Báo cáo Thực tập tại Công ty phát hành sách Hà Nội

Tên công ty: Công ty phát hành sách Hà Nội là đơn vị thuộc Sở văn hoá thông tin Hà Nội - Ngày tháng năm thành lập :Thành lập từ năm 1954, tiền thân chi sở phát hành sách Hà Nội thuộc chi sở phát hành sách Trung ương. - Ngày 14/6/1960, được chuyển về thành phố Hà Nội, thuộc Sở văn hoá thông tin Thành phố với tên gọi là quốc doanh phát hành sách Hà Nội. - Năm 1980 đổi tên thành Công ty phát hành sách Hà Nội. - Ngày 2/3/1993, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập lại công ty phát hành sách Hà Nội . Từ đó cho đến nay, với 10 năm phấn đấu và trưởng thành, mặc dù thời gian chưa dài nhưng Công ty đã có những đóng góp đáng kể, tạo công ăn việc làm ổn định cho 226 người với thu nhập bình quân là 950.000đ/người/tháng (1999) và 1.050.000đ/người/tháng (2002) góp phần nâng cao dân trí , phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu khuyến học . của mọi tầng lớp nhân dân. Theo Quyết định 877/QĐ - UB ngày 2/3/1993 của UBND thành phố Hà Nội, Công ty phát hành sách Hà Nội có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau đây. + Được phép tổ chức mua và phát hành các loại sách ,Văn hoá phẩm, văn phòng phẩm trong nước và nhập ngoại, các loại giấy tờ chứng từ phục vụ công tác quản lý hành chính kinh tế - xã hội. + Kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật, vật tư, vật phẩm văn hoá thông tin dụng cụ thể dục thể thao, dụng cụ học tập, các sản phẩm phục vụ thiếu nhi. - Làm đại lý tiêu thụ các sản phẩm văn hoá cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Được xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng của nhà nước . - Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng khả năng kinh doanh . - Cho thuê nhà làm văn phòng, hội nghị, hội thảo, nhà khách cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Công ty phát hành sách Hà Nội quản lý trực tiếp toàn diện các đơn vị trực thuộc bao gồm: Các phòng ban - các cửa hàng - các hiệu sách nhân dân nội, ngoại thành theo đúng chế độ, nguyên tắc hiện hành và pháp luật của nhà nước.

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty phát hành sách Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8 nh©n viªn: 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng. - Chøc n¨ng cña phßng: lµ phßng tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt. + H­íng dÉn tæ chøc vµ kiÓm tra gi¸m s¸t thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ thèng ke trong C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc. + Nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gióp gi¸m ®èc C«ng ty h­íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra vµ xÐt duyÖt viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®­îc giao cña c¸c ®¬n vÞ, cöa hµng. + Tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ph¶n ¸nh th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú cho gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p, ph­¬ng h­íng chØ ®¹o kÞp thêi. Tham gia xÐt duyÖt hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n tµi chÝnh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ cöa hµng trùc thuéc. + Tham gia x©y dùng néi dung c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña C«ng ty víi c¸c chñ hµng vµ kh¸ch hµng. Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. 3. Phßng nghiÖp vô - kinh doanh - Phßng nghiÖp vô kinh doanh cã 7 nh©n viªn: 1 tr­ëng phßng, 1 phãng phßng. - Chøc n¨ng: lµ phßng tham m­u vµ tæ chøc thùc hiÖn cña gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c mÆt. + N¾m ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty ®· ®Ò ra, t×m hiÓu n¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ x· héi. §Ò xuÊt víi gi¸m ®èc C«ng ty ký c¸c hîp ®ång mua b¸n víi sè l­îng, gi¸ c¶ thÝch hîp vµ h×nh thøc thanh to¸n phï hîp gi÷a c¸c bªn ®èi t¸c. + Tæ chøc khai th¸c, liªn kÕt s¶n xuÊt, in Ên, mua b¸n c¸c mÆt hµng theo ®¨ng ký kinh doanh vµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc víi c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ thanh to¸n b»ng nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp. + N¾m v÷ng t×nh h×nh xuÊt nhËp hµng ho¸, t×nh h×nh tiªu thô, nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng vµ hµng tån kho c¸c lo¹i theo ®Þnh kú, ®Ò xuÊt bæ khuyÕt kÞp thêi c¸c biÖn ph¸p tiªu thô. + Tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ mÆt nghiÖp vô kinh doanh . + B¸o c¸o kÞp thêi mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr­êng gióp gi¸m ®èc ®Þnh h­íng kinh doanh chÝnh x¸c, hiÖu qu¶. + Dù th¶o ký vµ theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi gi¸m ®èc nh÷ng v­íng m¾c cÇn gi¶i quyÕt. + Thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ho¹t ®éng, mÆt hµng cña C«ng ty trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. 4. Phßng kho xuÊt b¸n phÈm. - Phßng kho xuÊt b¸n phÈm gåm cã 7 nh©n viªn: 1tr­ëng phßng, 1 phã phßng - Chøc n¨ng cña phßng kho xuÊt b¸n phÈm: lµ phßng gióp viÖc vµ tæ chøc thùc hiÖn cña gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt. + Qu¶n lý, kiÓm tra, theo dâi viÖc xuÊt nhËp, xuÊt b¸n phÈm nhanh gän - chÝnh x¸c vµ ®óng quy ®Þnh. + B¶o qu¶n, gi÷ g×n tèt vµ ph©n lo¹i xuÊt b¸n phÈm khoa häc ®Ó ®¶m b¶o xuÊt b¸n phÈm sö dông ®­îc tèt vµ dÔ lÊy, dÔ thÊy, dÔ kiÓm tra. + Nghiªm chØnh chÊp hµnh néi quy vÒ nhËp xuÊt hµng b¶o vÖ tµi s¶n, an toµn trong bèc xÕp, vËn chuyÓn, lµm tèt c«ng t¸c phßng chãng ch¸y næ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. 5. C¸c cöa hµng vµ hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh: Lµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh d­íi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc C«ng ty th«ng qua c¸c phßng chøc n¨ng gióp viÖc. - Bao gåm 15 cöa hµng néi thµnh vµ 6 cöa hµng ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh ®©y lµ n¬i tiªu thô nh÷ng hµng ho¸, xuÊt b¸n phÈm cña C«ng ty lµ n¬i cung cÊp th«ng tin vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng vµ sù chªnh lÖch gi÷a c¸c mÆt hµng xuÊt b¸n phÈm cña C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n kinh doanh xuÊt b¸n phÈm cïng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thñ ®«. - C¸c cöa hµng vµ hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®­îc gi¸m ®èc C«ng ty giao. - C¸c cöa hµng vµ hiÖu s¸ch nh©n d©n ngo¹i thµnh ph¶i chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña C«ng ty vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc phï hîp v¬i sù ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty. 6. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty + Trong c¸c phßng chuyªn m«n ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau theo chøc n¨ng - nhiÖm vô ®­îc giao, ®Ó phôc vô cho môc tiªu cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - NÕu phßng ban chuyªn m«n nµo cã nhu cÇu sö dông nh©n lùc tµi s¶n, c«ng cô cña phßng ban, bé phËn kh¸c ®Ó phôc vô cho nhiÖm vô chung do phßng m×nh ®¶m nhiÖm th× ph¶i b¸o víi l·nh ®¹o phßng cã liªn quan biÕt ®Ó cã sù phèi hîp. Víi c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, m¹ng l­íi tiªu thô réng r·i, ho¹t ®éng theo sù chØ ®¹o tËp trung cña gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®· giao quyÒn tù chñ kinh doanh vµ c¸c tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh cho c¸c phßng ban. Do ®ã quyÒn lùc cña gi¸m ®èc kh«ng bÞ ph©n t¸n, c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®Ò ra ®­îc trùc tiÕp thi hµnh, kh«ng ph¶i th«ng qua nhiÒu kh©u trung gian. ChÝnh v× vËy mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®Òu ®em hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®· ®­îc giao phã, gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh vµ lµm cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. III. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n 1. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc qu¶n lý C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh trong viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch cña cÊp trªn, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc vµ nghÞ quyÕt cña §¹i héi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi trong mäi ho¹t ®éng, cïng c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ lao ®éng C«ng ty, tr­íc cÊp trªn vµ ph¸p luËt vÒ mäi kÕt qu¶ kinh doanh kinh doanh vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña m×nh. - Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ ®­îc bá phiÕu tÝn nhiÖm vµo mçi kú häp §¹i héi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. - Hµng n¨m, Gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm s¬ kÕt 6 th¸ng vµ tæng kÕt n¾m t×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2. Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña c¸c phã gi¸m ®èc - C¸c phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc lµ céng sù cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc giam ®èc C«ng ty vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng hoÆc uû nhiÖm thi hµnh. - C¸c phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ cÊp trªn bæ nhiÖm sau khi cã kÕt qu¶ bá phiÕu tÝn nhiÖm cña c¸c cÊp uû §¶ng, c¸c tæ chøc quÇn chóng kh¸c trong C«ng ty. 3. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña kÕ to¸n tr­ëng - KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vµ gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. - C¸c néi dung liªn quan tíi vÞ trÝ, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi kÕ to¸n tr­ëng ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n tr­ëng trong c¸c doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 26 - H§BT cña héi ®ång bé tr­ëng (nay lµ héi ®ång ChÝnh phñ) ngµy 18/3/1989. - KÕ to¸n tr­ëng do gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò nghÞ cÊp trªn bæ nhiÖm. 4. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c tr­ëng phßng, cöa hµng tr­ëng, chñ nhiÖm hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh. - C¸c tr­ëng phßng, cöa hµng, chñ nhiÖm hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc giao cña ®¬n vÞ m×nh. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt do gi¸m ®èc C«ng ty giao. - Tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi phô tr¸ch ký thõa lÖnh c¸c c«ng v¨n, giÊy tê sao lôc thuéc ph¹m vi ®¬n vÞ khi ®­îc gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn gi¶i quyÕt. - §Ò xuÊt, ®Ò b¹t, khen th­ëng hay kû luËt nh©n viªn thuéc quyÒn c¨n cø vµo thµnh tÝch c«ng t¸c hoÆc møc ®é vi ph¹m. 5. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c phã tr­ëng phßng, cöa hµng phã, phã chñ nhiÖm hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh: - C¸c phã tr­ëng phßng, cöa hµng phã, phã chñ nhiÖm hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh lµ ng­êi gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc giao hoÆc uû quyÒn gi¶i quyÕt khi c¸c tr­ëng phßng, cöa hµng tr­ëng, chñ nhiÖm hiÖu s¸ch nh©n d©n néi ngo¹i thµnh v¾ng mÆt. 6. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c«ng nh©n viªn - Hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®­îc giao - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc c¸c quy chÕ, néi quy cña C«ng ty. - ChÊp hµnh c¸c ®iÒu lÖ cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng mµ m×nh tham gia. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc vµ C«ng ty theo quy ®Þnh. - §­îc quyÒn tham gia gãp ý kiÕn víi phô tr¸ch ®¬n vÞ vµ gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. - §­îc h­ëng ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô do nhµ n­íc vµ C«ng ty quy ®Þnh. IV. Quan hÖ gi÷a Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. - Ban gi¸m ®èc C«ng ty t«n träng sù l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng trong C«ng ty theo hiÕn ph¸p vµ luËt ®Þnh, t«n träng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ minh (hoÆc liªn hiÖp thanh niªn) vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng kh¸c ho¹t ®éng vµ h­ëng c¸c quyÒn lîi theo ®óng luËt ph¸p vµ quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - Tæ chøc §¶ng, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ Ban chÊp hµnh c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng tham gia qu¶n lý C«ng ty, song kh«ng trùc tiÕp quyÕt ®Þnh c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc vµ cña ban Gi¸m ®èc C«ng ty. - BÝ th­ chi bé §¶ng, chñ tÞch c«ng ®oµn c¬ së lµ thµnh phÇn ®­¬ng nhiªn ®­îc dù häp Ban gi¸m ®èc, lµ thµnh viªn trong héi ®ång xÐt ®Ò b¹t, n©ng bËc l­¬ng vµ héi ®ång kû luËt. - Tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng kh¸c ph¶i b¸o cho gi¸m ®èc C«ng ty tr­íc 3 ngµy nÕu lµ häp th­êng kú kh¸c tr­íc Ýt nhÊt lµ 15 ngµy nÕu lµ tæ chøc ®¹i héi. NÕu v× lîi Ých chÝnh ®¸ng cña C«ng ty, gi¸m C«ng ty cã quyÒn yªu cÇu lïi ngµy häp th­êng kú kh«ng qu¸ 05 ngµy vµ lïi ngµy ®¹i héi kh«ng qu¸ 01 th¸ng. - CÊp uû §¶ng, Ban chÊp hµnh c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng cã quyÒn kiÕn nghÞ víi gi¸m ®èc c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt trong viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. NÕu cã nh÷ng kiÕn nghÞ kh«ng thèng nhÊt th× gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh tr­íc §¹i h«i ®oµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc vµ tr­íc cÊp trªn. V. Thµnh tÝch tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2002 Trong b¸o c¸o thµnh tÝch tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2002 göi lªn cÊp trªn ®Ò nghÞ nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng, Gi¸m ®èc C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi NguyÔn Minh HiÒn ®· ®¸nh gi¸: 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung c¸c mÆt cña ®¬n vÞ a. Khã kh¨n vµ thuËn lîi * Khã kh¨n - ThiÕu vèn trÇm träng, kh«ng ®­îc ng©n s¸ch cÊp bæ sung vèn vµ kh«ng ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ vèn. C¬ së vËt chÊt xuèng cÊp, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt ph©n t¸n: 7 quËn néi thµnh vµ 5 huyÖn ngo¹i thµnh. - Sù c¹nh tranh khèc liÖt bÊt b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng xuÊt b¸n phÈm, sù qu¶n lý cña nhµ n­íc cßn chång chÐo, thiÕu chÆt chÏ vµ kh«ng ®ång bé. * ThuËn lîi - C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng s¸ng t¹o cã tr×nh ®é chuyªn m«n, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao. - C¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn lu«n lµ mét thÓ thèng nhÊt dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. b. C¸c danh hiÖu thi ®ua ®· ®¹t ®­îc cña ®¬n vÞ * N¨m 1998: - B»ng khen cña UBND thµnh phè Hµ Néi: Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m 1998 - B»ng khen cña thµnh ®oµn Hµ Néi: §· hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn n¨m 1998. - C«ng an thµnh phè tÆng danh hiÖu: ®¬n vÞ tiªn tiÕn 1998. * N¨m 1999. - B»ng khen cña Bé v¨n ho¸ th«ng tin tÆng ®¬n