Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Lời mở đầu Xu hướng toàn cầu hoá và CNH-HĐH đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các nước trên thế giới, nhằm tạo ra một xã hội phát triển, văn minh và tiên tiến hơn. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nước ta đã chuyển sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo có chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của đất nước, để các doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ, với vai trò đầu tàu của nền kinh tế, ngành ngân hàng phải có những chiến lược, hành động nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, thúc đẩy các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát huy được thế mạnh của mình. Cùng với sự phát triển của đất nước nhu cầu vốn đang trở thành vấn đề cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ và trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ngành ngân hàng sẽ đáp ứng đắc lực cho nhu cầu đó. Trong nền kinh tế thị trường ngành ngân hàng đã cho thấy nó là một thành phần không thể thiếu. Với chức năng chính là trung gian tài chính ngành ngân hàng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ khi thành lập đến nay nói chung và Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng đã thu được những thành quả to lớn và đã góp mốt phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Trong quá trình học tập trên ghế nhà trường tôi đã được thầy cô truyền thụ những kiến thức về ngành ngân hàng. Những kiến thức này hiện tại đã được chứng minh bằng thực tiễn thông qua quá trình thực tập làm cho tôi hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành. Kết thúc thời gian thực tập với sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Kim Anh và tập thể cán bộ nhân viên Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tôi chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh”. Phương pháp nghiên cứu của đề tài là đọc và phân tích tài liệu, tổng kết thực tiễn và thống kê các con số để đưa ra các bảng biểu và những kết luận. Chuyên đề gồm ba phần: Phần mở đầu, nội dung và kết luận Trong phần nội dung bao gồm ba chương: Chương I: Tín dụng và tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Chương II: Thực trạng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Tín dụng và tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế ngoàI quốc doanh 3 1.Những nét cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường 3 1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3 1.1.2. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.3. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế 6 1.4. Điều kiện để các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển 8 2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 8 2.1. Tín dụng ngân hàng 8 2.2. Phân loại tín dụng 10 2.2.1 Căn cứ thời hạn tín dụng 10 2.2.2. Căn cứ vào mục đích tín dụng 13 2.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng có: 13 2.2.4 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành các khoản vay 13 2.2.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 14 2.3. Qui trình cho vay 14 2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15 Chương II Thực trạng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoàI quốc doanh Tại Sở giao dịch NHNo & PTNTVN 17 1. Sơ lược về hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 17 1.1. Hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch 18 2. Hoạt động sử dụng vốn của Sở giao dịch 20 2.1. Những vấn đề chung về cho vay kinh tế ngoài quốc doanh 22 2.1.1.Mục đích và nguyên tắc vay vốn 22 2.1.2. Điều kiện vay vốn 22 2.1.3. Đối tượng cho vay 24 2.1.4. Thủ tục và hồ sơ cho vay 24 2.1.5. Quy trình chung xét duyệt cho vay 27 3. Thực tế tình hình tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch NHNo&PTNTVN trong thời gian qua 29 3.1 Phương thức cho vay 29 3.2. Lãi suất cho vay 31 3.3. Thời hạn cho vay 32 3.4. Mức vốn cho vay 33 3.5. Trả nợ gốc và lãi vốn vay 35 3.6. Tỷ lệ nợ quá hạn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 37 4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Sở giao dịch đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 38 4.1. Yếu tố bên ngoài (khách quan) 38 4.2. Yếu tố bên trong (chủ quan) 40 Chương III. Một số giảI pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoàI quốc doanh tại sở giao dịch NHNo & PTNTVN 44 1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với khu vức kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch 44 1.1. Nghiên cứu khách hàng 45 1.2. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng : 47 1.3. Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay 47 1.4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng 48 1.5. Hoàn thịên cơ chế, chính sách cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 49 1.6. Dự phòng rủi ro và chủ động giải quyết nợ có vấn đề 50 2. Một số kiến nghị 51 2.1. Đối với Nhà nước 51 2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 52 2.3. Đối với NHNo&PTNTVN 52 2.4. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 53 Kết luận 56 Tài liệu tham khảo 57

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh). - C¸c thñ tôc vÒ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. a2. Hå s¬ kinh tÕ: - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú. - B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh kú gÇn nhÊt. a3. Hå s¬ vay vèn: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. - Dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ®êi sèng. - C¸c chøng tõ cã liªn quan (xuÊt tr×nh khi vay vèn) - Hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh. b. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c: b1. Hå s¬ ph¸p lý: - §¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸ nh©n ph¶i ®¨ng ký kinh doanh. - Hîp ®ång hîp t¸c (®èi víi tæ hîp t¸c). - GiÊy uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn (nÕu cã). b2. Hå s¬ vay vèn: - Hé gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­, diªm nghiÖp vay vèn kh«ng ph¶i thùc hiÖn b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n: + GiÊy ®Ò nghÞ kiªm ph­¬ng ¸n vay vèn. - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c (trõ hé gia ®×nh ®­îc quy ®Þnh ë trªn): + GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. + Dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. + Hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh. Ngoµi c¸c hå s¬ ®· quy ®Þnh nªu trªn ®èi víi: - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay qua tæ vay vèn ph¶i cã thªm: + Biªn b¶n thµnh lËp tæ vay vèn. + Hîp ®ång lµm dÞch vô. - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n vay th«ng qua doanh nghiÖp, ph¶i cã thªm: Hîp ®ång lµm dÞch vô. - Doanh nghiÖp vay ®Ó chuyÓn t¶i vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i cã thªm: + Hîp ®ång cung øng vËt t­, tiÒn vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n. + Danh s¸ch hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ò nghÞ ng©n hµng cho vay. c. Kh¸ch hµng vay nhu cÇu ®êi sèng: - GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. Riªng kh¸ch hµng lµ ng­êi h­ëng l­¬ng vay vèn nhu cÇu ®êi sèng ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý lao ®éng hoÆc c¬ quan qu¶n lý chi tr¶ thu nhËp. NHNo n¬i cho vay cã thÓ tho¶ thuËn víi ng­êi vay vèn vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nãi trªn vÒ viÖc ng­êi vay uû quyÒn cho c¬ quan, ®¬n vÞ tr¶ nî cho NHNo ViÖt Nam tõ c¸c kho¶n thu nhËp cña m×nh. + Hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh (nÕu ph¶i thùc hiÖn vay vèn cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n) 2/ Hå s¬ do ng©n hµng lËp: - B¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh. - Biªn b¶n häp héi ®ång tÝn dông (tr­êng hîp ph¶i qua héi ®ång tÝn dông). - C¸c lo¹i th«ng b¸o: Th«ng b¸o tõ chèi cho vay, th«ng b¸o nî qu¸ h¹n. - Sæ theo dâi cho vay – thu nî (dïng cho c¸n bé tÝn dông). 