹t ®éng th× ph¶i t×m ra ®­îc hÕt c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã ®ång thêi cã sù ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy ra ®­îc sù vËt víi tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau cña nã". XÐt vÒ mÆt lý luËn th× quan ®iÓm nµy lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ tu©n theo quy luËt kh¸ch quan. ThËt vËy, muèn xem xÐt ®¸nh gi¸ mét sù vËt nµo ®ã ta cÇn xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn d­íi mäi gãc ®é, mäi ph­¬ng diÖn vµ ®Æt nã trong mèi liªn hÖ víi sù vËt kh¸c ®Ó t¸nh r¬i vµ sù ®¸nh gi¸ phiÕn diÖn mét chiÒu. Quan ®iÓm ë ®©y chÝnh lµ phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a thÕ giíi quan duy vËt vµ ph­¬ng ph¸p luËn biÖn chøng ®· gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ tr­íc ®©y vµ më ®­êng cho nh÷ng ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n trong c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ sù vËt. Sù ®óng ®¾n cña phÐp biÖn chøng duy vËt ®­îc chøng minh b»ng viÖc con ng­êi lu«n vËn dông nã vµo thùc tiÔn. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn v¸o c¸c ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - chÝnh trÞ - v¨n ho¸, nghiªn cøu khoa häc... Tõ ®ã ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. 2 - PhÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn cña sù vËt. - Nguyªn lý nµy chØ ra r»ng mäi sù vËt hiÖn t­îng cña thÕ giíi vËt chÊt kh«ng tån t¹i mét c¸ch biÖt lËp t¸ch rêi, tr¸i l¹i tån t¹i trong mèi liªn hÖ phæ biÕn. Tøc lµ, chóng n­¬ng tùa vµo nhau lµ tiÒn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho nhau, quy ®Þnh vµ ­íc chÕ lÇn nhau. - Mèi liÖn hÖ phæ biÕn cña sù vËt kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c sù vËt víi nhau mµ trong b¶n th©n mçi sù vËt bao hµm c¸c yÕu tè, c¸c mÆt cÊu thµnh. Gi÷a c¸c mÆt, c¸c yÕu tè ®ã còng cã mèi liªn hÖ biÖn chøng víi nhau, tøc lµ lµm tiÒn ®Ò tån t¹i ph¸t triÓn cho nhau, n­¬ng tùa vµo nhau, quy ®Þnh chÕ ­íc lÉn nhau. ChÝnh mèi nh÷ng liªn hÖ nµy ®· quy ®Þnh tÝnh chÊt cña sù vËt vµ quy ®Þnh xu h­íng vËn ®éng ph¸t triÓn cña sù vËt. - Mèi liªn hÖ phæ biÕn cña sù vËt cßn mang tÝnh nhiÒu vÎ cã liªn hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi, trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, c¬ b¶n vµ kh«ng c¬ b¶n, néi dung vµ h×nh thøc, nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶, b¶n chÊt vµ hiÖn t­îng, kh¶ n¨ng vµ hiÖn thùc. => Tõ nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ cña sù vËt cho phÐp ta rót ra mét nguyªn t¾c ph­¬ng ph¸p luËn lµ: trong ho¹t ®éng nhËn thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm (nguyªn t¾c) toµn diÖn. Víi nguyªn t¾c ph­¬ng ph¸p luËn trong ho¹t ®éng thùc tiÕn, nguyªn lý vÒ mèi liÖn hÖ phæ biÕn ®ßi hái ®Ó c¶i t¹o ®­îc sù vËt, chóng ta ph¶i b»ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh biÕn ®æi nh÷ng mèi liªn hÖ néi t¹i cña sù vËt còng nh­ nh÷ng mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a sù vËt ®ã víi c¸c sù vËt kh¸c. II - viÖc vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc m¸c - lªnin vµo ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1 - Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng. "Mét nÒn kinh tÕ mµ trong ®ã c¸c vÊn ®Ó c¬ b¶n cña nã do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh ®­îc xem lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng". Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hµng lo¹t nh÷ng quy luËt kinh tÕ cña nã nh­: quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ... C¬ chÕ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tu©n theo nh÷ng quy luËt trªn ®ã chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. "C¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc hiÓu lµ c¬ chÕ tù ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vèn cã cña nã. C¬ chÕ ®ã gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tæ chøc kinh tÕ lµ: c¸i g×? nh­ thÕ nµo? vµ cho ai? C¬ chÕ thÞ tr­êng bao gåm c¸c nh©n tè c¬ b¶n lµ cung - cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng". 2 - VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo ho¹t ®éng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mäi hÖ thèng kinh tÕ ®­îc tæ chøc ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cña x· héi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®ã ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. V× thÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh tÕ lµ lµm thÕ nµo ®¸p øng tèt nhÊt c¸c nguån lùc vµ tæ chøc s¶n xuÊt, ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu hµng ho¸ cña x· héi. Theo quy luËt cña sù tån t¹i th× lÜnh vùc kinh tÕ còng biÖn chøng. §ã lµ kinh tÕ lu«n ®ßi hái c¸c nhµ ho¹t ®éng kinh tÕ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c toµn diÖn trong vÊn ®Ò s¶n xuÊt nh­ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo. Tøc lµ ho¹t ®éng sao cho hiÖu qu¶ kinh tÕ ®em l¹i lµ lín nhÊt. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ã. Ta biÕt khi lý luËn cña triÕt häc M¸c - Lªnin ch­a ra ®êi ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ nh­ng ch­a n¾m b¾t ®­îc c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÕ giíi nªn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cßn mß mÉm vµ bÞ c¸c quy lu¹at cña tù nhiªn chi phèi dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp. Tõ khi triÕt häc M¸c - Lªnin ra ®êi, c¸c quan ®iÓm ®óng ®¾n cña nã trë thµnh c¬ së lý luËn lµm kim chØ nam cho lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ. C¸c nhµ ho¹t ®éng kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· ¸p dông quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin hay chÝnh lµ phÐp duy vËt biÖn chøng vµo ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh. Nhê cã quan ®iÓm toµn diÖn nµy hä ®· n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan cña tù nhiªn vµ lµm chñ c¸c quy luËt vµ bÞ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ chi phèi. Lóc nµy c¸c quy luËt kinh tÕ l¹i trë thµnh yÕu tè phôc vô s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña con ng­êi. ViÖc vËn dùng quan ®iÓm toµn diÖn vµo tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ gåm mét sè nguyªn lý c¬ b¶n sau: 1 - Trong nÒn kinh tÕ kh«ng cã mét sù kiÖn nµo tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi víi c¸c sù kiÖn kh¸c. V× vËy, khi xem xÐt c¸c sù vËt ta ph¶i t×m ra ®­îc hÕt c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã. 2 - C¸c thi tr­êng hµng ho¸ cô thÓ kh«ng tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi nhau mµ trong sù liªn hÖ, t¸c ®éng qua l¹i chÐ ­íc lÉn nhau. Do ®ã ta cÇn ph¶i biÕt ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ c¸c mèi liªn hÖ ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh sao cho nÒn kinh tÕ ®i ®óng h­íng. 3 - B¶n th©n nÒn kinh tÕ còng kh«ng tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp mµ trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - chÝnh trÞ - ngo¹i giao, kinh tÕ - chÝnh trÞ - ®¹o ®øc - t­ t­ëng, kinh tÕ - chÝnh trÞ - khoa häc - c«ng nghÖ,... VËy mäi sù kiÖn kinh tÕ chØ tån t¹i víi t­ c¸ch lµ nã trong mèi quan hÖ víi nh÷ng sù kiÖn kh¸c. C¸c nhµ t­ b¶n ph­¬ng t©y ®· biÕt vËn dông nguyªn lý trªn vµo qu¶n lý kinh tÕ. Tõ ®ã hä x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®­a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµm cho nÒn kinh tÕ c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn v­ît bËc t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn thÕ giíi. "Nh­ vËy sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ lµ tÊt yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi" Trªn d©y ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin lµ hoµn toµn ®óng ®¸n vµ cã vai trß to lín ®èi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi. §Æc biÖt lµ vai trß ®ã ®· ®­îc ph¸t huy tÝch cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. phÇn ii: vËn dông nh÷ng yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn ph©n tÝch viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. I - nh÷ng yªu cÇu trong quan ®iÓm toµn diÖn. Quan ®iÓm toµn diÖn cã nh÷ng yªu cÇu sau: - Khi nghiªn cø­ xem xÐt sù vËt hiÖn t­îng ph¶i ®Æt nã trong mèi liªn hÖ víi c¸c sù vËt hiÖn t­îng kh¸c, xem vai trß cña nã ¶nh h­ëng ®Õn sù vËt hiÖn t­îng ®ã nh­ thÕ nµo? Vµ xem xÐt sù t¸c ®éng cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt, ®Õn xu h­íng cña sù vËn ®éng ra sao? Xem xÐt sù liªn hÖ t¸c ®éng gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh sù vËt, chØ ra thùc tr¹ng vµ xu h­íng vËn ®éng cña sù vËt. - Mèi liªn hÖ cña sù vËt rÊt ®a d¹ng phong phó song vai trß cña tõng liªn hÖ ®èi víi sù ph¸t triªnr cña tõng sù vËt l¹i kh«ng gièng nhau. Do ®ã, khi xem xÐt sù vËt hiÖn t­îng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c liªn hÖ bªn trong, liªn hÖ b¶n chÊt tÊt yÕu, liªn hÖ c¬ b¶n. V× nh÷ng liªn hÖ nµy quy ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña sù vËt, quy ®Þnh tÝnh chÊt vµ xu h­íng vËn ®éng cña nã. - Ph¶i chèng quan ®iÓm siªu h×nh, quan ®iÓm nµy phñ nhËn mèi liªn hÖ phæ biÕn cña sù vËt hoÆc nÕu cã thõa nhËn th× chØ thõa nhËn nh÷ng mèi liªn hÖ bªn trong bªn ngoµi chø kh«ng thÊy mèi liªn hÖ b¶n chÊt bªn trong cña sù vËt. §ã lµ mét quan ®iÓm sai lÇm, nã kh«ng gióp cho chóng ta ph¶n ¸nh ®óng ®¾n sù vËt. VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo ho¹t ®éng thùc tiÔn ®ßi hái chóng ta ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a "chÝnh s¸ch dµn ®Òu" vµ "chÝnh s¸ch träng ®iÓm". Trong khi kh¼ng ®Þnh tÝnh toµn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®æimíi, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng, nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi c¶ lÜnh vùc kinh tÕ lÉn lÜnh vùc chÝnh trÞ, §¶ng ta còng xem ®æi míi kinh tÕ lµ träng t©m. ii - vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë viÖt nam. 1 - Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong viÖc ®æi sang kinh tÕ thÞ tr­êng. *NÒn kinh tÕ n­íc ta tr­íc khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ thÞ tr­êng: Sau n¨m 