Bài thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh: Làm rõ quan điểm tư tướng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển Đảng cộng Sản Việt Nam ngang tâm Cách mạng

Đề tài: Làm rõ quan điểm tư tướng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong vững mạnh, qua đố vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSVN ngang tâm Cách mạng A.TƯ TƯỚNG Hô CHÍ MINH VỀ XÂY DƯNG ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM TRONG SACH .VỮNG MANH: dưng Đảng -Quỵ luât tổn tai và phát triển của Ðảng thống Các luân điểm mang tính nhất quán. Tính tất ến khách quan của Công tác xâỵ du'ng ,chĩnh đốn Ðảng đươc Hồ Chí Minh lý giải hết Sức thuỵết phuc theo Các căn củ' Sau -Xây dưng.chĩnh đốn Ðảng bi Chế đinh bởi quá trình phát triển liên tuc của SƯ gân hQi_ thành Cơ Cấucủa Xã hôi, đầu; viên đến Chiu ảnh hướng ,tác đông của môi trường Xã hôỉ,Các quan hê Xã hôỉ,cả cái tốt và cái Xấu,cáỉ tích Cu'c,tiến bô và cái tiêu CưC.lac hâ11.D0 đó mỗi Cản bô.đảng viên phải thương Xuyên Ðảng_ phải thường Xuỵên chủ ý đến Viêc chĩnh đốn Ðảng. -Xây dưng.Chĩnh đến Ðảng là CƠ hôi để mỗi Cản bô. đảng viên tư rèn 1uyêI1.giáo duc và tu dưỡng tốt hơI1,hoàn thành Các nhiêm vu mà Ðảng và nhân dân giao phó, đăc biêt là giữ đươc phẩm Chất cách mang tiêu biểu. du'ng Đảng về tư tưỏng,lỵ' luân Ðể đạt muc tiêu Cách mang,Hồ Chí Mính Chỉ rõ phải dưa vào lý luân Cách mang và khoa hoc chủ nghĩa Mác-Lênỉn.Khỉ huấn 1uỵên cho cán bô Cách mang năm 1925 1927,Hồ Chí Minh đã khẳng đinh" Ðảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm điểm Sau Môt hoc tận_ ,ng hiên ến chủ nghĩa Mác-Lênin II_hải luôn 1g hù hơp với từng đối tương. của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác-Lênin. Bốn là. Ðàm ta Dhải tănH cườm đẩu tranh để bảo Vê Sư trom St'iI12 của chủ nghĩa Mác-lênin. du'ng Đảng về chính tri Ðảng Công sản Viêt Nam Cẩm quyền có vai trò đinh hương phát triển cho toàn Xã hôi. Ðảng thưc hiên Vai trò lãnh đao chính tri của mình,chủ ỵếu bằng Viêc đề ra CƯƠIlg lĩnh, đường lối chiến lươc.phương hướng phát triển kính tế-Xã hôïcũng như chính tri trong moi hoàn Cảnh. C.Xâ dung Đảng về tổ chức,bô máỵ và công tác cán bô -Hê thống tổ ChứC của Ðảng: Hồ Chí Minh khắng đinh Sức manh của Ðảng bắt nguốn từ tổ Chức.II1ôt tổ Chức tiên phong_ Chiến đầu của giai cấp Công nhãn.Hê thống tổ ChứC của đảng từ Trung Ương đến Cơ SỞ phải thât chát chẽ,Có tính kỷ luât Cao.Trong hê thống tổ ChỨC đang,Hồ Chí Minh rất coi trong vai trò của chỉ bô.Bới lẽ đối với bản thân ÐảI1g,chí bô là tế -CáC nguỵên tắc tổ Chức sinh hoatÐảng: +Tâp trung dân chủ mối quan hê khăng khít với nhau, đó là 2Vế của môt Ilgỵên tắC.HỔ Chí Minh có viết về mối quan hê đó như sau:Tâp trung trên I1ềI1tảng dân chủ,'dân chủ dưới nền tảng tập trung. +Tâp thể lãnh đao,Cá nhân phu trách Hồ Chí Mính giải thích về tập thể lãnh đao như Sau:Vĩ Sao Cẩn phải có tập thể lãnh đa O'.'JVỉ môt người dù khôn ngoan tài giỏi II1ấLdù nhiều kính nghiêm đến đâu,cũng Chĩ trông thẩỵchĩ Xem Xét đươc môt hoăc nhiều măt của môt Vấn đề.không thể trông thấVVà Xem Xét tất cả mơi măt của môt Vấn đề.Vĩ VâV.CâI1 môt nhóm ít người phu trách theo kế hoach đó mà thì hành .Như thể mới có chuỵên