3/ Hå s¬ do kh¸ch hµng vµ ng©n hµng cïng lËp: - Hîp ®ång tÝn dông. - Sæ vay vèn. - GiÊy nhËn nî. - Hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay. - Biªn b¶n kiÓm tra sau khi cho vay. - Biªn b¶n x¸c ®Þnh nî rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng (tr­êng hîp nî bÞ rñi ro). 4/ Cho vay theo chØ ®Þnh, quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNN ViÖt Nam: Thùc hiÖn bé hå s¬ cho vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNN ViÖt Nam; tr­êng hîp ChÝnh phñ, NHNN ViÖt Nam kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh 72/Q§-HDQT-TD. 2.1..5. Quy tr×nh chung xÐt duyÖt cho vay Quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay ®­îc ¸p dông theo quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. 1/ C¸n bé tÝn dông ®­îc ph©n c«ng giao dÞch víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn kh¸ch hµng lËp hå s¬ vay vèn vµ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh. 2/ Tr­ëng phßng tÝn dông hoÆc tæ tr­ëng tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña hå s¬ vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh do c¸n bé tÝn dông lËp, tiÕn hµnh xem xÐt, t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cÇn thiÕt) hoÆc trùc tiÕp thÈm ®Þnh trong tr­êng hîp kiªm lµm c¸n bé tÝn dông, ghi ý kiÕn vµo b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cã) vµ tr×nh Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. 3/ Gi¸m ®èc NHNo n¬i cho vay c¨n cø b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cã) do phßng tÝn dông tr×nh, quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc kh«ng cho vay: - NÕu cho vay th× NHNo n¬i cho vay cïng kh¸ch hµng lËp hîp ®ång tÝn dông, hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay (tr­êng hîp cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n) - Kho¶n vay v­ît quyÒn ph¸n quyÕt th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña NHNo ViÖt Nam. - NÕu kh«ng cho vay th× th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt. 4/ Hå s¬ kho¶n vay ®­îc Gi¸m ®èc ký duyÖt cho vay ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n thùc hiÖn nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n, thanh to¸n, chuyÓn thñ quü ®Ó gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng (nÕu cho vay b»ng tiÒn mÆt). 5/ Thêi gian thÈm ®Þnh cho vay: - C¸c dù ¸n trong quyÒn ph¸n quyÕt: Trong thêi gian kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n kÓ tõ khi NHNo n¬i cho vay nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña NHNo ViÖt Nam, NHNo n¬i cho vay ph¶i quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o viÖc cho vay hoÆc kh«ng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n v­ît quyÒn ph¸n quyÕt: + Trong thêi gian kh«ng qua 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n kÓ tõ khi NHNo n¬i cho vay nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña NHNo ViÖt Nam, NHNO n¬i cho vay ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc tr×nh lªn NHNo cÊp trªn. Trong thêi kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ tr×nh, NHNo cÊp trªn ph¶i th«ng b¸o chÊp thuËn hoÆc kh«ng chÊp thuËn. 6/ NHNo n¬i cho vay cã tr¸ch nhiÖm niªm yÕt c«ng khai thêi h¹n tèi ®a thÈm ®Þnh cho vay theo quy ®Þnh. 7/ Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay ®èi víi ph¸p nh©n vµ c¸c nh©n n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo ViÖt Nam, phï hîp víi quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§-NHNN vµ quy ®Þnh nµy. 3. Thùc tÕ t×nh h×nh tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNTVN trong thêi gian qua 3.1 Ph­¬ng thøc cho vay Ph­¬ng thøc cho vay ®­îc ¸p dông theo §IÒu 19 quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. Trªn c¬ së nhu cÇu sö dông cña tõng kho¶n vay cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Ng©n hµng, NHNo n¬i cho vay tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vay vÒ viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng thøc cho vay sau ®©y: 1/ Cho vay tõng lÇn. 2/ Cho vay theo h¹n møc tÝn dông. 3/ Cho vay theo dù ¸n ®Çu t­. 4/ Cho vay hîp vèn. 5/ Cho vay tr¶ gãp. 6/ Cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng. 7/ Cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông. 8/ Cho vay theo h¹n møc thÊu chi. 9/ C¸c ph­¬ng thøc cho vay kh¸c thùc hiÖn theo h­íng dÉn cô thÓ cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam khi ®­îc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn. C¸c ph­¬ng thøc cho vay trªn ®­îc ¸p dông linh ho¹t trong hÖ thèng NHNo&PTNTVN. Tuy nhiªn ë Së giao dÞch chñ yÕu vËn dông cho vay tõng lÇn vµ cho vay theo h¹n møc tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµI quèc doanh, cßn cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng l¹ ph­¬ng thøc hÇu nh­ ch­ ®­îc thùc hiÖn. * Cho vay tõng lÇn Ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn tõng lÇn. Mçi lÇn vay vèn, kh¸ch hµng vµ NHNo n¬i cho vay lËp thñ tôc vay vèn theo quy ®Þnh vµ ký hîp ®ång tÝn dông. * Cho vay theo h¹n møc tÝn dông - Ph­¬ng thøc cho vay nµy ¸p dông víi kh¸ch hµng vay ng¾n h¹n cã nhu cÇu vay vèn th­êng xuyªn, kinh doanh æn ®Þnh. - X¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông: + NHNo n¬i cho vay sau khi nhËn ®ñ c¸c tµi liÖu cña kh¸ch hµng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông. + §èi víi kh¸ch hµng s¶n xuÊt, kinh doanh tæng hîp th× ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ tæng hîp ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cña tõng ®èi t­îng, theo ®ã NHNo n¬i cho vay x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông cho c¶ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh tæng hîp. - Ph¸t tiÒn vay: trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông, thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång tÝn dông, mçi lÇn rót vèn vay kh¸ch hµng vµ NHNo n¬i cho vay lËp giÊy nhËn nî kÌm theo c¸c chøng tõ phï hîp víi môc dÝch sö dông vèn trong hîp ®ång tÝn dông - L·i suÊt cho vay: C¨n cø vµo quy ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo ViÖt Nam, NHNo n¬i cho vay ghi vµo hîp ®ång tÝn dông hoÆc giÊy nhËn nî kÌm theo hîp ®ång tÝn dông. - Qu¶n lý h¹n møc tÝn dông: + NHNo n¬i cho vay ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ h¹n møc tÝn dông, b¶o ®¶m møc d­ nî kh«ng v­ît qu¸ h¹n møc tÝn dông ®· ký kÕt. + Trong qu¸ tr×nh vay vèn, tr¶ nî, nÕu viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh cã thay ®æi vµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®iÒu chØnh h¹n møc, kh¸ch hµng ph¶i lµm giÊy ®Ò nghÞ x¸c ®Þnh l¹i h¹n møc tÝn dông; NHNo n¬i cho vay xem xÐt, nÕu thÊy hîp lý th× cïng kh¸ch hµng tho¶ thuËn ®iÒu chØnh h¹n møc tÝn dông vµ bæ sung hîp ®ång tÝn dông. + Ký kÕt h¹n møc tÝn dông míi: Tr­íc 10 ngµy khi h¹n møc tÝn dông cò hÕt hiÖu lùc kh¸ch hµng göi cho NHNo n¬i cho vay ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh kú tiÕp theo. C¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, NHNo n¬i cho vay thÈm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông vµ thêi h¹n cña h¹n møc tÝn dông míi. - X¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay: Thêi h¹n cho vay ®­îc x¸c ®Þnh trªn hîp ®ång tÝn dông hoÆc trªn tõng giÊy nhËn nî phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, nguån vèn cña NHNo nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng; nÕu kh¸ch hµng kinh doanh tæng hîp th× lùa chän s¶n phÈm cã chu kú kinh doanh dµi nhÊt hoÆc chiÕm tû träng chñ yÕu ®Ó x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay. Thêi h¹n cho vay trªn tõng giÊy nhËn nî cã thÓ kh«ng phï hîp víi thêi h¹n hiÖu lùc cña h¹n møc tÝn dông. 3.2. L·i suÊt cho vay Møc l·i suÊt cho vay cña Së giao dÞch ®­îc ¸p dông theo §iÒu 11, quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. Theo ®ã: - Møc l·i suÊt cho vay do NHNo n¬i cho vay vµ kh¸chh µng tho¶ thuËn phï hîp víi quy ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo ViÖt nam. - Møc l·i suÊt ¸p dông ®èi víi kho¶n nî gèc qu¸ h¹n giao cho gi¸m ®èc Së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1 Ên ®Þnh nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 150% l·i suÊt cho vay ¸p dông trong thêi h¹n cho vay ®· ®­îc ký kÕt hoÆc ®iÒu chØnh trong hîp ®ång tÝn dông, theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ h­íng dÉn cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo ViÖt nam. L·i suÊt cho vay t¹i Së giao dÞch ®­îc x¸c ®Þnh vµ ¸p dông hÕt søc linh ho¹t, nã phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­: l·i suÊt cho vay trªn thÞ tr­êng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i; l·i suÊt huy ®éng cña NHNo&PTNTVN; chÝnh s¸ch ­u ®·I ®èi víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng; phô thuéc vµo kú h¹n cho vay cô thÓ l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n < l·i suÊt cho vay trung h¹n < l·i suÊt cho vay dµi h¹n. 3.3. Thêi h¹n cho vay Thêi h¹n cho vay cña Së giao dÞch ®­îc ¸p dông theo §IÒu 10, quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. Theo ®ã: NHNo n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cho vay c¨n cø vµo: - Chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh. - Thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t­. - Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. - Nguån vèn cho vay cña NHNo ViÖt nam. §èi víi c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam, thêi h¹n cho vay kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp ho¹t ®éng cßn l¹i t¹i ViÖt Nam. Tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n cho vay theo hai lo¹i: - Cho vay ng¾n h¹n: tèi ®a ®Õn 12 th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn cho vay ng¾n h¹n t¹i Së giao dÞch hiÖn nay chñ yÕu lµ lo¹i thêi h¹n 3 th¸ng vµ 6 th¸ng. Nãi chung thêi h¹n cho vay nh­ vËy ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch bëi v× c¸c kh¸ch hµng vay vèn SGD chñ yÕu kinh doanh th­¬ng nghiÖp, dÞch vô vßng quay vèn nhanh. NÕu lµ s¶n xuÊt th× chñ yÕu lµ nh÷ng mÆt hµng cho chu kú s¶n xuÊt ng¾n, thu håi vèn nhanh. - Cho vay trung, dµi h¹n: Thêi h¹n cho vay ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t­, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cho vay cña SGD. + Thêi h¹n cho vay trung h¹n: Tõ trªn 12 th¸ng ®Õn 60 th¸ng (5 n¨m). + Thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ trªn 60 th¸ng trë lªn, nh­ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp ®«Ý víi ph¸p nh©n vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n phôc vô ®êi sèng. 3.4. Møc vèn cho vay Møc vèn cho vay ®­îc quy ®Þnh trong ®IÒu 12, quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. Theo ®ã: 1/ NHNo n¬i cho vay quyÕt ®Þnh møc cho vay c¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, gi¸ trÞ tµi s¶n lµm b¶o d¶m tiÒn vay (nÕu kho¶n vay ¸p dôngb¶o ®¶m b»ng tµi s¶n), kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng nguån vèn cña NHNo ViÖt nam. 2/ Vèn tù cã ®­îc tÝnh cho tæng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong kú hoÆc tõng lÇn cho mét dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng. Møc vèn tù cã tham gia cña kh¸ch hµng vµo dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng, cô thÓ nh­ sau: - §èi víi cho vay ng¾n h¹n: kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã tèi thiÓu 10% trong tæng nhu cÇu vèn. - §èi víi cho vay trung h¹n, dµi h¹n: kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã tèi thiÓu 20% trong tæng nhu cÇu vèn. 3/ Tr­êng hîp kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm (®­îc xÕp lo¹i A theo tiªu thøc ph©n lo¹i kh¸ch hµng cña NHNo ViÖt nam); kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­, diªm nghiÖp vay vèn kh«ng ph¶i b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n; nÕu vèn tù cã thÊp h¬n quy ®Þnh trªn, giao cho Gi¸m ®èc NHNo n¬i cho vay quyÕt ®Þnh. 4/ §èi víi kh¸ch hµng ®­îc NHNo n¬i cho vay lùa chän ¸p dông cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, møc vèn tù cã tham gia theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ, Thèng ®èc NHNN ViÖt Nam. B¶ng 4: Doanh sè cho vay cña SGD víi thµnh phÇn kinh tÕ theo thêi h¹n (§¬n vÞ:tû ®ång) ChØ tiªu 2006 2007 Tæng Tæng T¨ng, gi¶m(%) Tæng doanh sè 3060 4960 +62,09 Doanh sè CV ng¾n h¹n DNNN DNNQD Tæ chøc kh¸c 2359,099 1374,283 859,220 125,596 4135,498 769,196 2170,703 1195,598 +75,29 -44,02 +152,63 +851,93 Doanh sè CV trung-dµi h¹n DNNN DNNQD Tæ chøc kh¸c 700,9 60,22 3,674 96,15 824,5 688,14 32,990 103,842 +17,63 + 1042,7 +797,93 +8,0 (B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2006- 2007) Qua b¶ng thèng kª ë trªn ta thÊy doanh sè cho vay ng¾n h¹n c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc gi¶m trong n¨m 2007, bªn c¹nh ®ã doanh sè cho vay ®èi víi DNNQD l¹i t¨ng m¹nh lªn ®Õn 152,63%. Cho vay trung, dµi h¹n ®èi víi Doanh nghiÖp Nhµ n­íc t¨ng kh«ng nhiÒu so víi DNGQD, c¸c tæ chøc kh¸c còng t¨ng nh­ng kh«ng ®¸nh kÓ (8%). Duy chØ cã DNNQD lµ t¨ng cao vµ m¹nh nhÊt lµ 1042,7%. KÕt qu¶ trªn chøng tá SGD ®· quan t©m ®Õn viÖc vay vèn cña c¸c DNNQD. C«ng t¸c cho vay ng¾n h¹n c¸c khu vùc nµy ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi c¸c n¨m tr­íc. 3.5. Tr¶ nî gèc vµ l·i vèn vay Tr¶ nî gèc vµ l·i vèn vay cña Së giao dÞch ®­îc ¸p dông theo §iÒu 13, quyÕt ®Þnh 72/Q§- H§QT- TD. Theo ®ã: 1/ C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thu nhËp vµ nguån tr¶ nî cña kh¸ch hµng, NHNo n¬i cho vay vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn vÒ viÖc tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay nh­ sau: a. C¸c kú h¹n tr¶ nî gèc. b. C¸c kú h¹n tr¶ l·i cïng víi kú tr¶ nî gèc hoÆc theo kú h¹n riªng:th¸ng hoÆc quý hoÆc vô. c. §ång tiÒn tr¶ nî vµ b¶o toµn gi¸ trÞ nî gèc b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2/ Khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî gèc hoÆc l·i, nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n vµ kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh kú h¹n nî gèc, hoÆc l·i; hoÆc kh«ng ®­îc gia h¹n nî gèc hoÆc l·i, th× NHNo n¬i cho vay chuyÓn toµn bé sè d­ nî sang nî qu¸ h¹n vµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt nî qu¸ h¹n. 3/ Tr­êng hîp kh¸ch hµng tr¶ nî tr­íc h¹n, sè l·i ph¶i tr¶ chØ tÝnh tõ ngµy vay ®Õn ngµy tr¶ nî. Giao cho Gi¸m ®èc Së giao dÞch, chi nh¸nh cÊp 1 tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn, sè phÝ ph¶i tr¶ tr­íc h¹n vµ ph¶i ®­îc ghi vµo hîp ®ång tÝn dông. B¶ng 5: Doanh sè thu nî cña SGD ®èi víi c¸c TPKT theo thêi h¹n (§¬n vÞ:tû ®ång) ChØ tiªu 2006 2007 Tæng Tæng T¨ng, gi¶m(%) Tæng doanh sè thu nî 2.192 3.605 +64,46 CV ng¾n h¹n DNNN DNNQD Tæ chøc kh¸c 1874,878 889,87 876,466 108,542 3159,788 1116,172 1434,048 609,568 +68,53 +25,43 +63,61 +461,59 CV trung-dµi h¹n DNNN DNNQD Tæ chøc kh¸c 317,12 176,47 38,10 97,37 445,21 367,15 24,33 256,45 +40,39 +108,05 -36,14 +163,37 Nî qu¸ h¹n 16,98 6,086 - 64,11 (B¸o c¸o cho vay doanh nghiÖp quy vÒ VN§ n¨m 2006-2007) Qu¸ tr×nh cho vay vµ thu nî ®­îc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau. NÕu chØ chó träng ®Õn cho vay mµ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c thu nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× sÏ dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n sÏ t¨ng lªn. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× møc ®é rñi ro khi cho vay c¸c doanh nghiÖp nµy lµ kh¸ cao, nªn c«ng t¸c thu nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy lµ hÕt søc quan träng ®èi víi chÊt l­îng tÝn dông cña SGD NHNo&NTVN. Qua c¸c n¨m, doanh sè thu nî nh×n chung ®Òu t¨ng nh­ng ®èi víi thu nî cho vay trung vµ dµi h¹n DNNQD n¨m 2007 còng gi¶m ®«i chót so víi n¨m 2006, ®iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt cô thÓ qua b¶ng doanh sè thu nî cña SGD ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo thêi h¹n ë trªn. Tèc ®é gia t¨ng cña doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî ®Òu t¨ng. §©y lµ mét ®iÒu rÊt tèt, chøng tá SGD ®· cã b­íc ®i ®óng h­íng trong viÖc lùa chän kh¸ch hµng vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p th¸o gì, gióp kh¸ch hµng cã thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña m×nh ®Ó cã ®iÒu kiÖn tr¶ nî tèt h¬n. C¸c c¸n bé tÝn dông ®· ®i s©u s¸t trong viÖc gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay cña kh¸ch hµng, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi ®èi víi c¸c dù ¸n vay vèn cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶. 