Xử lý nước thải sơn

CHƯƠNG 1 NỘI DUNG DỰ ÁN 1. Số liệu điều tra: - Diện tích mặt bằng dự định triển khai dự án. - Kết qủa khảo sát điều tra địa chất tại khu vực dự án. - Đặc tính thành phần nước thải của đơn vị sản xuất. - Theo dõi kiểm tra đánh giá lưu lượng xả theo ngày, tháng, mùa của nhà máy dự định triển khai thực hiện dự án. - Cao trình nguồn xả. - Cao trình nguồn tiếp nhận. 2. Các tài liệu cơ sở, nguyên tắc và nội dung thiết kế: 2.1 Các tài liệu cơ sở được sử dụng: 1. Nghị định của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường số 175/CP ký ngày 18/10/1994. 2. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành qui chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 3. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 33: 2006 “Thoát nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế”. 4. Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; 5. Đơn giá xây dựng cơ bản của Tỉnh Bình Dương năm 2007. 6. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT: TCVN 5574 – 1991. 7. Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: TCVN 2737 – 1996. 8. Một số tài liệu chuyên ngành. 9. Tiêu chuẩn TCVN 5945 – 2005, tiêu chuẩn nước thải công nghiệp. 2.2 Nguyên tắc và nội dung hợp thành: - Khi xác định công xuất xử lý nước thải, cần phải căn cứ theo công suất chế biến, thành phần tính chất khối lượng nguyên liệu sử dụng. Nhu cầu dùng nước. - Khi xác định dây chuyềy xử lý cần phải căn cứ theo đặc thù qui trình chế biến của nhà máy, mặt bằng sử dụng, yêu cầu nước thải sau xử lý, vốn đầu tư. 2.3 Những nguyên tắc thiết kế hệ thống: - Công nghệ xử lý nhất thiết phải được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sau xử lý. - Hệ thống vận hành đơn giản không cần đòi hỏi người có chuyên môn cao, đảm bảo tính ổn định cao. - Chuyển giao công nghệ nhanh nhất đến người sử dụng - Chi phí đầu tư thấp, thời gian sử dụng thiết bị dài, chất lượng công trình ổn định phù hợp kiến trúc, mỹ quan của nhà máy. 3. Những qui phạm tiêu chuẩn cho phép: 1. Quy phạm thiết kế hệ thống xử lý nước thải, thoát nước của Việt Nam 20 TCVN 51 2. Tiêu chuẩn nước thải sau trạm xử lý được xả vào nguồn tiếp nhận 3. Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 4342 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý nước thải sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 NOÄI DUNG DÖÏ AÙN Soá lieäu ñieàu tra: Dieän tích mặt bằng döï ñònh trieån khai döï aùn. Keát quûa khaûo saùt ñieàu tra ñòa chaát taïi khu vöïc döï aùn. Ñaëc tính thaønh phaàn nöôùc thaûi cuûa ñôn vò saûn xuaát. Theo doõi kieåm tra ñaùnh giaù löu löôïng xaû theo ngaøy, thaùng, muøa cuûa nhaø maùy döï ñònh trieån khai thöïc hieän döï aùn. Cao trình nguoàn xaû. Cao trình nguoàn tieáp nhaän. 2. Caùc taøi lieäu cô sôû, nguyeân taéc vaø noäi dung thieát keá: 2.1 Caùc taøi lieäu cô sôû ñöôïc söû duïng: Nghò ñònh cuûa Chính Phuû veà höôùng daãn thi haønh luaät baûo veä moâi tröôøng soá 175/CP kyù ngaøy 18/10/1994. Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû ban haønh qui cheá quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Tieâu chuaån xaây döïng Vieät Nam 33: 2006 “Thoaùt nöôùc – Maïng löôùi ñöôøng oáng vaø coâng trình – Tieâu chuaån thieát keá”. Caên cöù Quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/04/2005 cuûa Boä tröôûng Boä xaây döïng veà vieäc ban haønh ñònh möùc chi phí tö vaán ñaàu tö vaø xaây döïng; Ñôn giaù xaây döïng cô baûn cuûa Tỉnh Bình Dương naêm 2007. Tieâu chuaån thieát keá keát caáu BTCT: TCVN 5574 – 1991. Tieâu chuaån taûi troïng vaø taùc ñoäng: TCVN 2737 – 1996. Moät soá taøi lieäu chuyeân ngaønh. Tieâu chuaån TCVN 5945 – 2005, tieâu chuẩn nöôùc thaûi coâng nghieäp. 2.2 Nguyeân taéc vaø noäi dung hôïp thaønh: Khi xaùc ñònh coâng xuaát xöû lyù nöôùc thaûi, caàn phaûi caên cöù theo coâng suaát cheá bieán, thaønh phaàn tính chaát khoái löôïng nguyeân lieäu söû duïng. Nhu caàu duøng nöôùc. Khi xaùc ñònh daây chuyeày xöû lyù caàn phaûi caên cöù theo ñaëc thuø qui trình cheá bieán cuûa nhaø maùy, maët baèng söû duïng, yeâu caàu nöôùc thaûi sau xöû lyù, voán ñaàu tö. 2.3 Nhöõng nguyeân taéc thieát keá hệ thống: Coâng ngheä xöû lyù nhaát thieát phaûi ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ. Taát caû nhaèm muïc ñích ñaûm baûo chaát löôïng sau xöû lyù. Heä thoáng vaän haønh ñôn giaûn khoâng caàn ñoøi hoûi ngöôøi coù chuyeân moân cao, ñaûm baûo tính oån ñònh cao. Chuyeån giao coâng ngheä nhanh nhaát ñeán ngöôøi söû duïng Chi phí ñaàu tö thaáp, thôøi gian söû duïng thieát bò daøi, chaát löôïng coâng trình oån ñònh phuø hôïp kieán truùc, myõ quan cuûa nhaø maùy. 3. Nhöõng qui phaïm tieâu chuaån cho pheùp: 1. Quy phaïm thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, thoaùt nöôùc cuûa Vieät Nam 20 TCVN 51 2. Tieâu chuaån nöôùc thaûi sau traïm xöû lyù ñöôïc xaû vaøo nguoàn tiếp nhận 3. Luaät baûo veä moâi tröôøng cuûa Vieät Nam. CHƯƠNG 2 CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ V.1 QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT: Hình 5.1 – Khaùi quaùt coâng ngheä saûn xuaát sôn nöôùc Hình 5.2 – Khaùi quaùt coâng ngheä saûn xuaát sôn daàu Với công nghệ sản xuất 2 mặt hàng sơn nước sơn dầu như trên, cty đã sử dụng những hợp chất hóa học sau: TT THAØNH PHAÀN CHÍNH TRONG SÔN NÖÔÙC TEÂN VAØ KYÙ HIEÄU SAÛN PHAÅM TRONG SÔN NHAØ SAÛN XUAÁT  1 Nhöïa nhuõ töông - Nhöïa pure acylic: AP-171,AC 261 (R&H) - Nhöï styren acrylic: AP-2680, Acronal 2960, 63893, Revertex 4019 … - Nhöïa vinyl acetate: KM … - Nhöïa vinyl acrylic: PS 130 HQ - Sôn nöôùc ngoaïi thaát - Sôn nöôùc noäi thaát - Sôn nöôùc noäi thaát - Sôn nöôùc noäi thaát - Justus – Indonesia - Nuplex, Thanland - Nuplex - Nuplex  2 Phu gia taêng ñaëc - Taêng ñaëc daïng boät: Esacol ED 20W, Natrosol250HBR, Bermocol EBF 425HQ, Tylose 2000, … - Taêng ñaëc daïng nöôùc heä polyacrylic: Viscolam 330, Hisol AT 33&TT615, Viscolex 30… - Taêng ñaëc heä PU: Viscolam PS 202, RM2020 (R&H), DSX 1514 … - Bentone - Sôn nöôùc - Sôn nöôùc - Sôn nöôùc - Sôn daàu - Italia - Italia Cognis  3 Phuï gia phaân taùn - Phuï gia phaân taùn cho sôn boùng: Disp 600, Disp 800, San-Nopco 5040, Hydropalat 40 ... - Solsperse 8000 - Sôn nöôùc - Sôn daàu  4 Phuï gia thaám öôùt Biowet 