Đề tài Một số giải pháp huy động vốn hiện nay cho các Ngân Hàng

NÔI DUNG Trong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, tận dụng và khai thác tốt các tiềm năng và nguồn lực tại chỗ. Vì vậy nhiều nước trên thế giới đã có chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở nước ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới và chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có những bước phát triển nhanh chóng. Tới nay, theo kết quả điều tra thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo ra tổng sản phẩm chiếm gần 80% GDP, chiếm 79% lực lượng lao động của cả nước, góp 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu gạo, thuỷ sản, cà phê, chè kết quả này có được là do nhà nước ta đã nhận thức được vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Từ đó nhà nước đã có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù vậy, trên con đường phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại: Trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế thấp, trình độ quản lý yếu kém, khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư Vậy, phải làm gì để khắc phục những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay? Có rất nhiều các giải pháp để giải quyết những khó khăn tồn đọng đó, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển đúng với tiềm năng và vị trí của nó trong nền kinh tế thị trường. Bài viết này em chỉ đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn tới. Để hoàn thành được bài viết này em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo_Thạc sỹ Vũ Cương đã giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt quá trình viết. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu và viết bài, nhưng do tầm hiểu biết và thông tin thu thập được còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn!

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1742 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp huy động vốn hiện nay cho các Ngân Hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi (2001 - 2005) A. §Æt vÊn ®Ò Trong c¸c nÒn kinh tÕ hiÖn nay, kÓ c¶ c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNV&N) ®Òu cã vai trß hÕt søc quan träng. Nã kh«ng chØ t¹o ra mét tû lÖ GDP ®¸ng kÓ, mµ cßn gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho x· héi, tËn dông vµ khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng vµ nguån lùc t¹i chç. V× vËy nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· cã chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. ë n­íc ta, nhÊt lµ trong thêi kú ®æi míi vµ chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng. Tíi nay, theo kÕt qu¶ ®iÒu tra th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o ra tæng s¶n phÈm chiÕm gÇn 80% GDP, chiÕm 79% lùc l­îng lao ®éng cña c¶ n­íc, gãp 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ xuÊt khÈu g¹o, thuû s¶n, cµ phª, chÌ… kÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ do nhµ n­íc ta ®· nhËn thøc ®­îc vai trß cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. Tõ ®ã nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. MÆc dï vËy, trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ thÊp, tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm, khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn ®Çu t­… VËy, ph¶i lµm g× ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta hiÖn nay? Cã rÊt nhiÒu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tån ®äng ®ã, gióp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng vµ vÞ trÝ cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Bµi viÕt nµy em chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay, tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn