Đề tài Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà ở sinh viên khu 2 tại Thành phố Thái Bình

Lời mở đầu Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong đó ngành công nghiệp xây dựng cơ bản đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Xây dựng đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho mọi lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế quốc dân và hoạt động xã hội. Đó là những công trình sử dụng lâu dài, bằng các hình thức như xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn hoặc khôi phục các công trình hư hỏng hoàn toàn. Các công trình được xây dựng luôn luôn có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật và xã hội tổng hợp. Một công trình mới được xây dựng thường là kết tinh của các thành quả khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật của nhiều ngành ở thời điểm đang xét và nó lại có tác dụng góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới tiếp theo cho đất nước. Vì vậy công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh phát triển khoa học và kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần phát triển văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, có tác động quan trọng đến môi trường sinh thái. Ngành xây dựng chi phí một nguồn vốn khá lớn của quốc gia và xã hội. Sự phát triển ngành xây dựng của một đất nước phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đó. Nhiều người đã ví rằng ngành xây dựng là Hàn thử biểu đo nhiệt độ của nền kinh tế quốc dân. Ngày nay xây dựng cơ bản đang giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hôi của đất nước, tạo ra cơ sơ vật chất cho các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, thực hiện xây dựng mới, nâng cấp các công trình cũ Xây dựng cơ bản điều tiết sự phát triển kinh tế giữa các ngành, các khu vực, các vùng kinh tế của đất nước, xoá bỏ dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, miền ngược và miền xuôi. Xây dựng cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động xã hôi, dân sinh quốc phòng, dịch vụ cơ sở hạ tầng ngày càng đạt trình độ cao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã hội. Hằng năm, ngành xây dựng đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lao động lớn. Đất nước ta đang trên con đường hội nhập mạnh mẽ với thế giới, ngày càng có nhiều sự đầu tư vào lĩnh vực xây dựng không chỉ bằng các nguồn vốn trong nước mà còn bằng cả các nguồn vốn nước ngoài. Nhiệm vụ của ngành xây dựng theo đó cũng trở nên nặng nề hơn. Trong tình hình vậy, đấu thầu là một phương thức hợp lý để đáp ứng những yêu cầu cơ bản của ngành xây dựng trong cơ chế thị trường. Đó là đảm bảo: Cạnh tranh- Minh bạch- Công bằng- Hiệu quả. Đấu thầu sẽ giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu tốt nhất có đủ năng lực mang lại hiệu qủa cao nhất cho chủ đầu tư. Đồng thời, đấu thầu sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh - công bằng cho các nhà thầu nỗ lực hết mình tìm và cải tiến các biện pháp công nghệ xây dựng. Đấu thầu cũng là phương thức quản lý vĩ mô của nhà nước về xây dựng. Nhờ hoạt động đấu thầu mà trong những năm gần đây nhà nước đã tiết kiệm được một lượng lớn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp xây dựng làm cho hoạt động đấu thầu trở nên phức tạp nhưng phương thức đấu thầu bước đầu đã chứng minh được tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. nhà nước ta cũng đang dần từng bước hoàn thiện quy chế đấu thầu cho phù hợp với tình hình mới. Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo nghị đinh số 88/1999/NĐ-CP, 14/2000/NĐ-CP, 66/2003/NĐ-CP, luật đấu thầu số 61/2005 và gần đây nhất là nghị định 111/2006/NĐ-CP đã thể hiện điều đó. Trong thời gian tới, Nhà nước cần phải tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về đấu thầu để tránh các hiện tượng tiêu cực trong đấu thầu như thông thầu, bán thầu, quân xanh quân đỏ gây tác động xấu tới hoạt động xây dựng. Hướng tới tương lai, khi cánh cửa thương mại WTO mở rộng, các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ xây dựng là chìa khoá cho sự tồn tại. Ngày nay, hoạt động đấu thầu vẫn còn bỡ ngỡ đối với các nhà xây dựng nên việc nghiên cứu để tìm ra những quy luật mới trong hoạt động