Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà, tỉnh Lạng Sơn

Đặt vấn đề: Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Vấn đề tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy hiện nay một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước lợi dụng nhưng kẽ hở đó để đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, đáp ứng kịp thời với nhu cầu của xã hội . Nhưng do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số hành vi không đúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương, nhiều lần làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo và trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà cũng đã nhận đựơc một số thông tin trong ngành có Giáo viên đang sử dụng văn bằng không hợp pháp. Thực hiện văn bản số 21/KH- BCĐ, ngày 08/5/2006 của Ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1591/TTr, ngày 04/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Kế hoạch số 657/KHKTVB- GD, ngày 10/10/2006 của phòng Giáo dục huyện Bắc Hà Kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ngành Giáo dục Bắc Hà đợt II năm học 2006- 2007. Những năm gần đây việc kiểm tra sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã bắt đầu được quan tâm. Lãnh đạo các cấp cho đó là việc làm thường xuyên và rất cần thiết để đánh giá cũng như sắp xếp, phân công công công việc cho phù hợp và hợp lý hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà qua quá trình kiểm tra trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà đã phát hiện ra có Giáo viên trong suốt cả quá trình công tác cũng như quá trình đào tạo bồi dưỡng các loại văn bằng chứng chỉ không phải là của mình mà là của cá nhân người khác. Bản thân em là một cán bộ quản lý trực tiếp đứng đầu một cơ quan trong hệ thống giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà; trong ngành đang triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp". Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá XXI tại trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, được tiếp thu và trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước. Em chọn đề tài: "Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà, tỉnh Lạng Sơn" làm đề tài tiểu luận cuối khoá học. Đây là một cơ hội tốt để bản thân em vận dụng những kiến thức đã học, liên hệ với thực tế, trên cơ sở đó tìm tòi, suy nghĩ đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho quá trình công tác của bản thân ngày càng tốt hơn.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2954 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà, tỉnh Lạng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Uû ban nh©n d©n tØnh hà tĩnh Tr­êng ChÝnh trÞ trÇn phó TiÓu luËn cuèi kho¸ Líp båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n­íc Ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ XXvii ( N¨m 2009 ) T¹i huyÖn B¾c S¬n Tªn §Ò Tµi: Xö lý t×nh huèng sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i tr­êng mÇm non x· Q, huyÖn B¾c Hµ, TØnh L¹ng S¬n Hä vµ tªn häc viªn: NguyÔn ThÞ H­êng §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng MÇm non x· Long §èng, huyÖn B¾c S¬n, tØnh L¹ng S¬n. Gi¶ng viªn h­íng dÉn: N«ng §øc Vinh Chøc danh, chøc vô: §¬n vÞ: Tr­êng chÝnh trÞ Hoµng V¨n Thô tØnh L¹ng S¬n B¾c s¬n, th¸ng 6 n¨m 2008 Môc lôc: Trang I. §Æt vÊn ®Ò: 2 - TÝnh thiÕt thùc cÊp b¸ch cña viÖc sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p hiÖn nay. - ViÖc kiÓm tra, thanh tra th­êng xuyªn c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ trong c¸c ®¬n vÞ c¬ quan nhµ n­íc ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. - Qu¶n lý tèt viÖc sö dông c¸c v¨n b»ng, chøng chØ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ nh»m æn ®Þnh h¬n c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: 3 1. M« t¶ t×nh huèng: 3 - Do tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc cßn h¹n chÕ. - Do nhu cÇu lîi Ých cña c¸ nh©n. Lîi dông nh÷ng kÏ hë trong c«ng t¸c tuyÓn sinh, §µo t¹o båi d­ìng. 2. X¸c ®Þnh môc ®Ých, môc tiªu xö lý t×nh huèng: 3 - C¨n cø vµo c¸c c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc cña chÝnh phñ. - Môc tiªu xö lý vµ t×m ra nguyªn nh©n, biÖn phap vµ c¸ch kh¾c phôc. 3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ hËu qu¶: 5 - Nguyªn nh©n chñ quan: 5 Do sù nh©n thøc cña c¸ nh©n c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vÒ chÓ ®é chÝnh s¸ch cßn h¹n chÕ; ý thøc trach nhiÖm trong c«ng viÖc ch­a cao. - Nguyªn nh©n kh¸ch quan: 6 