Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội

Mục lục LờI CảM ƠN 1 Mục lục 2 Các kí hiệu và chữ viết tắt 5 Lời nói đầu 6 mở đầu 8 Lý do chọn đề tài 8 Tổng quan tình hình nghiên cứu 9 Mục tiêu nghiên cứu 10 Câu hỏi nghiên cứu 10 Giả thuyết nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Đóng góp mới của luận văn 11 Giới thiệu cấu trúc của luận văn 13 Chương i: Lý luận cơ bản về chính sách, vai trò CNTT đối với công tác quản lý trong trường học ở việt nam và trên thế giới 14 1. Một số khái niệm 14 1.1. Chính sách 14 1.2. Quản lý và Quản lý giáo dục 14 1.2.1. Quản lý 14 1.2.2. Quản lý giáo dục 15 1.3. Hoạt động quản lý trong các nhà trường phổ thông cơ sở hiện nay 16 1.3.1. Công tác quản lý hoạt động nhà trường 16 1.3.1.1.Cơ cấu tổ chức của nhà trường 16 1.3.2. Công tác quản lý học sinh 19 1.3.2.1. Nội dung và đặc điểm của quá trình quản lý lớp học 20 1.4. Công nghệ thông tin 26 1.4.1. Công nghệ 26 1.4.2. Thông tin 30 1.4.2.1. Hệ thống thông tin 32 1.4.2.2. Hệ thống thông tin quản lý 34 1.5. Công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động của nhà trường 39 1.5.1. ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính 39 1.6. Vai trò công nghệ thông tin đối với quản lý ở Việt Nam và trên thế giới 40 Chương ii: thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường phổ thông cơ sở tại hà nội 43 2. Thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin ở Việt Nam 43 2.1. Tình hình phát triển CNTT ở nước ta 43 2.2. Mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp ứng dụng CNTT 45 2.3. Chính sách nhà nước về ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục ở Việt Nam 51 2.3.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT 51 2.3.2. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành 52 2.3.3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 52 2.3.4. Tổ chức thực hiện 55 2.3.5. Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về triển khai CNTT 58 2.3.5.1. Quan điểm và mục tiêu 58 2.3.5.2. Nội dung Chương trình 60 2.4. Thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục ở Việt Nam 63 2.4.1. ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục ở tiểu học 63 2.4.2. ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục Đại học 65 2.5. ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường THCS tại Hà Nội 67 2.5.1. Thực trạng về cơ sở hạ tầng 68 2.5.2. Thực trạng nhân lực khai thác CNTT trong các trường THCS 69 2.5.3. Việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong các trường 72 2.6. Các bất cập trong ứng dụng CNTT tại các trường THCS Hà Nội hiện nay 72 CHƯƠNG iii: MộT Số GIảI PHáP ứNG DụNG CÔNG NGHệ THÔNG TIN NÂNG CAO CHấT LƯợNG QUảN Lý TRONG CáC TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở TạI Hà NộI 78 3. Vị trí và vai trò của các trường trung học cơ sở trong giai đoạn phát triển hiện nay của nước ta 78 3.1. Kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong một số trường phổ thông cơ sở tại Việt Nam 79 3.1.1. Trường Trung học cơ sở Cát Linh Hà Nội 79 3.1.2. Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân Hà Nội 80 3.1.3. Trường Trung học cơ sở Ngôi sao thành phố Hồ Chí Minh 83 3.2. Các giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong các trường Trung học cơ sở tại Hà nội hiện nay 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về tài chính 88 3.2.2. Nhóm giải pháp về nhân lực 91 3.2.3. Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng và các ứng dụng CNTT 94 3.2.3.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin 94 3.2.3.2. Nhóm giải pháp về nội dung (Tin lực) 94 3.2.3.3. Công tác triển khai 96 Kết Luận và khuyến nghị 97 1. Kết luận 98 2. Khuyến nghị 100 Tài liệu tham khảo 102

doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ªn gi¶ng d¹y, hç trî HS häc tËp vµ hç trî ®æi míi tæ chøc qu¶n lý trong ®µo t¹o. Sè liÖu kh¶o s¸t cho thÊy c¸c tr­êng THCS ®· trang bÞ nhiÒu m¸y tÝnh d¹y tin häc cho HS, nh­ng l¹i thiÕu nhiÒu c«ng cô thiÕt bÞ hç trî Gi¸o viªn, HS thùc hiÖn t­ liÖu phôc vô gi¶ng d¹y häc tËp. ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng CNTT trong GD mét c¸ch ®óng møc phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc vµ nhu cÇu sö dông cña tõng ®¬n vÞ, trong tõng giai ®o¹n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®æi míi GD lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, yÕu tè then chèt vÉn lµ viÖc båi d­ìng cho tÊt c¶ Gi¸o viªn THCS sö dông CNTT trong gi¶ng d¹y” Tãm l¹i, víi thùc tÕ nh­ hiÖn nay, th× CNTT trong c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së cßn ë møc rÊt l¹c hËu vµ h¹n chÕ c¶ vÒ mÆt c¬ së h¹ tÇng CNTT , øng dông CNTT vµ nhËn thøc cña c¸c gi¸o viªn vÒ khai th¸c CNTT. KÕt luËn ch­¬ng II Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu t¹i ch­¬ng 2 luËn v¨n ®· ph©n tÝch lµm râ c¸c chñ ch­¬ng, ®­êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ øng dông CNTT trong qu¶n lý vµ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. LuËn v¨n ®· sö dông c¸c luËn cø tõ kÕt qu¶ cña viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ kÕt hîp víi pháng vÊn s©u c¸c chuyªn gia vµ tiÕn hµnh th¶o luËn nhãm ®Ó lµm râ vÊn ®Ò bÊt cËp hiÖn nay khi thùc hiÖn øng dông CNTT trong c¸c tr­êng THCS t¹i Hµ Néi lµ : C¬ së h¹ tÇng CNTT ch­a ®ång bé ThiÕu kinh phÝ ®Çu t­ vµ duy tr× ho¹t ®éng NhËn thøc cña gi¸o viªn vµ c¸c cÊp qu¶n lý ch­a tèt Tr×nh ®é cña gi¸o viªn vÒ tin häc vµ khai th¸c CNTT cßn thÊp C¸ch thøc thùc hiÖn ch­a khoa häc dÉn ®Õn kh«ng ®¹t hiÖu qu¶. C¸c bÊt cËp trªn còng chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó luËn v¨n cã nh÷ng ®ª xuÊt thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng chÝnh s¸ch øng dông CNTT trong ch­¬ng 3 CH¦¥NG iii: MéT Sè GI¶I PH¸P øNG DôNG C¤NG NGHÖ TH¤NG TIN N¢NG CAO CHÊT L¦îNG QU¶N Lý TRONG C¸C TR¦êNG TRUNG HäC C¥ Së T¹I Hµ NéI VÞ trÝ vµ vai trß cña c¸c tr­êng trung häc c¬ së trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay cña n­íc ta N­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ qu¶n lý theo h­íng thÞ tr­êng cã ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. ViÖc hßa nhËp víi thÕ giíi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp chÝnh lµ ch×a khãa ®· dÉn ®Õn thµnh c«ng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ngo¹i giao nh­ ngµy h«m nay. Møc sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, ®iÒu kiÖn häc tËp c¶ con em trong c¸c gia ®×nh cã nhiÒu chuyÓn biÕn nhÊt ®Þnh. HÖ thèng gi¸o dôc hiÖn nay ®­îc c¶ x· héi quan t©m ®Æc biÖt c¸c cÊp l·nh ®¹o §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· nhËn thøc ®­îc viÖc ch¨m lo cho gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Qua thùc tÕ chøng minh r»ng, mÆc dï hÖ thèng gi¸o dôc n­íc ta ®· ®ãng gãp lín cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, tuy nhiªn qua thùc tÕ sau hai n¨m héi nhËp hoµn toµn víi thÕ giíi, th× lùc l­îng lao ®éng cña n­íc ta ch­a thùc sù ®¸p øng ®­îc. Tr×nh ®é cña c¸c kü s­ cña n­íc ta cßn mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh so s¸nh víi c¸c n­íc trong khu vùc. §i t×m c©u tr¶ lêi cho bµi to¸n nµy, cã nh÷ng lêi gi¶i kh¸c nhau nh­ng chung quy l¹i lµ chÊt l­îng gi¸o dôc cña n­íc ta ch­a hîp chuÈn víi thÕ giíi. NÕu muèn chÊt l­îng t¹i cÊp ®¹i häc cã chÊt l­îng th× ph¶i ®¶m b¶o gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ®­îc ®Çu t­. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¸o dôc bËc phæ th«ng ®­îc nhµ n­íc tËp trung nhiÒu nguån lùc ®Ó c¶i tiÕn nh»m theo kÞp víi thÕ giíi. C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®· thÓ hiÖn râ chñ tr­¬ng cña §¶ng lµ ­u tiªn cho gi¸o dôc ®Æc biÖt gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së. Cã thÓ nãi, vÞ trÝ hiÖn t¹i cña gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së hiÖn nay ®ang ®­îc coi träng. Sù ¶nh h­ëng nµy kh«ng chØ giíi h¹n ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn mµ thÓ hiÖn ë hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tæ chøc x· héi, gia ®×nh vµ Doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ vµo viÖc më tr­êng, n©ng cÊp tr­êng häc, hîp t¸c ®µo t¹o víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc ®· ®a d¹ng h¬n, víi chÝnh s¸ch cëi më hiÖn nay hÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng gåm cã nhiÒu lo¹i h×nh nh­ c«ng lËp, b¸n c«ng, t­ thôc, d©n lËp, liªn doanh liªn kÕt. Nh÷ng yÕu tè thuËn lîi trªn ®ang t¹o ra mét m«I tr­êng gi¸o dôc ®­îc c¶i thiÖn vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc hiÖn nay. Kinh nghiÖm øng dông CNTT trong mét sè tr­êng phæ th«ng c¬ së t¹i ViÖt Nam Tr­êng Trung häc c¬ së C¸t Linh Hµ Néi Tr­êng THCS C¸t Linh lµ mét trong sè Ýt c¸c tr­êng ë Hµ Néi ®­a c«ng nghÖ th«ng tin vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng, tõ nh÷ng viÖc rÊt nhá nh­ göi kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Õn phô huynh vµ nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh s¸ng t¹o nh­ t¹o h×nh ¶nh trùc quan trong gi¶ng d¹y. §©y ®­îc coi lµ mét thÕ m¹nh ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña tr­êng trong hÖ thèng gi¸o dôc tiÓu häc cña Thñ ®«. HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng cho biÕt, ngay tõ nhiÒu n¨m tr­íc, khi phong trµo øng dông CNTT trong gi¶ng d¹y míi ®­îc khëi ph¸t, nhµ tr­êng ®· më c¸c líp d¹y tin häc cho gi¸o viªn t¹i tr­êng, göi gi¸o viªn theo häc c¸c líp c¬ b¶n vµ n©ng cao cña dù ¸n IMIH (øng dông CNTT trong c¸c tr­êng THCS ë Hµ Néi ). Cho ®Õn nay, 65% gi¸o viªn trong tr­êng ®· biÕt sö dông m¸y tÝnh ®Ó so¹n th¶o v¨n b¶n vµ khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng, 30% gi¸o viªn biÕt sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó so¹n gi¸o ¸n. 100% gi¸o viªn biÕt sö dông camera 3D, m¸y chiÕu h¾t, ®Çu VCD, catsette... ®Ó ®æi míi d¹y häc. HiÖn nhµ tr­êng ®ang thÝ ®iÓm sö dông phÇn mÒm qu¶n lý häc sinh trªn VCD, ®­a lªn website nhµ tr­êng ®Ó th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp cho phô huynh vµ th«ng qua website nµy ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c th«ng tin do phô huynh, häc sinh, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®ãng gãp nh»m ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng ®óng víi nhiÖm vô n¨m häc, phï hîp víi nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña phô huynh vµ häc sinh. C«ng nghÖ tiªn tiÕn cña m¸y vi tÝnh vµ m¸y Projector ®· trë thµnh c«ng cô t¹o ra h×nh ¶nh trùc quan sinh ®éng, thùc sù trë nªn quen thuéc vµ gãp phÇn rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc cña thÇy trß nhµ tr­êng. NhiÒu tr­êng häc kh«ng chØ cña Hµ Néi mµ trªn kh¾p c¶ n­íc ®· t×m ®Õn Tr­êng THCS C¸t Linh häc tËp c¸ch lµm ®éc ®¸o vµ hiÖu qu¶ nµy. N¨m häc nµy, tr­êng tiÕp tôc khai th¸c s©u h¬n n÷a søc m¹nh cña CNTT ®Ó cã ®­îc nh÷ng giê gi¶ng chÊt l­îng, høng thó nhÊt cho häc sinh, ®ång thêi qu¶n lý chÆt chÏ h¬n, thuËn lîi h¬n mäi ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng. NÕu nãi CNTT lµ mét b­íc ®i ®ét ph¸, th× ®éi ngò gi¸o viªn cña nhµ tr­êng, nh÷ng ng­êi sö dông c«ng nghÖ Êy chÝnh lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña tr­êng. §óng nh­ thÇy HiÖu tr­ëng nãi: ChÊt l­îng d¹y vµ häc cña tr­êng ®­îc gi÷ v÷ng trong suèt 15 n¨m qua vµ ngµy cµng chuyÓn biÕn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¶i kÓ ®Õn c«ng søc ®ãng gãp cña ®éi ngò nh÷ng nhµ gi¸o yªu nghÒ, mÕn trÎ Nhµ tr­êng lu«n khuyÕn khÝch häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng t­ duy, s¸ng t¹o trong c¸c giê häc, nhÊt lµ c¸c giê häc ®­îc gi¶ng d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö, Víi c¸c em, "mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui", ®­îc tiÕp nhËn nh÷ng bµi häc míi, kh¸m ph¸ ch©n trêi tri thøc réng lín trong lêi gi¶ng vµ nh÷ng có nhÊp "chuét" cña thÇy c«. Ngoµi th­ viÖn cña tr­êng, "gãc th­ viÖn" cßn ®­îc triÓn khai t¹i c¸c líp, mçi líp cã mét ng¨n s¸ch do häc sinh ®ãng gãp, líp tù tæ chøc cho m­în, ®äc rÊt ®Òu ®Æn. ThÇy hiÖu tr­ëng kh¼ng ®Þnh: Kh«ng ch¹y theo bÖnh thµnh tÝch nªn tõ nhiÒu n¨m nay, kÕt qu¶ d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng lu«n ®­îc gi÷ v÷ng vµ ngµy cµng v­¬n tíi chÊt l­îng toµn diÖn. N¨m häc nµy, thÇy vµ trß nhµ tr­êng sÏ nç lùc h¬n n÷a ®Ó ®i lªn víi sù hç trî ®¾c lùc cña CNTT vµ nh÷ng néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi. Tr­êng Trung häc c¬ së NghÜa T©n Hµ Néi Tr­êng THCS NghÜa T©n thuéc quËn cÇu giÊy ®· øng dông CNTT tõ n¨m 2005 trë l¹i ®©y. Cho ®Õn nay nhµ tr­êng ®· cã hÖ thèng CNTT t­¬ng ®èi hoµn chØnh bao gåm : HÖ thèng m¹ng néi bé cã m¸y chñ vµ m¹ng LAN ®¶m b¶o cho viÖc trao ®æi th«ng tin trong toµn tr­êng vµ kÕt néi c¸c th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tr¹m (tæng sè m¸y tÝnh hiÖn cã lµ 35 m¸y) Nhµ tr­êng ®· x©y dùng ®­îc trang Web riªng gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin cho gia ®×nh vµ nhµ tr­êng Trang bÞ hÖ thèng Camera cho toµn tr­êng ®¶m b¶o duy tr× nÒ nÕp häc ®­êng còng nh­ qu¶n lý häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng nhµ tr­êng ®­îc kiÓm sãat. §Çu t­ x©y dùng hai phßng m¸y gióp cho viÖc d¹y häc c¸c m«n sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ m¸y chiÕu, projector, tivi… Trang bÞ c¸c mµn h×nh Tivi t¹i c¸c phßng häc ®Ó sö dông cho viÖc d¹y häc Víi hÖ thèng CNTT nh­ vËy, nhµ tr­êng ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý häc sinh, d¹y häc vµ gi÷ liªn l¹c víi gia ®×nh. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña ®Ó tµi viÖc øng dông CNTT tËp trung vµo c¸c c«ng viÖc sau: N©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y: HiÖn nay tÊt c¶ c¸c m«n häc ngo¹i trõ m«n thÓ dôc cßn l¹i ®Òu ®­îc øng dông CNTT. C¸c gi¸o viªn ®· sö dông rÊt ®a d¹ng tÝnh n¨ng cña c«ng nghÖ th«ng tin cho viÖc gi¶ng bµi nh­ sñ dông c¸c phÇn mÒm trî gióp nh­ power point vµ c¸c phÇn mÒm kh¸c lµm phong phó bµi gi¶ng, häc sinh c¶m thÊy cuèn hót h¬n vµ hiÖu qu¶ n¾m b¾t kiÕn thøc trªn líp ®­îc; Hç trî cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ tr­êng sö dông CNTT trong viÖc qu¶n lý gi¸o viªn nh­ c¸c phÇn mÒm qu¶n lý nh©n sù, lËp kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. Qu¶n lý ®iÓm vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh, cung cÊp th«ng tin cho phô huynh häc sinh hµng quý. Qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch vµ c¸c óng dông kh¸c trong ho¹t ®éng chung cña nhµ tr­êng. §¶m b¶o an ninh an toµn vµ duy tr× quy ®Þnh C«ng t¸c an ninh an toµn trong nhµ tr­êng vµ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh còng ®­îc duy tr× th«ng qua hÖ thèng Camera ®­îc l¾p ®Æt t¹i c¸c phßng häc vµ c¸c khu vùc cña nhµ tr­êng. Ngoµi ý nghÜa vÒ mÆt ®¶m b¶o an ninh th× Camera còng gãp phÇn lµm thay ®æi ý thøc vµ quan niÖm cò l¹c hËu cña häc sinh vµ gi¸o viªn. C¸c hiÖn t­îng kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ néi quy ®· gi¶m ®¸ng kÓ tõ khi ®­a hÖ thèng Camera vµo ho¹t ®éng. Bµi häc kinh nghiÖm Cã rÊt nhiÒu tr­êng øng dông CNTT nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ ng­îc l¹i Tr­êng PTCS NghÜa T©n b»ng c¸ch lµm riªng cña m×nh ®· thùc hiÖn tèt vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ øng dông CNTT th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ kinh phÝ: Giai ®o¹n ®Çu khi thùc hiÖn nhµ tr­êng kh«ng cã kinh phÝ cho nªn ®· dµnh kinh phÝ mua nh÷ng m¸y tÝnh cò thanh lý tõ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ vµ doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých cho gi¸o viªn vµ häc sinh lµm quen dÇn. Giai ®o¹n sau, khi häc sinh vµ gi¸o viªn ®· quen víi viÖc sö dông m¸y tÝnh, nhµ tr­êng liªn hÖ víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc bªn ngoµi ®Ó nhËn hç trî vÒ m¸y tÝnh míi hoÆc kinh phÝ ®Çu t­. Qua c¸ch lµm nµy nhµ tr­êng ®· nhËn ®­îc hç trî cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt sù hç trî cña C«ng ty FPT víi gãi tµi trî toµn bé m¸y tÝnh míi cña nhµ tr­êng vµ m¸y chñ ®Ó cµi ®Æt m¹ng m¸y tÝnh néi bé. Ngoµi ra hµng n¨m nhµ tr­êng sö dông mét phÇn kinh phÝ ng©n s¸ch cña nhµ n­íc ®Ó chi cho ho¹t ®éng duy tr× vµ khai th¸c hÖ thèng CNTT. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh©n lùc Còng gièng nh­ c¸c tr­êng kh¸c, yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña viÖc øng dông CNTT lµ con ng­êi sö dông. NhËn thøc ®­îc viÖc nµy nhµ tr­êng ®· tËp trung vµo viÖc n©ng cao tr×nh ®é tin häc cña c¸c Gi¸o viªn trong tr­êng lµ viÖc lµm ®Çu tiªn. Hµng n¨m nhµ tr­êng tæ chøc cho c¸c gi¸o viªn häc thªm tin häc vµo dÞp hÌ víi thêi gian ba th¸ng ngoµi ra nhµ tr­êng tæ chøc c¸c buæi häp ®Ó lµm c«ng t¸c t­ t­ëng cho gi¸o viªn. Nhµ tr­êng ®Æt ra c¸c h×nh thøc thi ®ua khen th­ëng ®Ó ®éng viªn kÞp thêi c¸c gi¸o viªn cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é tin häc. §èi víi c¸c gi¸o viªn tuæi ®êi cao trªn 45 tuæi kh«ng cã kh¶ n¨ng häc tin häc, nhµ tr­êng kh«ng ®Æt ra chØ tiªu cô thÓ nh­ng khuyÕn khÝch hä cè g¾ng trong giíi h¹n cã thÓ. Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o gi¸o viªn, nhµ tr­êng ®· m¹nh d¹n tuyÓn hai chuyªn gia vÒ CNTT ®Ó gióp cho viÖc khai th¸c hÖ thèng cã hiÖu qu¶ vµ lµm c«ng t¸c hç trî gi¸o viªn thiÕt kÕ bµo gi¶ng, söa ch÷a kÞp thêi c¸c lçi kü thuËt vµ duy tu b¶o d­ìng ®Þnh kú. §©y lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt nh­ng nhµ n­íc ch­a cã sù hç trî thÓ hiÖn ë viÖc kh«ng cã chØ tiªu vµ biªn chÕ cho ®èi t­îng lao ®éng nµy. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tin lùc Khi x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng nhµ tr­êng còng gÆp ph¶i khã kh¨n nh­ lµm thÕ nµo ®Ó khai th¸c hÖ thèng CNTT, nh÷ng g× øng dông ®­îc vµ hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo ? Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nhµ tr­êng ®· ®Æt ra chØ tiªu cho c¸c gi¸o viªn viÖc øng dông CNTT trong gi¶ng d¹y. §èi víi mçi bé m«n nhµ tr­êng yªu cÇu c¸c ThÇy C« gi¸o tËp trung lµm mÉu nh÷ng bµi gi¶ng b»ng ®iÖn tö vµ c¸c gi¸o cô gi¶ng d¹y bæ trî sau ®ã tiÕn hµnh héi gi¶ng. Sau mçi lÇn nh­ vËy nhµ tr­êng tiÕn hµnh nh©n réng ®Ó tÊt c¶ c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Òu sö dông ®­îc. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng lu«n theo s¸t vµ khuyÕn khÝch c¸c ThÇy, C« øng dông CNTT ®Æc biÖt nhµ tr­êng x©y dùng mét phßng th­ viÖn ®Ó gióp cho c¸c ThÇy, C« gi¸o trao ®æi nghiÖp vô, häc hái thªm kinh nghiÖm vµ tÝch lòy kiÕn thøc gióp cho bµi gi¶ng thªm phong phó vµ ®¹t chÊt l­îng Tr­êng Trung häc c¬ së Ng«i sao thµnh phè Hå ChÝ Minh Sù bïng næ cña C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) nãi riªng vµ Khoa häc c«ng nghÖ nãi chung ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong ®êi sèng x· héi. Trong bèi c¶nh ®ã, nÕu muèn nÒn gi¸o dôc phæ th«ng ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cÊp thiÕt cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, nÕu muèn viÖc d¹y häc theo kÞp cuéc sèng, chóng ta nhÊt thiÕt ph¶i c¶i c¸ch ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng vËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i ph¸t huy m¹nh mÏ t­ duy s¸ng t¹o, kü n¨ng thùc hµnh vµ høng thó häc tËp cña häc sinh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o. VËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc ë tr­êng phæ th«ng, qua thùc tÕ cña tr­êng D©n lËp Ng«i Sao, ®· chøng minh ®Òu cã t¸c dông n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o râ rÖt. Quan ®iÓm chØ ®¹o: Tr­íc hÕt mäi gi¸o viªn ph¶i biÕt Tin häc. N¨m häc 2000-2001 chØ míi kªu gäi vµ tÝch cùc vËn ®éng. Sang n¨m 2001-2002, mét mÆt nhµ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ thêi gian cho tÊt c¶ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV) trong tr­êng cã thÓ häc Tin häc hiÖu qu¶; MÆt kh¸c, nhµ tr­êng nªu yªu cÇu b¾t buéc mäi ng­êi ph¶i øng dông CNTT vµo c«ng t¸c th× míi cã thÓ tiÕp tôc gi¶ng d¹y vµ lµm viÖc t¹i tr­êng. Cô thÓ, mçi tuÇn tr­êng ®Ó h¼n mét chiÒu thø B¶y cho gi¸o viªn, CBCNV häc Tin häc miÔn phÝ. ChØ trõ nh÷ng ai ®· sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, cßn tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ph¶i häc Tin häc. KÕt qu¶ ®Õn cuèi n¨m häc 2001-2002 hÇu nh­ ®· xãa ®­îc hiÖn t­îng mï Tin häc trong nhµ tr­êng. Ngµy 31/5/2002 tr­êng ®· tæ chøc thi kiÓm tra tr×nh ®é Tin häc cña gi¸o viªn, CBCNV. Sang n¨m häc 2002-2003, yªu cÇu cña tr­êng Ng«i Sao cµng n©ng cao h¬n. §ã lµ: tÊt c¶ gi¸o viªn, CBCNV ®Òu ph¶i dïng Tin häc trong c«ng t¸c cña m×nh. Cô thÓ: bé phËn v¨n phßng, gi¸o vô, gi¸m thÞ ph¶i dïng Tin häc trong viÖc qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý tµi chÝnh, hå s¬, sæ s¸ch... Gi¸o viªn ph¶i dïng Tin häc ®Ó lµm ®Ò kiÓm tra, ®Ò thi, lËp b¶ng ®iÓm, vµ cao h¬n n÷a lµ ph¶i dïng m¸y vi tÝnh vµ c¸c phÇn mÒm cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ giê d¹y (so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö)  vµ thùc hiÖn giê d¹y trªn líp víi sù hç trî tèi ®a cña c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ projector, camera, m¸y tÝnh, m¸y scan, ti vi, ®Çu m¸y, ®Çu ghi... §Çu n¨m häc 2004, khi yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn ph¶i biÕt so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ tr×nh diÔn giê d¹y mét c¸ch hiÖn ®¹i th× nhµ tr­êng ®· lËp vµ ®­a vµo sö dông 2 phßng nghe nh×n hiÖn ®¹i. §ång thêi nhµ tr­êng x©y dùng Th­ viÖn phßng nghe nh×n víi nhiÒu b¨ng, ®Üa, ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm, gi¸o ¸n ®iÖn tö cña gi¸o viªn c¸c bé m«n... Danh môc cña Th­ viÖn ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, ®­îc d¸n t¹i phßng gi¸o viªn vµ v¨n phßng cho mäi ng­êi dÔ dµng theo dâi, häc hái kinh nghiÖm ®Ó hoµn thiÖn bµi so¹n cña m×nh vÒ c¶ néi dung lÉn h×nh thøc. Tæ chøc huÊn luyÖn: Nhµ tr­êng ®· tæ chøc huÊn luyÖn cho mäi ng­êi c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, sö dông phÇn mÒm Power Point vµ mét sè phÇn mÒm kh¸c theo ®Æc tr­ng cña tõng bé m«n. H×nh thøc huÊn luyÖn kh¸ linh ®éng, tïy néi dung hoµn c¶nh mµ thay ®æi, cã lóc huÊn luyÖn cho ®«ng ®¶o tËp thÓ gi¸o viªn, cã lóc ph¶i t¸ch ra, huÊn luyÖn tõng tæ bé m«n, cã lóc l¹i tæ chøc kÌm cÆp riªng cho mét sè Ýt ng­êi. Tïy theo ®Æc tr­ng cña mçi bé m«n vµ kh¶ n¨ng cña tõng gi¸o viªn mµ nhÊn m¹nh h­íng dÉn c¸c néi dung kh¸c nhau cña CNTT, hoÆc c¸c tiÖn Ých kh¸c nhau cña c¸c thiÕt bÞ d¹y häc. KÕt qu¶ lµ phÇn lín gi¸o viªn ®· cã thÓ dïng Power Point kÕt hîp cïng nhiÒu phÇn mÒm kh¸c ®Ó tù so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö. NhiÒu gi¸o viªn ®· biÕt dïng camera quay phim m« t¶ bµi thÝ nghiÖm ®Ó chÌn vµo bµi gi¶ng lý thuyÕt trªn phßng Nghe nh×n, biÕt kÕt hîp sö dông m¸y tÝnh vµ camera cho nhiÒu nhãm häc sinh cïng lµm vµ cïng söa bµi tËp, tiÕt kiÖm thêi gian vµ huy ®éng ®­îc ®«ng ®¶o häc sinh tham gia x©y dùng bµi, biÕt scan vµ xö lý ¶nh tèt, biÕt vµo Internet t×m kiÕm th«ng tin, t¶i b¶n ®å, h×nh ¶nh, h×nh mÉu ®­a vµo minh häa trong bµi gi¶ng... Nhµ tr­êng ®· tæ chøc ®­îc phong trµo thi ®ua gi¶ng d¹y b»ng ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong phßng Nghe nh×n. Do vËy, tuy chuÈn bÞ cho mét tiÕt d¹y t¹i phßng Nghe nh×n tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc h¬n nh­ng gi¸o viªn ë tÊt c¶ c¸c bé m«n ®Òu h¨ng h¸i ®¨ng ký, nhÊt lµ c¸c  m«n: To¸n, Lý, Hãa, Sinh, V¨n, tiÕng Anh, Sö, §Þa. Thêi khãa biÓu ë 2 phßng Nghe nh×n th­êng dµy ®Æc 8 tiÕt/ngµy. KÕt qu¶ tõ ®Çu n¨m häc ®Õn gi÷a n¨m ®· cã 638 tiÕt d¹y b»ng ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi víi viÖc vËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i ë hÇu hÕt c¸c m«n häc, chØ trõ m«n Nh¹c, Häa vµ ThÓ dôc. M«n Gi¸o dôc c«ng d©n tuy khã vËn dông nh­ng b­íc ®Çu còng cã gi¸o viªn ®· so¹n ®­îc gi¸o ¸n ®iÖn tö ®Ó d¹y vÒ luËt giao th«ng cho häc sinh. TiÕt häc nµy ®· t¹o ®­îc høng thó vµ søc l«i cuèn m¹nh mÏ ®èi víi c¸c em. Trong thùc tÕ, viÖc d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i còng cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn b¹c. Cã m«n häc, cã bµi häc thuËn lîi, ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh­ng còng cã m«n häc, cã tiÕt häc khã kh¨n, ®¹t hiÖu qu¶ thÊp. Tuy nhiªn, nhµ tr­êng cø m¹nh d¹n ®Ó cho tÊt c¶ mäi ng­êi, mäi m«n häc tÝch cùc thùc hiÖn viÖc d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p nµy, cèt ®Ó gi¸o viªn thµnh th¹o, v­ît qua ®­îc nh÷ng e ng¹i ban ®Çu. Khi mäi ng­êi ®Òu ®· cã thùc tÕ trong gi¶ng d¹y, nhµ tr­êng míi tæ chøc rót kinh nghiÖm. N¨m 2003, Ttr­êng D©n lËp Ng«i Sao phèi hîp víi Phßng Gi¸o dôc Trung häc cña Së GD-§T TpHCM vµ Phßng GD-§T huyÖn B×nh Ch¸nh tæ chøc cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò "C¶i c¸ch ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng vËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i". Trong cuéc Héi th¶o nµy, gi¸o viªn tr­êng Ng«i Sao ®· tr×nh diÔn 12 tiÕt d¹y To¸n, Lý, Hãa, Sinh, V¨n vµ tiÕng Anh ë cÊp THCS cho h¬n 120 c¸n bé l·nh ®¹o, chuyªn viªn Phßng GD-§T, HiÖu tr­ëng, HiÖu phã, Tæ tr­ëng chuyªn m«n c¸c tr­êng THCS huyÖn B×nh Ch¸nh vµ h¬n 150 ®¹i biÓu cña c¸c tr­êng THPT toµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra, cßn cã c¸c Gi¸o s­, Gi¶ng viªn cña tr­êng §¹i häc S­ ph¹m TpHCM, §¹i häc S­ ph¹m §ång Th¸p, Cao ®¼ng S­ ph¹m TpHCM, B×nh D­¬ng, §ång Nai, Long An cïng tham dù. Sau khi dù c¸c tiÕt d¹y minh häa, c¸c ®¹i biÓu ®· nghe 3 b¸o c¸o khoa häc vÒ sù cÇn thiÕt cña c¶i c¸ch ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng vËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i, vÒ c¸ch so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ vÒ qu¸ tr×nh d¹y häc cã sö dông phÇn mÒm Power Point. Cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò nµy cã søc thuyÕt phôc m¹nh mÏ ®èi víi tÊt c¶ gi¸o viªn trong tr­êng vµ c¸c ®¹i biÓu tham dù. C¸c ®¹i biÓu tham dù ®· nhËn xÐt: "C¸c tiÕt d¹y minh häa sö dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i rÊt nhuÇn nhuyÔn, sinh ®éng, cã hiÖu qu¶ cao. NÕu tiÕt häc nµo gi¸o viªn còng sö dông nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh sÏ cã kÕt qu¶ tèt nhÊt". Tr­êng Ng«i Sao ®Æt vÊn ®Ò vËn dông CNTT trong d¹y häc lµ nh»m ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o. KÕt qu¶ thèng kª ®Çu n¨m häc toµn tr­êng chØ cã 443 häc sinh XuÊt s¾c, Giái vµ Kh¸, chiÕm tû lÖ 45.4%. §Õn cuèi häc kú I toµn tr­êng cã 666 häc sinh XuÊt s¾c, Giái vµ Kh¸, chiÕm tû lÖ 70.85%. NghÜa lµ sau mét häc kú phÊn ®Êu, tr­êng ®· cã thªm 223 häc sinh XuÊt s¾c, Giái vµ Kh¸, t¨ng h¬n gÊp r­ìi so víi ®Çu n¨m häc. Ng­îc l¹i, sè häc sinh yÕu kÐm cña th¸ng häc ®Çu tiªn lµ 232 em, chiÕm tû lÖ 23.7%, ®Õn cuèi häc kú rót xuèng chØ cßn 19 em, chiÕm tû lÖ 2.02%. Con sè nµy ®· ®¸nh dÊu sù nç lùc v­ît bËc trong häc tËp cña c¸c em häc sinh vµ còng ®¸nh dÊu quyÕt t©m to lín cña tÊt c¶ gi¸o viªn trong viÖc c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o. Trong ®ã, viÖc tÝch cùc vËn dông CNTT vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i, theo ®¸nh gi¸ cña chóng t«i, lµ nh©n tè cã t¸c ®éng quan träng nhÊt ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o cña nhµ tr­êng ë häc kú võa qua. Lý gi¶i kÕt qu¶ trªn cã thÓ thÊy lµ: Nh÷ng giê häc trong c¸c phßng Nghe nh×n víi rÊt nhiÒu h×nh ¶nh, ©m thanh minh häa ®Ñp m¾t, sinh ®éng ®· lµm cho häc sinh høng thó, say mª häc tËp. Cïng mét thêi l­îng nh­ nhau nh­ng sè l­îng kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¸c em thu nhËn ®­îc l¹i nhiÒu h¬n, cô thÓ, sinh ®éng, s©u s¾c vµ ch¾c ch¾n h¬n. Sè l­îng bµi tËp thùc hµnh cña c¸c em còng ®­îc rÌn luyÖn nhiÒu h¬n, thµnh thôc h¬n. HÇu nh­ tÊt c¶ c¸c giê häc ®­îc d¹y theo ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng cã mét häc sinh nµo tá ra ch¸n n¶n, l­êi biÕng häc tËp hoÆc häc víi t©m tr¹ng ®èi phã, thô ®éng, mµ ng­îc l¹i c¸c em ®Òu rÊt thÝch thó. Râ rµng häc tËp ®èi víi c¸c em ®· trë thµnh mét niÒm vui lín. DÜ nhiªn ®iÒu ®ã l¹i cã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®èi víi gi¸o viªn, lµm cho thÇy c« gi¸o cña tr­êng Ng«i Sao, trong thêi gian qua ®· thùc sù t×m thÊy niÒm vui trong nghÒ nghiÖp cña m×nh. HÇu nh­ mäi gi¸o viªn, tõ trÎ ®Õn giµ ®Òu ®ang cè g¾ng chiÕm lÜnh cho ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi b»ng viÖc tÝch cùc t×m hiÓu, vËn dông CNTT vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó d¹y häc C¸c gi¶i ph¸p øng dông C«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c tr­êng Trung häc c¬ së t¹i Hµ néi hiÖn nay Sù tiÖn lîi vµ ý nghÜa cña viÖc øng dông CNTT trong m«i tr­êng gi¸o dôc ®µo t¹o cÊp phæ th«ng c¬ së ë n­íc ta cho ®Õn nay ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh nh­ng vÊn ®Ò øng dông thùc tÕ th× gÆp nhiÒu khã kh¨n tõ nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy qua nhiÒu n¨m viÖc øng dông CNTT kh«ng hiÖu qu¶. Theo t¸c gi¶ viÖc cÇn thiÕt hiÖn nay lµ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c khã kh¨n hiÖn t¹i mµ tËp trung vµo bèn viÖc nhãm gi¶i ph¸p chÝnh ®ã lµ: - Gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh (Tµi lùc) - Gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò c«ng nghÖ (VËt lùc) - Gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò néi dung (Tin lùc ) - Gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò nh©n lùc (Nh©n lùc) Nhãm gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh HiÖn nay chñ tr­¬ng Nhµ n­íc ®· thÓ hiÖn sù quyÕt t©m b»ng viÖc ®Çu t­ cho øng dông CNTT trong c¸c tr­êng phæ th«ng tuy nhiªn xÐt vÒ yÕu tè tµi chÝnh th× víi møc chi nh­ hiÖn nay cña Nhµ n­íc cho c¸c tr­êng häc th× kh«ng ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Do vËy vÒ mÆt kinh phÝ lµ kh«ng ®ñ v× mçi tr­êng cÇn ph¶i x©y dùng theo c¸c yªu cÇu ®Æt ra nh­ sau: - C¬ së h¹ tÇng CNTT bao gåm hÖ thèng m¹ng, m¸y chñ, m¸y tr¹m, phßng khai th¸c, c¸c trang thiÕt bÞ phô trî - §µo t¹o: KÝnh phÝ chi cho ®µo t¹o - C¸c kho¶n chi cho mua s¨m vµ c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, truyÒn th«ng ®Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ sö dông CNTT Do vËy, nÕu c¸c nhµ tr­êng, c¸c cÊp qu¶n lý kh«ng tÝnh ®ñ sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc, v× v­íng vµo viÖc thiÕu kinh phÝ. - Nhµ n­íc cÇn giao cho c¸c tr­êng môc tiªu cô thÓ cña tõng n¨m häc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn øng dông CNTT. MÆc dï hµng n¨m ®­îc cÊp kinh phÝ theo møc ng©n s¸ch ®­îc duyÖt tuy nhiªn nhµ tr­êng cÇn cã sù ®ãng gãp thªm tõ c¸c nguån kh¸c tõ phÝa gia ®×nh, doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c. - HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng khi ®­îc giao c¸c môc tiªu cô thÓ cña n¨m häc sÏ ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o. ViÖc huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh tõ c¸c tæ chøc x· héi, gia ®×nh phô huynh häc sinh, doanh nghiÖp lµ hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §èi víi phô huynh häc sinh cÇn lµm c«ng t¸c t­ t­ëng tèt ®Ó gi¶i thÝch c¸c tiÖn Ých trong øng dông CNTT trong nhµ tr­êng theo h­íng : - N©ng cao chÊt l­îng vµ tr×nh ®é ®µo