vÞ cã thµnh tÝch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô 1999. - UBND thµnh phè Hµ Néi tÆng cê - ®¬n vÞ xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua n¨m 1999. - Së v¨n ho¸ th«gn tin tÆng cê, giÊy khen. - §ång chÝ NguyÔn Minh HiÒn- gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc UBND thµnh phè Hµ Néi tÆng danh hiÖu nhµ doanh nghiÖp giái n¨m 1999. * N¨m 2000. - Bé v¨n ho¸ th«ng tin tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c n¨m 2000 cho ®¬n vÞ dÉn ®Çu ngµnh trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng VHTT vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô 2000. - Trung ­¬ng ®oµn tÆng b»ng khen chi ®oµn C«ng ty ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn n¨m 2000. - Së VHTT tÆng cê: " §¬n vÞ xuÊt s¾c n¨m 2000" - Liªn ®oµn lao ®éng quËn Hoµn kiÕm tÆng cê" C«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh suÊt s¾c n¨m 2000". - §ång chÝ NguyÔn Minh HiÒn - Gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc UBND thµnh phè tÆng danh hiÖu nhµ doanh nghiÖp giái n¨m 2000. * N¨m 2001: - UBND thµnh phè Hµ Néi tÆng cê - §¬n vÞ xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua n¨m 2001. - Bé VHTT tÆng b»ng khen " §¬n vÞ cã thµnh tÝch ®ãng gãp trong x©y dùng vµ tæ chø c¸c ho¹t ®éng VHTT ë ®Þa ph­¬ng". - Së VHTT tÆng cê "§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c n¨m 2001" - Liªn ®oµn lao ®éng Koµn KiÕm tÆng cê: (®oµn c¬ së v÷ng m¹nh suÊt s¾c). - §ång chÝ NguyÔn Minh HiÒn - Gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc UBND thµnh phè Hµ Néi tÆng danh hiÖu nhµ doanh nghiÖp giái n¨m 2001. - Tõ n¨m 1998 - 2001, §¶ng bé C«ng ty ®Òu ®­îc c«ng nh©n lµ §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. 2. Nh÷ng thµnh tÝch chñ yÕu cña ®¬n vÞ tõ 1998 - 2002 a. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô næi bËt vÒ chÝnh trÞ tõ 1998 - 2002 - C«ng ty ®· tæ chøc thµnh c«ng "Phè s¸ch Th¨ng Long Hµ Néi " nh©n dÞp kû niÖm 990 n¨m Th¨ng Long Hµ Néi, ®ît phôc vô s¸ch t¹i §¹i héi toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng, tham gia triÓn l·m s¸ch "Hµ Néi xõa vµ nay" t¹i Matxc¬va trong " nh÷ng ngµy Hµ Néi t¹i Matxc¬va"; phèi hîp víi tr­êng §¹i häc ngo¹i th­¬ng tæ chøc ch­¬ng tr×nh mang tªn: " C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®em ¸nh s¸ng tri thøc ®Õn víi ®µn em th©n yªu vµ trao tÆng s¸ch cho mét sè em ë mét sè tØnh phÝa B¾c. b. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c - Trong 5 n¨m qua C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®­îc thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. N¨m 2002, thu nhËp b×nh qu©n ë C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®¹t 1.050.000®/ng­êi/th¸ng. - C«ng ty ®· chi hµng tr¨m triÖu ®ång cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi phôc vô c¸n bé c«ng nh©n viªn. HiÖn nay riªng quü tµi trî t×nh nghÜa cña C«ng ty ®· cã h¬n 60 triÖu ®ång. - Trong 5 n¨m qua, C«ng ty ®· ®ãng gãp 87.850.000®; 8 kiÖn quÇn ¸o, 2000 quyÓn vë häc sinh cho c¸c quü tõ thiÖn. C«ng ty cßn trî cÊp 03 xuÊt häc bæng cho sinh viªn nghÌo v­ît khã cña ph©n ViÖn b¸o chÝ tuyªn truyÒn, tÆng s¸ch cho trÎ em khuyÕt tËt d©n téc, miÒn nói, vïng s©u - vïng xa.... - Trong cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng chãng ma tuý 2002, C«ng ty ®· dµnh ®­îc 01 gi¶i nhÊt thµnh phã vµ 01 gi¶i ba quèc gia, kh«ng cã nh÷ng tr­êng hîp nµy vi ph¹m tÖ n¹n x· héi. VI. Néi quy cña C«ng ty ®èi víi mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. 1. Giê lµm viÖc vµ nghØ ng¬i a. Thêi giê lµm viÖc - Ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ph¶i lµm viÖc ®ñ 8 giê trong 1 ngµy; trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nhäc, ®ßi há c­êng ®é lao ®éng cao th× cã thÓ rót ng¾n thêi gian lµm viÖc, nh­ng ph¶i tèi thiÓu 6 giê trong 1 ngµy. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c phßng ban nghiÖp vô ph¶i lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh. Giê lµm viÖc hµnh chÝnh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: S¸ng: Tõ 8h ®Õn 18h ChiÒu 13h ®Õn 17h - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c bé phËn b¶o vÖ, b¸n hµng, lµm viÖc theo chÕ ®é ca, kÝp th× tuú theo chÕ ®é c«ng t¸c, ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ mµ ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ bè trÝ s¾p xÕp ca, kÝp lµm viÖc cho phï hîp, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o thêi gian më cöa b¸n hµng liªn tôc tõ 7h ®Õn 19h30 hµng ngµy. Riªng c¸c cöa hµng do C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý më cöa liªn tôc tõ 8h00 ®Õn 21h00. Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ C«ng ty sÏ cã sù ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt. - §èi víi bé phËn kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc ®Þnh møc, tuy ®· lµm viÖc ®ñ 8h trong 1 ngµy nh­ng ch­a hoµn thµnh khèi l­îng ®­îc giao th× cã thÓ lµm thªm giê. Tuy nhiªn thêi gian nµy sÏ kh«ng ®­îc tr¶ phô cÊp thªm giê. - §èi víi lao ®éng n÷ nÕu cã thai hoÆc ®ang nu«i con nhá d­íi 12 th¸ng tuæi, kh«ng bè trÝ lµm thªm giê, lµm viÖc 2 ca liªn tôc. - Khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt, gi¸m ®èc C«ng ty vµ ng­êi phô tr¸ch cã thÓ huy ®éng lµm thªm giê. Mäi ng­êi lao ®éng cã nhiÖm vô chÊp hµnh. Thêi gian lµm thªm giê £ 200 giê/n¨m. - Khi cã sù cè nh­ thiªn tai, ho¶ ho¹n.... th× phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ cã quyÒn huy ®éng tÊt c¶ lao ®éng trong C«ng ty ®Õn øng cøu, bÊt kÓ thêi gian nµo. - Thêi gian lµm viÖc ban ®Çu ®­îc tÝnh tõ 22h ®ªm ®Õn 06h s¸ng h«m sau. b. Thêi gian nghØ ng¬i. - §èi víi ng­êi lµm viÖc theo ca kÝp b¸n hµng kh«ng nghØ tËp trung gi÷a ca ®­îc th× ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ cã thÓ bè trÝ nghØ xen kÏ trong thêi gian lµm viÖc. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng. - Ng­êi lao ®éng n÷ trong nh÷ng ngµy cã kinh nguyÖt th× ®­îc nghØ mçi gnµy 30 phót. Thêi gian nu«i con nhá d­íi 12 th¸ng, mçi ngµy ®­îc nghØ 60 phót tÝnh trong thêi gian lµm viÖc mµ vÉn ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng. - Mçi tuÇn, ng­êi lao ®éng ®­îc nghØ Ýt nhÊt 1 ngµy (24h liªn tôc) - §èi víi c¸c bé phËn lµm viÖc theo ca, phô tr¸ch ®¬n vÞ cã thÓ s¾p xÕp ngµy nghØ hµng tuÇn vµo 1 ngµy phï hîp cè ®Þnh trong tuÇn. - Ng­êi lao ®éng ®­îc nghØ lµm viÖc h­ëng nguyªn l­¬ng trong nh÷ng ngµy lÔ ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 73 - Bé luËt lao ®éng. - Do yªu cÇu c«ng viÖc, ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc trong nh÷ng ngµy nghØ, lÔ, tÕt th× ®­îc tr¶ l­¬ng theo kÕt qu¶ lao ®éng, hoÆc cã thÓ ®­îc båi d­ìng b»ng tiÒn phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÒu 61 Bé luËt lao ®éng, hoÆc bè trÝ nghØ bï. - Thêi gian nghØ phÐp hµng n¨m. + Ng­êi lao ®éng cã thêi gian lµm viÖc ®ñ 12 th¸ng t¹i C«ng ty (kÓ c¶ thêi gian ®­îc coi nh­ lµm viÖc: häc tËp, héi häp, ®i c«ng t¸c do C«ng ty göi ®i) th× ®­îc nghØ phÐp hµng n¨m vµ ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng theo cÊp bËc, chøc vô hiÖn gi÷. + T¹i c¸c ®¬n vÞ kho¸n nép l·i gép, viÖc tr¶ l­¬ng nghØ phÐp sÏ theo tho¶ thuËn gi÷a ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ vµ ng­êi lao ®éng phï hîp víi §iÒu 61 Bé luËt lao ®éng. + Trong mét n¨m lµm viÖc, ng­êi lao ®éng cã tæng sè thêi gian nghØ céng dån do tai n¹n lao ®éng bÖnh nghÒ nghiÖp qua 6 th¸ng ( 150 ngµy lao ®éng) hoÆc nghØ èm qu¸ 3 th¸ng (72 ngµy lµm