h¬n n÷a cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong giai ®o¹n tíi. §Ó hoµn thµnh ®­îc bµi viÕt nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o_Th¹c sü Vò C­¬ng ®· gióp ®ì vµ h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt. MÆc dï ®· cè g¾ng nghiªn cøu tµi liÖu vµ viÕt bµi, nh­ng do tÇm hiÓu biÕt vµ th«ng tin thu thËp ®­îc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá. 1. Quan niÖm vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá: Thùc tÕ trªn thÕ giíi, c¸c n­íc cã quan niÖm rÊt kh¸c nhau vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá, nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù kh¸c nhau nµy tiªu thøc dïng ®Ó ph©n lo¹i quy m« doanh nghiÖp kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong hµng lo¹t c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i ®ã cã hai tiªu thøc ®­îc sö dông ë phÇn lín c¸c n­íc lµ quy m« vèn vµ sè l­îng lao ®éng. MÆt kh¸c viÖc l­îng ho¸ c¸c tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i quy m« doanh nghiÖp cßn tuú thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nh­: + Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mçi n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong tõng giai ®o¹n. + Trong ngµnh nghÒ kh¸c nhau th× chØ tiªu ®é lín cña c¸c tiªu thøc còng kh¸c nhau. §iÒu nµy ta cã thÓ thÊy râ th«ng qua sè liÖu ë b¶ng 1. B¶ng 1: Tiªu thøc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp võa vµ nhá ë mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ. N­íc Tiªu thøc ¸p dông Sè lao ®éng Tæng vèn hoÆc gi¸ trÞ tµi s¶n In®«nªxia Xingapo Th¸i Lan Hµn Quèc NhËt B¶n EU Mªhic« Mü <100 <100 <100 <300 trong CN, XD <200 trong TM&DV <100 trong b¸n bu«n <50 trong b¸n lÎ <250 <250 <500 <0.6 tû Rupi <499 triÖu USD <200 Bath <0.6 triÖu USD <0,25 triÖu USD <10 triÖu yªn <100 triÖu yªn <27 triÖu ECU <7 triÖu USD <20 triÖu USD Nguån: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam – NXB CTQG, tr2. T¹i ViÖt Nam tiªu chÝ x¸c ®Þnh doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc thÓ hiÖn trong nghÞ ®Þnh 90/2001/N§ ngµy 23-11-2001 cña ChÝnh Phñ. Theo quy ®Þnh nµy doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: ”Doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®éc lËp, ®· ®¨ng ký kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã vèn ®¨ng ký kh«ng qu¸ 10 tû ®ång hoÆc sè lao ®éng trung b×nh hµnh n¨m kh«ng qua 30 ng­êi”. Nh­ vËy, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã ®¨ng ký kinh doanh vµ tho¶ m·n mét trong hai ®iÒu kiÖn trªn ®Òu ®­îc coi lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy ë ViÖt Nam cã kho¶ng 93% trong tæng sè doanh nghiÖp hiÖn cã lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, cô thÓ lµ 80% c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc nhãm doanh nghiÖp võa vµ nhá, trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm tû träng 97% xÐt vÒ vèn vµ 99% xÐt vÒ lao ®éng so víi tæng sè doanh nghiÖp cña c¶ n­íc. 2. §Æc tr­ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. 2.1 TÝnh chÊt ho¹t ®éng kinh doanh: Doanh nghiÖp võa vµ nhá th­êng tËp trung ë nhiÒu khu vùc chÕ biÕn vµ dÞch vô, tøc lµ gÇn víi ng­êi tiªu dïng h¬n. Trong ®ã cô thÓ lµ: + Doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ vÖ tinh, chÕ biÕn bé phËn chi tiÕt cho c¸c doanh nghiÖp lín víi t­ c¸ch lµ tham gia vµo c¸c s¶n phÈm ®Çu t­. + Doanh nghiÖp võa vµ nhá thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®a d¹ng vµ phong phó trong nÒn kinh tÕ nh­ c¸c dÞch vô trong qu¸ tr×nh ph©n phèi vµ th­¬ng m¹i ho¸, dÞch vô sinh ho¹t vµ gi¶i trÝ, dÞch vô t­ vÊn vµ hç trî. + Trùc tiÕp tham gia chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng víi t­ c¸ch lµ nhµ s¶n xuÊt toµn bé. ChÝnh nhê tÝnh chÊt ho¹t ®éng kinh doanh nµy mµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã lîi thÕ vÒ tÝnh linh ho¹t. Cã thÓ nãi tÝnh linh ho¹t lµ ®Æc tÝnh tréi cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, nhê cÊu tróc vµ quy m« nhá nªn kh¶ n¨ng thay ®æi mÆt hµng, chuyÓn h­íng kinh doanh thËm chÝ c¶ ®Þa ®iÓm kinh doanh ®­îc coi lµ mÆt m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. 