Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay VAECO

Báo cáo thực tập tại công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay VAECO

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3314 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay VAECO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 1 LÔØØI MÔÛÛ ÑAÀÀU Nhaèè m cuûû ng coáá kieáá n thöùù c ñaõõ ñöôïï c hoïï c ôûû tröôøø ng vaøø taïï o ñieàà u kieää n ñeåå sinh vieââ n thaââ m nhaää p thöïï c teáá , nhaää n daïï ng vaáá n ñeàà vaøø tìm caùù ch ñöa ra höôùù ng giaûû i quyeáá t vaáá n ñeáá döïï a treââ n kieáá n thöc ñaõõ ñöôïï c hoïï c. Boââ moââ n ĐIỆN CÔNG NGHIỆP cuõõ ng nhö khoa ĐIỆN- ĐIỆN TỬ tröôøø ng ÑAÏÏ I HOÏÏ C KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ñaõõ ñoàà ng yùù cho em veàà thöïï c taää p taïï i Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO) nôi em ñang laøø m vieää c.Thôøø i gian thöïï c taää p cuõõ ng laøø tieàà n ñeàà ñeåå chuaåå n bò ñeàà taøø i cho luaää n vaêê n toáá t nghieää p tieáá p theo, thôøø i gian thöïï c taää p tuy ngaéé n nhöng ñaõõ giuùù p em heää thoáá ng laïï i nhöõõ ng kieáá n thöùù c vaøø hieåå u theââ m veàà nhöõõ ng quy trình baûû o döôõõ ng vaøø söûû a chöõõ a maùù y bay trong công ty. Ñöôïï c söïï giuùù p ñôõõ õõ cuûû a ban quaûû n lyùù xöôûû ng BAÛÛ O DÖÔÕÕ NG VAØØ SÖÛÛ A CHÖÕÕ A cuøø ng vôùù i caùù c anh em coââ ng nhaââ n trong coââ ng ty ,em ñaõõ boåå sung ñöôïï c nhieàà u kieáá n thöùù c thöïï c teáá hôn. Vì thôøø i gian thöïï c taää p ngaéé n vaøø kieáá n thöùù c coùù haïï n neââ n baùù o caùù o coøø n nhieàà u sai soùù t, em raáá t mong caùù c thaàà y coââ thoââ ng caûû m vaøø goùù p yùù ñeåå baùù o caùù o ñöôïï c toáá t hôn. Em xin chaââ n thaøø nh caûû m ôn ban giaùù m ñoáá c, quaûû n ñoáá c xöôûû ng baûû o döôõõ ng vaøø söûû a chöõõ a cuøø ng toaøø n theåå caùù c anh em coââ ng nhaââ n ñaõõ giuùù p ñôõõ vaøø taïï o ñieàà u kieää n thuaää n lôïï i cho em thöïï c taää p vaøø hoaøø n thaøø nh baùù o caùù o thöïï c taää p naøø y. Nhaââ n ñaââ y em cuõõ ng baøø y toûû loøø ng bieáá t ôn saââ u saéé c ñeáá n thầy HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC ôûû boää moââ n ĐIỆN CÔNG NGHIỆP nói riêng và toaøø n theåå caùù c thaàà y coââ khoa ĐIỆN- ĐIỆN TỬ - tröôøø ng ÑAÏÏ I HOÏÏ C KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ nói chung ñaõõ truyeàà n ñaïï t kieáá n thöùù c cho em trong suoáá t nhöõõ ng naêê m qua. TpHCM, ngaøø y 08 thaùù ng 08 naêê m 2009 Sinh vieââ n thöïï c taää p Trần Anh Trung BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 2 CHÖÔNG 1 : . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Thông tin chung Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay có tên giao dịch là VAECO, được thành lập năm 2006 theo quyết định số 1276/QĐ-TTg ngày 28/09/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập hai Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, A76 và Phòng Kỹ thuật bảo dưỡng thuộc Văn phòng khu vực miền Trung. VAECO là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT), hiện nay có hơn 2000 người, với cơ cấu tổ chức như sau: 1. Ban Giám đốc 2. Các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị): Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường HAN Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường HCM Trung tâm Bảo dưỡng Ngoại trường DAD Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường HAN Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường HCM Trung tâm Bảo dưỡng thiết bị và động cơ HCM Trung tâm Bảo dưỡng thiết bị HAN Trung tâm đào tạo Ban Đảm bảo chất lượng Ban Kỹ thuật và CNTT Ban Kế hoạch; Ban Cung ứng vật tư Ban Tổ chức và phát triển nhân lực Ban Tài chính - Kế toán Văn phòng Công ty Chi nhánh HCM Chi nhánh DAD Từ năm 1976 đến năm 1997, A75/A76 đã từng bước quản lý và thực hiện bảo dưỡng tất cả các dạng cho các loại máy bay: AN-24, IL-14, IL-18, Li2, IAK-40, TU-134 thuộc sở hữu của TCT. Từ năm 1991, A75/A76 đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đối với các loại máy bay mà TCT thuê, như B737, B767 và A320. Tháng sáu năm 1998, A75/A76 đồng thời được Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng máy bay theo Quy chế hàng không 145 (QCHK-145) và Cục Hàng không SEYCHELLES phê chuẩn theo Seychelles ANO. Từ đó, A75/A76 được giao điều hành bảo dưỡng và thực hiện tất cả các dạng bảo dưỡng cho các máy bay A320/A321/A330, F70, ATR72 và B777. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 3 2. Sau đây là một số thông tin cơ bản về Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty T.N.H.H Một thành viên Kỹ thuật Máy bay, Hàng không Việt nam Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines Engineering Company Limited. Tên viết tắt: VAECO Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội bài, Hà Nội Tel/Fax: +84.4.3886.5532 SITA: HANEEVN - SGNEEVN Mã số thuế VAT: 01027.1367.3 VAECO đã được phê chuẩn chứng chỉ bảo dưỡng VAR-145 của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, tương đương với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như JAR- 145, EASA-145. 3. Quá trình lịch sử phát triển của Xí nghiệp Cùng với sự phát triển thăng trầm của ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 đã trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển sau đây : 1. Giai đoạn từ 1976 đến 1980. Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 có tên gọi là Xưởng Máy bay A75 được thành lập theo quyết định số 420/QĐ-TC ngày 03 tháng 7 năm 1976 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt nam. Khi mới thành lập, Xưởng tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của Air Vietnam thuộc chế độ Việt nam Cộng hòa cũ, một số máy bay DC-3, DC-4, DC-6 cùng số công nhân lưu dung là 504 người và 16 cán bộ quản lý được điều động từ Trung đoàn Vận tải Không quân 919 sang. Từ khi tiếp thu trung tâm kỹ thuật Tân Sơn Nhất, Xí nghiệp phân bố quản lý ở mức độ Xưởng trưởng, Xưởng phó, Trưởng bộ phận trực tiếp sản xuất. 2. Giai đoạn từ 1981 đến 1989. Do nhu cầu ngày càng phát triển của ngành Hàng không và đặc biệt là sự ra đời của Cục Kỹ thuật Hàng không (cơ quan quản lý ngành dọc về kỹ thuật của ngành Hàng không Dân dụng), vào tháng 12 năm 1981, cơ cấu tổ chức quản lý của xưởng được chuyển thành Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 với các chỉ tiêu kế hoạch chính được nhà nước giaọ như: " Chỉ tiêu kế hoạch hành khách mỗi năm. " Chỉ tiêu kế hoạch Tổng số giờ bay mỗi năm. Đây là bước đầu thực hiện kế hoạch hóa theo kế hoạch chỉ tiêu sản lượng vận chuyển hành khách được giao trong năm. Điều đó đòi hỏi công tác kế hoạch, phân bố giờ công, khai thác sử dụng hợp lý cơ sở máy bay nhằm đáp ứng đồng bộ giữa kế hoạch khai thác máy bay, kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và dự phòng khai thác BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 4 trong các trường hợp hỏng hóc đặc biệt đột xuất phải đồng bộ và mức độ quản lý kỹ thuật phải chuyển sang kế hoạch hóa. Trong giai đoạn này, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 chủ yếu bảo dưỡng các loại máy bay Liên Xô cũ như TU-134, JAK-40, AH-2, AH-24, AH-30, IL-18. Do đặc trưng kỹ thuật bảo dưỡng của các loại máy bay này là thực hiện trung tu, đại tu định kỳ tại Liên Xô và Xí nghiệp chỉ thực hiện sửa chữa hỏng hóc nhỏ. 3. Giai đoạn từ 1989 đến 1999 Từ những năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ VI bước sang Đại hội lần thứ VII. Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc Phòng đã có sự chuyển mình quyết định cho sự tăng trưởng của ngành hàng không để phù hợp với sự phát triển kinh tế nhà nước và nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước. Xóa bỏ triệt để cơ chế quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác. Xây dựng và phát triển đồng bộ các thị trường tiêu thụ, vật tư, dịch vụ, tiền vốn, sức lao động... Thực hiện giao lưu kinh tế thông suốt trong cả nước với thị trường thế giới... Năm 1989, để phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Tổng Công ty Hàng không Việt nam đã được chuyển từ Bộ quốc phòng sang Bộ Giao thông vận tải và sau đó tách khỏi Bộ Giao thông vận tải chuyển về trực thuộc Chính phủ. Hàng không Việt nam được chia tách ra thành Cục Hàng không Dân dụng Việt nam là cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ làm công tác quản lý nhà nước về ngành hàng không và Tổng Công ty Hàng không Việt nam có chức năng kinh doanh vận tải và các dịch vụ khác về hàng không. Tổng Công ty Hàng không Việt nam bao gồm 11 công ty thành viên đựơc hạch toán độc lập trong đó Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 (tại sân bay Tân Sơn Nhất) và Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A76 (tại sân bay Nội Bài) không chỉ có chức năng đảm bảo an toàn chuyến bay cho ngành hàng không Việt nam mà còn làm các dịch vụ bảo dưỡng cho các chuyến bay quốc tế bay đến hai sân bay lớn nhất là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Chính sự chuyển đổi cơ chế đó đã tạo đà phát triển cho ngành hàng không nói chung và Xí nghiệp A75 nói riêng. Từ năm 1992, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, Hàng không Việt nam bắt đầu chuyển hướng sử dụng các máy bay tư bản trong vận tải hành khách và hàng hóa. Cụ thể là đã mua 4 chiếc và thuê khô 2 chiếc máy bay chủng loại ATR-72 của Pháp. Sau đó, vào những năm 1995-1996 thuê khô 10 chiếc AirBus A320 và 3 chiếc Boeing B767. 4. Giai đoạn từ 1999 đến nay: Kể từ năm 1999, Xí nghiệp Sửa chữa Máy bay A75 thực hiện một bước đột phá bằng việc chuyển giao công nghệ bảo dưỡng loại máy bay Boeing B767 tại Brunei. Xí nghiệp đã đưa cán cán bộ quản lý, các kỹ sư và thơ máy đến Brunei trong thời gian dài để học tập và chuyển giao về quy trình bảo dưỡng máy bay của họ. Sau thời gian chuyển giao, Xí nghiệp cũng đã có một số thợ máy có chứng chỉ bảo BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 5 dưỡng máy bay (CRS), xây dựng được hệ thống MOE, MPM và Section Procedures, từ đó Xí nghiệp được phê chuẩn chứng chỉ bảo dưỡng JAR-145 (JAR – Joint Aviation Requirements). Hiện nay, Xí nghiệp đã được giao quản lý và bảo dưỡng loại máy bay hiện đại nhất của Tổng công ty hiện có là Boeing 777-200ER và Airbus A330-200 sử dụng hai loại động cơ khác nhau. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 6 CHÖÔNG 2 : TOÅÅ CHÖÙÙC KINH DOANH VAØØ SAÛÛN XUAÁÁT 1. Ban laõõnh ñaïïo công ty kỹ thuật VAECO Hội đồng thành viên 01. Ông Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch Hội đồng 02. Ông Võ Tá Sửu Thành viên 03. Ông Nguyễn Ngọc Trọng Thành viên 04. Ông Huỳnh Nhật Quang Thành viên 05. Ông Trần Văn Động Thành viên kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Ban Kiểm soát 01. Ông Lại Đức Vĩnh Kiểm soát viên 02. Bà Hà Thị Thu Hằng Kiểm soát viên 03. Ông Tô Việt Thắng Kiểm soát viên Ban Điều hành Công ty 01. Ông Trần Văn Động Tổng Giám Đốc 02. Ông Nguyễn Văn Hồng Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kế hoạch Hành chính Nhân lực 03. Ông Trương Văn Hà Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Nội trường & Quan hệ khách hàng 04. Ông Hoàng Đăng Toàn Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Ngoại trường 05. Ông Cù Văn Sản Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Bảo dưỡng Thiết bị Động cơ và An toàn An Ninh 06. Ông Hồ Văn Minh Giám đốc Chi nhánh VAECO tại TP Hồ Chí Minh 07. Ông Nguyễn Quang Túc Trưởng ban Tổ chức và Phát triển Nhân lực 08. Ông Đỗ Trọng Giang Quyền Kế toán trưởng 09. Ông Phạm Đăng Thanh Trưởng ban Đảm bảo chất lượng 10. Ông Bạch Quốc Thắng Chánh văn phòng 11. Ông Phan Bùi Huỳ Trưởng ban Kỹ thuật & Công nghệ Thông tin 12. Ông Phạm Văn Hà Trưởng ban Kế hoạch 13. Ông Phạm Hoàng Huyên Trưởng ban Cung ứng Vật tư 14. Ông Lê Tấn Việt Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Nội trường Hà nội 15. Ông Nguyễn Minh Tâm Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Nội trường Tp Hồ Chí Minh 16. Ông Trần Đình Phúc Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường Hà nội BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 7 17. Ông Mai Tuấn Anh Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường Tp Hồ Chí Minh 18. Ông Phạm Minh Hiệp Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường và chi nhánh Đà Nẵng 19. Ông Nguyễn Văn Mẫn Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Trang Thiết bị Hà nội 20. Ông Nguyễn Anh Vũ Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng Trang Thiết bị & Động cơ Tp Hồ Chí Minh 21. Ông Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Trung tâm Đào tạo 2. Hoaïït ñoääng kinh doanh vaøø Toåå chöùùc saûûn xuaáát : a. hoaïït ñoääng kinh doanh : chuyeââ n baûû o döôõõ ng maùù y bay cho toåå ng coââ ng ty Haøø ng Khoââ ng Vieää t Nam vaøø caùù c haõõ ng maùù y bay treââ n theáá giôùù i… DANH MỤC MÁY BAY BẢO DƯỠNG TẠI CHI NHÁNH VAECO HCM Sau đây là danh mục hiện thời các máy bay của Tổng Công ty Hàng không Việt nam mà VAECO chi nhánh HCM chịu trách nhiệm bảo dưỡng chính. Các thông tin bao gồm số đăng ký ( A/C Reg), loại máy bay (A/C Type), mã AMASIS (AMS), số Serial No (MSN), số Line No (MLN), ngày trả tàu (Delivery). AC Reg Type AMS MSN MLN MFD Date Delivery Remark VN-A141 B777 141 28688 436 15/04/2003 UNK . VN-A142 B777 142 32701 443 15/06/2003 UNK . VN-A143 B777 143 33502 450 20/08/2003 N/A . VN-A144 B777 144 33503 453 10/09/2003 N/A . VN-A145 B777 145 33504 491 20/08/2004 N/A . VN-A146 B777 146 33505 486 20/07/2004 N/A . VN-A147 B777 147 . VN-A149 B777 149 . VN-B202 ATR72 215 215 215 04/01/1991 N/A . VN-B204 ATR72 314 341 341 23/11/1992 N/A . VN-B206 ATR72 419 419 419 05/07/1994 N/A VN-B208 ATR72 416 416 416 29/08/1994 N/A . VN-B210 ATR72 210 678 678 12/09/2001 N/A VN-B212 ATR72 212 685 685 14/02/2002 N/A BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 8 VN-B214 ATR72 214 688 688 24/05/2002 N/A VN-B216 ATR72 VN-B218 ATR72 ATR72-500 VN- B248 ATR72 522 522 522 VN-B246 ATR72 523 523 523 31/08/2000 29/03/2010 b. Toåå chöùùc saûûn xuaáát : Do tình hìng saûû n xuaáá t thöïï c teáá , haàà u heáá t caùù c nhaââ n vieââ n trong công ty ñeàà u phaûû i ñi laøø m ca kíp, thöïï c hieää n vaøø phuïï giuùù p cho quaùù trình baûû o döôõõ ng maùù y bay cuûû a công ty ñöôïï c thuaää n lôïï i, nhanh coùù ng, chính xaùù c ñeåå ñöa maùù y bay vaøø o khai thaùù c 1 caùù ch an toaøø n vaøø hieää u quaûû . Do ñoùù caùù ch boáá trí ca laøø m vieää c sao cho phuøø hôïï p vôùù i quaùù trình thöc teáá . Quaùù trình laøø m vieää c ca kíp ñöôïï c ban giaùù m ñoáá c vaøø caùù c caáá p laõõ nh ñaïï o nghieââ n cöùù u 1 caùù ch coùù khoa hoïï c neââ n ñaõõ taïï o söïï thoaûû i maùù i laøø m vieää c cuûû a caùù c nhaââ n vieââ n trong công ty. Ñôn cöûû moää t soáá ca kíp cuûû a moää t soáá boää phaää n nhö sau Trung tâm baûû o döôõõ ng Ngoại trường HCM: coùù 4 ñoää i chia lamøø 3 ca 1 ngaøø y. Ca 1 baéé t ñaàà u luùù c 5h00 keáá t thuùù c luùù c 12h. ca 2 baéé t ñaàà u luùù c 12h00 keáá t thuùù c lúc 20h00. Ca 3 bắt đầu từ 20h00 tới 4h00 sáng hôm sau. Ca 4 nghỉ và luân phiên nhau làm giữa các ca đảm bảo trực 24/24. Phoøø ng cung öùù ng vaää t tö : laøø m giôøø haøø nh chính vaøø coùù cöûû ngöôøø i tröïï c ban ñeââ m luaââ n phieââ n nhau Phaââ n xöôûû ng cô giôùù i noää i tröôøø ng : laøø m vieää c haøø nh chính vaøø coùù cöûû nhaââ n vieââ n tröïï c moãã i ngaøø y vaøø o ban ñeââ m. Ñoää i xe maùù y : chia laøø m 3 ca 4 kíp, tröïï c 24/24… 3. Caùùc quy trình saûûn xuaáát vaøø baûûo döôõõng : NOÄI DUNG CAÙC QUI TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG PHAÀÀN 2 CAÙÙC QUI TRÌNH BAÛÛO DÖÔÕÕNG – TOÅÅNG QUAÙÙT P201 Qui trình ñaùù nh giaùù Nhaøø Cung Öùù ng vaøø kieåå m soaùù t Nhaøø thaàà u phuïï P202 Chaáá p nhaää n/ Kieåå m tra thieáá t bò taàà u bay vaøø vaää t lieää u töøø caùù c Nhaøø Thaàà u beââ n ngoaøø i P203 Baûû o quaûû n, treo theûû vaøø xuaáá t caùù c thieáá t bò taøø u bay vaøø vaää t lieää u cho baûû o döôõõ ng taøø u bay P204 Chaáá p thuaää n duïï ng cuïï vaøø thieáá t bò P205 Hieäu chuaån duïng cuï vaø thieát bò P206 Söûû duïï ng duïï ng cuïï vaøø thieáá t bò P207 Tieââ u chuaåå n veää sinh ñoáá i vôùù i cô sôûû baûû o döôõõ ng P208 Höôùù ng daãã n baûû o döôõõ ng vaøø quan heää vôùù i chæ daãã n cuûû a nhaøø saûû n xuaáá t taøø u bay/ boää phaää n taøø u bay, bao goàà m caûû vieää c caää p nhaää t vaøø caáá p cho nhaââ n vieââ n P209 Qui trình söûû a chöõõ a BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 9 P210 Tuaââ n thuûû chöông trình baûû o döôõõ ng maùù y bay P211 Qui trình thöïï c hieää n thoââ ng baùù o kyõõ thuaää t baéé t buoää c P212 Qui trình caûû i tieáá n tuøø y choïï n (khoââ ng baéé