đấu thầu càng trở nên quan trọng. Nhận thấy được sự cần thiết của vấn đề đấu thầu trong nền kinh tế của nước ta hiện nay, Khoa Kinh tế xây dựng đã đưa Đấu thầu vào giảng dạy cho các sinh viên với mục đích giúp các sinh viên nắm vững hơn về vấn đề này. Hiện nay, Đấu thầu là một trong những nội dung kiến thức quan trọng trong ngành học này. Nhận thức về tầm quan trọng của Đấu thầu trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay của đất nước, em đã chọn đề tài về Lập Hồ sơ dự thầu để làm đồ án tốt nghiệp cho mình. Hy vọng qua quá trình làm đồ án tốt nghiệp này, em sẽ tích luỹ được thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa cho bản thân mình. - Tên đề tài tốt nghiệp: lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà ở sinh viên khu 2 tại Thành phố Thái Bình - Địa điểm xây dựng: thành phố Thái Bình

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng nhà ở sinh viên khu 2 tại Thành phố Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
7. C«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng t¸c kh¸c, kiÕn tróc vµ ®iÖn n­íc: 7.1. Hao phÝ lao ®éng c¸c c«ng t¸c cßn l¹i: - C¸c c«ng t¸c cßn l¹i kh«ng mang tÝnh quyÕt ®Þnh tíi thêi gian thi c«ng cña c«ng tr×nh. C¸c c«ng viÖc nµy ®­îc bè trÝ hoµnh thµnh theo ®óng tr×nh tù c«ng nghÖ vµ vµo thêi ®iÓm hîp lý trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng t¸c chÝnh. - C¸c c«ng t¸c nµy ta chØ tÝnh hao phÝ lao ®éng , thêi gian b¾t ®Çu, hoµn thµnh c«ng t¸c vµ bè trÝ tæ ®éi trªn tæng tiÕn ®é sao cho n¨ng suÊt lao ®éng lµ cao nhÊt, mÆt b»ng thi c«ng thuËn lîi vµ phï hîp víi viÖc huy ®éng nh©n c«ng trªn c«ng tr­êng. B¶ng hpl® c¸c c«ng t¸c cßn l¹i TT C«ng t¸c ®¬n vÞ Khèi l­îng §ML§ (c«ng/®vt) HPL§ (ng.c) I chuÈn bÞ mÆt b»ng vµ khëi c«ng 60,00 II phÇn ngÇm 1 §Ëp ®Çu cäc m3 13,61 0,72 9,80 2 Bªt«ng th¬ng phÈm cæ mãng, ch©n v¸ch m3 11,57 1,26 14,57 3 V¸n khu«n cæ mãng, ch©n v¸ch 100m2 0,90 17,86 16,13 4 Cèt thÐp cæ mãng, ch©n v¸ch tÊn 2,75 14,88 40,88 8 X©y cæ mãng g¹ch chØ 6,5x10,5x22, dµy > 33cm, v÷a XM m¸c 50 m3 27,77 1,58 43,88 9 X©y cæ mãng g¹ch chØ 6,5x10,5x22, dµy < 33cm, v÷a XM m¸c 50 m3 17,99 1,73 31,12 10 Tr¸t têng cæ mãng dµy 1,5 cm VXM M50 m2 34,51 0,12 4,14 11 QuÐt flinkote chèng thÊm cho têng cæ mãng m2 34,51 0,02 0,83 12 §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90 m3 526,38 0,27 141,07 13 §¾p c¸t nÒn mãng c«ng tr×nh m3 224,19 0,27 60,08 14 Bª t«ng nÒn s¶n xuÊt b»ng m¸y trén, ®æ b»ng thñ c«ng, m¸c 200, ®¸ 2x4 m3 82,04 1,26 103,70 BÓ ngÇm, bÓ phèt 0,00 1 §µo mãng c«ng tr×nh trªn c¹n, chiÒu réng mãng <=10m, b»ng m¸y , ®Êt cÊp II 100m3 5,50 1,10 6,05 2 Bª t«ng lãt mãng, chiÒu réng <=250cm, m¸c 100, ®¸ 4x6 m3 19,18 1,42 27,24 3 §æ bª t«ng mãng m3 56,84 9,00 4 V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n ®¸y bÓ 100m2 0,24 20,32 4,92 5 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp ®¸y bÓ, ®­êng kÝnh <=10 mm tÊn 0,09 9,05 0,80 6 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp ®¸y bÓ, ®­êng kÝnh <=18 mm tÊn 6,54 6,67 43,62 7 §æ bª t«ng t­êng bÓ m3 33,25 9,00 8 V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n t­êng 100m2 2,90 14,56 42,28 9 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=10 mm, cao <= 4 m tÊn 0,09 13,32 1,20 10 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp t­êng, ®­êng kÝnh <=18 mm, cao <= 4 m tÊn 4,29 10,69 45,81 11 Bª t«ng n¾p bÓ, s¶n xuÊt qua d©y chuyÒn tr¹m trén t¹i hiÖn trêng hoÆc th¬ng phÈm, ®æ b»ng b¬m bª t«ng, m¸c 250, ®¸ 1x2 m3 24,12 2,57 7,00 12 V¸n khu«n cho bª t«ng ®æ t¹i chç, v¸n khu«n n¾p bÓ, cao <=16 m 100m2 2,43 17,20 41,83 13 S¶n xuÊt l¾p dùng cèt thÐp bª t«ng t¹i chç, cèt thÐp n¾p bÓ, cao <=16 m, ®êng kÝnh <=10 mm tÊn 4,50 11,70 52,67 14 X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y t­êng bÓ, chiÒu dµy <=33 cm, cao <=4 m, VXM M75 m3 4,32 1,73 7,47 15 §¾p ®Êt nÒn mãng c«ng tr×nh, ®é chÆt yªu cÇu K=0,90 m3 1,83 0,27 0,49 16 L¸ng ®¸y, tr¸t t­êng trong bÓ cã ®¸nh mµu, dµy 2,0 cm, VXM M75 m2 588,29 0,07 40,00 17 Tr¸t trÇn bÓ VXM M75 m2 167,20 0,35 58,52 18 Tr¸t t­êng ngoµi bÓ, dµy 1,5 cm VXM M75 m2 24,24 0,32 7,76 III CÇu thang bé 0,00 1 X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, x©y kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c