C«ng t¸c qu¶ lý hå s¬ trong c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ch­a ®­îc tèt. §Æc biÖt lµ viÖc qu¶n lý c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ. - HËu qña: 6 C¸ nh©n bÞ kû luËt. ThiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ, mÊt uy tÝn trong céng ®ång vµ x· héi. 4. X©y dùng ph­¬ng ¸n xö lý: 6 C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña chÝnh phñ th¸o gì khã kh¨n vµ xö lý kÞp thêi. 5. Tæ chøc thùc hiÖn: 8 N¾m ch¾c nguån th«ng tin, ®iÒu tra thùc tÕ. Hoµn thµnh hå s¬ theo ®óng quy tr×nh. C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®Ò xuÊt møc ®é xö lý. 6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn: 10 III. KÕt luËn- KiÕn nghÞ: 11 - KÕt luËn: X¸c ®Þnh ®­îc c«ng viÖc cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý trong c¸ch xö lý c«ng viÖc. Rót ra bµi häc kinh nghiÖm, liªn hÖ víi b¶n th©n. - KiÕn nghÞ víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn I. §Æt vÊn ®Ò: Tr­íc ®©y viÖc b¶o qu¶n, l­u gi÷ hå s¬, kiÓm tra c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc ch­a thùc sù ®­îc coi träng vµ ®Æt lªn hµng ®Çu. VÊn ®Ò tuyÓn sinh còng cßn nhiÒu bÊt cËp. Do vËy hiÖn nay mét sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc lîi dông nh­ng kÏ hë ®ã ®Ó ®i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho b¶n th©n, ®¸p øng kÞp thêi víi nhu cÇu cña x· héi . Nh­ng do sù nhËn thøc ch­a thùc sù ®óng ®¾n vÒ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, nhµ n­íc, nªn ®· cã mét sè hµnh vi kh«ng ®óng nh­: sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng ph¶i cña m×nh ®Ó luån l¸ch vµo trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, n©ng ng¹ch, n©ng l­¬ng, nhiÒu lÇn lµm hå s¬ tham gia thi, xÐt tuyÓn vµo c¸c tr­êng ®µo t¹o vµ trong suèt c¶ qu¸ tr×nh c«ng t¸c mµ kh«ng bÞ c¬ quan nµo ph¸t hiÖn. Ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ còng ®· nhËn ®ù¬c mét sè th«ng tin trong ngµnh cã Gi¸o viªn ®ang sö dông v¨n b»ng kh«ng hîp ph¸p. Thùc hiÖn v¨n b¶n sè 21/KH- BC§, ngµy 08/5/2006 cña Ban chØ ®¹o kiÓm tra v¨n b»ng, chøng chØ tØnh L¹ng S¬n vÒ kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp ph¸t qu¶n lý, sö dông v¨n b»ng chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n; C«ng v¨n sè 1591/TTr, ngµy 04/8/2006 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o L¹ng S¬n vÒ viÖc kiÓm tra v¨n b»ng chøng chØ; KÕ ho¹ch sè 657/KHKTVB- GD, ngµy 10/10/2006 cña phßng Gi¸o dôc huyÖn B¾c Hµ KÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp ph¸t qu¶n lý, sö dông v¨n b»ng chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ngµnh Gi¸o dôc B¾c Hµ ®ît II n¨m häc 2006- 2007. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc kiÓm tra sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· b¾t ®Çu ®­îc quan t©m. L·nh ®¹o c¸c cÊp cho ®ã lµ viÖc lµm th­êng xuyªn vµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ còng nh­ s¾p xÕp, ph©n c«ng c«ng c«ng viÖc cho phï hîp vµ hîp lý h¬n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc. V× vËy d­íi sù chØ ®¹o cña ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ qua qu¸ tr×nh kiÓm tra tr­êng MÇm Non x· Q, huyÖn B¾c Hµ ®· ph¸t hiÖn ra cã Gi¸o viªn trong suèt c¶ qu¸ tr×nh c«ng t¸c còng nh­ qu¸ tr×nh ®µo t¹o båi d­ìng c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ kh«ng ph¶i lµ cña m×nh mµ lµ cña c¸ nh©n ng­êi kh¸c. B¶n th©n em lµ mét c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp ®øng ®Çu mét c¬ quan trong hÖ thèng gi¸o dôc cña ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ; trong ngµnh ®ang triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng " Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong Gi¸o dôc, nãi kh«ng víi viÖc vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ viÖc ngåi nhÇm líp". Qua häc líp Båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n­íc ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ XXI t¹i tr­êng chÝnh trÞ Hoµng V¨n Thô tØnh L¹ng S¬n, ®­îc tiÕp thu vµ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý nhµ n­íc. Em chän ®Ò tµi: "Xö lý t×nh huèng sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i tr­êng MÇm Non x· Q, huyÖn B¾c Hµ, tØnh L¹ng S¬n" lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cuèi kho¸ häc. §©y lµ mét c¬ héi tèt ®Ó b¶n th©n em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, liªn hÖ víi thùc tÕ, trªn c¬ së ®ã t×m tßi, suy nghÜ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc phï hîp gióp cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña b¶n th©n ngµy cµng tèt h¬n. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: 1. M« t¶ t×nh huèng: Tr­êng MÇm non x· Q thuéc x· vïng III cña huyÖn B¾c Hµ míi ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 01 n¨m 2004. Víi tæng sè GV, CBCNV 11 biªn chÕ: Trong ®ã: BHG: 01 ; Nh©n viªn: 01 ; Gi¸o viªn: 09 ; ( Cã 04 líp ë ®Þa ®iÓm tËp chung, 05 líp n»m r¶i r¸c ë c¸c th«n b¶n, líp häc xa nhÊt lµ 16 Km, líp häc gÇn nhÊt lµ 5 Km ). Tuy ®· ®­îc thµnh lËp nh­ng c¬ së vËt chÊt vÉn chung víi tr­êng tiÓu häc cïng ®ãng trªn ®Þa bµn. VÒ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng ch­a ®­îc æn ®Þnh c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸n bé nh­: ThiÕu gi¸o viªn, nh©n viªn còng nh­ c¸n bé qu¶n lý. Do nhu cÇu ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng, gi¸o viªn ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®­îc ®iÒu ®éng còng bæ sung vÒ tr­êng trong 2 n¨m lµ 12 ng­êi; ngoµi ra trong n¨m häc do nhu cÇu gi¸o viªn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«m nghiÖp vô nhµ tr­êng cßn tiÕp nhËn thªm gi¸o viªn Hîp ®ång ng¾n h¹n. HiÖn nay nhµ tr­êng cã 25 GV,CBCNV ( Trong ®ã biªn chÕ 21, 3 H§NH, 01 gi¸o viªn t¨ng c­êng ). V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ cßn bu«ng láng, ch­a ®­îc chÆt chÏ, qu¶n lý v¨n b»ng chøng chØ ch­a ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu cña cÊp häc, ®· cã gi¸o viªn m­în v¨n b»ng chøng chØ cña b¹n ®Ó lµm hå s¬ theo häc c¸c líp chuÈn ho¸ nh»m n©ng cao tr×nh ®é v¨n b»ng cho c¸ nh©n mµ nhµ tr­êng kh«ng ph¸t hiÖn kÞp thêi. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 657/KHKTVB- GD, ngµy 10/10/2006 cña phßng Gi¸o duc huyÖn B¾c Hµ KÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp ph¸t qu¶n lý, sö dông v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ngµnh Gi¸o dôc B¾c Hµ ®ît II n¨m häc 2006- 2007 vµ mét sè th«ng tin cña quÇn chóng, tr­êng MÇm Non x· Q, huyÖn B¾c Hµ tiÕn hµnh tæ chøc rµ so¸t, kiÓm tra l¹i toµn bé hå s¬ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ ®· ph¸t hiÖn cã c« gi¸o NguyÔn ThÞ T gi¸o viªn ch­a tè nghiÖp PTTH nh­ng l¹i cã b»ng tèt nghiÖp vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan: Hä tªn, ngµy th¸ng n¨m sinh kh«ng trïng khíp víi hå s¬ lý lÞch t¹i c¬ quan ®¬n vÞ m×nh ®ang c«ng t¸c. 2. X¸c ®Þnh môc ®Ých, môc tiªu sö lý t×nh huèng: Sau khi n¾m ®­îc th«ng tin nhµ tr­êng cho kiÓm tra l¹i toµn bé hå s¬ cña c¸ nh©n c« gi¸o NguyÔn ThÞ T th× ph¸t hiÖn: B»ng tèt nghiÖp Trung häc c¬ së tªn lµ NguyÔn ThÞ C, sinh ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1968 B»ng tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng tªn lµ NguyÔn ThÞ Ch, sinh ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1965 Sæ b¶o hiÓm, Hå s¬ thanh tra, Hå s¬ c«ng chøc vµ c¸c hå s¬ c¸ nh©n cã liªn quan trong tr­êng MÇm Non x· Q l­u gi÷ tªn lµ NguyÔn ThÞ T, sinh ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1968. NhËn ®­îc th«ng tin tõ c¬ së: Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ chØ ®¹o nhµ tr­êng lµm râ vÊn ®Ò viÖc sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ T, nguyªn nh©n sai lÖch tõ ®©u, ®Ó t×m ra ®­îc biªn ph¸p th¸o gì hoÆc cã h×nh thøc xö lý kÞp thêi. Tr¸nh viÖc n¾m b¾t th«ng tin mét chiÒu, kh«ng chÝnh x¸c, xö lý kh«ng ®óng hoÆc m¾c bÖnh thµnh tÝch trong viÖc xö lý sö dông v¨n b»ng chøng chØ gi¶ m¹o. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra chóng t«i thÊy næi cém lªn mét sè vÊn ®Ò sau : C« NguyÔn ThÞ T vµo ngµnh tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1998 ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra v¨n b»ng chøng chØ ®· c«ng t¸c ®­îc 19 n¨m nh­ng kh«ng cã c¬ quan chøc n¨ng nµo ph¸t hiÖn viÖc sö dông v¨n b»ng chøng chØ kh«ng hîp lý cña c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T. Sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm tra s¬ bé ban ®Çu nhµ tr­êng yªu cÇu c¸ nh©n viÕt b¶n tù kiÓm ®iÓm vµ tù nhËn h×nh thøc kû luËt( C¨n cø theo Môc 3 ®iÒu 15 NghÞ ®Þnh 35/2005/N§- CP ) Theo b¶n tù kiÓm ®iÓm cña c« NguyÔn ThÞ T: N¨m 1997 c« NguyÔn ThÞ T cã giÊy gäi ®i c«ng nh©n l©m nghiÖp nh­ng c¸ nh©n kh«ng thÝch ®i, cïng lóc ®ã b¹n cña c« T lµ c« NguyÔn ThÞ Ch cã giÊy gäi ®i häc tr­êng S¬ cÊp MÉu gi¸o t¹i tØnh L¹ng S¬n. Do ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n kh«ng ®i häc ®­îc, 2 ng­êi ®· tho¶ thuËn c« NguyÔn ThÞ Ch cho c« NguyÔn ThÞ T m­în GiÊy gäi, b»ng tèt