t buoää c) P213 Söûû duïï ng vaøø hoaøø n thieää n caùù c taøø i lieää u baûû o döôõõ ng P214 Kieåå m soaùù t hoàà sô kyõõ thuaää t P215 Söûû a chöõõ a hoûû ng hoùù c phaùù t sinh trong baûû o döôõõ ng noää i tröôøø ng P216 Qui trình cho pheùù p ñöa maùù y bay/ thieáá t bò maùù y bay vaøø o khai thaùù c P217 Quaûû n lyùù hoàà sô kyõõ thuaää t cho caùù c nhaøø khai thaùù c theo QCHK-KT1 P218 Baùù o caùù o söïï coáá cho Cuïï c HKVN/ Nhaøø Khai Thaùù c/ Nhaøø Cheáá Taïï o P219 Hoaøø n traûû caùù c thieáá t bò maùù y bay hoûû ng veàà kho P220 Qui trình göûû i caùù c thieáá t bò hoûû ng ñeáá n caùù c Nhaøø thaàà u beââ n ngoaøø i P221 Kieåå m soaùù t caùù c heää thoáá ng thoáá ng keââ baûû o döôõõ ng baèè ng maùù y tính P222 Kieåå m soaùù t laää p keáá hoaïï ch giôøø coââ ng lao ñoää ng cho coââ ng taùù c baûû o döôõõ ng ñònh kyøø (chöa ban haøø nh) P223 Kieåå m soaùù t caùù c noää i dung xung yeáá u (chöa ban haøø nh) P224 Caùù c qui trình baûû o döôõõ ng ñaëë c bieää t • Noåå maùù y (P224.2) • Kieåå m tra heää thoáá ng taêê ng aùù p buoàà ng kín (P224.3) • Phuïï c vuïï ñöa ñoùù n maùù y bay (P224.4) • Kieåå m soaùù t caùù c thieáá t bò vaøø vaää t lieää u thaûû i (P224.5) • Huûû y boûû thieáá t bò maùù y bay vaøø caùù c vaää t lieää u khaùù c (P224.6) • Kieåå m tra keùù p (P224.7) • “Vaëë t” thieáá t bò (P224.8) • Kieåå m tra tröôùù c khi bay ETOPS/ RVSM (P224.9) • Caää p nhaää t cô sôûû döõõ lieää u cuûû a FMS (P224.10) • Bay thöûû (P224.11) • Kieåå m tra caùù c chi tieáá t coøø n soùù t laïï i treââ n maùù y bay (P224.12) • Troïï ng taûû i vaøø caââ n baèè ng (P224.13) • Kieåå m soaùù t caùù c thieáá t bò coøø n toáá t thaùù o xuoáá ng töøø maùù y bay (P224.14) • Thueââ /baùù n caùù c thieáá t bò maùù y bay, duïï ng cuïï hoaëë c thieáá t bò (P224.15) • Theo doõõ i hoûû ng hoùù c (P224.16) • Caùù c yeââ u caàà u taïï o leää ch giôøø (P224.17) BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 10 • Ghi cheùù p caùù c duïï ng cuïï vaøø thieáá t bò kieåå m tra söûû duïï ng cho coââ ng vieää c baûû o döôõõ ng hoaëë c hieää u chænh (P224.18) • Baûû o döôõõ ng maùù y bay cho caùù c Haõõ ng haøø ng khoââ ng khaùù c (P224.19) • Cheáá taïï o taïï i choãã (P224.20) P225 Qui trình phaùù t hieää n vaøø khaéé c phuïï c caùù c loãã i sai baûû o döôõõ ng (chöa ban haøø nh) P226 Qui trình ñoåå i ca (chöa ban haøø nh) P227 Qui trình thoââ ng baùù o caùù c noää i dung toáá i nghóa, khoùù hieåå u trong caùù c döõõ lieää u baûû o döôõõ ng cho chuûû sôûû höõõ u chöùù ng chæ loaïï i (chöa ban haøø nh) P228 Qui trình laää p keáá hoaïï ch saûû n xuaáá t (chöa ban haøø nh) PHAÀÀN L2 CAÙÙC QUI TRÌNH BAÛÛO DÖÔÕÕNG NGOAÏÏI TRÖÔØØNG BOÅÅ SUNG PL201 Kieåm soaùt thieát bò maùy bay, duïng cuï vaø trang thieát bò phuïc vuï baûo döôõng ngoaïi tröôøng. PL202 Caùc qui trình baûo döôõng ngoaïi tröôøng lieân quan tôùi caùc coâng vieäc phuïc vuï/ naïp nhieân lieäu/ phaù baêng v.v… PL203 Kieåm soaùt hoûng hoùc vaø caùc hoûng hoùc coù tính laëp laïi ôû ngoaïi tröôøng. PL204 Qui trình hoaøn thieän nhaät kyù kyõ thuaät ôû ngoaïi tröôøng. PL205 Qui trình ngoaïi tröôøng ñoái vôùi caùc thieát bò thueâ. PL206 Qui trình ngoaïï i tröôøø ng ñoáá i vôùù i vieää c hoaøø n traûû caùù c thieáá t bò hoûû ng thaùù o xuoáá ng töøø maùù y bay. PHAÀÀN 3 CAÙÙC QUI TRÌNH CUÛÛA HEÄÄ THOÁÁNG CHAÁÁT LÖÔÏÏNG P301 Ñaùù nh giaùù chaáá t löôïï ng qui trình cuûû a toåå chöùù c baûû o döôõõ ng P302 Ñaùù nh giaùù chaáá t löôïï ng maùù y bay P303 Qui trình ñaùù nh giaùù chaáá t löôïï ng caùù c hoaïï t ñoää ng khaéé c phuïï c P304 Tieââ u chuaåå n chuyeââ n moââ n vaøø huaáá n luyeää n ñoää i nguõõ nhaââ n vieââ n kyõõ thuaää t ñöôïï c caáá p xaùù c nhaää n baûû o döôõõ ng P305 Hoà sô nhaân vieân kyõ thuaät ñöôïc caáp Xaùc Nhaän Baûo Döôõng P306 Ñaùù nh giaùù vieââ n chaáá t löôïï ng P307 Kieåå m tra vieââ n chaáá t löôïï ng P308 Phaââ n caáá p nhaââ n vieââ n kyõõ thuaää t P309 Kieåå m soaùù t quaùù trình mieãã n giaûû m noää i dung baûû o döôõõ ng maùù y bay vaøø thieáá t bò maùù y bay P310 Kieåå m soaùù t nhaââ n nhöôïï ng ñoáá i vôùù i söïï sai leää ch töøø caùù c qui trình cuûû a toåå chöùù c BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 11 P311 Qui trình xaùù c ñònh trình ñoää chuyeââ n moââ n ñoáá i vôùù i caùù c hoaïï t ñoää ng chuyeââ n duïï ng nhö kieåå m tra khoââ ng phaùù huûû y, haøø n v.v… P312 Söïï kieåå m soaùù t caùù c Ñoää i hoãã trôïï cuûû a Nhaøø cheáá taïï o vaøø caùù c ñoää i coââ ng taùù c baûû o döôõõ ng khaùù c P313 Qui trình huaáá n luyeää n yeáá u toáá con ngöôøø i (chöa ban haøø nh) Trong phaàà n phuïï luïï c seõõ trình baøø y moää t soáá quy trình tieââ u bieåå u 4. boáá trí maëët baèèng nhaøø xöôûûng Hình : Toaøøn caûûnh chi nhánh VAECO HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 12 CHÖÔNG 3 : THÖÏÏC TAÄÄP TÌM HIEÅÅU QUY TRÌNH BẢO DƯỞNG MÁY PHÁT MÁY BAY ATR72-200 (P/N 8260-123) Khối máy phát P/N 8260-123 Máy phát/bộ khởi động có số quy cách (Part number P/N 8260-123). Máy phát/bộ khởi động gồm có các phần chính sau : - Khung máy - Bích đỡ ổ bi - Cụm ổ bi cổ góp - Cốt máy - Truyền cảm tốc độ Hoạt động : Máy phát/khởi động chứa 1 mạch từ 4 cực với 4 cuộn dây shunt được mắc nối tiếp giữa đầu (A) và đầu âm (E), 4 cuộn dây chuyển mạch và bù trừ mắc nối tiếp giữa đầu (E) và các chổi than âm cực. Đầu (D) được nối vào các chổi than âm. Đặc tính kỹ thuật : BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 13 1. Tổng quát : -Độ cao hoạt động tối đa : 10600 m (35000 feet) -Hệ thống làm mát : tự làm mát và làm