cao <=50 m, VXM M50 m3 15,22 3,34 50,88 3 Tr¸t trÇn VXM M75 m2 403,79 0,30 121,14 4 S¬n têng ngoµi nhµ kh«ng b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 níc lãt, 2 níc phñ m2 403,79 0,07 26,65 5 L¸ng granit« cÇu thang m2 418,11 2,22 926,54 7 L¾p dùng lan can s¾t tÊn 2,72 0,32 0,87 IV Lanh t« 1 Bª t«ng s¶n xuÊt b»ng m¸y trén - ®æ b»ng thñ c«ng, bª t«ng lanh t«, v÷a m¸c 200, ®¸ 1x2 m3 24,04 2,66 63,95 2 V¸n khu«n gç, v¸n khu«n lanh t« 100m2 2,40 22,78 54,66 3 Cèt thÐp lanh t«, ®êng kÝnh <=10mm, cao <=50m tÊn 1,14 17,69 20,09 4 Cèt thÐp lanh t«, ®êng kÝnh >10mm, cao <=50m tÊn 6,19 16,79 103,98 VI C«ng t¸c tr¸t 1 Tr¸t têng trong, dµy 1,5cm, v÷a XM m¸c 50 m2 19253,46 0,12 2310,42 2 Tr¸t trô cét, cÇu thang, dµy 1,5cm, v÷a XM m¸c 50 m2 2529,73 0,31 789,28 3 Tr¸t dÇm, gi»ng, ch¾n n¾ng, lanh t«, v÷a XM m¸c 50 m2 4204,42 0,21 882,93 4 Tr¸t trÇn, v÷a XM m¸c 50 m2 6423,52 0,30 1927,06 5 Tr¸t têng ngoµi, dµy 1,5cm, v÷a XM m¸c 50 m2 2813,54 0,16 438,91 VII C«ng t¸c èp, l¸t, l¸ng nÒn, cöa, lan can, m¸i t«n 0,00 1 L¸ng granit« nÒn sµn m2 608,21 0,12 73,96 2 L¸t nÒn b»ng g¹ch granit Th¹ch Bµn, KT 500x500mm, VXM M50 m2 4753,91 0,08 403,13 3 QuÐt flinkote chèng thÊm m2 1698,06 0,02 40,75 4 Bª t«ng nÒn s¶n xuÊt b»ng m¸y trén, ®æ b»ng thñ c«ng, m¸c 200, ®¸ 2x4 m3 105,08 1,26 132,83 5 L¸ng nÒn sµn kh«ng ®¸nh mÇu, dµy 3,0 cm VXM M100 m2 795,56 0,06 50,60 6 L¸t nÒn khu WC, l«gia b»ng g¹ch ceramic Long HÇu, chèng tr¬n KT 250x250mm, VXM M50 m2 1001,34 0,10 103,94 7 èp g¹ch vµo têng khu WC, g¹ch ceramic Long HÇu, KT 250x400 mm, VXM M75 m2 2795,91 0,30 838,77 8 L¾p dùng khu«n cöa kÐp m 1225,68 0,18 220,62 9 L¾p dùng khu«n cöa ®¬n m 2010,60 0,12 241,27 10 L¾p dùng cöa vµo khu«n m2 990,15 0,20 198,03 11 L¾p dùng cöa khung s¾t, khung nh«m m2 815,30 0,24 195,67 12 L¾p dùng cöa kÝnh ®Èy thuû lùc m2 14,57 0,24 3,50 13 V¸ch kÝnh khung nh«m mÆt tiÒn m2 103,68 0,40 41,47 14 L¾p dùng lan can s¾t m2 228,14 0,32 73,01 15 L¾p dùng xµ gå thÐp tÊn 6,76 2,18 14,77 16 S¬n s¾t thÐp c¸c lo¹i 3 níc m2 150,41 0,10 15,04 17 Lîp m¸i t«n mói liªn doanh chiÒu dµi bÊt kú, dµy 0,42mm 100m2 6,37 3,60 22,92 VIII C«ng t¸c s¬n 0,00 1 S¬n têng ngoµi nhµ kh«ng b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 níc lãt, 2 níc phñ m2 2678,67 0,06 156,43 2 S¬n dÇm, trÇn, cét, têng trong nhµ kh«ng b¶ b»ng s¬n Ici Dulux, 1 níc lãt, 2 níc phñ m2 31879,24 0,05 1683,22 X phÇn §iÖn 0,00 1 L¾p ®Æt ®Ìn èng cao cÊp m¸ng R¹ng §«ng kiÓu CC1 dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 1 bãng T8-36W Deluxe, chÊn lu s¾t tõ bé 4,00 0,27 1,09 2 L¾p ®Æt ®Ìn èng cao cÊp m¸ng R¹ng §«ng kiÓu CC1 dµi 1,2m, lo¹i hép ®Ìn 2 bãng T8-36W Deluxe, chÊn lu s¾t tõ bé 713,00 0,38 273,79 3 L¾p ®Æt ®Ìn cã chao chôp, èp s¸t trÇn R¹ng §«ng kiÓu CL2, kÝch thíc 87x320x380 ®êng kÝnh 300, bãng tiÕt kiÖm ®iÖn 28W bé 718,00 0,12 86,16 4 L¾p ®Æt qu¹t quay treo trÇn §iÖn c¬ Thèng NhÊt -Hµ Néi, s¶i c¸nh 400 mm c¸i 312,00 0,64 199,68 5 L¾p ®Æt ®Ìn tho¸t hiÓm EXIT (chiÕu s¸ng khÈn cÊp) khung nh«m, bãng Supper led bé 21,00 0,17 3,53 6 L¾p ®Æt c«ng t¾c ba Clipsal c¸i 80,00 0,10 7,68 7 L¾p ®Æt c«ng t¾c ®«i Clipsal c¸i 135,00 0,09 11,88 8 L¾p ®Æt c«ng t¾c ®¬n Clipsal c¸i 532,00 0,08 42,56 9 L¾p ®Æt æ c¾m Clipsal c¸i 56,00 0,10 5,38 10 L¾p ®Æt c«ng t¾c ®¶o chiÒu Clipsal c¸i 784,00 0,09 68,99 11 L¾p ®Æt tñ ®iÖn trong c¸c phßng 200x300x60 hép 116,00 0,52 60,32 12 L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng vµ l¾p b¶ng vµo têng lo¹i 3 pha c¸i 1,00 0,36 0,36 13 L¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn vµo b¶ng vµ l¾p b¶ng vµo têng lo¹i 1 pha c¸i 116,00 0,26 29,70 14 L¾p ®Æt hép ®Êu d©y 1 pha hép 245,00 0,52 127,40 15 L¾p ®Æt hép ®Êu d©y 3 pha hép 4,00 0,52 2,08 16 L¾p ®Æt aptomat-MCCB kiÓu LG lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn 350A, m· hiÖu ABE403b c¸i 4,00 1,60 6,40 17 L¾p ®Æt aptomat-MCCB kiÓu LG lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn 63A, m· hiÖu ABE63b c¸i 2,00 0,56 1,12 18 L¾p ®Æt aptomat-MCCB kiÓu LG lo¹i 3 pha, c­êng ®é dßng ®iÖn 50A, m· hiÖu ABE53b c¸i 1,00 0,40 0,40 19 L¾p ®Æt aptomat-MCCB kiÓu LG lo¹i 1 pha, 2 cùc, cêng ®é dßng ®iÖn 175A, m· hiÖu ABE202b c¸i 34,00 0,45 15,23 20 L¾p ®Æt aptomat-MCCB kiÓu