3.6. Tû lÖ nî qu¸ h¹n t¹i c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh BÊt cø mét ng©n hµng nµo khi cho vay còng ®Òu gÆp ph¶i rñi ro nh­ viÖc thu chËm, khã thu, kÓ c¶ kh«ng thu ®­îc vèn (c¶ gèc vµ l·i). Nh÷ng rñi ro ®ã g©y tæn thÊt mµ ng©n hµng kh«ng tµi nµo tr¸nh khái. Nî qu¸ h¹n lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ph¶n ¸nh rñi ro tÝn dông mµ c¸c ng©n hµng lu«n ph¶i ®èi mÆt. B¶ng 6: Nî qu¸ h¹n cña SGD ®èi víi c¸c TPKT theo thêi h¹n (§¬n vÞ:tû ®ång) ChØ tiªu 2005 2006 2007 Tæng Tæng T¨ng, gi¶m(%) Tæng T¨ng, gi¶m(%) Nî qu¸ h¹n 8,8 6,06 - 0,23 20,3 +0,27 DNNN DNNQD Tæ chøc kh¸c 5,1 0 3,7 0 0,6 5,46 -100 +47,57 17 0,3 3 -50,0 -45,05 ( B¸o c¸o cho vay doanh nghiÖp quy vÒ VN§ n¨m 2005- 2007) Tõ b¶ng trªn ta thÊy mét ®iÒu rÊt râ lµ nî qu¸ h¹n chØ tËp trung ë c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, trong khi nî qu¸ h¹n t¹i c¸c DNNQD cã xu høíng gi¶m dÇn. ChÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNQD nµy lµ rÊt tèt. Hy väng trong n¨m tíi nî qu¸ h¹n cña c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng cßn cao nh­ vËy vµ nî qu¸ h¹n cña c¸c DNNQD vÉn gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i nh­ hiÖn t¹i . Trong thêi gian tíi SGD cÇn ph¸t huy h¬n n÷a ®Ó cã thÓ thu håi ®­îc nî qu¸ h¹n cña kinh tÕ quèc doanh, cã nh­ vËy th× SGD míi dÔ dµng trong viÖc më réng cho vay c¸c DNNQD vµ sù thùc th× quan hÖ gi÷a SGD víi c¸c DNNQD ®· t¨ng lªn. 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña Së giao dÞch ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh §Ó tiÕn kÞp nÒn kinh tÕ cña c¸c n­íc th× c¸c DNNQD ph¶i kh«ng ngõng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn, ph¶i ®­îc cung cÊp mét nguån vèn dåi dµo, liªn tôc. Do ®ã mµ viÖc më réng cho vay c¸c DNNQD lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh­ng ®Ó thùc hiÖn cho vay ®èi víi c¸c DNNQD th× c¸n bé tÝn dông ph¶i hiÓu râ nh÷ng yÕu tè cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng tÝn dông. Bao gåm yÕu tè bªn trong vµ yÕu tè bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. 4.1. YÕu tè bªn ngoµi (kh¸ch quan) Ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng diÔn ra tèt ®Ñp mµ nhiÒu khi nã cßn gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i do kh¸ch quan t¹o ra mµ kh«ng thÓ nµo l­êng tr­íc ®­îc. C¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mÆc dï ®· ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch cô thÓ, khoa häc nh­ng c«ng viÖc ®Çu t­ cña hä vÉn lu«n chøa ®ùng kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro do nh÷ng thay ®æi bÊt ngê, ngoµi ý muèn vµ bÊt kh¶ kh¸ng mang l¹i rñi ro cho doanh nghiÖp, ®ång thêi lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. C¸c yÕu tè kh¸ch quan ®ã lµ - M«i tr­êng kinh tÕ- x· héi M«i tr­êng kinh tÕ x· héi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ vµ x· héi t¸c ®éng lªn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. M«i tr­êng kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tÝn dông cña ng©n hµng, c¸c chu k× kinh tÕ ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng tÝn dông. Trong thêi kú suy tho¸i kinh tÕ, s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, do ®ã ho¹t ®éng tÝn dông sÏ gÆp khã kh¨n vÒ mäi mÆt. Khi l¹m ph¸t cao, l·i suÊt thùc tÕ sÏ gi¶m xuèng, ng©n hµng kh«ng c©n ®èi c¸c nguån th× sÏ kh«ng ®t«i l¹i hiÖu qu¶. HoÆc khi tû gÝa gi¶m hoÆc thÞ tr­êng biÕn ®éng sÏ lµm cho chñ ®Çu t­ bÊt ngê, do ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng. Ng­îc l¹i khi nÒn kinh tÕ h­ng thÞnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh, m«i tr­êng kinh doanh Ýt biÕn ®éng, hÊp dÉn ®Çu t­ th× c¸c doanh nghiÖp th­êng cã xu h­íng më réng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m kiÕm thªm lîi nhuËn, nªn nhu cÇu vay vèn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng còng t¨ng lªn. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh tÕ th× ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c biÕn ®éng cña nã. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i dù b¸o tr­íc sù biÕn ®éng cña nã vµ lËp ra c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó ®èi phã víi nã sao cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a ch¾c ch¾n, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh ch­a cao, nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi cßn Ýt, do ®ã rÊt khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc vay vèn ®ßi hái c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i cã biÖn ph¸p gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp ®Ó viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. - M«i tr­êng ph¸p lÝ Ph¸p luËt lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. Mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o trong khu«n khæ ph¸p luËt. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng vËy, ph¶i tu©n theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, luËt c¸c tæ chøc tÝn dông, luËt d©n sù vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c. Mét m«i tr­êng ph¸p lÝ ®ång bé, ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt, mét m«i tr­êng kinh doanh râ rµng, sßng ph¼ng cã hÖ thèng th× dÔ dµng cho viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng. Ng­îc l¹i, mét m«i tr­êng ph¸p lÝ kh«ng æn ®Þnh th× sÏ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong c¸c ho¹t ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c DNNQD. MÆt kh¸c mét hµnh lang ph¸p lÝ v÷ng ch¾c sÏ dÔ dµng cho ng©n hµng gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o khi cã tranh chÊp s¶y ra trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ më réng cho vay mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - C¸c qui ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc N­íc ta ®ang thùc hiÖn theo kinh tÕ hµng hoµ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc. §Ó æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ nhµ n­íc ®· cã nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §èi víi ng©n hµng, ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam cã nh÷ng qui ®Þnh buéc c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i tu©n thñ nh­: Nh÷ng qui ®Þnh vÒ ®¶m b¶o vÒ tiÒn vay, h¹n møc tÝn dông, thêi h¹n cho vay... Khi cho vay th× c¸c ng©n hµng ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ®ã cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. 