Báo cáo Nghiên cứu chính sách của ngân hàng thế giới đánh giá viện trợ

Dù các kết quả tr?ớc đây chỉ ra rằng ESW cao hơn sẽ cải thiện chất l?ợng của ch?ơng trình tín dụng, thì với một điều kiện nguồn lực cho tr?ớc, việc chuyển nhân công từ các dịch vụ tín dụng sang ESW có thể sẽ làm giảm tổng l?ợng tín dụng cấp cho các n?ớc. Chúng tôi thấy rằng đúng là nh?vậy - các dịch vụ tín dụng có hiệu quả hơn 40-50% so với ESW trong việc tăng tổng l?ợng cam kết. Nh?ng nếu việc giải ngân - chuyển giao nguồn lực - là biến số theo lãi suất, chúng tôi thấy rằng các nhà quản lý lẽ ra đã có thể tăng đồng thời cả chất l?ợng và số l?ợng tín dụng bằng cách dịch chuyển các nguồn lực từ các dịch vụ tín dụng sang các hoạt động ESW. Điều này - cùng với kết luận cho rằng việc đầu t?vào hoạt động ESW là ch?a đủ d?ới góc độ chất l?ợng dự án - gợi ý rằng l?ợng vốn cam kết đã là một mục tiêu bổ sung định h?ớng cho việc phân công lại các nguồn lực nhân viên. Những kết quả này đem lại một số hiểu biết về sự đánh đổi giữa số l?ợng và chất l?ợng. Phân tích này chỉ ra rằng nhìn chung một nhà quản lý hiện nay bàng quan giữa việc giảm giá trị hiện tại ròng của một ch?ơng trình tín dụng đi 2 triệu đôla và việc tăng l?ợng tín dụng thêm 4 triệu đôla. Nếu đánh giá này nói chung là chính xác, nó chỉ ra rằng các nhà quản lý đã sẵn sàng chấp nhận giảm chất l?ợng ch?ơng trình đi đáng kể để tăng một l?ợng vốn cam kết rất nhỏ (2%) so với quy mô trung bình của ch?ơng trình.

pdf177 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Nghiên cứu chính sách của ngân hàng thế giới đánh giá viện trợ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới - Đánh giá Viện trợ.pdf
Luận văn liên quan