2.2. VÒ nguån lùc vËt chÊt: Nh×n chung c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá bÞ h¹n chÕ bëi nguån vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c«ng nghÖ. Sù h÷u h¹n vÒ nguån lùc nµy lµ do t«n chØ vµ nguån gèc h×nh thµnh doanh nghiÖp. MÆt kh¸c cßn do sù h¹n hÑp trong c¸c quan hÖ víi thÞ tr­êng tµi chÝnh – tiÒn tÖ, qu¸ tr×nh tù tÝch luü th­êng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cña tõng doanh nghiÖp võa vµ nhá. NhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy c¸c quèc gia ®ang tÝch cùu hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó hä cã thÓ tham gia tèt h¬n trong c¸c tæ chøc hç trî ®Ó kh¾c phôc sù h¹n hÑp nµy. 2.3. VÒ n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh: XuÊt ph¸t tõ nguån gèc h×nh thµnh, tÝnh chÊt, quy m«... c¸c qu¶n trÞ gia doanh nghiÖp võa vµ nhá th­êng n¾m b¾t, bao qu¸t vµ qu¸n xuyÕn hÇu hÕt c¸c mÆt cña ho¹t ®éng kinh doanh. Th«ng th­êng hä ®­îc coi lµ nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp h¬n lµ nhµ qu¶n lý chuyªn s©u.. ChÝnh v× vËy mµ nhiÒu kü n¨ng, nghiÖp vô qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn rÊt thÊp so víi yªu cÇu. 2.4. VÒ tÝnh phô thuéc hay bÞ ®éng: Do c¸c ®Æc tr­ng kÓ trªn nªn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá bÞ thô ®éng nhiÒu h¬n ë thÞ tr­êng. C¬ héi “®¸nh thøc”, “dÉn d¾t” thÞ tr­êng cña hä rÊt nhá. Nguy c¬ “bÞ bá r¬i”, phã mÆc ®­îc minh chøng b»ng con sè doanh nghiÖp võa vµ nhá bÞ ph¸ s¶n ë c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n ë Mü, b×ng qu©n mçi ngµy cã tíi 100 doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸ s¶n (®­¬ng nhiªn l¹i cã sè doanh nghiÖp t­¬ng øng phï hîp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá míi xuÊt hiÖn), nãi c¸ch kh¸c c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã “tuæi thä” trung b×nh thÊp. 3. Vai trß cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ mçi n­íc, kÓ c¶ c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao. Trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ nh­ hiÖn nay th× c¸c n­íc ®Òu chó ý hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc vµ hç trî cho CN lín, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §èi víi ViÖt Nam th× vÞ trÝ doanh nghiÖp võa vµ nhá l¹i cµng quan träng. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cô thÓ; 3.1.Doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm tû träng lín trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp. Trong c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë n­íc ta hiÖn nay doanh nghiÖp võa vµ nhá cã søc lan to¶ trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Theo tiªu chÝ míi th× doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 93% tæng sè c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c h×nh thøc: Doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Qua sè liÖu tham kh¶o ë b¶ng 2 chóng ta cã thÓ thÊy theo tiªu chÝ vÒ vèn th× doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 99.6% tæng sè c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, chiÕm 97.38% trong tæng sè HTX, chiÕm 94.72% trong tæng sè c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, chiÕm 