viÖc) th× thêi gian ®ã kh«ng ®­îc tÝnh ®Ó nghØ phÐp n¨m Êy. + Phô tr¸ch ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ lÞch nghØ phÐp cho ng­êi lao ®éng hîp lý trong n¨m, kh«ng ®­îc ®Ó ¶nh h­ëng tíi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc giao. + Mäi tr­êng hîp nghØ phÐp ®Òu ph¶i b¸o c¸o c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp * NghØ tõ 3 ®Õn 5 ngµy ph¶i b¸o c¸o tr­íc 3 ngµy * NghØ tõ 5 ngµy trë lªn ph¶i b¸o tr­íc 5 ngµy. PhÐp n¨m nµo nghØ hÕt trong n¨m ®ã kh«ng ®Ó sang c¸c n¨m sau, nÕu kh«ng nghØ còng kh«ng ®­îc thanh to¸n tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, trõ tr­êng hîp do yªu cÇu cña ng­êi sö dông lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng chÊp thuËn th× ®­îc thanh to¸n tiÒn nghØ phÐp. c. NghØ viÖc riªng vµ nghØ kh«ng l­¬ng - NghØ viÖc riªng cã l­¬ng: ng­êi lao ®éng ®­îc nghØ viÖc riªng nh­ng vÉn ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng trong nh÷ng ngµy sau: + KÕt h«n: 03 ngµy + Con kÕt h«n: 02 ngµy + Bè mÑ chÕt, vî (chång) hoÆc con chÕt: 03 ngµy. - NghØ viÖc riªng kh«ng l­¬ng: ng­êi lao ®éng cã hoµn c¶nh khã kh¨n cÇn nghØ viÖc kh«ng l­¬ng ph¶i lµm ®¬n th«ng qua phô tr¸ch ®¬n vÞ c«ng t¸c. NÕu xÐt thÊy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× ng­êi phô tr¸ch ®¬n vÞ cã quyÒn cho nghØ 2 ngµy. NÕu tõ 3 ngµy trë lªn th× phô tr¸ch ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o lªn l·nh ®¹o C«ng ty gi¶i quyÕt, nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng. Thêi gian nghØ viÖc kh«ng l­¬ng ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña ng­êi sö dông lao ®éng. Trong thêi gian nghØ kh«ng l­¬ng, ng­êi sö dông lao ®éng kh«ng chÞu bÊt kú tr¸ch nhiÖm g× vÒ c¸c hµnh vi do c¸ nh©n ng­êi lao ®éng g©y ra. 2. TrËt tù trong C«ng ty - Ng­êi lao ®éng trong C«ng ty khi ®Õn n¬i lµm viÖc ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ néi quy lµm viÖc, ph¶i tu©n theo sù chØ huy cña ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp vµ cña l·nh ®¹o C«ng ty. - Tµi s¶n trong C«ng ty khi mua b¸n di chuyÓn tõ ®¬n vÞ nµy ®Õn ®¬n vÞ kh¸c ph¶i ®­îc gi¸m ®èc (hoÆc phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh ®­îc uû quyÒn) ®ång ý vµ th«ng b¸o víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®Ó thay ®æi trong sæ tµi s¶n. - ViÖc sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n ph¶i chÊp hµnh theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. 3. An toµn lao ®éng - vÖ sinh ë n¬i lµm viÖc - T¹i n¬i lµm viÖc phôc tr¸ch c¸c ®¬n vÞ tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc ph¶i cã b¶n néi quy, nh»m b¶o vÖ an toµn lao ®éng, vÖ sinh n¬i lµm viÖc, phßng chèng ch¸y næ. Mäi ng­êi ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn néi quy ®ã. - Ng­êi lao ®éng tr­íc khi bè trÝ vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty ®Òu ph¶i häc c¸c néi quy vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phßng chèng ch¸y næ vµ ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c néi quy ®ã. - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë khu vùc nµo ph¶i lµm vÖ sinh ë bé phËn, khu vùc ®ã, ph¶i gi÷ g×n b¶o vÖ trang thiÕt bÞ, c«ng cô vµ n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ gän gµng. Sau giê lµm viÖc c¸c trang bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i s¾p xÕp ng¨n n¾p vµo n¬i quy ®Þnh. - Khi ph¸t hiÖn cã nguy c¬ x¶y ra tai n¹n lao ®éng, nguy c¬ x¶y ra ch¸y næ.... ng­êi lao ®éng ph¶i b¸o ngay cho c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp vµ ph¶i thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Khi ch­a kh¾c phôc xong kh«ng bè trÝ ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc vµ ng­êi lao ®éng cã quyÒn tõ chèi lµm viÖc t¹i n¬i kh«ng b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. 4. B¶o vÖ tµi s¶n vµ bÝ mËt kinh doanh cña C«ng ty - Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong C«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, b¶o qu¶n tµi s¶n cña C«ng ty (tµi s¶n ®­îc giao trùc tiÕp qu¶n lý). Kh«ng ®­îc l·ng phÝ, nÕu lµm h­ háng th× ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng vËt chÊt tuú theo ®iÒu kiÖn møc ®é cô thÓ vµ xö lý kû luËt thÝch ®¸ng. - CBCNV hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i C«ng ty kh«ng ®­îc phÐp tæ chøc vµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cïng ngµnh nghÒ víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. - Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc cung cÊp bÊt cø sè liÖu, tµi liÖu, dù to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi C«ng ty. Khi cÇn cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu trªn ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña Gi¸m ®èc C«ng ty. - Ng­êi lao ®éng ®­îc giao qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu, chøng tõ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n vµ b¶o vÖ chu ®¸o. NÕu ®Ó x¶y ra mÊt m¸t, h­ háng hoÆc ®Ó lé th«ng tin ra ngoµi th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh trong b¶n néi quy lao ®éng nµy cña C«ng ty. 5. C¸c hµnh vi vi ph¹m kû luËt vµ c¸c h×nh thøc xö lý kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Nh÷ng ng­êi lao ®éng cã hµnh vi sau ®©y ®­îc coi lµ vi ph¹m kû luËt lao ®éng vµ bÞ xö lý theo luËt quy ®Þnh trong b¶n néi quy lao ®éng nµy. + Tù ý nghØ viÖc, kh«ng ®Õn n¬i lµm viÖc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc phô tr¸ch ®¬n vÞ, bé phËn c«ng t¸c. + §Õn n¬i lµm viÖc muén hoÆc vÒ tr­íc so víi giê lµm viÖc quy ®Þnh. + Lµm viÖc riªng trong giê lµm viÖc hoÆc tù ý lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c kh«ng ®­îc giao, kh«ng ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô quy ®Þnh. + Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ gi÷ g×n vÖ sinh n¬i lµm viÖc, phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ tµi s¶n. + Kh«ng lµm ®ñ sè giê lµm viÖc quy ®Þnh, hoÆc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c theo khèi l­îng, chÊt l­îng c«ng viÖc hoÆc tiÕn ®é ®­îc giao (nÕu do yÕu tè chñ quan cña ng­êi lao ®éng ). + Kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña ng­êi chØ huy tõ tæ tr­ëng quÇy hµng trê lªn. + Tù ý dêi n¬i lµm viÖc hoÆc ngõng viÖc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. + Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ trËt tù trong C«ng ty, g©y rèi trËt tù n¬i lµm viÖc hoÆc trong khu vùc c¬ quan. + Say r­îu, bia trong giê lµm viÖc + ThiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. + ThiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc qu¶n lý tµi s¶n g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. + Do v« ý hoÆc cè ý lµm mÊt m¸t tµi liÖu, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n, lµm h­ háng thiÕt bÞ, hµng ho¸, ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc chung cña C«ng ty. + NhËn hèi lé hoÆc lîi dông danh nghÜa C«ng ty lµm thiÖt h¹i cho C«ng ty hoÆc lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña C«ng ty. + §¸nh cê, ®¸nh b¹c d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo trong giê lµm viÖc hoÆc bÞ ph¸t hiÖn vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi. + §Ó lé bÝ mËt kinh doanh, c¸c tµi liÖu, t­ liÖu, sè liÖu, c¸c th«ng tin bÝ mËt kh¸c cña C«ng ty cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n ngoµi C«ng ty. + Vi ph¹m c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ cña C«ng ty quy ®Þnh. + Tù ý ®­a hµng c¸ nh©n vµo cöa hµng, quÇy hµng, ng¨n hµng khi kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña phô tr¸ch ®¬n vÞ. + LÊy c¾p hoÆc cã liªn quan tíi viÖc lÊy c¾p, tham « tµi s¶n, hµng ho¸ hoÆc g©y tæn thÊt cho C«ng ty. + Vi ph¹m kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh (sinh con thø ba tr¸i quy ®Þnh cña nhµ n­íc). + Tæ chøc vµ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cïng ngµnh nghÒ víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. + Xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng + Ng­êi lao ®éng ë bÊt kú c­¬ng vÞ c«ng t¸c nµo nÕu cã hµnh vi bÞ coi lµ vi ph¹m kû luËt lao ®éng (ch­a ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù) th× ®Òu bÞ xö lý theo mét trong ba h×nh thøc kû luËt sau: * KhiÓn tr¸ch * ChuyÓn c«ng t¸c kh¸c cã møc l­¬ng thÊp h¬n møc l­¬ng cña c«ng viÖc cò, nÕu kh«ng chuyÓn ®­îc (hoÆc kh«ng bè trÝ ®­îc c«ng viÖc kh¸c) th× sÏ nghØ chê viÖc kh«ng h­ëng l­¬ng, tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng. NÕu sai thêi gian trªn ng­êi sö dông lao ®éng vÉn kh«ng bè trÝ ®­îc c«ng viÖc kh¸c phï hîp th× ph¶i buéc th«i viÖc. *Sa th¶i PhÇn II Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi Trong 5 n¨m qua, b»ng sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ tinh thÇn ph¸t huy néi lùc cao ®é, C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®· tiÕn hµnh söa ch÷a, c¶i t¹o 8 hiÖu s¸ch. X©y dùng 2 hiÖu s¸ch vµ 1 kho s¸ch víi nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi tæng sè tiÒn ®Çu t­ lµ trªn 5 tû ®éng VND. - Liªn doanh liªn kÕt xuÊt b¶n: Trong 5 n¨m qua, C«ng ty ®· cho ra ®êi mét khèi l­îng ®Çu s¸ch lín: 382 ®Çu s¸ch víi sè l­îng lµ 756.261 cuèn, trÞ gi¸ 35 tû 565 triÖu ®ång. - C«ng ty ®· nhËp khÈu s¸ch ngo¹i v¨n tõ Th¸i Lan, Trung Quèc, óc, Ph¸p, Ên §é, víi 8.139 tùa s¸ch, sè l­îng 54.042 tùa s¸ch víi 3500 cuèn trÞ gi¸ 189 triÖu ®ång. §©y ®­îc coi lµ mét b­íc ®ét ph¸, t¹o h­íng ®i míi cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. - HiÖn nay, C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®· cã mét m¹ng l­íi c¸c cöa hµng t­¬ng ®èi réng lín, bao gåm cã 21 cöa hµng, trong ®ã cã 15 cöa hµng ë néi thµnh, vµ cöa hµng ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh. Bao gåm: + C¸c cöa hµng néi thµnh Hµ Néi - HiÖu s¸ch Hµ Néi: 34 Trµng TiÒn - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Trµng TiÒn: 51 Trµng TiÒn - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Th¨ng Long: 53 Trµng TiÒn - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch ViÖt Ph¸p: 64 Trµng TiÒn - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Bê Hå: 53 §in Tiªn Hoµng - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch cöa Nam: 64 Lª DuÈn - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Hµng Buåm: 58 Hµng Buåm - Hoµn KiÕm - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Ba §×nh: 12 Qu¸n Th¸nh - Ba §×nh - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Gi¶ng Vâ: Nhµ D2 - Gi¶ng Vâ - Ba §×nh - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Phè HuÕ: 88B Phè HuÕ - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi - HiÖu s¸ch B¹ch Mai: 309 B¹ch Mai - Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Thanh Xu©n: C10 Thanh Xu©n B¾c - quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi - HiÖu s¸ch V¨n HiÕn: 6 - 8 Chïa Béc - §èng §a - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Minh Khai: 286 Minh Khai - Hai Bµ - Hµ Néi - HiÖu s¸ch CÇy GiÊy: 3030 CÇu GiÊy - Hµ Néi * HÖ thèng hiÖu s¸ch ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh Hµ Néi: - HiÖu s¸ch Gia L©m: trÞ trÊn Tr©u Quú - Gia L©m - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Gia L©m: 9b Ngäc L©m - Gia L©m - Hµ Néi - HiÖu s¸ch §«ng Anh: chî To - §«ng Anh - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Sãc S¬n: ThÞ trÊn Sãc S¬n - Sãc S¬n - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Phñ Lç: Chî Phñ Lç - Sãc S¬n - Hµ Néi - HiÖu s¸ch Thanh Tr×: thÞ trÊn V¨n §iÓn - Thanh Tr× - Hµ Néi ë c¸c hiÖu s¸ch thuéc vµo c¸c quËn ë néi thµnh trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, theo sù thèng kª cña C«ng ty, lo¹i s¸ch b¸n ch¹y nhÊt lµ c¸c lo¹i s¸ch v¨n ho¸ phÈm vÒ khoa häc, tiÕp ®ã lµ ®Õn c¸c lo¹i s¸ch phôc vô c«ng t¸c häc tËp. ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh, c¸c hiÖu s¸ch ë ®©y b¸n ch¹y nhÊt lµ c¸c lo¹i s¸ch phôc vô viÖc häc tËp cña häc sinh, bëi hÇu hÕt c¸c hiÖu s¸ch nµy n»m ë gÇn c¸c tr­êng häc, lÊy vÝ dô nh­ huyÖn Gia L©m, tÝnh riªng trong n¨m 2001, nÕu tÝnh theo % ®Çu s¸ch b¸n ra th× s¸ch phôc vô c«ng t¸c häc tËp cña häc sinh, sinh viªn chiÕm 61,2% ®Çu s¸ch b¸n ra. Nh×n chung trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y. C¸c hiÖu s¸ch cña C«ng ty ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, doanh thu ®¹t ®­îc t­¬ng ®èi cao, lîi nhuËn ®¹t ®­îc còng kh¸ lín. Trong n¨m 2002, theo b¸o c¸o doanh thu tiªu thô cña C«ng ty, tæng doanh thu mµ c¸c cöa hµng, hiÖu s¸ch ®¹t ®­îc nh­ sau: Tªn hiÖu s¸ch Tæng doanh doanh thu cã VAT (®) 1. HiÖu s¸ch Th¨ng Long 8.900.401.847 2. HiÖu s¸ch Trµng TiÒn 1.070.678.387 3. HiÖu s¸ch Cöa Nam 498.787.600 4. HiÖu s¸ch Ba §×nh 647.342.700 5. HiÖu s¸ch Gi¶ng Vâ 818.405.600 6. HiÖu s¸ch B¨c Thanh Xu©n 309.088.460 7. HiÖu s¸ch B¹ch Mai 70.805.200 8. HiÖu s¸ch Phè HuÕ 317.690.700 9. HiÖu s¸ch V¨n HiÕn 451.100.000 10. HiÖu s¸ch Minh Khai 271.467.300 11. HiÖu s¸ch CÇu GiÊy 532.176.400 12. HiÖu s¸ch Hµn Buån 43.600.000 13. HiÖu s¸ch Bê Hå 81.200.600 14. HiÖu s¸ch ViÖt Ph¸p 15.121.000 15. HiÖu s¸ch Hµ Néi 82.898.640 Nh×n vµo b¶ng trªn, chóng ta thÊy, c¸c cöa hµng, hiÖu s¸ch cña C«ng ty ®Òu ®¹t tæng doanh thu kh¸ cao. Cao nhÊt lµ hiÖu s¸ch Th¨ng Long víi trªn 8 tû, gÇn 9 tû ®ång. ChÝnh doanh thu ®¹t ®­îc cao ®· lµm cho tæng lîi nhuËn ®¹t ®­îc cña c¸c hiÖu s¸ch kh¸ cao. Lîi nhuËn cao lµ c¬ së ®Ó c¸c hiÖu s¸ch cã thÓ t¸i më réng s¶n xuÊt, n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. C¸c hiÖu s¸ch ë c¸c huyÖn ngo¹i thµnh n¨m 2000, doanh thu còng ®¹t cao, tæng doanh thu cña 6 hiÖu s¸ch ngo¹i thµnh ®· ®¹t 5.126.753.000 (®), b×nh qu©n gÇn 1 tû ®ång trªn 1 hiÖu s¸ch. §©y lµ thµnh tÝch rÊt ®¸ng khÝch lÖ nã kh¼ng ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh mµ C«ng ty ®Ò ra lµ ®óng ®¾n. N¨m 2001, víi viÖc më réng thÞ tr­êng trao ®æi vµ cung cÊp, tr­íc viÖc c¹nh tranh gay g¾t vµ bÊt b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng s¸ch vµ v¨n ho¸ phÈm thñ ®«, C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng tÇm ¶nh h­ëng cña m×nh sang mét sè tØnh b¹n nh­: H¶i Phßng, Thanh Ho¸, §µ N½ng, Hµ T©y, VÜnh Phóc, NghÖ An.... Tham gia ®Êu thÇu cung cÊp s¸ch cho c¸c tr­êng ®¹i häc, mét sè th­ viÖn c¸c tØnh, c¸c c¬ quan nghiªn cøu nh»m t¨ng doanh sè b¸n bu«n, cè g¾ng duy tr× doanh sè b¸n lÎ. N¨m 2001, tæng doanh thu cã thuÕ GTGT cña toµn bé C«ng ty ®¹t ®­îc 36.797.611.709 (®), t¨ng 237.150.620 (®) so víi n¨m 2000. Trong ®ã mét sè cöa hµng ®¹t doanh thu cao, ®iÓn h×nh lµ: 1. HiÖu s¸ch Hµ Néi 1.834.430.100 2. HiÖu s¸ch Th¨ng Long 10.400.386.000 3. HiÖu s¸ch Trµng TiÒn 2.523.279.300 4. HiÖu s¸ch cöa Nam 373.219.300 5. HiÖu s¸ch Hµng Buåm 421.103.700 6. HiÖu s¸ch Gi¶ng Vâ 719.507.300 7. HiÖu s¸ch Thanh Xu©n B¾c 360.983.700 8. HiÕu s¸ch B¹ch Mai 56.128.200 9. HiÖu s¸ch Phè HuÕ 296.034.610 10. HiÖu s¸ch V¨n HiÕn 2.628.684.000 11. HiÖu s¸ch Ba §×nh 881.924.500 Vµ trong n¨m 2001, tæng sè thuÕ GTGT mµ C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®Çu