1975 do võa tr¶i qua cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p vµ Mü nÒn kinh tÕ n­íc ta bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ vÒ c¬ së h¹ tÇng, nÒn n«ng nghiÖp th× l¹c hËu nghÌo nµn. §Æc biÖt lµ ph­¬ng thøc "hîp t¸c ho¸" ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng theo nhu cÇu dÉn ®Õn sù tr× trÖ trong kinh tÕ, sù û l¹i cña ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh nÒn n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu lµ nÒn c«ng nghiÖp nhá bÐ thÊp kÐm, thiÕu thèn vÒ c¬ së vËt chÊt, nÒn t¶ng khoa häc, do ®ã kh«ng thÓ lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Cßn ngµnh dÞch vô th× hÇu nh­ ch­a ph¸t triÓn, kh«ng nh÷ng thÕ ®Êt n­íc ta cßn ®ang bÞ cÊm vËn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ lÖnh cÊm vËn kinh tÕ cña Mü. ChÝnh v× vËy giai ®o¹n 1975-1985 nÒn kinh tÕ n­íc ta chËm ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Ó tho¸t khái khñng ho¶ng vµ thóc ®Èy c¸c yÕu tè s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn. * ChÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Th¸ng 2 n¨m 1986 t¹i §¹i héi toµn quèc lÇn VI, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· tù phª b×nh nghiªm tóc vµ ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn x· héi.§Æc biÖt lµ ®æi míi kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. VËy th× t¹i sao §¶ng vµ Nhµ n­íc ta l¹i chñ tr­¬ng chuyÓn nÌn kinh tÕ n­íc ta sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ng ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Nh­ ta thÊy, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng bÞ chi phèi bëi hµng lo¹t c¸c quy luËt kinh tÕ ®an xen lÉn nhau nªn rÊt phøc t¹p. C¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng ­u ®iÓm nh­ kÝch thÝch ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh tÕ. Tõ ®ã lµm cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ huy ®éng c¸c nguån lùc x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Cë chÕ kinh tÕ mÒm dÎo, nã cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao vµ kÞp thêi víi nh÷ng sù thay ®æi cña x· héi. Sù c¹nh tranh trong kinh tÕ thÞ tr­êng buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i t×m mäi c¸ch gi¶m hao phÝ lao ®éng b»ng c¸ch ¸p dông khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, c¬ chÕ thÞ tr­êng còng cã mét sè khuyÕt ®iÓm ®ã lµ: chØ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ khi cã sù kiÓm so¸t cña c¹nh tranh hoµn h¶o, môc ®Ých cña c¸c doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn tèi ®a nªn hä ®· l¹m dông tµi nguyªn x· héi, g©y « nhiÔm m«i tr­êng, c¸c tÖ n¹n x· héi... Do ®ã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khã tr¸nh khái nh÷ng th¨ng trÇm, khñng ho¶ng. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta còng nhËn râ ­u khuyÕt ®iÓm cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trªn c¬ së lý luËn khoa häc vµ thùc tiÔn b»ng viÖc ¸p dông nguyªn t¾c toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· xem xÐt mét c¸ch tæng thÓ tõ ­u ®iÓm ®Õn khuyÕt ®iÓm, tõ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ thµnh tùu ®¹t ®­îc cña c¸c n­íc ph­¬ng T©y mµ kh«ng hÒ dËp khu«n. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Æt nÒn kinh tÕ trÞ tr­êng vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ViÖt Nam, xem xÐt ®¸nh gi¸, nh×n nhËn nã d­íi mäi gãc ®é tõ ®ã n¾m v÷ng b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®Çy ®ñ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè vµ thuéc tÝnh cña nã. Do vËy trong quan ®iÓm cña §¶ng ta thÓ thùc hiÖn sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh, th× kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. §Õn ®¹i héi VII, §¶ng ta còng ®· kh¼ng ®Þnh: "X©y dùng nÌn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Tõng b­íc kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ chiÕm ­u thÕ vÒ n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶, qua ®ã gi÷ vÞ trÝ chi phèi trong nÒn kinh tÕ". Trong kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi chñ nghÜa x· héi h×nh thøc ph©n phèi lµ: "ph©n phèi theo lao ®éng". ViÖc §¶ng vµ Nhµ n­íc ®­a ra chÝnh s¸ch ph©n phèi theo lao ®éng lµ ®óng vµ hîp víi quy luËt kh¸ch quan, xo¸ bá chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi, thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao ®éng ®èi víi t­ liÖu s¶n xuÊt lµ dÆc tr­ng b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi x· héi chñ nghÜa. NÕu ®Ó c¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c sÏ dÔ g©y sù ph©n ho¸ s©u s¾c hai cùc giµu nghÌo trong x· héi. §¶ng ta cßn x· ®Þnh: "TÊt c¶ nh÷ng g× ®Ó cho thÞ tr­êng ®Òu lµ tèt th× ®Ó cho thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt. Nhµ n­íc chØ can thiÖp khi thÞ tr­êng cã nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc cÇn ng¨n chÆn". ChÝnh v× vËy mµ kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta nhÊt thiÕt ph¶i cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n. T¨ng c­êng, n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh chÊt vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng còng nh­ toµn bé sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Qua ®©y ta thÊy, viÖc vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc kh¼ng ®Þnh nÒn kinh tÕ tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan t­¬ng øng víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n lÞch sö hiÑen nay. 2 - Kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ë ViÖt Nam. + Nh÷ng thµnh tùu - h¹n chÕ. a. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc thùc tiÔn ®· chøng minh r»ng muèn ®Þnh h­íng ®óng cho thÞ tr­êng Nhµ n­íc ph¶i thùc sù ®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× ý thøc ®­îc ®iÒu ®ã mµ Nhµ n­íc ta b­íc ®Çu ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng sau: * Nhµ n­íc ta b­íc ®Çu sö dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng c¸c c«ng cô kinh tÕ: gi¸ c¶, thuÕ, l·i suÊt, tiÒn l­¬ng, dù tr÷ vµng vµ ngo¹i tÖ... ViÖc ®æi míi hÖ thèng thuÕ, chuyÓn hÖ thèng ng©n hµng sang kinh doanh tiÒn tÖ, huy ®éng nguån vèn theo kiÓu th­¬ng m¹i ®· cã vai trß tÝch cùc ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ. * §æi míi cã tÝnh chÊt b­íc ngoÆt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. * Nhµ n­íc ®· sím x¸c ®Þnh vai trß quan träng cña hÖ thèng ph¸p luËt víi tÝnh c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. Th«ng qua ho¹t ®éng luËt ph¸p Nhµ n­íc ta ®· t¹o m«i tr­êng ph¸p chÕ cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c doanh nghiÖp tù do ho¹t ®éng, t­ b¶n n­íc ngoµi yªn t©m ®Çu t­ vèn, kinh tÕ t­ nh©n bá vèn lµm giµu. * Cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh then chèt trªn c¸c vïng l·nh thæ vµ ®Þa ph­¬ng, lµ lùc l­îng kinh tÕ gi÷ vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Nhê chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ h¬n 10 n¨m c¸c ngµnh kinh tÕ ®· ®¹t ®­îc. * Trong c«ng nghiÖp: Tõ mét nÒn c«ng nghiÖp nhá bÐ, hiÖn nay c«ng nghiÖp n­íc ta ®· ®ãng vai trß to lín trong nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. C¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp vµ ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm ®· vµ ®ang liªn kÕt gi÷a c¸c ngµnh c«ng nghiÖp theo h­íng chuyªn m«n ho¸ hç trî nhau cïng ph¸t triÓn. C«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ FDI vµ c«ng nghiÖp trong n­íc t¨ng tr­ëng víi nhÞp ®é kh¸c nhau vµ c¹nh tranh víi nhau ®ang gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng chung cña toµn ngµnh c«ng nghiÖp. Nhê m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng cô hiÖn ®¹i cña c«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nªn nhiÒu xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp trong n­íc tham gia liªn doanh ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. NÕu nh­ tr­íc ®©y ta chØ cã mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nh­ khai kho¸ng, ®ãng tÇu, dÖt, may... Th× nay ®· ph¸t triÓn thªm c¸c ngµnh c«ng nghiÖp míi nh­: chÕ t¹o m¸y, c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, chÕ biÕn hµng tiªu dïng, c«ng nghiÖp ®iÖn tö, khai th¸c dÇu th«... §Æc biÖt ë Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i ®ang x©y dùng vµ x¾p hoµn thµnh nhµ m¸y chÕ biÕn dÇu th« - ®©y lµ nhµ m¸y läc dÇu lín vµo lo¹i nhÊt ë khu vùc §«ng Nam ¸. * Trong n«ng nghiÖp: n­íc ta tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, nghÌo nµn nay ®· cã nhiÒu ®æi míi. Sù c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®­a m¸y mãc vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi¶i phãng søc lao ®éng cña n«ng d©n. ViÖc ¸p dông KH-KT ®­a ph©n bãn, thuèc trõ s©u, c¸c gièng lóa míi, kü thuËt canh t¸c míi vµo s¶n xuÊt ®· n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. S¶n l­îng n«ng nghiÖp cßn d­ thõa ®Ó xuÊt khÈu. Thµnh tùu to lín lµ nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta ®øng thø 3 trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu g¹o. * Ngµnh du lÞch vµ dÞch vô: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh du lÞch vµ dÞch vô rÊt ph¸t triÓn ®em l¹i thu nhËp lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c khu du lÞch næi tiªng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö ®­îc b¶o tån vµ t«n t¹o ®· thu hót ®­îc l­îng lín kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ. T¹o ra ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn, ®æi míi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. * Ngµnh giao th«ng vËn t¶i: ®· ®¸p øng kh¸ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hÖ thèng cÇu ®­êng ®­îc n©ng cÊp vµ söa ch÷a nhiÒu, x©y dùng thªm nhiÒu tuyÕn ®­êng vµ cÇu ®¶m b¶o cho sù l­u th«ng th«ng suèt, phï hîp víi tèc ®é vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Kh«ng nh÷ng chØ ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé mµ c¶ giao th«ng ®­êng thuû, ®­êng hµng kh«ng, ®­êng s¾t còng cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. * Ngµnh thñ c«ng nghiÖp: c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ®· ®­îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn nh­: dÖt thæ cÈm, ®å m©y tre, lôa t¬ t»m... T¹o ra c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao. * Ngµnh th­¬ng nghiÖp: nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng nh÷ng n­íc ta më réng c¸c h×nh thøc bu«n b¸n trong n­íc mµ cßn më réng quan hÖ kinh tÕ bu«n b¸n víi n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ khu vùc §«ng Nam ¸. N¨m 1995, sau khi Mü bá lÖnh cÊm vËn kinh tÕ víi n­íc ta th× nÒn kinh tÕ n­íc ta më réng ra toµn cÇu. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng thu vÒ cho ®Êt n­íc nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ lín, ®ã lµ 1644 dù ¸n ®Çu t­ ®­îc cÊp giÊy phÐp víi tæng sè vèn ®Çu t­ gÇn 21,8 tû USD tÝnh tõ n¨m 1988 ®Õn ngµy 22/5/1996. Nh×n chung, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× nÒn kinh tÕ n­íc ta cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc víi nhiÒu thµnh tùu to lín ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n. Bªn c¹nh viÖc chØ ®¹o ®æi míi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta còng kh«ng quªn tÝnh kh¸ch quan, tÝnh duy vËt cña kinh tÕ. V× vËy. §¶ng lu«n ®Æt nÒn kinh tÕ vµo trung t©m vµ so s¸nh nã víi c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña ®êi sèng x· héi. §Ó trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù nhÞp nhµng, ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ®¶m b¶o ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn ®i lªn ngang b»ng víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Kinh tÕ ph¸t triÓn ®i ®«i víi v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ ®¶m b¶o vÒ mÆt thÓ chÊt, d©n trÝ cho nh©n d©n vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc t­ t­ëng cho häc sinh, n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc cho thÕ hÖ trÎ. §ã lµ ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng theo quan ®iÓm toµn diÖn triÕt häc M¸c - Lªnin, ®ã lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ mét sù vËt ph¶i t×m ra c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã, ®¸nh gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ ®Ó thÊy ®­îc c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, thuéc tÝnh cña nã. b. Trong 10 n¨m thùc hiÖn ®æi míi kinh tÕ, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta cßn nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ: + Trong lÜnh vùc kinh tÕ, thÞ tr­êng ch­a t¸c ®éng tèt ®Õn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu ®Çu t­. + Sù thay ®æi ch©m ch¹p c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, tÝn dông, tiÒn l­¬ng, thu nhËp chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i h¹n chÕ sù ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ b­íc ®Çu. + Sù chuyÓn ho¸ trong t­ duy vµ quan ®iÓm kinh tÕ lµ kh¸ râ nh­ng sù chuyÓn biÕn vÒ häc thuyÕt qu¶n lý kinh tÕ, tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc tiÔn cßn yÕu kÐm. + Ch­a ®µo t¹o kü ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp thÝch øng nhanh vµ cã thÓ ho¹t ®éng l©u dµi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. + ViÖc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng cÇn ph¶i cã mét Nhµ n­íc ph¸p quyÒn m¹nh. Nh­ng Nhµ n­íc, thÓ chÕ chÝnh trÞ cña ta cßn chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè thiÕu hoµn h¶o, ch­a thùc hiÖn triÖt ®Ó c«ng b»ng x· héi. Mèi quan hÖ vµ danh giíi gi÷a sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ch­a râ rµng, n¹n tham nh÷ng, lîi dông chøc quyÒn kh¸ phæ biÕn lµm sãi mßn niÒm tin cña nh©n d©n vµo §¶ng vµ Nhµ n­íc. + NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn cã nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ vÒ mÆt x· héi nh­: Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng râ rÖt, ®¹o ®øc con ng­êi bÞ suy gi¶m, c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc Ýt ®­îc ph¸t huy. §Æc biÖt lµ vÊn ®Ò viÖc lµm, n¹n thÊt nghiÖp ngµy cµng lín. Do ®ã n¶y sinh ra c¸c tÖ n¹n x· héi nh­: cê b¹c, r­îu chÌ, m¹i d©m, ma tuý, trém c¾p, giÕt ng­êi c­íp cña... + Sù ph¸t triÓn thiÕu c©n ®èi béc lé râ nÐt trªn c¸c vïng l·nh thæ, gi­a c¸c vïng kinh tÕ, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a ®ång b»ng vµ miÒn nói, vïng s©u vïng xa... Bªn c¹nh ®ã cã viÖc qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng c«ng cô lµ ph¸p luËt vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Sè ®¹o luËt ban hµnh kh«ng Ýt nh­ng khi ¸p dông vµo cuéc sèng th× t¸c dông cña nã ch­a ®ñ m¹nh ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi v× kh©u kiÓm tra chÊp hµnh kÐm. Nh­ vËy, trong thêi gian tíi §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cÇn vËn ®éng triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ nh÷ng quan ®iÓm lý luËn cña triÕt häc M¸c - Lªnin ®Ó tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ trªn. phÇn IIi: mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p. 1 - NÒn kinh tÕ c¸c n­íc trªn thÕ giíi. ViÖt Nam n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ n¬i ®ang diÔn