42.37% trong tæng sè c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ 65.88% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc (Theo tiªu chÝ vÒ vèn cña c«ng v¨n 681/CP – KT ngµy 20-06-1998). Nh­ vËy cã thÓ nãi r»ng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹i ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. DN Sè DN Vèn d­íi 1 tû Vèn tõ 1-5 tû Vèn < 5 tû Vèn >5 tû DN % DN % DN % DN % 1. DN trong n­íc. 23016 16547 71.9 4076 17.7 20623 89.6 2393 10.9 -DNNN 5873 1585 28.0 2284 38.9 3869 65.9 2004 34.1 - DNTN 10916 10383 95.1 485 4.4 10868 99.6 48 0.4 - HTX 1867 1634 87.5 184 9.9 1818 97.4 49 2.6 - CTCF 118 17 14.4 33 28.0 50 42.4 68 57.6 - CTTNHH 4242 2928 69.0 1090 25.7 4018 97.7 224 5.28 2. DN cã vèn §T n­íc ngoµi 692 123 17.8 107 15.4 230 33.2 462 66.8 - 100% vèn n­íc ngoµi 150 19 12.7 26 17.3 45 30 105 70.0 - LDTPKTNN 433 77 17.8 58 13.4 135 31.2 298 68.8 - LDTPKTTN 59 11 18.6 12 20.3 23 39 36 64 - LDTPKTTT 6 6 100 0 0 6 100 0 0 - LDTPKTHH 32 11 34.4 8 25.0 19 59.4 13 40.6 - Hîp ®ång hîp t¸c KD 12 2 16.7 3 25.0 5 41.7 7 58.3 Tæng sè 23708 16673 70.3 4183 17.6 20856 88 2852 12 Nguån: Theo MPI – UNIDO th¸ng 1/99 3.2. Doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ n¬i t¹o ra viÖc lµm chñ yÕu ë ViÖt Nam. Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua cho thÊy toµn bé c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá mµ phÇn lín lµ khu vùc ngoµi quèc doanh lµ nguån chñ yÕu t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Cô thÓ tõ sè liÖu cña tæng côc thèng kª cho thÊy doanh nghiÖp võa vµ nhá tuyÓn dông gÇn 1 triªuh lao ®éng chiÕm 49% lùc l­îng lao ®éng trªn ph¹m vi c¶ n­íc, ë duyªn h¶i miÒn Trung sè lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá so víi sè lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc chiÕm cao nhÊt trong c¶ n­íc (67%), §«ng Nam Bé cã tû lÖ thÊp nhÊt (44%) so víi møc trung b×nh cña c¶ n­íc. Cô thÓ tõ n¨m 1996 ®Õn nay sè lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n chØ gi¶m trong n¨m 1997, cßn l¹i ®Òu t¨ng. So s¸nh víi tæng lao ®éng toµn x· héi th× khu vùc nµy chiÕm 11% qua c¸c n¨m, riªng n¨m 200 lµ 12%. N¨m 2000 sè l­îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ 463844 ng­êi, so víi n¨m 1999 t¨ng 778681 ng­êi (t¨ng 20.14%). Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000, tèc ®é t¨ng lao ®éng ë doanh nghiÖp b×nh qu©n lµ 2.01%/n¨m, sè lao ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp t¨ng thªm 48745 ng­êi (t¨ng 137.57%). Trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, lao ®éng trong c«ng nghiÖp chiÕm tû träng cao nhÊt 2712228 ng­êi, chiÕm 45.67%, lao ®éng trong ngµnh khai th¸c 786792 ng­êi chiÕm 16.94%. Qua nh÷ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm chñ yÕu ë ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu viÖc lµm cña ng­êi d©n, gãp phÇn t¹o ra thu nhËp vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi d©n. 3.3. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸c nhµ kinh doanh n¨ng ®éng: Sù xuÊt hiÖn vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh÷ng nhµ sµng lËp ra chóng. Do ®Æc thï lµ sè l­îng doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ rÊt lín vµ th­êng xuyªn ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng xung quanh, ph¶n øng víi nh÷ng t¸c ®éng bÊt l­äi do sù ph¸t triÓn, xu h­íng tÞch tô vµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt. Sù s¸p nhËp, gi¶i thÓ vµ xuËt hiÖn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th­êng xuyªn diÔn ra trong mäi giai ®o¹n. §ã lµ søc Ðp lín buéc nh÷ng ng­êi qu¶n lý vµ s¸ng lËp ra chóng ph¶i cã tÝnh linh ho¹t cao trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, d¸m