ra lµ 1.432.609.380®. TÝnh vµ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc c¶ n¨m lµ 1.031.125.000®. T¨ng 25.000.000 ® so víi n¨m 2000. Trong suèt mÊy n¨m qua, sè thuÕ nép ng©n s¸ch cña C«ng ty, n¨m sau so víi n¨m tr­íc b×nh qu©n t¨ng 8,35%. Trong n¨m 2002, theo sè liÖu tæng kÕt tõng quý cña n¨m do kÕ to¸n C«ng ty x¸c lËp ngµy 31/12/2002 th× tæng doanh thu b¸n hµng cã GTGT cña toµn bé C«ng ty nh­ sau: - Quý 1 : 6.121.142.745® - Quý 2 : 7.050.969.417® - Quý 3 : 7.237.412.428® - Quý 4 : 11.598.491.585® Sè thuÕ GTGT mµ C«ng ty t¹o ra ®Çu ra theo c¸c quý cã xu h­íng t¨ng (chØ cã Quý 3 so v¬i quý 2 lµ cã gi¶m ®«i chót, nh­ng kh«ng ®¸ng kª): Quý 1 : 209.114.306® Quý 2 : 233.366.115® Quý 3 : 228.409.720® Quý 4 : 637.221.918® Nh×n vµo sè liÖu trªn chóng ta thÊy, so víi Quý 3 th× Quý 4, sè thuÕ GTGT ®· gÊp gÇn 3 lÇn doanh thu b¸n hµng cã GTGT còng ®· b»ng 160% ®iÒu ®ã cho thÊy quý 4 (quý cuèi n¨m), c¸c cöa hµng cña C«ng ty ®· tiªu thô ®­îc mét sè l­îng s¶n phÈm lín so víi c¸c Quý kh¸c. Trong quý 4 n¨m 2002, tæng doanh thu thuÇn cña toµn bé C«ng ty ®· ®¹t ®­îc 10.961.269.700®; trong ®ã hiÖu s¸ch Th¨ng Long ®¹t 2.099.334.000® lµ ®¬n vÞ cã thµnh tÝch cao nhÊt trong toµn bé C«ng ty. §ã lµ vÒ vÊn ®Ò b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra. Cßn vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Çu vµo, tr­íc tiªn ph¶i kÓ ®Õn lµ s¸ch ngo¹i V¨n nhËp khÈu tõ Th¸i Lan, Trung Quèc, óc, Ph¸p Ên §é...§©y lµ mét nguån quan träng nhÊt cung øng cho thÞ tr­êng cña C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. - N¨m 2000: C«ng ty ®· nhËp khÈu 27.434 cuèn tõ n­íc ngoµi, trÞ gi¸ 1.736.250.000® - N¨m 2001: C«ng ty ®· nhËp khÈu 39.472 cuèn tõ n­íc ngoµi. Trong ®ã nhËp khÈu tõ Mü 10.825 cuèn, tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu n¨m 2001 cña toµn C«ng ty ®· ®¹t 2.915.436.125®. - N¨m 2002: C«ng ty ®· nhËp khÈu 54.042 cuèn trÞ gi¸ 3.675 triÖu ®ång. - Ngoµi nguån nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, nguån liªn doanh liªn kÕt xuÊt b¶n còng ®­îc C«ng ty coi träng. Trong h¬n 5 n¨m trë l¹i ®©y, b»ng nguån liªn doanh liªn kÕt xuÊt b¶n, C«ng ty ®· t¹o ra ®­îc 382 ®Çu s¸ch, víi sè l­îng lµ 576.261 cuèn, trÞ gi¸ gÇn 35 tû 565 triÖu ®ång. GÇn ®©y, C«ng ty ®· tù xuÊt b¶n ®­îc 215 ®Çu s¸ch, víi sè l­îng gÇn 400.000 cuèn, ®¶m b¶o viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng cho yªu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ phôc vô xuÊt khÈu. - C«ng t¸c Marketing còng ®­îc C«ng ty chó träng ®Æc biÖt viÖc ®ã ®· gióp C«ng ty rÊt nhiÒu trong viÖc t×m mèi hµng, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, gióp gi¶i quyÕt c«ng t¸c sèng cßn ®èi víi C«ng ty. §Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn tån t¹i, sù c¹nh tranh khèc liÖt vµ bÊt b×nh ®¼ng nh­ hiÖn nay. B»ng viÖc nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®· gióp cho C«ng ty quyÕt ®Þnh ®­îc nªn xuÊt b¶n lo¹i v¨n ho¸ phÈm nµo, tõ ®ã mµ ¶nh h­ëng ®Õn sè l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña toµn bé C«ng ty. B»ng mét sè biÖn ph¸p Marketing cô thÓ nh­: qu¶ng c¸o, c¸c apich, tham gia triÓn l·m, héi trî... C«ng ty ®· t¹o ra cho m×nh mét sè l­îng kh¸ch hµng quen kh¸ lín. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gióp cho C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cho mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sè l­îng c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc, cao ®¼ng trë lªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty ngµy cµng nhiÒu. Bªn c¹nh ®ã, ngoµi viÖc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý, C«ng ty cßn chó ý trang thiÕt bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong c¸c phßng ban - C«ng ty ®· lËp song trang Webside trªn m¹ng Intenet, nh»m gióp C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh giao dÞch quèc tÕ mét c¸ch thuËn lîi, cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. Tõ ®ã mµ cã c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh kÞp thêi, chÝnh x¸c. §Ó ®¸p øng kÞp thêi víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®ang diÔn ra s«i ®éng hiÖn nay, C«ng ty còng ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó tõng b­íc thùc hiÖn qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b»ng m¸y tÝnh. Tãm l¹i, cã thÓ nãi C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®· biÕt t¹o thÕ chñ ®éng nguån hµng b»ng viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ ®Çu vµo më réng quan hÖ víi hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c lùc l­îng xuÊt b¶n ®Ó cã nguån hµng dåi dµo, t¹o kh¶ n¨ng cung øng cho mäi ®èi t­îng. §ång thêi më réng c¸c ho¹t ®éng liªn kÕt xuÊt b¶n s¸ch vµ v¨n ho¸ phÈm ®Ó t¹o dùng thÕ ®øng; chñ ®éng nguån hµng ®Ó cã thÓ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao. §a d¹ng ho¸ ®Çu ra b»ng viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi c¸c cöa hµng, më réng ®Þa bµn vµ ®èi t­îng tiªu thô ®Ó ®Èy m¹nh b¸n ra. Thùc hiÖn c¸c ph­¬ng thøc ph¸t hµnh linh ho¹t. - Khai th¸c vµ tiªu thô xuÊt b¸n phÈm lµ nh÷ng c«ng viÖc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau vµ chóng cã ¶nh h­ëng qua l¹i lÉn nhau. HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô xuÊt b¸n phÈm lu«n cã ¶nh h­ëng vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nghiÖp vô khai th¸c nguån hµng. - C¨n cø vµo nh÷ng sè liÖu, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô xuÊt b¸n phÈm kinh doanh nµy, mµ C«ng ty cã kÕ ho¹ch chuyÓn bÞ khai th¸c hµng cho kú kinh doanh tíi. Cã tiªu thô ®­îc xuÊt b¸n phÈm, C«ng ty míi tiÕp tôc tiÕn hµnh khai th¸c hµng ho¸. ChØ th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô xuÊt b¸n phÈm, ng­êi qu¶n lý míi biÕt ®­îc chÝnh x¸c lo¹i xuÊt b¸n phÈm nµo ®ang ®­îc kh¸ch hµng yªu cÇu, lo¹i nµo kh«ng cã nhu cÇu hoÆc lµ cã nhu cÇu nh­ng rÊt thÊp, ®Ó tõ ®ã C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®©u lµ mÆt hµng chñ lùc, ®©u lµ mÆt hµng yÕu ®Ó cã h×nh thøc vµ biÖn ph¸p khai th¸c. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c hµng C«ng ty còng ph¶i n¾m b¾t ®­îc chu kú sèng cña xuÊt b¸n phÈm. BiÕt ®­îc xuÊt b¸n phÈm ®ã ®ang ë giai ®o¹n nµo ë chu kú sèng cña nã ®Ó t×m thêi c¬ khai th¸c sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. - Th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô xuÊt b¸n phÈm, ng­êi b¸n hµng lµ ng­êi trùc tiÕp biÕt ®­îc møc ®é b·o hoµ cña mét lo¹i xuÊt b¸n phÈm nµo ®ã trªn thÞ tr­êng mµ t­ vÊn, b¸o c¸o cho l·nh ®¹o C«ng ty ®Ó l·nh ®¹o C«ng ty quyÕt ®Þnh xem cã tiÕp tôc khai th¸c hay lµ ngõng khai th¸c lo¹i xuÊt b¸n phÈm ®ã. Qua ®©y ta thÊy tÇm quan träng cña ng­êi b¸n hµng, ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, ng­êi n¾m ®­îc t©m t­, nhu cÇu cña hä. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã c¸c ®ît tËp huÊn, nang cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c nh©n viªn b¸n hµng ë c¸c cöa hµng thuéc quyÒn qu¶n lý cña C«ng ty. Trong b¶n b¸o c¸o thµnh tÝch cña C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi göi lªn Bé v¨n ho¸ th«ng tin vµ Së v¨n ho¸ th«ng tin thµnh phè Hµ Néi, sau khi ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n, nh÷ng mÆt ®· lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc cña C«ng ty, gi¸m ®èc NguyÔn Minh HiÒn ®· nªu lªn ph­¬ng h­íng nhiÖm vô c«ng t¸c cña C«ng ty trong 5 n¨m tíi. §ã lµ: + Më réng m¹ng l­íi ph¸t hµnh s¸ch tíi c¸c quËn, huyÖn. PhÊn ®Êu x©y dùng ®­îc 4 siªu thÞ s¸ch hiÖn ®¹i ë quËn CÇu GiÊy, huyÖn Thanh Tr× vµ huyÖn Sãc S¬n. TiÕp tôc x©y dùng dù ¸n xin cÊp ®Êt ë quËn §èng §a, Thanh Xu©n, T©y Hå. + T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý b¸n hµng. + §Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, liªn doanh, liªn kÕt xuÊt b¶n nh»m chñ ®éng nguån s¸ch, tiÕn tíi lµm chñ thÞ tr­êng phÝa B¾c, th©m nhËp thÞ tr­êng phÝa Nam. + Gi÷ v÷ng æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, tõng b­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong C«ng ty, gióp cho ng­êi lao ®éng ph¸t huy quyÒn lµm chñ. PhÇn III T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty B¶ng 2: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua c¸c n¨m 1998 - 1999 - 2000. - Nh×n vµo b¶ng trªn chóng ta thÊy: Tæng doanh thu cña toµn C«ng ty qua 3 n¨m 1998, 1999, 2000 ®Òu ®· v­ît møc kÕ ho¹ch ®Òu ra vµ ngµy cµng v­ît xa h¬n møc kÕ ho¹ch ®Æt ra cña n¨m ®ã. * N¨m 1998, tæng doanh thu®· v­ît 10,8% so víi kÕ ho¹ch. *N¨m 1999, tæng doanh thu ®· v­ît 20,39% so víi kÕ ho¹ch. *N¨m 2000, tæng doanh thu ®· v­ît 23,92% so víi kÕ ho¹ch. §iÒu ®ã thÓ hiÖn sù nç lùc cña C«ng ty trong viÖc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt b¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng tiªu thô, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng liªn doanh tiªu thô. +Tæng nép ng©n s¸ch cña toµn bé C«ng ty qua c¸c n¨m còng ®· v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra: * N¨m 1998, ®· v­ît 12,8% so víi kÕ ho¹ch * N¨m 1999 ®· v­ît 7,87% so víi kÕ ho¹ch * N¨m 2000 ®· v­ît 6,87% so víi kÕ ho¹ch §©y lµ mét sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña C«ng ty ®èi víi nhµ n­íc, mÆc dï vÒ mÆt sè tiÒn nép Ng©n s¸ch cã thÓ lµ ch­a cao, nh­ng ®èi víi mét C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp l¹i h¬n 10 n¨m, ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt vµ bÊt b×nh ®¼ng nh­ thÞ tr­êng xuÊt b¶n phÈm t¹i thñ ®«, th× sè tiÒn nép ng©n s¸ch ®ã còng ®· lµ mét thµnh tÝch ®¸ng ®­îc khen ngîi. + B×nh qu©n mét c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty nép ng©n s¸ch nhµ n­íc theo b¶ng sè liÖu trªn lµ ch­a ®¹t ®­îc møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. * N¨m 1998, b×nh qu©n 1 CBCNV nép ng©n s¸ch ®¹t 92,05% so víi kÕ ho¹ch. * N¨m 1999, b×nh qu©n 1 CBCNV nép ng©n s¸ch ®¹t 96,41% so víi kÕ ho¹ch. Lµ do trong 2 n¨m nµy, l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty thùc tÕ ®· C«ng ty h¬n so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, mÆc dï sã tiÒn nép ng©n s¸ch qua 2 n¨m thùc tÕ cã t¨ng so víi kÕ ho¹ch nh­ng tèc ®é cña nã kh«ng nhanh b»ng tèc ®é t¨ng cña l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Do vËy mµ møc nép ng©n s¸ch b×nh qu©n cña mét CBCNV trong C«ng ty lµ bÞ gi¶m xuèng so víi møc kÕ ho¹ch. §Õn n¨m 2000, do sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®­îc æn ®Þnh, kh«ng cã sù biÕn ®éng t¨ng so víi kÕ ho¹ch, trong khi ®ã møc nép ng©n s¸ch cña C«ng ty l¹i t¨ng do vËy mµ møc nép ng©n s¸ch b×nh qu©n cña mét CBCNV thùc tÕ ®· cao h¬n so víi kÕ ho¹ch lµ 6,04%. +Tæng vèn kinh doanh cña toµn bé c«ng ty trong 3 n¨m 1998 - 1999 - 2000 ®Òu ®¹t so víi møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. * N¨m 1998, tæng sè vèn kinh doanh thùc tÕ ®· ®¹t 100% kÕ ho¹ch * N¨m 1999 tæng vèn kinh doanh thùc tÕ còng ®¹t 100% kÕ ho¹ch * N¨m 2000 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty còng ®¹t 100% kÕ ho¹ch ®Ò ra. Nh×n vÒ mÆt sè liÖu, ta thÊy tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m sau ®Òu t¨ng so víi n¨m tr­íc. N¨m 1999 so víi n¨m 1998 ®· t¨ng 21,32% N¨m 2000 so víi n¨m 1999 ®· t¨ng 16,7% XÐt vÒ mÆt c¬ cÊu cña tæng vèn kinh doanh ta thÊy N¨m 1998: vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 62,05% tæng vèn Vèn tù cã bæ sung chiÕm 37,95% tæng vèn N¨m 1999: Vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 65,6% tæng vèn. Vèn tù cã bæ sung chiÕm 34,3% tæng vèn. N¨m 2000:Vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 68,9% Vèn tù cã bæ sung chiÕm 31,1% Nh­ vËy ta thÊy: qua c¸c n¨m tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty cã t¨ng lªn, tuy nhiªn møc t¨ng nµy chñ yÕu lµ do vèn ng©n s¸ch cÊp t¨ng. Vèn ng©n s¸ch cÊp ®Òu chiÕm trªn 60% tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty. Tuy nhiªn ®©y kh«ng cã g× lµ l¹ bëi C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do vËy nhµ n­íc ®· cÊp vèn cho C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. + Tæng vèn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y dùng míi, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu ®¹t hay v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra: * N¨m 1998, Tæng vèn ®Çu t­ ®· v­ît 7,14% kÕ ho¹ch * N¨m 1999, tæng vèn ®Çu t­ ®· v­ît 5,88% kÕ ho¹ch * N¨m 2000, tæng vèn ®Çu t­ ®¹t 100% kÕ ho¹ch Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ë trªn chóng ta còng thÊy: Nguån vèn mµ C«ng ty sö dông ®Ó ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, x©y dùng míi, c¶i t¹o x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hoµn toµn lÊy tõ nguån vèn tù cã bæ sung, kh«ng lÊy tõ nh÷ng nguån vèn kh¸c nh­ lµ vèn ng©n s¸ch cÊp hay vay vèn ng©n hµng. §©y lµ mét quyÕt ®Þnh mang tÇm cì chiÕn l­îc, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Lîi nhuËn cña C«ng ty qua 3 n¨m ®Òu v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra. §¸ng chó ý nhÊt lµ n¨m 1998, lîi nhuËn cña C«ng ty ®· v­ît 70,83% so víi kÕ ho¹ch. Trong 2 n¨m cßn l¹i, lîi nhuËn tuy kh«ng v­ît qu¸ xa kÕ ho¹ch, mµ chØ v­ît ®­îc d­íi 20%. Tuy nhiªn nã còng kh¼ng ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, lîi nhuËn t¨ng kh«ng chØ lµ c¬ së cho viÖc t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c suÊt b¶n, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng, lµm cho hä ngµy cµng g¾n bã víi c«ng viÖc. + Lîi nhuËn thùc hiÖn trªn tæng vèn kinh doanh: qua 3 n¨m 1998, 1999, 2000, tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu ®¹t trªn 100% kÕ ho¹ch. * N¨m 1998, v­ît 70,83% kÕ ho¹ch * N¨m 1999, v­ît 14,29% kÕ ho¹ch * N¨m 2000, v­ît 8,67% kÕ ho¹ch §iÒu nµy cho thÊy, hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn kinh doanh cña C«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn theo chiÒu h­íng tÝch cùc. Tuy nhiªn nã vÉn cßn rÊt h¹n chÕ, cßn thÊp. NhËn thøc râ ®­îc ®iÒu ®ã, ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nh÷ng biÕn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè con sè bao chïm lªn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua 2 n¨m 2001 vµ 2002. B¶ng 3: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua 2 n¨m 2001 - 2002 + Tæng doanh thu cña C«ng ty ®Òu v­ît so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra N¨m 2001, doanh thu v­ît 17,88% so víi kÕ ho¹ch N¨m 2002, doanh thu v­ît 3,33% so víi kÕ ho¹ch Vµ nÕu so s¸nh n¨m 2002 víi n¨m 1998 th× tæng doanh thu cña toµn bé C«ng ty ®· t¨ng 61,4%. Thµnh tÝch ®ã ®¹t ®­îc còng lµ do chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp, kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng tiªu thô, ®a dang ho¸ c¸c lo¹i xuÊt b¶n, phôc vô tèt nhu cÇu kh¸ch hµng. + Tæng nép ng©n s¸ch cña C«ng ty qua 2 n¨m ®Òu ®¹t kh¸ cao. Tuy nhiªn n¨m 2001 tæng nép ng©n s¸ch ®¹t 98,87% kÕ ho¹ch, tøc lµ gi¶m 1,13% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 2002 tæng ng©n s¸ch ®· t¨ng 9,8% so víi kÕ ho¹ch. Con sè trªn 400 triÖu tæng nép ng©n s¸ch lµ cè g¾ng ®¸ng kÓ cña C«ng ty, thÓ hiÖn nç lùc cña toµn bé C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. N¨m 2002 so víi n¨m 2001, kÕ ho¹ch nép ng©n s¸ch ®· gi¶m 9,77%, tuy nhiªn tæng nép ng©n s¸ch thùc tÕ cña C«ng ty l¹i t¨ng 0,2%. N¨m 2002 so víi n¨m 1998 tæng nép ng©n s¸ch cña toµn C«ng ty®· t¨ng 16,61% lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin, víi sè vèn kinh doanh kh«ng nhiÒu nh­ng tæng ng©n s¸ch qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, ®ã lµ mét ®ãng gãp ®¸ng kÓ cña toµn C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. + B×nh qu©n mét c¸n bé c«ng nh©n viªn nép ng©n s¸ch: qua sè liÖu trªn ta thÊy tæng sè tiÒn mµ mét CBCNV nép n¨m 2001 ®· v­ît 6,47% so víi kÕ ho¹ch , tuy nhiªn tæng sè tiÒn mµ mét CBCNV nép n¨m 2002 l¹i gi¶m 6,44% sovíi kÕ ho¹ch. ViÖc gi¶m sót nµy lµ do C«ng ty më réng c¸c chi nh¸nh, cöa hµng míi, do vËy sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty t¨ng lªn. Trong khi ®ã tèc ®é t¨ng cña tæng nép ng©n s¸ch kh«ng nhanh b»ng tèc ®é t¨ng cña sè l­îng CBCNV, v× vËy mµ møc nép ng©n s¸ch b×nh qu©n cña mét CBCNV ®· bÞ gi¶m xuèng. N¨m 2002 so víi n¨m 1998, tæng sè tiÒn mµ mét CBCNV nép ng©n s¸ch b×nh qu©n còng ®· bÞ gi¶m xuèng 4,99%. Nguyªn nh©n chñ yÕu ë ®©y còng cã thÓ nãi lµ do tèc ®é t¨ng cña l­îng CBCNV trong toµn C«ng ty ®· nhanh h¬n tèc ®é cña tæng nép ng©n s¸ch cña C«ng ty. + Tæng vèn kinh doanh cña toµn bé C«ng ty ®Òu ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra n¨m 2001, tæng vèn kinh doanh cña toµn C«ng ty ®¹t 100% kÕ ho¹ch. N¨m 2000 tæng vèn kinh doanh cña toµn C«ng ty ®· v­ît 23,75% kÕ ho¹ch §Æc biÖt nÕu nh­ tiÕn hµnh so s¸nh tæng vèn kinh doanh cña toµn bé C«ng ty qua 2 n¨m1998 vµ 2002 th× n¨m 2002 ®· cã vèn trªn gÊp ®«i n¨m 1998. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt bëi sù ho¹t ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vèn, vèn t¨ng lªn lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt. XÐt vÒ c¬ cÊu cña nguån vèn kinh doanh th×: Vèn nhµ n­íc giao n¨m 2001 ®· ®¹t 100% kÕ ho¹ch, vèn tù cã bæ sung cña C«ng ty còng ®¹t 100% kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong n¨m 2001, tæng vèn ng©n s¸ch chiÕm 72,65% vµ vèn tù cã bæ sung cña C«ng ty chØ chiÕm cã 27,35% tæng vèn kinh doanh. §iÒu ®ã cho thÊy sù tù chñ vÒ vèn ®iÒu kiÖn cña C«ng ty lµ kh«ng cao khi mµ sè vèn nhµ n­íc giao chiÕm tíi gÇn 3/4 tæng sè vèn. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2002 th× ®· cã sù kh¸c biÖt. Tæng sè vèn ng©n s¸ch cÊp chØ v­ît cã 0,56 % so víi kÕ ho¹ch, tæng sè vèn tù cã bæ sung ®· v­ît77,84% so víi kÕ ho¹ch. Trong n¨m 2002, tæng vèn ng©n s¸ch cÊp theo kÕ ho¹ch chiÕm 70% vµ vèn tù cã bæ sung chiÕm 30%. Trong thùc tÕ th× tæng sè vèn ng©n s¸ch cÊp chØ chiÕm cã 56,95% tæng vèn vµ vèn tù cã bæ sung chiÕm 43,05%. §©y lµ mét sù tù chñ vÒ vèn kinh doanh cña C«ng ty rÊt ®¸ng khÝch lÖ, mÆc dï vèn ng©n s¸ch cÊp vèn vÉn cßn cao, trªn mø 50% tæng vèn. N¨m 2002 so víi n¨m 1998, tæng vèn kinh doanh ®· t¨ng gÊp trªn 2 lÇn, t¨ng 116,97% trong ®ã vèn nhµ n­íc cÊp ®· t¨ng 98,89%; vèn tù cã bæ sung cña C«ng ty ®· gÊp trªn 2 lÇn, t¨ng 146,55%. Nh­ vËy tû lÖ t¨ng tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty cao chñ yÕu lµ do tû lÖ t¨ng tæng vèn tù bæ sung, tû lÖ t¨ng vèn ng©n s¸ch cÊp còng cao, tuy nhiªn vÉn thÊp h¬n tû lÖ t¨ng vèn tù cã bæ sung. + Tæng vèn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ x©y dùng míi, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong2 n¨m 2001, 2002 ®· ®Òu v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 2001, tæng vèn ®Çu t­ ®· v­ît 0,59% kÕ ho¹ch N¨m 2001, tæng vèn ®Çu t­ ®· v­ît 18.08% kÕ ho¹ch. N¨m 2002 so víi n¨m 2001, kÕ ho¹ch dù to¸n tæng vèn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y dùng míi, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· t¨ng 91,2% so víi n¨m 2001, trong khi ®ã thùc tÕ thùc hiÖn: tæng vèn ®Çu t­ n¨m 2002 ®· t¨ng 124,4% so víi n¨m 2001. XÐt vÒ c¬ cÊu cña tæng vèn ®Çu t­ chóng ta thÊy: trong 2 n¨m 2001 - 2002, C«ng ty kh«ng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ®Ó ®Çu t­. N¨m 2001, nguån vèn kinh doanh thµnh tæng vèn ®Çu t­ ®­îc h×nh thµnh tõ 2 nguån; Ngån vèn tù cã bæ sung vµ nguån vèn vay Ng©n hµng. Vèn tù cã bæ xung thùc tÕ thùc hiÖn n¨m 2001 ®· ®¹t 100% kÕ ho¹ch, vµ vèn vay ng©n hµng ®· t¨ng 1,74% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Theo kÕ ho¹ch th× vèn tù cã bæ sung sÏ chiÕm 66% vµ vèn vay ng©n hµng sÏ chiÕm 34%, tuy nhiªn trong thùc tÕ th× vèn tù cã bæ sung ®· chiÕm 65,8% vµ vèn vay ng©n hµng thùc chiÕm 34,2% tæng vèn ®Çu t­. N¨m 2002, tæng vèn ®Çu t­ ®­îc lÊy toµn bé tõ nguån vèn tù cã bæ sung. KÕ ho¹ch lµ 1.300tr®, tuy nhiªn trong thùc tÕ th× ®· thùc hiÖn 1.535 tr®, nh­ vËy so víi kÕ ho¹ch ®· t¨ng 18,08%. Qua ®ã, ta cã thÓ thÊy quyÕt t©m t¸i s¶n xuÊt më réng b»ng vèn tù cã cña C«ng ty, ®©y lµ mét yÕu tè hîp lý v× dïng vèn tù cã th× kh«ng ph¶i mÊt chi phÝ vèn thùc. N¨m 2002 so víi n¨m 1998, tæng vèn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y dùng míi, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt ®· t¨ng lªn 2 lÇn, v­ît 104,67%. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt ®èi víi C«ng ty nã thÓ hiÖn quyÕt t©m ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, tõ ®ã cã thÓ t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. + Lîi nhuËn thùc hiÖn qua 2 n¨m 2001, 2002 ®Òu v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 2001 lîi nhuËn thùc hiÖn ®· v­ît 1,5% kÕ ho¹ch N¨m 2002, lîi nhuËn thùc hiÖn ®· v­ît 20% kÕ ho¹ch KÕ ho¹ch lîi nhuËn cña n¨m 2002 ®· t¨ng 25% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2001, tuy nhiªn thùc tÕ thùc hiÖn cña n¨m 2002 ®· t¨ng 49% so víi n¨m 2001. §iÒu ®ã cho thÊy thùc tÕ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 2002, lîi nhuËn cña C«ng ty ®· t¨ng trªn 3 lÇn so víi n¨m 1998, v­ît 265,85% lîi nhuËn t¨ng lµ mét chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cao. + Tû suÊt lîi nhuËn/ tæng vèn ®Çu t­ hay lîi nhuËn thùc hiÖn/ tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001 ®· t¨ng 1,5% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 202 mÆc dï chØ ®¹t cã 96,97% kÕ ho¹ch ®Ò ra, nh­ng nÕu so víi n¨m 2001 th× thùc tÕ thùc hiÖn tû suÊt lîi nhuËn l¹i cao h¬n 18%. Tû suÊt lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc thÓ hiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn ®Çu t­ ®· t¨ng lªn. §ã lµ mét xu h­íng tèt ®èi víi C«ng ty. So víi n¨m 1998, n¨m 2002 tû suÊt lîi nhuËn ®· t¨ng 68,62%, tøc lµ t¨ng trªn gÊp r­ìi. §ã lµ mét con sè ®¸ng khÝch lÖ tuy ch­a thËt sù cao nh­ng nã chøa ®ùng trong ®ã sù cè g¾ng hÕt m×nh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay. Víi mét vµi con sè tæng hîp, víi mét sù ph©n tÝch s¬ bé t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, chóng ta ®· cã thÓ h×nh dung ®­îc phÇn nµo thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chóng ta tin t­ëng r»ng víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña Ban Gi¸m ®è C«ng ty, sù cè g¾ng nç lùc cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn, gãp phÇn nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc n©ng cao møc sèng tinh thÇn cho ng­êi d©n thñ ®« nãi riªng, nh©n d©n c¶ n­íc nãi chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty phát hành sách Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan