Báo cáo nghiên cứu khoa học - Chương 3: Đề cương nghiên cứu

Tài liệu tham khảo Có danh sách các tài liệu tham khảo gầnđâykhông? Tài liệu tham khảo có đúng quy cáchkhông? Tài liệu tham khảo có đầy đủkhông? Danh sách tài liệu tham khảo có những NC quan trọng nhất trong cùng lĩnh vựckhông? Mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong phần NC có nằm trong danh sách tài liệu tham khảokhông? 8. Góp ý tổng quát vềNC Báo cáo được trình bày/viết rõ ràng và dễ hiễukhông? Ngôn ngữ có bị sai lệchkhông? Thế mạnh và yếu của NC này là gì? Ý nghĩa đầu tiên và quan trọng của NC này là gì? Bạn có thể làm gì để cảithiênNC?

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2713 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo nghiên cứu khoa học - Chương 3: Đề cương nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PGS.TS. NGUYỄN MINH HÀ TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM 1 NỘI DUNG Nội dung của 1 đề cương NC Điều kiện để đa ́nh giá 1 đề cương NC Điều kiện để đa ́nh giá 1 NC khoa học Trước khi trình ba ̀y nội dung sẽ giới thiệu các đề ta ̀i gởi ý của học viên 2 I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: I. Giới thiê ̣u 1. Trình bày vấn đê ̀ NC 2. Ly ́ do NC và Mục tiêu NC 3. Các gia ̉ thuyết 4. Đi ̣nh nghi ̃a các khái niệm II. Tổng quan vê ̀ Cơ sở ly ́ thuyê ́t (càng nhiê ̀u càng tốt) 1. Sự quan trọng của câu hỏi NC được hỏi 2. Ti ̀nh trạng hiện tại của chu ̉ đê ̀ NC 3. Mối liên hê ̣ giữa cơ sở ly ́ thuyết và vấn đê ̀ NC trình bày 4. Ve ̃ sơ đồ các tác gia ̉ chính trong li ̃nh vực và những tranh luận của họ 5. Phát thảo khung của phần cơ sở ly ́ thuyết 3 I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: III. Phương pháp/thiê ́t kê ́ NC 1. Phương pháp NC nào sẽ sử dụng: Đi ̣nh lượng, đi ̣nh tính,... 2. Mô hình NC 3. Đi ̣nh nghi ̃a tất cả các biến trong NC 4. Độ tin cậy và tính kha ̉ thi của tất cả các công cụ. 5. Đối tượng NC 6. Mẫu NC 7. Kế hoạch thu thập dữ liệu IV. Y ́ nghĩa va ̀ hạn chê ́ NC V. Kê ́t cấu dự kiến của luận án NC VI. Tiê ́n độ thực hiê ̣n NC VII. Tài liệu tham khảo 4 I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 2: 1. Đặt vấn đề và lý do nghiên cứu 2. Câu hỏi NC 3. Mục tiêu NC 4. Giả thuyết NC 5. Các khái niệm (nếu co ́) 6. Cơ sở lý thuyết 7. Phương pháp và mô hình NC 8. Phạm vi NC và dữ liệu NC 9. Y ́ nghĩa và hạn chế NC 10. Kết cấu dự kiến cu ̉a luận án NC 11. Tiến độ thực hiện NC 12. Tài liệu tham khảo 5 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC 1. “Cái gì” và “Vi ̀ sao” cu ̉a đê ̀ cương NC là rõ ràng và cụ thể 2. Ba thành phần:  Câu hỏi NC  Thiết kê ́ NC, va ̀  Phương pha ́p NC thi ̀ hòa hợp/hợp nhất tốt với nhau 3. Các phương pha ́p NC co ́ ý nghi ̃a và co ́ thực tê ́ (co ́ thể a ́p du ̣ng được). 