nghiªp THPT ®Ó cho c« NguyÔn ThÞ T ®i häc Tr­êng S¬ cÊp MÉu gi¸o tØnh L¹ng S¬n vµ c« NguyÔn ThÞ C tù ®æi tªn thµnh NguyÔn ThÞ T tõ thêi ®iÓm ®Êy, cho nªn kh«ng trïng víi tªn khai sinh, tªn trong B»ng tèt nghiÖp THCS. T¹i UBND x· V,huyÖn B¾c Hµ kh«ng cã danh s¸ch trÝch ngang vµ ®¬n xin ®æi tªn cña c« NguyÔn ThÞ T. Trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ m­în B»ng tèt nghiÖp cña b¹n c« NguyÔn ThÞ T kh«ng theo líp häc v¨n ho¸ nµo kh¸c n÷a. §Õn n¨m 2000 c« NguyÔn ThÞ T l¹i sö dông v¨n b»ng, chøng chØ ®ã ®Ó theo líp häc chuÈn ho¸ Trung cÊp MÇm non t¹i tØnh L¹ng S¬n. T¹i kho¸ häc ®ã nÕu ch­a häc hÕt ch­¬ng tr×nh THPT th× ph¶i häc 2 n¨m v× cßn ph¶i häc thªm c¸c m«n v¨n ho¸, nh­ng c« T vÉn sö dông B»ng tèt nghiÖp THPT cña c« NguyÔn ThÞ Ch cho nªn chØ ph¶i häc 1 n¨m mµ kh«ng ph¶i häc thªm c¸c m«n v¨n ho¸ kh¸c. §Õn th¸ng 10 n¨m 2006 c« NguyÔn ThÞ T l¹i tiÕp tôc lµm hå s¬ theo häc líp Cao ®¼ng t¹i chøc MÇm non häc t¹i tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m L¹ng s¬n. Qua qu¸ tr×nh häc tËp ®­îc gÇn 1 n¨m c« Ch míi ph¸t hiÖn c« NguyÔn ThÞ T vÉn sö dông b»ng tèt nghiÖp THPH cña m×nh nªn c« ®· viÕt ®¬n tr×nh b¸o víi tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m L¹ng S¬n vÒ viÖc c« NguyÔn ThÞ T m­în B»ng THPT cña m×nh vµ viÕt ®¬n göi phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ tr×nh bµy lý do bÞ mÊt b»ng tèt nghiÖp THPT khi nghe tin chç c« NguyÔn ThÞ T vÉn cÇm th× c¸ nh©n c« Ch muèn xin l¹i. Cïng lóc tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m L¹ng S¬n tæ chøc kiÓm tra c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ gèc ®Ó lµm hå s¬ chuÈn bÞ cho häc sinh thi tèt nghiÖp, nªn ®· th«ng b¸o l¹i cho §/C tr­ëng phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ vµ tr­êng MÇm non x· Q, huyÖn B¾c Hµ kiÓm tra l¹i toµn bé hå s¬ c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ cña c« NguyÔn ThÞ T th× míi ph¸t hiÖn ra viÖc sö dông v¨n b»ng chøng chØ kh«ng hîp lý cña c« NguyÔn thÞ T. HËu qu¶: C« NguyÔn ThÞ T kh«ng thÓ tiÕp tôc hoµn thµnh kho¸ häc t¹i tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m L¹ng S¬n ®­îc n÷a v× theo yªu cÇu cña nhµ tr­êng ph¶i gi¶i tr×nh vµ nép ®Çy ®ñ c¸c v¨n b»ng, chøng chØ gèc khíp víi hå s¬ cña c¸ nh©n th× kh«ng gi¶i tr×nh ®­îc. Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huÖn B¾c Hµ chØ ®¹o: §èi víi nhµ tr­êng, c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña c¸c cÊp hoµn thµnh hå s¬ cña c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T göi b¸o c¸o vÒ phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ó xem xÐt xö lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Qua qu¸ tr×nh xem xÐt ®iÒu tra, Héi ®ång kû luËt cña huyÖn ®· ra quyÕt ®Þnh kû luËt: H¹ ng¹ch c«ng chøc tõ ng¹ch 15.115 xuèng ng¹ch 15c. 210, thu håi B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp MÇm non vµ B»ng tèt nghiÖp THPT, thêi gian kû luËt 1 n¨m. 3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n hËu qu¶ cña t×nh huèng: a. Nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n chñ quan: B¶n th©n kh«ng ý thøc ®­îc hËu qu¶ viÖc m×nh ®ang lµm, nªn ®Ó kÐo da× suèt 19 n¨m mµ kh«ng cã h­íng gi¶i quyÕt. Do c¸ nh©n ch­a nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña quy chÕ tuyÓn sinh hµng n¨m. Ch­a n¾m ch¾c vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc. B¶n th©n c¸ nh©n ch­a cã ý thøc häc tËp ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é v¨n ho¸. Ch­a trung thùc trong viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña ngµnh, cña c¸c cÊp, cña chÝnh phñ ®· quy ®Þnh. MÆc dï c« NguyÔn ThÞ T m­în v¨n b»ng, chøng chØ cña b¹n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho m×nh tiÕn th©n b»ng mäi h×nh thøc nh­ng ý thøc chñ quan lµ sÏ kh«ng ai ph¸t hiÖn ra nªn b¶n th©n c¸ nh©n kh«ng tù phÊn ®Êu ®i häc thªm v¨n ho¸ mµ chØ phÊn ®Êu c¸c b»ng cÊp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Khi c¬ thÞ tr­êng më cöa, chÕ l­¬ng cã phÇn c¶i thiÖn h¬n c¸ nh©n ng­êi tèt nghiÖp THPT cã b»ng cÊp l¹i kh«ng ®­îc ®i ®µo t¹o ®Ó h­ëng l­¬ng nhµ n­íc, ng­êi kh«ng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ ®¹t chuÈn l¹i lµm c«ng t¸c d¹y kiÕn thøc, d¹y ng­êi. Trong ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o l¹i ®ang ph¸t ®éng thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng " Hai kh«ng 4 néi dung" lµ mét ng­êi d©n b×nh th­êng c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ Ch ®ßi hái quyÒn lîi chÝnh ®¸ng vÒ cho c¸ nh©n