Báo cáo Hướng dẫn làm tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán

Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán Thực hành nghiệp vụ kế toán Đề bài Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Tình hình sản xuất và nguồn vốn của công ty đầu tháng 1 năm 2003 được thể hiện qua các số dư tài khoản tông hợp và chi tiết sau ( đơn vị tính: VNĐ) A.Số dư tổng hợp của một số tài khoản: Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có 111 Tiền mặt 1.867.088.549 112 Tiền gửi ngân hàng 64.749.867 131 Phải thu của khách hàng 744.402.457 134 Phải thu nội bộ 59.383.670 138 Phải thu khác 1.119.347 141 Tạm ứng 92.475.300 1421 Trả trước cho người bán 78.299.035 1422 Chi phí chờ kết chuyển 19.008.840 152 Nguyên vật liệu 181.093.330 153 Công cụ- Dụng cụ 76.920.399 154 Chi phí SX- KD dở dang 177. 412.702 155 Thành phẩm tồn kho 1.307.569.000 157 Hàng gửi bán 818.184.550 211 Tài sản cố định hữu hình 11.680.930.958 241 Xây dựng cơ bản dở dang 775.119.697 214 Khấu hao tài sản cố định 2.261.070.002 311 Vay ngắn hạn 3.937.005.121 331 Phải trả người bán 166.419.912 335 Chi phí trả trước 655.202.296 333 VAT phải nộp nhà nước 8.727.316 334 Phải trả công nhân viên 12.081.112 336 Phải trả nội bộ 93.000.000 338 Phải trả, phải nộp khác 57.707.275 Số hiệu Tên tài khoản Dư nợ Dư có 341 Vay dài hạn 5.840.001.503 342 Nợ khác 1.000.385 411 Nguồn vốn kinh doanh 4.625.269.074 414 Quỹ đầu tư phát triển 113.080.539 415 Lỗ năm trước 1.810.236.686 421 Lợi nhuận chưa phân phối 156.418.731 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 18.041.500 X Tổng cộng 17.943.757.701 17.943.757.701

doc270 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hướng dẫn làm tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
\ §iÒu III: quy c¸ch – phÈm chÊt - .................................................................................................................... -..................................................................................................................... §iÒu IV: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi - Giao hµng t¹i kho bªn : A - C­íc phÝ vËn chuyÓn: ................................................................................. - Bao b× ®ãng gãi: ......................................................................................... §iÒu V: thanh to¸n – gi¸ c¶ - Gi¸ c¶: ........................................................................................................ - Thanh to¸n: ................................................................................................ §iÒu VI: cam kÕt chung Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i 2 bªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho nhau b»ng v¨n b¶n tr­íc 15 ngµy ®Ó cïng gi¶i quyÕt. Bªn nµo vi phËm H§ g©y thiÖt h¹i cho nhau ph¶i båi thuêng vËt chÊt theo chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Nõu H§ bÞ vi ph¹m kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc , 2 bªn b¸o c¸o TTKT ®Ó cïng gi¶i quyÕt. HiÖu lùc cña hîp ®ång ®Õn hÕt ngµy... thang 01 n¨m 2003. Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc chËm nhÊt 30 ngµy, hai bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó thanh lý, quyÕt to¸n sßng ph¼ng, theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh H§KT. Hîp ®ång nµy ®­îc lµm thµnh 03 b¶n Bªn A gi÷ 01 b¶n. Bªn B gi÷ 01 b¶n. Mét b¶n göi c¬ quan TTKT. §¹i diÖn bªn A (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn bªn A (Ký tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng NghiÖp vô sè: 03 §¬n vÞ: NHNNPTNT §Þa chØ: Telefax: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ---------- GiÊy b¸o cã Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003. Sè: 01 Nî: Cã: Ng­êi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Sè tiÒn b»ng sè : 172.250.022,5 Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét t¨m bÈy m­¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n kh«ng tr¨m hai m­¬i hai ®ång. KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 15 §¬n vÞ: NNPTNT §Þa chØ: Telefax: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ---------- GiÊy b¸o cã Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003. Sè: 02 Nî: Cã: Ng­êi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Sè tiÒn b»ng sè : 30.700.000® Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m­¬i triÖu bÈy tr¨m ngh×n ®ång KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 36 §¬n vÞ: NNPTNT §Þa chØ: Telefax: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ---------- GiÊy b¸o cã Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003. Sè: 03 Nî: Cã: Ng­êi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Sè tiÒn b»ng sè : 4.450.900® Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn triÖu bèn tr¨m n¨m mu¬i ngh×n chÝn tr¨m ®ång. KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 43 §¬n vÞ: NNPTNT §Þa chØ: Telefax: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ---------- GiÊy b¸o cã Ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2003. Sè: 04 Nî: Cã: Ng­êi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang Chøc vô: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Sè tiÒn b»ng sè : 