ngh, d¸m lµm vµ chÊp nhËn sù m¹o hiÓm, sù cã mÆt cña ®éi ngò nh÷ng ng­êi qu¶n lý nµy cïng víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, nhËn thøc cña hä vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh sÏ t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp võa vµ nhá. Hä lu«n lµ ng­êi ®i ®Çu trong ®æi míi, t×m kiÕm ph­¬ng thøc míi, ®Æt ra nhiÖm vô chuyÓn ®æi cho phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh. §èi víi mét quèc gia th× sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ phô thuéc rÊt lín vµo sù cã mÆt cña ®éi ngò nµy, vµ chÝnh ®éi ngò nµy sÏ t¹o ra mét c¬ cÊu kinh tÕ n¨ng ®éng, linh ho¹t phï hîp cíi thÞ tr­êng. 3.4 Khai th¸c vµ ph¸t huy tèt c¸c nguån lùc t¹i chç: Tõ c¸c ®Æc tr­ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o ra cho doanh nghiÖp lîi thÕ vÒ ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ ®· cho thÊy doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c vïng, ®Þa ph­¬ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho doanh nghiÖp tËn dông vµ khai th¸c tèt c¸c nguån lùc t¹i chç. Chóng ta cã thÓ chøng minh th«ng qua nguån lùc lao ®éng: doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· sö dông gÇn 1/2 lùc l­îng s¶n xuÊt lao ®éng phi n«ng nghiÖp (49%) trong c¶ n­íc, vµ t¹i mét sè vïng nã ®· sö dông tuyÖt ®¹i ®a sè lùc l­îng s¶n xuÊt lao ®éng phi n«ng nghiÖp. Ngoµi lao ®éng ra doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn sö dông nguån tµi chÝnh cña d©n c­ trong vïng, nguån nguyªn liÖu trong vïng ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt luËn: Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn chóng ta cã thÓ thÊy râ vai trß vµ tÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¨ng lªn vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña khu vùc nµy rÊt réng lín. Bëi v× c¸ doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang lµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ huy ®éng nguån vèn trong n­íc… V× nh÷ng lý do ®ã viÖc khuyÕn khÝch, hç trî ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. III. Gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng c¸c nguån vèn nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam. C«ng viÖc ®æi míi kinh tÕ vµ nç lùc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc ®· t¹o ®éng lùc ®¸ng kÓ ®èi víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ, trong ®ã cã khu vùc ngoµi quèc doanh – Chñ yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. HiÖn nay doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm, huy ®éng c¸c nguån vèn trong n­íc cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh võa häc võa lµm doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· vµ ®ang ®µo t¹o mét ®éi cgò c¸c nhµ doanh nghiÖp trÎ vµ c«ng nh©n, víi kiÕn thøc vµ tay nghÒ ®ang tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn. XÐt vÒ mÆt qu¶n lý chung doanh nghiÖp võa vµ nhá chÝnh lµ lùc l­îng quan träng, gãp phÇn hiÖu suÊt vµ tÝnh lho¹t cña nÒn kinh tÕ. Nh»m gãp phÇn gi¶i quyÕt mét sè khã kh¨n trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn h¬n n÷a theo ®óng tiÒm n¨ng cña chóng th× em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau sau ®©y: 1. Thµnh lËp c¸c quü b¶o l·nh tÝn dông: Tõ n¨m 1995, quü b¶o lanhc tÝn dông ®· ho¹t ®éng thÝ ®iÓm ë B¾c Giang gi÷a ng©n hµng N«ng NghiÖp & Ph¸t TriÓn N«ng Th«n vµ trung t©m t­ vÊn doanh nghiÖp B¾c Giang víi viÖn Friedrich Erbut (§øc), sau ®ã lµ quü b¶o l·nh tÝn dông gi÷a NH C«ng Th­¬ng ViÖt Nam vµ ng©n hµng c©n ®èi §øc víi gi¸ trÞ 1 triªu DEM. Tõ nh÷ng kinh nghiÖp kh¶ quan b­íc ®Çu ®ã ChÝnh Phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 