LG lo¹i 1 pha, 2 cùc, cêng ®é dßng ®iÖn 100A, m· hiÖu ABE102b c¸i 2,00 0,30 0,61 21 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 40A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 2,00 0,20 0,40 22 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 32A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 201,00 0,20 40,20 23 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 25A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 68,00 0,20 13,60 24 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 16A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 417,00 0,20 83,40 25 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 10A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 51,00 0,15 7,75 26 L¾p ®Æt aptomat-MCB kiÓu LG lo¹i 1 pha 1 cùc kiÓu LG, cêng ®é dßng ®iÖn 6A, m· hiÖu BKN-1P c¸i 36,00 0,15 5,47 27 KÐo r¶i c¸p ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, bäc vá PVC, tiÕt diÖn 3x25+1x16mm2 m 487,60 0,03 16,38 28 KÐo r¶i c¸p ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, bäc vá PVC, tiÕt diÖn 3x16+1x10mm2 m 50,00 0,03 1,68 29 KÐo r¶i d©y dÉn ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, 2 ruét tiÕt diÖn 2x10mm2 m 40,00 0,03 1,34 30 KÐo r¶i d©y dÉn ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, 2 ruét tiÕt diÖn 2x6mm2 m 6305,45 0,03 211,86 31 KÐo r¶i d©y dÉn ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, 2 ruét tiÕt diÖn 2x4mm2 m 5865,00 0,03 197,06 32 KÐo r¶i d©y dÉn ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, 2 ruét tiÕt diÖn 2x2,5mm2 m 1403,00 0,03 47,14 33 KÐo r¶i d©y dÉn ®iÖn Cadi-Sun lâi ®ång bäc c¸ch ®iÖn PVC, 2 ruét tiÕt diÖn 2x1,5mm2 m 12397,00 0,03 416,54 34 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®êng kÝnh 42mm m 2212,90 0,08 185,88 35 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®êng kÝnh 27mm m 5100,00 0,06 318,24 36 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®êng kÝnh 21mm m 10780,00 0,06 672,67 37 L¾p ®Æt qu¹t th«ng giã QTG250-QM2 trªn têng 250x250mm c¸i 112,00 0,20 22,40 38 §µo r·nh c¸p réng 30cm, s©u 50cm m3 36,00 0,66 23,62 39 §¾p c¸t nÒn mãng c«ng tr×nh m3 36,00 0,36 12,96 40 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®êng kÝnh 90mm m 150,00 0,11 16,56 41 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong ®Æt ch×m b¶o hé d©y dÉn, ®êng kÝnh 42mm m 90,00 0,08 7,56 42 KÐo r¶i c¸p ngÇm Cadi-Sun lo¹i Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, d©y dÉn 4 ruét DSTA 3x95+1x50mm2 m 150,00 0,03 5,04 43 KÐo r¶i c¸p ngÇm Cadi-Sun lo¹i Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, d©y dÉn 4 ruét DSTA 3x25+1x16mm2 m 90,00 0,03 3,02 IX Chèng sÐt 1 C¸p ®ång bÖn 70 mm2 m 150,00 0,21 31,56 2 Cäc thÐp bäc ®ång tiÕp ®Êt D16 dµi 2.5m cäc 10,00 0,50 5,04 3 §ãng cäc chèng sÐt ®· cã s½n cäc 10,00 0,27 2,72 4 D©y ®Êu nèi vµo thiÕt bÞ Chèng sÐt lan truyÒn M16 m 70,00 0,21 14,73 X phÇn N­íc 1 L¾p ®Æt vßi xÞt nÒn (Vßi röa sµn Th¸i lan) bé 7,00 0,14 0,95 2 L¾p ®Æt vßi röa 1 vßi cho chËu lavab« TX2012 bé 114,00 0,14 15,50 3 L¾p ®Æt vßi t¾m h¬ng sen §øc JOSEN, cæ vµng bé 114,00 0,16 18,24 4 G¬ng soi khung inox c¸i 114,00 0,12 13,68 5 L¾p ®Æt vßi níc inox tay g¹t bé 114,00 0,14 15,50 6 L¾p ®Æt ®ång hå ®o lu lîng VBS, linh kiÖn CHLB §øc, l¾p r¸p t¹i ViÖt Nam, ®êng kÝnh 20mm c¸i 114,00 0,53 60,19 7 L¾p ®Æt hép ®ùng ®ång hå níc D25 HiÖu Multimang c¸i 114,00 0,01 1,14 8 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong tho¸t níc m¸i b»ng èng u.PVC110, class 0 100m 5,83 10,81 63,04 9 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong tho¸t níc m¸i b»ng èng u.PVC 90, class 0 100m 0,10 8,87 0,89 10 L¾p ®Æt èng nhùa nhiÖt TiÒn Phong D50x4,6 100m 2,76 14,64 40,44 11 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 20,00 0,08 12 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 10,00 0,12 1,20 13 L¾p ®Æt van 2 chiÒu, ®êng kÝnh van d=50mm c¸i 30,00 0,17 5,04 14 L¾p ®Æt van 1 chiÒu D50 c¸i 12,00 0,17 2,02 15 KÐo r¶i c¸c lo¹i d©y dÉn, L¾p ®Æt d©y dÉn 2 ruét 2x4mm2 m 500,00 0,03 14,40 16 L¾p ®Æt aptomat lo¹i 1 pha, cêng ®é dßng ®iÖn 20A c¸i 1,00 0,20 0,20 17 L¾p ®Æt èng nhùa nhiÖt TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh èng d=20mm 100m 5,00 11,04 55,20 18 L¾p ®Æt bÓ chøa níc b»ng inox T©n ¸, dung tÝch b»ng 5,0m3, hiÖu T©n ¸ c¸i 12,00 3,84 46,08 19 L¾p ®Æt èng nhùa nhiÖt TiÒn Phong D50x4,6 100m 4,46 14,64 65,25 20 L¾p ®Æt èng nhùa nhiÖt TiÒn Phong D25x3,5 100m 4,74 12,00 56,86 21 L¾p ®Æt èng níc l¹nh nhùa nhiÖt TiÒn Phong D20x2,8 100m 3,95 11,04 43,57 22 L¾p ®Æt èng níc nãng nhùa nhiÖt TiÒn Phong D20x3,4 100m 3,95 11,04 43,57 23 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=20mm c¸i 1230,00 0,04 49,20 24 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=25mm c¸i 1152,00 0,05 55,30 25 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 192,00 0,08 15,36 26 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=20mm c¸i 320,00 0,06 19,20 27 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=25mm c¸i 256,00 0,07 18,43 28 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 112,00 0,12 13,44 29 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=25x20mm c¸i 128,00 0,05 6,14 30 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=40x25mm c¸i 192,00 0,06 12,29 31 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong hµn, ®êng kÝnh d=50x40mm c¸i 128,00 0,08 10,24 32 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong, class 0, ®êng kÝnh èng d=140mm 100m 36,50 12,68 462,81 33 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong, class 0, ®êng kÝnh èng d=110mm 100m 36,50 10,81 394,48 34 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong, class 0, ®êng kÝnh èng d=90mm 100m 2,06 8,87 18,27 35 L¾p ®Æt èng nhùa TiÒn Phong, class 0, ®êng kÝnh èng d=60mm 100m 0,69 11,20 7,73 36 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=140mm c¸i 222,00 0,06 14,21 37 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=110mm c¸i 304,00 0,05 15,81 38 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=90mm c¸i 410,00 0,04 16,40 39 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=60mm c¸i 246,00 0,03 7,68 40 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=140mm c¸i 164,00 0,10 15,74 41 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=110mm c¸i 164,00 0,08 12,79 42 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=90mm c¸i 164,00 0,06 9,84 43 L¾p ®Æt tª nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=60mm c¸i 82,00 0,05 3,84 44 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong 135 ®é, ®êng kÝnh d=140mm c¸i 164,00 0,06 10,50 45 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong 135 ®é, ®êng kÝnh d=110mm c¸i 164,00 0,05 8,53 46 L¾p ®Æt cót nhùa TiÒn Phong 135 ®é, ®êng kÝnh d=90mm c¸i 82,00 0,04 3,28 47 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=140x110mm c¸i 164,00 0,06 10,50 48 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=110x90mm c¸i 164,00 0,05 8,53 49 L¾p ®Æt c«n nhùa TiÒn Phong, ®êng kÝnh d=90x60mm c¸i 164,00 0,04 6,56 XI Pccc 1 L¾p ®Æt èng nhùa HDPE D50 100m 4,7 14,66 68,88 2 L¾p ®Æt cót nhùa g©n xo¾n HDPE, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 90 0,05 4,32 3 L¾p ®Æt tª nhùa g©n xo¾n HDPE, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 75 0,07 5,40 4 L¾p ®Æt van ren 2 chiÒu, ®êng kÝnh van d=50mm c¸i 3 0,17 0,50 5 L¾p ®Æt r¾c co thÐp tr¸ng kÏm, ®êng kÝnh d=50mm c¸i 20 0,14 2,72 XII c«ng t¸c kh¸c 1 L¾p dùng dµn gi¸o thÐp, dµn gi¸o ngoµi, chiÒu cao <=16m 100m2 18,56 5,50 102,08 2 L¾p dùng dµn gi¸o thÐp, dµn gi¸o ngoµi, chiÒu cao <=50m 100m2 19,37 6,50 125,92 3 L¾p dùng dµn gi¸o thÐp, dµn gi¸o trong, chiÒu cao chuÈn 3,6m 100m2 65,36 3,50 228,76 4 Bèc xÕp, vËn chuyÓn sái, ®¸ d¨m c¸c lo¹i m3 115,476 0,36 41,57 5 Bèc xÕp, vËn chuyÓn c¸t c¸c lo¹i, than xØ m3 944,794 0,30 279,66 6 Bèc xÕp, vËn chuyÓn c¸c lo¹i s¬n, bét ®¸, bét b¶,… tÊn 24,076 0,26 6,36 7 Bèc xÕp, vËn chuyÓn g¹ch èp, l¸t c¸c lo¹i 10m2 82,718 0,16 13,23 8 Bèc xÕp, vËn chuyÓn xim¨ng tÊn 249,03 0,30 75,71 9 Bèc xÕp, vËn chuyÓn gç c¸c lo¹i m3 473,877 0,30 144,06 10 Bèc xÕp, vËn chuyÓn cöa c¸c lo¹i 10m2 247,524 0,12 29,70 7.2. BiÖn ph¸p thi c«ng c¸c c«ng t¸c cßn l¹i: 7.2.1.C«ng t¸c l¾p dùng cöa: - Cöa nh«m, v¸ch kÝnh khung nh«m tr­íc khi l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña c¸c c¹nh t­êng tr¸t. T­êng kÝnh tiÕp xóc bªn ngoµi ®­îc kiÓm tra phun n­íc tr­íc khi bµn giao. VÞ trÝ liªn