12.229.800® Sè tiÒn b»ng ch÷: M­êi hai triÖu hai tr¨m chÝn m­¬i chÝn ngh×n t¸m tr¨m ®ång KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 44 §¬n vÞ:NNPTNT §Þa chØ: Telefax: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ---------- GiÊy b¸o cã Ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2003. Sè: 05 Nî: 112 Cã: 131 Ng­êi tr¶ tiÒn : TrÇn Thu Trang Chøc vu: Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Hoµng Trang Chøc vô Nh©n viªn lµm ®¹i diÖn §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Sè tiÒn b»ng sè : 101.700.206® Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m linh mét triÖu bÈy tr¨m ngh×n hai tr¨m linh s¸u ®ång KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 08 Ng©n hµng : NNPNT GiÊy b¸o nî Sè: 01 Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn tµi kho¶n nî: TiÒn mÆt Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 111 Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m­¬i bèn triÖu ®ång Sè tiÒn: 34.000.000® TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Ba m­¬i bèn triÖu ®ång Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 10 Ng©n hµng : NNPTN GiÊy b¸o nî Sè: 02 Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn tµi kho¶n nî: Ph¶i thu kh¸ch hµng Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 331 Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn m­¬i mèt triÖu n¨m tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång Sè tiÒn: 41.580.00® TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Bèn m­¬i mèt triÖu n¨m tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 14 Ng©n hµng : NNPTN GiÊy b¸o nî Sè: 03 Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn tµi kho¶n nî: Nguyªn vËt liÖu, thuÕ VAT Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 152, 1331 Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷: Ba m­¬i chÝn triÖu mét tr¨m hai m­¬i t¸m ngh×n ba tr¨m bÈy m­¬i chÝn ®ång Sè tiÒn: 39.128.397® TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Ba m­¬i chÝn triÖu mét tr¨m hai m­¬i t¸m ngh×n ba tr¨m bÈy m­¬i chÝn ®ång Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 18 Ng©n hµng : NNPTNT GiÊy b¸o nî Sè: 04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn tµi kho¶n nî: TiÒn mÆt Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 111 Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai m­¬i triÖu ®ång Sè tiÒn: 20.000.000® TrÝch yÕu: B»ng ch÷: Hai m­¬i triÖu ®ång Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 31 Ng©n hµng: NNPTNT GiÊy b¸o nî Sè: 05 Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2003 Tªn tµi kho¶n nî: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, thuÕ VAT. Sè hiÖu tµi kho¶n nî: 211,1331 Tªn tµi kho¶n cã: TGNH Sè hiÖu tµi kho¶n cã: 112 Sè tiÒn b»ng ch÷: N¨m m­¬i triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång Sè tiÒn: 50.500.000® TrÝch yÕu: B»ng ch÷: N¨m m­¬i triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) KiÓm so¸t (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 05 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Bé phËn: Kho MÉu sè: 01 – Vt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè: 01 PhiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 152, 1331 Cã: 112, 331 - Hä tªn ng­êi giao hµng: Bñi Thµnh Trung - Theo: H§KT sè ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty §¹i Phó - NhËp t¹i kho: Kho Than XÝt STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tï Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 01 \ Than xÝt \ TX \ TÊn \ 6.200 \ 6.200 \ 10.200 \ 63.240.000 \ Céng 63.240.000 NhËp, ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu (HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 14 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Bé phËn: Kho MÉu sè: 01 – Vt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè: 02 PhiÕu nhËp kho Ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 152, 1331. Cã: 112, 331 - Hä tªn ng­êi giao hµng: Bïi Thµnh Trung - Theo H§KT sè 02 ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty §¹i Phó - NhËp t¹i kho: Than Ron STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tï Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 01 \ Than Ron \ TR \ TÊn \ 2373 \ 2373 \ 29.980 \ 71.142.540 \ Céng 71.142.540 NhËp, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu (HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 39 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Bé phËn: Kho MÉu sè: 01 – Vt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè: 03 PhiÕu nhËp kho Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 152,1331 Cã: 111 - Hä tªn ng­êi giao hµng: Bïi Thµnh Trung - Theo H§KT sè ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty §¹i Phó - NhËp t¹i kho: Than Ron vµ Than XÝt STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tï Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 01 02 \ Than Ron Than xÝt \ TR TX \ TÊn TÊn \ 3.100 2.000 \ 3.100 2.000 \ 30.200 11.020 \ 93.620.000 22.040.000 \ Céng 115.660.000 NhËp, ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu (HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 51 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó Bé