150R, Triol CF 10, Tritol CF 12, Tritol X405, Orotan 73 A&1124 (R&H) ... - Sôn nöôùc - Dow-Cognis, Anh  5 Phuï gia phaù boït Foamstop CC11, Foamstop MP51N, Foamaster NDW, NXZ, Nopco 309A… - Sôn nöôùc Cognis  6 Chaát ñieàu chænh ñoä pH NH3, Codis 95, AMP 95 ... - Sôn nöôùc -  7 Chaát baûo quaûn trong thuøng - BP-507, BP-15, Acticide BX, Kathon LXE, Kathone C20 (R&H), Mergal K4, Mergal K14, Preventol D6, Prevnentol D7 … - Sôn nöôùc, sôn daàu - Thor, Troy, Bayer  8 Chaát dieät naám moác FAP-771, FAP-492, Acitcide EPW, Acticide EP paste … - Sôn nöôùc ngoaøi nhaø - Thor  9 Phuï gia hoã trôï taïo maøng Texanol - Sôn nöôùc ngoaøi nhaø - Huntsman  10 Phuï gia daøn ñeàu Aronal 4F, BYK-361, Modaflow Sôn nöôùc Brazil  11 Boät m,aøu traéng Titan oxit daïng anatate hoaëc Rutile Sôn nöôùc, sôn daàu AÛraäp  12 Caùc loaïi maøu Caùc loaïi boät voâ cô vaø caùc maøu daïng paste Sôn daàu, sôn nöôùc -  13 Caùc loaïi boät ñoän Calcium carbonat, talc, Cao lanh, Silicate Sôn daàu, sôn nöôùc Vieät Nam  14 Chaát taïo maøu Flexobrite C, Colortrend 888 Sôn daàu, sôn nöôùc -  15 Nhöïa toång hôïp Nhöïa Alkyd: AR 1046 Sôn daàu  16 Chaát choáng vaùng Skino Sôn daàu AÛraäp  17 Dung moâi Xylene Sôn daàu Shell  18 Chaát laøm khoâ Oct Pb 12%, Oct Co Sôn daàu AÛraäp  19 Dung moâi Nöôùc Sôn nöôùc  Với thành phần hóa học như trên, nên nước thải từ công đoạn sản xuất sơn và vệ sinh có tính chất ô nhiễm khá cao. Nước thải của nhà máy có chứa nhiều chất gây ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động học, hoạt tính hóa học khác nhau và có độ độc cao, màu sắc, mùi đặc biệt. Nước thải nhiễm bẩn bởi nguyên liệu đầu, sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối. Trước tiên chúng là các chất tạo màng, dung môi, bột màu, các phụ gia biến tính và hóa dẻo. Những hợp chất này có mặt trong nước thải là tác nhân tạo COD và SS cao V.2 THAØNH PHAÀN LÖU LÖÔÏNG Vieäc xaùc ñònh chính xaùc thaønh phaàn vaø löu löôïng nöôùc laø yeâu caàu taát yeáu cho vieäc thieát keá vaø xaây döïng heä thoáng xöû lyù, möùc ñoä chính xaùc khoâng ñaûm baûo seõ daãn ñeán nhöõng trôû ngaïi cho vieäc vaän haønh heä thoáng sau naøy, gaây aûnh höôûng khoâng toát ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty. Do ñoù, thaønh phaàn löu löôïng nöôùc vaø dieän tích maët baèng caàn xaây döïng laø caùc thoâng soá quan troïng nhaát trong vieäc löïa choïn vaø quyeát ñònh coâng ngheä xöû lyù. Nöôùc thaûi vaøo : Löu löôïng nöôùc thaûi toái ña vaø tính chaát nöôùc thaûi: - Löu löôïng : m3/ngaøy ñeâm - Löu löôïng trung bình: 1,25 m3/h. Baûng 5.1: Tínn chaát nöôùc thaûi saûn xuaát sơn STT CHÆ TIEÂU KEÁT QUÛA PHAÂN TÍCH TIEÂU CHUAÅN LOAÏI B 5945 -2005  1 pH 4 - 6 5 – 9  2 BOD5 100 – 200mg/l < 30  3 COD 3.000 – 6.000 mg/l < 80  4 SS 10.000 – 12.000 mg/l <50  Nguoàn: trung taâm CENFINEA V.3 Giới thiệu về công nghệ xử lý: Trên cơ sở nghiên cứu và thực tế các công trình xử lý nước thải có tính chất tương đương., đề xuất công nghệ xử lý như sau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxuly nuoc thai son.doc
 • dwgmatbang_nuothaison.dwg
 • dwgcongnghe_nuocthaison.dwg
Luận văn liên quan