Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992

a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống PL + PL trong NN PQ là PL mang tính nhân văn, nhân đạo, p vụ con người, vì con người. + Tất cả các cơ quan NN, các nhân vien nhà nước đều phải tôn trọng PL, nghiêm chỉnh chấp hành PL, đặc mình dưới PL + Không ngừng mở rộng, bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, lợi ích của công dân + Thiết lập mqh trách nhiệm qua lại giữa công dân với NN và giữa NN với công dân + Đề cao vai trò của TA trong việc bảo vệ PL . Ngoài những đặc điểm có tính phổ biến nói trên về NN p quyền, quan điểm về NN p quyền VN có những đặc thù sau : + NN p quyền VN là NN của dân, do dân và vì dân + NN p quyền VN được XD trên nền tảng khối liên minh giữa g cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức +NN p quyền VN được XD dựa trên ng tắc : Quyền lực NN là thống nhất, có sự phan công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền LP, HP, TP + NN p quyền VN đặc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN theo định hướng XHCN

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4531 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XD nhà nước pháp quyền ở nước ta : Quan điểm của Đảng CSVN về XD PQ XHCN của dân, do dân và vìo dân đã được cụ thể hóa tại HP năm 1992 ( Điều 2) a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống PL + PL trong NN PQ là PL mang tính nhân văn, nhân đạo, p vụ con người, vì con người. + Tất cả các cơ quan NN, các nhân vien nhà nước đều phải tôn trọng PL, nghiêm chỉnh chấp hành PL, đặc mình dưới PL + Không ngừng mở rộng, bảo đảm và bảo vệ các quyền tự do, lợi ích của công dân + Thiết lập mqh trách nhiệm qua lại giữa công dân với NN và giữa NN với công dân + Đề cao vai trò của TA trong việc bảo vệ PL ... Ngoài những đặc điểm có tính phổ biến nói trên về NN p quyền, quan điểm về NN p quyền VN có những đặc thù sau : + NN p quyền VN là NN của dân, do dân và vì dân + NN p quyền VN được XD trên nền tảng khối liên minh giữa g cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức +NN p quyền VN được XD dựa trên ng tắc : Quyền lực NN là thống nhất, có sự phan công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền LP, HP, TP + NN p quyền VN đặc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN theo định hướng XHCN c. Bản chất nhân dân trong NN + NN PQ của dân : Nhân dân có quyền lập ra các cơ quan NN, nhan dân có quyền bầu ra các chức vụ đứng đầu NN, N dân có quyền bãi nhiệm các chức vụ dứng đàu các cơ quan NN, nếu vi phạm HP,PL và lợi ích của n dân . + NN PQ do dân : N dân trực tiếp tham gia vào qúa trình XD và tổ chức thực hiện PL... NN đảm bảo quyền dân chgủ của nh dân trong XD PL (dân biêt sdân bàn dân kiểm tra ...) + NN PQ vì dân :PL là để p vụ nh dân, cái gì có lợi cho dân thì làm hại cho dân thì tránh, mọi hoạt động của cơ quan NN và CBCC đều nhằm p vụ cho lợi ích của dân (Vì lợi ích của dân mà làm việc)… d, Để từng bước XD và hoàn thiện NN p quyền ở nước ta cần phải : + Kiên trì và vận dung sáng tạo những ng lý cơ bản của CN Mác- Lê nin, tư tưởng HCM, các quan điểm của đảng CSVN về XD và hoàn thiện NN CHXHCNVN + Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ ché thị trường có sự q lý của NN, theo định hướng XHCN nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho đời sống XH, đời sống NN +Hoàn thiện hệ thống PL về nội dung và hình thức, ưu tiên ban hành các Luật về Kt, về CC bộ máy NN, về quyền công dân... nhằm tạo ra một khung p lý lành mạnh cho mọi hoạt động của XH, NN và công dân . + Tăng cườngc ông tác t truyền phổ biến giáo dục PL nhằm nâng cao ý thức PL, lối ống tuâ thủ theo PL của mọi tầng lớp nh dân, đặc biệt đ với CB công chức . + Tổ chức tốt công tác thực hiện PL + Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc t hiện PL + Hoàn thiện hoạt động lập pháp và giám sát của QH, hoàn thiện bộ máy HC NN và các cơ quan tư pháp . + Mở rộng dân chủ, phát huy tính tích cực ch trị - XH của quầnchúng, thực hiện đầy đủ dân chủ ở cơ quan, tổ chức, cơ sở + Công khai hoá mọi lĩnh vực h động NN trừ những lính vực í mật quốc gia, bảo đảm quan điểm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân chủ” tạo ra môi trường phát triển KT, VH-XH, đảm bảo sự ổn định về ch trị, sự thống nhất về tư tưởng . Đây là những tiền đề có tính tiên quyết để XD NN P quyền VN XHCN .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXD nhà nước pháp quyền ở nước ta - Quan điểm của Đảng CSVN về XD PQ XHCN của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại HP năm 1992 ( Điều 2).doc
Luận văn liên quan