phËn: Kho MÉu sè: 01 – Vt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh Sè: 04 PhiÕu nhËp kho Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 155 Cã: 154 - Hä tªn ng­êi giao hµng: Bïi Thµnh Trung - Theo Chøng tõ sè 51 ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty §¹i Phó - NhËp t¹i kho: Kho Thµnh phÈm STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tï Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 01 02 \ Than c¸m 3 Than c¸m 2 \ C T \ TÊn TÊn \ 150.000 300.000 \ 150.000 300.000 \ 3955,3 1.416,7 \ 593.295.000 425.010.000 \ Céng 1.018.405.000 NhËp, ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu (HoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (Ký, hä tªn) Ng­êi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 21 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003. . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m02víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Than c¸m 3 C TÊn 7.500 5126 \ \ \ \ \ \ Céng XuÊt, ngµy 11 th¸ng 01.n¨m 2003 . NhËp, ngµy 11 th¸ng 01n¨m 2003. Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 35 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2003. . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m02víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Than c¸m 2 T TÊn 87.000 436 \ \ \ \ \ \ Céng XuÊt, ngµy.th¸ng 01.n¨m 2003 . NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003. Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m02víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Céng XuÊt, ngµy.th¸ng01.n¨m 2003 . NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003. Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m02víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Céng XuÊt, ngµy.th¸ng01.n¨m 2003 . NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003. Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ : Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m2003víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Céng XuÊt, ngµy.th¸ng01.n¨m 2003 NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003. Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MÉu sè: 04 / xk®l-3ll PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. . C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè:......ngµy th¸ng 01n¨m2003víi( tæ chøc, c¸ nh©n) VÒ viÖc: VËn chuyÓn l« hµng göi b¸n ®¹i lý Hä tªn ng­êi vËn chuyÓn: NguyÔn M¹nh C­êng Hîp ®ång sè (nÕu cã) Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe t¶i XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm cña c«ng ty §¹i Phó NhËp t¹i kho: Cña ®¹i lý Tªn, nh·n hiÖu, phÈm chÊt, quy c¸ch vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Ghi chó 1 2 3 4 5 6=4x5 Céng XuÊt, ngµy.th¸ng01.n¨m 2003 . NhËp, ngµy....th¸ng 01n¨m 2003 Ng­êi nhËn hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Thñ kho xuÊt (Ký, hä tªn) Ng­êi vËn chuyÓn (Ký, hä tªn) Chñ hé (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 08 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 01 PhiÕu thu Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 111 Cã: 112 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËnp quü tiÒn mÆt Sè tiÒn: 34.000.000® ViÕt b»ng ch÷: Ba m­¬i t­ triÖu ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i t­ triÖu ®ång Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 18 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 02 PhiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 111 Cã: 112 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thanh Hµ §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Sè tiÒn: 20.000.000® ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i triÖu ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu ®ång Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 19 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 03 PhiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 111. Cã: 511,3331 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: C«ng ty Long Hµ Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 54.802.149® ViÕt b»ng ch÷: N¨m m­¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m bèn m­¬i chÝn ®ång. KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i bèn triÖu t¸m tr¨m linh hai ngh×n mét tr¨m bèn m­¬i chÝn ®ång. Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 22 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 04 PhiÕu thu Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 111 Cã: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: C«ng ty An Hoµ Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 139.095.000® ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m­¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m­¬i l¨m ngh×n ®ång. KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m ba m­¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m­¬i l¨m ngh×n ®ång. Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 32 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 05 PhiÕu thu Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî:111 Cã:131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: C«ng ty An Hoµ Lý do nép: thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 50.000.000® ViÕt b»ng ch÷: N¨m m­¬i triÖu ®ång §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i triÖu ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 34 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 06 PhiÕu thu Ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 111 Cã: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: C«ng ty Long Hµ Lý do nép: Th¸nh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 90.241.140® ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m­¬i triÖu hai tr¨m bèn m­¬i mèt ngh×n mét tr¨m bèn m­¬i ®ång. KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i triÖu hai tr¨m bèn m­¬i mèt ngh×n mét tr¨m bèn m­¬i ®ång. Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 41 §¬n vÞ: C«nty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 01 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 07 PhiÕu thu Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 111 Cã: 511, 3331 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Thu Trang §Þa chØ: §¹i lý Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 29.495.400® ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i chÝn triÖu bèn tr¨n chÝn m­¬i nh¨m ngh×n bèn tr¨m ®ång. KÌm theo: Chøng tõ gèc: KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i chÝn triÖu bèn tr¨n chÝn m­¬i nh¨m ngh×n bèn tr¨m ®ång. Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003. Thñ quü (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 02 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 01 PhiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 Nî: 152,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn chuyÓn, bèc dì hµng hãa. Sè tiÒn: 525.000® ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m hai m­¬i nh¨m ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m hai m­¬i nh¨m ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 06 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 02 PhiÕu chi Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 152,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn vËn tiÒn hµng cho C«ng ty VËn t¶i sè 1 Sè tiÒn: 770.000® ViÕt b»ng ch÷: B¶y tr¨m b¶y m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m b¶y m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 09 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 03 PhiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 211,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó . Lý do nép: Mua 03 m¸y vi tÝnh phôc vô bé phËn b¸n hµng. Sè tiÒn: 24.750.000® ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i bèn triÖu bÊy tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i bèn triÖu bÊy tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 16 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 04 PhiÕu chi Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty Hµ Tu Sè tiÒn: 89.528.188® ViÕt b»ng ch÷: T¸m m­¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m hai m­¬i t¸m ngh×n mét tr¨m t¸m m­¬i t¸m ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m­¬i chÝn triÖu n¨m tr¨m hai m­¬i t¸m ngh×n mét tr¨m t¸m m­¬i t¸m ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 20 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 05 PhiÕu chi Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 211,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Mua 03 m¸y ®Õm tiÒn dïng cho bé phËn b¸n hµng. Sè tiÒn: 18.150.000® ViÕt b»ng ch÷: M­êi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi t¸m triÖu mét tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 23 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 06 PhiÕu chi Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 152,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 16.807.340® ViÕt b»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh bÈy ngh×n ba tr¨m bèn m­¬i ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu t¸m tr¨m linh bÈy ngh×n ba tr¨m bèn m­¬i ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 30 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 07 PhiÕu chi Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty Ph©n ®¹m Sè tiÒn: 16.020.000® ViÕt b»ng ch÷: M­êi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu kh«ng tr¨m hai m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè:33 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 08 PhiÕu chi Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 642 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý. Sè tiÒn: 991.716® ViÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m chÝn m­¬i mèt ngh×n bÈy tr¨m m­êi s¸u ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): ChÝn tr¨m chÝn m­¬i mèt ngh×n bÈy tr¨m m­êi s¸u ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 36 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 09 PhiÕu chi Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 642 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý. Sè tiÒn: 247.920® ViÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bèn m­¬i b¶y ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m bèn m­¬i b¶y ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 40 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 10 PhiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 642 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Chi tiÕp kh¸ch. Sè tiÒn: 2.000.000® ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 43 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 11 PhiÕu chi Ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 642 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Tr¶ tiÒn hoa hång cho ®¹i lý. Sè tiÒn: 403.920® ViÕt b»ng ch÷: Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång. KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m linh ba ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång. Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 46 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 12 PhiÕu chi Ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 627,641,642,1331 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Sè tiÒn: 19.250.000® ViÕt b»ng ch÷: M­êi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi chÝn triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 49 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 13 PhiÕu chi Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 334 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Sè tiÒn: 83.660.000® ViÕt b»ng ch÷: T¸m m­¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i s¸u ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m m­¬i ba triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i s¸u ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 48 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi Sè ®¨ng ký doanh nghiÖp (m«n bµi): Tellefax: MÉu sè: 02 / tt Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- tc/q®/c®kt ngµy 1- 11- 1995 cña Bé Tµi ChÝnh QuyÓn sè: 01 Sè: 14 PhiÕu chi Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003. Nî: 338 Cã: 111 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Kim Giang §Þa chØ: C«ng ty §¹i Phó Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm Sè tiÒn: 22.250.000® ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång KÌm theo: Chøng tõ gèc: Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i hai triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) §¬n vÞ : C«ng ty TM §¹i Phó Sæ quü tiÒn mÆt QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 QuyÓn nµy cã : trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang Ngµy th¸ng më sæ: Ngµy th¸ng kÕt thóc ghi sæ: Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký) §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ chi tiÕt b¸n hµng QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 QuyÓn nµy cã : trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang Ngµy th¸ng më sæ: Ngµy th¸ng kÕt thóc ghi sæ: Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký) §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ nhËt ký b¸n hµng QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 QuyÓn nµy cã : trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang Ngµy th¸ng më sæ: Ngµy th¸ng kÕt thóc ghi sæ: Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký) §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi b¸n Tµi kho¶n : 131,331 QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 . Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký) §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ kÕ to¸n chi tiÕt tµi kho¶n QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 Tµi kho¶n cÊp I Tµi kho¶n cÊp II Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký) KÕ to¸n tr­ëng (Ký) Thñ tr­ëng (Ký) §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ chi phÝ s¶n xuÊt,kinh doanh QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 Tµi kho¶n: 621, 622, 627, 641, 642, 154 §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ tµi s¶n cè ®Þnh QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ tiÒn Göi QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 N¬i më tµi kho¶n giao dÞch: Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch: Lo¹i tiÒn göi: ViÖt Nam §ång Tµi kho¶n cÊp I: Tµi kho¶n cÊp II: §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ chi tiÕt tiÒn vay QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ nhËt ký thu tiÒn QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 §¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó Sæ c¸i ( Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n ch­ng tõ ghi sæ) QuyÓn sè : 01 N¨m :2003 NghiÖp vô sè: 12 MÉu sè 01 GTKT- 2LN Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1: ( l­u) Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2003 Ký hiÖu: AA/98 Sè:000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ Hä tªn ng­êi mua hµng: V­¬ng KiÒu Hoa H×nh thøc thanh to¸n: MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Than c¸m 3 TÊn 30.000 4215 126.450.000 \ \ \ \ \ \ Céng tiÒn hµng: 126.450.000® ThuÕ suÊt GTGT: 10 % TiÒn thuÕ GTGT: 12.645.000® Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 139.095.