t¹o; - Trao ®æi th«ng tin hai chiÒu gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng hoÆc ng­îc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, th× khi ®Çu t­ vµo nhµ tr­êng hoÆc b»ng c¸c h×nh thøc tµi trî cho øng dông CNTT, doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých kinh doanh cña m×nh nh­ lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ s¶n phÈm vÝ dô c¸c nhµ tr­êng khi ®· x©y dùng ®­îc trang Web riªng th× viÖc sö dông, khai th¸c trang Web ®ã trong viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm lµ rÊt hiÖu qu¶. ViÖc nµy c¸c n­íc trong khu vùc ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. Khi nhµ tr­êng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vÒ ®µo t¹o th× sè l­îng ng­êi truy cËp th­êng xuyªn sÏ rÊt lín vµ nÕu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm cã h­íng ®Õn ng­êi tiªu dïng lµ c¸c phô huynh vµ häc sinh th× sÏ rÊt hiÖu qu¶ khi qu¶ng c¸o trªn c¸c trang web nµy v× vËy viÖc huy ®éng tõ doanh nghiÖp vµo ®Çu t­ cho nhµ tr­êng víi h×nh thøc hai bªn cïng cã lîi lµ viÖc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ngay. §Æc biÖt hiÖn nay, c¸c c«ng ty chuyªn vÒ t­ vÊn gi¸o dôc s½n sµng tham gia vµo viÖc x©y dùng vµ ®Çu t­ vµo c¸c tr­êng THCS t¹i Hµ néi, v× hä ®· nh×n thÊy ®­îc lîi Ých vµ c¬ héi qu¶ng b¸, n¾m th«ng tin kh¸ch hµng cña m×nh. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña t¸c gi¶, th× cã ®Õn 8 trªn 10 c«ng ty t­ vÊn du häc ®ang s½n sµng nhËn lêi ®Çu t­ cho nhµ tr­êng vÒ hÖ thèng th«ng tin, tin häc vµ c¬ së h¹ tÇng ®æi l¹i hä cÇn ®­îc sù b¶o ®¶m vÒ viÖc ®­îc qu¶ng c¸o trªn c¸c website cña nhµ tr­êng vµ sö dông mét phÇn th«ng tin vÒ gia ®×nh vµ t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh. C¸c tr­êng häc ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc tªn tuæi, nh­ Amstechdam hay Maricurie, lµ mét trong nh÷ng ®Þa chØ mµ c¸c doanh nghiÖp ®ang rÊt quan t©m. §Ó cñng cè thªm th«ng tin vÒ viÖc liÖu cã thÓ ¸p dông ®¹i trµ cho c¸c tr­êng trong thµnh phè ®­îc kh«ng? T¸c gi¶ ®· lÊy ý kiÕn tõ c¸c chuyªn gia vµ theo kÕt qu¶ tæng hîp th× cã 60% c¸c chuyªn gia ®ång ý lªn ¸p dông ®¹i trµ vµ 40% c¸c chuyªn gia cho r»ng nªn b¾t ®Çu tõ nh÷ng tr­êng cã uy tÝn vÒ chÊt l­îng ®µo t¹o trong thµnh phè tr­íc vµ sau ®ã sÏ ¸p dông ®¹i trµ. §èi víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nÕu ®µu t­ vµo nhµ tr­êng còng chÝnh lµ viÖc thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu mang tÝnh x· héi v× hiÖn nay gi¸o dôc lµ viÖc mµ c¶ x· héi quan t©m, cho nªn ¶nh h­ëng cña nã mang tÝnh lan táa nhanh nhÊt v× thÕ nÕu biÕt tËn dông m«i tr­êng nµy sÏ gióp cho c¸c tæ chøc x· héi ho¹t ®éng hiÖu qu¶. VÝ dô, tæ chøc phßng vµ chèng ma tóy ch¼ng h¹n nÕu biÕt phèi hîp víi nhµ tr­êng th× hiÖu qu¶ cña viÖc truyÒn th«ng lµ rÊt cao tuy nhiªn viÖc ®ãng gãp víi nhµ tr­êng còng chØ nªn duy tr× ë møc ®é mang tÝnh x· héi hãa §èi víi viÖc sö dông vµ cÊp ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c tr­êng cÇn cã c¸ch sö dông theo h­íng chän môc tiªu mòi nhän tr¸nh sö dông ®¹i trµ. Trong ph¹m vi mét tr­êng cÇn tËp trung gi¶i quyÕt døt ®iÓm tõng kh©u theo tõng n¨m. VÝ dô n¨m ®Çu tiªn tËp trung ®Çu t­ ng©n s¸ch mua sè l­îng m¸y tÝnh tèi thiÓu vµ kÌm theo ®ã lµ viÖc tiÕn hµnh ®µo t¹o nh©n lùc. N¨m thø hai cã thÓ nh©n réng h¬n phï hîp víi sè nh©n lùc cã kh¶ n¨ng sö dông CNTT. Trong ph¹m vi toµn thµnh phè cÇn chän ra c¸c tr­êng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn hiÖu qu¶ tèt ®Ó ¸p dông tr­íc qua ®ã Thµnh phè ®Çu t­ møc ng©n s¸ch phï hîp ®Ó lµm ®iÓm sau ®ã sÏ ®¸nh gi¸ vµ lµm nh©n réng ra. ¦u ®iÓm : Khi thùc hiÖn theo gi¶i ph¸p nµy nhµ tr­êng sÏ cã sù chñ ®éng trong viÖc huy ®én vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ®Çu t­ vµo hÖ thèng CNTT. ViÖc sö dông vèn ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc sÏ hiÖu qu¶ h¬n vµ t¹o ra nhiÒu nguån cung cÊp tµi chÝnh, gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay ®ã lµ thiÕu kinh phÝ vµ khã kh¨n trong huy ®éng vèn ho¹t ®éng Nh­îc ®iÓm : §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n nµy ®ßi hái Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ph¶I n¨ng ®éng ®iÒu nµy chØ phï hîp víi c¸c ThÇy,C« tuæi ®êi kh«ng qu¸ cao. Tãm l¹i vÉn ®Ò vèn ®Çu t­ cho x©y dùng h¹ tÇng CNTT trong nhµ tr­êng ®ang lµ vÊn ®Ò lín ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nh­ng nÕu thùc hiÖn theo c¸c h­íng gi¶i quyÕt ë trªn th× t¸c gi¶ tin r»ng c¸c nhµ tr­êng cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc vµ ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ nh©n lùc §Ó ®­îc hÖ thèng CNTT còng nh­ khai th¸c hiÖu qu¶ hÖ thèng CNTT vµo nhµ tr­êng th× vÊn ®Ò nh©n lùc cÇn ph¶i ®­îc quan t©m. C¸c chÝnh s¸ch ®­a ra ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè nh©n lùc. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu, mét trong nh÷ng v­íng m¾c cña viÖc thÊt b¹i khi ®­a CNTT vµo trong c¸c tr­êng häc kÓ c¶ cÊp ®¹i häc vµ c¸c cÊp phæ th«ng ®ã lµ c¸c chÝnh s¸ch khi ®­a ra ®Òu ch­a tÝnh ®Õn yÕu tè nh©n lùc. HÖ thèng CNTT hiÖn ®¹i cã thÓ mua ®­îc, nh­ng kh«ng cã con ng­êi ®ñ tr×nh ®é ®Ó khai th¸c, th× kh«ng thÓ thµnh c«ng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, hÇu hÕt c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së t¹i Hµ Néi chØ cã hai ®Õn 3 gi¸o viªn d¹y tin häc mét sè tr­êng gi¸o viªn d¹y tin häc thËm chÝ lµ c¸c gi¸o viªn d¹y c¸c m«n kh¸c ®­îc ®i häc cÊp tèc vÒ tin häc sau ®ã tham gia gi¶ng d¹y do vËy vÊn ®Ò nh©n lùc ®Ó khai th¸c CNTT kh«ng ®ñ vÒ l­îng, ch­a nãi ®Õn ®ñ vÒ chÊt. Theo biªn chÕ cña Nhµ n­íc hiÖn nay th× nhµ tr­êng kh«ng ®­îc tuyÓn c¸c chuyªn gia vÒ tin häc do vËy nhµ tr­êng gÆp khã kh¨n khi thùc hiÖn viÖc øng dông CNTT. C¸c lçi kü thuËt, duy tu b¶o d­ìng vµ ®Æc biÖt viÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ c¸c bµi gi¶ng hay t¹o ra c¸c phÇn mÒm øng dông trong nhµ tr­êng cÇn ph¶i cã c¸c chuyªn gia cã ®ñ tr×nh ®é trong lÜnh vùc CNTT ®Ó hç trî cho nhµ tr­êng. - Mét trong nh÷ng yÕu tè vÒ vÊn ®Ò nh©n lùc ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn CNTT ®ã lµ vÊn ®Ò nhËn thøc. NÕu nhËn thøc cña c¸c gi¸o viªn trong nhµ tr­êng kh«ng thay ®æi, th× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh©n lùc, kÌm theo vÊn ®Ò vÒ thay ®æi nhËn thøc, t¸c gi¶ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt h­íng gi¶i quyÕt nh­ sau: - §Ó t¨ng thªm nh©n lùc sö dông CNTT Nhµ n­íc cÇn ®­a c¸c tiªu chÝ b¾t buéc cho gi¸o viªn ph¶i ®¹t ®­îc vÒ tr×nh ®é CNTT. C¸c gi¸o viªn ph¶i tù thu xÕp thêi gian, kÕ ho¹ch ®Ó tham gia häc vÒ kiÕn thøc CNTT. Sè l­îng gi¸o viªn ®­îc ®µo t¹o vÒ CNTT t¨ng lªn sÏ lµ yÕu tè thuËn lîi ®Ó øng dông ®­îc CNTT trong nhµ tr­êng th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­ gi¶ng d¹y, qu¶n lý häc sinh, qu¶n lý chÊt l­îng, kÕt qu¶ ®µo t¹o. Trong c¸c øng dông vÒ CNTT, th× vai trß cña c¸c phÇn mÒm vµ tiÖn Ých cña chóng còng ®­îc ®¸nh gi¸ cao. Giao viªn cã thÓ sö dông c¸c phÇn mÒm ®Ó gi¶ng bµi… - Lµm thay ®æi nhËn thøc cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng phæ th«ng lµ mét trong nh÷ng viÖc cÇn ph¶i lµm khi muèn øng dông CNTT trong nhµ tr­êng. Tõ tr­íc tíi nay, c¸c thÇy, c« trong c¸c tr­êng THCS ®· quen víi m«i tr­êng vµ ph­¬ng ph¸p d¹y truyÒn thèng. V× vËy, khi ®­a CNTT vµo nhµ tr­êng cÇn ph¶i lµm thay ®æi nhËn thøc ng­êi thÇy tr­íc. C¸c tr­êng cÇn ph¶i lµm sao cho ®éi ngò gi¸o viªn hiÓu râ ý nghÜa vµ t¸c dông cña viÖc øng dông CNTT trong nhµ tr­êng, khi ®ã viÖc ¸p dông sÏ hiÖu qu¶ h¬n. Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, hÇu hÕt c¸c thÇy c« ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ viÖc øng dông CNTT trong nhµ tr­êng. ViÖc lµm hµng ngµy t¹i c¸c tr­êng hiÖn nay, chñ yÕu chØ sö dông m¸y tÝnh ®Ó ®¸nh v¨n b¶n, c«ng v¨n vµ tÝnh l­¬ng, ngµy c«ng lao ®éng lµ chÝnh. V× vËy c¸c thÇy c« gi¸o ch­a thÊy râ ®­îc Ých lîi cña viÖc øng dông CNTT. §Ó lµm thay ®æi nhËn thøc theo t¸c gi¶ ®Ò xuÊt mét sè viÖc cÇn lµm sau: - Nhµ n­íc nªn cho phÐp c¸c tr­êng ®­îc tuyÓn biªn chÕ nh©n lùc vÒ chuyªn gia CNTT ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc triÓn khai vµ øng dông CNTT; - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thèng nhÊt ban hµnh tiªu chuÈn gi¸o viªn theo yªu cÇu hiÖn nay vµ tiªu chÝ b¾t buéc ®ã lµ kiÕn thøc vÒ tin häc . NÕu c¸c gi¸o viªn kh«ng tù ®µo t¹o, häc hái n©ng cao c¸c kiÕn thøc vÒ tin häc dÉn ®Õn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh th× kh«ng ®­îc gi¶ng d¹y. NÕu lµm nghiªm vµ ®ång bé th× hiÖu qu¶ sÏ ®¹t ®­îc . §­a ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tin häc vµo ®ao t¹o cho gi¸o viªn ngay tõ trong tr­êng ®µo t¹o ®Ó ®¶m b¶o r»ng khi ra tr­êng gi¸o viªn ®· ®­îc ®µo t¹o ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc ngay viÖc øng dông CNTT cho c«ng viÖc cña m×nh. - Nhµ tr­êng cÇn triÓn khai phæ biÕn ®Õ c¸c gi¸o viªn qua c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña gi¸o viªn vÒ viÖc øng dông CNTT trong gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý häc sinh. C¸c h×nh thøc ¸p dông ®ª n©ng cao hoÆc thay ®æi nhËn thøc cã thÓ ¸p dông nh­ tæ chøc héi th¶o, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò…môc ®Ých cuèi cïng lµ lµm cho gi¸o viªn hiÓu râ h¬n ý nghÜa còng nh­ nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh vÒ viªc øng dông CNTT trong nhµ tr­êng. Thùc tÕ hiÖn nay còng nh­ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña t¸c gi¶ còng ph¶n ¸nh th«ng tin chÝnh x¸c r»ng cã h¬n 80 % gi¸o viªn thê ¬ víi viÖc øng dông CNTT trong nhµ tr­êng. -Tæ chøc huÊn luyÖn ®µo t¹o t¹i chç vµo thêi gian nghØ hÌ ®Ó toµn bé gi¸o viªn cã thÓ tham gia häc tin häc. Kinh phÝ häc nhµ tr­êng sÏ tù thu xÕp vµ giao cho c¸c gi¸o viªn c¸c chØ tiªu vÒ häc tin häc ®Ó gi¸o viªn biÕt ®­îc c¸c mèc phÊn ®Êu. §èi víi viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng, nhµ tr­êng nªn lµm theo h­íng lµm nhãm ®Ó cã thÓ häc hái lÉn nhau nh÷ng kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é tin häc cña gi¸o viªn. ¦u ®iÓm Khi thùc hiÖn ®­îc theo h­íng nµy sÏ t¹o cho gi¸o viªn ®éng c¬ thóc ®Èy ®Ó tham gia häc tin häc ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra. Lµm thay ®æi tËn gèc ý thøc ng¹i øng dông CNTT trong gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý trong nhµ tr­êng. Víi lîi thÕ cña Hµ Néi lµ trung t©m v¨n hãa cña c¶ n­íc, c¬ së h¹ tÇng vÒ CNTT hiÖn ®¹i cho nªn ngoµi viÖc ®µo t¹o huÊn luyÖn do c¸c tr­êng tæ chøc, gi¸o viªn cã thÓ tù häc ngoµi giê t¹i c¸c Trung t©m ®µo t¹o chuyªn vÒ tin häc do vËy cã thÓ rót ng¾n thêi gian ®µo t¹o. Khi nhµ n­íc ®­a ra c¸c tiªu chÝ b¾t buéc vÒ tr×nh ®é tin häc cña gi¸o viªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tr­êng thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn øng dông CNTT. Khi thùc hiÖn ®­îc biªn chÕ chuyªn gia tin häc, nhµ tr­êng sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc øng dông CNTT. H¬n n÷a chuyªn gia tin häc sÏ tham gia nhiÒu h¬n vµo viÖc hç trî cho gi¸o viªn vÒ thùc hiÖn CNTT nh­ thiÕt kÕ bµi gi¶ng, chuÈn bÞ vÒ kü thuËt cho c¸c giê lªn líp… Nh­îc ®iÓm Xö lý viÖc c¸c gi¸o viªn tuæi cao kh«ng cã kh¶ n¨ng häc thªm tin häc lµ kh«ng dÔ h¬n n÷a t¹o ra ¸p lùc lín cho gi¸o viªn trong viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö. Gi¸o viªn sÏ vÊt v¶ h¬n trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bµi gi¶ng vµ ®iÒu nµy t¹o ra t©m lý e ng¹i nÕu kh«ng cã chÕ tµi ®ñ m¹nh th× sÏ kh«ng duy tr× ®­îc l©u. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c øng dông CNTT §Ó triÓn khai ®­îc viÖc øng dông CNTT trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ tr­êng, nhµ tr­êng cÇn ph¶i cã c¬ së h¹ tÇng vÒ CNTT ®¶m b¶o bao gåm : Phßng häc; hÖ thèng m¹ng; m¸y chñ; m¸y tr¹m; camera; tivi… Thùc tÕ cho thÊy nÕu ®Çu t­ toµn bé c¬ së h¹ tÇng CNTT cho mét tr­êng th× vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc ®ã lµ kinh phÝ qu¸ lín. Do vËy nhµ tr­êng cÇn ph¶i thùc hiÖn theo tõng giai ®o¹n. 3.2.3.1. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng C«ng nghÖ th«ng tin - T¹o m¹ng néi bé theo hai c¸ch lµ m¹ng LAN vµ m¹ng mail néi bé. M¹ng nµy sÏ lµ kªnh trao ®æi th«ng tin hiÖu qu¶ mµ kh«ng tèn chi phÝ - X©y dùng c¸c trang WEB riªng cho tõng tr­êng. C¸c tr­êng tù ®­a thªm c¸c ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ th«ng tin lªn trang WEB cña m×nh qua ®ã sÏ lµ ®Çu mèi nhËn c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ chÊt l­îng ®µo t¹o. C¸c gia ®×nh cã thÓ nhËn th«ng tin th­êng xuyªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ häc tËp cña con em m×nh. Ngoµi ra, viÖc cã trang WEB riªng còng lµ c«ng cô ®Ó c¸c gi¸o viªn cã thÓ truy cËp nhiÒu th«ng tin trªn m¹ng kh¾p thÕ giíi ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vµ c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc truyÒn thèng. - L¾p thªm c¸c phßng m¸y cho häc sinh tham gia lµm quen víi m¸y tÝnh vµ häc tËp - N©ng cÊp ®­êng truyÒn vµ m¸y chñ cña tr­êng ®Ó t¨ng tèc ®é truy cËp 3.2.3.2. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ néi dung ( Tin lùc) ViÖc x©y dùng CNTT cho tõng tr­êng THCS cßn kh¸ nhiÒu v­íng m¾c bëi nguån kinh phÝ cña c¸c tr­êng cßn nhiÒu h¹n hÑp. ViÖc triÓn khai bµi b¶n víi ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng tõ m¸y chñ, c¸c m¸y tr¹m, hÖ thèng m¹ng, hÖ thèng phÇn mÒm tá ra kh¸ tèn kÐm cho tõng tr­êng. Kinh phÝ duy tr× c¶ hÖ thèng t¹i tr­êng còng kh«ng ph¶i lµ nhá. Mµ viÖc khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng m¸y chñ, m¸y tr¹m ®èi víi c¸c tr­êng THCS kh«ng ph¶I lóc nµo còng cÇn thiÕt. ViÖc ®Çu t­ nµy cßn g©y ra trïng lÆp gi÷a c¸c tr­êng. Cïng mét hÖ thèng cña tr­êng nµy cã thÓ phôc vô cho nhiÒu tr­êng nhá h¬n nh­ng c¸c tr­êng nhá vÉn ph¶i tù trang bÞ l¹i ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c cña m×nh, h¬n thÕ n÷a viÖc ®Çu t­ cho tõng tr­êng tù triÓn khai sÏ g©y ra thiÕu ®ång bé. Mçi tr­êng dïng mét phÇn mÒm kh¸c nhau ®Ó qu¶n lý, kh«ng t¹o ®­îc sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c tr­êng. Do vËy cÇn cã chÝnh s¸ch triÓn khai tËp trung t¹i mét ®¬n vÞ duy nhÊt cã thÓ lµ mét phßng ban cña Së Giao dôc- §µo t¹o, ®¬n vÞ ®Çu ngµnh gi¸o dôc thµnh phè, cã ®Çy ®ñ uy tÝn, tr¸ch nhiÖm, còng nh­ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn sau ®ã sö dông hÖ thèng cæng th«ng tin t¹o lËp hÖ thèng chÝnh c¸c tr­êng th«ng qua kÕt nèi Internet sÏ ®¨ng nhËp nh­ thµnh viªn riªng lÎ bªn trong hÖ thèng. Víi gi¶i ph¸p ®Çu t­ tËp trung nµy sÏ gi¶m chi phÝ cho tõng tr­êng ®ång thêi l¹i cã ®­îc mét néi dung chung cho c¸c tr­êng. - X©y dùng th­ viÖn ®iÖn tö cña tr­êng b»ng c¸ch më réng hÖ thèng t×m kiÕm tµi liÖu, ®äc tµi liÖu xuèng tËn c¸c cÊp, c¸c bé m«n, më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tr­êng kh¸c ®Ó gia t¨ng nguån th«ng tin phong phó h¬n. - §Çu t­ nh©n lùc, mét phÇn tµi chÝnh cho viÖc nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c ®å dïng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc, - Tæ chøc më c¸c líp ®µo t¹o sö dông CNTT nh»m ®æi míi chÊt l­îng d¹y häc cho c¸c tr­êng - Sö dông CNTT vµo kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc cña häc sinh - Tæ chøc huÊn luyÖn cho c¸c gi¸o viªn biÕt c¸ch sö dông c¸c phÇn mÒm tiÖn Ých ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh­ phÇn mÒm Power point, Excel, Microsoft word... - Liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp b­u chÝnh viÔn th«ng ®Ó cung cÊp th«ng tin häc tËp vµ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng cho phô huynh häc sinh qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng. 3.2.3.3. C«ng t¸c triÓn khai VÒ phÝa Bé gi¸o dôc ®µo t¹o cÇn cã h­íng dÉn chi tiÕt vÒ c¸c kho¶n môc, c¸c ®Çu c«ng viÖc cÇn lµm tr­íc, ban hµnh c¸c tiªu chuÈn cho gi¸o viªn THCS vÒ tr×nh ®é tin häc. §èi víi gi¸o viªn khi cßn ch­a ra tr­êng cÇn cã quy ®Þnh b¾t buéc vÒ tr×nh ®é tin häc. Nhµ n­íc nªn cho phÐp nhµ tr­êng ®­îc tuyÓn thªm c¸c chuyªn gia vÒ CNTT. VÒ phÝa Së gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ Néi cÇn nghiªn cøu theo ®Æc ®iÓm thùc tÕ t¹i c¸c tr­êng trong thµnh phè sau ®ã chän nh÷ng tr­êng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai ¸p dông tr­íc. CÇn cã nh÷ng chuyªn gia hç trî nhµ tr­êng ban ®Çu vµ cã sù kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn. §èi víi nhµ tr­êng khi thùc hiÖn øng dông CNTT cÇn xem xÐt ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ chän nh÷ng viÖc ®¬n gi¶n thùc hiÖn tr­íc sau ®ã sÏ nh©n réng ra toµn bé ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®µo t¹o trong tr­êng. Tæ chøc héi th¶o, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò cho gi¸o viªn ®Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ CNTT. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®éng viªn nh÷ng ng­êi thùc hiÖn tèt ®Ó lµm g­¬ng cho nh÷ng ng­êi sau. Tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç b»ng nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau vµ mêi c¸c chuyªn gia vÒ ®µo t¹o t¹i tr­êng. Sö dông thêi gian nghØ hÌ dµnh cho viÖc ®µo t¹o tin häc phæ cËp cho gi¸o viªn. Sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch hîp lý cã thÓ c¾t gi¶m møc chi cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó phôc vô cho viÖc ®µo t¹o vÒ tin häc. Tãm l¹i, øng dông CNTT trong tr­êng phæ th«ng c¬ së nãi chung vµ cho c¸c tr­êng Hµ Néi nãi riªng ®ang lµ viÖc cÇn ph¶i lµm ngay nÕu kh«ng muèn tôt hËu víi thÕ giíi. §Ó thùc hiÖn ®­îc hiÖu qu¶ viÖc øng dông CNTT trong c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së t¹i Hµ Néi, c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c nhµ gi¸o dôc cÇn quan t©m ®Õn viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n, h­íng dÉn thùc hiÖn phï hîp. Theo §Ò xuÊt cña t¸c gi¶ nªn tËp trung vµo bèn nhãm nguån lùc chÝnh gåm tµi lùc, vËt lùc, tin lùc, nh©n lùc. ViÖc vËn dông xoay quanh bèn nhãm gi¶i ph¸p nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc øng dông CNTT trong c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së t¹i Hµ Néi. KÕt luËn ch­¬ng III Trªn ®©y lµ mét sè chÝnh s¸ch b¾t buéc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ øng dông CNTT vµo qu¶n lý ë c¸c tr­êng THCS hiÖn nay. C¸c chÝnh s¸ch ®ã sÏ lµm cho qu¸ tr×nh qu¶n lý thªm hiÖu qu¶. MÆc dï vËy, ®ã còng chØ míi lµ nh÷ng ph¸c th¶o cÇn thiÕt nhÊt chung cho c¶ mét hÖ thèng, cho nªn khi øng dông vµo tõng tr­êng THCS hiÖn nay, cÇn ph¶i chó ý tíi néi lùc, ngo¹i lùc, nhu cÇu vµ môc ®Ých cña tõng tr­êng KÕt LuËn vµ khuyÕn nghÞ KÕt luËn Ngay tõ x­a, th«ng tin ®· ®ãng vai trß tæ chøc vµ ph¸t triÓn x· héi. BÊt cø céng ®ång nµo còng chØ cã thÓ tån t¹i b»ng c¸ch truyÒn tin, dï ®ã míi chØ lµ tiÕng nãi, tÝn hiÖu, h×nh ¶nh hay cö chØ. Ng­êi ta sím nhËn thøc ®­îc r»ng mét khi ®· n¾m ®­îc th«ng tin th× tøc lµ ®· cã thªm mét thø quyÒn lùc, gièng nh­ mét søc m¹nh vËt chÊt. Cã thÓ nãi, mäi thµnh tùu cña lÞch sö ®Òu phô thuéc vµo thùc tr¹ng cña c¸c dßng tin, còng nh­ phô thuéc vµo s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa. Ngoµi ra, qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi g¾n chÆt víi sù chuyÓn giao th«ng tin gi÷a c¸c thÕ hÖ, trong ®ã gi¸o dôc vµ ®µo t¹o gi÷ vai trß chñ yÕu. Trong thêi ®¹i ngµy nay, thêi ®¹i mµ khoa häc vµ c«ng nghÖ ngù trÞ trong tÊt c¶ ®êi sèng tÊt c¶ mäi ng­êi, th× th«ng tin-yÕu tè tiÕp sinh khÝ cho nã-gi÷ vai trß cùc kú träng yÕu. Tr­íc hÕt nã lµ nguån lùc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. Th«ng tin gi÷ vai trß hµng ®Çu cña sù ph¸t triÓn cña khoa häc, th«ng tin lµ c¬ së cña l·nh ®¹o vµ qu¶n lý. NhiÖm vô quan träng cña qu¶n lý lµ ra c¸c quyÕt ®Þnh. HiÖu qu¶ cña qu¶n lý phô thuéc vµo chÊt l­îng c¸c quyÕt ®Þnh cña ng­êi qu¶n lý. §ã lµ c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, khoa häc kÞp thêi vµ phï hîp víi thùc tiÔn kh¸ch quan, thÓ hiÖn sù am hiÓu vµ n¾m v÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh. ChÊt l­îng cña quyÕt ®Þnh phô thuéc vµo sù ®Çy ®ñ vµ chÊt l­îng cña c¸c th«ng tin, c¸c sè liÖu vµ d÷ kiÖn ®­îc cung cÊp. Cã thÓ nãi thùc chÊt cña qu¸ tr×nh qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin cña ng­êi l·nh ®¹o. Do ®ã, th«ng tin lµ yÕu tè quang träng nhÊt mµ thiÕu nã th× kh«ng thÓ cã bÊt kú qu¸ tr×nh qu¶n lý nµo trong hÖ thèng tæ chøc cña x· héi. Gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng x· héi nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn giao th«ng tin gi÷a c¸c thÕ hÖ. Do ®ã, gi¸o dôc lµ nh©n tè hµng ®Çu cña sù ph¸t triÓn. C¸c ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, häc tËp, tù ®µo t¹o ngoµi quan hÖ s­ ph¹m gi÷a thÇy vµ trß lu«n cÇn ®Õn c¸c kho tµi liÖu vµ phæ biÕn tri thøc cña th­ viÖn vµ trung t©m th«ng tin. HÖ thèng th«ng tin t¹o c¬ héi cho quÇn chóng tiÕp cËn c¸c c¬ së v¨n hãa vµ gi¸o dôc. Trong qu¶n lý gi¸o dôc, th«ng tin l¹i cµng gi÷ vai trß quan träng, nã kh«ng chØ cung cÊp nguån tµi liÖu vÒ tõng tæ chøc con ng­êi cho mét tËp thÓ mµ nã cßn cung cÊp tµi liÖu cho tõng c¸ thÓ ®Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ bëi th«ng tin th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt vµ nã ®Õn víi ng­êi sö dông tin mét c¸ch nhanh nhÊt qua s¶n phÈm cña CNTT. D­íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thÕ giíi ®ang tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi cùc kú s©u s¾c. Lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn víi nh÷ng b­íc tiÕn c¬ b¶n cña x· héi. Sù chuyÓn dÞch vÒ c«ng nghÖ kÐo theo sù chuyÓn dÞch vÒ c«ng nghÖ, mµ loµi ng­êi ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m giai ®o¹n thø nhÊt cña nÒn v¨n minh-giai ®o¹n cña nÒn s¶n xuÊt cña nÒn n«ng nghiÖp thñ c«ng. TiÕp ®Õn giai ®o¹n thø hai cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i lµ giai ®o¹n cña nÒn s¶n xuÊt c¬ khÝ. Ngµy nay, víi m¸y tÝnh ®iÖn tö, víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng, c¸c r« bèt th«ng minh, loµi ng­êi ®ang tiÕn tíi giai ®o¹n thø ba cña nÒn v¨n minh, ®©y lµ giai ®o¹n tin häc hãa. øng dông CNTT trong qu¶n lý gi¸o dôc chØ lµ míi b¾t ®Çu, cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vµ nhiÒu bÊt cËp còng nh­ ch­a ®ång bé ë c¸c tr­êng. H¬n n÷a, viÖc øng dông CNTT trong gi¸o dôc cßn diÔn ra lÎ tÎ ë mét sè vïng thµnh phè bëi ch­a ®­îc sù quan t©m thùc sù cña Nhµ n­íc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nhÊt lµ ch­a cã mét chÝnh s¸ch tháa d¸ng ®Ó c¸c tr­êng øng dông CNTT vµo qu¶n lý øng dông CNTT trong qu¶n lý gi¸o dôc cã thÓ coi lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong qu¶n lý bíi nã kh«ng chØ rót gän vÒ mÆt thêi gian vµ kh«ng gian gi÷a ng­êi qu¶n lý víi ®èi t­îng qu¶n lý còng nh­ ng­êi cÇn nhu cÇu th«ng tin vÒ ®èi t­îng qu¶n lý. H¬n thÕ n÷a, ngoµi tiÖn lîi cho ho¹t ®éng qu¶n lý gi¸o dôc cßn cã vai trß rÊt lín trong gi¸o dôc ®µo t¹o do vËy cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng mét chÝnh s¸ch ®Ó øng dông CNTT vµo qu¶n lý gi¸o dôc còng nh­ mäi mÆt cña gi¸o dôc trong c¸c tr­êng THCS. Trªn c¬ së c¸c nhËn thøc lý luËn kÕt qu¶ nghiªn cøu vai trß cña c«ng nghÖ th«ng tin ®Æc biÖt lµ vÒ chÝnh s¸ch hç trî ®Ó øng dông CNTT vµo qu¶n lý trong thêi gian qua trªn ph¹m vi c¶ n­íc vÒ mäi mÆt. LuËn v¨n ®· ®Ò xuÊt mét sè chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch ®¶m b¶o