Xây dựng phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên

LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TIN HỌC XÂY DỰNG VÀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN4 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TIN HỌC XÂY DỰNG4 1. Quá trình hình thành và phát triển. 4 2. Các loại hàng hoá dịch vụ chủ yếu hiện tại Công ty đang kinh doanh. 6 2.1. Nhóm phần mềm quản lý hoạt động của doanh nghiệp xây dựng. 6 2.2. Nhóm phần mềm kỹ thuật xây dựng. 6 2.3. Nhóm phần mềm thiết kế cơ sở hạ tầng. 7 2.4. Nhóm phần mềm quản lý quy hoạch xây dựng. 7 2.5. Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng. 7 2.6. Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin. 7 2.7. Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế xây dựng. 7 3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 7 3.1. Ban giám đốc công ty. 8 3.2. Tổ chức hành chính. 9 3.3. Ban khoa học công nghệ. 10 3.4. XN phần mềm quản lý. 10 3.5. XN phần mềm tư vấn xây dựng. 10 3.6. XN Kinh doanh thiết bị tin học. 10 3.7. XN Tự động hóa và tư vấn xây dựng. 11 3.8. Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ. 11 3.8.1. Các hình thức đào tạo. 11 3.8.2. Các nội dung đào tạo. 12 3.9. Trung tâm tư vấn thẩm định dự án CNTT. 12 3.10. Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNTT. 13 4. Tình hình tin học hoá công tác quản lý của công ty. 13 II. BÁI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN15 1. Khái quát hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 15 1.1 Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 15 1.2 Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 17 1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 17 1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 18 2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên và lý do lựa chọn đề tài26 2.1. Thực trạng tin học hóa quản lý nguồn vốn dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên26 2.2. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu. 26 3. Chức năng của phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 27 3.1 Qui trình quản lý nguồn vốn đầu tư bằng phương pháp thủ công. 27 3.2. Chức năng đạt được của phần mềm quản lý nguồn vốn. 27 3.3. Những đối tượng chính được hưởng lợi từ phần mềm quản lý nguồn vốn đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 28 3.3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 28 3.3.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 28 3.3.3. Chủ đầu tư của dự án. 29 3.3.4. Nhân viên văn phòng. 29 3.3.5. Nhân viên kế toán, tài chính. 29 3.4 Phạm vi ứng dụng của đề tài29 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN30 1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý. 30 1.1 Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin. 30 1.2 Phân loại các hệ thống thông tin trong tổ chức. 31 1.3 Tầm quan trọng của hệ thống thông tin. 33 2. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 34 2.1 Nguyên nhân dẫn đến viêc phát triển một hệ thống thông tin mới34 2.2 Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin. 35 3. Phân tích hệ thống thông tin. 35 3.1 Các phương pháp thu thập thông tin. 35 3.2 Mã hóa dữ liệu. 35 3.3 Các công cụ mô hình hóa hệ thống thông tin. 36 4 Quy trình xây dựng phần mềm ứng dụng. 37 4.1 Đánh giá yêu cầu. 37 4.2 Phân tích chi tiết38 4.3 Thiết kế logic. 38 4.4 Đề xuất các phương án của giải pháp. 38 4.5 Thiết kế vật lý ngoài39 4.6 Triển khai kỹ thuật hệ thống. 39 4.7 Cài đặt và khai thác. 39 5. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 40 5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu logic đi từ các thông tin ra. 40 5.1.1 Xác định các đầu ra. 40 5.1.2 Xác định các tệp cần thiết cung cấp dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra. 41 5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa. 48 6. Khái quát về công cụ sử dụng để thực hiện đề tài50 6.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server50 6.2 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0. 51 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẨU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN52 1. Khái quát về bài toán quản lý. 52 1.1. Thực tế qui trình quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên52 1.2. Mục đích cần đạt được của phần mềm53 1.3. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra của phần mềm54 1.3.1. Thông tin đầu vào. 54 1.3.2. Thông tin đầu ra. 56 2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý vốn dự án đầu tư. 57 2.1Sơ đồ chức năng BFD của chương trình. 57 2.2. Sơ đồ luồng thông tin. 58 2.3. Sơ đồ ngữ cảnh của Quản lý nguồn vốn dự án dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 59 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) của hệ thống. 59 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) của hệ thống. 60 2.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống. 60 2.4.2. Sơ đồ phân rã xử lý mức 1. 61 3.Thiết kế cơ sở dữ liệu. 64 3.1 Mô hình quan hệ thực thể ERD65 3.2 Chuyển đổi quan hệ hai chiều trong mô hình thực thể ERD65 3.3 Một số bảng trong cơ sở dữ liệu quản lý nguồn vốn dự án đầu tư. 69 3.4 Mô hình quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. 76 4.Thiết kế giải thuật77 4.1. Khái niệm giải thuật77 4.2. Một số giải thuật điển hình. 78 4.2.1.Giải thuật đăng nhập chương trình. 78 4.2.2.Giải thuật thêm mới dữ liệu. 79 4.2.3.Giải thuật sửa đổi dữ liệu. 80 4.2.4.Giải thuật xóa bỏ dữ liệu. 81 4.2.5.Giải thuật tìm kiếm dữ liệu. 82 4.2.6.Giải thuật in báo cáo. 83 5.Thiết kế giao diện. 84 5.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện. 84 5.2. Một số giao diện điển hình. 85 5.2.1. Màn hình đăng nhập chương trình. 85 5.2.2. Màn hình thông tin chung tất cả các dự án. 86 5.2.3. Màn hình thông tin chung của một dự án. 87 5.2.4. Màn hình thông tin Vốn - Kế hoạch của một dự án. 88 5.2.5. Màn hình thông tin Đấu thầu của một dự án. 89 5.2.6. Màn hình thêm mới một dự án. 90 5.2.7. Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo địa bàn. 91 5.2.8. Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo ngành kinh tế92 5.2.9 Màn hình báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư theo thời gian. 93 5.2.10. Màn hình báo cáo theo dõi tình trạng dự án. 94 6. Cài đặt và triển khai hệ thống. 95 6.1. Yêu cầu phần mềm, phần cứng. 95 6.1.1.Yêu cầu phần mềm95 6.1.2. Yêu cầu phần cứng. 95 6.2. Tạo cơ sở dữ liệu quản lý vốn. 96 6.3. Phương hướng hoàn thiện và phát triển. 100 KẾT LUẬN102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO103 PHỤ LỤC104