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m­¬i chÝn triÖu kh«ng tr¨m chÝn m­¬i nh¨m ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 19 MÉu sè 01 GTKT- 2LN Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1: ( l­u) Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2003 Ký hiÖu: AA/98 Sè:000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty Long Hµ H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Than c¸m 3 TÊn 19.800 5126 101.494.800 02 Than c¸m 2 TÊn 20.000 400 8.000.000 \ \ \ \ \ \ Céng tiÒn hµng: 109.494.800® ThuÕ suÊt GTGT: 10 % TiÒn thuÕ GTGT: 1.094.948® Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 110.589.748® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m m­êi triÖu n¨m tr¨m t¸m m­¬i chÝn ngh×n bÊy tr¨m bèn m­¬i t¸m ®ång. Ng­êi mua hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 24 MÉu sè 01 GTKT- 2LN Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1: ( l­u) Ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 Ký hiÖu: AA/98 Sè:000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty Hµo Nam H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Than c¸m 3 TÊn 12.000 5126 61.512.000 \ \ \ \ \ \ Céng tiÒn hµng: 61.512.000® ThuÕ suÊt GTGT: 10 % TiÒn thuÕ GTGT: 6.151.200® Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 67.663.200® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: S¸u m­¬i b¶y triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i ba ngh×n hai tr¨m ®ång. Ng­êi mua hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 42 MÉu sè 01 GTKT- 2LN Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 1: ( l­u) Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2003 Ký hiÖu: AA/98 Sè:000001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty §¹i Phó §Þa chØ: Hµ Néi MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ Hä tªn ng­êi mua hµng: C«ng ty Long Hµ H×nh thøc thanh to¸n: MS: □□ □□□□□□□ □ □□□ □ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Than c¸m 3 TÊn 12.500 5126 64.076.000 \ \ \ \ \ \ Céng tiÒn hµng: 64.076.000® ThuÕ suÊt GTGT: 10 % TiÒn thuÕ GTGT: 6.407.600® Tæng c«ng tiÒn thanh to¸n: 70.482.500® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: BÈy m­¬i triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i hai ngh×n n¨m tr¨m ®ång Ng­êi mua hµng (Ký, hä tªn) Ng­êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt Th¸ng 01 n¨m 2003 Sè TT Ngµy Ghi cã tk 111, ghi nî c¸c tµi kho¶n Céng cã TK 111 121 331 338 627 641 642 152 211 334 1331 01 01. 500.000 25.000 525.000 02 02 700.000 70.000 770.000 03 04 22.500.000 2.250.000 24.750.000 04 09 89.528.188 89.528.188 05 10 16.500.000 1.650.000 18.150.000 06 11 15.279.400 1.257.940 19.807.340 07 17 16.020.000 16.020.000 08 18 991.716 991.716 09 22 247.920 247.920 10 24 112.660.000 11.566.000 127.226.000 11 24 620.000 31.000 651.000 12 24 2.000.000 2.000.000 13 25 974.160 974.160 14 26 403.920 403.920 15 29 12.870.000 95.900.000 62.250.850 170.840.850 16 31 83.660.000 83.660.000 17 31 22.250.000 22.250.000 18 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 19 20 21 22 Céng 353.695.556 §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng kª sè 1 Ghi Nî tµi kho¶n 111 – TiÒn mÆt Th¸ng 01 n¨m 2003 Sè d­ ®Çu th¸ng: 1.867.088.549® Sè TT Ngµy Ghi nî tk 111, ghi cã c¸c tµi kho¶n 112 121 128 131 136 138 141 311 331 511 515 711 3331 Céng nî TK 111 01 04 34.000.000 34.000.000 02 10 20.000.000 20.000.000 03 10 54.802.149 54.802.149 04 11 139.095.000 139.095.000 05 18 50.000.000 50.000.000 06 21 90.241.140 90.241.140 07 25 26.814.000 2.681.400 29.495.400 08 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 09 10 11 12 Céng 368.607.849 Sè d­ cuèi th¸ng: 1.882.000.842 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi cã tµi kho¶n 112 – TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 01 n¨m 2003 Sè TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã tk 112, ghi nî c¸c tµi kho¶n Céng cã TK 112 111 152 211 331 641 642 Sè hiÖu Ngµy th¸ng 01 01 02 Mua than xÝt 34.782.000 34.782.000 02 04 04 Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt 34.000.000 34.000.000 03 06 06 XM X78 tr¶ tiÒn hµng 41.580.000 41.580.000 04 08 08 Than ron cña Hµ Tu 39.128.397 39.128.397 05 10 10 Rót tiÒn göi nhËp quü tiÒn mÆt 20.000.000 20.000.000 06 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Céng 314.543.585 §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó NhËt ký chøng tõ sè 4 Ghi cã tµi kho¶n : 311, 315, 341, 342 Th¸ng 01 n¨m 2003 Sè d­ ®Çu th¸ng: 3.937.005.121 S TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK311- ghi nî c¸c tµi kho¶n STT Chøng tõ PhÇn theo dâi thanh to¸n ( Ghi Nî TK - Ghi Cã TK) Céng cã TK Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng Nî TK Sè hiÖu Ngµy th¸ng 01 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Céng Sè d­ cuèi th¸ng: 3.937.005.121 Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó NhËt ký chøng tõ sè 5 Ghi cã tµi kho¶n 331 Th¸ng 01 n¨m 2003 S TT Tªn ng­êi hoÆc ®¬n vÞ b¸n Sè d­ ®Çu th¸ng Ghi cã TK 331, ghi Nî c¸c TK Theo dâi thanh to¸n ( ghi Nî TK 331) Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã 152 153 156 Céng cã TK 331 111 112 Céng nî TK 331 Nî Cã Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ HT 166.419.912 01 XM X 78 41.580.000 41.580.000 02 XM X 78 41.580.000 41.580.000 03 Hµ Tu 39.128.397 39.128.397 04 Ph©n §¹m 16.020.000 16.020.000 05 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 100.000.121 06 07 08 09 10 12 13 13 