Báo cáo Thực tập tại ngân hàng công thương Thanh Xuân

Lời mở đầu Để trang bị cho mình những hành trang cần thiết trước khi ra trường và bước vào cuộc sống thì bất kỳ sinh viên nào cũng cần phải trải qua quá trình đi thực tập. Thông qua quá trình thực tập giúp sinh viên nắm vững hơn những lý thuyết đã được học và hiểu sâu hơn về thực tế hoạt động của đơn vị. Nhận thức được điều trên, được sự đồng ý của nhà trường trong thời gian qua em đã được chi nhánh ngân hàng công thương Thanh Xuân tiếp nhận về thực tập từ ngày 6/01/2003 đến ngày 28/02/2003. Quá trình thực tập chính sẽ giúp chúng em khẳng định lại những gì đã được học tập nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết, giúp em thấy những điểm giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tế để từ đó vận dụng những lý luận cần thiết vào thực tế. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn của các bác, các cô trong văn phòng cơ quan cùng với sự cố gắng của bản thân em đã hoàn thành bản báo cáo tổng hợp này.Tuy nhiên do trình độ kiến thức và kinh nhiệm nghiên cứu còn hạn chế nên bản báo cáo này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự nhận xét góp ý của thầy giáo và của cán bộ lãnh đạo công ty. Với sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS: Nguyễn Hữu Hải đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình thực tập và viết bản báo cáo này. Nhân đây em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới quý cơ quan cùng các bác, các cô trong văn phòng NHCT Thanh Xuân đã giúp em tìm hiểu thực tiễn và thu thập tài liệu để hoàn thiện bản báo cáo này. nội dung bản báo cáo tổng hợp bao gồm: Lời mở đầu Phần I: Tổng quan về ngân hàng công thương Thanh Xuân. Phần II: Tổ chức và hoạt động của văn phòng ngân hàng công thương Thanh Xuân. Kết luận

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại ngân hàng công thương Thanh Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §Ó trang bÞ cho m×nh nh÷ng hµnh trang cÇn thiÕt tr­íc khi ra tr­êng vµ b­íc vµo cuéc sèng th× bÊt kú sinh viªn nµo còng cÇn ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh ®i thùc tËp. Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp gióp sinh viªn n¾m v÷ng h¬n nh÷ng lý thuyÕt ®· ®­îc häc vµ hiÓu s©u h¬n vÒ thùc tÕ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. NhËn thøc ®­îc ®iÒu trªn, ®­îc sù ®ång ý cña nhµ tr­êng trong thêi gian qua em ®· ®­îc chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n tiÕp nhËn vÒ thùc tËp tõ ngµy 6/01/2003 ®Õn ngµy 28/02/2003. Qu¸ tr×nh thùc tËp chÝnh sÏ gióp chóng em kh¼ng ®Þnh l¹i nh÷ng g× ®· ®­îc häc tËp nghiªn cøu trªn c¬ së lý thuyÕt, gióp em thÊy nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ ®Ó tõ ®ã vËn dông nh÷ng lý luËn cÇn thiÕt vµo thùc tÕ. Nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn cña c¸c b¸c, c¸c c« trong v¨n phßng c¬ quan cïng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy.Tuy nhiªn do tr×nh ®é kiÕn thøc vµ kinh nhiÖm nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o nµy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù nhËn xÐt gãp ý cña thÇy gi¸o vµ cña c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty. Víi sù kÝnh träng vµ lßng biÕt ¬n s©u s¾c em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn TS: NguyÔn H÷u H¶i ®· tËn t×nh h­íng dÉn chØ b¶o em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy. Nh©n ®©y em còng xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n tíi quý c¬ quan cïng c¸c b¸c, c¸c c« trong v¨n phßng NHCT Thanh Xu©n ®· gióp em t×m hiÓu thùc tiÔn vµ thu thËp tµi liÖu ®Ó hoµn thiÖn b¶n b¸o c¸o nµy. néi dung b¶n b¸o c¸o tæng hîp bao gåm: Lêi më ®Çu PhÇn I: Tæng quan vÒ ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n. PhÇn II: Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n. KÕt luËn PhÇn I : Tæng quan vÒ ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng(NHCT) Thanh Xu©n LÞch sö h×nh thµnh Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®­îc thµnh lËp ngµy 01/4/1997 trªn c¬ së n©ng cÊp Phßng giao dÞch Th­îng §×nh trùc thuéc Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a.Ngµy 20/2/1999 Chñ tÞch H§QT Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam ra quyÕt ®Þnh sè 13/H§QT-NHCT1 thµnh lËp chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n trùc thuéc NHCT ViÖt Nam tõ ngµy 01/3/1999. Trô së cña NHCT Thanh Xu©n ®ãng t¹i sè 275 §­êng NguyÔn Tr·i,QuËn Thanh Xu©n-Thµnh phè Hµ néi. NghÞ ®Þnh 53/H§BT ban hµnh ngµy 26/3/1988 ®· t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ®æi míi trong ho¹t ®éng cu¶ ngµnh ng©n hµng. §ã chÝnh lµ nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, chuyÓn tõ hÖ thèng nhµ n­íc mét cÊp sang hÖ thèng nhµ n­íc hai cÊp.Vµ hÖ thèng ng©n hµng c«ng th­¬ng chÝnh thøc ra ®êi cïng víi hÖ thèng ng©n hµng ngo¹i th­¬ng, ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn n»m trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Sau quyÕt ®Þnh sè 13/H§QT-NHCT1 vÒ viÖc thµnh lËp NHCT Thanh Xu©n trë thµnh chi nh¸nh cña NHCT Hµ néi ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam. 1.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: §Æt ë vïng ®Êt phÝa t©y nam cña thñ ®« lµ mét vïng cã d©n c­ ®«ng ®óc chñ yÕu lµ c¸c trung t©m c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c¸c hé t­ nh©n, nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Thanh Xu©n cã lîi thÕ h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Cïng víi thêi gian, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¬ cÊu kinh tÕ x· héi ®ang cã sù chuyÓn dÞch tÝch cùc. QuËn Thanh Xu©n còng kh«ng n»m ngoµi guång quay ®ã: hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, thu hót ®­îc nhiÒu c¸c c«ng ty liªn doanh ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc nh­: x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ xuÊt míi, x©y dùng nhµ ë chung c­, c¸c siªu thÞ…. §êi sèng d©n c­ ngµy mét n©ng cao. Do ®ã nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ còng nh­ d©n c­ lµ rÊt lín. Qua h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, NHCT Thanh Xu©n ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi, ph¸t huy néi lùc chñ ®éng më réng m¹ng l­íi