ra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ s«i næi nhÊt. Tõ thËp kû 60 trong khu vùc ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn víi tèc ®é thÇn kú nh­: Hµn Quèc, §µi Loan, Singapo, Hong Kong, Malaixia, Th¸i Lan... V× sao c¸c n­íc nµy ®· v­¬n lªn trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp míi ph¸t triÓn ë Ch©u ¸, cã nÒn s¶n xuÊt hµng xuÊt nhËp khÈu cao cÊp, hÖ thèng dÞch vô th­¬ng m¹i, tµi chÝnh, cã søc m¹nh trªn thÕ giíi?. Nh­ng nguyªn nh©n ®­a ®Õn sù thµnh c«ng cña hä lµ nh÷ng kinh nghiÖm theo t«i nghÜ chóng ta nªn tham kh¶o vµ häc tËp. * VÒ nguyªn nh©n kh¸ch quan. Sù thµnh c«ng cña c¸c n­íc NIC trong khu vùc ®Òu b¾t nguån tõ mét sè yÕu tè thÕ giíi. Singapo cã vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ vµ trÝnh trÞ chiÕn l­îc ë §«ng Nam ¸ nªn kh«ng ngõng ®­îc c¸c n­ãc t­ b¶n chñ nghÜa ñng hé vµ gióp ®ì. XÐt vÒ mäi khÝa c¹nh nh­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, qu©n sù hay s¶n xuÊt, vÒ ®Çu t­ t­ b¶n hay chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®oµ t¹o c¸n bé... Nãi chung c¸c n­íc ph­¬ng t©y, tr­íc hÕt lµ Mü NhËt. NÕu nh­ §µi Loan, Nam TriÒu Tiªn ®­îc h­ëng nhiÒu h¬n vÒ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña Mü vµ c¸c kho¶n båi th­êng cu¶ NhËt B¶n th× Singapo ®­îc h­ëng c¸c c¬ së qu©n sù cña Anh, sau khi Anh rót khái n­íc nµy vµo n¨m 1971. Sù bµnh tr­íng kinh tÕ NhËt B¶n xuèng khu vùc §«ng Nam ¸ còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña Singapo, ®Æc biÖt lµ ®èi víi sù thay ®æi c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cao cÊp dµnh cho xuÊt khÈu. * VÒ nguyªn nh©n chñ quan. YÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña n­íc ta lµ ë chç ChÝnh phñ ®· t¹o ra ®­îc mét m«i tr­êng kinh doanh bªn trong rÊt thuËn lîi ®Ó tõ ®ã tËn dông tíi møc tèi ®a c¸c c¬ héi kh¸ch quan vµ ®èi phã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ víi nh÷ng th¸ch thøc tõ bªn trong vµ bªn ngoµi. ChÝnh phñ ®· sím lùa chän, theo dâi hÖ thèng kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng ­u tiªn s¶n xuÊt dµnh cho xuÊt khÈu. Ngay tõ ®Çu, c¸c n­íc nµy ®· x¸c ®Þnh thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Hä coi thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n n­íc ngoµi vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi lµ yÕu tè then chèt. ChÝnh phñ sím sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Nguån nh©n v¨n trong n­íc dåi dµo, trÝ thøc cao, ë Singapo ChÝnh phñ lu«n lu«n ®éng viªn nh÷ng ng­êi lao ®éng häc tËp theo ng­êi NhËt. §Ó cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt, ph¸t huy tèi ®a ­u thÕ cña m×nh Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng qu¶n lý chÝnh s¸ch vÜ m« phï hîp. Ph¸t triÓn tßn diÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn lµ mét c«ng viÖc kh«ng ph¶i toµn lµ ®¬n gi¶n. Thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc ph¶i gi÷u vai trß chñ ®¹o ®Ó ®ång ho¸ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c theo ®Þnh h­ìng x· héi chñ nghÜa. Nhµ n­íc kh«ng nªn coi träng hay coi nhÑ bÊt cø mét thµnh phÇn kinh tÕ nµo v× mçi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã ­u ®iÓm cña nã, nÕu Nhµ n­íc ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c thµnh phÇn th× còng cã nghÜa lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt mét c¸ch tèi ®a. Trong thêi gian qua, Nhµ n­íc ®· ban hµnh nhiÒu bé luËt vµ ph¸p lÖnh trong ®ã cã nh÷ng luËt rÊt quan träng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ. Nh­ng nh×n chung, hÖ thèng ph¸p luËt ch­a ®Çy ®ñ, ch­a cã nh÷ng bé luËt. ®¹o luËt cã tÝnh chÊt x­¬ng sèng nh­ bé luËt h×nh sù, th­¬ng m¹i, lao ®éng, luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc, luËt hîp t¸c x·. Tr­íc m¾t, Nhµ n­íc cÇn ban hµnh sím c¸c bé luËt trªn, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. * VÒ chÝnh s¸ch tµi chÝnh. §Ó hç trî cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, nhµ n­íc nªn dïng mét sè phÇn thÝch ®¸ng ng©n s¸ch ®Ó ®Çu t­ cho x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®iÒu tra th¨m dß tµi nguyªn, x©y dùng c¸c khu chÕ xuÊt, c¸c vïng kinh tÕ míi cho c¸c ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin, dù b¸o thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Trong chÝnh s¸ch thuÕ cña n­íc ta hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt hîp lý, võa thÊt thu, võa lam thu (thuÕ chång lªn thuÕ), ch­a c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: ThuÕ lîi tøc ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh thÊp h¬n thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc. Ph­¬ng h­íng chung cña chóng ta lµ tiÕp tôc söa ®æi, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo h­íng më réng diÖn ®¸nh thuÕ, h¹ bít møc thuÕ, thu hÑp ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c møc thuÕ. Chóng ta ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ víi chiÕn l­îc h­íng ra xuÊt khÈu. Do ®ã cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc xuÊt khÈu kh«ng ph©n biÖt quèc doanh hay ngoµi quèc doanh. 