14 15 17 18 19 20 21 §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó NhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp Ghi cã c¸c tµi kho¶n : 142, 152, 153, 214, 241, 334, 335, 338, 661, 621, 622, 627, 631. Th¸ng 01 n¨m 2003 TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 142 152 154 214 241 334 335 338 621 622 627 C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng chi phÝ NKCT sè1 NKCT sè 2 01 154 404.818.000 59.500.000 9.500.000 02 631 03 142 04 241 05 335 06 621 07 622 08 627 09 641 10 642 11 Céng A 404.818.000 59.500.000 9.500.000 12 152 13 153 14 155 15 157 16 632 17 241 18 111 11.500.000 19 112 20 131 21 22 C«ng B 0 0 11.500.000 23 Tæng céng ( A + B ) 404.818.000 59.500.000 21.000.000 PhÇn II: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TT Tªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh YÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ SXKD Tæng céng chi phÝ NguyÖn vËt liÖu Nhiªn liÖu ®éng lùc TiÒn l­¬ng vµ c¸c kháan phô cÊp BHXH, BHYT, KPC§ KhÊu hao TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Céng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 154 02 631 03 142 04 335 05 621 06 622 07 627 12.970.000 08 641 95.900.000 09 642 62.250.850 10 2413 11 Céng cuèi th¸ng 170.840.850 12 Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m PhÇn III: Sè liÖu chi tiÕt phÇn lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Th¸ng 01 n¨m 2003 TT Tªn c¸c tµi kho¶n chi phÝ s¶n xó©t kinh doanh Sè liÖu chi tiÕt c¸c kho¶n lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh v¸o chi phÝ SXKD Lao vô c¸c ph©n x­ëng cung cÊp cho nhau ( TK 154, 631) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phi nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ ph¶i tr¶ Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ Céng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 154 \ \ \ \ \ \ \ \ 02 631 03 621 04 622 05 627 06 142 07 335 08 641 09 642 10 2413 11 Céng §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­¬ng dïng cho c¸c tµi kho¶n: 154, 631, 621, 622, 627 Th¸ng 01 n¨m 2003 TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 142 152 214 334 338 611 621 622 627 631 C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng chi phÝ NKCT sè1 NKCT sè 2 .. .. 01 TK 154 - TK 631 02 Ph©n x­ëng1 03 Ph©n x­ëng2 04 621 404.818.008,07 05 Ph©n x­ëng1 06 Ph©n x­ëng2 07 622 9.500.000 08 Ph©n x­ëng1 30.000.000 09 Ph©n x­ëng2 20.000.000 10 627 2.850.000 11 Ph©n x­ëng1 6.435.000 12 Ph©n x­ëng2 6.435.000 13 Céng 404.818.008,0 12.870.000 50.000.000 12.350.000 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng kª sè 5 TËp hîp: - Chi phÝ ®Çu t­ XDCB - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 01 n¨m 2003 TT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 152 154 214 334 338 621 622 627 C¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng chi phÝ NKCT sè1 NKCT sè 2 .. .. 01 TK 2411 02 TK2412 03 H¹ng môc 04 C«ng t¸c x©y dùng 05 C«ng t¸c l¾p ®Æt 06 Tiªt bÞ ®Çu t­ XDCB 07 Chi phi kiÕn thiªt c¬ b¶n kh¸c 08 H¹ng môc 09 2413 10 641- chi phÝ b¸n hµng 12.000.000 2.280.000 11 Chi phi nh©n viªn 12 Chi phÝ vËt liÖu bao b× 13 Chi phÝ dông cô ®å dïng 14 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 15 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 16 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 17 642 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÑp 12.000.000 2.280.000 18 Chi phÝ qu¶n lý nh©n viªn 19 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 20 Chi phÝ ®å dung v¨n phßng 21 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 22 ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ 23 Chi phÝ dù phßng 24 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 25 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 26 Céng 24.000.000 4.560.000 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . NhËt ký chøng tõ sè 8 Ghi cã TK: 155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 531, 532, 632, 641, 515, 711, 635, 811, 911 Th¸ng 01 n¨m 2003 TT Sè hiÖu TK ghi Nî TK ghi cã TK ghi Nî 155 156 157 158 131 511 512 531 532 632 641 642 911 Céng 01 111 TiÒn mÆt 02 112 TGNH 03 113 TiÌn ®ang chuyÓn 04 131 PT kh¸ch hµng 05 138 Ph¶i thu kh¸c 06 128 §Çu t­ ng¾n h¹n 07 222 Gãp vèn LD 08 511 DT b¸n hµng 437.909.800 09 632 GV hµng b¸n 10 139 DP PT khã ®ßi 11 159 DP gi¶m gi¸ HTK 12 911 X§KQ kinh doanh 332.046.820 114.180.000 83.121.566 Céng 332.046.820 114.180.000 83.121.566 437.909.800 529.348.386 §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . B¶ng kª sè 8 - nhËp, xuÊt, tån kho - Thµnh phÈm (TK 155) - Hµng hãa ( TK 156) Th¸ng 01 n¨m 2003 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Nî TK . 