doc172 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1607 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nu).Count - 1 Unload Frm.Controls(mMenu)(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load Frm.Controls(mMenu)(Index) End If With Frm.Controls(mMenu)(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuBaoCaoDong_DM(Frm As Form, mMenu As String, Tudien) Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To Frm.Controls(mMenu).Count - 1 Unload Frm.Controls(mMenu)(i) Next rs.Open "select * from Td_DanhMuc where BangTuDien'" & Tudien & "' and tree=1 and BangTuDien 'TinhTrang' and Bangtudien'NguonVon'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load Frm.Controls(mMenu)(Index) End If With Frm.Controls(mMenu)(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". Theo " & rs.Fields("TenTuDien").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". Theo " & rs.Fields("TenTuDien").Value End If .Tag = rs.Fields("BangTuDien").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next If Index 0 Then Load Frm.Controls(mMenu)(Index) End If With Frm.Controls(mMenu)(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". Kh«ng ph©n lo¹i" Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". Kh«ng ph©n lo¹i" End If .Tag = "KHONGPHANLOAI" .Visible = True End With End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuBaoCao_TongHopVon() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuTongHopVonCon.Count - 1 Unload mnuTongHopVonCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuTongHopVonCon(Index) End If With mnuTongHopVonCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Call XoaBangDuAn If BangTreeDuan "" Then gConn.Execute "if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[" & BangTreeDuan & "]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[" & BangTreeDuan & "]" End If SaveSetting "HienThiMenu", App.Path, "HienThiMenu", "Td_DiaPhuong" Dim rs As New ADODB.Recordset gSQL = "Select * From Sysobjects Where Xtype='U' And Name Like '_TMP%' Order by Name" rs.Open gSQL, gConn, adOpenKeyset, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 50 Then If FgMsgBox("Cã ®ång ý xãa c¸c b¶ng d÷ liÖu kh«ng cÇn thiÕt kh«ng?" & Chr(13) & " (NÕu ®ång ý th× ®ãng tÊt c¸c m¸y tr¹m kh¸c)", vbYesNo) = vbYes Then rs.Close Call DelTmp End If Else rs.Close end if Call SetFontTitleUnloadForm End End Sub Private Sub mnu_M05_Click() gLoaiBaoCao = "NguonVon" F_BaoCaoM5.Caption = "T×nh h×nh thùc hiÖn vèn theo thêi gian" F_BaoCaoM5.Show 1 End Sub Private Sub mnuBaocaoTongHop_Click() frmBaocaoTongHop.Show vbModal, Me End Sub Private Sub mnuBC_DauThau_Click() gLoaiBaoCao = "Dauthau" F_BaoCao.Caption = "B¸o c¸o theo dâi ®Êu thÇu" F_BaoCao.Show 1 End Sub Private Sub mnuBC_NangLuc_Click() gLoaiBaoCao = "NangLuc" F_BaoCao.Caption = "Theo dâi n¨ng lùc t¨ng thªm" F_BaoCao.Show 1 End Sub Private Sub mnuBC_SuatDauTu_Click() gLoaiBaoCao = "Suatdautu" F_BaoCao.Caption = "B¸o c¸o theo dâi suÊt ®Çu t­" F_BaoCao.Show 1 End Sub Private Sub mnuBC_TheoNganh_Click() gLoaiBaoCao = "THEONGANH" F_BaoCao.Caption = "Tæng hîp theo ngµnh" F_BaoCao.Show 1 End Sub Private Sub mnuBC_theoNhom_Click() gLoaiBaoCao = "THEONHOM" F_BaoCao.Caption = "Tæng hîp theo nhãm" F_BaoCao.Show 1 End Sub Private Sub mnuBosungvonCon_Click(Index As Integer) gCT_NV = "XD" TreeBaocao_ma = Me.mnuTongHopVonCon(Index).Tag Call KiemTra_TinhTrang(CLng(TreeBaocao_ma)) FrNamBaoCao.Show vbModal, Me End Sub Private Sub mnuCoCauVonCon_Click(Index As Integer) gLoaiBaoCao = "CoCauVon" TreeBaocao_ma = Me.mnuTongHopVonCon(Index).Tag Call KiemTra_TinhTrang(CLng(TreeBaocao_ma)) gLoaiBCPB = "Phanbo" frmLuaChon.Show vbModal, Me End Sub Private Sub mnuDanhMucCon_Click(Index As Integer) gsTableDM = "Td_" & Me.mnuDanhMucCon(Index).Tag gsFieldDM = "Ma" & Me.mnuDanhMucCon(Index).Tag gsFieldNameDM = "Ten" & Me.mnuDanhMucCon(Index).Tag sCaption = Mid(Me.mnuDanhMucCon(Index).Caption, 5) gLoadTD = "0" FrTuDien.Show vbModal End Sub Private Sub mnuDonDepDuLieu_Click() gSQL = "delete from PS_Nguonvon where manguonvon not in ( select manguonvon from Td_Nguonvon)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_KeHoachVon where manguonvon not in ( select manguonvon from Td_Nguonvon)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_DuToan where maduan not in ( select maduan from PS_DuAn)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_ThanhToan where maduan not in ( select maduan from PS_DuAn)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_ThucHien where maduan not in ( select maduan from PS_DuAn)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_TinhTrang where maduan not in ( select maduan from PS_DuAn)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from PS_KeHoachVon where maduan not in ( select maduan from PS_NguonVon)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from Ps_ThongTinKhac where maduan not in ( select maduan from PS_DuAn)" gConn.Execute gSQL gSQL = "delete from BackUpData " gConn.Execute gsql SgMsgBox "§· dän dÑp xong d÷ liÖu r¸c", vbOKOnly, "Th«ng b¸o" End Sub Private Sub mnuDonVi_Click() FrgTdDonVi.Show 1 End Sub Private Sub mnuDuAnHTCon_Click(Index As Integer) gCT_NV = "HT" TreeBaocao_ma = Me.mnuTongHopVonCon(Index).Tag Call KiemTra_TinhTrang(CLng(TreeBaocao_ma)) FrNamBaoCao.Show vbModal, Me End Sub Private Sub mnuHeThong_KetThuc_Click() Unload Me End End Sub Private Sub mnuKeHoachDAcon_Click(Index As Integer) gCT_NV = "Kehoach" TreeBaocao_ma = Me.mnuTongHopVonCon(Index).Tag FrKeHoachvon.Show vbModal, Me End Sub Private Sub mnuNhapKeHoachVon_Click() frmKeHoachVon.Show 1 End Sub Private Sub mnuPassword_Click() FrgChangePassword.Show 1 End Sub Private Sub mnuTheoDoiTT_Click() gLoaiBaoCao = "TinhTrang" F_BaoCaoM5.Caption = "B¸o c¸o theo t×nh tr¹ng dù ¸n" F_BaoCaoM5.Show 1 End Sub Private sub mnuTheoNguonVonCon_Click(Index As Integer) gsBang = "TD_Nguonvon" gsMa = "MaNguonVOn" gsTen = "TenNguonVOn" gBangCaption = "Nguån vèn" gTenCaption = "Nguån vèn" gLoaiBaoCao = "NguonVon" TreeBaocao_ma = Me.mnuTheoNguonVonCon(Index).Tag frmTest.Show 1 End Sub Private Sub mnuLogin_Click() FrLoginUser.Show vbModal If gUserID "ADMIN" Then Me.mnuPhanQuyen.Enabled = False Else