kÕt t­êng kÝnh ph¶i ®­îc khoan vµ b¾t vÝt në ch¾c ch¾n. C¸c gio¨ng cao su ph¶i kÝn khÝt vµ b¬m keo b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt. Toµn bé kÝnh l¾p cho cöa ph¶i ®óng ®é dµy, ®óng mµu qui ®Þnh, khi l¾p xong ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ. Toµn bé kÝnh x­íc, nøt vì ph¶i ®­îc thay. C¸c nÑp kÝnh ph¶i ®Çy ®ñ kÝn khÝt vµ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. - §èi víi hoa s¾t cöa sæ khi l¾p dùng vµ hoµn thiÖn xong phÇn cöa kÝnh th× l¾p hoa s¾t. C¸c hoa s¾t ®­îc gia c«ng t¹i s­ëng theo ®óng mÉu thiÕt kÕ. C¸c mèi hµn ph¶i ®­îc mµi bãng vµ kiÓm tra ch¾c ch¾n míi ®­îc l¾p vµo khu«n. 7. C«ng t¸c hoµn thiÖn: C«ng t¸c hoµn thiÖn cã vai trß quan träng, nã cã t¸c dông lín ®èi víi c«ng tr×nh nh­: Chèng l¹i t¸c h¹i cña thêi tiÕt, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tõ khÝ hËu, ®¶m b¶o ®­îc møc ®é tiÖn nghi thÝch hîp víi yªu cÇu sö dông, t¹o ®­îc vÎ ®Ñp cho c«ng tr×nh, T¨ng thêi gian sö dông. V× vËy c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®óng quy tr×nh quy ph¹m vµ ®¹t chÊt l­îng cao. C«ng t¸c hoµn thiÖn gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu; tr¸t ,l¸t, l¸ng, èp, s¬n. 7.1. C«ng t¸c ®µ gi¸o hoµn thiÖn: Dïng ®µ gi¸o ®Þnh h×nh l¾p dùng theo tõng nhÞp, sµn c«ng t¸c dïng cèp pha gç. Cø hai nhÞp gi¸o theo chiÒu cao ph¶i neo vµo cét hoÆc t­êng b»ng thÐp D6 hoÆc D8. B¾t ®Çu tõ sµn tÇng 2 ph¶i thi c«ng l­íi ch¾n vËt r¬i, cø c¸ch mét tÇng lµm mét hÖ thèng l­íi ch¾n vËt r¬i ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng 7.2. C«ng t¸c tr¸t: ChÊt l­îng cao cña líp tr¸t phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÆt tr¸t v× vËy mÆt tr¸t ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: + MÆt tr¸t s¹ch vµ nh¸m ®Ó ®¶m b¶o cho líp v÷a b¸m ch¾c. + MÆt tr¸t b»ng ph¼ng ®Ó líp v÷a tr¸t ®­îc ®Òu. + MÆt tr¸t cøng, æn ®Þnh vµ bÊt biÕn h×nh. + MÆt tr¸t ph¶i ®­îc t­íi n­íc ®ñ Èm tr¸nh bong rép líp tr¸t. * Tr¸t t­êng: Tr­íc khi tr¸t dïng th­íc tÇm ­ím th­ c¸c phÝa ®Ó biÕt ®é låi lâm cña mÆt t­êng. Dïng v÷a lµm c¸c ®iÓm mèc trªn mÆt ®Êt, mèc h×nh vu«ng 5cmx5cm dÇy b»ng chiÒu dÇy líp cÇn tr¸t. Lµm c¸c mèc phÝa trªn tr­íc råi th¶ qu¶ däi ®Ó lµm mèc ë d­íi vµ gi÷a t­êng. C¨n cø vµo mèc vµ th­íc tÇm ®Ó tr¸t líp lãt cho ph¼ng. Líp tr¸t lãt kh«ng cÇn xoa mµ chØ miÕt vµo mÆt tr¸t. Khi líp lãt se thi dïng bµn xoa nhóng n­íc xoa cho nh½n mÆt vµ ph¼ng ®Òu, võa xoa võa dïng th­íc tÇm ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt tr¸t. - Khi tr¸t t­êng cÇn chó ý: M¹ch ngõng gi÷a c¸c ®ît tr¸t kh«ng nªn ®Ó ph¼ng mµ ®Ó r¨ng c­a t¹o liªn kÕt tèt víi phÇn tr¸t sau. * Tr¸t trÇn: MÆt trÇn lµ bª t«ng, tr­íc khi tr¸t ph¶i cä s¹ch vµ lµm ­ít. V÷a tr¸t ph¶i ®ñ dÎo, nh·o qu¸ sÏ khã dÝnh b¸m. Dïng bay hoÆc dông cô thÝch hîp vÈy v÷a thµnh tõng líp ®Òu nh­ vÈy c¸ sau ®ã dïng th­íc c¸n ph¼ng råi xoa nh½n. Tr­êng hîp mÆt trÇn qu¸ nh½n th× tr­íc khi tr¸t vÈy mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng, kho¶ng 4 - 5 giê sau tr¸t th× v÷a sÏ b¸m ch¾c vµo líp tr­íc Ýt r¬i v·i. Yªu cÇu chÊt l­îng tr¸t trÇn ph¶i ph¼ng nh½n, giao tuyÕn cña mÆt trÇn vµ t­êng ph¶i th¼ng, ngang b»ng, gãc ph¶i vu«ng. * Tr¸t gê: Tr­íc khi tr¸t ph¶i c¨ng d©y vµ dïng niv« ®Ó lµm mèc v÷a ë mÆt gê, thµnh gê, d¹ gê. NÕu gê dµi th× nªn dùa theo d©y ®Ó lµm nhiÒu mèc v÷a. Tr¸t gê còng gåm hai líp : Líp lãt vµ líp mÆt. Tr­íc hÕt tr¸t d¹ gê råi ®Õn thµnh gê, sau cïng ®Õn mÆt gê. MÆt v÷a d¹ gê ph¶i vu«ng gãc vµ tiÕp xóc ®Òu víi mÆt v÷a t­êng. MÆt v÷a thµnh gê ph¶i b»ng mÆt mèc vµ c¹nh th­íc, c¸n thËt ph¼ng vµ s¾c c¹nh. MÆt gê tr¸t nghiªng ra ngoµi ®Ó kh«ng ®äng n­íc m­a. * Tr¸t chØ: D­íi gê th­êng cã chØ ®¬n hoÆc nhiÒu chØ. NÕu lµ chØ ®¬n th× sau khi tr¸t xong gê lÊy v÷a dÎo lµm líp lãt cho chØ. Líp v÷a mÆt nªn tr¸t réng h¬n mét chót so víi kÝch th­íc chØ ®Ó sau ®ã c¾t gät bít ®i cho vu«ng thµnh s¾c c¹nh. NÕu gê cã nhiÒu chØ (th¼ng, v¸t, cong) th× ph¶i dïng th­íc phµo lµm c÷ sao cho tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ph¶i thèng nhÊt c¶ kÝch th­íc vµ vÞ trÝ. * Tr¸t cét vu«ng, bæ trô, dÇm: Tr­íc khi tr¸t ph¶i c¨ng d©y vµ däi kiÓm tra ®é ph¼ng, gãc vu«ng cña kÕt cÊu sau ®ã dïng th­íc ke ®Ó truyÒn mèc sang c¸c mÆt kh¸c. Tr­êng hîp cã nhiÒu cét, dÇm liªn tiÕp nhau trªn mét hµng th× ph¶i lµm mèc cho hai kÕt cÊu hai ®Çu hµng råi dïng d©y truyÒn mèc vµo c¸c kÕt cÊu ë gi÷a. Sau khi lµm xong mèc th× tr¸t líp lãt vµ líp ngoµi. Tr¸t cét, bæ trô, dÇm ph¶i dïng hai th­íc kÑp. Tr¸t xong ph¶i c¨ng d©y kiÓm tra cho th¼ng. 