155 Cã c¸c TK Ghi cã TK155 Nî c¸c TK Sè Ngµy 154 Céng Nî TK 632 Céng cã TK Sè l­îng Gi¸ HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT Sè l­îng G HT Gi¸ TT Gi¸ HT Gi¸ TT 01 06 06 Xu©t kho TP than c¸m 3 30.000 4126 02 10 10 Xu©t kho TP than c¸m 3 19.800 5126 03 10 10 Xu©t kho TPthan c¸m 2 20.000 400 04 11 11 Xu©t kho TP than c¸m 2 7.500 5126 05 12 14 Xu©t kho TP than c¸m 3 12.000 5126 06 13 21 Xu©t kho Tp 87.000 436 07 14 25 Xu©t kho TP 12.500 5126 08 01 31 NhËp kho TP 09 Than c¸m 3 150.000 3955,3 10 Than c¸m 2 300.000 1.416, 11 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng kª sè 9 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n ph¨m hµng hãa Th¸ng 01 n¨m 2003 TT ChØ tiªu TK 155 RL 6 TK 155 R6P H¹ch to¸n Thùc tÕ H¹ch to¸n Thùc tÕ 1 2 3 4 5 6 01 I. sè d­ ®Çu th¸ng 784.541.400 523.027.600 02 II. sè ph¸t sinh trong th¸ng 03 Tõ NKCT sè 5 \ \ \ \ 04 Tõ NKCT sè 6 \ \ \ \ 05 Tõ NKCT sè 7 \ \ \ \ 06 Tõ NKCT sè 1 \ \ \ \ 07 Tõ NKCT sè 2 \ \ 08 III. céng d­ ®Çu th¸ng vµ phat sihn trong th¸ng 784.541.400 523.027.600 09 IV. hÖ sè chÖnh lÖch gi¸ \ \ \ \ 10 V. xuÊt dïng trong th¸ng. \ \ \ \ 11 VI. tån kho cuèi thang \ \ \ \ Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . B¶ng kª sè 10 – hµng göi ®i b¸n ( 157) Th¸ng 01 n¨m 2003 Sè d­ ®Çu th¸ng: S TT DiÔn gi¶i Chøng tõ Nî TK 157 ghi Cã c¸c TK Cã TK 157 ghi Nî c¸c TK Sè Ngµy 155 156 ... Céng Nî 157 632 ... Céng Cã 157 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 01 Göi b¸n than c¸m 3 11 11 7500 5126 38.445.000 02 G­Ø b¸n than c¸m 2 22 22 87.000 436 32.040.360 03 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 04 05 06 07 08 09 10 Céng §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó . B¶ng kª sè 11 - ph¶i thu kh¸ch hµng (tk 131) Th¸ng 01 n¨m 2003 D­ ®Çu kú: TT Tªn ng­êi mua Sè d­ ®Çu th¸ng Nî TK 131, ghi cã c¸c TK Cã TK 131, ghi Nî c¸c TK Sè d­ Nî cuèi th¸ng 511 3331 Céng Nî 131 111 112 Céng cã TK 131 01 744.402.457 02 An Hoµ 126.450.000 12.645.000 139.095.000 03 Hµ phong 30.700.000 30.700.000 04 Long hµ 109.494.800 1.094.948 119.589.748 05 An Hoµ 139.095.000 139.095.000 06 Thanh LuËn 54.402.000 54.402.000 07 An Hoµ 50.000.000 50.000.000 08 Long Hµ 90.241.140 90.241.140 09 Long Hµ 64.076.000 6.407.500 70.482.500 10 Long Hµ 101.700.206 101.700.206 11 \ \ \ \ \ \ \ \ 370.393.737 12 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó NhËt ký chøng tõ sè 10 Cã tµi kho¶n 1121, 128, 129, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 228, 244, 333, 3331, 336, 344, 411, 412, 413, 414, 415, 421, 431, 441, 451, 461 Th¸ng 01 n¨m 2003 D­ ®Çu kú: TT DiÔn gi¶i Sè d­ ®Çu th¸ng Nî TK 131, ghi cã c¸c TK Cã TK 131, ghi Nî c¸c TK Sè d­ Nî cuèi th¸ng Céng Nî ... Céng cã TK Nî Cã Nî Cã 01 n 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 §· ghi sæ c¸i ngµy .... th¸ng 01 n¨m 2003 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Bé, Tæng côc: C«ng NghiÖp §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó NhËt ký chøng tõ sè 9 - Cã tµi kho¶n 211 Th¸ng 01 n¨m 2003 D­ ®Çu kú: TT Tªn ng­êi mua Chøng tõ Nî TK 211 , ghi cã c¸c TK Cã TK1331 , ghi Nî c¸c TK 111 112 ... Céng Nî 211 213 214 ... Céng cã Sè Ngµy 01 §¹i Phó 09 04 24.750.000 24.750.000 2.250.000 2.250.000 02 §¹i Phó 20 10 4.950.000 4.950.000 450.000 450.000 03 C«ng ty Thanh luËn 21 16 55.525.000 55.525.000 5.025.000 5.025.000 04 An Hoµ 22 18 50.000.000 50.000.000 05 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 06 07 08 09 10 11 12 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 45 §în vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Sè TT ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao TK 627 TK 641 TK 642 TK 241 TK 142 TK 335 Nguyªn gi¸ KhÊu hao Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Bé phËn s¶n xuÊt 6.435.000 6.435.000 02 Bé phËn b¸n hµng 95.900.000 03 Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 62.250.850 Céng 6.435.000 6.435.000 95.900.000 62.250.850 NghiÖp vô sè: 47 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng ph©n bæ TiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Sè TT Ghi Cã tµi kho¶n §èi t­îng sö dông ghi Nî c¸c tµi kho¶n TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n TK 338- Ph¶i t¶ ,ph¶i nénp kh¸c TK 335 chi phÝ ph¶i tr¶ Tæng céng L­¬ng C¸c kho¶n ph¶i tr¶ C¸c kho¶n kh¸c Céng TK cã 338 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3382 B¶o hiÓm x· héi 3383 B¶o hiÓm y tÕ 3384 Céng cã TK 338 (3382,3383,3384) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 TK622 50.000.000 50.000.000 02 TK627 15.000.000 15.000.000 03 TK641 12.000.000 12.000.000 04 TK642 12.000.000 12.000.000 05 TK142 06 TK335 07 TK241 08 TK334 09 TK338 Céng 89.000.000 89.000.000 Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) NghiÖp vô sè: 48 §¬n vÞ: C«ng ty §¹i Phó B¶ng ph©n bæ TiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Sè TT Ghi Cã tµi kho¶n §èi t­îng sö dông ghi Nî c¸c tµi kho¶n TK- ph¶i tr¶ c«ng nh©n TK 338- Ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c TK 335 chi phÝ ph¶i tr¶ Tæng céng L­¬ng C¸c kho¶n ph¶i tr¶ C¸c kho¶n kh¸c Céng TK cã 334 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3382 B¶o hiÓm x· héi 3383 B¶o hiÓm y tÕ 3384 Céng cã TK 338 (3382,3383,3384) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 TK622 9.500.000 02 TK627 2.850.000 03 TK641 2.280.000 04 TK642 2.280.000 05 TK142 06 TK335 07 TK241 08 TK334 5.340.000 09 TK338 1.780.000 17.800.000 2.670.000 22.250.000 Céng 16.910.000 5.340.000 1.780.000 17.800.000 2.670.000 22.250.000 16.910.000 Ng­êi lËp b¶ng (ký, hä tªn) Ngµy th¸ng 01 n¨m 2003 KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHướng dẫn làm báo cáo tổng hợp và thực hành các nghiệp vụ kế toán.doc