6 II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC 7 Cái gi ̀ (What) Vì sao (Why) -Cái gì khó xử/kích thích tò mo ̀/hấp dẫn đối với tôi? - Tôi muốn biết hoặc hiểu thêm cái gì? -Câu hỏi NC chính của tôi là gì? -Vì sao đây sẽ là sự đu ̉ thích thú đê ̉ đưa va ̀o kệ thư viện hoặc tri ̀nh bày tại tổ chức của tôi? -Đây co ́ phải là một sự hướng dẫn cho các người làm thực tế hoặc người làm chính sách? - NC này đóng go ́p cái gì? Thê ́ nào (How) về lý thuyê ́t Thê ́ nào (How ) về thực tê ́ -Mô hình, khái niệm và lý thuyết gì tôi có thể dựa va ̀o để NC? -Tôi có thể phát triển các câu hỏi NC va ̀ ta ̣o ra khung lý thuyết để hướng dẫn NC của tôi như thế nào? -Tôi sẽ sử dụng các phương pháp va ̀ kỹ thuật NC gì để áp dụng cho khung lý thuyết của tôi (cả việc tập hợp va ̀ phân tích bằng chứng)? -Tôi sẽ thu thập va ̀ tiếp cận nguồn thông tin như thế nào cho NC của tôi? III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 1. Xem xe ́t lại/review NC trước Cơ sở ly ́ thuyê ́t trong NC liên quan đến cơ sở ly ́ thuyê ́t trước như thê ́ nào? Có ta ̣p chi ́/NC gâ ̀n đây không? Có ta ̀i liê ̣u tham khảo nô ̉i bậc nào không? 2. Vâ ́n đê ̀ và mục tiêu Hiê ̉u được tri ̀nh bày vấn đê ̀ NC không? Mục tiêu NC có tri ̀nh ba ̀y rõ ràng không? Mục tiêu NC có gắn liê ̀n với cơ sở lý thuyê ́t không? Viê ̣c tri ̀nh bày giả thuyê ́t có gắn với cơ sở lý thuyê ́t không? Có cơ sở để nêu lên vì sao NC này là quan tro ̣ng phải NC? 8 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 3. Các giả thuyê ́t NC Gia ̉ thuyê ́t NC được tri ̀nh ba ̀y rõ ràng không? Gia ̉ thuyê ́t NC có khả thi không? Tri ̀nh bày giả thuyê ́t có liên quan đến các biến không? Gia ̉ thuyê ́t có được kiê ̉m đi ̣nh không? 4. Phương pháp NC được sử dụng Biến phụ thuô ̣c va ̀ biến đô ̣c lâ ̣p được đi ̣nh nghi ̃a ro ̃ ràng không? Viê ̣c đi ̣nh nghi ̃a và mô tả các biến có hoàn chi ̉nh không? Viê ̣c NC được thực hiê ̣n như thê ́ nào có được tri ̀nh bày rõ ràng không? 9 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 5. Mẫu NC Mẫu được lựa chọn theo cách mà bạn nghĩ ràng nó đại diện cho tổng thê ̉ không? Mẫu được thu thập ở đâu và lấy như thê ́ nào? Đối tượng NC trong NC này giống như thê ́ nào với những đối tượng NC trước đây? 6. Kết quả và tha ̉o luâ ̣n Tác giả có diê ̃n tả kê ́t quả NC với kê ́t quả của phẩn xem xét cơ sở lý thuyê ́t không? Kê ́t quả có liên quan đê ́n giả thuyê ́t không? Viê ̣c thảo luận/phân tích kê ́t quả có phu ̀ hợp với kê ́t qua ̉ tìm thấy không? Viê ̣c trình bày phân tích kê ́t quả NC có liên quan đê ́n gia ̉ thuyê ́t ban đầu không? 10 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 7. Tài liê ̣u tham khảo Có danh sách các tài liê ̣u tham khảo gần đây không? Tài liê ̣u tham khảo có đúng quy cách không? Tài liê ̣u tham khảo có đầy đủ không? Danh sách tài liê ̣u tham khảo có những NC quan trọng nhất trong cùng li ̃nh vực không? Mỗi tài liê ̣u tham khảo được trích dẫn trong phần NC co ́ nằm trong danh sách tài liê ̣u tham khảo không? 8. Góp ý tô ̉ng qua ́t về NC Báo cáo được trình bày/viê ́t rõ ràng và dê ̃ hiê ̃u không? Ngôn ngữ có bị sai lê ̣ch không? Thê ́ mạnh và yê ́u của NC này là gì? Y ́ nghĩa đầu tiên và quan trọng của NC này là gì? Bạn có thê ̉ làm gì đê ̉ cải thiên NC? 11 III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC Tham khảo điê ̀u kiện đê ̉ đa ́nh gia ́ 1 luâ ̣n văn tha ̣c sy ̃ (của The Quality of Assurance Agency for Higher Education) – File đi ́nh ke ̀m. Ba ̀i tập: -Chia nhóm -Mỗi nhóm chuẩn bị 1 đê ̀ tài và viết đề cương đê ̉ trình bày. -Mỗi buổi học la ̀ trình bày 1 – 2 nhóm và tính điểm giữa ky ̀. 12 Kết thúc chương 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchapter_3_9334.pdf
Luận văn liên quan