4.2. YÕu tè bªn trong (chñ quan) * Tõ phÝa ng©n hµng: - ChÝnh s¸ch tÝn dông: ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ kim chØ nam ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng tÝn dông ®i ®óng h­íng, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét ng©n hµng. Do ®ã mµ nÕu ng©n hµng x©y dùng ®­îc mét chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lÝ, linh ho¹t, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®an d¹ng cña doanh nghiÖp vÒ vèn th× ng©n hµng ®ã sÏ thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖn më réng tÝn dông vµ ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng tÝn dông. Ng­îc l¹i mét chÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng ®Çy ®ñ, hîp lÝ, thèng nhÊt th× sÏ t¹o ra h­íng ®i lÖch l¹c cho ho¹t ®éng tÝn dông, cÊp tÝn dông kh«ng ®óng ®èi t­îng, t¹o kÏ hë vµ g©y rñi ro cho ng©n hµng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, sù c¹nh tranh gay g¾t s¶y ra gi÷a ng©n hµng trong viÖc thu hót c¸c kh¸ch hµng th× chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n, linh ho¹t lµ hÕt søc quan träng, ng©n hµng cã chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch s¶n phÈm hÊp dÉn th× sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng. - Qui tr×nh tÝn dông: Qui tr×nh tÝn dông lµ tËp hîp nh÷ng néi dung kÜ thuËt h­íng dÉn vÒ tr×nh tù tæ chøc thùc hiÖn nghÞªp vô cho vay cña ng©n hµng tõ khi b¾t ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc mét kho¶n vay. C¸c ng©n hµng khi cho vay ph¶i tu©n thñ vµ thùc hiÖn c¸c b­íc cña qui tr×nh tÝn dông. Sù t«n träng vµ kÕt hîp nhip nhµng trong c¸c b­íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c khuyÕt ®iÓm, n¾m ®­îc diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®Ó cã biÖn ph¸p xö lÝ kÞp thêi, tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro. - L·i suÊt tÝn dông: Khi xem xÐt ®Õn mét kho¶n vay th× ng©n hµng còng nh­ doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt ®Õn l·i suÊt kho¶n vay ®ã. L·i suÊt chÝnh lµ gi¸ c¶ cña quyÒn ®­îc sö dông vèn vay trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh mµ ng­êi sö dông tr¶ cho ng­êi së h÷u nã..Nguån vèn ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i chñ yÕu lµ tõ vèn huy ®éng. Khi ng©n hµng huy ®éng vèn vµo ph¶i tr¶ cho nguån vèn ®ã mét møc l·i suÊt vµ thu nhËp cña ng©n hµng chÝnh lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay. Do ®ã ng©n hµng ph¶i cã mét chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp nh­ ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc chi phÝ vÒ huy ®éng vèn, chi phÝ vÒ nghiÖp vô kinh doanh cña ng©n hµng, dù phßng bï ®¾p rñi ro... cã ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy th× ng©n hµng míi dÔ dµng më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. - Tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸n bé tÝn dông: Tr×nh ®é, n¨ng lùc cña c¸n bé tÝn dông lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña mét kho¶n cho vay. Yªu cÇu cña mét c¸n bé tÝn dông kh«ng chØ lµ kiÕn thøc chuyªn m«n mµ ®Ó mét quyÕt ®Þnh cho vay ®­a ra ®­îc hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. C¸n bé tÝn dông ph¶i biÕt ph©n tÝch vµ dù ®o¸n c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra ®Ó tõ ®ã l­îng ho¸ c¸c rñi ro cña c¸c kho¶n vay. Nh­ng thùc tÕ t¹i së mÆc dï c¸n bé tÝn dông hÇu hÕt ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy chuyªn ngµnh song ch­a cã kiÕn thøc toµn diÖn, ch­a cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch c¸c t×nh huèng ®Ó l­îng hãa c¸c rñi ro trong t­¬ng lai cña c¸c kho¶n vay. C¸c dù ¸n ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng thùc tr¹ng, kh«ng kh¶ thi nªn nh÷ng dù to¸n trong khi cho vay vµ thùc tÕ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng rÊt kh¸c nhau nªn rñi ro x¶y ra lµ tÊt yÕu. Mét phÇn nguyªn nh©n do sù chñ quan cña c¸n bé tÝn dông. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng quen cña m×nh c¸n bé tÝn dông th­êng chñ quan h¬n trong thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay còng nh­ kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc sö dông vèn vay. QuyÕt ®Þnh cho vay chñ yÕu dùa vµo nh÷ng th«ng tin mµ kh¸ch hµng cung cÊp thay cho nh÷ng th«ng tin mµ ng©n hµng ph¶i t×m hiÓu, thÈm ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n. V× vËy khi kho¶n vay cã vÊn ®Ò c¸n bé tÝn dông th­êng kh«ng ph¸t hiÖn kÞp thêi ®Ó xö lý dÉn ®Õn kh«ng thu håi ®­îc nî. Th«ng th­êng ng©n hµng coi mét kho¶n vay ph¶i ®­îc hoµn tr¶ gèc vµ l·i theo ®óng hîp ®ång tÝn dông lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông nh­ng l¹i kh«ng cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi hä. Nh­ng thùc tÕ cã nh÷ng rñi ro mµ ngay c¶ c¸n bé tÝn dông còng kh«ng thÓ l­êng tr­íc vµ ng¨n chÆn ®­îc (rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng). Khi rñi ro x¶y ra ng©n hµng th­êng quy tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé tÝn dông. Nh÷ng rñi ro nµy l¹i th­êng x¶y ra khi cho vay ngoµi quèc doanh nªn t©m lý cña c¸n bé tÝn dông kh«ng nhiÖt t×nh trong cho vay khu vùc nµy. Ng©n hµng ch­a cã c«ng cô ®Ó kiÓm so¸t viÖc quan hÖ mua b¸n gi÷a c¸c kh¸ch hµng còng nh­ c¸c c«ng cô tÝch cùc ®Ó b¾t buéc c¸c kh¸ch hµng ph¶i sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých nªn viÖc gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ. * Tõ phÝa DN Cho vay khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh rñi ro chñ yÕu ph¸t sinh tõ kh¸ch hµng. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña khu vùc kinh tÕ nµy (®· ph©n tÝch ë ch­¬ng I) cho ta thÊy t¹i Së giao dÞch cã mét sè tån t¹i tõ phÝa kh¸ch hµng sau: §©y lµ khu vùc kinh tÕ cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®­îc gi¶i quyÕt ®Æc biÖt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay nh­: lµm ¨n manh món, chôp giËt, vèn nghÌo nµn, thËm chÝ cã nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh b»ng vèn ¶o, c«ng nghÖ l¹c hËu, nhan lùc ch­a ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn, ch­a cã chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ khoa häc,. . nªn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp khu vùc nµy lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ , cã nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cho m×nh. V× vËy cho vay khu vùc nµy rñi ro rÊt cao mµ ng©n hµng kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. Trong c¬ chÕ c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã vèn t¨ng c­êng cho s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng do vèn tù cã nhá bÐ nªn c¸c doanh nghiÖp khi kinh doanh thua lç th­êng chiÕm dông vèn lÉn nhau, lõa ®¶o, bá trèn dÉn ®Õn kh«ng thu håi ®­îc nî. Nh÷ng khã kh¨n trong xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay mét phÇn còng do kh¸ch hµng cè t×nh g©y nªn. Kh¸ch hµng th­êng kh«ng ñng hé ng©n hµng trong xö lý tµi s¶n thÕ chÊp mµ th­êng g©y khã dÔ, ®Æc biÖt lµ tr­êng hîp kinh tÕ ngoµi quèc doanh do ng­êi ®øng ra ®¨ng ký kinh doanh kh«ng thùc sù kinh doanh, khi ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, xö lý tµi s¶n thÕ chÊp khã kh¨n trong quy tr¸ch nhiÖm c¸c bªn liªn quan. Khi ®­a ra c¬ quan ph¸p luËt xö lý th­êng tèn kÐm cho ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh th­êng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ do sö dông vèn sai môc ®Ých hoÆc do kinh doanh thua lç. V× vËy cho vay khu vùc nµy nî qu¸ h¹n cao. Tãm l¹i cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc ho¹t ®éng cho vay s¶n xuÊt kinh doanh cña ng©n hµng ®èi víi DNNQD. §Ó gi¶m thiÓu ®­îc rñi ro th× ng©n hµng ph¶i xem xÐt hÕt tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn vµ ph¶i cã c«ng t¸c thÈm ®Þnh chÆt chÏ, qu¶n lÝ vµ n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho c¸c kho¶n vay ®Ó lµm sao mµ viÖc më réng tÝn dông víi c¸c DNNQD ®­îc diÔn ra mét c¸ch tèt ®Ñp, hiÖu qu¶ nhÊt. HiÖn nay c¸c lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®­îc ®a d¹ng ho¸, nªn møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng cao, c¸c ng©n hµng kh«ng chØ tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc mµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ho¹t ®éng hiÖu qu¶ còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®­îc nhiÒu ng©n hµng coi lµ môc tiªu ®Ó c¹nh tranh giµnh giËt, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp cã nguån ngo¹i tÖ xuÊt khÈu lín, chÝnh v× vËy c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®· t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn cña hÖ thèng ng©n hµng. Ch­¬ng III. Mét sè gi¶I ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµI quèc doanh t¹i së giao dÞch NHNo & PTNTVN 1. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®èi víi khu vøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i Së giao dÞch Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng ng©n hµng, cïng víi viÖc thÞ tr­êng ho¸ c¸c quan hÖ tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng, n­íc ta còng ®· tõng b­íc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng tÝn dông. ThÞ tr­êng tµi chÝnh, thÞ tr­êng tiÒn tÖ nãi chung vµ thÞ tr­êng tÝn dông nãi riªng lµ nh÷ng tiÒn ®Ò hÕt søc quan träng cho viÖc khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong nÒn kinh tÕ. ThÞ tr­êng tÝn dông ph¸t triÓn nhanh chãng trong khi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t thÞ tr­êng cña ChÝnh phñ cßn h¹n chÕ, céng víi c¸c khiÕm khuyÕt néi sinh vèn cã cña thÞ tr­êng vµ tån ®äng cña c¬ chÕ kinh tÕ cò, ®· lµm cho thi tr­êng tÝn dông ®ang béc lé nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, thiÕu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ch­a thùc sù lµnh m¹nh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng tÝn dông, nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ tÝch cùc trong viÖc cho vay ®èi víi c¸c DNNQD, nh×n mét c¸ch tæng thÓ viÖc cho vay c¸c DNNQD trong n¨m 2007 ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi nh÷ng n¨m tr­íc. Bªn c¹nh ®ã c¸c DNNQD ®ang ®­îc thµnh lËp rÊt nhiÒu vµ ho¹t ®éng còng kh¸ hiÖu qu¶, hä ®ang rÊt cÇn sù gióp ®ì tõ phÝa ng©n hµng vÒ viÖc cho vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a b¶n th©n c¸c ng©n hµng còng cÇn më réng ho¹t ®éng cho vay víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ còng ®ang cßn thõa vèn. Do vËy mµ viÖc më réng cho vay c¸c DNNQD lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi DNNQD vµ sù ph¸t triÓn cña së giao dÞch ng©n hµng lµ chç dùa tin cËy cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña SGD ®èi víi DNNQD ®ã lµ : 1.1. Nghiªn cøu kh¸ch hµng §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi trong ho¹t ®éng kinh doanh, tr­íc hÕt SGD cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn vèn trong kinh doanh nh­ng tr¸nh ®­îc rñi ro lµ mét viÖc lµm khã kh¨n v× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp lu«n ë trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh qua ®ã c¸c doanh nghiÖp sÏ tiÕp tôc tån t¹i ph¸t triÓn hoÆc sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng ®×nh ®èn, bÕ t¾c kÐo dµi hoÆc ph¸ s¶n lµ hoµn toµn phô thuéc vµo chÝnh n¨ng lùc cña doanh nghiÖp. Do vËy trong quan hÖ víi kh¸ch hµng ng©n hµng ph¶i lu«n cã nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ x¸c thùc nhÊt vÒ kh¸ch hµng cña m×nh ®Ó cã nh÷ng th¸i ®é øng xö kÞp thêi, phï hîp. Tr­íc khi thiÕt lËp mèi quan hÖ tÝn dông ng©n hµng cÇn ph¶i biÕt: ®èi t­îng ®­îc ®Çu t­ lµ ai? Sè vèn cÇn vay lµ bao nhiªu? vµ thêi gian nµo thu håi ®­îc vèn vay. V× vËy mçi ng©n hµng cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch kinh tÕ vµ xÕp lo¹i doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch kinh tÕ gióp cho ng©n hµng: - Nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan, logic t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø còng nh­ hiÖn t¹i, dù kiÕn xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®èi t­îng cÇn ®­îc ®Çu t­ ®Ó cã ®èi s¸ch thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­. - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó xem xÐt xu h­íng ph¸t triÓn cña tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc kinh tÕ. §©y lµ c¨n cø ®Ó ng©n hµng ®¸nh gi¸ c¬ cÊu, chÊt l­îng tÝn dông theo tõng ®èi t­îng cho vay còng nh­ theo tõng lÜnh vùc ®Çu t­ vèn. Trªn c¬ së nh÷ng ®iÒu t×m hiÓu ®­îc, ng©n hµng tiÕn hµnh lËp hå s¬ kh¸ch hµng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo tõng tiªu thøc nh­: kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh,.. c¸c kh¸ch hµng cã thÓ ®­îc ph©n ra thµnh 3 lo¹i: Lo¹i 1: Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh, vèn tù cã lín, tµi chÝnh lµnh m¹nh, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao cã uy tÝn trong quan hÖ vay tr¶. Lo¹i 2: ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh ch­a æn ®Þnh, gÆp khã kh¨n t¹m thêi vÒ tµi chÝnh nh­ng kinh doanh cã l·i. Lo¹i 3: Kh«ng cã ph­¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thua lç hoÆc kh«ng cã l·i, t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm, viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n kh«ng ®óng víi qui ®Þnh cña ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. Dùa vµo tiªu thøc ph©n lo¹i trªn, SGD cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng. - Cho vay tÝn chÊp víi nh÷ng kh¸ch hµng cã phÈm chÊt kinh doanh tèt, cã nhµ, ®Êt hay cöa hµng thùc sù nh­ng kh«ng ®ñ c¬ së ph¸p lý (giÊy tê së h÷u nhµ ®Êt kh«ng cã dÊu cña c«ng chøng) hoÆc nhµ thuª hîp ®ång víi Nhµ n­íc cã gi¸ trÞ cao, ®Þa thÕ ®Ñp, dÔ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông. ViÖc ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông trong nh÷ng tr­êng hîp nµy sÏ ®­îc t¨ng c­êng trªn c¬ së mèi liªn hÖ chÆt chÏ, th­êng xuyªn cña ng©n hµng víi chÝnh quyÒn së t¹i vµ c¸c c¬ quan h÷u quan, trong tr­êng hîp rñ ro cã thÓ nhanh chãng chuyÓn quyÒn sö dông nhµ cho ng­êi kh¸c ®Ó thu håi vèn. - Cho vay theo h×nh thøc thÕ chÊp, cÇm cè víi nh÷ng kh¸ch hµng mµ viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ch­a æn ®Þnh, gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nh­ng viÖc kinh doanh cã l·i vµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng doanh nghiÖp chÊp hµnh ®óng nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt Nhµ n­íc vµ qui chÕ cña ng©n hµng. - Cho vay theo h¹n møc tÝn dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh ,cã giÊy phÐp kinh doanh ®óng ph¸p luËt. - Tõ chèi cung cÊp tÝn dông cho nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng ®ñ n¨ng lùc trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng : C«ng nghÖ ng©n hµng cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc, mét sè Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn cßn l¹c hËu so víi ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi. C¸c c¬ së vËt chÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin ph¶i trang bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu kh¸ch hµng. Trang bÞ c¸c lo¹i m¸y tÝnh m¸y thanh to¸n ë c¸c trô së giao dÞch, quÇy giao dÞch sao cho phï hîp, ®¶m b¶o cho giao dÞch diÔn ra nhanh chãng, chÝnh x¸c. HiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng cßn lµ yÕu tè then chèt ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, c¹nh tranh cña ng©n hµng. MÆt kh¸c khi cho vay ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng th× c¸n bé tÝn dông ng©n hµng ph¶i cã ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn mµ muèn cã c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vay vèn mét c¸ch nhanh nhÊt. Ph¶i cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i th× míi thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin sÏ chÝnh x¸c vµ nhanh chãng h¬n. Khi c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, ng©n hµng cã thÓ thu tin qua m¹ng m¸y nèi víi c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng sÏ biÕt thªm ®­îc rÊt nhiÒu tæ chøc tÝn dông kh¸c nhau ®Ó tõ ®ã ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ t­ c¸ch cña kh¸ch hµng trong quan hÖ tÝn dông. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ cÇn chi phÝ ®Çu vµo lín ®Ó l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ, mua phÇn mÒm, ®µo t¹o l¹i c¸n bé ng©n hµng. Do vËy hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng, cÇn cã sù kÕt hîp gi÷a ngµnh b­u ®iÖn vµ c¸c ng©n hµng. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ theo h­íng ®¶m b¶o héi nhËp víi quèc tÕ vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ. 