nh­ng ®©y còng lµ mét bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ng­êi d©n vµ còng lµ mét vÊn ®Ò ®Ó ng­êi d©n nãi vÒ ®¹o ®øc cña nhµ gi¸o trong ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: C«ng t¸c tuyÓn sinh vµo c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp tr­íc ®©y ch­a thùc sù chÆt chÏ, lµm kÏ hë ®Ó cho mét sè sè ng­êi lîi dông vµo ®­îc trong c¸c tr­êng häc b»ng mäi c¸ch ®Ó ®­îc ®øng vµo trong hµng ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc. ViÖc kiÓm tra, thanh tra cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp ch­a th­êng xuyªn, liªn tôc, ®«i khi cßn mang nÆng h×nh thøc, qua loa, ®¹i kh¸i, nÓ nang. ViÖc qu¶n lý hå s¬ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc ch­a thùc sù chÆt chÏ. b. HËu qu¶: HËu qu¶ vÒ kinh tÕ: B¶n th©n c¸ nh©n bÞ thiÖt thßi vÒ thu nhËp tiÒn l­¬ng hµng th¸ng. §· ®Çu t­ kinh phÝ ®i häc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô nh­ng kh«ng ®­îc c«ng nhËn. HËu qu¶ vÒ x· héi: MÊt uy tÝn trong ®ång nghiÖp còng nh­ trong phô huynh vµ trong x· héi. GÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh vµ tuyªn truyÒn. c. X©y dùng ph­¬ng ¸n sö lý t×nh huèng: §Ó gióp nhµ tr­êng th¸o gì khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ c¸ nh©n, th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông v¨n b»ng chøng chØ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. Em dù kiÕn ®Ò ra 3 ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt sau: Ph­¬ng ¸n 1: KiÖn toµn l¹i ®éi ngò C¸n bé qu¶n lý trong nhµ tr­êng, thay thÕ mét sè nh÷ng c¸n bé gi¸o viªn cã tÝnh ch©y l­êi, û l¹i cÊp trªn, kh«ng m¹nh d¹n x©y dùng ®ãng gãp ý kiÕn cho b¹n bÌ vµ cho ®ång nghiÖp. Nh÷ng gi¸o viªn B»ng cÊp kh«ng chuÈn, sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p, kh«ng bè trÝ ®øng líp mµ chuyÓn sang lµm nhiÖm vô kh¸c, lµm g­¬ng cho nh÷ng ng­êi ®Õn sau . - ¦u ®iÓm: + Cã thÓ n©ng cao ®­îc tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi ®­îc ph©n c«ng lµm nhiÖm vô, nh÷ng ng­êi vi ph¹m kû luËt còng cã ý thøc phÊn ®Êu h¬n. + Cïng mét lóc cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. - Nh­îc ®iÓm: + CÇn cã thêi gian trong c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ c¸n bé míi ®­îc bæ nhiÖm còng cÇn cã thêi gian ®Ó n¾m b¾t néi dung c«ng viÖc. + DÉn ®Õn x¸o trén trong c¬ cÊu tæ chøc, g©y khã dÔ trong viÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸n bé t¹i ®Þa ph­¬ng. Do ®ã ph­¬ng ¸n nµy kh«ng kh¶ thi. Ph­¬ng ¸n 2: §Ò nghÞ phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, UBND huyÖn xö lý ngay nh÷ng c¸ nh©n ®· vi ph¹m viÖc sö dông v¨n b»ng chøng chØ kh«ng hîp ph¸p, bè trÝ cho lµm viÖc kh¸c, lu©n chuyÓn ®i ®¬n vÞ kh¸c kh«ng ë trong ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o n÷a , v× ®· vi ph¹m vÒ vÊn ®Ò ®¹o ®øc mµ ngµnh ®ang thùc hiÖn cuéc vËn ®éng " Hai kh«ng 4 néi dung". - ¦u ®iÓm: + Cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc ngay vÊn ®Ò Gi¸o viªn ngåi nhÇm chç. §¸nh gi¸ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng " Hai kh«ng 4 néi dung" trong ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. + Nhµ tr­êng còng thanh läc ®­îc nh÷ng gi¸o viªn kh«ng cã tÝnh trung thùc trong nghÒ nghiÖp, gi÷ ®­îc uy tÝn cho ngµnh. - Nh­îc ®iÓm: + G©y khã kh¨n, ¸p lùc cho c¸c cÊp l·nh ®¹o. + Ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña cÊp c¬ së. Do ®ã ph­¬ng ¸n nµy kh«ng kh¶ thi. Ph­¬ng ¸n 3: L·nh ®¹o ®¬n vÞ, c¸n bé thanh tra t×m hiÓu, ®iÒu tra lµm râ vÊn ®Ò. Yªu cÇu c¸ nh©n hoµn thµnh ®Çy ®ñ hå s¬ c¸ nh©n theo yªu cÇu cña nhµ tr­êng, phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tr­êng Cao ®¼ng s­ ph¹m L¹ng S¬n. Nghiªn cøu kü c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc xö lý c¸n bé, c«ng chøc nhµ n­íc trong viÖc sö dông v¨n b»ng chøng chØ. Lµm tèt c«ng t¸c phæ biÕn v¨n b¶n vµ truyªn truyÒn kiÕn thøc cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cïng n¾m ch¾c ®Ó cïng vËn dông cho chÝnh x¸c. Tæ chøc häp héi ®ång, bá phiÕu dù kiÕn h×nh thøc kû luËt kÝnh chuyÓn cÊp trªn xem xÐt. Sau khi gi¶i quyÕt nÕu cßn trong ®é tuæi ®i ®µo t¹o mµ c¸ nh©n vÉn cã ý thøc phÊn ®Êu th× ®Ò nghÞ cÊp trªn cho ®i ®µo t¹o tiÕp ®Ó n©ng cao c¶ vÒ tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. NÕu c¸ nh©n cã nguyªn väng chuyÓn sang lµm nhiÖm vô kh¸c hoÆc vµo diÖn nghØ theo nghÞ ®Þnh 132/2007/N§- CP th× c¨n cø vµo n¨ng lùc vµ t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó xem xÐt cô thÓ, bè trÝ, gi¶i quyÕt phï hîp. §©y lµ ph­¬ng ¸n cã nhiÒu ®iÓm tÝch cùc, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc trong ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc t¹i ®¬n vÞ. B¶n th©n c¸ nh©n mÆc dï m¾c khuyÕt ®iÓm ®· cã h×nh thøc kû luËt nh­ng vÉn cã ý thøc phÊn ®Êu v­¬n lªn. Do ®ã em chän ph­¬ng ¸n nµy ®Ó xö lý t×nh huèng sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i tr­êng MÇm Non x· Q, huyÖn B¾c Hµ, tØnh L¹ng S¬n. d. Tæ chøc thùc hiÖn: Thùc hiÖn tèt vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o trong ®¬n vÞ, khi nhËn ®­îc th«ng tin trong ®¬n vÞ cã c¸ nh©n thÓ hiÖn hµnh vi kh«ng trung thùc trong viÖc sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ. Thùc hiÖn v¨n b¶n sè 21/KH- BC§, ngµy 08/5/2006 cña Ban chØ ®¹o kiÓm tra v¨n b»ng, chøng chØ tØnh L¹ng S¬n vÒ kÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp ph¸t qu¶n lý, sö dông v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n; C«ng v¨n sè 1591/TTr, ngµy 04/8/2006 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o L¹ng S¬n vÒ viÖc kiÓm tra v¨n b»ng, chøng chØ; KÕ ho¹ch sè 657/KHKTVB- GD, ngµy 10/10/2006 cña phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ KÕ ho¹ch kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp ph¸t qu¶n lý, sö dông v¨n b»ng chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ngµnh Gi¸o dôc huyÖn B¾c Hµ ®ît II n¨m häc 2006- 2007. Nhµ tr­êng ®· triÖu tËp cuéc häp Ban l·nh ®¹o ®Ó triÓn khai néi dung c«ng viÖc, lµm râ nguån th«ng tin vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt: - Yªu cÇu c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T t­êng tr×nh l¹i sù viÖc cô thÓ vÒ viÖc m×nh ®ang sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ hiÖn ®ang cã. - Nép toµn bé c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ, giÊy khai sinh, c¸c lo¹i hå s¬ c¸ nh©n cã liªn quan. Sau khi ®· tËp hîp ®Çy ®ñ hå s¬ theo yªu cÇu. Nhµ tr­êng triÖu tËp cuéc häp ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn: Ban l·nh ®¹o, d¹i diÖn c«ng ®oµn, chi ®oµn, c¸c tæ tr­ëng tæ khèi, ban thanh tra nh©n d©n ®Ó cïng nhau xem xÐt hå s¬ vµ ®· cã ®­îc kÕt luËn ban ®Çu: 1, GiÊy khai sinh: B¶n gèc kh«ng cã B¶n sao khai sinh : Chøng thùc th¸ng 10 n¨m 2006 Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ T. Sinh ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1968 2, GiÊy chøng nhËn: S¬ cÊp MÉu gi¸o, tØnh L¹ng S¬n Hä tªn: NguyÔn ThÞ T. Kh«ng cã ¶nh, kh«ng cã ngµy th¸ng n¨m sinh. 3, GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp: Trung häc c¬ së Hä tªn: NguyÔn ThÞ C. Sinh ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1968. 4, GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp: Trung häc phæ th«ng Hä tªn: NguyÔn ThÞ Ch. Sinh ng¸y 15 th¸ng 7 n¨m 1965 5, Sæ b¶o hiÓm x· héi, Hå s¬ thanh tra, Hå s¬ c«ng chøc vµ c¸c giÊy tê liªn quan cña c¸ nh©n mµ ®¬n vÞ ®ang l­u gi÷ Hä tªn: NguyÔn ThÞ T. Sinh ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1968. 6. B¶n pho t« hé khÈu gia ®×nh cña bè mÑ ®Î t¹i x· V, huyÖn B¾c Hµ ( Cã c«ng chøng ) Hä tªn: NguyÔn ThÞ C. Sinh ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1968. 7. §¬n tr×nh bµy cña c« NguyÔn ThÞ T cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng x· V: X¸c nhËn c« NguyÔn ThÞ C. Sinh ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1968 lµ ®óng vµ lµ con g¸i gia ®×nh «ng NguyÔn V¨n H vµ Bµ NguyÔn ThÞ X, cã hé khÈu t¹i th«n S, x· V, HuyÖn B¾c Hµ. Víi nh÷ng c¨n cø trªn nhµ tr­êng cã mét sè kÕt luËn sau: Sæ hé khÈu gia ®×nh «ng NguyÔn V¨n H vµ bµ NguyÔn ThÞ X cã con gi¸i lµ NguyÔn ThÞ C vµ b»ng tèt nghiÖp THCS cña c« NguyÔn ThÞ C . Sinh ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1968 lµ 1 ng­êi. GiÊy chøng nhËn S¬ cÊp MÉu gi¸o kh«ng ph¶i cña c« NguyÔn ThÞ T v× trong giÊy chøng nhËn tªn lµ NguyÔn ThÞ C nh­ng l¹i kh«ng cã ngµy th¸ng n¨m sinh. GiÊy chøng nhËn tèt nghiÖp THPT lµ cña c« NguyÔn ThÞ Ch ( Ngµy th¸ng n¨m sinh, hä tªn kh«ng ph¶i cña c« NguyÔn ThÞ T ) Sæ BHXH, hå s¬ thanh tra, hå s¬ c«ng chøc lµ cña 1 ng­êi. KÕt luËn chung: Theo nh­ b¶n t­êng tr×nh vµ qua kiÓm tra c¸c lo¹i hå s¬, v¨n b»ng, chøng chØ cña c« NguyÔn ThÞ T lµ kh«ng hîp ph¸p. Héi ®ång kû luËt cña nhµ tr­êng yªu cÇu c¸ nh©n viÕt b¶n tù kiÓm ®iÓm. Tæ chøc häp Héi ®ång tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho toµn thÓ héi ®ång cïng biÕt kÕt qu¶ ®Ó ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§- CP, ngµy 17/3/2005 NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc. C¨n