mát bằng khí nén Hình quạt làm mát máy phát -Chiều quay : ngược hiều kim đồng hồ -Kích thước : 296.5 mm L (11.673 inches), 158 mm D (6.220 inches) -Trọng lượng máy : 18.350 kg (40.45 lbs) 2. Chi tiết : Chế độ máy phát : -Điện áp : 30 VDC -Dòng định mức : 400 A -Công suất : 12 KW -Vận tốc quay : 7200 – 12000 vòng/phút (RPM) Chế độ khởi động : -Moment quay (torque) : 3.6 m.kg (26.03 ft.lb) -Vận tốc : 1750 vòng/phút (RPM) -Dòng điện : 800 A -Điện áp : 16 VDC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 14 BẢO QUẢN VA LƯU KHO Lưu kho trong thời gian ngắn : thiết bị được bảo quản trong package và được giữ ở nơi khô ráo. Lưu kho trong thời gian dài : thiết bị được bọc trong bọc chống thấm nước và đóng gói lại khi hết thời hạn lưu kho (shelf life) Đóng gói : Bọc thương mại ban đầu : thiết bị được đóng gói trong bọc nhựa và đặt trong thùng gỗ có lót đệm chống shock. Đóng gói thiết bị khi bảo quản thời gian dài : thiết bị được bảo quản trong các thùng chống nước. Xuất kho : Trước khi đưa vào khai thác, cần thực hiện kiểm tra độ cách điện. Độ cách điện phải trên 20 KΩ. Nếu không đạt thì sấy máy ở nhiệt độ 1200C trong 2 giờ. Nếu độ cách điệm vẫn nhỏ hơn 20KΩ thì phải gửi máy đi sửa chữa. KIỂM TRA : BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 15 1.Khái quát : Trong giao đoạn kiểm tra, cần phân biệt để chọn ra những chi tiết sử dụng lại từ những phần phải thay thế Kiểm tra : -Mức độ sạch của máy và lớp varnish bảo vệ -Các vết nứt, trầy xước, rỉ sét -Dấu hiệu của sự mài mòn -Tình trạng các ren, bánh răng So sánh kích thước của các chi tiết với các quy định trong bảng « Hiệu chỉnh và dung sai ». Loại bỏ các chi tiết có dung sai quá mức cho phép. Những chi itiết đặc biệt phải được kiểm tra theo các chỉ dẫn riêng ngoài các phần kiểm tra đã nêu ở trên. 2.Phần kiểm tra đặc biệt : Kiểm tra khung máy : -Thực hiện kiểm tra độ cách điện BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 16 -Đo điện trở của cuộn cảm sun giữa các chân (A và E). Giá trị phải đạt là 2.03 Ω ± 0.1 Ω ở nhiệt độ 200C, nếu không đạt thì loại bỏ khung máy -Kiểm tra thông mạch của cuộn dây bù và chuyển mạch giữa các chân (D và E), nếu không đạt thì loại bỏ khung máy. Kiểm tra phần cốt máy (Armature) -Các đoạn của cổ góp (commutator) phải đạt độ bóng đều với các vết xước nhỏ, và phải thấy rõ độ lồi lõm. Nếu không đạt thì tiến hành làm diamond bề mặt Chú ý : -Không sờ vào cổ góp điện -Các vết trầy tròn nhỏ đồng nhất tạo ra bởi việc sử dụng chổi than carbon hoạt động ở độ cao lớn là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. -Nếu các đoạn trên bị đen, kiểm tra lại armature xem có ngắn mạch hợăc cuộn dây bị hở mạch. -Đo điện trở cách điện giữa commutator và trục quay Kiểm tra chổi than : BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 17 Chú ý : -Không tháo chổi than ra khỏi các máng để kiểm tra -Nếu 1 chổi than bị tháo ra thì phải thay toàn bộ các chổi than BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 18 -Để nguyên các chổi than trong máng, đo chiều dài của chồi than giữa phần vai (brush yoke) và phần phía trên chổi than -Đặt dụng cụ đo chổi than P/N 0-31023 lên trên lò xo chổi than -Xoay núm A theo hướng mũi tên B cho đến khi tiếp xúc với máng dẫn -Giữ dụng cụ ở vị trí này và đặt thước đo C cho đến khi thước tiếp xúc với chổi than. Nếu lỗ D ngang bằng với mặt phẳng E thì tuổi thọ của chổi than còn khoảng 15 giờ. Chú ý : Các đầu nối điện A,D,B,E phải được torque theo giá trị bảng dưới đây : ĐẦU NỐI LỰC XIẾT A 0.45 m.daN (3.31 ft.lb) D 0.25 m.daN (1.84 ft.lb) B 1.20 m.daN (8.85 ft.lb) E 1.90 m.daN (14.01 ft.lb) Kiểm tra các vòng bi : -Các vòng bi phải xoay tự do, không có vết trầy do ma sát và không hư hỏng. Nếu không đạt yêu cầu thì loại bỏ các vòng bi. Chú ý : các vòng bi đã được bôi trơn để làm việc cho đến khi bị loại bỏ vì vậy không bôi trơn lại các vòng bi này Kiểm tra vòng đệm : -Kiểm tra không bị bẩn và độ dày của vòng đệm phải ≥ 2 mm, nếu không đạt thì loại bỏ. Chú ý : đo độ dày ở mặt ngoài của vòng đệm. Kiểm tra cụm ổ bi cổ góp điện : -Kiểm tra các máng dẫn : bề mặt trong phẳng, trơn, không biến dạng. Loại bọ ổ bi cổ góp nếu không đạt yêu cầu. Điều chỉnh truyền cảm tốc độ : BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 19 Việc hiệu chỉnh phải được thực hiện khi không có tải với tốc độ vòng quay 5000 vòng/phút ở chế độ khởi động (starter operating mode) Điều chỉnh sơ bộ : dùng thước lá điều chỉnh trước khoảng cách giữa truyền cảm tốc độ và đĩa bằng 0.2mm Điều chỉnh : cho máy quay 5000 vòng/phút và dùng oscilloscope để kiểm tra chu kỳ T, T phải bằng 1 ms. Nếu điện áp nhỏ nhất đo được nhỏ hơn 1.4 V thì giảm khoảng cách truyền cảm tốc độ với đĩa. Khoàng cách này phải là lớn hơn bằng 0.15 mm Thiết bị đo vòng quay máy phát BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 20 XỬ LÍ HỎNG HÓC : Hỏng hóc Nguyên nhân Khắc phục Rung và tiếng ồn bất thường -Quạt tỳ vào vòng chụp -Ổ bi sau hỏng -Kiểm tra quạt và vòng chụp, thay chi tiết hỏng -Thay ổ bi CHẾ ĐỘ KHỞI ĐỘNG -Máy không quay -Gãy trục -Sun chổi than hở -Thay trục -Thay chổi than -Khi có tải, máy không quay ở vận tốc bình thường và không tạo ra moment quay 3.6 m,daN (26.55 ft.lb) -Mòn các chổi than -Đo độ dài chổi than và thay các chổi than khi lệch quá giới hạn dung sai cho phép -Ngắn mạch từng phần ở cuộn cảm -Thay khung máy -Tiêu thụ dòng quá mức -Đoản mạch ở các cuộn dây của cổ góp hoặc cốt máy -Lau chùi cổ góp. Nếu vẫn còn thì thay cốt máy CHẾ ĐỘ MÁY PHÁT -Điện áp ra 0V -Gãy trục -Thay trục -Dây sun ngắn mạch hoặc hở -Thay khung -Chuyển mạch sai -Chổi than không trượt đúng vào máng dẫn của nó -Lau chùi các máng dẫn BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 21 HIỆU CHỈNH VÀ DUNG SAI: MÔ TẢ P/N CHI TIẾT MỚI GHI CHÚ Bích đỡ ổ bi Lỗ P059762 47.016 (1.8510) 47.000 (1.8503) Cụm ổ bi cổ góp Lỗ P044180 41.998 (1.6534) 41.995 (1.6533) Cốt máy Ngõng trục trước Ngõng trục sau Cổ góp P604823-3 19.995 (0.7872) 19.990 (0.7870) 19.995 (0.7872) 19.990 (0.7870) 70.010 (2.7562) 69.990 (2.7555) Đường kính mòn nhỏ nhất 67.000 (2.6377) Ổ bi (ổ bi cổ góp) Vòng lăn trong Vòng lăn ngoài 410965 20.000 (0.7874) 19.990 (0.7870) 41.994 (1.6533) 41.992 (1.6532) Ổ bi (bích đỡ) Vòng lăn trong Vòng lăn ngoài 410965 20.000 (0.7874) 19.990 (0.7870) 47.000 (1.8503) 46.989 (1.8499) Chú ý : Dung sai áp dụng cho các chi tiết mới cũng có giới hạn độ mòn như các chi tiết này. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 22 KEÁÁT LUAÄÄN Maùù y bay laøø moää t nghaøø nh có công nghệ chính xaùù c vaøø kyõõ thuaää t cao, kết hợp giữa ngành điện tử, tự động hoá và cả ngành cơ điện tử ñoøø i hoûû i nhieàà u söïï ñaàà u tö vaøø kinh nghieää m laøø m vieää c. Qua thôøø i gian thöïï c taää p ôûû tröôøø ng vaøø ñöa vaøø o aùù p duïï ng trong thöïï c teáá saûû n xuaáá t cuõõ ng nhö söûû a chöõõ a baûû o döôõõ ng, em thaáá y raèè ng giöõõ a lyùù thuyeáá t vaøø thöïï c teáá coøø n moää t khoaûû ng caùù ch khaùù xa nhau, söïï khaùù c bieää t naøø y coùù nhieàà u nguyeââ n nhaââ n maøø trong ñoùù coùù theåå do quy trình baûû o döôõõ ng vaøø söûû a chöõõ a moãã i nôi moää t khaùù c, do trình ñoää tay ngheàà cuûû a ngöôøø i laøø m coââ ng taùù c baûû o döôõõ ng, do trang thieáá t bò vaää t tö chöa phuøø hôïï p theo yeââ u caàà u….nhöng ñaõõ giuùù p cho em hieåå u roõõ hôn veàà nhöõõ ng vaáá n ñeàà trong thöïï c teáá ñeåå ñònh höôùù ng ñeàà taøø i cho luaää n vaêê n toáá t nghieää p saéé p tôùù i. TAØØI LIEÄÄU THAM KHAÛÛO MOE ( MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSOTION) cuûû a công ty Kỹ thuật máy bay VAECO MPM ( MAINTENANCE PROCEDURE MANUAL) cuûû a công ty Kỹ thuật máy bay VAECO TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT-KHỞI ĐỘNG P/N 8260-123 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 23 PHUÏÏ LUÏÏC MOÄÄT SOÁÁ QUY TRÌNH, THUÛÛ TUÏÏC TIEÂÂU BIEÅÅU P208 HÖÔÙÙNG DAÃÃN BAÛÛO DÖÔÕÕNG VAØØ QUAN HEÄÄ VÔÙÙI CHÆ DAÃÃN CUÛÛA NHAØØ SAÛÛN XUAÁÁT TAØØU BAY/ BOÄÄ PHAÄÄN TAØØU BAY, BAO GOÀÀM CAÛÛ VIEÄÄC CAÄÄP NHAÄÄT VAØØ CAÁÁP CHO NHAÂÂN VIEÂÂN A. MUÏC ÑÍCH Ñeå ñaûm baûo coâng vieäc baûo döôõng luoân luoân tuaân thuû theo caùc höôùng daãn vaø qui trình môùi nhaát cuûa nhaø cheá taïo. Caùc höôùng daãn vaø qui trình naøy phaûi ñöôïc chuaån bò saün saøng cho taát caû caùc nhaân vieân cuûa Xí Nghieäp tham gia vaøo coâng vieäc baûo döôõng maùy bay vaø thieát bò. B. THAM CHIEÁU QCHK 145.45 C. TRAÙCH NHIEÄM Tröôûng phoøng Kỹ thuật chòu traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc ñieàu haønh thö vieän kyõ thuaät cuûa Xí nghieäp. D. THUÛ TUÏC 1. Caùc ñònh nghóa 1.1 “Baûo döôõng” laø moät trong toå hôïp caùc coâng vieäc ñaïi tu, söûa chöõa, kieåm tra, thay theá, caûi tieán hoaëc söûa chöõa hoûng hoùc cuûa maùy bay vaø/hoaëc thieát bò maùy bay. 1.2 “Höôùng daãn baûo döôõng” laø taát caû caùc thoâng tin caàn thieát ñeå baûo ñaûm raèng maùy bay hoaëc thieát bò maùy bay ñöôïc baûo döôõng ñaït ñieàu kieän trong ñoù tieâu chuaån ñuû ñieàu kieän bay cuûa maùy bay, hoaëc söï hoaït ñoäng toát cuûa thieát bò khai thaùc hoaëc khaån caáp töông öùng ñöôïc ñaûm baûo. 1.3 “Thieát bò maùy bay” laø baát kyø moät toå hôïp/thieát bò/boä phaän cuûa maùy bay bao goàm nguyeân caû ñoäng cô vaø/hoaëc baát kyø thieát bò khai thaùc/khaån caáp. 1.4 “Caûi tieán” laø söï thay ñoåi cuûa maùy bay/thieát bò maùy bay phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ñöôïc pheâ chuaån. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 24 1.5 “Ñaïi tu” laø söï phuïc hoài maùy bay/thieát bò maùy bay baèng caùch kieåm tra vaø thay theá phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ñöôïc pheâ chuaån ñeå taêng nieân haïn söû duïng. 1.6 “Söûa chöõa” laø söï phuïc hoài maùy bay/thieát bò maùy bay veà tình traïng hoaït ñoäng toát phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ñöôïc pheâ chuaån. 2. Toång quaùt 2.1 Taát caû coâng vieäc baûo döôõng phaûi ñöôïc thöïc hieän theo caùc höôùng daãn vaø qui trình trong caùc baûn caäp nhaät môùi nhaát cuûa caùc taøi lieäu cuûa nhaø cheá taïo, caùc Thoâng baùo Kyõ Thuaät hoaëc caùc taøi lieäu ñöôïc pheâ chuaån. 2.2 Caùc Tröôûng boä phaän chòu traùch nhieäm ñaûm baûo coù ñaày ñuû caùc taøi lieäu cuûa nhaø cheá taïo coøn hieäu löïc ñeå ñaûm baûo phaïm vi coâng vieäc ñöôïc cho pheùp theo baûn pheâ chuaån cuûa Xí Nghieäp. 2.3 Phuï Traùch Thö Vieän Kyõ Thuaät thay maët Xí Nghieäp nhaän caùc Taøi Lieäu Baûo Döôõng töø caùc nguoàn ñöôïc pheâ chuaån. Phuï Traùch Thö vieän kyõ thuaät chòu traùch nhieäm kieåm soaùt vaø phaân boå taøi lieäu kyõ thuaät duøng cho coâng taùc baûo döôõng. Tröôûng caùc boä phaän chòu traùch nhieäm ñaûm baûo raèng caùc caäp nhaät ñöôïc ñöa vaøo taøi lieäu ngay sau khi nhaän. 2.4 Caùc coâng vieäc baûo döôõng ñònh kyø thöïc hieän treân maùy bay cuûa nhaø khai thaùc theo hôïp ñoàng phaûi ñöôïc taïo laäp nhö ñaõ qui ñònh trong Chöông Trình Baûo Döôõng Maùy Bay Ñöôïc Pheâ Chuaån hoaëc caùc taøi lieäu ñöôïc pheâ chuaån khaùc, ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh daïng caùc phieáu coâng vieäc hoaëc phieáu coâng taùc. Vieäc chuyeån ñoåi naøy seõ do phoøng KH thöïc hieän. 