1.3. N©ng cao ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu biÕn ®éng nhanh nh¹y, theo xu h­íng t¨ng tr­ëng. Do ®ã mäi ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i cã sù biÕn ®æi thÝch nghi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Sù thÝch nghi ®ã cã ®­îc khi c¸c ng©n hµng t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶n lÝ vµ kiÓm so¸t t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ an toµn tµi s¶n. Trong ®iÒu hµnh kinh doanh, cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c tù kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ó tù chÊn chØnh: ph¶i th­êng xuyªn vµ s©u s¸t trong c«ng t¸c qu¶n lÝ, ®Æc biÖt coi träng kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é ®Ó kÞp thêi bæ sung, söa ®æi nh»m ng¨n chÆn sù khai th¸c ®Ó lîi dông. Cã nh­ vËy th× míi ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng tÝn dông trong khi cho vay. Khi kiÓm tra, gi¸m s¸t ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n trong cho vay ®ã lµ: KiÓm tra tr­íc, kiÓm tra trong vµ sau khi cho vay kho¶n vay. §Ó trong qu¸ tr×nh cho vay cã nh÷ng khiÕm khuyÕt, sai sãt, gian lËn th× cã thÓ ph¸t hiÖn vµ söa sai kÞp thêi, sao cho võa cã thÓ tr¸nh ®­îc phiÒn hµ mµ vÉn ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶. Khi mét kho¶n vay ®­îc diÔn ra mét c¸ch tèt ®Ñp, hiÖu qu¶ th× ng©n hµng sÏ vui vÎ cho vay nh÷ng kho¶n tiÕp theo. 1.4. T¨ng c­êng ®µo t¹o båi d­ìng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng Con ng­êi lu«n lµ nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ vµ trong ho¹t ®éng cho vay. Nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng, thu håi nî, gia h¹n nî.. lµ do con ng­êi quyÕt ®Þnh chø kh«ng ph¶i mét m¸y mãc nµo c¶. V× vËy mµ ho¹t ®éng ng©n hµng rÊt cÇn nh÷ng c¸n bé nh©n viªn chøc, kÓ c¶ c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i cã mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh trong nhiÒu lÜnh vùc, ph¶i kh«ng ngõng trau dåi, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh vµ ph¶i cã ãc s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã tr¸ch nhiÖm tinh thÇn tËp thÓ v× lîi Ých cña ng©n hµng. H¬n n÷a khi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng , ng­êi trùc tiÕp lµm viÖc víi hä ®ã lµ c¸n bé cña ng©n hµng, ®©y lµ ®éi ngò quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn uy tÝn vµ t¹o h×nh ¶nh ®Ñp vÒ ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ t¸c phong lµm viÖc, n¨ng lùc, tr×nh ®é hiÓu biÕt còng nh­ th¸i ®é phôc vô, giao tiÕp cña c¸n bé l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé nghiÖp vô lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. SGD lµ mét ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp ch­a l©u cho nªn ®éi ngò c¸n bé hÇu hÕt lµ cßn rÊt trÎ, ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm. §Ó qu¶n lÝ an toµn vèn tÝn dông, h¹n chÕ rñi ro trong kinh doanh ®ßi hái SGD cÇn sím ¸p dông tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé tÝn dông. Mét c¸n bé tÝn dông giái ®ã lµ mét c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, nhiÖt t×nh, nh¹y bÐn cã c¸i nh×n tæng qu¸t, biÕt ph©n tÝch vµ cã ãc ph¸n ®o¸n ®Ó n¾m b¾t vµ xö lÝ th«ng tin kÞp thêi vµ am hiÓu ph¸p luËt. V× thÕ mµ ng©n hµng ph¶i tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé thùc sù cã n¨ng lùc, ng©n hµng ph¶i bè trÝ s¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé mét c¸ch hîp lÝ, ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña SGD. Kh«ng nh÷ng ®µo t¹o mµ SGD cßn ph¶i ¸p dông c¸c h×nh thøc th­ëng, ph¹t xøng ®¸ng ®Ó b¶n th©n mçi c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm vµ hµo høng víi c«ng viÖc, nh­ vËy th× mçi c¸n bé míi nhanh hoµn thiÖn m×nh vµ cèng hiÕn hÕt nhiÖt huyÕt cho SGD. 1.5. Hoµn thÞªn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh MÆc dï §¶ng vµ Nhµ n­íc rÊt coi träng kinh tÕ ngoµi quèc doanh, coi ®©y lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt cña c«ng d©n, gi¶i phãng triÖt ®Ó lùc l­îng s¶n xuÊt ®Ó mäi ng­êi d©n ®Òu cã thÓ lµm giµu cho m×nh vµ cho x· héi. MÆc dï vËy trong thêi gian võa qua tõ chñ ch­¬ng ®­êng lèi ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn vÉn cßn cã kho¶ng c¸ch kh¸ lín. Thùc tÕ cho thÊy c¸c DNNQD vÉn cßn bÞ ®èi xö ph©n biÖt, h×nh ¶nh cña kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nhËn thøc x· héi cßn ch­a t­¬ng xøng víi vai trß, vÞ trÝ cña nã, tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm cho kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn kh«ng t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña c¸c DNNQD nµy th× ng©n hµng ph¶i t×m mäi c¸ch c¶i tiÕn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho vay theo h­íng ®¬n gi¶n, thuËn lîi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, nh­ng ®ång thêi vÉn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yÕu tè cÇn thiÕt trong qu¶n lÝ cho vay, thu nî vµ trong chÝnh s¸ch chung cña toµn ng©n hµng. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®· giao dÞch víi SGD, khi ®Õn giao dÞch cã thÓ ®¬n gi¶n h¬n vÒ thñ tôc so víi kh¸ch hµng míi. ViÖc ®¬n gi¶n ho¸ sÏ lµm cho kh¸ch hµng kh«ng ngÇn ng¹i khi ®Æt quan hÖ vay vèn víi ng©n hµng lÇn n÷a vµ khi quan hÖ víi kh¸ch hµng c¸n bé ng©n hµng cÇn tá râ cho kh¸ch hµng biÕt tÇm quan träng cña c¸c giÊy tê ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ, cã nh­ vËy th× ng©n hµng míi dÔ dµng h¬n khi cho vay. 1.6. Dù phßng rñi ro vµ chñ ®éng gi¶i quyÕt nî cã vÊn ®Ò Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn rñi ro trong c«ng t¸c cho vay cña ng©n hµng nãi chung lµ sù thiÕu th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c tõ ng­êi vay vèn, tõ thÞ tr­êng vµ tõ dù ¸n. Khi cho vay DNNQD rñi ro th­êng lín h¬n trong cho vay doanh nghiÖp Nhµ n­íc. V× thÕ mµ ®Ó viÖc cho vay diÔn ra tèt ®Ñp th× ng©n hµng ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó h¹n chÕ rñi ro nh­ cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m, t¨ng tû träng vèn tham gia cña chñ së h÷u, khai th¸c triÖt ®Ó c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, cö c¸n bé theo dâi kiÓm tra tõng kh¸ch hµng n¾m b¾t mäi mÆt cña doanh nghiÖp vay vèn. Khi ®· n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, ng©n hµng dù ®o¸n thÊy kho¶n vay ®ã cã vÊn ®Ò th× cã thÓ phßng ngõa hoÆc h¹n chÕ b»ng c¸ch trÝch lËp quü dù phßng rñi ro, quü dù phßng rñi ro sÏ t¹o c¶m gi¸c yªn t©m h¬n ®èi víi nh÷ng rñi ro cã thÓ s¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh. H¬n n÷a khi dù b¸o kho¶n vay cã vÊn ®Ò th× ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa kÞp thêi. Ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch xö lÝ c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò mét c¸ch tèt nhÊt, lµm sao cã lîi nhÊt cho c¶ hai bªn. Tr­íc khi ¸p dông, xö lÝ kho¶n vay cã vÊn ®Ò ng©n hµng cÇn ph¶i t×m hiÓu kÜ xem kh¸ch hµng ®ã, n¨ng lùc ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng råi míi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. Tãm l¹i ®Ó viÖc phong ngõa rñi ro hiÖu qu¶ th× ng©n hµng ph¶i trang bÞ c¸c c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i ®Ó viÖc thu thËp th«ng tin mét c¸ch nhanh vµ chÝnh x¸c nhÊt. MÆt kh¸c ng©n hµng cÇn t¹o quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó hä cã thÓ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c, nh­ vËy míi an toµn trong cho vay. 2. Mét sè kiÕn nghÞ §Ó më réng viÖc cho vay c¸c DNNQD t¹i SGD cÇn cã sù phèi hîp cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, NHNo&PTNTVN, c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ b¶n th©n c¸c DNNQD. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i vµ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®· nªu, t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ: 2.1. §èi víi Nhµ n­íc Nhµ n­íc lµ c¬ quan qu¶n lÝ cao nhÊt cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, víi chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. Víi thùc tr¹ng n­íc ta hiÖn nay m«i tr­êng ®Çu t­ cßn nhiÒu h¹n chÕ, ChÝnh phñ nªn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn khuyÕn khÝch, hç trî c¸c DNNQD vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh phñ nªn gi¶m hoÆc lo¹i bá sù can thiÖp cña nhµ n­íc ®èi víi viÖc vay vèn cña c¸c ng©n hµng. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho DNNQD ph¸t triÓn: Hoµn thiÖn viÖc triÓn khai nghÞ ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay, thÕ chÊp tµi s¶n, vÒ së h÷u tµi s¶n ®Ó ng©n hµng nhanh chãng xö lÝ tµi s¶n b¶o ®¶m, thu håi nî vay. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc, cÇn ®­îc b×nh ®¼ng thùc sù vÒ c¬ chÕ nh­ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. C¶i c¸ch chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c kinh tÕ víi n­íc ngoµi, dÇn dÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 2.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn hoµn thiÖn h¬n n÷a nh÷ng v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn t¹o ra mét m«i tr­êng hµnh lang ph¸p lÝ th«ng tho¸ng, ®ång bé vµ linh ho¹t, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Ng©n hµng nªn chØnh söa, bæ sung c¸c luËt, v¨n b¶n ®· ban hµnh sao cho phï hîp víi thùc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó t¹o chñ ®éng cho c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn viÖc cÊp tÝn dông, Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn thËn träng vµ lo¹i bá trong viÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt c¬ b¶n vµ chØ sö dông l·i suÊt chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu. Hoµn thÞªn hÖ thèng th«ng tin tÝn dông cña ngµnh ng©n hµng (CIC). V× viÖc thu nhËp vµ cËp nhËt th«ng tin cña CIC vÉn ch­a ph¸t huy vµ khai th¸c ®­îc hÕt vai trß cña m×nh vµ ph¶i cã qui ®Þnh b¾t buéc c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i nèi m¹ng víi CIC. T¨ng c­êng ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm so¸t c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nh»m ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt, t¹o ra sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng, phßng ngõa tæn thÊt. HiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng cña ta ®· cã thªm ng©n hµng chÝnh s¸ch, do vËy mµ Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ cho tõng ng©n hµng ®Ó viÖc qu¶n lÝ vµ cho vay cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.3. §èi víi NHNo&PTNTVN HiÖn nay t¹i c¸c ng©n hµng vÊn ®Ò vèn ®Ó cho vay th× kh«ng thiÕu, trong khi ®ã t¹i c¸c doanh nghiÖp l¹i ®ang rÊt thiÕu vèn, trong ®ã nhiÒu doanh nghiÖp l¹i khã kh¨n trong viÖc héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn trùc tiÕp t¹i c¸c ng©n hµng. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®iÒu nµy lµ do ®Æc ®iÓm cña c¸c doanh nghiÖp, thø hai lµ do c¬ chÕ cho vay cßn kho¶ng c¸ch gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ DNNQD, thø ba lµ do tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ nªn ch­a m¹nh d¹n cho vay tÝn chÊp ®èi víi c¸c dù ¸n kh¶ thi ®· g©y khã kh¨n cho viÖc vay vèn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc, dÉn ®Õn doanh nghiÖp kh«ng ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy mµ c¸c ng©n hµng cÇn sím thùc hiÖn mét c¬ chÕ cho vay nh­ nhau ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ n©ng cao h¬n n¨ng lùc cho c¸n bé tÝn dông. T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé trong toµn hÖ thèng nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt, chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt ®Ó h¹n chÕ rñi ro. 2.4. §èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh B¾t ®Çu tõ n¨m 2000 thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp, doanh nghiÖp t­ nh©n hµng lo¹t ®­îc thµnh lËp, hä ph¶i bá vèn tù cã ra vµ vay thªm vèn ng©n hµng ®Ó kinh doanh. Víi sù s«i ®éng cña thÞ tr­êng hiÖn nay th× c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp nµo m¹nh th× sÏ tån t¹i vµ ®øng v÷ng, nÕu chñ së h÷u khång biÕt ®iÒu hµnh doanh nghiÖp m×nh th× sÏ bÞ ph¸ s¶n. Do vËy ®Ó ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng th× c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ DNNQD nãi riªng ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña thÞ tr­êng. §Ó t¨ng tèi ®a hiÖu qu¶ kinh doanh, cÇn ph¶i gi¶m gi¸ thµnh vèn, tr­íc tiªn doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu vµ lîi nhuËn ®Ó l¹i, v× ®©y lµ nguån vèn rÎ nhÊt, sau ®ã lµ vèn vay vµ cuèi cïng lµ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ. Trong thêi gian qua vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp tù lµm mÊt uy tÝn cña m×nh, lµm ¨n lõa ®¶o, sö dông vèn sai môc ®Ých... Nªn ®· g©y cho ng©n hµng khã kh¨n trong viÖc thu håi vèn vay, do vËy mµ c¸c ng©n hµng rÊt ng¹i khi cho c¸c DNNQD vay vèn. V× thÕ ®Ó ®­îc vay vèn tõ ng©n hµng th× c¸c DNNQD cÇn ph¶i trung thùc, cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, ph¸t huy hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, kh«ng nªn chñ quan, nãng véi trong kinh doanh. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c luËt mµ Nhµ n­íc ®· ra cho c¸c doanh nghiÖp vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®èi víi §¶ng, Nhµ n­íc, NHNN, NHNo&PTNTVN vµ c¸c DNNQD nh»m gãp phÇn t×m c¸ch më réng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c DNNQD t¹i SGD NHNo&PTNTVN. T«i hy väng nã sÏ ®­îc quan t©m, xem xÐt ®Ó viÖc cho vay c¸c DNNQD ngµy cµng ®­îc më réng. KÕt luËn Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hiÖn nay ®ang ®ãng gãp vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ thóc ®Èy c¹nh tranh. NÒn kinh tÕ kh«ng thÓ t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÕu kh«ng cã sù ph¸t triÓn cña DNNQD. Nh­ vËy cã thÓ thÊy khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ lµ khu vùc cã tiÒm n¨ng lín, nªn khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh nµy cÇn ph¶i ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn, më réng cho vay ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Thùc tr¹ng cho vay c¸c DNNQD cña Së giao dÞch ®· cho thÊy c¸c doanh nghiÖp nµy ®· phÇn nµo ®­îc chó träng trong c«ng t¸c vay vèn, nh­ng con sè nµy cßn nhá, vÉn kh«ng c©n ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc. C¸c DNNQD nµy cã ­u thÕ vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nªn khã cã thÓ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÕu thiÕu sù hç trî cña Nhµ n­íc. V× thÕ mµ ®Ó ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña DNNQD trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ thÞ tr­êng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù hç trî cña §¶ng, Nhµ nø¬c, NHNo&PTNTVN ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy cã thÓ khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh. Qua thùc tÕ t×m hiÓu ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNQD t¹i Së giao dÞch t«i thÊy viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy lµ tÊt yÕu. Víi chuyªn ®Ò nµy t«i ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m më réng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i Së giao dÞch trªn c¬ së ®ã ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n ho¹t ®éng cho vay c¸c DNNQD. Trong chuyªn ®Ò nµy do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, t«i ®· ®­a ra mét sè luËn ®iÓm cña m×nh vÒ vÊn ®Ò cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh, cã g× kh«ng ®óng t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c«, c¸c c¸n bé t¹i SGD NHNo&PTNTVN ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i. 2. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ. 3. T¹p chÝ Ng©n hµng c¸c- n¨m 2005,2006,2007. 4. Thêi B¸o Ng©n Hµng- n¨m 2005,2006, 2007. 5. Qu¶n trÞ Ng©n Hµng Th­¬ng M¹i- Peter S.Rose 6. LuËt c¸c tæ chøc TÝn dông, C¸c QuyÕt ®Þnh sè 72,300/Q§-H§QT-TD C¸c Qui ®Þnh sè 624,235/H§QT/NHNo... 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2005-2007 cña SGD. 8. B¸o c¸o cho vay c¸c doanh nghiÖp quy vÒ VN§ n¨m 2005- 2007 cña SGD. Vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c . Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài qu.DOC
Luận văn liên quan