cø Th«ng t­ 03/2006/TT- BNV, ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2006 cña Bé néi vô Th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§- CP ngµy 17/3/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc. Héi ®ång kû luËt bá phiÕu dù kiÕn h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T. Gåm c¸c h×nh thøc sau: - KhiÓn tr¸ch: 0/0 phiÕu - C¶nh c¸o: 0/0 phiÕu - H¹ bËc l­¬ng: 1/5 phiÕu - H¹ ng¹ch: 4/5 phiÕu - C¸ch chøc: 0/0 phiÕu - Buéc th«i viÖc: 0/0 phiÕu. Qua kÕt qu¶ kiÓm phiÕu vµ c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n ®· h­íng dÉn Héi ®ång kû luËt cña nhµ tr­êng kiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt víi c« NguyÔn ThÞ T ë møc ®é H¹ ng¹ch. §Ò nghÞ cÊp trªn xem xÐt C¨n cø vµo hå s¬ cña c¸ nh©n c« NguyÔn ThÞ T vµ kÕt qu¶ b¸o c¸o cña ®¬n vÞ tr­êng MÇm non x· Q, huyÖn B¾c Hµ. Tr­ëng phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång kû luËt cña ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ ®Ó xem xÐt vµ bá phiÕu kiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt víi c¸c h×nh thøc sau : - KiÓn tr¸ch: 0/0 phiÕu - C¶nh c¸o: 0/0 phiÕu - H¹ bËc l­¬ng: 0/0 phiÕu - H¹ ng¹ch: 4/5 phiÕu - C¸ch chøc: 0/0 phiÕu - Buéc th«i viÖc: 1/5 phiÕu Víi kÕt qu¶ nh­ trªn Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ víi UBND huyªn B¾c Hµ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt. KÕt qu¶ ngµy 15/12/2007 UBND huyÖn B¾c Hµ ra QuyÕt ®Þnh h×nh thøc kû luËt ®èi víi c« NguyÔn ThÞ T lµ: H¹ ng¹ch c«ng chøc tõ m· ng¹ch 15.115 xuèng m· ngach 15c. 210. Thêi gian kû luËt lµ 1 n¨m. 6. KÕt qu¶ thùc hiÖn: Tr­êng MÇm non x· Q huyÖn B¾c Hµ, Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn B¾c Hµ vµ UBND huyÖn B¾c Hµ ®· thùc hiÖn theo ®óng NghÞ ®Þnh 35/2005/N§- CP; Th«ng t­ 03/2006/TT- BNV vµ còng ®· mét phÇn nµo vËn dông tèt cuéc vËn ®«ng " Hai kh«ng 4 néi dung" cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo tao vµo viÖc ®¸nh gi¸ phÈm chÊt cña ng­êi gi¸o viªn nh©n d©n- C¸n bé, c«ng chøc,viªn chøc nhµ n­íc. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn ph¶i xem xÐt v× c¸n bé c«ng chøc lµm gi¶ hå s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p nh­ng ch­a g©y hËu qu¶ nãi t¹i ®iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 35/2005/N§- CP ®­îc hiÓu lµ c¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi lµm gi¶ hå s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®­îc n©ng bËc l­¬ng, chuyÓn ng¹ch, n¨ng ng¹ch ( qua thi xÐt tuyÓn ); ®Ó d­îc cö ®i ®µo t¹o, båi d­ìng hoÆc ®Ó xem xÐt bæ nhiÖm nh­ng bÞ ph¸t hiÖn tr­íc khi cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh. MÆc dï víi kÕt qu¶ ®ã vÉn ch­a thùc s­ tho¶ m·n ®­îc víi nhu cÇu cña nh©n d©n. H­íng gi¶i quyÕt sau khi cã quyÕt ®Þnh kû luËt: - C¨n cø vµo thùc tÕ cña ®¬n vÞ vµ ý thøc phÊn ®Êu cña c¸ nh©n: TiÕp tôc bè trÝ c«ng t¸c gi¶ng d¹y. - C« NguyÔn ThÞ T vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n xÕp lo¹i chung : Kh¸; cßn ®ang trong ®é tuæi cã thÓ tiÕp tôc ®i ®µo t¹o tiÕp. Dù kiÕn nÕu cã c¸c líp båi d­ìng thªm vÒ v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n nghiÖp vô mµ c¸ nh©n cã nhu cÇu, ý thøc phÊn ®Êu tèt th× ®î vÞ tiÕp tôc cã kÕ ho¹ch bè trÝ ®i ®µo t¹o. NÕu ý thøc kÐm, kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô cã thÓ bè trÝ cho lµm viÖc kh¸c hoÆc nghØ theo NghÞ ®Þnh 132/2007/N§- CP. Qua c¸ch xö lý nh­ trªn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nh©n d©n rÊt ®ång t×nh vµ nhÊt trÝ quan ®iÓm, tin t­ëng vµo ®­êng lèi lµm viÖc cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Ph¶i nãi r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong viÖc xö lý, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña nh÷ng ng­êi Qu¶n lý nhµ n­íc ë mäi lÜnh vùc. Tõ ®ã lÊy ®­îc lßng tin ®èi víi nh©n d©n, thÊm nhuÇn t­ t­ëng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh". Rót ra ®­îc bµi häc kinh nghiÖm ®Ó c¸c thÕ hÖ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cÇn trung thùc, nghiªm chØnh h¬n trong c«ng t¸c tuyÓn sinh vµ sö dung c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ ®­îc tèt h¬n. III. KÕt luËn vµ hiÕn nghÞ: 1. KÕt luËn: Lµ mét ng­êi c¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc ph¶i biÕt tæ chøc vµ ®iÒu chØnh b»ng quyÒn lùc nhµ n­íc ( QuyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh ph¸p, quyÒn t­ ph¸p ) ®Ó duy tr× æn ®Þnh x· héi vµ ®iÒu chØnh c¸c hµnh vi cña tõng c¸ nh©n trong x· héi, ®Ó x· héi