2.5 Caùc phieáu coâng vieäc vaø phieáu coâng taùc phaûi lieät keâ caùc taøi lieäu cuûa nhaø cheá taïo, caùc Thoâng baùo Kyõ Thuaät hoaëc söï tham chieáu taøi lieäu ñöôïc pheâ chuaån khaùc ñoái vôùi moãi coâng vieäc ñöôïc neâu ra. 2.6 Phoøng KH chòu traùch nhieäm caäp nhaät nhanh choùng caùc phieáu coâng vieäc vaø phieáu coâng taùc baát kyø khi naøo chuùng bò thay ñoåi bôûi caùc taøi lieäu cuûa nhaø cheá taïo, caùc Thoâng baùo Kyõ Thuaät hoaëc caùc taøi lieäu ñöôïc pheâ chuaån khaùc. 3. Söï söûa ñoåi cuûa xí nghieäp ñoái vôùi taøi lieäu kyõ thuaät 3.1 Söï söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp ñoái vôùi taøi lieäu Höôùng Daãn Baûo Döôõng, Höôùng Daãn Ñaïi Tu, taøi lieäu Sô Ñoà Ñaáu Daây vaø Catalo Khí Taøi Thay Theá coù theå caàn thöïc hieän do moät trong caùc nguyeân nhaân sau: a. Caùc thay ñoåi do Thoâng Baùo Kyõ Thuaät, Thö Kyõ Thuaät v.v… theo ñoù söï söûa ñoåi taøi lieäu chöa ñöôïc nhaø cheá taïo thöïc hieän. b. Caùc caûi tieán töï laøm do hoaëc ñöôïc laøm theo yeâu caàu cuûa nhaø khai thaùc theo hôïp ñoàng vaø ñöôïc Cuïc HKVN pheâ chuaån. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 25 c. Caùc thay ñoåi veà phöông phaùp, thuû tuïc, hoaëc vaät lieäu söû duïng trong baûo döôõng hoaëc ñaïi tu do Xí Nghieäp ñeà xuaát. 3.2 Phoøng Kyõ thuaät chòu traùch nhieäm laäp hoaëc huûy caùc söï söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp. Caùc söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp seõ ñöôïc caáp ra treân caùc tôø maøu xanh döông vaø gaén vaøo taøi lieäu lieân quan. 3.3 Taát caû caùc söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp seõ ñöôïc caáp ra vôùi thö chuyeån giao söûa ñoåi cung caáp caùc chi tieát veà söï tham chieáu taøi lieäu, soá söûa ñoåi, lyù do söûa ñoåi, danh muïc caùc trang söûa ñoåi, höôùng daãn caùch thay trang vaø ngaøy söûa ñoåi. Thö chuyeån giao seõ do Tröôûng phoøng ÑBCL kyù ñeå xaùc nhaän raèng söï söûa ñoåi tuaân thuû vôùi caùc yeâu caàu cuûa Cuïc HKVN. 4. Caùc Thoâng Baùo Chaát Löôïng 4.1 Caùc Thoâng Baùo Chaát Löôïng ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn ñaït caùc thoâng tin maø Tröôûng phoøng ÑBCL thaáy laø quan troïng ñoái vôùi taát caû caùc nhaân vieân. Nhöõng thoâng tin naøy thöôøng coù aûnh höôûng ñoái vôùi ñieàu kieän ñuû ñieàu kieän bay hoaëc an toaøn, vì vaäy caùc Thoâng baùo Chaát Löôïng naøy phaûi ñöôïc tuaân thuû. 4.2 Thoâng Baùo Chaát Löôïng seõ ñöôïc Tröôûng phoøng ÑBCL phaùt haønh hoaëc söûa ñoåi. 4.3 Phoøng ÑBCL seõ ñaùnh giaù caùc thoâng tin kyõ thuaät töø caùc nguoàn khaùc nhau vaø khi caàn thieát seõ ñeà xuaát vieäc phaùt haønh Thoâng Baùo Chaát Löôïng. 4.4 Lyù do ñeå phaùt haønh Thoâng Baùo Chaát Löôïng coù theå laø keát quaû cuûa: a. Baùo caùo ñaùnh giaù hoaëc khaûo saùt chaát löôïng. b. Söï quan saùt, baùo caùo cuûa nhaân vieân kyõ thuaät hoaëc toå laùi. c. Moät phöông thöùc hoaëc thuû tuïc cuûa nhaø cheá taïo ñöôïc söûa ñoåi. d. Söï caàn thieát phaûi höôùng daãn veà Thuû Tuïc Baûo Döôõng hoaëc phöông thöùc cuûa Xí Nghieäp. e. Ñeå laøm taäp trung söï chuù yù ñoái vôùi caùc phöông thöùc laøm vieäc coù nguy cô nguy hieåm. f. Thoâng tin nhaän ñöôïc töø Nhaø Saûn Xuaát. g. Thoâng tin nhaän ñöôïc töø Cuïc HKVN. 4.5 Thoâng Baùo Chaát Löôïng khoâng phuû nhaän hoaëc söûa ñoåi caùc thoâng tin kyõ thuaät chính thöùc maø chæ ñöôïc söû duïng ñeå laøm roõ hoaëc laøm taäp trung söï chuù yù vaøo moät muïc cuï theå. 4.6 Phoøng ÑBCL chòu traùch nhieäm veà vieäc xem xeùt thöôøng xuyeân caùc Thoâng Baùo Chaát Löôïng ñeå ñaûm baûo tính hieäu löïc cuûa chuùng. 5. Kieåm soaùt thö vieän kyõ thuaät vaø taøi lieäu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 26 5.1 Phuï traùch thö vieän chòu traùch nhieäm kieåm soaùt taøi lieäu kyõ thuaät döôùi söï giaùm saùt cuûa Tröôûng phoøng KT. 5.2 Nhaân vieân thö vieän phaûi duy trì tính chính xaùc cuûa taøi lieäu kyõ thuaät baèng caùch ñaêng maïng Thoâng tin A-75 nhöõng söûa ñoåi môùi nhaát trong Thö vieän ñieän töû. Ñoái vôùi nhöõng taøi lieäu chöa ñaêng maïng phaûi cung caáp kòp thôøi taøi lieäu baèng hard copy, caùc MF, ñóa CD-ROM, DVD sao cheùp ñeán caùc boä phaän söû duïng trong moät thôøi gian qui ñònh. Cuï theå: a. Ñoái vôùi Taøi lieäu kyõ thuaät phaân boå trong Xí nghieäp khoâng chaäm hôn 72 giôø. b. Ñoái vôùi Taøi lieäu kyõ thuaät phaân boå trong nöôùc khoâng chaäm hôn 7 ngaøy laøm vieäc. c. Ñoái vôùi Taøi lieäu kyõ thuaät phaân boå ngoaøi nöôùc khoâng chaäm hôn 14 ngaøy laøm vieäc. Nhaân vieân Thö vieän cung caáp moät boä hoaøn chænh Taøi lieäu kyõ thuaät caùc loaïi taøu bay cho MCC ñeå döï phoøng tröôøng hôïp maïng Thoâng tin A-75 bò truïc traëc. 5.3 Taøi lieäu kyõ thuaät ñöôïc phaân theo caùc nhoùm sau: a. Taøi lieäu goác töø caùc Nhaø cheá taïo goác ( OEM). b. Taøi lieäu do caùc boä phaän trong Xí Nghieäp phaùt haønh. c. Taøi lieäu töø Cuïc HKVN/ Nhaø chöùc traùch lieân quan. d. Taøi lieäu töø Nhaø khai thaùc/ Ñoái taùc thöù ba. e. Taøi lieäu töø caùc nhaø cheá taïo thieát bò maët ñaát, duïng cuï vaø thieát bò kieåm tra. f. Caùc taøi lieäu khaùc goàm caùc tieâu chuaån, caùc tính naêng do caùc toå chöùc tieâu chuaån phaùt haønh. 5.4 Taát caû caùc taøi lieäu khi ñöôïc tieáp nhaän seõ ñöôïc caáp soá cuûa Danh Muïc Taøi Lieäu Ñeán, bao goàm soá nhaän bieát naêm (hai soá cuoái) vaø moät soá ñöôïc caáp theo thöù töï trong Danh Muïc Taøi Lieäu Ñeán. Caùc thoâng tin veà taøi lieäu sau ñoù ñöôïc nhaäp vaøo heä thoáng theû hoà sô (maãu A-75/ EM 0802), vaø taøi lieäu ñöôïc caáp moät soá ñeå goïi theo nhaø xuaát baûn, söï aùp duïng cuûa taøi lieäu ñoù vaø kieåu cuûa taøi lieäu. 