90/2001/10-CP ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ thµnh lËp quü tÝn dông, vµ chóng ta nªn nhanh chãng thµnh lËp quü nµy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. XuÊt ph¸t tõ t×nh th×nh thùc tÕ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n­íc ta, quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn lµ mét tæ chøc trung gian gi÷a NH vµ DN, lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh phi lîi nhuËn, n»m trong hÖ thèng NH vµ chÞu sù gi¸m s¸t cña NHNN. Nguyªn lý c¬ b¶n cña quü b¶o l·nh tÝn dông lµ: Doanh nghiÖp võa vµ nhá ®i vay ng©n hµng víi sù b¶o l·nh cña quü tÝn dông. Quü lµ ng­êi trung gian ®¾c lùc gi÷a ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n cña doanh nghiÖp ®Ó kiÕn nghÞ NH cho vay. Quü ®øng ra b¶o l·nh cho c¸c kho¶n vay cong thiÕu thÕ chÊp vµ tr¶ nî thay cho doanh nghiÖp nÕu doanh nghiÖp ch­a cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. §Ó ®­îc b¶o l·nh doanh nghiÖp ph¶i nép lÖ phÝ b¶o l·nh cho quü (møc phÝ thÝ ®iÓm võa qua lµ 1 – 2% tæng vèn vay). Quü cã thÓ chØ b¶o l·nh tèi ®a 70 – 80% vèn vay, phÇn cßn l¹i lµ NH g¸nh chÞu ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh cña ng©n hµng. Ngoµi ra Nhµ n­íc cßn cã thÓ hç trî quü theo h­íng: + Nhµ n­íc cung cÊp vèn ban ®Çu, kh«ng hoÆc cã thÓ rót dÇn them møc tÝch luü vèn cña quü. + Nhµ n­íc t¸i b¶o l·nh miÔn phÝ (mét tØ lÖ bÊt ky) cho quü. + Còng cho vay ­u ®·i (mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn sè d­ b¶o l·nh khi cÇn thiÕt). 2. T¨ng c­êng nghiÖp vô thuª, mua tµi chÝnh: Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn II/2 th× nghiÖp vô thuª mua tµi chÝnh hiÖn nay rÊt thùc tÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë chç: giao dÞch ng¾n, thêi h¹n thuª mua t­¬ng ®èi dµi, quy m« cña hîp ®ång thuª ®ñ lín ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trang bÞ cña doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nh­ng theo nghiªn cøu cña MPDF th× hiÖn nay c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ®ang gÆp mét sè khã kh¨n. HiÖn thêi c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh kh«ng cã quyÒn ®­îc nhËp khÈu thiÕt bÞ trùc tiÕp. C¬ së ®èi viÖc hç trî vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng thuª mua ch­a hoµn toµn hoµn thiÖn vÝ dô nh­ c¬ quan c«ng an ch­a cã quyÒn h¹n cÇn thiÕt ®Ó cÊp biÓn ®¨ng ký cho c¸c lo¹i xe thuª mua, viÖc thùc thi c¸c hîp ®ång thuª mua vÉn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, r¾c rèi. Sè l­îng c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh bÞ NHNN ViÖt Nam h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã qu¸ tr×nh ®¨ng ký gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i, vµ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. V× thÕ ®Ó cung cÊp vèn mét c¸ch kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam th«ng qua h×nh thøc thuª mua tµi chÝnh, nªn ch¨ng cã mét sè chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng h¬n cho ngµnh thuª, mua tµi chÝnh. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam cã thÓ ®Ò nghÞ c¸c c«ng ty nµy cho thuª bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n mµ hä dù kiÕn, ký hîp ®ång víi c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ cã sù høa hÑn vÒ viÖc b¸n tµi s¶n tuú theo t×nh h×nh. 3. Ng©n hµng nªn cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî vèn th«ng qua h×nh thøc níi láng c¸c quy ®Þnh vay vèn…. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c¸c ng©n hµng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ sau: + §iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i nhËn thøc ®óng vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ tõ ®ã t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho mäi doanh nghiÖp trong viÖc vay vèn ng©n hµng. + C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc vay vèn tÝn dông víi c¸c thñ tôc kh«ng nªn qua r­êm rµ, phøc t¹p, c¸c quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp, c«ng chøng, lÖ phÝ, thêi gian cÇn söa ®æi cho râ rµng, hîp lý vµ ®¬n gi¶n h¬n. + T¨ng thªm nguån vèn trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ. + Kh«ng nªn hç trî vèn chØ dõng l¹i ë hç trî ban ®Çu mµ nªn tiÕp tôc hç trî trong c¶ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi qu¶n lý sao cho doanh nghiÖp võa vµ nhá æn ®Þnh ho¹t ®éng l©u dµi. 4. C¶i tiÕn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng h¬n cho c¸c doanh nghiÖp thÕ chÊp quyÒn së h÷u ®Êt ®Ó vay vèn. HiÖn nay trong chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña chóng ta cã nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan ®Õn ®Êt, c¸c quyÒn sö dông vµ thÕ chÊp c¸c quyÒn ®ã rÊt phøc t¹p, kh«ng râ rµng, cô thÓ lµ: + HÖ thèng cÊp phÐp cña ChÝnh Phñ trong tõng viÖc thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt cßn rÊt cång kÒnh, phiÒn to¸i, kh«ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ t¹o ra nh÷ng c¬ héi ®Ó trôc lîi, l¹m dông kh¸c. + Ch­a cã hÖ thèng ®¨ng ký c«ng khai vÒ c¸c quyÒn h¹n cho thuª ®Êt vµ thÕ chÊp. + VÒ mÆt hµnh chÝnh gi¸ trÞ cña quyÒn sö dông ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè, x¸c ®Þnh ch÷ ký ph¶i theo gi¸ thÞ tr­êng, vµ ®­îc mçi tØnh ¸p dông mét c¸ch kh¸c nha. MÆt kh¸c NH ®Þnh gi¸ cña quyÒn sö dông ®Êt còng kh«ng theo gi¸ thÞ tr­êng vµ gi¶ trÞ thùc cña nã. §iÒu nµy g©y ra cho doanh nghiÖp mét tæn thÊt lín vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp vµ trë ng¹i. V× vËy ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp võa vµ nhá dÔ dµng trong viÖc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt ®Ó vay vèn tÝn dông th× Nhµ n­íc nªn c¶i tiÕn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai theo h­íng: Lµm râ vµ ®Èy nhanh c¸c thñ tôc cÊp quyÒn sö dông ®Êt ®ai cho doanh nghiÖp. Thèng nhÊt vµ hiÖn ®¹i ho¸ viÖc ®¨ng ký ®Êt ®ai vµ nhµ x­ëng, hîp lý ho¸ c¸c thñ tuck ®¨ng ký ®Êt ®ai vµ nhµ x­ëng. PhÝ vµ thuÕ trong viÖc ®¨ng ký ®Êt ®ai nªn v­ît qu¸ 25% gi¸ trÞ tµi s¶n. Níi láng c¸c ®iÒu kiÖn. 5. Tæ chøc thµnh lËp quü theo kiÓu hiÖp héi kinh doanh. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp th­êng kh«ng ®­îc hiÓu nh­ lµ mét nguån lîi v× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu coi c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc tiÕp cËn víi nguån vèn, nguyªn liÖu, lao ®éng cña ®¸t n­íc. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy tõ cuèi nh÷ng n¨m 90, ChÝnh Phñ ®· khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ, víi môc tiªu x©y dùng c¸c ®Çu mèi cÊp quèc gia cho c¸c doanh nghiÖp trong hÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ vµ ngµnh hµng xuÊt khÈu. Nh­ng trªn thùc tÕ cã rÊt Ýt c¸c hiÖp héi ®­îc ra ®êi nh­ hiÖp héi giµy da (LESAFO), hiÖp héi hµng dÖt may (VITAS), hiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu thuû s¶n (VASEP), vµ hiÖp héi rau qu¶ ViÖt Nam (Vina Fruit)… vµ chøc n¨ng cña c¸c hiÖp héi chØ hç trî cho c¸c thµnh viªn xóc tiÕn xuÊt khÈu th«ng qua héi trî triÓn l·m, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng…. Ch­a cã qu¶ng c¸o, hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. V× vËy ®Ó t¨ng thªm chøc n¨ng nµy th× c¸c hiÖp héi nªn tæ chøc ra mét quü chung cho c¸c thµnh viªn. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña quü nµy cã thÓ lµ: C¸c thµnh viªn cña hiÖp héi hµng th¸ng, hµng quý ph¶i ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho hiÖp héi, sau ®ã bèc th¨m ®Ó ph©n chia thø tù øng tiÒn quü (thùc ra ®©y lµ c¸ch “chiÕm dông” vèn gi÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong mét thêi gian ng¾n). Víi c¸ch thµnh lËp theo kiÓu nµy th× sÏ thu ®­îc rÊt nhiÒu lîi Ých: + Gióp cho chñ doanh nghiÖp nhanh chãng cã ®­îc nguån vèn lín ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. + T¹o ra sù hîp t¸c, hç trî gi÷a c¸c ngµnh cã liªn quan tõ ®ã tån t¹i mét mèi liªn kÕt vµ bæ xung gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ ®©y lµ mét ngu«ng mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. c. KÕt luËn Víi môc tiªu chiÕn l­îc ®Õn n¨m 2010 lµ ®­a n­íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nªn nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i, tõng b­íc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc, n©ng cao râ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. §ång thêi cã thÓ rót ng¾n thêi gian ph¸t triÓn so víi c¸c n­íc ®i tr­íc, võa cã nh÷ng b­íc tuÇn tù, võa cã nh÷ng b­íc nh¶y vät. Cã thÓ coi ®©y lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm lín cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta ®Õn ®Çu thÕ kØ XXI mµ ë c¸c §¹i héi §¶ng tr­íc ®©y ch­a nªu ra hoÆc ch­a ®­îc nhÊn m¹nh. §ã lµ nh÷ng nhiÖm vô mang tÝnh sèng cßn cña ®Êt n­íc, ph¶i hoµn thµnh vµ hoµn thµnh mét c¸ch khÈn tr­¬ng víi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ míi ®Ó v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc lín lao cña héi nhËp vµ c¹nh tranh kinh tÕ quèc tÕ. §Ó h­íng vµo môc tiªu nãi trªn th× chóng ta ph¶i ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tËp trung th¸o gì mäi v­íng m¾c, xo¸ bá mäi trë ng¹i ®Ó kh¬i dËy ngu«ng lùc trong d©n, cæ vò c¸c nhµ kinh doanh vµ ng­êi d©n ra søc lµm giµu cho m×nh vµ cho ®Êt n­íc. §iÒu nµy th× thÓ hiÖ râ nÐt trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. ChÝnh v× vËy mµ ®¸nh gi¸ ®óng vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, th¸o gì mét sè khã kh¨n trªn con ®­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña chóng sÏ lµ mét gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiªu suÊt vµ tÝnh linh ho¹t cña nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Õn n¨m 2010. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o_Th¹c sü Vò C­¬ng ng­êi ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt. C¸m ¬n mäi ý kiÕn ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ c¸c c«. Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. Nguån vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam. T¹p chÝ Ng©n hµng 1,2/200 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p hç trî cÊp thiÕt ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta. T¹p chÝ KTPT sè 133/99 3. B¶o l·nh tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ 2/99 4. Vai trß, xu thÕ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam. T¹p chÝ nghiªn cøu lý luËn 1/99 5. Tõ kinh nghiÖm vµ chÝnh s¸ch hç trî vèn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá. T¹p chÝ th­¬ng m¹i 1/2001 6. Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta tiÒm n¨ng vµ h¹n chÕ. T¹p chÝ KTPT 114/2000 7. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ cña MPDF. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ sè 2,10/2000 8. B¸o c¸o nghiªn cøu hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« vµ ®æi míi c¸c thu tôck hµnh chÝnh nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i ViÖt Nam. 9. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam. NXB ChÝnh trÞ quèc gia 2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp huy động vốn hiện nay cho các Ngân Hàng.DOC
Luận văn liên quan