Báo cáo Thực tập tại Nhà máy in Diên Hồng

I. Khái quát về Nhà máy in Diên Hồng. Nhà máy in Diên Hồng (NHIDH) là nhà máy in được sự chỉ đạo và giúp đỡ trực tiếp của cơ quan chủ quản là NXB GD. Nhiệm vụ chính trị của nhà máy là in sách giáo khoa; các tài liệu dạy và học của các ngành học thuộc bộ GD và ĐT. - Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và cán bộ quản lsy có trình độ cao nhiều năm qua nhà máy đã góp phần lớn trong công cuộc giáo dục ở nước ta. - Nhiều năm qua nhà máy đã có nhiều đổi mới về công nghệ, máy móc, thiết bị đáp ứngd những yêu cầu bức thiết của thị trường hiện nay như: Trang in đẹp; sản lượng cao; đáp ứng chỉ tiêu của bộ giáo dục về số lượng cũng như chất lượng của sản phẩm. - Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển (bắt đầu từ năm 1954) gắn bó với lịch sử nước ta nhà máy cũng đã trải qua nhiều bước thay đổi về cơ cấu tổ chức; tên nhà máy, địa điểm trụ sở .Trải qua nhiều khó khăn về kinh tế; chiến tranh nhưgn các cán bộ công nhân viên nhà máy vẫn xây dựng tốt tổ chức Đảng - Công đoàn - Đoàn TNCSHCM, lực lượng tự vệ vững mạnh làm lòng cốt cho mọi hoạt động của nhà máy đưa nhà máy đến thời kỳ phát triển như ngày nay góp phần vào quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc và phát triển nền giáo dục. Chi nhân thành tích này các tập thể và cá nhân trong nhà máy đã đưa nhà nước; Bộ Văn Hoá, Bộ Giáo Dục và tổng liên đoàn LĐViệt Nam tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huy chương chống Mĩ cứu nước; Huy hiệu chiến sỹ văn hoá, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp công đoàn . - Với truyền thống đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV - Với ý chí tiến thủ và trách nhiệm cao được sự chỉ đạo và giúp đỡ trực tiếp của cơ quan chủ quản là NXGD nhà máy in sẽ đạt được nhiều thành tích trong thời kỳ mới. II. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy in Diên Hồng 1. Thời kỳ 1954 - 1968 ( Dồn nhập các nhà in nhỏ đấu tranh cải tạo CTN - TBTD - Sở tán chống chiến tranh phá hoại đợt 1). - Năm 1953 trở vệ trước là một nhà in tư nhân Pháp chuyên in báo - Trụ sở đáng tại 15 Hà Trưng - Hà Nội. - Từ ngày tiếp quản thủ đô 1/10/1954 quản lý nhà máy in là một nhà tư sản Việt Nam, lấy tên là kiến thiết. Chuyên in các giấy tờ việc vật bằng phương pháp Typô - Trực thuộc sở Văn Hoá Thông Tin sang Bộ Văn Hoá Thông Tin. - Năm 1965 phải đối phố với cuộc đấu tranh phá hoại của giặc Mĩ đối với miền Bắc nhà máy phải thực hiện sơ tán đợt 1 - Một số bộ phận đóng chốt tại 15 Hai Bà Trưng Hà Nội. Một số máy móc tột được dấu tại Hoà Bình, Hà Bắc.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Nhà máy in Diên Hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc t×m kiÕm, m«i giíi viÖc lµm vµ tiªu thô s¶n phÈm nh­ sau: §èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty: - 3% tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ d­íi 100 triÖu ®ång. - 2% tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ trªn 100 triÖu ®ång. §èi víi ®èi t­îng ngoµi c«ng ty : - 4% tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ d­íi 100 triÖu ®ång. - 3% tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ trªn 100 triÖu ®ång. PhÇn II: C¸c vÊn ®Ò kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 1. Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn, nghÜa lµ kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh kh«ng th«ng qua kh©u trung gian nhËn lÖnh. Víi c¸ch tæ chøc nµy mèi quan hÖ phô thuéc trong bé m¸y kÕ to¸n trë nªn ®¬n gi¶n. 2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. HiÖn nay m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµ m« h×nh tËp trung. Theo m« h×nh nµy th× toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh tËp trung t¹i phßng tµi vô cña c«ng ty. T¹i c¸c §éi, XÝ nghiÖp phô thuéc kh«ng tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu ( thu thËp, kiÓm tra, xö lý chøng tõ) vµ chØ ®­îc phÐp më mét sè sæ theo dâi chi tiÕt nh­: sæ chi tiÕt chi phÝ, sæ chi tiÕt vËt t­. Sau ®ã, tÊt c¶ c¸c sè liÖu nµy sÏ ®­îc göi vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m (phßng tµi vô). Phßng kÕ to¸n trung t©m sÏ tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp nh­: H¹ch to¸n tæng hîp vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t­, ghi nhËn thµnh phÈm, doanh thu vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh dùa trªn c¸c chøng tõ, tµi liÖu ®ã. Theo m« h×nh nµy, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc Tr­ëng phßng tµi vô ( KÕ to¸n tr­ëng) C¸n sù thñ quü kiªm qu¶n lý ho¸ ®¬n tµi chÝnh KÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n thµnh phÈm, vËt t­, c«ng cô KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, TSC§ KÕ to¸n tæng hîp kiªm thanh to¸n víi ng­êi b¸n 3. C¬ cÊu chøc bé m¸y kÕ to¸n. Phßng tµi vô bao gåm 6 nh©n viªn vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng­êi nh­ sau: 3.1 KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng­êi phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp chØ ®¹o vÒ tµi chÝnh thu chi, vay vèn. Tham m­u cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng t¸c tµi chÝnh: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tÝn dông, cÊp ph¸t vèn, chi tiªu tiÒn mÆt nh»m phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶, vay vèn cÊp cho c¸c §éi, thanh to¸n, thu håi c«ng nî. C«ng t¸c kÕ to¸n: KiÓm tra ph¶n ¸nh ghi chÐp b»ng sæ s¸ch hÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty vµ c¸c ®éi. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc tÕ cña tõng ng­êi trong phßng nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, ®Êp øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®Ò ra. KÕt hîp víi c¸c phßng ban kh¸c trong c«ng ty lËp vµ x©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng, gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch sö dông vËt t­, kÕ ho¹ch thu vèn… Lµ thµnh viªn cña héi ®ång ®Þnh gi¸ mua b¸n vËt t­, thiÕt bÞ, tham m­u gióp Gi¸m §èc c«ng ty ra quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc kÕ to¸n c¸c ®éi, xÝ nghiÖp ®¶m b¶o hÖ thèng kÕ to¸n lµm viÖc kÞp thêi. B¸o c¸o th­êng xuyªn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cho ban l·nh ®¹o. Cuèi kú b¸o c¸o kÕt hîp cïng c¸c ban ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kú sau. 3.2 KÕ to¸n tæng hîp kiªm thanh to¸n néi bé vµ theo dâi thanh to¸n víi ng­êi b¸n. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tæng hîp lµ tËp hîp sè liÖu cña c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c, lËp sæ kÕ to¸n tæng hîp hay b¸o c¸o quyÕt to¸n ( b¸o c¸o tµi chÝnh) vµo cuèi kú h¹ch to¸n nh­ : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n thanh to¸n néi bé : TÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép, ®èi chiÕu c«ng nî. KÕ to¸n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n: TiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi cung cÊp vËt t­, hµng ho¸. L­u tr÷ c¸c hîp ®ång mua b¸n vËt t­. LËp c¸c b¶ng kª thanh to¸n, b¶ng kª c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c biªn b¶n ®èi chiÕu quyÕt to¸n víi ng­êi b¸n. 3.3. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tµi s¶n cè ®Þnh. Hµng ngµy viÕt phiÕu thu, chi, ®èi chiÕu sæ quü víi thñ quü theo tõng ngµy, th¸ng, n¨m. Giao dÞch víi ng©n hµng vµ thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi cña c«ng ty qua ng©n hµng. Th­êng xuyªn b¸o c¸o sè d­ tiÒn mÆt tån quü cho kÕ to¸n tr­ëng. KÕt hîp cïng c¸c bé phËn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®­îc giao. Hµng th¸ng kª khai thuÕ GTGT ®èi víi c¸c côc thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ GTGT víi c¸c côc thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. L­u hå s¬ t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, hå s¬ tµi s¶n cè ®Þnh. Më sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: Sæ tµi s¶n cè ®Þnh, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, sæ khÊu hao… Tæng hîp kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh toµn c«ng ty 06 th¸ng, n¨m. Hµng th¸ng, quý, n¨m cïng víi phßng vËt t­, kÕ ho¹ch x©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh vµ quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. Cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o cã liªn quan nh­: B¸o c¸o tån quü tiÒn mÆt, b¸o c¸o tiÒn göi ng©n hµng, b¸o c¸o t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o chi phÝ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o chi tiÕt, tæng hîp kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh ( theo ®Þnh kú). 3.4 KÕ to¸n thµnh phÈm vËt t­ c«ng cô vµ theo dâi thanh to¸n víi ng­êi mua. Gi÷ vµ viÕt ho¸ ®¬n cho c¸c ®¬n vÞ mua hµng, quyÕt to¸n l­îng ho¸ ®¬n sö dông hµng n¨m víi côc thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ N­íc, Hµng th¸ng cïng víi phßng vËt t­, c¸c chñ c«ng tr×nh ®èi chiÕu sè l­îng nhËp, xuÊt, tån. Tõ ®ã b¸o c¸o cô thÓ cho kÕ to¸n tr­ëng. Cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o nh­ : B¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån vËt t­, thµnh phÈm, b¸o c¸o chi tiÕt, tæng hîp kiÓm kª vËt t­ c«ng cô, dông cô, b¸o c¸o ®Þnh kú th¸ng vÒ viÖc thu håi c«ng nî kh¸ch hµng vµ c¸ nh©n cßn tån ®äng. 3.5 KÕ to¸n vÒ l­¬ng vµ BHXH. Hµng th¸ng tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t­¬ng øng ®Ó ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. LËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng chuyÓn cho kÕ to¸n truëng ký duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l­¬ng. TÝnh ra sè BHXH cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn . Theo dâi thanh to¸n x¸c ®Þnh sè ph¶i tr¶, ®· tr¶ vÒ BHXH. Cuèi kú lËp b¸o c¸o vÒ BHXH. 3.6 C¸n sù thñ quü kiªm qu¶n lý ho¸ ®¬n tµi chÝnh. C¨n cø vµo c¸c phiÕu thu chi ®­îc Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt lµm thñ tôc thu, chi tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng. LËp b¶ng kª giao nhËn chøng tõ trªn c¬ së kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ. LËp sæ quü vµ x¸c ®Þnh sè tiÒn tån quü cuèi ngµy, cuèi th¸ng. Ph¸t tiÒn l­¬ng hµng th¸ng tíi tõng nguêi lao ®éng. L­u ch÷ chøng tõ kÕ to¸n. II. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ. HÖ thèng chøng tõ cña c«ng ty ¸p dông theo biÓu mÉu thèng nhÊt do bé tµi chÝnh quy ®Þnh, kh«ng cã chøng tõ ®Æc thï. Danh môc chøng tõ mµ c«ng ty sö dông nh­ sau: Chøng tõ vÒ tiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, B¶ng kiÓm kª quü Chøng tõ vÒ b¸n hµng: Ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, Ho¸ ®¬n c­íc vËn chuyÓn. Chøng tõ vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thÎ kho. Chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, PhiÕu nghØ h­ëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, PhiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh, PhiÕu b¸o lµm thªm giê, Hîp ®ång giao kho¸n, Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. III. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n. HiÖn nay c«ng ty v©n dông hÖ thèng tµi kho¶n theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/QD – BTC ngµy 25 - 10 - 2000 vµ söa ®æi bæ sung theo Th«ng t­ sè 89/2002/ TT – BTC ngµy 09 – 10 – 2002 cña Bé tµi chÝnh. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông, c«ng ty kh«ng sö dông tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n. Do h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nªn kh«ng sö dông c¸c tµi kho¶n 611, 631. Do c«ng ty tiªu thô c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña m×nh ( cÊu kiÖn bª t«ng) theo ph­¬ng thøc b¸n trùc tiÕp kh«ng th«ng qua ®¹i lý, göi b¸n nªn kh«ng sö dông tµi kho¶n 157. IV. HÖ thèng sæ. C«ng ty ¸p dông mét h×nh thøc sæ duy nhÊt ®ã lµ h×nh thøc Chøng tõ – ghi sæ. C¸c sæ tæng hîp bao gåm : - Chøng tõ – ghi sæ : §­îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc (do kÕ to¸n c¸c bé phËn phô thuéc göi lªn). Chøng tõ – ghi sæ cña c«ng ty ®­îc lËp ®Þnh kú vµo cuèi ngµy. - Sæ ®¨ng ký Chøng tõ – ghi sæ: §©y lµ sæ tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo thêi gian. Sæ nµy do kÕ to¸n tæng hîp ghi. C¬ së ®Ó ghi lµ c¸c chøng tõ – ghi sæ, ghi theo sè tæng céng trªn tõng chøng tõ – ghi sæ. - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: §­îc ghi trªn c¬ së c¸c chøng tõ – ghi sæ ®· ®­îc ghi vµo sæ ®¨ng ký C¸c sæ chi tiÕt bao gåm: Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt Sæ chi tiÕt s¶n phÈm, vËt t­, hµng ho¸ Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Sæ chi tiÕt doanh thu Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt ThÎ kho Kh¸i qu¸t tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ – ghi sæ. Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc (do nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc göi lªn), kÕ to¸n lËp chøng tõ – ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ – ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ – ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ – ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ – ghi sæ, tÝnh tæng sè ph¸t sinh Nî, tæng ph¸t sinh Cã vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ C¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn Sæ C¸i vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. Sæ/thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Chøng tõ gèc B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i Chøng tõ – ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CT - GS B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu S¬ §å 1: Kh¸i qu¸t tr×nh tù h¹ch to¸n h×nh thøc chøng tõ – ghi sæ V. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o. C«ng ty chØ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh chø kh«ng lËp c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty bao gåm: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c b¸o c¸o nµy ®­îc lËp vµo cuèi mçi kú (cuèi quý, cuèi n¨m) vµ do kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty lËp. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty hiÖn nay ®­îc lËp theo Quy ®Þnh 167/2000/Q§ - BTC vµ söa ®æi theo Th«ng t­ 189/ 2002/ TT- BTC. 1. Quy tr×nh lËp : Cuèi mçi quý, kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh sÏ kho¸ sæ tµi kho¶n, tiÕn hµnh ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña tµi kho¶n råi lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh råi göi cho kÕ to¸n tæng hîp. Vµo cuèi quý, trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc göi vÒ, cïng víi c¸c b¸o c¸o cña c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh, kÕ to¸n tæng hîp sÏ tËp hîp l¹i vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh chung cho to¸n c«ng ty. Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh quý lµ chËm nhÊt 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý, cßn ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m thêi h¹n nép chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. §Ó hoµn thµnh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cuèi kú, ®ßi hái c¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Mét lµ, c¶ kÕ to¸n phÇn hµnh vµ kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i hoµn tÊt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú vµo sæ s¸ch ( c¶ sæ tæng hîp vµ chi tiÕt) tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi c¸c sæ s¸ch cã liªn quan nh»m ®¶m b¶o tÝnh khíp ®óng cña sè liÖu kÕ to¸n. Hai lµ, dùa vµo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Þnh kú c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, c«ng nî vµo cuèi quý, cuèi n¨m ®Ó ®iÒu chØnh sao cho sè liÖu ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch phï hîp víi sè liÖu thùc tÕ. Muèn vËy, cuèi quý hoÆc cuu«Ý n¨m c«ng ty sÏ tiÕn hµnh kiÓm kª tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶… nh»m tr¸nh m¸t m¸t, thÊt tho¸t, tµi s¶n, b¶o ®¶m sè liÖu kÕ to¸n ®­îc chÝnh x¸c. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, c¸c kho¶n tµi s¶n thiÕu, thõa, mÊt m¸t, h­ háng… Sau khi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®· ®­îc Ban gi¸m ®èc th«ng qua, c«ng ty ph¶i göi c¸c b¸o c¸o ®ã cho c¸c c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ. Ngoµi c¸c b¸o c¸o b¾t buéc trªn c«ng ty cßn ph¶i lËp thªm c¸c biÓu mÉu kh¸c nh­: B¸o c¸o t¨ng, gi¶m vµ hao mßn TSC§, b¸o c¸o t¨ng gi¶m nguån vèn kinh doanh . 2. KÕt cÊu 2.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¸o c¸o nµy ®­îc lËp theo quý vµ gåm 3 phÇn. PhÇn I: L·i, lç. Trong phÇn I c¸ch ghi nh­ sau: Cét “ kú tr­íc” c¨n cø vµo cét “kú nµy” cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh kú tr­íc. Cét “kú nµy” tõng chØ tiªu ®­îc lËp: - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: Sè liÖu ph¶n ¸nh vµo chØ tiªu nµy ®­îc c¨n cø vµo tæng ph¸t sinh Cã cña TK511 vµ TK512 ®­îc lÊy tõ sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n nµy. - C¸c kho¶n gi¶m trõ: + ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i: sè liÖu lÊy tõ tæng ph¸t sinh bªn Cã ë sæ c¸i TK521 + Gi¶m gi¸ hµng b¸n: sè liÖu lÊy tõ tæng ph¸t sinh bªn Cã ë sæ c¸i TK532 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: sè liÖu lÊy tõ tæng ph¸t sinh bªn Cã ë sæ c¸i TK531 + ThuÕ tiªu thô dÆc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: C«ng ty kh«ng thuéc diÖn chÞu c¸c lo¹i thuÕ nµy. - Doanh thu thuÇn (1): §­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng doanh thu trõ (-) ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ. - Gi¸ vèn hµng b¸n (2): Sè liÖu ®­îc c¨n cø tæng ph¸t sinh bªn Cã TK632. - L¬i nhuËn gép(3): Chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ vèn hµng b¸n. - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (4): Sè liÖu ®­îc lÊy tõ tæng ph¸t sinh bªn Nî TK 515 - Chi phÝ tµi chÝnh (5): Sè liÖu ®­îc c¨n cø tæng ph¸t sinh bªn Nî TK635 - Chi phÝ b¸n hµng (6): Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK641. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (7): §­îc lÊy tõ tæng ph¸t sinh bªn Cã TK642. - Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (8) : (8) = (3)– (4) – (5) – (6) – (7) - Thu nhËp kh¸c (9): Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh bªn Nî TK711. - Chi phÝ kh¸c (10): Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK811. - Thu nhËp kh¸c (11): Chªnh lÖch gi÷a thu nhËp kh¸c vµ chi phÝ kh¸c. - Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (12): (12) = (8) + (12). - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép: §­îc tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ. Sè liÖu c¨n cø vµo phÇn ph¸t sinh Cã TK3334 ®èi øng Nî TK421. - Lîi nhuËn sau thuÕ: Lµ phÇn cßn l¹i cña lîi nhuËn sau khi ®· trõ ®i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép. PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ N­íc Cét “sè cßn ph¶i nép ®Çu kú” c¨n cø vµo cét “ Sè cßn ph¶i nép cuèi kú” trªn b¸o c¸o kú tr­íc ®Ó ghi. Cét “Sè ph¸t sinh trong kú”: Sè liÖu dùa vµo sè ph¸t sinh Cã trong kú cña TK333. Cét “ luü kÕ tõ ®Çu n¨m”: - “Sè ph¶i nép”: C¨n cø vµo cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr­íc céng (+) víi sè ph¶i nép ph¸t sinh trong kú. - “ Sè ®· nép”: C¨n cø vµo cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr­íc céng (+) sè ®· nép trong kú. Cét “sè cßn ph¶i nép cuèi kú”: §­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy cét “sè cßn ph¶i nép ®Çu kú” + “sè ph¶i nép trong kú” – “Sè ®· nép trong kú”. PhÇn III: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, ®­îc hoµn l¹i, ®­îc miÔn gi¶m. Cét “ Luü kÕ tõ ®Çu n¨m”: C¨n cø vµo sè liÖu cña cét nµy trªn b¸o c¸o kú tr­íc + sè liÖu ë cét “ kú nµy” trªn b¸o c¸o kú nµy. Môc I : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. + ThuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú: Sè liÖu dùa vµo d­ Nî ®Çu kú TK133 cña b¸o c¸o nµy n¨m tr­íc. + ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh: Sè liÖu c¨n cø vµo sè ph¸t sinh Nî cña TK133 trong kú b¸o c¸o. + Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ: Sè liÖu c¨n cø vµo sè ph¸t sinh Cã cña TK133 trong kú b¸o c¸o. + Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i cuèi kú: §­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ ®Çu kú + ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh - Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ. Môc IV: ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa. + ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép ®Çu kú: C¨n cø vµo sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép cuèi kú trªn b¸o c¸o nµy kú tr­íc. + ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh Cã TK133. + ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh Nî TK133 vµ b¶ng kª thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. + ThuÕ GTGT ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ N­íc: C¨n cø vµo sè ph¸t sinh Nî TK133 vµ b¶ng kª tiÒn thuÕ vµ thanh to¸n víi Nhµ N­íc. + ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép cuèi kú: §­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy: ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép ®Çu kú + ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ - ThuÕ GTGT ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ N­íc. 2.2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng sÏ lÊy sè liÖu ë c¸c nguån sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12 n¨m tr­íc ®Ó chuyÓn vµo cét “Sè ®Çu n¨m” cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m nay. - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®Ó vµo sè liÖu cña cét “sè cuèi kú”. - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ®Ó kiÓm tra tÝnh c©n ®èi vµ tÝnh khíp ®óng cña sè liÖu. §Ó lËp ®­îc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th× kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh ph¶i hoµn tÊt viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng häp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt, tiÕn hµnh kho¸ sæ kÕ to¸n vµ tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n. KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c sæ s¸ch cã liªn quan ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khíp ®óng. Sau ®ã lËp c¸c b¸o c¸o phÇn hµnh göi cho kÕ to¸n tæng hîp. Mçi mét chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi kho¶n nµo th× c¨n cø vµo sè d­ cña tµi kho¶n ®ã ®Ó ph¶n ¸nh. Sè d­ bªn Nî cña tµi kho¶n sÏ ®­îc ghi vµo bªn Tµi S¶n trõ mét sè tr­êng hîp cña c¸c TK214, 129, 229 lµ nh÷ng tµi kho¶n cã sè d­ bªn cã nh­ng vÉn ®­îc ghi vµo phÇn tµi s¶n d­íi h×nh thøc ghi ghi sè ©m. Vµ sè d­ bªn Cã cña tµi kho¶n sÏ ®­îc ghi vµo bªn Nguån Vèn trõ mét sè tr­êng hîp ngo¹i lÖ lµ nh÷ng tµi kho¶n cã sè d­ Nî nh­ng vÉn ®­îc ghi vµo bªn nguån vèn, ®ã lµ c¸c tµi kho¶n: 412, 413, 421. Phô lôc: Mét sè b¸o c¸o tµi chÝnh minh ho¹ víi sè liÖu Quý III cña n¨m tµi chÝnh 2002 Phô lôc I: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Tõ ngµy 01/01/2002 -> ngµy 30/9/2002. PhÇn I : L·i lç. §vt: ®ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tr­íc Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 32.79.123.397 32.79.123.397 C¸c kho¶n gi¶m trõ 13 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 14 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 15 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 16 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 17 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 10 32.979.123.397 32.979.123.397 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 29.720.992.100 29.720.992.100 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 3.258.131.297 3.258.131.297 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 116.239.371 116.239.371 5. Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã : L·i vay ph¶i tr¶ 22 427.601.202 427.601.202 385.041.502 385.041.502 6. Chi phÝ b¸n hµng 23 544.840.700 544.840.700 7.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 24 1.997.775.085 1.997.775.085 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 404.153.681 404.153.681 9. Thu nhËp kh¸c 31 220.591.900 220.591.900 10. Chi phÝ kh¸c 32 64.648.775 64.648.775 11. Lîi nhuËn kh¸c 40 155.943.125 155.943.125 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 50 560.096.806 560.096.806 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 60 560.096.806 560.096.806 PhÇn II : T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. ChØ tiªu M· sè Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép I. ThuÕ 10 283.084.334 25.993.170 426.577.965 25.933.170 426.577.956 -117.560.452 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 11 - 28.499.763 2.733.170 86.486.873 2.733.170 86.486.873 -112.253.466 2. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 12 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 4.ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 14 5. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 107.986.618 227.989.618 227.989.618 -120.000.000 6. Thu trªn vèn 16 86.458.985 86.458.985 86.458.985 7. thuÕ tµi nguyªn 17 8. ThuÕ nhµ ®Êt 18 20.700.000 19.211.000 19.211.000 1.489.000 9. TiÒn thuª ®Êt 19 3.934.480 2.500.000 6.434.480 6.434.480 10. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 20 113.204.014 113.204.014 II. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 30 Tæng céng 40 283.084.334 25.933.170 426.577.956 25.933.170 426.577.956 -117.560.452 PhÇn III. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i, thuÕ GTGT ®­îc gi¶m, thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m I ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1. Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú 10 1.628.48.802 1.628.48.802 2. Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh 11 1.628.48.902 1.628.48.902 3. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ, ®· hoµn l¹i 12 1.628.48.902 a. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ 13 b. Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 14 4. Sè thuÕ cßn ®­îc khÊu trõ, cßn ®­îc hoµn l¹i cuèi kú 17 - 910 II. ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i III. ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m. IV. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 1. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép ®Çu kú 40 - 28.499.763 2. ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh 41 1.685.232.072 1.685.232.072 3. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ 42 1.682.48.902 1.682.48.902 4. ThuÕ GTGT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n 43 5. ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép 44 6. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ®· nép vµo ng©n s¸ch 45 86.486.873 86.486.873 7. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép cuèi kú 46 - 112.253.466 Phô lôc II: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngµy 30/09/2002 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Tµi S¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 30.700.725.985 37.919.604.010 I. TiÒn 110 3.009.159.916 641.554.653 1. TiÒn mÆt t¹i quü ( gåm c¶ ng©n phiÕu ) 111 48.004.458 35.933.635 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 2961.155.458 605.621.018 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 13.003.404.037 13.899.007.831 1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 11.275.210.759 11.291.835.363 2. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 132 645.734.800 2.484.315.882 3.ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 4. Ph¶i thu néi bé 134 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 82.458.478 122.856.568 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 IV. Hµng tån kho 140 1. Hµng mua ®ang ®i ®­êng 141 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142 314.572.900 4.497.456.700 3. C«ng cô, dông cô tån kho 143 17.655.100 17.655.100 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 5. Thµnh phÈm tån kho 145 4.961.954.600 4.445.007.700 6. Hµng ho¸ tån kho 146 2.131.900 2.131.900 7. Hµng göi b¸n 147 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 10.391.847.532 18.881.584.826 1. T¹m øng 151 10.391.847.532 18.668.134.092 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 213.350.734 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 5. C¸c kho¶n cÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n 155 VI. Chi sù nghiÖp 160 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 5.269.455.045 6.156.709.774 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 5.269.455.045 6.156.709.774 1.T µi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 11.652.771.631 13.060.066.384 - Nguyªn gi¸ 212 - 6.383.316.586 - 6.903.356.610 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 240 V. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 241 Tæng céng tµi s¶n 250 35.970.181.030 44.076.313.784 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 300 I. Nî ng¾n h¹n 310 1. Vay ng¾n h¹n 311 4.539.257.700 7.230.858.945 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 576.000.000 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 3.987.670.800 3.989.051.300 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 15.318.914.159 20.053.299.842 5. ThuÕ vµ c¸c lho¶n ph¶i nép Nhµ N­íc 315 283.084.334 - 117.560.452 6. Ph¶i trÈ c«ng nh©n viªn 316 1.011.708.572 835.395.572 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 652.239.014 947.796.457 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 3.165.562.126 2.013.211.739 II. Nî dµi h¹n 320 1.317.607.500 2.502.858.500 1. Vay dµi h¹n 321 1.317.607.500 2.502.858.500 2. Nî dµi h¹n 322 III. Nî kh¸c 330 32.499.500 16.011.765 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 32.499.500 16.011.765 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 333 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 5.661.637.325 6.029.381.013 I. Nguån vèn, quü 410 5.416.937.409 5.839.434.363 1. Nguån vèn kinh doanh 411 5.006.377.089 5.006.377.089 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 413 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÎn 414 287.328.915 287.328.915 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 123.231.405 123.231.405 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 416 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 417 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 244.699.916 189.946.650 1. Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm 421 58.948.649 58.948.649 2. Quü khen th­ëng vµ phóc lîi 422 185.751.267 130.998.001 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 423 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 424 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 427 Tæng céng nguån vèn 430 35.970.181.030 44.076.313.784 VI. Quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu. 1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn a. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n. ViÖc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, quy ®Þnh, c¸c chÕ ®é qu¶n lý, l­u th«ng tiÒn tÖ hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc kÕ to¸n c«ng ty sö dông mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ “®ång” ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam (VN§). Do ®ã, mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ ®Òu ®­îc kÕ to¸n quy ®æi vÒ ®ång ViÖt Nam ®Ó ghi sæ, tû gi¸ quy ®æi lµ tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ N­íc ViÖt Nam chÝnh thøc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. Do c«ng ty Ýt cã nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ nªn mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ ®Òu ®­îc quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ. b. C¸c chøng tõ sö dông: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n t¹m øng, b¶ng kiÓm kª quü. c. Tæ chøc h¹ch to¸n. H¹ch to¸n chi tiÕt. Sæ s¸ch sö dông : Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, sæ chi tiÕt tiªn göi ng©n hµng Mäi kho¶n thu, chi tiÒn mÆt ®Òu ®­îc kÕ to¸n tiÒn mÆt – ng©n hµng lËp phiÕu thu, phiÕu chi. Trªn c¸c phiÕu nµy cã ®ñ c¸c ch÷ ký cña ng­êi thu, ng­êi nhËn, Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng. Sau khi thñ quü ®· thu, chi tiÒn sÏ ®ãng dÊu “®É thu tiÒn” hoÆc “®· thanh to¸n” vµo chøng tõ. Cuèi ngµy, thñ quü sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu, chi ®Ó ghi vµo sæ quü vµ lËp c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tõ thu, chi ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt – ng©n hµng ghi sæ. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt ®­îc c«ng ty më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i tiÒn (VN§, ngo¹i tÖ ) Theo quy, ®Þnh mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi cña c«ng ty ®Òu ph¶i göi vµo ng©n hµng. HiÖn nay, c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi cã tµi kho¶n tiÒn göi ë ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam víi sè tiÒn lµ 385.772.441 ®ång (t¹i ngµy 31/12/2002). Khi cÇn chi tiªu c«ng ty lµm thñ tôc rót tiÒn hoÆc chuyÓn tiÒn t¹i ng©n hµng. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn göi ng©n hµng còng ®­îc c«ng ty më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i tiÒn ( VN§, ngo¹i tÖ ). §èi víi tiÒn göi ng©n hµng c«ng ty sö dông c¸c chøng tõ lµ: GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, b¶ng sao kª cña ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc nh­ uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, sec chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n tiÒn göi. Hµng ngµy, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ do ng©n hµng göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo ®Ó ph¸t hiÖn sai sãt, nÕu cã chªnh lÖch ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi. H¹ch to¸n tæng hîp: Sæ s¸ch sö dông : - Chøng tõ – ghi sæ: ®­îc lËp riªng cho nghiÖp vô thu, chi - Sæ c¸i tµi kho¶n 111, 112 Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, TGNH Sæ quü Sæ ®¨ng ký CT- GS B¶ng c©n ®èi sè ph¸t simh Sæ c¸i TK111, 112 Chøng tõ – ghi sæ B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt Chøng tõ gèc S¬ ®å 2 : Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§). a. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh: Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp víi tÝnh chÊt ®Çu t­. Tuy nhiªn, tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chØ bao gåm tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo ®Æc tr­ng kü thuËt. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh sau: + Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc + M¸y mãc, thiÕt bÞ: M¸y xóc, m¸y trén bª t«ng, m¸y dÇm… + ThiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn: ¤ t«, xe t¶i, m¸y kÐo, cÇn cÈu… + ThiÕt bÞ dïng cho qu¶n lý : M¸y vi tÝnh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y photo… Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh : theo gi¸ mua thùc tÕ ghi sæ Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông : Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, trong ®ã tû lÖ khÊu hao theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. C¸c tr­êng hîp khÊu hao ®Æc biÖt : Tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ vµ phô thuéc vµo yÕu tè kh¸ch quan. NÕu cÇn khÊu hao nhanh th× c«ng ty ®Ò nghÞ vµ ph¶i ®­îc cÊp trªn phª duyÖt míi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. b. C¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn TSC§ ë c«ng ty chñ yÕu cã 3 nghiÖp vô liªn quan ®Õn TSC§ ®ã lµ: + T¨ng TSC§: Chñ yÕu lµ do mua ngoµi. Nh­ng do gi¸ trÞ cña TSC§ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ rÊt lín nªn viÖc s¾m míi TSC§ kh«ng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn mµ th­êng lµ 2 ®Õn 3 n¨m. + KhÊu hao TSC§: Lµ nghiÖp vô th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh hµng th¸ng. +Söa ch÷a TSC§: NghiÖp vô nµy còng hay ph¸t sinh do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty, c¸c m¸y mãc th­êng ph¶i theo c¸c c«ng tr×nh vµ ë ngoµi trêi, chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña thêi tiÕt nªn th­êng xuyªn ph¶i, b¶o d­ìng, tu söa, n©ng cÊp. Cßn c¸c nghiÖp vô vÒ thanh lý vµ nh­îng b¸n th× ®Õn nay c«ng ty vÉn ch­a tiÕn hµnh. c. Tæ chøc chøng tõ: C¸c chøng tõ sö dông: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. Quy tr×nh lu«n chuyÓn Khi c«ng ty quyÕt ®Þnh s¾m míi thªm TSC§, c«ng ty sÏ lËp Héi ®«ng giao nhËn ( trong Héi ®ång b¾t buéc cã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng). Sau khi tiÕn hµnh giao nhËn TSC§ vµ lËp “biªn b¶n giao nhËn TSC§”, phßng kÕ to¸n sÏ lËp hå s¬ cho mçi lo¹i tµi s¶n. Hå s¬ bao gåm: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, c¸c b¶n sao tµi liÖu kü thuËt, c¸c ho¸ ®¬n, giÊy vËn chuyÓn. C¨n cø vµo hå s¬ phßng kÕ to¸n lËp “thÎ TSC§”. Sau khi lËp “thÎ TSC§” ®­îc ghi vµo “sæ chi tiÕt TSC§”. Sau ®ã thÎ vµ sæ TSC§ chuyÓn giao cho kÕ to¸n TSC§ gi÷ vµ ghi chÐp theo dâi. d. Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Sæ chi tiÕt: Sö dông sæ TSC§ dïng chung cho toµn doanh nghiÖp cßn t¹i c¸c §éi, XÝ nghiÖp phô thuéc còng cã sæ chi tiÕt theo dâi nh÷ng tµi s¶n m×nh ®­îc cÊp. Sæ tæng hîp: - Chøng tõ – ghi sæ : §­îc lËp riªng cho tõng nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vµ khÊu hao TSC§. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ – ghi sæ - Sæ c¸i c¸c TK 211, 214 Quy tr×nh h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: ThÎ TSC§ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i TK 211, 214 Chøng tõ – chi sæ Chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký CT - GS Sæ chi tiÕt TSC§ B¶ng tæng hîp chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§ B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å 3: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh 3. KÕ to¸n vËt t­. a.