Báo cáo Thực tập tại Công ty HTC

Nội dung I. Khái quát chung về công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty HTC 2. Các nghiệp vụ chính của Công ty HTC 3. Thời gian làm việc của Công ty 4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty. a) Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. b) Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty HTC trong những năm gần đây. 5. Hợp tác và liên kết 6. Các kế hoạch hoạt động sắp tới của Công ty Lời nói đầu Tiền thân từ một Trung tâm chuyên đào tạo và giảng dạy tin học tên Trung tâm Đào tạo Tin học Công nghệ cao Bách khoa tại 2 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hiện nay trung tâm đã phát triển thành Công ty Cổ phần lớn mạnh được thành lập vào ngày 10/09/2002, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Số : 0103001361 của UBND Thành phố Hà Nội Sở kế hoạch và đầu tư cấp, tên Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao Bách khoa. Hình thức đào tạo chính của Công ty là đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ tin học và đào tạo dài hạn 6 tháng - 1 năm cấp bằng kỹ thuật viên tin học. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giáo viên có trình độ cao Công ty đã góp một phần nhỏ sức của mình vào nền giáo dục và đào tạo của cả nước. Công ty dần là địa chỉ đáng tin cậy của mọi đối tượng quan tâm đến Công nghệ thông tin, đặc biệt là các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội. Em xin bầy tỏ lòng biết ơn xâu sắc đối với sự giúp đỡ quí báu của Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ và nhân viên của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bản Báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ cao bách khoa của mình.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty HTC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao b¸ch khoa 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty HTC 2. C¸c nghiÖp vô chÝnh cña C«ng ty HTC 3. Thêi gian lµm viÖc cña C«ng ty 4. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. a) §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. b) Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty HTC trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 5. Hîp t¸c vµ liªn kÕt 6. C¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¾p tíi cña C«ng ty Lêi nãi ®Çu TiÒn th©n tõ mét Trung t©m chuyªn ®µo t¹o vµ gi¶ng d¹y tin häc tªn Trung t©m §µo t¹o Tin häc C«ng nghÖ cao B¸ch khoa t¹i 2 T¹ Quang Böu, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi, hiÖn nay trung t©m ®· ph¸t triÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn lín m¹nh ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 10/09/2002, theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn Sè : 0103001361 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÊp, tªn C«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao B¸ch khoa. H×nh thøc ®µo t¹o chÝnh cña C«ng ty lµ ®µo t¹o ng¾n h¹n cÊp chøng chØ tin häc vµ ®µo t¹o dµi h¹n 6 th¸ng - 1 n¨m cÊp b»ng kü thuËt viªn tin häc. Víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ®éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao C«ng ty ®· gãp