Me.mnuPhanQuyen.Enabled = True End If End Sub Private Sub mnuPhanQuyen_Click() FrListUsers.Show vbModal End Sub Private Sub mnuTree_Click() FrChiTietTree.Show 1 End Sub Private Sub mnuTrogiup_Click() Dim sHelpFile As String sHelpFile = App.Path & "\Doc\QuanLyVon.chm" If Dir(sHelpFile) = vbNullString Then SgMsgBox "Kh«ng t×m thÊy tÖp h­íng dÉn sö dông", vbOKOnly, "Th«ng b¸o" Else Shell App.Path & "\Doc\hh.exe " & sHelpFile, vbMaximizedFocus End If End Sub Private Sub mnuUpdate_Click() Call SgUpdate End Sub Private Sub TaoMenuThamSo_Click(Index As Integer) Dim stam As String Dim stam1 As String 'Tªn biÕn Dim mKieuBien As String 'KiÓu biÕn Dim Vtri As Integer Dim i As Integer Dim rs As New ADODB.Recordset 'Dim mValue As Variant 'I = InStr(MDIFrMain.Caption, "th¸ng") Vtri = InStr(Me.TaoMenuThamSo(Index).Caption, ".") stam = Trim(Right(Me.TaoMenuThamSo(Index).Caption, Len(Me.TaoMenuThamSo(Index).Caption) - Vtri)) stam1 = GetTenThamSo(stam) mKieuBien = gStr gBienThamSo = stam1 Select Case UCase(stam1) Case UCase("gDonViTienTe") With frmNhapThamSo rs.Open "select * from TudienThamso where BienThamSo='" & stam1 & "'", gConn, adOpenKeyset, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then .txtDieuKien.Text = IIf(IsNull(rs.Fields("Value")), "VN§", rs.Fields("Value").Value) Else .txtDieuKien.Text = "VN§" End If rs.Close .Caption = "Thay ®æi tham sè : gDonViTienTe" .lblNhan = "§¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông:" .Show 1 End With Case UCase("gDonVi") With frmNhapThamSo rs.Open "select * from TudienThamso where BienThamSo='" & stam1 & "'", gConn, adOpenKeyset, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then .txtDieuKien.Text = IIf(IsNull(rs.Fields("Value")), "Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­", rs.Fields("Value").Value) Else .txtDieuKien.Text = "Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­" End If rs.Close .Caption = "Thay ®æi tham sè : gDonVi" .lblNhan = "Tªn ®¬n vÞ:" .Show 1 End With End Select End Sub Private Sub TgDuAn_DblClick() Dim NguoiSD As String gDuan_Id = IIf(IsNull(Me.TgDuAn.Columns("MaDuAn").Value), "", Me.TgDuAn.Columns("MaDuAn").Value) NguoiSD = Ma_NSD(gDuan_Id) If gUserID = NguoiSD Or FgQuyenUser(NguoiSD) = Q_TOANQUYEN Or Q_CHIDOC Then If gDuan_Id "" Then gLoai_FormDA = "Thongtin" FrDuan.Show 1 Else SgMsgBox "Ch­a chän dù ¸n cÇn xem th«ng tin chi tiÕt" End If Else SgMsgBox "Kh«ng cã quyÒn xem dù ¸n" End If End Sub Private Sub TgDuAn_FetchRowStyle(ByVal Split As Integer, Bookmark As Variant, ByVal RowStyle As TrueOleDBGrid70.StyleDisp) Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = Me.adoDuan.Recordset.Clone If rs.RecordCount > 1 Then rs.Bookmark = Bookmark End If If rs.Fields("Tinhtrang").Value = "" Or IsNull(rs.Fields("TinhTrang")) Then Else RowStyle = Me.TgDuAn.Styles(rs.Fields("Tinhtrang").Value) End If Set rs = Nothing End Sub Private Sub TgDuAn_FormatText(ByVal ColIndex As Integer, Value As Variant, Bookmark As Variant) Select Case ColIndex Case 3, 4, 5, 6, 7 Value = SetChamPhay(Value, True, True) End Select End Sub Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button) Dim NguoiSD As String gDuan_Id = IIf(IsNull(Me.TgDuAn.Columns("MaDuAn").Value), "", Me.TgDuAn.Columns("MaDuAn").Value) NguoiSD = Ma_NSD(gDuan_Id) Select Case Button.Index Case 1 'Thªm míi If FgQuyen(M_DULIEUPS) = Q_CHIDOC Or FgQuyen(M_DULIEUPS) = Q_KHONGTRUYCAP Then SgMsgBox "Kh«ng cã quyÒn thªm míi dù ¸n" Else gLoai_FormDA = "Themmoi" FrDuan.Show 1 Me.adoDuan.Refresh If Me.adoDuan.Recordset.RecordCount > 0 Then If gVitribanghi > 0 Then Me.adoDuan.Recordset.Move gVitribanghi - 1 End If End If End If Case 2 'Söa If gUserID = NguoiSD Or FgQuyenUser(NguoiSD) = Q_TOANQUYEN Then If gDuan_Id "" Then gVitribanghi = Me.adoDuan.Recordset.AbsolutePosition gLoai_FormDA = "Sua" FrDuan.Show 1 Me.adoDuan.Refresh If Me.adoDuan.Recordset.RecordCount > 0 Then Me.adoDuan.Recordset.Move gVitribanghi - 1 End If Else SgMsgBox "Ch­a chän dù ¸n cÇn söa" End If Else SgMsgBox "Kh«ng cã quyÒn söa dù ¸n cña ng­êi kh¸c !" End If Case 3 If gUserID = NguoiSD Or FgQuyenUser(NguoiSD) = Q_TOANQUYEN Then If gDuan_Id "" Then If FgMsgBox("Cã thùc sù muèn xo¸ dù ¸n " & IIf(IsNull(Me.TgDuAn.Columns("TenDuAn").Value), "", Me.TgDuAn.Columns("TenDuAn").Value) & " kh«ng?", vbNo) = vbYes Then gConn.Execute "delete from PS_DuAn where maduan='" & gDuan_Id & "'" Dim Banghi As Long Banghi = Me.adoDuan.Recordset.AbsolutePosition Me.adoDuan.Recordset.Delete Me.adoDuan.Refresh Me.TgDuAn.Refresh If Banghi <= Me.adoDuan.Recordset.RecordCount Then Me.adoDuan.Recordset.Move Banghi - 1 End If End If Else SgMsgBox "Ch­a chän dù ¸n cÇn xo¸" End If Else SgMsgBox "Kh«ng cã quyÒn xo¸ dù ¸n cña ng­êi kh¸c !" End If Case 4 If gUserID = NguoiSD Or FgQuyenUser(NguoiSD) = Q_TOANQUYEN Or FgQuyenUser(NguoiSD) = Q_CHIDOC Then If gDuan_Id "" Then gLoai_FormDA = "Thongtin" FrDuan.Show 1 Else SgMsgBox "Ch­a chän dù ¸n cÇn xem th«ng tin chi tiÕt" End If Else SgMsgBox "Kh«ng cã quyÒn xem dù ¸n cña ng­êi kh¸c !" End If Case 5 ' "T×m kiÕm" Case 6 ' "B¸o c¸o" gReportFileName = "rptTongHopDuAn" sFormular = "" sFormular = sFormular & "Donvi='" & gDonVi & "'" sFormular = sFormular & "~DonViTienTe='" & gDonViTienTe & "'" If Me.cboDonViTheoDoi.Text = "TÊt c¶" Then gSQL = "select TenDuAn, KhoiCong, KetThuc, TMDT, DuToan from " & gTmp_DuAn Else Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Open "select * from Td_DonVi where TenDonVi='" & Me.cboDonViTheoDoi.Text & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then gSQL = "select TenDuAn, KhoiCong, KetThuc, TMDT, DuToan from " & gTmp_DuAn & " where maduan in ( SELECT DISTINCT dbo.Ps_DuAn.MaDuAn FROM dbo.Ps_DuAn INNER JOIN dbo.Td_DonVi ON dbo.Ps_DuAn.MaDonVi = dbo.Td_DonVi.MaDonVi where ps_duan.madonvi='" & rs.Fields("MaDonVi").Value & "' ) " Else gSQL = "select TenDuAn, KhoiCong, KetThuc, TMDT, DuToan from " & gTmp_DuAn End If rs.Close End If 'gSQL = "select TenDuAn, KhoiCong, KetThuc, TMDT, KHVon, DuToan, THVon, TTVon from " & gTmp_DuAn & " order by Khoicong,Ketthuc " Set gRs = gConn.Execute(gSQL) ShowReport gReportFileName, gRs, sFormular Set gRs = Nothing Case 7 Unload Me End End Select End Sub Sub Nodechild(Bang As String, TenTruong As String, id As String) Dim sql As String Dim rs As New ADODB.Recordset Dim rs1 As New ADODB.Recordset Dim StrNode As String rs.Open "select " & TenTruong & " from " & Bang & " where parent='" & id & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then rs.MoveFirst While Not rs.EOF rs1.Open "select " & TenTruong & " from " & Bang & " where parent='" & rs.Fields(0).Value & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs1.RecordCount > 0 Then Call Nodechild(Bang, TenTruong, rs.Fields(0).Value) Else sqlchild = sqlchild & "'" & rs.Fields(0).Value & "'," End If rs.MoveNext rs1.Close Wend Else End If sqlchild = sqlchild & "'" & id & "'," End Sub Sub Node_Click(Node As Node) Dim BangTD As String Dim BangPS As String Dim TruongMa As String Dim TruongTen As String Dim cap As Integer Dim sql As String Dim gRs_DuAn As New ADODB.Recordset Dim Rs_Cap As New ADODB.Recordset Dim sqlDuAn As String Dim nodekey As Node Dim StrNode As String Dim id As String Dim Parent As String Dim Kiemtra As Boolean Kiemtra = True Dim Max As Integer Dim STT As String Dim KeyParent As String cap = 1 Dim KiemtraSTT As Boolean Dim Captree As Integer, SqlTree As String, sqlDA As String KiemtraSTT = False SqlTree = "SELECT max(STT) FROM dbo.Td_Tree_1 INNER JOIN dbo.Td_Tree_N ON dbo.Td_Tree_1.ID = dbo.Td_Tree_N.ID INNER JOIN dbo.Td_DanhMuc ON dbo.Td_Tree_N.BangTuDien = dbo.Td_DanhMuc.BangTuDien WHERE dbo.Td_Tree_1.CongViec = 'Tree' and Td_Tree_N.stt=" & cap & " and Td_Tree_N.Tree=1 and TD_Tree_1.ID=" & Captree Rs_Cap.Open SqlTree, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly Max = IIf(IsNull(Rs_Cap.Fields(0)), 1, Rs_Cap.Fields(0).Value) If Node.Key = "r" Then Lap: KiemtraSTT = False SqlTree = "SELECT dbo.Td_Tree_1.ID, dbo.Td_Tree_1.TenCay, dbo.Td_Tree_N.BangTuDien, dbo.Td_DanhMuc.TenTuDien, dbo.Td_DanhMuc.PhanCap, dbo.Td_DanhMuc.LoaiQuanHe, dbo.Td_Tree_N.Tree, dbo.Td_Tree_N.STT FROM dbo.Td_Tree_1 INNER JOIN dbo.Td_Tree_N ON dbo.Td_Tree_1.ID = dbo.Td_Tree_N.ID INNER JOIN dbo.Td_DanhMuc ON dbo.Td_Tree_N.BangTuDien = dbo.Td_DanhMuc.BangTuDien WHERE dbo.Td_Tree_1.CongViec = 'Tree' and Td_Tree_N.stt=" & cap & " and Td_Tree_N.Tree=1 and TD_Tree_1.ID=" & Captree rstree.Open SqlTree, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rstree.RecordCount > 0 Then rstree.MoveFirst cap = rstree.Fields("STT").Value BangTD = "Td_" & rstree.Fields("BangTuDien").Value BangPS = IIf(rstree.Fields("LoaiQuanhe").Value = 0, "Ps_" & rstree.Fields("BangTuDien").Value, "PS_DuAn") TruongMa = "Ma" & rstree.Fields("BangTuDien").Value TruongTen = "Ten" & rstree.Fields("BangTuDien").Value Parent = "0" KeyParent = "" sql = "select * from " & BangTD & " where parent='0' order by STT" RsNode.Open sql, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsNode.RecordCount > 0 Then RsNode.MoveFirst While Not RsNode.EOF ' KiÓm tra xem cã tån t¹i dù ¸n kh«ng sqlchild = "" If Node.Key "r" Then sqlDA = KiemTraNode1(Node, BangTD, TruongMa, RsNode.Fields(TruongMa), BangPS, gCapTree) Else sqlDA = "select * from " & BangPS & "," & BangTD & " where " & BangPS & "." & TruongMa & "=" & BangTD & "." & TruongMa & " and " & BangPS & "." & TruongMa & "='" & RsNode.Fields(TruongMa).Value & "'" End If RsDA.Open sqlDA, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsDA.RecordCount > 0 Then 'NÕu tån t¹i th× thªm node Me.TvDuLieu.Nodes.Add Node.Key, tvwChild, "Cap" & cap & "@" & Key & "@" & RsNode.Fields(TruongMa).Value & "@'" & RsNode.Fields("Parent").Value & "'", RsNode.Fields(TruongTen).Value, "Pic" & cap, "Open" Key = Key + 1 End If RsDA.Close RsNode.MoveNext Wend KiemtraSTT = True End If RsNode.Close Node.Expanded = True Else 'Th«ng tin node cuèi cïng If cap > Max Then sqlDA = KiemTraNode1(Node, BangTD, TruongMa, id, BangPS, gCapTree) gSQL_Duan = SQLDA_Last Else cap = cap + 1 rstree.Close GoTo Lap End If 'KÕt thóc End If rstree.Close 'HiÓn thÞ danh s¸ch dù ¸n If Node.Key = "r" Then gSQL_Duan = "SELECT PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, ThoiGianKhoiCong, ThoiGianKetThuc,UserID from PS_Duan" Call DuAn With Me.adoDuan .Password = gPSW .ConnectionString = gConn.ConnectionString .CommandType = adCmdText .RecordSource = "select * from " & gTmp_DuAn .Refresh End With Exit Sub Else StrNode = Node.Key Parent = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) id = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) cap = CInt(Mid(StrNode, 4)) If Node.Parent.Key "r" Then StrNode = Node.Parent.Key Else StrNode = Node.Key End If KeyParent = Node.Parent.Key SqlTree = "SELECT dbo.Td_Tree_1.ID, dbo.Td_Tree_1.TenCay, dbo.Td_Tree_N.BangTuDien,dbo.Td_DanhMuc.TenTuDien,dbo.Td_DanhMuc.PhanCap,dbo.Td_DanhMuc.LoaiQuanHe, dbo.Td_Tree_N.Tree, dbo.Td_Tree_N.STT FROM dbo.Td_Tree_1 INNER JOIN dbo.Td_Tree_N ON dbo.Td_Tree_1.ID = dbo.Td_Tree_N.ID INNER JOIN dbo.Td_DanhMuc ON dbo.Td_Tree_N.BangTuDien = dbo.Td_DanhMuc.BangTuDien WHERE dbo.Td_Tree_1.CongViec = 'Tree' and Td_Tree_N.stt=" & cap & " and Td_Tree_N.Tree=1 and TD_Tree_1.ID=" & Captree rstree.Open SqlTree, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rstree.RecordCount > 0 Then rstree.MoveFirst cap = rstree.Fields("STT").Value BangTD = "Td_" & rstree.Fields("BangTuDien").Value BangPS = IIf(rstree.Fields("LoaiQuanhe").Value = 0, "Ps_" & rstree.Fields("BangTuDien").Value, "PS_DuAn") TruongMa = "Ma" & rstree.Fields("BangTuDien").Value TruongTen = "Ten" & rstree.Fields("BangTuDien").Value sql = "select * from " & BangTD & " where parent='" & id & "' order by stt" RsNode.Open sql, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsNode.RecordCount > 0 Then RsNode.MoveFirst While Not RsNode.EOF ' KiÓm tra xem cã tån t¹i dù ¸n kh«ng sqlchild = "" sqlDA = KiemTraNode(Node, BangTD, TruongMa, RsNode.Fields(TruongMa), gCapTree) RsDA.Open sqlDA, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsDA.RecordCount > 0 Then 'NÕu tån t¹i dù ¸n th× thªm node SQLDA_Last = gSQL_Duan Me.TvDuLieu.Nodes.Add Node.Key, tvwChild, "Cap" & cap & "@" & Key & "@" & RsNode.Fields(TruongMa).Value & "@'" & RsNode.Fields("Parent").Value & "'", RsNode.Fields(TruongTen).Value, "Pic" & cap, "Open" Key = Key + 1 End If RsDA.Close RsNode.MoveNext Wend RsNode.Close rstree.Close Else rstree.Close RsNode.Close cap = cap + 1 GoTo Lap End If Node.Expanded = True End If End If Call DuAn With Me.adoDuan .Password = gPSW .ConnectionString = gConn.ConnectionString .CommandType = adCmdText .RecordSource = "select * from " & gTmp_DuAn .Refresh End With End Sub Sub TaoBangDuAn() 'Tao bang du an Call XoaBangDuAn Dim sql As String 'sql = "CREATE TABLE [dbo].[" & gTmp_DuAn & "] ([MaDuAn] [nvarchar] (15) NULL ,[TenDuAn] [nvarchar] (100) NULL ,[KhoiCong] [datetime] NULL ,[KetThuc] [datetime] NULL , UserID nvarchar (15),[TMDT] [float] NULL ,[KHVon] [float] NULL ,[DuToan] [float] NULL ,[THVon] [float] NULL ,[TTVon] [float] NULL,[TinhTrang] [nvarchar] (50) NULL ) ON [PRIMARY]" sql = "CREATE TABLE [dbo].[" & gTmp_DuAn & "] ([STT] [numeric](18, 0) IDENTITY (1, 1),[MaDuAn] [nvarchar] (15) NULL ,[TenDuAn] [nvarchar] (100) NULL ,[KhoiCong] [nvarchar] (7) NULL ,[KetThuc] [nvarchar] (7) NULL , UserID nvarchar (15),[TMDT] [float] NULL ,[DuToan] [float] NULL ,[TinhTrang] [nvarchar] (50) NULL ) ON [PRIMARY]" gConn.Execute sql End Sub Sub XoaBangDuAn() On Error GoTo thoat Dim sql As String sql = " if exists(select * from sysobjects where id=object_id(N'[dbo].[" & gTmp_DuAn & "]') and objectproperty(id,N'IsUserTable')=1) " sql = sql & vbCrLf & " drop table [dbo].[" & gTmp_DuAn & "]" gConn.Execute sql thoat: End Sub 'Sub DuAn(rs As ADODB.Recordset) Sub DuAn() 'On Error Resume Next gTmp_DuAn = FgBangTam 'Dïng lÖnh SQL TaoBangDuAn If gSQL_Duan "" Then gSQL = "Insert Into " & gTmp_DuAn & "(MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TMDT,UserID) " & gSQL_Duan gConn.Execute gSQL gSQL = "Update " & gTmp_DuAn & " Set " & _ " DuToan= isnull((SELECT sum(SoTien) FROM dbo.Td_DuToan INNER JOIN dbo.Ps_DuToan ON dbo.Td_DuToan.MaDuToan = dbo.Ps_DuToan.MaDuToan WHERE (dbo.Td_DuToan.Parent = '0' and PS_DuToan.MaDuAn= " & gTmp_DuAn & ".MaDuAn)),0)," & _ "Tinhtrang = (SELECT Top 1 MaTinhTrang FROM dbo.Ps_TinhTrang WHERE (Ps_TinhTrang.MaDuAn = " & gTmp_DuAn & ".MaDuAn) ORDER BY NgayBatDau Desc) " gConn.Execute gSQL End If Exit Sub End Sub Function TinhTrangDuAn(MaDA As String) As String Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Open "SELECT NgayBatDau, MaTinhTrang FROM dbo.Ps_TinhTrang WHERE (MaDuAn = '" & MaDA & "') AND (NgayBatDau = (SELECT MAX(ngaybatdau) FROM PS_TinhTrang WHERE maduan = '" & MaDA & "'))", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then TinhTrangDuAn = IIf(IsNull(rs.Fields(1)), "", rs.Fields(1).Value) Else TinhTrangDuAn = "" End If End Function Public Sub LoadMenuBaoCao_TinhTrang() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuTinhTrangCon.Count - 1 Unload mnuTinhTrangCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuTinhTrangCon(Index) End If With mnuTinhTrangCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuBaoCao_Thuchien() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuLuyKeThucHienCon.Count - 1 Unload mnuLuyKeThucHienCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuLuyKeThucHienCon(Index) End If With mnuLuyKeThucHienCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuBaoCao_ThuchienVon() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuThuchienVonCon.Count - 1 Unload mnuThuchienVonCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuThuchienVonCon(Index) End If With mnuThuchienVonCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuTH_VonDT() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuTH_VonDTCon.Count - 1 Unload mnuTH_VonDTCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuTH_VonDTCon(Index) End If With mnuTH_VonDTCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuKehoachVon_DU() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuKehoachVonDUCon.Count - 1 Unload mnuKehoachVonDUCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuKehoachVonDUCon(Index) End If With mnuKehoachVonDUCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuBoSungVon() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuBosungvonCon.Count - 1 Unload mnuBosungvonCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuBosungvonCon(Index) End If With mnuBosungvonCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuDAHT() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuDuAnHTCon.Count - 1 Unload mnuDuAnHTCon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuDuAnHTCon(Index) End If With mnuDuAnHTCon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Public Sub LoadMenuDA_KeHoach() Dim i As Long Dim Index As Long Dim rs As New ADODB.Recordset For i = 1 To FrTreeData.mnuKeHoachDAcon.Count - 1 Unload mnuKeHoachDAcon(i) Next rs.Open "select * from Td_Tree_1 where Congviec='BaoCao' order by TenCay", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then For i = 1 To rs.RecordCount If Index 0 Then Load mnuKeHoachDAcon(Index) End If With mnuKeHoachDAcon(Index) If i < 10 Then .Caption = "&" & i & ". " & rs.Fields("TenCay").Value Else .Caption = "&" & Chr(55 + i) & ". " & rs.Fields("TenCay").Value End If .Tag = rs.Fields("ID").Value .Visible = True End With Index = Index + 1 rs.MoveNext Next End If rs.Close End Sub Function KiemTraNode2(node1 As Node, Bang As String, Truong As String, Id1 As String, bangps1 As String, Captree As Integer) As String Dim sqlDK As String Dim sqlDL As String Dim sqlDL1 As String Dim SqlFrom As String Dim sqlFrom1 As String Dim sqlDA As String Dim nodekey As Node Dim bangold As String Dim BangPSold As String, StrNode As String, Parent As String Dim CapOld As Integer Dim cap As Integer, id As String, SqlTree As String Dim BangPS As String, BangTD As String, TruongMa As String, TruongTen As String bangold = "" BangPSold = "" CapOld = 0 Set nodekey = node1 sqlDL = " " sqlDK = " " SqlFrom = " from PS_DuAn," sqlDA = "select * " gSQL_Duan = "SELECT distinct Ps_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, ThoiGianKhoiCong, ThoiGianKetThuc,UserID " SQLDA_Last = "SELECT distinct ps_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, ThoiGianKhoiCong, ThoiGianKetThuc,UserID " While Not nodekey.Key = "r" StrNode = nodekey.Key Parent = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) id = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) cap = CInt(Mid(StrNode, 4)) SqlTree = "SELECT dbo.Td_Tree_1.ID, dbo.Td_Tree_1.TenCay, dbo.Td_Tree_N.BangTuDien, dbo.Td_DanhMuc.TenTuDien, dbo.Td_DanhMuc.PhanCap, dbo.Td_DanhMuc.LoaiQuanHe, dbo.Td_Tree_N.Tree, dbo.Td_Tree_N.STT FROM dbo.Td_Tree_1 INNER JOIN dbo.Td_Tree_N ON dbo.Td_Tree_1.ID = dbo.Td_Tree_N.ID INNER JOIN dbo.Td_DanhMuc ON dbo.Td_Tree_N.BangTuDien = dbo.Td_DanhMuc.BangTuDien WHERE dbo.Td_Tree_1.CongViec = 'Tree' and Td_Tree_N.stt=" & cap & " and Td_Tree_N.Tree=1 and TD_Tree_1.ID=" & Captree RsDA.Open SqlTree, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsDA.RecordCount > 0 Then RsDA.MoveFirst cap = RsDA.Fields("STT").Value BangTD = "Td_" & RsDA.Fields("BangTuDien").Value BangPS = IIf(RsDA.Fields("LoaiQuanhe").Value = 0, "Ps_" & RsDA.Fields("BangTuDien").Value, "PS_DuAn") TruongMa = "Ma" & RsDA.Fields("BangTuDien").Value TruongTen = "Ten" & RsDA.Fields("BangTuDien").Value End If RsDA.Close If UCase(BangTD) UCase("Td_TinhTrang") Then If CapOld = cap Then If BangPS BangPSold Then sqlDL = sqlDL & BangPS & "." & TruongMa & "='" & id & "' and " End If Else sqlDL = sqlDL & BangPS & "." & TruongMa & "='" & id & "' and " End If CapOld = cap If BangPS = "PS_DuAn" Then If BangTD bangold Then SqlFrom = SqlFrom & BangTD & "," End If Else If BangTD bangold Then If BangPSold BangPS Then SqlFrom = SqlFrom & BangTD & "," & BangPS & "," Else SqlFrom = SqlFrom & BangTD & "," End If Else If BangPS BangPSold Then SqlFrom = SqlFrom & BangPS & "," End If End If End If BangPSold = BangPS sqlDK = sqlDK & " and " & BangPS & "." & TruongMa & "=" & BangTD & "." & TruongMa Set nodekey = nodekey.Parent bangold = BangTD Else 'Lµ b¶ng t×nh tr¹ng BangTam = FgBangTam gSQL = "SELECT MaDuAn, MAX(NgayBatDau) as NgaybatDau into " & BangTam & " FROM dbo.Ps_TinhTrang where ngaybatdau<=" & Date & " GROUP BY MaDuAn" gConn.Execute gSQL 'gSQL="select PS_DuAn.MaDuAn,TenDuan,ps_duan.NgayQuyetDinh,dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKhoiCong, dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKetThuc,dbo.Ps_DuAn.Ghichu from dbo.Ps_DuAn INNER JOIN dbo.Ps_TinhTrang ON dbo.Ps_DuAn.MaDuAn = dbo.Ps_TinhTrang.MaDuAn INNER JOIN " & bangtam & " ON dbo.Ps_Tinhtrang.MaDuAn = " & bangtam & ".MaDuAn and dbo.Ps_TinhTrang.Ngaybatdau=" & bangtam & ".Ngaybatdau where year(thoigiankhoicong)<=" & TuNam & " and " & sqlTinhTrang & " and " & SqlBaocao & " group by PS_DuAn.MaDuAn,TenDuan,ps_duan.NgayQuyetDinh,dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKhoiCong, dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKetThuc,dbo.Ps_DuAn.Ghichu" SqlFrom = SqlFrom & BangTam & "," sqlDK = sqlDK & " and dbo.Ps_Tinhtrang.MaDuAn = " & BangTam & ".MaDuAn and dbo.Ps_TinhTrang.Ngaybatdau=" & BangTam & ".Ngaybatdau" End If Wend gSQL_Duan = gSQL_Duan & Mid(SqlFrom, 1, Len(SqlFrom) - 1) & " where " & Mid(sqlDK, 6) & " and " & Mid(sqlDL, 1, Len(sqlDL) - 4) & " GROUP BY ps_DuAn.MaDuAn,dbo.Ps_DuAn.TenDuAn, dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKhoiCong, dbo.Ps_DuAn.ThoiGianKetThuc,Ps_DuAn.UserID " Call Nodechild(Bang, Truong, Id1) sqlchild = Bang & "." & Truong & " in (" & Mid(sqlchild, 1, Len(sqlchild) - 1) & ")" sqlDK = Mid(sqlDK, 6) & " and " & Bang & "." & Truong & "=" & bangps1 & "." & Truong sqlDL1 = Mid(sqlDL, 1, Len(sqlDL) - 4) & " and " & bangps1 & "." & Truong & "='" & Id1 & "'" sqlDL = Mid(sqlDL, 1, Len(sqlDL) - 4) & " and " & sqlchild sqlFrom1 = Mid(SqlFrom, 1, Len(SqlFrom) - 1) SqlFrom = Mid(SqlFrom, 1, Len(SqlFrom) - 1) & "," & Bang 'Thªm bang ps If node1.Key "r" Then StrNode = node1.Key Parent = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) id = Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@") + 1) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) StrNode = Mid(StrNode, 1, Len(StrNode) - Len(Mid(StrNode, InStrRev(StrNode, "@")))) cap = CInt(Mid(StrNode, 4)) + 1 SqlTree = "SELECT dbo.Td_Tree_1.ID, dbo.Td_Tree_1.TenCay, dbo.Td_Tree_N.BangTuDien,dbo.Td_DanhMuc.TenTuDien,dbo.Td_DanhMuc.PhanCap, dbo.Td_DanhMuc.LoaiQuanHe, dbo.Td_Tree_N.Tree, dbo.Td_Tree_N.STT FROM dbo.Td_Tree_1 INNER JOIN dbo.Td_Tree_N ON dbo.Td_Tree_1.ID = dbo.Td_Tree_N.ID INNER JOIN dbo.Td_DanhMuc ON dbo.Td_Tree_N.BangTuDien = dbo.Td_DanhMuc.BangTuDien WHERE dbo.Td_Tree_1.CongViec = 'Tree' and Td_Tree_N.stt=" & cap & " and Td_Tree_N.Tree=1 and TD_Tree_1.ID=" & Captree 'RsDA.Open "select * from Td_Tree where stt=" & cap & " and Tree=1", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly RsDA.Open SqlTree, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsDA.RecordCount > 0 Then RsDA.MoveFirst BangPS = IIf(RsDA.Fields("LoaiQuanhe").Value = 0, "Ps_" & RsDA.Fields("BangTuDien").Value, "PS_DuAn") End If RsDA.Close If BangPS "PS_DuAn" Then SqlFrom = SqlFrom & "," & BangPS sqlFrom1 = sqlFrom1 & "," & BangPS End If End If 'KÕt thóc kiÓm tra ®Ó thªm sqlDA = sqlDA & SqlFrom & " where " & sqlDK & " and " & sqlDL SQLDA_Last = SQLDA_Last & sqlFrom1 & " where " & sqlDK & " and " & sqlDL1 KiemTraNode2 = sqlDA End Function Sub gTonghopTreeDuAn(BangTree As String) Dim rstree As New ADODB.Recordset, RsAdd As New ADODB.Recordset, RsTinhToan As New ADODB.Recordset Dim rsDuan As New ADODB.Recordset 'T¹o b¶ng d÷ liÖu If BangTreeDuan "" Then gConn.Execute "if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[" & BangTreeDuan & "]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[" & BangTreeDuan & "]" End If BangTreeDuan = FgBangTam gSQL = "CREATE TABLE [dbo].[" & BangTreeDuan & "] ([Ma] [nvarchar] (4000),[Ten] [nvarchar] (1000),[Parent] [nvarchar] (4000),[SapXep] [nvarchar] (80),[CacDA] [nvarchar] (4000),[Cap] [numeric](4, 0))" gConn.Execute gSQL RsAdd.Open BangTreeDuan, gConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic BangTam_TinhTrang = FgBangTam gSQL = "SELECT MaDuAn, MAX(NgayBatDau) as NgaybatDau into " & BangTam_TinhTrang & " FROM dbo.Ps_TinhTrang GROUP BY MaDuAn" gConn.Execute gSQL rstree.Open "select Ma, Ten, Parent,Sapxep,cap from " & BangTree & " order by sapxep" & gCOLLATE, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly Dim CacDA As String If rstree.RecordCount > 0 Then rstree.MoveFirst While Not rstree.EOF SqlBaocao = "" CacDA = "" KiemTraTinhTrang = False Call SqlTree1(rstree.Fields("Ma").Value, rstree.Fields("Parent").Value) If KiemTraTinhTrang = False Then gSQL = "select DISTINCT PS_DuAn.MaDuAn FROM dbo.Ps_DuAn Left JOIN dbo.Ps_NguonVon ON dbo.Ps_DuAn.MaDuAn = dbo.Ps_NguonVon.MaDuAn WHERE " & SqlBaocao & " " Else gSQL = "select DISTINCT PS_DuAn.MaDuAn FROM dbo.Ps_DuAn Left JOIN dbo.Ps_NguonVon ON dbo.Ps_DuAn.MaDuAn = dbo.Ps_NguonVon.MaDuAn INNER JOIN dbo.Ps_TinhTrang ON dbo.Ps_DuAn.MaDuAn = dbo.Ps_TinhTrang.MaDuAn INNER JOIN " & BangTam_TinhTrang & " ON dbo.Ps_Tinhtrang.MaDuAn = " & BangTam_TinhTrang & ".MaDuAn and dbo.Ps_TinhTrang.Ngaybatdau=" & BangTam_TinhTrang & ".Ngaybatdau WHERE " & SqlBaocao & " " End If rsDuan.Open gSQL, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rsDuan.RecordCount > 0 Then rsDuan.MoveFirst While Not rsDuan.EOF CacDA = CacDA & "'" & rsDuan.Fields("Maduan").Value & "'," rsDuan.MoveNext Wend CacDA = Mid(CacDA, 1, Len(CacDA) - 1) 'TiÕn hµnh thªm vµo c¬ së d÷ liÖu With RsAdd .AddNew .Fields("Ma").Value = rstree.Fields("Ma").Value .Fields("Ten").Value = rstree.Fields("Ten").Value .Fields("Parent").Value = rstree.Fields("Parent").Value .Fields("Sapxep").Value = rstree.Fields("Sapxep").Value .Fields("CacDA").Value = CacDA .Fields("Cap").Value = rstree.Fields("Cap").Value .Update End With End If rsDuan.Close rstree.MoveNext Wend End If rstree.Close RsAdd.Close gConn.Execute "drop table " & BangTree gConn.Execute "drop table " & BangTam_TinhTrang End Sub Public Sub SqlTree1(id As String, Parent As String) Dim Con As String, Cha As String, str As String, str1 As String, str2 As String Dim TenTruong As String, Ma As String str = id If InStrRev(str, "@") = 0 Then Ma = Mid(str, InStrRev(str, "_") + 1) TenTruong = Mid(str, 1, Len(str) - Len(Ma) - 1) Call SqlChildStr("Td_" & TenTruong, "Ma" & TenTruong, Ma) SqlBaocao = SqlBaocao & Mid(sqlchild, 1, Len(sqlchild) - 1) & ")" If UCase(TenTruong) = UCase("Tinhtrang") Then KiemTraTinhTrang = True End If Else If InStrRev(str, "@") 0 Then str1 = Mid(str, 1, Len(str) - Len(Mid(str, InStrRev(str, "@")))) str2 = Mid(str, InStrRev(str, "@") + 1) If str2 = "" Then str2 = str1 str = Mid(str, 1, Len(str) - 1) Else str = Mid(str, 1, Len(str) - Len(Mid(str, InStrRev(str, "@")))) End If Ma = Mid(str2, InStrRev(str2, "_") + 1) TenTruong = Mid(str2, 1, Len(str2) - Len(Ma) - 1) If UCase(TenTruong) = UCase("Tinhtrang") Then KiemTraTinhTrang = True End If Call SqlChildStr("Td_" & TenTruong, "Ma" & TenTruong, Ma) SqlBaocao = SqlBaocao & Mid(sqlchild, 1, Len(sqlchild) - 1) & ")" & " and " Call SqlTree(str, str) End If End If End Sub Sub gLenTreeCacDuAn(Bang As String) On Error Resume Next gSQL = "Select * from " & Bang & " Order by SapXep " & gCOLLATE Dim rsSTT As New ADODB.Recordset rsSTT.Open gSQL, gConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic TvDuLieu.Nodes.Clear TvDuLieu.Nodes.Add , , "r", "Danh môc c¸c dù ¸n ", "Root" TvDuLieu.Nodes(1).Expanded = True If rsSTT.RecordCount > 0 Then Do While Not rsSTT.EOF If Right(rsSTT.Fields("Parent"), 1) "0" Then TvDuLieu.Nodes.Add "a" & rsSTT.Fields("Parent"), tvwChild, "a" & rsSTT.Fields("Ma"), rsSTT.Fields("Ten"), 1, 3 Else TvDuLieu.Nodes.Add "r", tvwChild, "a" & rsSTT.Fields("Ma"), rsSTT.Fields("Ten"), "Pic" & IIf(IsNull(rsSTT.Fields("Cap")), 1, rsSTT.Fields("Cap").Value), "Open" End If rsSTT.MoveNext Loop End If End Sub Sub LoadDulieuDuAn(Tree As String) tmp_treeTT = FgTongHopCay(CDbl(Tree), "Tree") Call gTonghopTreeDuAn(tmp_treeTT) Call gLenTreeCacDuAn(BangTreeDuan) End Sub Sub NodeClickTonghop(Node As Node) Dim rsTong As New ADODB.Recordset, rs As New ADODB.Recordset If Node.Key = "r" Then gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, ThoiGianKhoiCong, ThoiGianKetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan" Else rs.Open "select * from " & BangTreeDuan & " where ma='" & Mid(Node.Key, 2) & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then If rs.Fields("CacDA").Value "" Then gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, ThoiGianKhoiCong, ThoiGianKetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan where maduan in (" & rs.Fields("CacDA").Value & ")" Else gSQL_Duan = "" End If End If End If Call DuAn With Me.adoDuan .Password = gPSW .ConnectionString = gConn.ConnectionString .CommandType = adCmdText .RecordSource = "select * from " & gTmp_DuAn .Refresh End With rsTong.Open "select sum(TMDT),sum(DuToan) from " & gTmp_DuAn, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly Me.TgDuAn.Columns("TMDT").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(0).Value "", rsTong.Fields(0).Value, 0), True, True) Me.TgDuAn.Columns("DuToan").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(1).Value "", rsTong.Fields(1).Value, 0), True, True) rsTong.Close End Sub Sub NodeClick_ChiTiet(Bang As String, Node As Node) 'On Error GoTo thoat Dim BangTam As String Dim sql As String Dim gRs_DuAn As New ADODB.Recordset Dim rs As New ADODB.Recordset Dim RsPS As New ADODB.Recordset Dim BangPS As String Dim sqlJoin As String If Bang "Td_TinhTrang" Then If Node.Key = "r" Then sql = "Select * from " & Bang & " where parent= '0'" gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan" Else sql = "Select * from " & Bang & " where parent= '" & Right(Node.Key, Len(Node.Key) - 1) & "'" sqlchild = "" Call Nodechild(Bang, "Ma" & Mid(Bang, 4), Mid(Node.Key, 2)) sqlchild = Mid(sqlchild, 1, Len(sqlchild) - 1) RsPS.Open "select LoaiQuanHe from TD_DanhMuc where BangTuDien='" & Mid(Bang, 4) & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If RsPS.RecordCount > 0 Then If RsPS.Fields(0).Value = 0 Then BangPS = "PS_" & Mid(Bang, 4) sqlJoin = "PS_DuAn.MaDuAn=" & BangPS & ".MaDuAn and " & BangPS & ".Ma" & Mid(Bang, 4) & "=" & Bang & ".Ma" & Mid(Bang, 4) gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_DuAn," & BangPS & "," & Bang & " where " & sqlJoin & " and " & BangPS & ".Ma" & Mid(Bang, 4) & " in (" & sqlchild & ") " Else gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_DuAn," & Bang & " where PS_Duan.Ma" & Mid(Bang, 4) & "=" & Bang & ".Ma" & Mid(Bang, 4) & " and PS_DuAn.Ma" & Mid(Bang, 4) & " in (" & sqlchild & ") " End if Else gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan" End If End If Node.Expanded = True Else 'Lµ theo t×nh tr¹ng If Node.Key = "r" Then sql = "Select * from " & Bang & " where parent= '0'" gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan" Else sql = "Select * from " & Bang & " where parent= '" & Right(Node.Key, Len(Node.Key) - 1) & "'" sqlchild = "" Call Nodechild(Bang, "Ma" & Mid(Bang, 4), Mid(Node.Key, 2)) sqlchild = Mid(sqlchild, 1, Len(sqlchild) - 1) RsPS.Open "select LoaiQuanHe from TD_DanhMuc where BangTuDien='" & Mid(Bang, 4) & "'", gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly BangTam = FgBangTam gSQL = "SELECT MaDuAn, MAX(NgayBatDau) as NgaybatDau into " & BangTam & " FROM dbo.Ps_TinhTrang GROUP BY MaDuAn" gConn.Execute gSQL BangPS = "PS_" & Mid(Bang, 4) gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn,KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from dbo.Ps_DuAn INNER JOIN dbo.Ps_TinhTrang ON dbo.Ps_DuAn.MaDuAn = dbo.Ps_TinhTrang.MaDuAn INNER JOIN " & BangTam & " ON dbo.Ps_Tinhtrang.MaDuAn = " & BangTam & ".MaDuAn and dbo.Ps_TinhTrang.Ngaybatdau=" & BangTam & ".Ngaybatdau where " & BangPS & ".Ma" & Mid(Bang, 4) & " in (" & sqlchild & ") " End If Node.Expanded = True End If Call DuAn With Me.adoDuan .Password = gPSW .ConnectionString = gConn.ConnectionString .CommandType = adCmdText .RecordSource = "select * from " & gTmp_DuAn .Refresh End With Dim rsTong As New ADODB.Recordset rsTong.Open "select sum(TMDT),sum(DuToan) from " & gTmp_DuAn, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly Me.TgDuAn.Columns("TMDT").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(0).Value "", rsTong.Fields(0).Value, 0), True, True) Me.TgDuAn.Columns("DuToan").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(1).Value "", rsTong.Fields(1).Value, 0), True, True) rsTong.Close If BangTam "" Then sql = " if exists(select * from sysobjects where id=object_id(N'[dbo].[" & BangTam & "]') and objectproperty(id,N'IsUserTable')=1) " sql = sql & vbCrLf & " drop table [dbo].[" & BangTam & "]" gConn.Execute sql End If End Sub Sub gLenTreeCacDuAn1(Bang As String, Truong As String) gSQL = "Select * from " & Bang & " Order by SapXep " & gCOLLATE Dim rsSTT As New ADODB.Recordset rsSTT.Open gSQL, gConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic TvDuLieu.Nodes.Clear TvDuLieu.Nodes.Add , , "r", "Danh môc c¸c dù ¸n ", "Root" TvDuLieu.Nodes(1).Expanded = True If rsSTT.RecordCount > 0 Then Do While Not rsSTT.EOF If Right(rsSTT.Fields("Parent"), 1) "0" Then TvDuLieu.Nodes.Add "a" & rsSTT.Fields("Parent"), tvwChild, "a" & rsSTT.Fields("Ma" & Truong), rsSTT.Fields("Ten" & Truong), 1, 3 Else TvDuLieu.Nodes.Add "r", tvwChild, "a" & rsSTT.Fields("Ma" & Truong), rsSTT.Fields("Ten" & Truong), "Pic" & IIf(IsNull(rsSTT.Fields("Cap")), 1, rsSTT.Fields("Cap").Value), "Open" End If rsSTT.MoveNext Loop End If End Sub Sub TatCaCacDuAn() On Error Resume Next gSQL_Duan = "SELECT distinct PS_DuAn.MaDuAn,TenDuAn, KhoiCong, KetThuc,TongMucDauTu,UserID from PS_Duan" Call DuAn With Me.adoDuan .Password = gPSW .ConnectionString = gConn.ConnectionString .CommandType = adCmdText .RecordSource = "select * from " & gTmp_DuAn & " order by Khoicong,Ketthuc " .Refresh End With Dim rsTong As New ADODB.Recordset rsTong.Open "select sum(TMDT),sum(DuToan) from " & gTmp_DuAn, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly Me.TgDuAn.Columns("TMDT").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(0).Value "", rsTong.Fields(0).Value, 0), True, True) Me.TgDuAn.Columns("DuToan").FooterText = SetChamPhay(IIf(rsTong.Fields(1).Value "", rsTong.Fields(1).Value, 0), True, True) rsTong.Close End Sub Private Function AddDonViQuanLy() On Error GoTo thoat cboDonViTheoDoi.Clear cboDonViTheoDoi.AddItem "TÊt c¶" Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Open "SELECT * FROM Td_DonVi ", gConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText If rs.RecordCount = 0 Then cboDonViTheoDoi.Text = "TÊt c¶" Else Do While Not rs.EOF = True cboDonViTheoDoi.AddItem rs!TenDonVi & "" rs.MoveNext Loop cboDonViTheoDoi.Text = "TÊt c¶" End If Set rs = Nothing thoat: End Function Code Form ThemMoiDuAn Option Explicit Dim tmp_PsVon As String Dim tmp_KhVon As String, tmp_KhVon1 As String Dim tmp_Congsuat As String Dim tmp_PsDauThau As String Dim tmp_NhaThau As String, tmp_NhaThau1 As String Dim tmp_DuToan As String Dim tmp_ThucHien As String Dim tmp_ThanhToan As String Dim tmp_Tinhtrang As String Dim tmp_ThongtinKhac As String Dim loi As String Dim Dongform As Boolean Dim T_Style() As Style Dim TenQD As String Dim LanThayDoi As Integer Dim rsUpdate As New ADODB.Recordset Dim KiemtraTonTai As Boolean Private Sub cmChapnhan_Click() Dim rs As New ADODB.Recordset, rs1 As New ADODB.Recordset, TongMucDT As Double Screen.MousePointer = 11 Select Case gLoai_FormDA Case "Themmoi" If Me.txTenDuAn.Text "" Then rs.Open "select * from " & tmp_PsVon, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then rs1.Open "select sum(isnull(TienTrongNuoc,0)) from " & tmp_PsVon, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly TongMucDT = IIf(IsNull(rs1.Fields(0)), 0, rs1.Fields(0).Value) If TongMucDT CDbl(Me.txtTongMucDauTu.Text) Then SgMsgBox "Tæng møc ®Çu t­ kh¸c tæng c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh" Me.txtTongMucDauTu.SetFocus Screen.MousePointer = 99 Exit Sub End If rs1.Close End If rs.Close On Error GoTo ErrNew Me.TgCongsuat.Update Me.TgDauthau.Update Me.TgDutoan.Update Me.TgKHvon.Update Me.TgNhaThau.Update Me.TgThanhtoan.Update Me.TgThuchien.Update Me.TgTinhtrang.Update Me.TgVon.Update Me.TgThongTinKhac.Update GoTo ContNew ErrNew: SgMsgBox "Cã lçi khi nhËp d÷ liÖu !" Exit Sub ContNew: On Error GoTo 0 Themmoi_DuAn Dongform = True SgMsgBox "§· l­u d÷ liÖu." Else SgMsgBox "Ch­a nhËp tªn dù ¸n." Me.txTenDuAn.SetFocus End If Case "Sua" If Me.txTenDuAn.Text "" Then If CDate(Me.MsNgayKC) > CDate(Me.MsNgayKT) Then SgMsgBox "Ngµy khëi c«ng lín h¬n ngµy kÕt thóc" Me.MsNgayKC.SetFocus Exit Sub End If rs.Open "select * from " & tmp_PsVon, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly If rs.RecordCount > 0 Then rs1.Open "select sum(isnull(TienTrongNuoc,0)) from " & tmp_PsVon, gConn, adOpenStatic, adLockReadOnly TongMucDT = IIf(IsNull(rs1.Fields(0)), 0, rs1.Fields(0).Value) If TongMucDT CDbl(Me.txtTongMucDauTu.Text) Then SgMsgBox "Tæng møc ®Çu t­ kh¸c tæng c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh" Me.txtTongMucDauTu.SetFocus Screen.MousePointer = 99 Exit Sub End If rs1.Close End If rs.Close On Error GoTo ErrUpdate Me.TgCongsuat.Update Me.TgDauthau.Update Me.TgDutoan.Update Me.TgKHvon.Update Me.TgNhaThau.Update Me.TgThanhtoan.Update Me.TgThuchien.Update Me.TgTinhtrang.Update Me.TgVon.Update GoTo ContUpdate ErrUpdate: SgMsgBox "Cã lçi khi nhËp d÷ liÖu !" Exit Sub ContUpdate: On Error GoTo 0 Capnhat_DuAn (gDuan_Id) Dongform = True SgMsgBox "§· l­u d÷ liÖu." Else SgMsgBox "Ch­a nhËp tªn dù ¸n." Me.txTenDuAn.SetFocus End If End Select Screen.MousePointer = 99 End Sub

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng phần mềm quản lý nguồn vốn dự án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh điện biên.DOC
Luận văn liên quan