trách,công Viêc mới chạỵ. +TƯ phê bĩnh và phê hình Muc đích của viêc tư phê hình và phê bĩnh là để làII1 cho nhân tốt trong mỗi Con ng ười nàỵ nớ như hoa mùa Xuân,làm cho mỗi tổ Chức tốt lên,phẩn Xấu bi mất dấn là nói đến Sư vươn tới Chân, thiên, mỳ .Thái đô ,phương nhân tư phê bĩnh và phê bĩnh đươc Hồ Chí Minh nêu rõ những điểm như sauhải tiến hành thương tình ỵêu thương lẫn nhân" +Kỷ luật nghiêm mỉnh,tư giác. Sức manh của môt tổ Chức Công sản và của mỗi đảng viên bắt I1guồI1từ ý thức ký luât nghiêm mỉnh,tư gíác.Tính nghiêm minh của ký luât Ðảng đòi hỏi tất cả moi tổ chức đảng,tất cả moi đảng viên đến phải hình đẳng trước điêu lê Ðảng,trước pháp luât của nhà nước,tru'ớc mơi guỵết đinh của Ðảng. Đống thời sản chủ nghĩa cho nên tư giác là môt ỵêu Cấu bắt buôc đối với mỗi tổ Chức đảng và đảng viên. kết thông nhất trong Ðảng Sư đoàn kết thông nhất trong Ðảng _Qhải dưa trên Cơ SỞ lý luân của Ðảng là chủ nghĩa Mác-Lenin;Cu'ơng lĩnh điều lê Ðảng; đường lốỉ,guan điểm của Ðảng;I1ghi quyết của tế chức đảng các Cấp -Cán bÔ.Công tác Cán bô của Đảng Hồ ChíMinh đề ra môt hê thống các quan điểm về Cản bô và công tác Cản bao hàm các mắt khâu liên hoàn,Có quan hê Chát chẽ với nhau. dưng Ðảng về đao đức Hô Chí Minh khẳng đinh:Môt Ðảng chân chính cách mang phải có đao đức. Ðao đức tao nên manh của Ðảng đủ tư Cách lãnh đao,hướng (quẩn chúng nhân dân. Xét về thưc Chất , đao đức của Ðảng ta là đao đức mới, đao đức của Cách mang. Ðao đức đó mang bản chất của ¦ỈE1ỈCẩỊ Công nhân,cũng nhưlà đao đức nghĩa cả nhân dưới moi hình thức nhằm làm cho Ðảng luôn luôn thât Sư trong Sach. ĐăC biêt quan tâm tới Vấn đề đao đức ,gắn đao đức với tư Cách là môt Ðảng truyền thống Văn hóa.lich sủ' của Các nước phương Ðông tronggệN B.VÂN DUNG XÂY DƯNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐC SVN NGANG TÂM CÁCH MANG MỚI tẩm gương đạo đức ~ về Xây dựng Ðảng ta thật Sự trong Sạch, Vũ'11g mạnh, "Là đạo đức, là Văn mình" trong giai đoạn hiện Ilay.Tư tướng Xây dựng Ðảng của Chủ tịch Hổ Chí Minh có ý nghĩa Soi đường cho Ðảng ta Xây dụng và trướng thành. HỌC tập tư tướng đạo đức Hồ Chí Minh về Xây dựng Ðảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn Sâu Sắc, góp phẩn Xây dựng Ðảng ta thực sự ương SạCh, Vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào con đường phát triển của đất nước. VIỆC học tập tư tướng, tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Xây dựng Ðảng ta trong sạch, Vững mạnh "là đạo đức, là Văn minh" theo chủ đề năm 2010 là dịp để các tổ chức Ðảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên ôn lại và hàng cao nhận thức lý luận về Xây dựng Ðảng, hàng cao hƠn nữa tính thẩn trách nhiệm, ý thức tự giác, đẩy mạnh côngtác Xây dựng Ðảng, góp phẩn tích cực vào thành công

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3692 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh: Làm rõ quan điểm tư tướng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển Đảng cộng Sản Việt Nam ngang tâm Cách mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh- Làm rõ quan điểm tư tướng Hồ Chí Minh về xây dựng ĐCSVN trong vững mạnh, qua đó vận dụng xây dựng, phát triển ĐCSV.pdf
Luận văn liên quan