giao dÞch, ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh doanh tiÒn tÖ. MÆt kh¸c, ng©n hµng cßn th­êng xuyªn t¨ng c­êng viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån vèn ®Ó thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­, phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo h­íng C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc cña NHCT Thanh Xu©n. 2.1 Chøc n¨ng: Chøc n¨ng chÝnh cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®­îc ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-H§QT cña ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c c«ng viÖc chÝnh mµ NHCT Thanh Xu©n ph¶i phô tr¸ch lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô, kinh doanh dÞch vô vèn - tiÒn tÖ cho c¸c tæ chøc - c¸ nh©n trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng trªn, NHCT Thanh Xu©n ph¶i tham gia nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ sau ®©y: 2.2 NhiÖm vô: Më tµi kho¶n tiÒn göi, nhËn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n b»ng ®ång VN vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Cho vay ng¾n h¹n, trung- dµi h¹n b»ng ®ång VN vµ ngo¹i tÖ ®èi víi kh¸ch hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­. Thùc hiÖn nghiÖp vô uû th¸c cho vay, hïn vèn, gãp vèn, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. Thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i, mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ vµ chi tr¶ kiÒu hèi cho mäi ®èi t­îng. Thanh to¸n ngoµi hÖ thèng vµ thanh to¸n ®iÖn tö chuyÓn tiÒn qua m¹ng vi tÝnh trong hÖ thèng víi thêi gian nhanh nhÊt. DÞch vô t­ vÊn vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh. Thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay cÇm cè thÕ chÊp ®éng s¶n, bÊt ®éng s¶n vµ cho vay tiªu dïng víi c¸c ®èi t­îng d©n c­. C¸c nhiÖm vô cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®­îc giao cho 7 bé phËn cña ®¬n vÞ thùc hiÖn. C¸c bé phËn ®ã thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh mäi c«ng viÖc theo chøc n¨ng ®· ®Ò ra. 2.3 C¬ cÊu tæ chøc : Ng©n hµng c«ng th­¬ng Thanh Xu©n ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, trong ®ã cã nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng chuyªn s©u nh­ phßng qu¶n lý tiÒn göi d©n c­, phßng kho quü… C¬ cÊu tæ chøc cña NHCT Thanh Xu©n ®­îc ph¶n ¸nh trong s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc NHCT Thanh Xu©n: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng KT-TC Phßng kho quü Phßng HC-QT Phßng qlý TG dc­ Phßng kinh doanh Phßng kiÓm tra nb Phßng Kd-§n Phßng TC-HC Qtk 79 Qtk 78 Qtk 68 Qtk 67 Qtk 66 Qtk 47 Qtk 45 Qtk 44 Qtk 40 Qtk 31 2.4 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 275 ®­êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, thµnh phè Hµ néi víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh­ sau: Gåm: Mét gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc B¶y phßng chøc n¨ng - Phßng tæ chøc -hµnh chÝnh - Phßng kÕ to¸n -tµi chÝnh - Phßng tiÒn tÖ kho qòy - Phßng kinh doanh - Phßng kinh doanh-®èi ngo¹i - Phßng qu¶n lý tiÒn göi d©n c­ - Phßng kiÓm tra néi bé Ngoµi ra NHCT Thanh Xu©n cßn bè trÝ 10 quü tiÕt kiÖm ®­îc ph©n bè rrªn ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu huy ®éng vèn vµ cho vay ®èi víi kh¸ch hang trong vµ ngoµi ®Þa bµn. Víi biªn chÕ 169 c¸n bé c«ng nh©n viªn NHCT Thanh Xu©n lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh nh÷ng kinh nhiÖm quý b¸u lµ lßng nhiÖt t×nh c«ng t¸c cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn kÕ tiÕp nhau, lµ nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc cña ng©n hµng kÓ tõ ngµy thµnh lËp ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña ng©n hµng trªn ®Þa bµn cã vÞ trÝ kinh tÕ x· héi quan träng trong thµnh phè. §ã còng lµ mét lîi thÕ vµ thÞ tr­êng tèt ®Ó NHCT Thanh Xu©n ngµy cµng ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. Gièng nh­ c¸c ng©n hµng kh¸c trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam mçi phßng ban cña NHCT Thanh Xu©n ®Òu cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô 2.4.1 Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi n¾m quyÒn ho¹t ®éng cña toµn thÓ ng©n hµng, ngoµi viÖc qu¸n xuyÕn chung c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp phô tr¸ch 4 phßng chøc n¨ng sau; - Phßng hµnh chÝnh tæ chøc - Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t - Phßng kinh doanh - Phßng kinh doanh- ®èi ngo¹i 2.4.2 Phã gi¸m ®èc: Lµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn hµnh sau gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong ®ã - Mét phã gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch 2 phßng chøc n¨ng Phßng tiÒn tÖ -kho qòy Phßng tiÒn göi d©n c­ - Mét phã gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch 2 phßng chøc n¨ng Phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh Phßng hµnh chÝnh-qu¶n trÞ . Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng lµ qu¶n lý vÒ nh©n sù tõ viÖc bè trÝ ®Õn qu¶n lý hå s¬ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn .Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh qu¶n trÞ, c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ l­u gi÷ b¶o qu¶n c¸c chøng cø tµi liÖu cña c¬ quan ,c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng kû luËt, tiÕn hµnh mua b¸n b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ tµi s¶n.Tæ chøc th­êng trùc b¶o vÖ,b¶o vÖ søc khoÎ cho ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng quanh c¬ quan. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n, qu¶n lý tµi kho¶n tiÒn göi tiÒn vay cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Phßng kÕ to¸n ®­îc trang bÞ c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c tiÕn hµnh mäi nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n thanh to¸n gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay. §©y lµ n¬i cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt vÒ c¸c nghiÖp vô t×nh tr¹ng thu chi cña ng©n hµng cho ban l·nh ®¹o cña NHCT Thanh Xu©n ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o cô thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Phßng tiÒn göi d©n c­: Cã chøc n¨ng huy ®éng tiÒn göi trong d©n c­ theo nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau; tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, tiÒn tiÕt kiÖm cã kú h¹n vÒ c¶ néi vµ ngo¹i tÖ, ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu. §ång thêi phßng cßn cã nhiÖm vô qu¶n lý 10 quü tiÕt kiÖm trªn ®Þa bµn nh÷ng khu vùc ®éng d©n c­ ®Ó thu hót vèn nhµn rçi trong d©n c­ vµ nh÷ng quü tiÕt kiÖm nµy ®· ph¸t huy vai trß ®¸ng kÓ cho ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: §Ó phï hîp ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ më vµ c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn cïng ®Þa bµn chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· lËp nªn phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, phßng cã chøc n¨ng tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®ång thêi trùc tiÕp tham gia vµo viÖc kinh doanh ngo¹i tª cña ng©n hµng. Ngoµi ra, phßng cßn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra h­íng dÉn kh¸ch hµng ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi n­íc ngoµi më L/C chuyÓn kiÓu hèi thanh to¸n sÐc du lÞch ®¶m b¶o c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu.Do tÝnh chÊt th«ng th­¬ng trong quan hÖ mËu dÞch gi÷a c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, phßng ®· phèi hîp chÆt chÏ víi phßng kinh doanh ®èi néi trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh kiÓm tra vÒ kh¸ch nh»m tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ. §Ó n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh phßng còng tham gia t¹o tiÒn göi cho kh¸ch hµng th«ng qua më c¸c tµi kho¶n ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n L/C ký quü b¶o l·nh. Phßng kinh doanh. ë bÊt cø mét NHTM ViÖt Nam nµo th× ®©y còng lµ phßng cã ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ quan träng nhÊt. Nã cã tû lÖ lîi nhuËn t­¬ng ®èi cao nh­ng l¹i ®ång thêi cã rñi ro lín. §èi víi chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n th× phßng nµy ®­îc coi lµ phßng “mòi nhän”vµ chÞu sù ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc ng©n hµng. Phßng ®­îc chia thµnh 3 m¶ng ho¹t ®éng - TÝn dông c«ng nghiÖp - TÝn dông th­¬ng nghiÖp - TÝn dông ngoµi quèc doanh Phßng cã chøc n¨ng cung cÊp cho c¸c c¸ nh©n tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt bao gåm: - Cho vay t­ nh©n - Cho vay doanh nghiÖp nhµ n­íc - CÇm cè tr¸i phiÕu - Cho vay sinh viªn Víi quyÕt t©m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ an toµn vèn c¸n bé phßng kinh doanh hÕt søc tËn t©m víi c«ng viÖc nhanh chãng gi¶i quyÕt nh÷ng hå s¬ xin vay vèn. §ång thêi kÕt hîp víi ban l·nh ®¹o tr×nh NHCT ViÖt Nam nh÷ng tr­êng hîp v­ît qu¸ thÈm quyÒn. Phßng tiÒn tÖ kho qòy: §­îc tæ chøc mét c¸ch gän nhÑ khoa häc nhÊt, tiÖn lîi nhÊt…Cho nªn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh.Bªn c¹nh ho¹t ®éng thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ®­îc thùc hiÖn rÊt ngiªm tóc th× vÊn ®Ò gi÷a tiÒn vµ b¶o qu¶n tiÒn rÊt quan träng. Vµo cuèi ngµy lµm viÖc tiÒn ®­îc lu©n chuyÓn tõ c¸c quü tiÕt kiÖm vÒ phßng giao dÞch, bé phËn giao dÞch trùc tiÕp tiÕn hµnh kiÓm ®Õm lËp sæ s¸ch l­u kho ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi. §Çu ngµy giao dÞch sau tiÒn l¹i chuyÓn tíi n¬i giao dÞch ®¶m b¶o th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng kh«ng ®Ó x¶y ra bÊt kú mét sai sãt nµo.Do th­êng xuyªn tiÕp xóc víi tiÒn nªn vÊn ®Ò ®¹o ®øc ®­îc ®Æt nªn hµng ®Çu nhiÒu g­¬ng tèt tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch hµng khiÕn kh¸ch hµng yªu mÕn vµ c¶m phôc t¹o nªn ch÷ tÝn cho toµn ng©n hµng. Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t: Gi¸m ®èc ng©n hµng trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng kiÓm tra kiÓm so¸t. Phßng cã chøc n¨ng gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng gãp phÇn ®¶m b¶o viÖc kinh doanh ®óng ph¸p luËt. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n kho qòy qu¶n lý tiÒn göi d©n c­ hµng th¸ng ®Òu ®­îc kiÓm tra mét c¸ch chÆt chÏ. Nh÷ng sai sãt trong thanh to¸n chøng tõ ®Òu ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi ®¶m b¶o chÕ ®é h¹ch to¸n chøng tõ quy ®Þnh. Ngoµi ra cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c cô thÓ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng cho ban l·nh ®¹o, gióp ban l·nh ®¹o cã nh÷ng ph­¬ng h­íng tæng hîp ®Ó xö lý vÊn ®Ò kÞp thêi ®Ó ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. 3) T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Thanh Xu©n 3.1 C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n 3.1.1. Cho vay ng¾n h¹n - dµi h¹n - trung h¹n ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tÇng líp d©n c­. 3.1.2. NhËn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n cã kú h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc . 3.1.3. DÞch vô më tµi kho¶n, uû th¸c cho vay, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ cho mäi ®èi t­îng. Cho vay sinh viªn vµ c¸c nghiÖp vô cho vay kh¸c. KÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Thanh Xu©n: Nh÷ng n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (2001-2005) ®· kÕt thóc, tuy gÆp nhiÒu h¹n chÕ nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Ó c¹nh tranh nhiÒu ng©n hµng ®· h¹ l·i xuÊt cho vay xuèng qu¸ thÊp so víi møc sµn chung cña thÞ tr­êng, c¸c tiªu chuÈn tÝn dông còng ®­îc níi láng ®Ó thu hót kh¸ch hµng, l·i suÊt USD sót gi¶m liªn tôc trong n¨m 2001 trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®· t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng th­îng m¹i. Trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ vµ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû nµy víi nhiÒu biÖn ph¸p chñ ®éng ,tÝch cùc v­ît qua khã kh¨n, ®· hoµn thµnh toµn diÖn, v­ît møc c¸c chØ tiªu cña NHCT ViÖt Nam giao, cô thÓ: 3.2.1 Huy ®éng vèn : Møc t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng n¨m 2002 ®· v­ît chØ tiªu cña NHCT giao, nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh vÉn t¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­ tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp. Cô thÓ biÓu hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng1:T×nh h×nh huy ®éng vèn §¬n vÞ tÝnh:triÖu ®ång TT C¸c h×nh thøc huy ®éng n¨m 2001 n¨m 2002 ChiÕm tØ träng /(%) Tèc ®é t¨ng(%) 1 TiÒn g­i d©n c­ 454.997 610.840 72.19 132.2 2 TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tª 174.403 212.486 25.48 121.8 3 Tæng vèn huy ®éng 629.400 833.655 132.5 - VN ®ång 422.978 554.354 131.1 - Ngo¹i tÖ 206.422 297.301 135.3 Nguån:Phßng kÕ to¸n, tµi chÝnh- B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002 Nh×n chung, chØ tiªu huy ®éng vèn n¨m 2002 cña NHCT Thanh Xu©n ®· hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch nh­ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng vÉn chøa ®ùng yÕu tè bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ tû träng nguån cã tiÒn göi cã kú h¹n l·i suÊt cao chiÕm 58,47% tæng nguån vèn huy ®éng, nguån tiÒn göi ngo¹i tÖ chiÕm tû träng 33,51% tæng nguån huy ®éng,song hÇu nh­ c¸c doanh nghiÖp kh«ng vay ngo¹i tÖ mµ chñ yÕu vay b»ng ViÖt Nam ®ång do lo ng¹i biÕn ®éng vÒ tû gi¸ gi÷a ®ång ®« la Mü vµ ®ång ViÖt Nam, do vËy nguån ngo¹i tÖ huy ®éng ®­îc chi nh¸nh th­êng ph¶o ®iÒu chuyÓn vÒ NHCT ViÖt Nam. 3.2.2 C¸c kho¶n ®Çu t­ vµ cho vay: C¸c kho¶n ®Çu t­ vµ cho vay n¨m 2002 ®· ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng cña NHCT ViÖt Nam, võa ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, võa ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh cña ng©n hµng, ®ãng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc cñng cè hç trî doanh nghiÖp ph¸t triÓn,®¶y m¹nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ theo ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc nãi chung,Thñ ®« Hµ néi nãi riªng. C¸c kho¶n ®Çu t­ vµ cho vay tÝnh ®Õn 31/12/2002 ®¹t 750.649 triÖu ®ång t¨ng 314.494 triÖu ®ång so víi n¨m 2001 víi tèc ®é t¨ng 172,1%. B¶ng 2:C¸c kho¶n ®Çu t­ vµ cho vay §¬n vÞ tÝnh:triÖu ®ång C¸c h×nh thøc 2001 2002 Tèc ®é t¨ng(%) Cho vay nÒn kinh tÕ 430.583 62.707 153,9 - VN ®ång 377.099 569.712 151,07 - Ngo¹i tÖ 554.43 92.955 173,87 Trong ®ã: - C¸c kho¶n ®Çu t­ ®¹t 87.924 triÖu ®ång chñ yÕu lµ uû th¸c cho vay ®èi víi C«ng ty Tµi chÝnh C«ng nghiÖp tµu thuû, mét nghiÖp vô míi lÇn ®Çu tiªn ®­îc ng©n hµng nhµ n­íc vµ ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam cho phÐp chi nh¸nh Thanh Xu©n ®­îc thùc hiÖn tõ n¨m 2002.Th«ng qua C«ng ty Tµi chÝnh C«ng nghiÖp tµu thñy,vèn cña ng©n hµng ®· ®Çu t­ ®ãng míi 2 con tµu 6.300 tÊn vµ 1 con tµu11.500 tÊn, vèn vay thùc sù ®¸p øng kÞp thêi, hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i vµ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam theo ®óng chØ ®¹o vµ chñ tr­¬ng ®· ®­îc Thñ T­íng ChÝnh Phñ phª duyÖt vµ yªu cÇu triÓn khai rÊt khÈn tr­¬ng. B¶ng 3:C¬ cÊu d­ nî §¬n vÞ tÝnh:triÖu ®ång C¸c h×nh thøc cho vay n¨m 2001 n¨m 2002 Tèc ®é t¨ng(%) Cho vay ng¾n h¹n 352.975 511.057 144,78 Cho vay trung vµ dµi h¹n 77.248 151.650 196,32 Trong 2 n¨m qua, t×nh tr¹ng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t quyÕt liÖt vµ diÔn ra tõng ngµy gi÷a c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i vÒ l·i suÊt cho vay, phÝ chuyÓn tiÒn, níi láng ®iÒu kiÖn tÝn dông ®Ó nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng, t¨ng thÞ phÇn ®Çu t­ tÝn dông. Nh­ng chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n víi nh÷ng biÖn ph¸p chñ ®éng ®o¸n tr­íc thêi c¬, linh ho¹t trong viÖc sö dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng tÝch cùc v­ît qua khã kh¨n ®Ó gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng t¨ng thÞ phÇn ®Çu t­ tÝn dông. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do toµn chi nh¸nh ®· coi träng vµ ®Æc biÖt quan t©m tíi c«ng t¸c tÝn dông tÝch cùc khai th¸c quan hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t c¸c ph­¬ng ¸n, dù ¸n kh¶ thi, ®¶y m¹nh cho vay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; ®Æc biÖt tiÕp cËn thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lín, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n­íc: nh­ dù ¸n cho vay ®ång tµi trî më réng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ víi tæng sè tiÒn sÏ gi¶i ng©n 600 tû ®ång; cho vay c¬ cÊu l¹i nî vay n­íc ngoµi cña liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng nhÊt Metropole trÞ gi¸ 5 triÖu USD; cho vay c¸c doanh nghiÖp ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng trÞ gi¸ hµng chôc tû ®ång nh­: ®èi víi c«ng ty thi c«ng c¬ giíi x©y l¾p, tæng c«ng ty LICOGI, c«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng long…. Chi nh¸nh ®· vËn dông vµ thùc hiÖn n¨ng ®éng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, tiÕp tôc ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. KÞp thêi ®iÒu chØnh l·i suÊt ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trªn ®Þa bµn. ChÊp hµnh ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cña ngµnh ng©n hµng. Kh«ng ngõng häc tËp thÓ lÖ chÕ ®é, chÝnh s¸ch lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra, t­ vÊn ho¹t ®éng kh¸ch hµng. 3.2.3 Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ trong nh÷ng n¨m võa qua gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nguån ngo¹i tÖ khan hiÕm tû gi¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®Æc biÖt lµ §«la Mü diÔn ra phøc t¹p víi biªn ®é lín, c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t. Môc tiªu kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHCT Thanh Xu©n nh»m môc ®Ých ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô kinh doanh vµ kh¸ch hµng kh«ng hoµn toµn lÊy l·i kinh doanh ngo¹i tÖ lµm tiªu chÝ mµ v× hiÖu qu¶ chung cña chi nh¸nh doanh sè mua ngo¹i tÖ n¨m 2002 ®¹t 117.012.000 USD vµ ngo¹i tÖ quy ®æi kh¸c t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2001. NghiÖp vô më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu; n¨m 2002 ph¸t hµnh 140 L/C trÞ gi¸ 32.997.487 USD b»ng 266% so víi n¨m 2001, gi¸ trÞ thanh to¸n 20.788.012 USD b»ng 174% so víi n¨m 2001. Chi tr¶ kiÒu hèi n¨m 2002 trªn 200 mãn trÞ gi¸ 893.564 USD. C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ n¨m 2002 ®¶m b¶o 100% c¸c giao dÞch thanh to¸n quèc tÕ chÝnh x¸c, an toµn, chÊp hµnh luËt ph¸p quèc gia th«ng lÖ quèc tÕ liªn quan ®Õn lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ. C«ng t¸c t­ vÊn, h­íng dÉn kh¸ch hµng ¸p dông vµ thùc hiÖn c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ cã lîi cho kh¸ch hµng vµ an toµn vèn t¹o t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. KÕt qu¶ tæng lîi nhuËn dÞch vô kinh doanh ®èi ngo¹i chiÕm gÇn 20% tæng lîi nhuËn cña chi nh¸nh. 3.2.4 Ho¹t ®éng tiÒn tÖ kho quü: C«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu cña d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®­îc phßng TiÒn tÖ kho quü ®¶m b¶o thu chi kÞp thêi kh«ng ®Ó x¶y ra tån ®äng ®Ó kh¸ch hµng ph¶i chê ®îi. ViÖc kiÓm ®Õm, vËn chuyÓn b¶o qu¶n tiÒn vµ chøng tõ cã gi¸; thu chi an toµn tuyÖt ®èi chÊp hµnh nghiªm chØnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý ch×a kho¸, chÕ ®é vµo kho quy ®Þnh qu¶n lý kho, më vµ theo dâi sæ s¸ch nghiªm tóc vµ tu©n thñ triÖt ®Ó ®óng quyÕt ®Þnh sè 247 cña thèng ®èc NHNN ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kho quü. KÕt qu¶ c«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt cña NHCT Thanh Xu©n ®­îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 4:KÕt qu¶ thu- chi tiÒn mÆt §¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång TT H×nh thøc thu chi n¨m 2001 n¨m 2002 So s¸nh Sè l­îng Tèc ®é (%) 1 Tæng thu tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu 1.231.716 1.698.587 + 460.871 + 138 2 Tæng chi tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu 652.320 1.122.587 + 470.267 + 172 3 Béi thu tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu 633.600 576.000 - 57.600 - 10 Nguån: Phßng tiÒn tÖ, kho quü MÆc dï khèi l­îng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu vµ ngo¹i tÖ qua quü ng©n hµng lµ rÊt lín tèc ®é t¨ng rÊt cao so víi cïng kú n¨m tr­íc nh­ng c¸n bé nh©n viªn phßng tiÒn tÖ kho quü vÉn ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thu chi cho kh¸ch hµng an toµn chÝnh x¸c. Ph¸t huy phÈm chÊt ng­êi c¸n bé ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua cã rÊt nhiÒu c¸n bé kiÓm ng©n tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch hµng nh­ chÞ NguyÔn thu H­¬ng tr¶ 14 mãn víi tæng sè tiÒn lµ 21.480.000®ång vµ 300 USD, chÞ NguyÔn thuý Dung tr¶ 15 mãn tiÒn víi tæng sè tiÒn lµ 15.350.000®ång… ®· ®em l¹i sù tin cËy cho kh¸ch hµng. 3.2.5 Ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh: Trong n¨m 2002 sè l­îng kh¸ch hµng míi ®Õn giao dÞch vµ chuyÓn tiÒn t¨ng 356 kh¸ch hµng so víi n¨m 2001 khèi l­îng lu©n chuyÓn rÊt lín víi doanh sè thanh to¸n qua ng©n hµng 14.643.145 triÖu ®ång trong ®ã thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®¹t 11.943.470 triÖu ®ång chiÕm 81,56% khèi l­îng thanh to¸n qua ng©n hµng trong n¨m 2002. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh chÊp hµnh tèt chÕ ®é ph¸p lÖnh kÕ to¸n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c ph¶n ¸nh trung thùc kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng t¸c th«ng tin ®iÖn to¸n ®· triÓn khai kÞp thêi t¹i quü tiÕt kiÖm 44, 47, 31, më giao dÞch cho 2 quü tiÕt kiÖm 78,79. 4) §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña NHCT Thanh Xu©n : Qua h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng d­íi sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn chi nh¸nh ®· cã nh÷ng sù chuyÓn biÕn ®¸ng khÝch lÖ. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®¹t cao nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: tæng nguån vçn huy ®éng t¨ng 132,45%; c¸c kho¶n ®Çu t­ vµ cho vay t¨ng 172%, lîi nhuËn ho¹ch to¸n ®¹t 103%. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã khã kh¨n cßn nhiÒu nh÷ng th¸ch th÷c míi tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ xu thÕ héi nhËp ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái NHCT Thanh Xu©n ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi ®Ó ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ . §¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm: - ViÖc x©y dùng c¸c môc tiªu phï hîp víi nhiÖm vô chung cña chi nh¸nh t¹o ®­îc sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ triÓn khai c¸c nhiÖm vô ®Ò ra quyÕt t©m thùc hiÖn cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc. - Sù phèi hîp lµm viÖc gi÷a ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban ®­îc triÓn khai nhÞp nhµnh cã hiÖu qu¶ t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp cña chi nh¸nh. - Bé m¸y c¸c phßng ban kh«ng ngõng hoµn thiÖn tr×nh ®é, n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc qu¸n triÖt quy chÕ ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò an toµn trong kinh doanh lµ môc tiªu sè mét, ®· ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tõng c¸ nh©n cña tËp thÓ. - HÖ thèng th«ng tin ®­îc truy cËp nhanh nhÊt ®em l¹i sù chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - NHCT Thanh Xu©n lu«n lu«n coi träng vÊn ®Ò duy tr× æn ®Þnh kh¸ch hµng cïng nhau quan hÖ hîp t¸c chia sÏ vµ cïng cã lîi. Nh­îc ®iÓm: - Víi mét ng©n hµng th× vèn lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ë NHCT Thanh Xu©n t×nh tr¹ng vÒ c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng chøa nhiÒu yÕu tè bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ tû träng nguån tiÒn göi cã kú h¹n l·i suÊt cao chiÕm 58,47% tæng nguån vèn huy ®éng, nguån tiÒn göi ngo¹i tÖ chiÕm tû träng 33,51% tæng nguån huy ®éng ®iÒu ®ã khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng vay ngo¹i tÖ mµ chñ yÕu vay b»ng ®ång ViÖt Nam. Do vËy nguån ngo¹i tÖ huy ®éng chi nh¸nh th­êng ph¶i chuyÓn vÒ NHCT ViÖt Nam. - C¬ cÊu ®Çu t­ cña NHCT Thanh Xu©n ph¶i quan t©m ®Õn phÇn d­ nî khã ®ßi ®Ó ®¶m b¶o t×nh tr¹ng lu©n chuyÓn vèn. - Mét sè Ýt c¸n bé nh©n viªn cßn thiÕu nhiÖt t×nh trong nhiÖm vô ®­îc giao, ý chÝ phÊn ®Êu ch­a cao. PhÇn II: Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n. V¨n phßng lµ toµn bé nh÷ng yÕu tè vËt chÊt phï hîp víi yªu cÇu thu thËp tæng hîp, ph©n tÝch xö lý, ra quyÕt ®Þnh vµ chuyÓn t¶i th«ng tin cña c¸c cÊp qu¶n lý ®¬n vÞ nh»m ®¹t ®­îc muc tiªu nhÊt ®Þnh. Nh­ ta ®· biÕt bÊt kú mét tæ chøc ®¬n vÞ nµo ®­îc thµnh lËp ®Òu ph¶i ®¶m nhËn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh vµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× tæ chøc ®¬n vÞ ®ã ph¶i hoµn thµnh nhiÖm vô cô thÓ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh.V¨n phßng nãi chung cã 3 chøc n¨ng chÝnh; chøc n¨ng tæng hîp, tham m­u, chøc n¨ng hËu cÇn . C«ng t¸c v¨n phßng cña NHCT Thanh Xu©n tËp trung ë phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ còng thùc hiÖn 3 chøc n¨ng trªn. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña v¨n phßng NHCT Thanh Xu©n 1.1 Chøc n¨ng: V¨n phßng cña NHCT Thanh Xu©n cã chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn sù ®iÒu hµnh cña ban l·nh ®¹o NHCT Thanh Xu©n, gióp viÖc cho gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c néi vô trong toµn c¬ quan, hµnh chÝnh vµ c«ng t¸c hËu cÇn t¹i ng©n hµng. 1.2 NhiÖm vô - Tham dù c¸c cuéc häp ®Ó tæng hîp th«ng tin cho l·nh ®¹o so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®­îc giao tr×nh gi¸m ®èc duyÖt vµ cho ban hµnh.TiÕp nhËn th«ng tin chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c ®¬n vÞ. - X©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng theo dâi c«ng t¸c hµng tuÇn, th¸ng, quý, n¨m b¸o c¸o s¬ kÕt tæng hîp cña NHCT Thanh Xu©n. §ång thêi theo dâi ®«n ®èc b¸o c¸o ban l·nh ®¹o viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ t¹i ng©n hµng. - Thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh xö lý c«ng v¨n ®i, c«ng v¨n ®Õn,tæ chøc c«ng t¸c l­u tr÷, lÔ t©n, in Ên, qu¶n lý sö dông con dÊu cña ng©n hµng theo ®óng quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c canh g¸c b¶o vÖ, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n vµ an ninh trËt tù t¹i NHCT Thanh Xu©n. - Tæ chøc khai th¸c sö dông cã hiÖu qña c¬ së vËt chÊt kü thuËt. LËp kÕ ho¹ch mua s¾m c¸c ph­¬ng tiÖn c«ng cô lµm viÖc, qu¶n lý c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. -KiÖn toµn bé m¸y, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng. -Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. Tæ chøc bé m¸y v¨n phßng NHCT Thanh Xu©n: 2.1 C¬ cÊu tæ chøc: V¨n phßng NHCT T.Xu©n B¶o vÖ §éi xe LÔ t©n T¹p vô B¸c sü V¨n th­ Qu¶n trÞ Phã phßng Tr­ëng phßng 2.2 Bè trÝ nh©n sù Trong b¶n quy chÕ ho¹t ®éng cña v¨n phßng tr­ëng phßng ®· tr×nh lªn ban gi¸m ®èc duyÖt , c¬ cÊu c¸n bé c«ng nh©n viªn trong v¨n phßng gåm 23 ng­êi nh­ sau: Tr­ëng phßng: 1 ng­êi Phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban l·nh ®¹o ng©n hµng vÒ viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ ph©n c«ng giao nhiÖm vô hµng ngµy cho c¸c bé phËn trong v¨n phßng. - Tæng hîp t×nh h×nh chung cña ng©n hµng ®Ó b¸o c¸o l·nh ®¹o tham gia c¸c cuéc häp mµ ban l·nh ®¹o tæ chøc ®Ó ghi chÐp biªn b¶n c¸c cuéc héi nghÞ. Ra c¸c th«ng b¸o mêi häp, héi nghÞ vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña cuéc häp, héi nghÞ theo kÕt luËn cña ng­êi chñ tr× cuéc häp. - X©y dùng kÕ ho¹ch trung h¹n vµ dµi h¹n c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕ vµ chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ chøng kho¸n… theo chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ cña ngµnh. - X©y dùng lÞch, ch­¬ng tr×nh lµm viÖc hµng tuÇn cho ban gi¸m ®èc. - Tham m­u cho ban l·nh ®¹o ng©n hµng x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh theo nghiÖp vô lÜnh vùc ®­îc giao. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ, s¬-tæng kÕt, héi nghÞ chuyªn ®Ò vµ c¸c cuéc héi nghÞ ®oµn thÓ. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña ng©n hµng, ký c¸c v¨n b¶n sao lôc h­íng dÉn thùc hiÖn, giÊy tê mêi häp, giÊy giíi thiÖu, giÊy ®i ®­êng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¬ quan. Phèi hîp cïng c¸c bé phËn trong phßng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do ban l·nh ®¹o giao. Phã phßng: 1 ng­êi Gióp tr­ëng phßng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña v¨n phßng, thay mÆt tr­ëng phßng ®Ó gi¶i quyÕt ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung khi tr­ëng phßng ®i v¾ng.Tæ chøc thùc hiÖn, h­íng dÉn theo dâi, kiÓm tra nghiÖp vô vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o nh÷ng sai lÖch trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. -Trùc tiÕp phô tr¸ch m¹ng l­íi y tÕ, c¸c phong trµo thi ®ua cña ng©n hµng. X©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc … theo dâi qu¶n lý tµi s¶n trong c¸c phßng ban cña c¬ quan. - Hµng n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ tµi s¶n trang bÞ cho NHCT Thanh Xu©n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. LËp kÕ ho¹ch dù to¸n chi tiªu cña c¬ quan hµng n¨m vµ c¸c héi nghÞ, s÷a ch÷a lín vÒ nhµ cöa, «t«, in lÞch sæ tay…. Bé phËn qu¶n trÞ: 1 ng­êi ChÞu sù chØ ®¹o cña tr­ëng phßng vµ phã phßng ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch cã nhiÖm vô cïng víi c¸c bé phËn kh¸c trong v¨n phßng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý vµ tham m­u khai th¸c sö dông hîp lý hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc t¹i NHCT Thanh Xu©n. - Bé phËn nµy cã nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý tµi s¶n møc tiªu thô ®iÖn n­íc x¨ng dÇu hµng th¸ng cña ng©n hµng. Th­êng xuyªn kiÓm tra x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh kú ®Ó tr×nh l·nh ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc s÷a ch÷a b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng cô lµm viÖc ®¶m b¶o an toµn tiÕt kiÖm vµ ®ñ tiªu chuÈn lµm viÖc.Tæ chøc viÖc mua s¾m tµi s¶n c¸c trang thiÕt bÞ c«ng cô lµm viÖc Ên phÈm phôc vô theo yªu cÇu c«ng t¸c. - §Þnh kú tæ chøc kiÓm kª tµi s¶n 6 th¸ng 1 lÇn vµ bµn giao tµi s¶n cho c¸c phßng sö dông tµi s¶n ®Ó qu¶n lý. Bé phËn v¨n th­ l­u tr÷: 2 ng­êi ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸c c«ng viÖc sau; NhËn c«ng v¨n ®Õn: - Më sæ theo dâi tõng lo¹i c«ng v¨n, ®ãng dÊu c«ng v¨n ®Õn chuyÓn toµn bé c«ng v¨n ®Õn cho tr­ëng phßng ®Ó thùc hiÖn ph©n c«ng v¨n. - ChuyÓn ®Õn c¸c ®¬n vÞ liªn quan khi ®· ®­îc duyÖt. - TiÕp nhËn c¸c c«ng v¨n, th­, b­u phÈm. - NhËn fax chuyÓn ®i c¸c phßng liªn quan ChuyÓn c«ng v¨n ®i - Më sæ theo dâi c«ng v¨n ®i, vµo sæ c«ng v¨n do c¸c phßng chuyÓn vµ l­u c«ng v¨n göi. - Trùc tiÕp chuyÓn c«ng v¨n ®Õn n¬i nhËn khi cã lÖnh khÈn cÊp. - Qu¶n lý con dÊu trong c¬ quan vµ ®ãng dÊu ®ùng quyÕt ®Þnh. - L­u gi÷ c¸c v¨n b¶n ®· ®ãng dÊu NHCT Thanh Xu©n vµ göi ®i theo quy ®Þnh. - ChuyÓn c¸c th«ng