2.3. C«ng t¸c s¬n: a. C«ng t¸c chuÈn bÞ: Tr­íc lóc b¶ cÇn tiÕn hµnh c¸c b­íc sau: - Lµm vÖ sinh mÆt t­êng, trÇn, quÐt s¹ch bôi bÈn trªn t­êng, trÇn. - ChuÈn bÞ dông cô, dµn gi¸o. - ChuÈn bÞ vËt liÖu ®óng tiªu chuÈn. b. C«ng t¸c s¬n: Tr­íc khi s¬n ph¶i: - Lau s¹ch bôi bÈn trªn mÆt t­êng, trÇn. - Dïng b¨ng dÝnh khæ réng 60mm d¸n xung quanh khu«n cöa ®Ó tr¸nh s¬n dÝnh vµo khu«n trong qu¸ tr×nh s¬n. S¬n t­êng 3 n­íc: - Líp lãt tû lÖ 0.3 kg/m2. - Sau khi s¬n líp lãt 24¸48 giê ®Ó s¬n thËt kh« míi s¬n líp thø hai. - Líp thø hai tû lÖ s¬n 0.2 kg/m2. - Tr­íc khi s¬n líp hai ph¶i dïng giÊy nh¸m xoa nh½n líp s¬n cò, lau s¹ch bôi phÊn, dïng rul« l¨n tiÕp líp hai. - S¬n líp thø ba: Còng lµm nh­ c¸c líp trªn. d. C«ng t¸c s¬n s¾t thÐp: - TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn cÇn s¬n ph¶i ®­îc lµm vÖ sinh c«ng nghiÖp tr­íc khi s¬n. - C¸c cÊu kiÖn tr­íc khi l¾p dùng ph¶i s¬n lãt tr­íc. Sau khi l¾p dùng hoµn chØnh míi tiÕn hµnh s¬n phñ. - ChØ s¬n n­íc sau khi n­íc s¬n tr­íc ®· kh«. - TiÕn hµnh phun s¬n b»ng m¸y phun ®¶m b¶o s¬n ®­îc b¸m ch¾c vµo c¸c cÊu kiÖn cÇn s¬n. BÒ mÆt cÊu kiÖn sau khi s¬n ph¶i bãng vµ ®Òu mµu. 2.4. C«ng t¸c èp, l¸t: * §Æc ®iÓm c«ng t¸c èp l¸t: C«ng t¸c èp l¸t chØ ®­îc tiÕn hµnh khi c«ng t¸c tr¸t c¬ b¶n ®· hoµn thµnh ®Ó tr¸nh viÖc ®i l¹i, kª xÕp gi¸o c«ng t¸c trªn nÒn míi l¸t. * TiÕn hµnh c«ng t¸c èp l¸t: - ChuÈn bÞ bÒ mÆt èp l¸t kü cµng, ®o ®¹c bï trõ mäi thõa thiÕu ®Ó cho mét mÆt ph¼ng t­¬ng ®èi tèt nhÊt, ®¶m b¶o líp v÷a lãt g¹ch l¸t tõ 5 – 10 mm, líp v÷a l¸t cho g¹ch èp tõ 4 – 8mm. - B¾t má vµ l¸t hai hµng g¹ch mèc chuÈn, ®Ó m¹ch v÷a ®óng thiÕt kÕ b»ng c¸ch dïng ghim nhùa hoÆc hîp kim nh«m lµm c÷ tõ ®ã ph¸t triÓn l¸t ®¹i trµ (mèc chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y Thuû B×nh vµ v¹ch b»ng s¬n ®á lªn t­êng t¹i mét sè vÞ trÝ lªn t­êng, Ýt nhÊt 4 ®iÓm ë gãc phßng. Trong qu¸ tr×nh l¸t ng­êi thî th­êng xuyªn dÉn mèc tõ c¸c mèc chuÈn nãi trªn). *Yªu cÇu kü thuËt: - G¹ch èp l¸t ph¶i ®­îc tuyÓn chän ph©n lo¹i tr­íc khi èp l¸t, g¹ch cong vªnh søt mÎ c¹nh ph¶i lo¹i bá. - V÷a èp l¸t ph¶i trén tèt, c¸t ph¶i ®­îc sµng läc mét lÇn vµ lo¹i bá hÕt sái, t¹p chÊt kh«ng dïng v÷a sau qu¸ 45 phót trén vµ kh«ng dïng l¹i v÷a thõa. - Mäi ®éng t¸c c¾t gät khoan lç ®iÖn n­íc qua g¹ch èp l¸t ®Òu ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y c¾t khoan…Kh«ng ®­îc lµm thñ c«ng tr¸nh lµm nham nhë g¹ch èp. - L¸t xong phun Èm, b¶o d­ìng Ýt nhÊt 48 giê míi ®­îc phÐp ®i l¹i, chÌn m¹ch b»ng xi m¨ng tr¾ng. MÆt èp l¸t ph¶i ®¹t yªu cÇu, ®óng kiÓu c¸ch hoa v¨n, ngang b»ng, th¼ng, sai lÖch kh«ng qu¸ 1mm/1m, c¹nh g¹ch kh«ng bÞ d¹n nøt men, kiÓm tra mÆt ph¼ng b»ng th­íc mét mÐt sai sè cao ®é £ 20mm. 2.5. BiÖn ph¸p l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn: * C«ng t¸c chuÈn bÞ: chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô thi c«ng, nguyªn vËt liÖu ®óng chñng lo¹i, ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ c¸c vËt liÖu phô kiÖn kh¸c ®i kÌm tr­íc khi thi c«ng. - C¸c ®iÒu kiÖn cho viÖc l¾p ®Æt : + Ph¶i cã giÊy phÐp cña së ®iÖn lùc (®èi víi m¹ng l­íi cÊp ®iÖn ngoµi nhµ vµ ®Êu nèi ®iÖn c«ng tr×nh) + MÆt b»ng thi c«ng ®­îc bµn giao ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn thi c«ng, c¸c vËt t­ thiÕt bÞ ®­îc tËp kÕt ®Çy ®ñ t¹i c«ng tr­êng, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®­îc kiÓm tra an toµn tr­íc khi ho¹t ®éng, kiÓm tra cao ®é mÆt b»ng vµ v¹ch tuyÕn c¸c d©y tr­íc khi thi c«ng. + C«ng nh©n ph¶i ®­îc häc an toµn ®iÖn khi thi c«ng. * C«ng t¸c l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong nhµ: -Tr×nh tù thi c«ng: + V¹ch tuyÕn, ®¸nh dÊu vÞ trÝ ®­êng gi©y c¸p, d©y, vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ nh­ c«ng t¾c, æ c¾m, cÇu ch×, b¶ng ®iÖn, tñ ®iÖn, ®Ìn … + §Æt èng b¶o vÖ d©y trong sµn tr­íc khi ®æ bª t«ng. + C¾t t­êng ®Æt èng b¶o vÖ d©y. + L¾p ®Æt m¸ng d©y c¸p, d©y ®iÖn.. + KÐo d¶i c¸p vµ d©y trong èng, m¸ng b¶o vÖ (trong khi kÐo d©y chó ý ®¸nh dÊu c¸c ®Çu d©y theo tõng tuyÕn tr¸nh nhÇm lÉn khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ). + L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÌm theo (æ c¾m, c«ng t¾c, Apt«mat, ®Ìn). + X«ng ®iÖn kh«ng t¶i ®Ó kiÓm tra tõng bé phËn ®­êng d©y. + X«ng ®iÖn thö t¶i tõng phÇn ®Ó kiÓm tra sù c©n b»ng pha, ®iÖn ¸p (®èi víi hÖ thèng ®iÖn dïng 3 pha). KiÓm tra sù ho¹t ®éng an toµn cña c¸c thiÕt bÞ. + Thay thÕ s÷a ch÷a c¸c thiÕt bÞ kh«ng ho¹t ®éng ®­îc. + Sau khi hoµn thµnh tæ tr­ëng s¶n xuÊt vµ c¸n bé kü thuËt kiÓm tra kü l¹i mét lÇn n÷a tr­íc khi nghiÖm thu. - Yªu cÇu kü thuËt: + C¸c tuyÕn d©y ®i song song hoÆc vu«ng gãc, h¹n chÕ ®i theo ®­êng chÐo, c¸c ®Çu d©y nèi víi c¸c thiÕt bÞ treo ph¶i cè ®Þnh ch¾c ch¾n ®óng vÞ trÝ, ®óng thiÕt kÕ. Dïng ®Çu cèt ®Ó nèi 2 ®Çu d©y cho phï hîp kh«ng nèi trùc tiÕp. + §¶m b¶o ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn qui ph¹m hiÖn hµnh. 2.6. BiÖn ph¸p l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc: * C«ng t¸c chuÈn bÞ: - Dông cô thi c«ng: ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ tr­íc khi thi c«ng. - Nguyªn vËt liÖu: c¸c lo¹i ®­êng èng, c¸c phô kiÖn ®i kÌm ®ñ sè l­îng, ®óng chñng lo¹i vµ cã nh·n m¸c n­íc s¶n xuÊt phï hîp thiÕt kÕ; c¸c nguyªn vËt liÖu ®­îc tËp kÕt t¹i c«ng tr­êng. ThiÕt bÞ WC ®ñ vÒ sè l­îng vµ ®ång bé vÒ chñng lo¹i theo thiÕt kÕ. VËt liÖu phô nh­ d©y ®ay, s¬n, c¸t, xim¨ng, ®¸ … còng tËp kÕt ®ñ vµ phï hîp víi tiÕn ®é thi c«ng. - §iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng l¾p ®Æt: + MÆt b»ng thi c«ng ®­îc gi¶i phãng ®ñ réng ®Ó c«ng nh©n cã thÓ thao t¸c ®­îc + C¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ ®­îc tËp kÕt ®Çy ®ñ t¹i c«ng tr­êng. + C¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ phôc vô cho thi c«ng ®­îc kiÓm tra an toµn tr­íc khi ho¹t ®éng vµ lu«n ë trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt nhÊt. + KiÓm tra cao ®é mÆt b»ng, v¹ch tuyÕn c¸c tuyÕn èng thi c«ng. + TÊt c¶ c«ng nh©n thi c«ng trong c«ng tr­êng ®Òu ®­îc huÊn luyÖn vÒ an toµn lao ®éng vµ b¶o hé lao ®éng tuú theo tÝnh chÊt tõng c«ng viÖc tr­íc khi thi c«ng. * Tr×nh tù l¾p ®Æt hÖ thèng m¹ng l­íi cÊp tho¸t n­íc: - Tæ tr­ëng nhËn mÆt b»ng thi c«ng ®­îc giao, kiÓm tra l¹i m¸y mãc, sè l­îng, chñng lo¹i ®­êng èng, c¸c thiÕt bÞ vµ phô kiÖn l¾p ®Æt. - H­íng dÉn c«ng nh©n trong tæ l¾p ®Æt èng cÊp vµ tho¸t n­íc c¸c trôc chÝnh vµ nh¸nh nhá; cè ®Þnh èng vµ ®Ëy nót c¸c lç chê , tª, cót chê. - Thö t¶i ®­êng èng vµ thiÕt bÞ. - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ WC. - Sau khi l¾p ®Æt xong tiÕn hµnh kiÓm tra vµ nghiÖm thu theo quy ®Þnh. *Yªu cÇu kü thuËt: - §­êng èng cÊp vµ tho¸t ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt, kh«ng rß rØ, cÊp n­íc ®Õn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ®ñ l­u l­îng vµ ¸p lùc, èng tho¸t n­íc tr¬n ®¶m b¶o tho¸t n­íc tèt. C¸c thiÕt bÞ WC dÔ dµng kiÓm tra vµ tÈy röa, c¸c chç tiÕp gi¸p víi sµn hoÆc t­êng ph¶i ®­îc sö lý kÝn khÝt, c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c¸c tÊm t­êng, bª t«ng ph¶i ®­îc b¾t chÆt b»ng c¸c ®inh vÝt vµ bu l«ng. - §¶m b¶o c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh. 2.7.C«ng t¸c thi c«ng m¸i: - §æ bª t«ng m¸i sau ®ã ng©m n­íc xi m¨ng theo thiÕt kÕ ®¶m b¶o quy tr×nh kü thuËt. - Quy tr×nh chèng thÊm m¸i ®Æc biÖt chó ý lµm ®óng theo thiÕt kÕ, ph¶i tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o vµ lµm tØ mØ ®ång thêi víi viÖc tiÕn hµnh hoµn thiÖn sª n« m¸i. - Chèng thÊm cho m¸i, sª n« m¸i lµ mét c«ng t¸c ®Æc biÖt ®ßi hái c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, ®­îc gi¸m s¸t chÆt chÏ. - Ng©m chèng thÊm: Khi thi c«ng xong phÇn bª t«ng tiÕn hµnh ng©m chèng thÊm b»ng n­íc xi m¨ng theo tû lÖ 5 kg xi m¨ng/m3 n­íc cho ®Õn khi kh«ng cã hiÖn t­îng thÊm n÷a th× míi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo. - Sau khi ®· ng©m chèng thÊm m¸i + sª n« m¸i ®ñ ngµy theo thiÕt kÕ vµ ®¹t yªu cÇu, tiÕn hµnh th¸o n­íc lµm vÖ sinh s¹ch sÏ. C¸c líp v÷a vµ bét xi m¨ng chèng thÊm trªn bÒ mÆt cña sª n« ®Ó thËt kh« r¸o, quÐt s¹ch bôi, sau ®ã tiÕn hµnh l¸ng v÷a xi m¨ng t¹o ®é dèc cña m¸i vµ cña sªn«.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoan thien.doc
  • doctien do.doc
  • docxay.doc