mét phÇn nhá søc cña m×nh vµo nÒn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña c¶ n­íc. C«ng ty dÇn lµ ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cña mäi ®èi t­îng quan t©m ®Õn C«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n trÎ trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n x©u s¾c ®èi víi sù gióp ®ì quÝ b¸u cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸n bé vµ nh©n viªn cña C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o tæng hîp vÒ c«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao b¸ch khoa cña m×nh. B¸o c¸o tæng hîp vÒ c«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao b¸ch khoa I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao b¸ch khoa C«ng ty Cæ phÇn ®¹o t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao b¸ch khoa thµnh lËp vµo ngµy 10/09/2002, theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn Sè : 0103001361 cña UBND Thµnh phè Hµ néi Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÊp. Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao B¸ch khoa Tªn giao dÞch: Bach khoA High technology transfer and education joint stock company Tªn viÕt t¾t: HTC J.S.C §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 296, ®­êng CÇu GiÊy, ph­êng Quan Hoa, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh: - D¹y nghÒ tin häc, ngo¹i ng÷, kÕ to¸n, nghiÖp vô th­ ký v¨n phßng, ®iÖn tö, marketing; - T­ vÊn vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm; - ThiÕt kÕ trang Web; - TÝch hîp m¹ng côc bé (Lan); - Bu«n b¸n, l¾p ®Æt vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ v¨n phßng; - T­ vÊn du häc; - T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng (trõ dÞch vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh); - §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. Vèn ®iÒu lÖ: 1.000.000.000 ®ång (Mét tû ®ång VN) 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty HTC Ngµy 02/06/2000, ®­îc sù cho phÐp cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thµnh lËp trung t©m §µo t¹o Tin häc C«ng nghÖ cao B¸ch khoa t¹i sè 2 T¹ Quang Böu, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Trung t©m lµ toµ nhµ 2 tÇng tæng diÖn tÝch 100m2, trung t©m cã 50 bé m¸y tÝnh lo¹i míi víi trÞ gi¸ 7 triÖu ®ång mét bé. §éi ngò gi¸o viªn gåm 15 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc gi¶ng d¹y tÊt c¶ c¸c bé m«n tin häc vµ 2 nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý viÖc v¨n phßng, t­ vÊn vµ tuyÓn häc viªn. Ngµy 26/07/2001, Trung T©m më thªm c¬ së 2 t¹i 74 §¹i Cå ViÖt Trung t©m lµ toµ nhµ 5 tÇng tæng diÖn tÝch 500m2, trung t©m cã 200 bé m¸y tÝnh lo¹i míi víi trÞ gi¸ 6.5 triÖu ®ång mét bé. §éi ngò gi¸o viªn gåm 30 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc gi¶ng d¹y tÊt c¶ c¸c bé m«n tin häc vµ 3 nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý viÖc v¨n phßng, t­ vÊn vµ tuyÓn häc viªn. Ngµy 10/09/2002, dùa trªn c¬ së lµ Trung t©m §µo t¹o Tin häc C«ng nghÖ cao B¸ch Khoa, theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cao B¸ch khoa. Trô së chÝnh t¹o Sè 296, ®­êng CÇu giÊy, ph­êng Quan Hoa, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. Trung t©m lµ toµ nhµ 5 tÇng tæng diÖn tÝch 350m2, trung t©m cã 130 bé m¸y tÝnh lo¹i míi víi trÞ gi¸ 6.5 triÖu ®ång mét bé. §éi ngò gi¸o viªn gåm 30 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc gi¶ng d¹y tÊt c¶ c¸c bé m«n tin häc vµ 2 nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý viÖc v¨n phßng, t­ vÊn vµ tuyÓn häc viªn. Ngµy 03/10/2002, C«ng ty HTC më thªm c¬ së thø 4 t¹i 22/60 CÇu GiÊy, Hµ Néi. Trung t©m lµ toµ nhµ 4 tÇng tæng diÖn tÝch 300m2, trung t©m cã 100 bé m¸y tÝnh lo¹i míi víi trÞ gi¸ 7 triÖu ®ång mét bé. §éi ngò gi¸o viªn gåm 15 ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc gi¶ng d¹y tÊt c¶ c¸c bé m«n tin häc vµ 2 nh©n viªn v¨n phßng qu¶n lý viÖc v¨n phßng, t­ vÊn vµ tuyÓn häc viªn. 2. C¸c nghiÖp vô chÝnh cña C«ng ty HTC TiÒn th©n tõ mét trung t©m ®µo t¹o tin häc, C«ng ty HTC vÉn tiÕp tôc c«ng viÖc ®µo t¹o tin häc, h×nh thøc ®µo t¹o cña C«ng ty nh­ ®µo t¹o ng¾n h¹n cÊp chøng chØ tin häc vµ ®µo t¹o dµi h¹n 6 th¸ng - 1 n¨m cÊp b»ng kü thuËt viªn tin häc. C¸c ngµnh häc C«ng ty ®µo t¹o bao gåm: - Tin häc v¨n phßng - ThiÕt kÕ WebSite - LËp tr×nh Web - KÕ to¸n m¸y - Qu¶n lý dù ¸n - LËp tr×nh øng dông - Qu¶n trÞ m¹ng - PhÇn cøng - §å ho¹ vi tÝnh - ThiÕt kÕ AutoCad ngoµi ra, C«ng ty cßn ho¹t ®éng víi c¸c nghiÖp vô nh­: ChuyÓn giao c«ng nghÖ, dÞch vô kh¸ch hµng. Thêi gian tíi C«ng ty ®Èy m¹nh c¸c nghiÖp nh­: - Bu«n b¸n, l¾p ®Æt vµ b¶o d­ìng thiÕt bÞ v¨n phßng - T­ vÊn du häc - T­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng - §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. 3. Thêi gian lµm viÖc cña C«ng ty Ngµy lµm viÖc trong tuÇn: tõ thø 2 ®Õn thø 7 hµng tuÇn Giê lµm viÖc: Ca Thêi gian Ca 1 7h30 – 9h30 Ca 2 9h30 – 11h30 Ca 3 13h30 – 15h30 Ca 4 15h30 – 17h30 Ca 5 17h30 – 19h30 Ca 6 19h30 – 21h30 Víi viÖc s¾p xÕp thêi gian theo Ca nh­ thÕ ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña mäi ®èi t­îng häc viªn lµ häc, sinhsinh viªn vµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn lµm trong vµ ngoµi giê hµnh chÝnh. 4. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. a) §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty ®iÒu hµnh chung ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty. - Tr­ëng phßng ®µo t¹o: lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng viÖc nh©n sù cña gi¸o viªn, nh­ tuyÓn gi¸o viªn, s¾p xÕp c¸c gi¸o viªn vµo c¸c bé m«n gi¶ng d¹y, 1 ng­êi. - Tæ tr­ëng bé m«n: lµ ng­êi tæ chøc, s¾p xÕp lÞch gi¶ng d¹y trong bé m«n m×nh qu¶n lý gåm 4 ng­êi qu¶n lý c¸c ngµnh häc lµ tæ Tin häc v¨n phßng, tæ lËp tr×nh, tæ §å ho¹ vi tÝnh, tæ PhÇn cøng vµ m¹ng. - Gi¸o viÖn: ng­êi trùc tiÕp gi¶ng d¹y theo ph©n c«ng cña tæ chøc cÊp trªn gåm gÇn 100 gi¸o viªn lµm viÖc trong vµ ngoµi giê hµnh chÝnh. - Th­ viÖn: phßng l­u tr÷ tµi liÖu, s¸ch häc, gi¸o tr×nh cña c«ng ty ®Ó c¸c thµnh viªn trong c«ng ty tra cøu vµ häc tËp phôc vô cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y, so¹n gi¸o tr×nh. - Qu¶n trÞ hÖ thèng vµ gi¶i ph¸p: lµ ng­êi ®iÒu hµnh hÖ thèng m¹ng trong C«ng ty, gióp hÖ th«ng m¹ng m¸y tÝnh ho¹t ®éng gi÷a c¸c phßng m¸y th«ng suèt, gåm 4 ng­êi. - B¶o hµnh vµ n©ng cÊp: lµ ng­íi söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú ®èi víi hÖ thèng m¸y tinh, m¸y in, m¸y Scan cña C«ng ty gåm 4 ng­êi. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh trong toµn c«ng ty. Qu¶n lý c¸c bé phËn nh­: Marketing, t­ vÊn tuyÓn sinh, tæ chøc c¸n bé hµnh chÝnh, dù ¸n, lÔ t©n vµ b¶o vÖ, gåm 1 ng­êi. - Marketing: lµ ng­êi thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc Marketing cña C«ng ty nh­: Qu¶ng b¸ vÒ C«ng ty ®èi víi c«ng chóng, ph¸t tê ríi, treo b¨ngz«n, qu¶n c¸o, gåm 10 ng­êi. - T­ vÊn tuyÓn sinh: lµ ng­êi t­ vÊn, tuyÓn sinh häc viªn cña C«ng ty, h­íng dÉn häc viªn lùa chän chÝnh x¸c c¸c ngµnh häc theo nhu cÇu cña tõng häc viªn, 4 ng­êi. - Tæ chøc c¸n bé vµ hµnh chÝnh: lµ ng­êi ®iÒu hµnh, tæ chøc c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn bé phËn hµnh chÝnh, gåm 2 ng­êi. - Dù ¸n: phßng chuyªn thùc hiÖn c¸c Dù ¸n cña C«ng ty nh­ tæ chøc, lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n, gåm 6 ng­êi. - LÔ t©n vµ b¶o vÖ: lµ ng­êi h­íng dÉn, ®­a ®ãn häc viÖn khi hä ®Õn víi C«ng ty vµ nh÷ng ng­êi tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y t¹i c¸c trung t©m cña C«ng ty vµ b¶o an toµn cho c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, gåm 8 ng­êi t¹i 4 c¬ së ®µo t¹o. - KÕ to¸n: lµ ng­êi qu¶n lý sæ s¸ch, chøng tõ cña C«ng ty, 4 ng­êi. - Thñ quý: lµ ng­êi qu¶n lý, thu, chi trong ho¹t ®éng cña C«ng ty, 1 ng­êi. b) Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty HTC trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. B¶ng 1: Sè l­îng häc viªn ®· tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o trong c¸c n¨m gÇn ®©y (Sè liÖu tÝnh ®Õn th¸ng 10 n¨m 2002). N¨m Sè l­îng häc viªn 2000 5200 2001 7200 2002 10700 Qua b¶ng 1 ta thÊy, sè l­îng häc viªn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng râ rÖt. N¨m 2000 gåm 5200 häc viªn, n¨m 2001 t¨ng lªn 7200 häc viªn hay t¨ng 40% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 t¨ng lªn 10700 hay t¨ng 50% so víi n¨m 2001 (sè liÖu tÝnh ®Õn th¸ng 10/2002). Cã ®­îc sù t¨ng tr­ëng lín m¹nh nh­ vËy lµ do C«ng ty ®½ ®Èy m¹nh ®Çu t­ liªn tôc më thªm c¸c c¬ së ®µo t¹o, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ vµ cã kÕ ho¹ch kinh doanh hîp lý, c¸c bé m«n gi¶ng d¹y vµ c¸c h×nh thøc ®¹o t¹o ngµy cµng phong phó b¾t kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin cña c¶ n­íc. B¶ng 2: Sè l­îng häc viªn häc t¹i c¸c m«n häc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (Sè liÖu tÝnh ®Õn th¸ng 10/2002). Chuyªn ngµnh 2002 2001 2002 LËp tr×nh øng dông 600 900 1200 LËp tr×nh Web 200 400 600 ThiÕt kÕ Web 150 350 600 Qu¶n trÞ m¹ng 700 1300 1700 PhÇn cøng - ®iÖn tö 800 1000 1300 ThiÕt kÕ kü thuËt 350 450 700 §å ho¹ vi tÝnh 400 600 1100 Tin häc v¨n phßng 1600 1700 2300 Tin häc c¬ b¶n 450 500 800 KÕ to¸n m¸y 150 200 400 Qua b¶ng 2 cho thÊy, sè l­îng häc viªn tham gia c¸c ngµnh häc cña C«ng ty ®Òu gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ ngµnh häc Tin häc v¨n phßng cã sè l­îng häc viªn cao nhÊt lµ 2300 häc viªn t¨ng 40% so víi n¨m 2001 vµ ngµnh cã sè l­îng häc viªn Ýt nhÊt lµ KÕ to¸n m¸y cã 400 häc viªn nh­ng tû lÖ häc viªn t¨ng m¹nh møc 200% so víi n¨m 2001. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty lªn chó träng viÖc ®Çu t­ vµo ngµnh häc Tin v¨n phßng vµ cã chiÕn l­îng Marketing ®Ó t¨ng sè l­îng häc viªn vµ chó träng h¬n ®Õn c¸c ngµnh häc cã xu thÕ hiÖn ®¹i nh­: LËp tr×nh øng dông, ThiÕt kÕ Web vµ LËp tr×nh Web lµ c¸c ngµnh häc ®ang ®­îc nhµ n­íc vµ c¸c b¹n trÎ quan t©m vµ lµ xu thÕ ph¸t triÓn cña C«ng nghÖ Th«ng tin hiÖn nay. B¶ng 3: Doanh thu C«ng ty HTC trong c¸c n¨m gÇn ®©y (Sè liÖu tÝnh ®Õn th¸ng 10/2002). N¨m Doanh thu (® VN) 2000 728.000.000 2001 1.008.000.000 2002 1.498.000.000 Qua b¶ng 3 cho thÊy, doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. N¨m 2000 doanh thu cña C«ng ty lµ 728 triÖu ®ång, n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 1tû 8 triÖu ®ång tøc lµ t¨ng 40%. N¨m 2002 cã doanh thu lµ 1tû 498 triÖu ®ång t¨ng 50%. Tuy doanh thu cña c¸c n¨m ®Òu t¨ng c¶ vÒ trÞ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi, nh­ng so víi qui m« cña C«ng ty th× ®½ cã thÓ cßn t¨ng cao h¬n n÷a. Nguyªn nh©n lµ do sè l­îng cña häc viªn t¨ng m¹nh t¹i nh÷ng m«n cã häc phÝ thÊp nh­ Tin häc v¨n phßng vµ C«ng ty hiÖn ®ang gi¶m phÇn tr¨m häc phÝ ®Ó thu hót häc viªn ®Ó chiÕm lÜnh thÞ phÇn cña m×nh trªn ®Þa bµn Hµ Néi trong c¸c chiÕn dÞch Marketing cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty tËp trung vµo n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y n©ng cao tr×nh ®é gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, chuÈn bÞ bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh hoµn chØnh ®Ó gi÷ v÷ng, ph¸t triÓn ®«ng ®¶o sè l­îng häc viªn vµ uy tÝn cña C«ng ty. 5. Hîp t¸c vµ liªn kÕt C«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång liªn kÕt gi¶ng d¹y vµ ®µo t¹o víi 2 Tr­êng §¹i häc ®µo t¹o vÒ C«ng nghÖ th«ng tin hµng ®Çu hiÖn nay ®ã lµ Tr­êng §¹i Häc B¸ch khoa Hµ Néi vµ Häc ViÖn kü thuËt qu©n sù ®µo t¹o hÖ Kü ThuËt viªn 1 - 2 n¨m. §Þa ®iÓm ®µo t¹o vµ tuyÓn sinh t¹i C¬ së 74 §¹i Cå ViÖt vµ t¹i Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi. 6. C¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¾p tíi cña C«ng ty - Lµ mét C«ng ty Cæ phÇn ®­îc thµnh lËp theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh C«ng ty Cæ phÇn Sè : 0103001361 cña UBND Thµnh phè Hµ néi Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÊp. Víi mong ­íc t¨ng vèn vµ huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÒu hoÆc tr¸i phiÕu, gióp cho C«ng ty cã nhiÒu c¬ héi vµ c¸ch thøc ®Çu t­ kh¸c nhau, C«ng ty ®· chuÈn bÞ cho c«ng viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña C«ng ty lªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam trong thêi gian s¾p tíi. - Víi mong ­íc gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña n­íc nhµ, s¾p tíi C«ng ty chuÈn bÞ thµnh lËp tr­êng trung cÊp ®µo t¹o tin häc víi tªn lµ Tr­êng trung cÊp C«ng nghÖ cao B¸ch khoa, ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®Æt t¹i khu B¸ch khoa trªn diÖn tÝch ®Êt 250 m2, lµ khu nhµ gåm 5 tÇng, dù kiÕn x©y dùng tõ n¨m 2003 – 2005 víi tæng chi phÝ x©y dùng tr­êng lµ 4.2 tû ®ång VN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty HTC.DOC
Luận văn liên quan