5.5 Moãi taøi lieäu ñöôïc giöõ moät baûn nhö laø baûn chính trong thö vieän vaø theû ñaêng kyù ñöôïc laäp trong hoäp chæ soá theû thích hôïp. 5.6 Tröôûng phoøng KT quyeát ñònh vieäc phaân boå taøi lieäu sau khi xem xeùt caùc Phiếu yeâu caàu cung caáp Taøi lieäu cuûa Tröôûng caùc boä phaän. Thö vieän sẽ caên cöù vaøo caùc Phieáu yeâu caàu naøy. Lập bảng phaân bổ Taøi lieäu theo quyeát ñịnh của Trưởng phoøng. 5.7 Caùc söûa ñoåi nhaän ñöôïc cho caùc taøi lieäu ñaõ coù trong Xí Nghieäp phaûi ñöôïc nhaäp vaøo theû ñaêng kyù taøi lieäu tröôùc khi phaân phoái cho caùc boä phaän söû duïng trong theû ñaêng kyù. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 27 5.8 Moãi baûn taøi lieäu do Thö Vieän Kyõ Thuaät nhaän ñöôïc seõ ñöôïc ñoùng daáu cuûa Thö Vieän Kyõ Thuaät Xí Nghieäp trong ñoù neâu ngaøy nhaän, soá goïi, soá löôïng caùc baûn vaø soá Danh Muïc Taøi Lieäu Ñeán. 5.9 Nhaân vieân Thư viện gửi tất cả Taøi liệu kỹ thuật ñến caùc bộ phận sử dụng theo mẫu A75/EM0801 vaø kyù nhận ở phần ghi daønh cho “Thư viện Kỹ thuật A-75”. Bản maàu xanh của mẫu naøy ñöôïc lưu giữ tại Thư viện. Hai bản maàu trắng vaø maàu hồng của mẫu ñöôïc gửi cuøng Taøi liệu kỹ thuật ñến bộ phận nhận. 5.10 Bộ phận nhận sẽ kyù nhận Taøi lieäu vaøo phần daønh cho người nhận, ghi roõ họ teân người nhận, ngaøy nhận vaø gửi bản maàu trắng cho Thư viện xaùc nhận việc nhận Taøi liệu. Khi nhận ñược bản maàu trắng xaùc ñịnh việc nhận Taøi liệu của bộ phận sử dụng nhaân vieân Thư viện lọai bỏ bản maàu xanh. Trong voøng 5 ngaøy ñaàu của thaùng tiếp theo Thư viện sẽ gửi phiếu nhắc ñến caùc bộ phận sử dụng neáu khoâng nhận ñược phiếu xaùc nhận nhận Taøi lieäu. Thư vieän lưu giữ danh mục phiếu nhắc caùc bộ phận sử dụng mỗi lần gửi. Trong trường hợp bộ phận sử dụng nhận ñược phiếu nhắc nhưng chưa nhận ñược Taøi liệu thì Thư viện cần gửi lại Taøi liệu ñoù cho bộ phận sử dụng. 5.11 Trưởng caùc bộ phận chịu traùch nhiệm quản lyù taøi liệu ñược cung cấp. Thư viện kỹ thuật chịu traùch nhiệm veà tình trạng sửa ñổi mới nhất của taøi lieäu. 5.12 Phoøng ÑBCL seõ thöïc hieän vieäc kieåm tra thöïc teá tình traïng vaø söï söûa ñoåi cuûa caùc taøi lieäu trong khi ñaùnh giaù caùc boä phaän trong Xí nghieäp vaø caùc traïm baûo döôõng ngoaïi tröôøng. 5.13 Caùc baûn chính cuûa MF, CD-ROM, DVD ñöôïc löu giữ tại Thư viện vaø caùc baûn sao ñöôïc gửi cho caùc bộ phận sử dụng theo trình tự như Taøi lieäu hard copy. Tất cả Taøi liệu kỹ thuật quaù hạn phải ñoùng dấu Tham Khảo (REFERENCE ONLY) vaø ghi roõ ngaøy thaùng. 5.14 Caùc söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp cuõng ñöôïc phaùt haønh vaø söûa ñoåi nhö treân. Ñoái vôùi vieäc boå sung cho caùc baêng vi phim vaø ñóa CD, voû cuûa caùc baêng vi phim vaø ñóa CD seõ ñöôïc ñaùnh daáu ñeå chæ ra raèng noù ñaõ bò thay ñoåi do caùc söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp. Caùc chuû sôû höõu seõ ñaùnh daáu vaøo voû naøy khi hoï nhaän ñöôïc vaø thöïc hieän thay caùc söûa ñoåi cuûa Xí Nghieäp. 5.15 Khoâng töï yù mang Taøi lieäu ra khoûi Thö vieän. Khi muoán möôïn Taøi lieäu, phaûi ghi teân ngöôøi möôïn, soá Theû ngaønh vaøo theû möôïn (maãu A-75/EM 0803). Thôøi haïn möôïn Taøi lieäu baûo döôõng maùy bay laø 2 tuaàn, Taøi lieäu tham khaûo toái ña 1 thaùng. Khi quaù thôøi haïn qui ñònh, ngöôøi möôïn phaûi ñaêng kyù gia haïn. Trong tröôøng hôïp quaù thôøi haïn qui ñònh, Thö vieän göûi phieáu nhaéc, ngöôøi möôïn coù traùch nhieäm traû heát Taøi lieäu cho Thö vieän trong voøng 1 tuaàn töø ngaøy göûi phieáu nhaéc. Quaù thôøi haïn treân Thö vieän göûi danh saùch baùo caùo Tröôûng phoøng KT. Khi muoán möôïn Taøi lieäu môùi, ngöôøi möôïn phaûi traû heát Taøi lieäu ñaõ möôïn tröôùc ñoù. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 28 5.16 Caùc nhu caàu veà caùc phieân baûn, mua baùn taøi lieäu töø caùc nguoàn cung caáp (Nhaø cheá taïo, Nhaø chöùc traùch ...) phaûi do Tröôûng phoøng KT quyeát ñònh sau khi tham khaûo vôùi Tröôûng caùc boä phaän lieân quan. 5.17 Saùu thaùng moät laàn, Phuï traùch Thö vieän phaûi kieåm tra tình traïng söûa ñoåi Taøi lieäu cuûa Nhaø cheá taïo maùy bay, ñoäng cô vaø caùnh quaït. Ñoái vôùi Taøi lieäu baûo döôõng caùc thieát bò maùy bay khaùc Thö vieän kieåm tra tình traïng söûa ñoåi theo yeâu caàu cuûa Boä phaän söû duïng khi caàn thieát. 5.18 Phuï traùch Thö vieän kieåm soaùt vieäc caäp nhaät caùc thay ñoåi tình traïng Taøi lieäu theo ñònh kyø baèng vieäc söû duïng caùc hoà sô trong danh muïc Taøi lieäu chung cuûa Thö vieän (Master List). Tröôûng phoøng KT tieán haønh kieåm tra ñònh kyø danh muïc chung. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC SVTT : TRẦN ANH TRUNG 29 MUÏÏC LUÏÏC Lôøøi môûû ñaààu Trang 1 Chöông 1 : Giôùù i thieää u chung veàà Công ty Kỹ thuật maùù y bay VAECO Trang 2 1. Thoââ ng tin chung Trang 2 2. Thoââ ng tin cô baûû n veàà Công ty Kỹ thuật maùù y bay VAECO Trang 3 3. Quaùù trình hình thaøø nh vaøø phaùù t trieåå n Trang 3 Chöông 2 : Toåå chöùù c, kinh doanh vaøø sản xuaáá t Trang 6 1. Ban laõõ nh ñaïï o công ty maùù y bay VAECO Trang 6 2. Hoaïï t ñoââ ng kinh doanh vaøø toåå chöùù c saûû n xuaáá t Trang 7 3. Caùù c quy trình saûû n xuaáá t vaøø baûû o döôõõ ng Trang 8 4. Boáá trí maëë t baèè ng nhà xưởng Trang 11 Chöông 3 : Quá trình thực tập bảo dưỡng máy phát ATR-72 Trang 12 Keáát luaään Trang 22 Taøøi lieääu tham khaûûo Trang 22 Phuïï Luïïc Trang 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty TNHH một thành viên kỹ thuật máy bay VAECO.pdf
Luận văn liên quan