ph¸t triÓn theo môc tiªu ®· ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nhµ n­íc ®· ®Ò ra trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú. Chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh: C«ng t¸c qu¶n lý c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch, qu¶n lý c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ trong c¬ quan nhµ n­íc lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. V× nÕu tr¶i qua qu¸ tr×nh ®µo t¹o, ®­îc tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n c¶ vÒ v¨n ho¸ còng nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô mµ ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®ã ®· lµ mét tiªu chÝ hµng ®Çu ®Ó x©y dùng nhµ n­íc ta ngµy mét ph¸t triÓn vµ bÒn v÷ng. Bµi häc rót ra ë ®©y lµ: CÇn t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. Tuyªn truyÒn phæ biÕn s©u r«ng mäi chñ ch­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc cho ®«ng ®¶o quÇn chóng, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc hiÓu râ vµ tù gi¸c thùc hiÖn. Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé c¬ së, t¨ng c­êng phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong c¬ quan. N©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña ng­êi ®øng ®Çu trong c¬ quan. Cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan chuyªn m«n, c¸c ngµnh, c¸c cÊp. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra. Thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý hå s¬ b»ng c«ng nghÖ th«ng tin. 2. KiÕn nghÞ: B¶n th©n em lµ c¸n bé qu¶n lý cña mét ®¬n vÞ tr­êng häc, trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tham m­u cho cÊp uû §¶ng , chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, l·nh ®¹o c¸c cÊp vÒ chñ tr­¬ng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ®¬n vÞ, c¸c ho¹t ®éng Gi¸o dôc cña cÊp häc n¬i ®Þa ph­¬ng m×nh ®ang phô tr¸ch. §Æc biÖt lµ viÖc qu¶n lý hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc qua viÖc kiÓm tra sö dông c¸c v¨n b»ng, chøng chØ. Em thÊy cÇn ph¶i t×m ra nguyªn nh©n trong viÖc hiÖn nay mét sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ang thùc hiÖn c«ng vô cã ý thøc tr¸ch nhiÖm kÐm trong viÖc sö dông c¸c lo¹i v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã hµnh vi lµm gi¶ hå s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®­îc n©ng bËc l­¬ng, chuyÓn ng¹ch, n©ng ng¹ch ; ®Ó ®­îc cö ®i ®µo t¹o, båi d­ìng hoÆc ®Ó xem xÐt bæ nhiÖm. Tõ ®ã rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó tham m­u cho l·nh ®¹o c¸c cÊp thèng nhÊt chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý c¸c hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®¬n vÞ ®­îc tèt h¬n. Víi nh÷ng hiÓu bݪt cña m×nh vµ qua c¸ch xö lý t×nh huèng trªn, em cã mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn mét sè vÊn ®Ò sau: - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ sæ s¸ch b»ng nhiÒu h×nh thøc. NhÊt lµ vÊn ®Ò qu¶n lý hå s¬ qua c«ng nghÖ th«ng tin. - Hµng n¨m th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra viÖc qu¶n lý hå s¬ sæ s¸ch trong c¸c ®¬n vÞ. - ViÖc bæ nhiÖm c¸n bé qu¶n lý cÇn hîp lý h¬n c¶ vÒ sè l­îng còng nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi hiªn nay. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc hiÖn lµm ®Ò tµi: Víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, thêi gian ®Çu t­ cho nghiªn cøu cã h¹n. Em m¹nh d¹n nªu lªn nh÷ng suy nghÜ, quan ®iÓm cña m×nh vÒ xö lý t×nh huèng sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i tr­êng MÇm non x· Q, huyÖn B¾c Hµ, tØnh L¹ng S¬n. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ThÇy gi¸o, c« gi¸o vµ ®ång nghiÖp ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n./. Uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n Tr­êng ChÝnh trÞ Hoµng V¨n Thô TiÓu luËn cuèi kho¸ Líp båi d­ìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ n­íc Ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ XXI ( N¨m 2008 ) T¹i huyÖn B¾c S¬n Tªn §Ò Tµi: Xö lý t×nh huèng sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i tr­êng mÇm non x· Q, huyÖn B¾c Hµ, TØnh L¹ng S¬n Hä vµ tªn häc viªn: NguyÔn ThÞ H­êng §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng MÇm non x· Long §èng, huyÖn B¾c S¬n, tØnh L¹ng S¬n. Gi¶ng viªn h­íng dÉn: N«ng §øc Vinh Chøc danh, chøc vô: §¬n vÞ: Tr­êng chÝnh trÞ Hoµng V¨n Thô tØnh L¹ng S¬n B¾c s¬n, th¸ng 6 n¨m 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện Bắc Hà, tỉnh Lạng Sơn.doc