b¸o mêi häp ®Õn c¸c ®¬n vÞ t¹i NHCT Thanh Xu©n theo chØ ®¹o cña tr­ëng phßng. - Ph©n phèi b¸o hµng ngµy cho c¸c phßng ban chuyÓn trùc tiÕp ®Õn c¸c ®ång chÝ trong ban l·nh ®¹o theo danh s¸ch ®· ®­îc duyÖt. In Ên lo¸t - §¸nh m¸y vµ in c¸c v¨n b¶n do ban l·nh ®¹o hoÆc c¸c phßng ban theo yªu cÇu vµ ®­îc tr­ëng phßng duyÖt. - Tæ chøc sao lôc c¸c v¨n b¶n, ®ãng v¨n b¶n khi cã yªu cÇu göi v¨n b¶n ®i theo ®Þa chØ. - Sao lôc c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña tr­ëng c¸c phßng theo quy ®Þnh. - Trùc tiÕp qu¶n lý sö dông m¸y ph«t«, m¸y in vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c Ên lo¸t ®¶m b¶o m¸y lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng s½n sµng ho¹t ®éng ®Ó in Ên tèt ®óng quy tr×nh kü thuËt. - Tæ chøc ®ãng tµi liÖu phôc vô c¸c cuéc häp, héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn. Bé phËn b¶o vÖ an ninh: 6 ng­êi ChÞu sù chØ ®¹o cña tr­ëng phßng, phã phßng cã chøc n¨ng tham m­u cho l·nh ®¹o phßng vÒ viÖc nghiªn cøu ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p c«ng t¸c b¶o vÖ, gi÷ g×n trËt tù an ninh trong vµ ngoµi c¬ quan tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ ®· ®­îc l·nh ®¹o duyÖt. - X©y dùng kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi s¶n tiÒn b¹c an ninh trËt tù cña c¬ quan duy tr× néi quy c¬ quan ®· ®­îc l·nh ®¹o c¬ quan duyÖt ban hµnh. - Tæ chøc canh g¸c, kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é néi quy kü luËt lao ®éng, ®iÒu hµnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ, kÞp thêi ph¸t hiÖn ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi trém c­íp, x©m ph¹m ®Õn tµi s¶n vµ trËt tù an toµn trong c¬ quan. - C¨n cø vµo quy chÕ b¶o vÖ kho quü phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së x©y dùng néi quy an toµn kho qòy vµ lùc l­îng c¶nh s¸t ®Ó b¶o vÖ kho quü. Th­êng xuyªn kiÓm tra vµ cã kÕ ho¹ch s÷a ch÷a b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ b¸o ®éng b¸o ch¸y phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong c¬ quan. -KiÓm tra theo dâi c¸c tµi s¶n khi ra vµo ng©n hµng. Hµng n¨m cã kÕ ho¹ch tr×nh l·nh ®¹o tæ chøc tËp huÊn cho lùc l­îng b¶o vÖ vÒ nghiÖp vô b¶o vÖ. -Phèi hîp víi c¬ quan ph­êng, quËn trªn ®Þa bµn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh trong c¬ quan vµ khu vùc. - Lµm c¸c nhiÖm vô kh¸c khi l·nh ®¹o ph©n c«ng. - Bé phËn b¶o vÖ cã quyÒn h¹n theo quyÕt ®inh sè 25/Q§-NHCTTX cã quyÒn kiÓm tra kiÓm so¸t giÊy tê ph­¬ng tiÖn v©n chuyÓn tµi s¶n gãi buéc, ®å vËt, tµi liÖu khi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ kh¸ch ra vµo ng©n hµng (nÕu thÊy cã vÊn ®Ò nghi vÊn). - B¾t gi÷ lËp biªn b¶n ng­êi cã hµnh vi ph¹m téi, x©m ph¹m ®Õn tµi s¶n, an ninh trËt tù an toµn ng©n hµng. §éi xe: 8 ng­êi Bé phËn nµy cã chøc n¨ng phôc vô xe «t« cho ban l·nh ®¹o t¹i NHCT Thanh Xu©n vµ c¸c c«ng viÖckh¸c khi cã nhu cÇu sö dông xe «t« ®¶m b¶o an toµn chu ®¸o; qu¶n lý xe vµ thiÕt bÞ xe ®Ò xuÊt víi ban l·nh ®¹o trong viÖc b¶o d­ìng s÷a ch÷a b¶o hiÓm xe, tham m­u cho ban l·nh ®¹o phßng ®Ó lµm tèt chøc n¨ng cña ®éi xe. - NhiÖm vô cña ®éi xe lµ phôc vô xe «t« ( 8 chiÕc) cho ng©n hµng cho c«ng t¸c chuyªn m«n theo quy ®Þnh. - Phôc vô c«ng viÖc ®ét xuÊt, khÈn cÊp trong vµ ngoµi giê lµm viÖc t¹i c¸c ®Þa ®iÓm cña NHCT Thanh Xu©n khi cã yªu cÇu. - Qu¶n lý sö dông xe vµ c¸c thiÕt bÞ trªn xe an toµn ®¶m b¶o kü thuËt vµ an toµn giao th«ng. - Hµng n¨m lËp kÕ ho¹ch b¶o d­ìng s÷a ch÷a mua thiÕt bÞ vµ nghiÖm thu chÊt l­îng, mua b¶o hiÓm cho xe.Tham m­u vÒ kü thuËt cho l·nh ®¹o khi c¬ quan cã nhu cÇu mua xe «t«. Phèi hîp víi bé phËn qu¶n trÞ vÒ viÖc mua s¾m b¶o hiÓm söa ch÷a xe vµ tiªu thô x¨ng dÇu. Phèi hîp víi ®éi b¶o vÖ an ninh trong viÖc b¶o vÖ gi÷ g×n xe «t« vµ khi ra vµo c¬ quan. Bé phËn lÔ t©n: 2 ng­êi C¸c nh©n viªn cña bé phËn nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm phôc vô c¸c cuéc häp, nghi lÔ kh¸nh tiÕt, héi nghÞ, líp häc t¹i c¬ quan vÒ trang trÝ s¾p xÕp bµn ghÕ, phôc vô ©m thanh, ¸nh s¸ng, ®Ìn chiÕu, m¸y chiÕu video, b¶ng, bót…vµ cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c tµi s¶n ®ã. - §ãn vµ tiÕp kh¸ch t¹i phßng kh¸ch tr­íc khi ®­a hä lµm viÖc víi l·nh ®¹o c¬ quan. Bè trÝ n¬i ¨n nghØ cña kh¸ch, thu phÝ nghØ cña kh¸ch t¹i c¬ quan cuèi th¸ng thanh quyÕt to¸n víi phßng tiÒn tÖ kho quü. -Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi l·nh ®¹o phßng ph©n c«ng. Bé phËn t¹p vô: 1 ng­êi Lµm nhiÖm vô dän vÖ sinh trong c¬ quan; quÐt dän c¸c phßng ban, cÇu thang, hµnh lang, t­íi vµ ch¨m sãc c©y c¶nh t¹o m«i tr­êng c¶nh quan s¹ch ®Ñp cho NHCT Thanh Xu©n. Bé phËn y tÕ: 1 ng­êi Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cã tr¸ch nhiÖm kh¸m ®Þnh kú cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn ng©n hµng, ph©n lo¹i søc kháe cÊp ph¸t thuèc, phèi hîp víi l·nh ®¹o phßng lªn kÕ ho¹ch mua b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh… 3) Ho¹t ®éng cña v¨n phßng : Trong nh÷ng n¨m qua v¨n phßng cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. * C«ng t¸c tæ chøc: Cã kÕ ho¹ch , quy ho¹ch s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu nghiÖp vô cña c¸c phßng ban trong c¬ quan.Thêi gian qua ®· tham m­u cho l·nh ®¹o trong viÖc bæ nhiÖm 02 §/c tr­ëng phßng, 03 §/c phã phßng, 02 §/c tr­ëng QTK, hoµn thiÖn hå s¬ thñ tôc tuyÓn dông 22 lao ®éng, gi¶i quyÕt nghØ h­u trÝ 01 c¸n bé, chuyÓn c«ng t¸c cho 04 c¸n bé. Phèi hîp víi phßng KÕ to¸n tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo hÖ sè l­¬ng kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam. Thùc hiÖn ®iÒu ®éng CBCNV, n©ng bËc l­¬ng, chÕ ®é BHXH, BHYT, quyÒn lîi, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.Thêi gian qua, phßng TC- HC ®· kiÓm tra ®­îc 125 hå s¬ CBCNV, hoµn thµnh viÖc bæ xung, nhËn xÐt lý lÞch CBCNV. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ®­îc 89 l­ît ng­êi, trong ®ã ®· tæ chøc ®ùoc líp tËp huÊn nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i c¬ quan ®­îc 34 ng­êi, cö ®i ®µo t¹o t¹i Häc viÖn ng©n hµng vµ §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 26 ng­êi, ®Ò xuÊt vµ lËp tê tr×nh më réng m¹ng l­íi huy ®éng tiÕt kiÖm, chuyÓn bÞ nh©n sù vµ tæ chøc khai tr­¬ng QTK sè 78 vµ 79. §­a tæng sè quü tiÕt kiÖm toµn chi nh¸nh lªn 10 quü. * C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Phôc vô tèt c¸c héi nghÞ cña chi nh¸nh, c¶i t¹o n©ng cÊp vµ ®­a vµo ho¹t ®éng QTK sè 31, thùc hiÖn ®Þnh kú b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng t¸c v¨n th­ b¶o ®¶m bÝ mËt, an toµn. Thùc hiÖn tèt lÞch trùc b¶o vÖ chuyªn tr¸ch vµ lùc l­îng t¨ng c­êng vµo c¸c ngµy lÔ, tÕt ®¶m b¶o an toµn 24/24 giê. Trong n¨m 2002, kh«ng ®Ó x¶y ra vô viÖc, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n c¬ quan. C«ng t¸c vÖ sinh, ch¨m lo søc kháe CBCNV trong c¬ quan vµ phßng chèng dÞch bÖnh, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú n¨m 2002 cho CBCNV ®¹t kÕt qu¶ tèt. 4) §¸nh gi¸ chung vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña v¨n phßng NHCT Thanh Xu©n. Qua nghiªn cøu, xem xÐt v¨n phßng chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n em thÊy r»ng; còng gièng nh­ mét v¨n phßng nãi chung, v¨n phßng cña NHCT Thanh Xu©n còng thùc hiÖn ®ñ 3 chøc n¨ng; chøc n¨ng tæng hîp, chøc n¨ng tham m­u vµ chøc n¨ng hËu cÇn. §Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy,v¨n phßng còng ph¶i th«ng qua thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô t­¬ng øng víi c¸c chøc n¨ng ®ã.Chøc n¨ng tæng hîp cho l·nh ®¹o lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt, ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c nµy l·nh ®¹o phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn tèt vµ ®· gãp phÇn ®em l¹i sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña ng©n hµng. §Ó lµm tèt ®­îc c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô trªn ®éi ngò c¸n bé trong phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh ®ãng gãp phÇn kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng.Mét sè ­u ®iÓm ®¸ng kÓ lµ: - Quan hÖ néi bé trong phßng : Phã phßng lµm nhiÖm vô tham m­u cho tr­ëng phßng ®Ó tr­ëng phßng ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh. Tr­ëng phßng trùc tiÕp qu¶n lý ®«n ®èc c¸c nh©n viªn trong phßng. Mèi quan hÖ trùc tiÕp nµy gióp cho c¸c nh©n viªn trong phßng ho¹t ®éng cã tr¸ch nhiÖm vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña NHCT Thanh Xu©n ®­îc bè trÝ ngay cöa ra vµo cña ng©n hµng rÊt thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng còng nh­ c¸c ®èi t¸c cña ng©n hµng trong viÖc giao dÞch … - Mäi ho¹t ®éng cña v¨n phßng lu«n ®¶m b¶o tÝnh th­êng xuyªn liªn tôc, c«ng t¸c qu¶n lý v¨n b¶n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung rÊt hiÖu qu¶ sè l­îng c«ng v¨n ®Õn, ®i hµng ngµy ®­îc c¸n bé v¨n th­ xö lý khoa häc theo ®óng quy ®Þnh ban hµnh. ViÖc qu¶n lý sö dông con dÊu trong phßng ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt; trùc b¶o vÖ 24/24 giê ®¶m b¶o an ninh c¬ quan. - T¹i phßng lµm viÖc cña v¨n phßng ®­îc trang bÞ m¸y mãc kh¸ hiÖn ®¹i nh­: m¸y vi tÝnh, ®iÒu hoµ, m¸y fax, ®iÖn tho¹i, bµn ghÕ… Bªn c¹nh ®ã v¨n phßng cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm sau: - Th«ng tin tõ ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c ®¬n vÞ nh­ c¸c quü tiÕt kiÖm th× phßng hµnh chÝnh ch­a ®¸p øng ®­îc kÞp thêi bëi v× c¸c quü tiÕt kiÖm ch­a ®­îc trang bÞ hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i c¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i trùc tiÕp chuyÓn nh÷ng c«ng v¨n th«ng b¸o ®Õn tõng quü tiÕt kiÖm v× vËy nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi,chÝnh x¸c trong c«ng viÖc. - §éi xe cña NHCT Thanh Xu©n t­¬ng ®èi nhiÒu so víi c«ng viÖc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt tuy ®©y chØ lµ mét vÊn ®Ó nhá nh­ng nÕu cã thÓ gi¶i quyÕt th× sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét phÇn chi phÝ ®Ó cã thÓ sö dông chi phÝ ®ã vµo nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt h¬n. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n em xin cã ý kiÕn ®ãng gãp lµ phßng hµnh chÝnh nªn tæ chøc bé phËn th«ng tin liªn l¹c gi÷a ban l·nh ®¹o ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c¸c quü tiÕt kiÖm.Bé phËn nµy cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng biÖt cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin phôc vô cho qu¸ tr×nh tæng hîp th«ng tin ®Ó l·nh ®¹o phßng tham m­u cho ban l·nh ®¹o ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh cã hiÖu qu¶ cao. Víi sè l­îng biªn chÕ lµ 23 nh©n viªn nh­ hiÖn nay trong phßng hµnh chÝnh lµ qu¸ ®«ng so víi xu thÕ chung cña ChÝnh phñ lµ cÇn tinh gi¶m bé m¸y hµnh chÝnh.§Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy, phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cÇn nghiªn cøu kü chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh ®Ó trªn c¬ së ®ã ph©n c«ng c«ng viÖc l¹i cho tõng c¸n bé mét c¸ch khoa häc hîp lý nhÊt ®Ó mäi ng­êi cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh ®ång thêi hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ cao h¬n. KÕt luËn Qua ®ît thùc tËp tæng hîp nµy ®· gióp em hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng v¨n phßng trong mét c¬ quan. MÆc dï nh÷ng lý luËn ®· ®­îc häc víi nh÷ng ®iÒu tiÕp thu trong thêi gian thùc tËp cã ®iÒu kh¸c nhau. Tuy nhiªn, nã còng bæ sung hç trî cho nhau gióp em n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng t¸c v¨n phßng. MÆt kh¸c qu¸ tr×nh ®i thùc tËp t¹i NHCT Thanh Xu©n cßn gióp em nhËn thøc s©u h¬n vÒ c¸ch tæ chøc vµ bè trÝ ho¹t ®éng cña mét v¨n phßng c¬ quan nãi chung vµ v¨n phßng NHCT Thanh Xu©n nãi riªng. §ît thùc tËp nµy víi sù ®Þnh h­íng cña nhµ tr­êng vµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn NguyÔn H÷u H¶i còng nh­ c¸c b¸c, c¸c c« chó trong chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· gióp em n¾m ®­îc râ h¬n thùc tÕ sinh ®éng cña c«ng t¸c v¨n phßng, c¬ cÊu tæ chøc cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ trong mét c¬ quan ®Ó tõ ®ã em sÏ cã ®Þnh h­íng râ rµng h¬n trong c«ng viÖc ®­îc giao trong t­¬ng lai. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn khoa häc cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u H¶i. Sù chØ b¶o vµ gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« chó trong chi nh¸nh NHCT Thanh Xu©n ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại ngân hàng công thương Thanh Xuân.DOC