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ vËt t­ : Theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt t­ : Kª khai th­êng xuyªn. b. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu trªn c¸c chøng tõ. ViÖc h¹ch to¸n vËt t­ chia lµm 2 phÇn chÝnh ®ã lµ: NhËp vËt t­ vµ xuÊt vËt t­. C¸c nghiÖp vô vÒ nhËp vËt t­: C¸c chøng tõ sö dông: - Chøng tõ nguån: Ho¸ ®¬n mua hµng. - Chøng tõ thùc hiÖn: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp kho. Mçi th¸ng, mçi quý c«ng ty sÏ c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ cña tõng ®¬n vÞ ®Ó cã kÕ ho¹ch mua vËt t­ cô thÓ cho tõng ®¬n vÞ. Khi vËt t­ ®­îc chuyªn chë ®Õn c«ng ty th× nh©n viªn thu mua sÏ lµm giÊy ®Ò nghÞ ®­îc nhËp hµng. Ban kiÓm nghiÖm vËt t­ sÏ tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm chÊt l­îng vËt t­ vµ lËp “biªn b¶n kiÓm nghiÖm”. Sau ®ã, thñ kho sÏ tiÕn hµnh nhËp kho vµ lËp “phiÕu nhËp kho”: ghi cét thùc nhËp vµ cïng víi ng­êi giao hµng ký phiÕu nhËp kho. C¸c nghiÖp vô vÒ xuÊt vËt t­: Mçi th¸ng, mçi quý, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hoÆc lÖnh xuÊt vËt t­, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô xuÊt vËt t­. C¸c chøng tõ vÒ xuÊt vËt t­ bao gåm: - Chøng tõ nguån: lÖnh xuÊt vËt t­, lÖnh s¶n xuÊt. - Chøng tõ thùc hiÖn: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu xuÊt kho. Cuèi mçi th¸ng, c¸c l·nh ®¹o cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc sÏ lËp giÊy ®Ò nghÞ xin xuÊt hµng tr×nh lªn Gi¸m ®èc c«ng ty , Gi¸m ®èc duyÖt lÖnh xuÊt vµ göi cho kÕ to¸n tr­ëng xem xÐ kh¶ n¨ng cung cÊp vËt t­. NÕu thÊy cã thÓ duyÖt ®­îc, kÕ to¸n tr­ëng sÏ ký vµo lÖnh xuÊt. Phßng kü thuËt vËt t­ nhËn ®­îc lÖnh xuÊt sÏ lËp “phiÕu xuÊt kho”. Khi nhËn ®­îc “phiÕu xuÊt kho”, thñ kho sÏ tiÕn hµnh xuÊt kho vµ lµm c¸c thñ tôc sau: Ghi sè thùc xuÊt, ghi thÎ kho vµ chuyÓn chøng tõ xuÊt kho cho kÕ to¸n vËt t­. c. Tæ chøc h¹ch to¸n. H¹ch to¸n chi tiÕt . VËt t­ cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. T¹i kho: Thñ kho tiÕn hµnh lËp thÎ kho vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ. - ThÎ kho: ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån vËt t­, thµnh phÈm vÒ mÆt sè luîng vµ ®­îc më cho tõng thø vËt t­, thµnh phÈm vµ tõng kho. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp, xuÊt kho thñ kho ghi vµo thÎ kho. - PhiÕu giao nhËn chøng tõ: §Þnh kú sau khi ghi thÎ kho, thñ kho tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt theo tõng lo¹i vËt t­, sau ®ã lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ nép cho kÕ to¸n. PhiÕu nµy ®­îc lËp riªng cho chøng tõ nhËp, xuÊt, lËp xong ph¶i ®Ýnh kÌm víi chøng tõ gèc ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n. T¹i bé phËn kÕ to¸n: C¨n cø vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ c¸c chøng tõ gèc do thñ kho chuyÓn lªn, kÕ to¸n lËp b¶ng kª luü kÕ nhËp – xuÊt – tån vµ sæ sè d­. Theo ®ã quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t­ ®­îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau: PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp PhiÕu nhËp kho Sæ sè d­ ThÎ kho B¶ng kª luü kÕ nhËp – xuÊt – tån KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu xuÊt kho PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt S¬ ®å 4: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi tiÕt vËt t­. H¹ch to¸n tæng hîp. Sæ s¸ch sö dông. - Chøng tõ – ghi sæ: lËp riªng cho nghiÖp vô nhËp vµ nghiÖp vô xuÊt. - Sæ ®¨ng ký Chøng tõ – ghi sæ. - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n : 152, 153 Tr×nh tù h¹ch to¸n ®­îc tãm t¾t theo s¬ ®å sau : H¹ch to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CT - GS Chøng tõ gèc B¸o c¸o tµi chÝnh Chøng tõ – ghi sæ Sæ c¸i TK 152, 153 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh S¬ ®å 5: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp vËt t­ 4. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. a. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n lao ®éng, tiÒn l­¬ng. Lao ®éng cña c«ng ty ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: Lao ®éng gi¸n tiÕp ( lao ®éng qu¶n lý ) vµ lao ®éng trùc tiÕp. Trong lao ®éng trùc tiÕp ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i: Lao ®éng th­êng xuyªn vµ lao ®éng t¹m thêi (thuª ngoµi). C«ng ty ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng, ®ã lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian ( ®èi víi lao ®éng qu¶n lý) vµ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm tËp thÓ (®èi víi lao ®éng trùc tiÕp). Quy chÕ tr¶ l­¬ng cña c«ng ty lµ: Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng. TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ®­îc tr¶ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña ng­êi lao ®éng. b. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu trªn c¸c chøng tõ. C¸c chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông hÖ thèng chøng tõ vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, trong ®ã gåm: - C¸c chøng tõ theo dâi c¬ cÊu lao ®éng: C¸c quyÕt ®Þnh tuyÓn dông lao ®éng, quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, b·i miÔn, sa th¶i, thuyªn chuyÓn, khen th­ëng, kû luËt, h­u trÝ. - Chøng tõ theo dâi thêi gian lao ®éng: B¶ng chÊm c«ng - C¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: PhiÕu giao nhËn s¶n phÈm, phiÕu giao kho¸n, phiÕu b¸o lµm thªm giê, biªn b¶n kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. - C¸c chøng tõ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng: B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, b¶ng ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng, c¸c chøng tõ chi tiÒn ®Ó thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng. H¹ch to¸n ban ®Çu: C¨n cø vµo c¸c B¶ng chÊm c«ng, c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng, phßng tæ chøc lao ®éng sÏ dùa vµo c¬ cÊu lao ®éng vµ hÖ thèng thang b¶ng l­¬ng ¸p dông cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cïng víi ®Þnh møc lao ®éng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ l­¬ng vµ göi cho phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo ®ã, kÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH sÏ lËp b¶ng tÝnh l­¬ng vµ BHXH vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt – ng©n hµng sÏ lËp phiÕu chi göi cho kÕ to¸n tr­ëng phª duyÖt vµ thñ quü xuÊt quü chi tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. c. Tæ chøc h¹ch to¸n trªn hÖ thèng sæ. Sæ chi tiÕt : Sæ chi tiÕt TK 334, 335, 338. Sæ tæng hîp: - B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH - C¸c chøng tõ- ghi sæ lËp cho nghiÖp vô tÝnh l­¬ng, BHXH, tiÒn th­ëng, trÝch tr­íc. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ – ghi sæ. - Sæ c¸i c¸c TK 334, 335, 338. Tr×nh tù h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ Sæ c¸i TK 334, 335, 338 Sæ chi tiÕt chi phÝ thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn Chøng tõ – ghi sæ Chøng tõ – ghi sæ Sæ ®¨ng ký CT - GS B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ vµ thanh to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh S¬ §å 6: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp lao ®éng – tiÒn l­¬ng 5. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ – gi¸ thµnh. a. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ gi¸ thµnh lµ c¸c §éi, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c kÕ to¸n t¹i c¸c §éi, c¸c xÝ nghiÖp sÏ tËp hîp chi phÝ ( TK 621, 622, 627…) vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ( TK 154), sau ®ã chuyÓn sè liÖu lªn cho phßng kÕ to¸n trung t©m cña c«ng ty ®Ó ghi nhËn thµnh phÈm (TK 155) C«ng ty ¸p dông kÕt hîp c¶ 2 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ: ph­¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp vµ ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu tiªu hao ( ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt) vµ theo gi¸ trÞ dù to¸n ( ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p). Gi¸ thµnh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. b. Tæ chøc chøng tõ. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n c«ng ty ®· sö dông c¸c chøng tõ sau: + B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. + B¶ng ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. + B¶ng ph©n bæ chi phÝ ph©n bæ dÇn. + B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao + C¸c ho¸ ®¬n chøng tõ chi tiÒn c. Tæ chøc h¹ch to¸n trªn hÖ thèng sæ. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt: KÕ to¸n t¹i c¸c §éi, c¸c xÝ nghiÖp më sæ “chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh “. Sæ nµy ®­îc më riªng cho tõng tµi kho¶n TK 621, 622, 623 (®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p), 627, 154 vµ ®­îc më riªng cho tõng s¶n phÈm (s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm x©y l¾p). C¬ së ®Ó ghi c¸c sæ chi tiÕt nµy lµ c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp: Còng ®­îc tiÕn hµnh t¹i c¸c ®éi vµ xÝ nghiÖp. Sæ s¸ch sö dông : + Chøng tõ – ghi sæ + Sæ ®¨ng ký CT – GS + Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 623,154 Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ – ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ Sæ ®¨ng ký CT - GS B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154 S¬ ®å 7 : Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ gi¸ thµnh 6. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm. a. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Ph­¬ng thøc tiªu thô: + §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ( tµ vÑt bª t«ng): Tiªu thô theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, kh«ng th«ng qua ®¹i lý, ký göi. Th­êng tiªu thô víi khèi l­îng lín th«ng qua hîp ®ång mua b¸n, kh«ng tiªu thô ®¬n chiÕc. + §èi víi s¶n phÈm x©y l¾p: §­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc bµn giao c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh sÏ tiÕn hµnh bµn giao theo ®óng thñ tôc nghiÖm thu Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ xuÊt kho thµnh phÈm : theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ( ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ) vµ theo hîp ®ång giao thÇu ( ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p). b. Tæ chøc chøng tõ. Chøng tõ sö dông: + Chøng tõ nguån: Hîp ®ång mua b¸n, hîp ®ång cung cÊp dÞch vô, hîp ®ång giao thÇu. + Chøng tõ thùc hiÖn: Ho¸ ®¬n GTGT Quy tr×nh lu«n chuyÓn: - §èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Khi cã nhu cÇu mua hµng, kh¸ch hµng sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi c«ng ty. C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n ®· ký kÕt, kÕ to¸n tiªu thô lËp “ho¸ ®¬n GTGT”. Ho¸ ®¬n nµy sau khi ®­îc KÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt sÏ lµm c¬ së cho kÕ to¸n tiªu thô lËp “phiÕu xuÊt kho”. Dùa vµo “phiÕu xuÊt kho” thñ kho tiÕn hµnh xuÊt kho. Ho¸ ®¬n GTGT còng lµ c¨n cø ®Ó “lËp phiÕu thu” ( nÕu thanh to¸n ngay) hoÆc lµ c¨n cø cho kÕ to¸n c«ng nî ghi nî vµ kÕ to¸n tiªu thô ghi nhËn doanh thu. - §èi víi s¶n phÈm x©y l¾p: Khi c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh sÏ tiÕn hµnh nghiÖm thu vµ bµn giao. Khi viÖc nghiÖm thu tiÕn hµnh song, c¨n cø vµo hîp ®ång giao thÇu kÕ to¸n tiªu thô lËp “ho¸ ®¬n GTGT”. Ho¸ ®¬n nµy lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n vµ ghi nhËn doanh thu. c. Tæ chøc h¹ch to¸n . Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt. §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt tiªu thô kÕ to¸n sö dông “ sæ chi tiÕt gi¸ vèn” vµ “sæ chi tiÕt b¸n hµng”. “Sæ chi tiÕt gi¸ vèn“ ®­îc c«ng ty më riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. KÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn hµng ho¸, dÞch vô, c¸c biªn b¶n xö lý hµng háng, hµng bÞ tr¶ l¹i…®Ó ghi nhËn vµo sæ chi tiÕt gi¸ vèn. “Sæ chi tiÕt b¸n hµng” ®­îc më theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng lo¹i dÞch vô. C¨n cø ®Ó ghi sæ lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng, chøng tõ tÝnh thuÕ, chøng tõ ph¶n ¸nh gi¶m gi¸, chøng tõ ph¶n ¸nh hµng bÞ tr¶ l¹i. Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ lÊy sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt ( sæ chi tiÕt gi¸ vèn, sæ chi tiÕt b¸n hµng…) chuyÓn vµo sæ chi tiÕt TK911 råi tÝnh ra kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña c«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp. Sæ s¸ch sö dông - Chøng tõ – ghi sæ: më riªng cho nghiÖp vô gi¸ vèn, doanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ vµ kªt chuyÓn. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ – ghi sæ. - Sæ c¸i TK: 511, 512, 515, 531, 532, 521, 641, 642, 635, 811, 711, 911. Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiªn qua s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt b¸n hµng, gi¸ vèn… Chøng tõ – ghi sæ Sæ ®¨ng ký CT - GS B¶ng tæng hîp, chi tiÕt Sæ c¸i TK 511, 512, 515, 531, 532, 521, 641,642, 635, 811, 711, 911 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh S¬ ®å 8: Quy tr×nh h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm PhÇn III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi. 1. Thµnh tùu. MÆc dï míi vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi mét thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n nh­ng t«i còng phÇn nµo thÊy ®­îc t×nh h×nh tæng quan cña c«ng ty nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty nãi riªng. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi míi ®­îc thµnh lËp trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng l©u ( 10 n¨m) vµ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng víi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ®óng ®¾n cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty ®· v­ît qua ®­îc khã kh¨n ban ®Çu, tõng b­íc ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng: Doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, chÊt l­îng lao ®éng ngµy cµng cao. Cïng víi sù tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc rÊt phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý. MÆc dï c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty t­¬ng ®èi phøc t¹p: Gåm nhiÒu phßng ban vµ nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn, mçi ®¬n vÞ l¹i lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau vµ c«ng ty l¹i kinh doanh trªn nhiÒu ngµnh nghÒ (võa s¶n xuÊt, võa x©y l¾p, võa cung cÊp dÞch vô) nh­ng bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña c«ng ty , phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc vµ tr×nh ®é kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ng­êi. Do ®ã, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· trë thµnh bé m¸y gióp viÖc ®¾c lùc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong c¸c quyÕt ®Þnh, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ nãi, trong sù ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cho ®Õn ngµy nay cã mét sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé m¾y kÕ to¸n. Tr×nh ®é cña c¸c kÕ to¸n viªn trong c«ng ty t­¬ng ®èi cao ( 84% kÕ to¸n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc). §iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cho viÖc t×m hiÓu, n¾m v÷ng vµ vËn dông c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh míi vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®· triÓn khai ¸p dông th«ng t­ 89/ 2002 / TT – BTC. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty rÊt chó träng ®Õn kh©u ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, cô thÓ nh­ tæ chøc cho c¸n bé kÕ to¸n tham gia c¸c líp ®µo t¹o båi d­âng nghiÖp vô, c¸clíp t×m hiÓu vÒ ng÷ng chÝnh s¸ch míi. Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc gän nhÑ, c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc ph©n c«ng râ rµng. §iÒu nµy gióp mäi ng­êi hiÓu râ ®­îc nhiÖm vô còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña m×nh gãp phÇn n©ng cao ®­îc tÝnh tù gi¸c vµ thóc ®Èy mäi ng­êi hoµn thµnh tèt, kÞp thêi, ®Çy ®ñ mäi nhiÖm vô ®­îc giao. ViÖc vËn dông chÕ ®é sæ s¸ch theo h×nh thøc Chøng tõ – ghi sæ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Do ®©y lµ mét h×nh thøc sæ phæ biÕn, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp. §Æc biÖt nã phï hîp víi c¶ ®iÒu kiÖn lao ®éng thñ c«ng vµ ¸p dông kÕ to¸n m¸y. HiÖn nay c«ng ty ®· ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ( phÇn mÒn chuyªn dông do c«ng ty thuª viÕt cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty), tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong phßng ®Òu biÕt sö dông kÕ to¸n m¸y thµnh th¹o. ViÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y ®· gãp phÇn lµm gi¶m bít c«ng viÖc cho c¸c phÇn hµnh, c«ng viÖc kÕ to¸n trë nªn ®¬n gi¶n h¬n vµ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian. Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo kiÓu trùc tuyÕn nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n kÓ c¶ nh©n viªn trong phßng vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c §éi, xÝ nghiÖp ®Òu d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr­ëng nªn c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch thèng nhÊt, chÊt l­îng c«ng t¸c cña tõng nh©n viªn ®Òu do KÕ to¸n tr­ëng ®¸nh gi¸, quyÕt ®Þnh nªn tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng bao che lÉn nhau. §èi víi viÖc ghi chÐp sæ s¸ch: KÕ to¸n ®· ghi chÐp vµo sæ s¸ch râ rµng vµ chÝnh x¸c ®¶m b¶o tÝnh khíp ®óng cña sè liÖu vµ ®¶m b¶o ph¶n ¸nh trung thùc vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ, tû mØ, râ rµng khiÕn ng­êi xem b¸o c¸o cã thÓ nhËn biÕt ®­îc thÕ m¹nh cña c«ng ty. ViÖc tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ N­íc ®èi víi tõng loaÞ tµi s¶n cè ®Þnh. Kh«ng cã hiÖn t­îng tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt mµ vÉn trÝch khÊu hao. C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ lµm c¬ së cho viÖc h¹ch to¸n. C¸c lo¹i chøng tõ kÕ to¸n ®Òu ®­îc lËp ®Çy ®ñ sè liÖu theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc b¶o qu¶n chøng tõ còng ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt do c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o. Bªn c¹nh ®ã, d­íi sù ®iÒu hµnh s¸t sao, khoa häc cña KÕ to¸n tr­ëng, c¸c nh©n viªn trong phßng ®· thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh. Kh«ng khÝ lµm viÖc trong phßng kÕ to¸n lu«n ®oµn kÕt, vui vÎ. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m bít tÝnh c¨ng th¼ng, phøc t¹p cña c«ng viÖc kÕ to¸n vèn rÊt kh« khan do lu«n ph¶i lµm viÖc víi nh÷ng con sè, kh«ng nh÷ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh nghiªm tóc mµ cßn n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cho nh©n viªn kÕ to¸n. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ mÆc dï vÉn cßn nhiÒu mÆt khã kh¨n song c¸c c¸n bé kÕ to¸n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. KÕ to¸n lu«n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ®¶m b¶o ghi sæ trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ. 2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i chñ yÕu. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc ë trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i chñ yÕu sau: Tr­íc hÕt lµ vÒ c«ng t¸c thu håi c«ng nî. HiÖn nay c«ng ty cßn nhiÒu kho¶n nî d©y d­a, kÐo dµi, kh«ng thu håi ®­îc. C¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty ®· lªn ®Õn 29.411.755.075 ®ång ( tÝnh ®Õn ngµy 21/12/2002) chiÕm tíi gÇn 60% tæng tµi s¶n cña c«ng ty. §©y lµ mét tû lÖ qu¸ lín, nã thÓ hiÖn c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh l­u chuyÓn vèn cña c«ng ty còng nh­ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ h¬n n÷a ®èi víi viÖc thu håi c«ng nî vµ c¶ ph­o­ong thøc tiªu thô. §Æc biÖt ®èi víi c¸c kho¶n nî khã ®ßi c«ng ty nªn tiÕn hµnh lËp dù phßng ®Ó gi¶m bít ®­îc rñi ro ( hiÖn nay c«ng ty vÉn ch­a lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi). Thø hai lµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn trong phßng cßn chªnh lÖch, mét sè anh chÞ em ch­a n¾m ®­îc ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nh©n viªn míi vµo nªn cßn bì ngì vµ ch­a quen víi c«ng viÖc, v× vËy míi chØ giao tõng phÇn hµnh. Do ®ã ch­a t¹o ®­îc sù phèi hîp ®ång bé, nhÞp nhµng gi÷a c¸c nh©n viªn trong bé m¸y kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tån t¹i vÒ sù chªnh lÖch tr×nh ®é trªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã ng­êi ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu phÇn hµnh, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tr­ëng nªn c«ng viÖc rÊt vÊt v¶ nhÊt lµ lóc cuèi kú. Thø ba lµ do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh gåm nhiÒu ®¬n vÞ phô thuéc vµ ®Þa bµn kinh doanh ph©n t¸n nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c lu«n chuyÓn chøng tõ, thêi gian lu«n chuyÓn bÞ kÐo dµi. Ngoµi ra c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty còng cßn mét sè tån t¹i n÷a nh­: C«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cßn h¹n chÕ, c«ng t¸c h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn còng cßn h¹n chÕ Môc lôc Trang PhÇn I : C¸c vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý t¹i c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi. I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh 2 1. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh 2 2. §Æc ®iÓm vÒ vèn 2 3. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng kinh doanh vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt 3 4. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ 3 5. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 4 6. Mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c 4 7. Nh÷ng thµnh tùu c«ng ty ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua 5 III. Bé m¸y qu¶n lý 7 1. C¬ cÊu qu¶n lý 7 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 10 IV. Nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh - kinh tÕ cña c«ng ty 19 PhÇn II. C¸c vÊn ®Ò kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 21 I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 21 II. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ 25 III. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n 26 IV. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ 26 V. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o 28 VI. Quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu 37 PhÇn III. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi. 1. Thµnh tùu 49 2. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i chñ yÕu 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Nhà máy in Diên Hồng.DOC
Luận văn liên quan