cho viÖc øng dông CNTT vµo qu¶n lý gi¸o dôc ë c¸c tr­êng THCS thµnh c«ng. Trong ®ã ®­a lªn hµng ®Çu vÒ vai trß cña chÝnh s¸ch lµ t¹o lËp c¸c ®iÒu kiÖn vµ huy ®éng c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch. KhuyÕn nghÞ ViÖc triÓn khai øng dông CNTT cho c¸c tr­êng THCS ®Ó n©ng cao t¸c dông cña qu¸ tr×nh qu¶n lý nh×n chung cßn nhiÒu v­íng m¾c: - Nguån kinh phÝ cña c¸c tr­êng ®­îc cÊp cßn kh¸ hÑp, viÖc triÓn khai bµi b¶n víi ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng tõ m¸y chñ, c¸c m¸y tr¹m, hÖ thèng m¹ng, hÖ thèng phÇn mÒm tá ra kh¸ tèn kÐm cho tõng tr­êng. Kinh phÝ duy tr× cho c¶ hÖ thèng t¹i tr­êng kh«ng ph¶i lµ nhá bªn c¹nh ®ã ®éi ngò gi¸o viªn còng nh­ c¸n bé tin häc ë c¸c tr­êng ch­a ®¶m b¶o vÒ tr×nh ®é. Do vËy, viÖc ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn c¸n bé tin häc ®ñ tr×nh ®é ®ñ kh¶ n¨ng vËn hµnh c¶ hÖ thèng khai th¸c tèt c¶ hÖ thèng lµ vÊn ®Ò nan gi¶i khi triÓn khai t¹i tõng tr­êng. NÕu thùc hiÖn kh«ng tèt cã thÓ dÉn ®Õn ®×nh trÖ toµn bé hÖ thèng vµ g©y nªn l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã. H¬n n÷a, viÖc ®Çu t­ cho tõng tr­êng tù triÓn khai cßn g©y ra thiÕu ®ång bé, mçi tr­êng dïng mét phÇn mÒm kh¸c nhau ®Ó qu¶n lý kh«ng t¹o ®­îc sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c tr­êng ®Ó h×nh thµnh mét hÖ thèng ®¸p øng ®ñ yªu cÇu cña ng­êi dïng. Tr­íc nh÷ng th¸ch thøc nh­ vËy cho thÊy, viÖc triÓn khai ®¬n lÎ thËt sù lµ kh«ng kh¶ thi thay vµo ®ã, chóng ta cã thÓ triÓn khai tËp trung vµo mét ®¬n vÞ duy nhÊt tõ ®ã sö dông hÖ thèng cæng th«ng tin ®Ó t¹o lËp hÖ thèng chÝnh råi c¸c tr­êng th«ng qua kÕt nèi mang internet sÏ ®¨ng nhËp nh­ lµ tõng thµnh viªn ®¬n lÎ trong hÖ thèng nh­ng vÉn t¹o ®­îc mét mèi thèng nhÊt chung trong toµn hÖ thèng. Khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn hÕt søc coi träng c¸c yÕu tè kh¶ thi cña chÝnh s¸ch lµm cho chÝnh s¸ch cã kh¶ n¨ng ®i vµo cuéc sèng. ChÝnh s¸ch ph¶i th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt, ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thêi gian còng nh­ ®èi t­îng t¸c ®éng. Khi chÝnh s¸ch ®· ®­îc ban hµnh cÇn tæ chøc phæ biÕn qu¸n triÖt, häc tËp ®Ó chÝnh s¸ch ®­îc thÊm nhuÇn tíi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng mµ nã t¸c ®éng. §èi víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®· ®­îc ®Ò xuÊt t¸c gi¶ cho r»ng cÇn ph¶i ®­îc ®­a vµo ch­¬ng tr×nh tËp huÊn, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cho nh÷ng ng­êi liªn ®íi chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh øng CNTT vµo qu¶n lý gi¸o dôc ở ViÖt Nam nãi chung vµ ë c¸c tr­êng THCS nãi riªng. Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt 1. §Æng Xu©n H¶i, §µo Phó Qu¶ng (2005), Bµi gi¶ng qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o-Tr­êng §¹i häc Quèc gia Hµ Néi , Hµ Néi. 2. Bé B­u chÝnh viÔn th«ng, ChØ thÞ sè 01/CT-BBCVT ngµy 28/7/2006 vÒ triÓn khai luËt CNTT. 3. Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng, ChØ thÞ sè 58/-CT/TW ngµy 17/1/2000 vÒ viÖc ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H. 4. Bé Gi¸o dôc vµ §µo T¹o, ChØ thÞ sè 29/2001/CT-BGDDT ngµy 30/7/2001 vÒ viÖc t¨ng c­êng gi¶ng d¹y vµ øng dông CNTT trong ngµnh gi¸o dôc, giai ®o¹n 2000-2005. 5. Bé Gi¸o dôc vµ §µo T¹o, Th«ng b¸o sè 9068/TB-BGDDT: KÕt luËn cña Phã Thñ T­íng, Bé Tr­ëng NguyÔn ThiÖn Nh©n t¹i buæi lµm viÖc víi côc CNTT ngµy 20/8/200. 6. §oµn Phan T©n, Th«ng tin häc- Gi¸o tr×nh dµnh cho sinh viªn nghµnh th«ng tin - th­ viÖn vµ qu¶n trÞ th«ng tin, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi 2001. 7. Vò Cao §µm, Nh©p m«n Khoa häc luËn-§Ò c­¬ng bµi gi¶ng cho Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cao häc, Chuyªn ngµnh X· héi häc vµ chÝnh s¸ch KH vµ KT, Hµ Néi 1995. 8. TS. §oµn ThÞ Thu Hµ, TS. NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn, Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý tËp I, II, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi 2002. 9. Thñ T­íng ChÝnh Phñ, QuyÕt ®Þnh sè 33/2002/Q§-TTg ngµy 08/02/2002 phª duyÖt KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng Internet ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005. 10. øng dông CNTT trong d¹y häc ë tr­êng phæ th«ng ë ViÖt Nam - 11. øng dông CNTT trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, TS. NguyÔn Kim Dung-ViÖn nghiªn cøu gi¸o dôc tr­êng §¹i häc s­ ph¹m thµnh phè HCM 12. CNTT vµ viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, GS. Hoµng KiÕm, Gi¸m ®èc trung t©m CNTT, §¹i häc Quèc gia TP HCM, 13. ThS. Mai Quang Huy (2007), Bµi gi¶ng Tæ chøc-Qu¶n lý tr­êng, líp vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc, Tr­êng §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi, Hµ Néi TiÕng Anh (English) 14. Hawkins, BL (1999), Distributed learning and institution restructing Educom review. 15. Agre, E (1999), Information technology in higher education, The Global Academic Village and Intelletual satandardization. The Horizon. §¹i häc quèc gia Hµ Néi Tr­êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ***** PhiÕu pháng vÊn Nh­ ¤ng (Bµ) ®· biÕt, hiÖn nay ngµnh gi¸o dôc ë n­íc ta ®ang ®­îc §¶ng, Nhµ n­íc vµ x· héi quan t©m nhiÒu. Chóng t«i thùc hiÖn §Ò tµi nghiªn cøu “X©y dùng chÝnh s¸ch øng dông CNTT nh»m n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý trong c¸c tr­êng trung häc s¬ së t¹i Hµ Néi ‘’, ®Ó gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña §Ò tµi, chóng t«i ®Ò nghÞ ¤ng (Bµ) tham gia trao ®æi vÒ vÊn ®Ò sau ®©y: ý kiÕn nµo ¤ng (Bµ) t¸n thµnh, xin ®¸nh dÊu X vµo « bªn c¹nh. Chóng t«i xin c¶m ¬n sù tham gia nhiÖt t×nh cña ¤ng (Bµ). C©u1: Xin ¤ng ( Bµ) cho biÕt ®«i ®iÒu vÒ b¶n th©n: C¬ quan (®¬n vÞ) c«ng t¸c …………………………………………. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: Trªn ®¹i häc §¹i häc Tham gia gi¶ng d¹y : Cã Kh«ng Tham gia vµo ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ tr­êng : Cã Kh«ng C©u 2: ¤ng (Bµ) cã ý kiÕn g× vÒ : ChÝnh s¸ch øng dông CNTT trong tr­êng phæ th«ng c¬ së hiÖn nay C¸c bÊt cËp ®ang gÆp ph¶i t¹i c¸c tr­êng PTCS khi øng dông CNTT C¸c nguyªn nh©n vÒ viÖc thÊt b¹i trong øng dông CNTT trong c¸c tr­êng PTCS C©u 3: ¤ng (Bµ) cã ý kiÕn g× vÒ : øng dông CNTT trong qu¶n lý häc sinh øng dông CNTT trong d¹y häc øng dông CNTT trong viÖc cung cÊp th«ng tin gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng C©u 4: ¤ng (Bµ) cã tham vÊn g× vÒ øng dông CNTT trong qu¶n lý gi¸o dôc ë giai ®o¹n hiÖn nay? vµ chÝnh s¸ch nµo ®Ó øng dông cã hiÖu qu¶? PhiÕu th¨m dß ý kiÕn Th«ng tin c¸ nh©n: Hä tªn: §¬n vÞ c«ng t¸c: Chøc vô: Xin ¤ng (Bµ) cho biÕt quan ®iÓm cña ¤ng (Bµ) vÒ mét sè vÊn ®Ò sau: C©u hái 1: Lµ phô huynh, ¤ng (Bµ) cã yªn t©m vÒ viÖc qu¶n lý cña nhµ tr­êng ®èi víi con em hiÖn nay hay kh«ng? Cã Kh«ng C©u hái 2: ¤ng (Bµ) cã muèn biÕt bµi gi¶ng ®èi víi con em m×nh sau mçi buæi häc ? Cã Kh«ng C©u hái 3: NÕu nhµ tr­êng ÷ng dông CNTT vµo qu¶n lý trong giai ®o¹n hiÖn nay, ¤ng (Bµ)thÊy thÕ nµo? Phï hîp Kh«ng phï hîp C©u hái 4: Theo ¤ng (Bµ), ChÝnh s¸ch øng dông CNTT trong c¸c tr­êng THCS hiÖn nay cÇn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò g× ? Huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÐ kh¸c nhau. §­a ra c¸c quy ®Þnh nh­ lµ chuÈn mùc vÒ tr×nh ®é tin häc cho gi¸o viªn Nhµ n­íc t¨ng ng©n s¸ch cho gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së. C©u hái 5: Nhµ ¤ng (Bµ) cã nèi m¹ng Internet kh«ng? Cã Kh«ng C©u hái 6 : ¤ng (Bµ) nghÜ g×, nÕu ngµy nµo còng cã thÓ biÕt chi tiÕt ho¹t ®éng cña con m×nh ë tr­êng qua m¹ng Internet?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng chính sách ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng quản lý trong các trường trung học sơ sở tại Hà Nội.doc
Luận văn liên quan