2 - Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Ó n©ng cao sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Khi chóng ta nãi ®Õn ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi vµ môc tiªu chóng ta v­¬n tíi lµ d©n giÇu, n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh, th× râ rµng Nhµ n­íc ta ch­a thÓ tho¶ m·n víi nh÷ng g× ®· gÆt h¸i ®­îc mµ cßn cÇn ph¶i th­êng xuyªn hoµn thiÖn, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ. V× thÕ tr­íng m¾t §¶ng vµ Nhµ n­íc ta cÇn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: 2.1 TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, ®­a ho¹t ®éng kÕ ho¹ch vµ chiÒu s©u. Trong ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸, bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c dù b¸o kinh tÕ - x· héi vµ sö dông chiÕn l­îc ph¸t triÓn tæng thÓ nÒn kinh tÕ quèc d©n cÇn chó träng ®óng møc ®Õn viÖc sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu nh­ chèng bu«n lËu, cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ch­¬ng tr×nh vÒ huy ®éng vèn ®Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµnh m¹nh, c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ chèng thÊt thu thuÕ, cñng cè kû luËt tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c... Qua viÖc thù hiÖn chØ thÞ sè 406/TTG vÒ viÖc cÊm s¶n xuÊt bu«n b¸n vµ ®èt ph¸o næ, viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 36/CP vÒ b¶o ®¶m chËt tù an toµn giao th«ng ®« thÞ vµ nghÞ ®Þnh 87/CP cña chÝnh phñ cho thÊy nÕu nh­ cã mét ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®ång bé, kÕt hîp c¸c môc tiªu kinh tÕ víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi th× râ rµng sÏ thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt h¬n. 2.2 Sö dông réng r·i nh­ng cã ®Þnh h­íng râ rµng hÖ thèng c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ. VÒ nguyªn t¾c c¸c ®ßn b¶y kinh tÕ ®­îc sö dông ph¶i b¶o ®¶m b¸m s¸t vµ thùc hiÖn cho ®­îc c¶ hai môc tiªu c¬ b¶n: T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã, c¸c ®ßn b¶y kinh tÕ vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ, gi¸ c¶ ph¶i kÝch thÝch sù ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. CÇn kh¾c phôc nhËn thøc kh«ng ®óng vµ m¸y mãc vÒ sù b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c ®ßn b¶y kinh tÕ cã môc tiªu cÇn tËp chung lµ kh¾c phôc kinh tÕ ngÇm (ho¹t ®éng bu«n lËu, lµm hµng gi¶ , chèn thuÕ) h×nh thµnh ®ång bé thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n. C¸c ®ßn b¶y kinh tÕ cßn ph¶i h­íng vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ®Æc biÖt lµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, khuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p. 2.3 TËp chung nguån lùc ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc víi môc tiªu d©n giÇu n­íc m¹nh vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ph¶i ®­îc d­a trªn c¸c nÒn t¶ng së h÷u v÷ng ch¾c cña Nhµ n­íc, th«ng qua khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n, h¹n chÕ mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Tõ gãc ®ä qu¶n lý, Nhµ n­íc cÇn tËp chung vµo mÊy vÊn ®Ò sau, khi sö lý c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ho¹t ®éng ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc: + Tõng b­íc h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín cã søc m¹nh thùc sù ®ñ søc lµm nßng cèt vµ lµ chç dùa cho c¸c ngµnh, ®ñ søc c¹nh tranh ®Ó lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi t¸c víi n­íc ngoµi. + CÇn cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vÒ viÖc chèng ®éc quyÒn cña chÝnh hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, t¹o lËp m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ. + CÇn tæ chøc rót kinh nghiÖm viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thuéc kinh tÕ Nhµ n­íc ®Ó huy ®éng vèn vµ ®­a chóng vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 2.4 TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c lËp ph¸p cña nhµ n­íc trong ho¹t ®éng qu¶n lý kinh tÕ ®Ó võa b¶o ®¶m sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, võa gi÷ ®­îc trËt tù kû c­¬ng x· héi míi chñ ch­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, gi÷ ®­îc ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cÇn h­íng vµo mÊy vÊn ®Ò sau: + Ban hµnh, bæ xung, söa ®æi hÖ thèng luËt, hoµn thiÖn c¸c luång th«ng tin ng­îc chiÒu ®Ó kiÓm tra kiÓm so¸t sù thùc hiÖn ph¸p luËt cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi ngµnh kinh tÕ. + TiÕp tôc ban hµnh c¸c ®¹o luËt míi vÒ qu¶n lý kinh tÕ ®Ò hoµn thµnh bé luËt kinh tÕ hoµn chØnh vµ ®ång bé, cÇn söa ®æi bæ xung c¸c ®¹o luËt ®· ban hµnh, kh¾c phôc t×nh tr¹ng triÖt tiªu hiÖu lùc lÉn nhau khi ®­a vµo cuéc sèng. 2.5 §µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi. HiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ cao hay thÊp phô thuéc vµo chÝnh ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Võa qua chóng ta ®· tÝch cùc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vÒ c¸c kiÕn thøc khoa häc cña ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý Nhµ n­íc, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ lý luËn M¸c - Lªnin, ®­êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng nªn b­íc ®Çu ®· cã ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®æi míi. Nh­ng trong sè ®ã kh«ng Ýt ng­êi vÉn ch­a kh¾c phôc ®­îc lèi t­ duy, ph­¬ng thøc lµm viÖc, ®µo t¹o bæ xung nh­ng vÉn kÐm chÊt l­îng. kÕt luËn: Tõ thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi ë n­íc ta, chóng ta thÊy r»ng chñ nghÜa x· héi vµ thÞ tr­êng lµ ®iÒu cã thÓ dung hîp. §Ó cã ®­îc kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã sù l·nh ®¹o cña ®¶ng.Sau ®ã ph¶i cã mét hÖ thèng chÝnh trÞ phï hîp mµ h¹t nh©n cña nã lµ nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n.§­¬ng nhiªn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa mµ ®¶ng ta nªu ë ®©y kh«ng chØ lµ kinh tÕ mµ kinh tÕ. xÏ quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ,v¨n ho¸,x· héi vµ an ninh quèc phßng. Quan ®iÓm toµn diÖn trong ho¹t ®éng nh¹n thøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn vµo sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta lµ mét quyÕt ®Þnh s¸ng suèt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc.C¬ së lý luËn lµ mét ch©n lý ®· ®­îc chøng minh trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi.Bªn c¹nh ®ã,khi ¸p dông vµo viÖt nam l¹i ®­îc c¸c nhµ l·nh ®¹o n­íc ta xem xÐt,®¸nh gi¸ toµn diÖn kh¸ch quan.§Æt vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña ®Êt n­íc,tõ ®è cã chÝnh s¸ch ®æi míi vµ ph¸t triÓn phï hîp. Tõ khi ®æi míi,lÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ph¸t huy t¸c dông r¸t tÝch cùc.h¬n 10 n¨m qua,lÜnh vùc kinh tÕ cña n­íc ta ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh tùu to lín,kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh,x· héi æn ®Þnh vµ nh÷ng b­íc ®i lªn,®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn,trong lßng b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã lu©n chøa ®ùng nh÷ng khuyÕt tËt vµ nh÷ng khuyÕt tËt ®ã ®· biÓu hiÖn ra trong nÒn king tÕ ë n­íc ta.Nh­ng c¸c chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc lu©n ®­îc®Ò ra ®Ó kh¸c phôc nh÷ng khuyÕt tËt,h¹n chÕ mét c¸ch tèt nhÊt.§ång thêi ph­¬ng h­íng tiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn còng lu©n ®­îc ®Æt ra,t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­ãc trong t­¬ng lai. cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng v× nhËn thøc ®­îc quy luËt cña thÞ tr­êng vµ cã sù ®Þnh h­íng chñ nghÜa x· héi,cho nªn ®Êt n­íc ta ®· tr¸nh ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng tiªu cùc tån t¹i.Dï míi b¾t ®Çu vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ song kÕt qu¶ ®ã thËt quý gi¸,®¸ng khÝchlÖ.cho ®Õn h«m nay tuy cßn kh«ng Ýt ng­¬ig vÉn no ng¹i sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ng vÉn cã ®ñ lý lÏ,b»ng chøng ®Ó tin r»ng chñ nghÜa x· héi vµ kinh tÕ thÞ tr­êng lµ cã thÓ tån t¹i cïng ph¸t triÓn vµ ®· thùc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë n­íc ta. TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò diÔn xung quanh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt nam mét lÇn n÷a ®· chøng minh cho sù ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt cña §¶ng céng s¶n vµ ho¹t ®éng qu¶n lý, thùc hiÖn cña Nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam. trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt nam mµ em ®· tiÕp thu ®­îctrong qu¸ tr×nh häc tËp vµ tham kh¶o tµi liÖu. Tuy rÊt cè g¾ng vËn dông hiÓu biÕt vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy nh­ng còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh­ng thiÕu sãt vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ. RÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt cña Thµy vµ tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m tíi bµi tiÓu luËn nµy ®Ó em nhËn thÊy râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ cña m×nh ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n n÷a c¸c bµi tiÓu luËn s¾p tíi. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Thµy gi¸o PGS Vò Ngäc Pha ®· tËn t×nh h­êng d·n em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. tµi liÖu tham kh¶o 1. gi¸o tr×nh" triÕt häc M¸c - Lªnin" tËp 2. ( NXB chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi-1998). 2. gi¸o tr×nh" kinh tÕ trÝnh trÞ M¸c Lªnin" - tËp 2. (NXB gi¸o dôc Hµ Néi - 1998). 3. häc thuyÕt M¸c - Lªnin vµ thêi ®¹i. ( NXB sù thËt -1991) 4. VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong v¨n kiÖn §¹i héi 7 §¶ng céng s¶n ViÖt nam. Hái vµ ®¸p. ( NXB th«ng tin - v¨n ho¸ 1991). 5. T¹p chÝ TiÕt häc: + sè 3 th¸ng 6/ 1996. + sè 1, 2 n¨m 1998. 6. T¹p chÝ céng s¶n sè 3/ 1993, sè 1/1994, sè 1/ 1997. 7. T¹p chÝ kinh tÕ dù b¸o sè 2, 6/ 1993, sè 5/ 1997. 8. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 22/ 1993. ----------********---------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng quan điểm toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan