Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202

Lời nói đầu Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước ta về quản lý và phát triển kinh tế. Trong những năm qua nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ quan liêu bao cấp song nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự điều chỉnh vĩ mô của nhà nước từ đó đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ từng bước tiếp cận với nền kinh tế thế giới mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực. Trước các yêu cầu của nền kinh tế các doanh nghiệp phải tự khẳng định được mình tạo cho doanh nghiệp có chổ đứng vững chắc. Để hoà mình với sự chuyển đổi của nền kinh tế nói trên mỗi doanh nghiệp dù là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đầu tư phải tiến hành hạch toán độc lập để có thể đứng vững và đi lên trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh gắt gao khốc liệt buộc các doanh nghiệp không những chỉ quản lý điều hành quá trình hoạt động và làm chủ đồng vốn của mình đổi mới dây chuyền công nghệ, mở rộng thị trường, tăng nhanh tốc độ chu chuyển của đồng vốn từ khâu bỏ ra cho tới khâu tiêu thụ thành phẩm sao cho chi phí bỏ ra là ít nhất và thu lợi nhuận cao nhất. Có như vậy thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được có đủ điều kiện góp phần làm tăng thu nhập cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời cũng thực hiện tốt nghĩa vụ đối với cấp trên. Mà vấn đề lao động và sử dụng lao động cũng là một vấn đề mà các doanh nghiệp không thể không quan tâm vì công cụ lao động (vốn) và lao động là hai yếu tố quyết định quá trình sản xuất kinh doanh . Các doanh nghiệp phải tinh nhuệ hoá đội ngũ cán bộ sử dụng đúng người đúng việc làm gọn nhệ bộ máy quản lý, tránh cồng kềnh lãng phí thời gian của bộ phận gián tiếp không hiệu quả. Muốn sử dụng quản lý tốt lực lượng lao động làm cho người lao động yên tâm phục vụ cho doanh nghiệp. Thì vấn đề tiền lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế phải được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ hay nói một cách chính xác, vấn đề hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải được doanh nghiệp coi trọng. Với thời gian 3 năm học tập tại trường cao đẳng quản trị kinh doanh được các thầy cô giáo bồi dưỡng đào tạo trang bị cho em một vốn kiến thức trong quản lý kinh tế tài chính, trong doanh nghiệp trên cơ sở kiến thức đã học ở trường và sau một thời gian thực tập tai “xí nghiệp trắc địa bản đồ 202” được sự quan tâm giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của ban giám đốc, đặc biệt là các chú ở phòng kế toán tài vụ em đã xác định rõ vai trò của công tác hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp là rất quan trọng. Nhận biết được tầm quan trọng trên nên em đã đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề . “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương” Để viết báo cáo tốt nghiệp. Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần. Phần I: Một số khái quát về xí nghiệp trắc địa bản đồ 202. Phần II: Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chuyên đề hách toán tièn lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202. Kết luận: Ngoài những mục tiêu trên còn có mục lời nói đầu, tài liệu tham khảo.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2330 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ cña n­íc ta ®· chuyÓn tõ quan liªu bao cÊp song nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu chØnh vÜ m« cña nhµ n­íc tõ ®ã ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ tõng b­íc tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi më réng giao l­u trªn c¸c lÜnh vùc. Tr­íc c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh t¹o cho doanh nghiÖp cã chæ ®øng v÷ng ch¾c. §Ó hoµ m×nh víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ nãi trªn mçi doanh nghiÖp dï lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã 100% vèn n­íc ngoµi ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ®i lªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh g¾t gao khèc liÖt buéc c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chØ qu¶n lý ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ lµm chñ ®ång vèn cña m×nh ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, më réng thÞ tr­êng, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn tõ kh©u bá ra cho tíi kh©u tiªu thô thµnh phÈm sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt vµ thu lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh­ vËy th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc cã ®ñ ®iÒu kiÖn gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi còng thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi cÊp trªn. Mµ vÊn ®Ò lao ®éng vµ sö dông lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m v× c«ng cô lao ®éng (vèn) vµ lao ®éng lµ hai yÕu tè quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c doanh nghiÖp ph¶i tinh nhuÖ ho¸ ®éi ngò c¸n bé sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc lµm gän nhÖ bé m¸y qu¶n lý, tr¸nh cång kÒnh l·ng phÝ thêi gian cña bé phËn gi¸n tiÕp kh«ng hiÖu qu¶. Muèn sö dông qu¶n lý tèt lùc l­îng lao ®éng lµm cho ng­êi lao ®éng yªn t©m phôc vô cho doanh nghiÖp. Th× vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng, th­ëng, phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi b¶o hiÓm y tÕ ph¶i ®­îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ hay nãi mét c¸ch chÝnh x¸c, vÊn ®Ò h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i ®­îc doanh nghiÖp coi träng. Víi thêi gian 3 n¨m häc tËp t¹i tr­êng cao ®¼ng qu¶n trÞ kinh doanh ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o båi d­ìng ®µo t¹o trang bÞ cho em mét vèn kiÕn thøc trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, trong doanh nghiÖp trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ sau mét thêi gian thùc tËp tai “xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202” ®­îc sù quan t©m gióp ®ì h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc, ®Æc biÖt lµ c¸c chó ë phßng kÕ to¸n tµi vô em ®· x¸c ®Þnh râ vai trß cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®èi víi doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. NhËn biÕt ®­îc tÇm quan träng trªn nªn em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò . “H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng” §Ó viÕt b¸o c¸o tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn. PhÇn I: Mét sè kh¸i qu¸t vÒ xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. PhÇn II: Thùc tÕ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn chuyªn ®Ò h¸ch to¸n tiÌn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. KÕt luËn: Ngoµi nh÷ng môc tiªu trªn cßn cã môc lêi nãi ®Çu, tµi liÖu tham kh¶o. PhÇn I: Mét sè kh¸i qu¸t vÒ xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202: XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 tr­íc kia trùc thuéc c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 2 ®ãng t¹i x· minh ®øc - huyÖn mü hµo - tØnh h­ng yªn. Tõ ngµy 1/1/1999 c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 2 vµ c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 3 nhËp vµo lµm mét lÊy tªn lµ c«ng ty ®o ®¹c ®Þa chÝnh vµ c«ng tr×nh cã trô së chÝnh ®ãng t¹i sè 3 khu phè 4 ph­êng b×nh an quËn 2 TPHCM. Nªn tõ ngµy 1/1/1999 xÝ nghiÖp tr¾c dÞa b¶n ®å 202 trùc thuéc c«ng ty ®o ®¹c ®Þa chÝnh vµ c«ng tr×nh. XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 36A/Q§ ngµy 1/8/1987 cña côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å nhµ n­íc nay lµ tæng côc ®Þa chÝnh. - Tr¶i qua 13 n¨m kh«ng ngõng phÊn ®Êu x©y dùng vµ tr­ëng thµnh ®Õn nay xÝ nghiÖp ®· thùc sù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng ë n­íc ta hiÖn nay. - §éi ngò cÊn bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc t«i luyÖn c¶ ý thøc lÉn tay nghÒ cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh suÊt s¾c mäi nhiÖm vô yªu cÇu ®Æt ra. Tõ ®ã c¸c c«ng tr×nh c¸c h¹ng môc vµ c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµm ra ®· tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña b¸n hµng vµ lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ cao. XÝ nghiÖp lu«n ®æi míi trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó tiÕp cËn ®­îc víi nh÷ng c«ng tr×nh lín. V× s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµm ra cÇn ph¶i cã ®é chÝnh x¸c rÊt cao do vËy nhiÒu c«ng tr×nh h¹ng môc ®­îc vÏ träng ®iÓm cña c¸c tØnh thµnh dï ph¶i thi c«ng ®o ®¹c trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n ®Þa h×nh phøc t¹p nh­ng ®éi ngò thi c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp kh«ng ng¹i khã kh¨n ®· hoµn thµnh xuÊt s¨cs vµ ®­îc b¹n hµng ®¸nh gi¸ cao. HiÖn nay xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m ®­¬ng trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nh­ ®o vÏ b¶n ®å, lµm b¶n ®å ®Þa giíi, thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh x·, huyÖn, tØnh thµnh trong n­íc. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 130 ng­êi trong ®ã 83% lao ®éng trùc tiÕp vµ 17% lao ®éng gi¸n tiÕp 50% cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc cßn l¹i lµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao tõ 4/7 - 7/7. B»ng n¨ng lùc thùc tÕ cña m×nh xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trong nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë n­íc ta hiÖn nay nh­ng còng ®Çy biÕn ®éng khã kh¨n vµ kh¾c nghiÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. NÕu lÊy mèc tõ n¨m 1995 ®Ó so s¸nh th× s¶n l­îng, møc l­¬ng vµ c¸c kho¶n nép cho cÊp trªn cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 nh­ sau: I. C¸c kho¶n nép cÊp trªn: §¬n vÞ : (1000.000)® N¨m S¶n l­îng Nép cÊp trªn 1995 3.103 245 1996 3.455 270 1997 4.152 334 1998 4.653 363 1999 5.398 431 *******XNT§B§ 202********XNT§B§ 202******* II. Quü l­¬ng cña xÝ nghiÖp tõ n¨m 1995 - 1999 vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña 1 CBCNV: 1 ng­êi/1 th¸ng. N¨m S¶n l­îng Møc thu nhËp 1995 1.442.395.000 1.200.000 1996 1.832.602.000 1.400.000 1997 2.012.154.000 1.457.000 1998 2.304.200.000 1.500.000 1999 2.406.619.000 1.603.000 C¬ cÊu qu¶n lý tæ chøc. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hiÖn nay xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 cã m« h×nh tæ chøc qu¶n lý theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc PG§. hµnh chÝnh PGS kü thuËt P.tµi vô kÕ to¸n P.tæ chøc hµnh chÝnh P. kü thuËt P.kÕ ho¹ch vËt t­ §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh ®éi ®o ®¹c c«ng tr×nh ®éi ®o ®¹c c«ng tr×nh §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh ®éi ®o ®¹c c«ng tr×nh §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh S¬ ®å 1 Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 thùc hiÖn lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng lo¹i h×nh c¬ cÊu nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Trong c¬ cÊu nµy c¸c chøc n¨ng qu¶n lý chuyªn m«n ho¸ cïng h×nh thµnh nªn c¸c bé phËn chøc n¨ng nh­ c¬ cÊu chøc n¨ng. - C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®èi víi c¸c bé phËn trùc tuyÕn mµ chØ tån t¹i nh­ lµ nh÷ng bé phËn gióp viÖc cho ng­êi l·nh ®¹o trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh. C¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c bé phËn chøc n¨ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt hµnh chÝnh (b¾t buéc) ®èi víi c¸c bé phËn trùc tuyÕn khi ®· th«ng qua ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt hoÆc ®· ®­îc ng­êi l·nh ®¹o uû quyÒn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu mét c¸ch gän nhÑ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý hiÖn nay. §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc, d­íi lµ c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®éi do d¹c c«ng tr×nh h¹ng môc. Ban gi¸m ®èc cã 3 ®ång chÝ: - ¤ng Vâ SÜ Hoµ - Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Phô tr¸ch vµ chØ ®¹o trùc tiÕp phßng tµi vô kÕ to¸n vµ c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. - ¤ng §Æng Träng ChÝnh - Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch vËt t­ vµ phßng kü thuËt. - ¤ng Phïng Kh¾c Nhinh - Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng tµi vô kÕ to¸n: Trùc thuéc gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng t¸c tµi vô kÕ to¸n, thèng kª thu nhËp th«ng tin cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý xÝ nghiÖp. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: Trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o cã nhiÖm vô lËp tiÕn ®é thi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh, cung cÊp vËt t­ lËp kÕ ho¹ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc. - Phßng kü thuËt trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m trùc tiÐp chØ ®¹o cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n nghiÖm thu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh do c¸c tæ ®éi lµm. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh trùc tiÕp chØ ®¹o cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh t¨ng gi¶m nh©n sù, tiÒn l­¬ng, c¸c chÕ ®é cña ng­êi lao ®éng vµ ®iÒu hµnh c¸c c«ng tr×nh, c¸c viÖc kh¸c vÒ hµnh chÝnh nh©n sù cña xÝ nghiÖp. - C¸c ®éi thi c«ng ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. Trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô thi c«ng ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh do ®ång chÝ ®éi tr­ëng nhËn nhiÖm vô d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc víi sù phèi hîp gióp ®ì vµ gi¸m s¸t vÒ kü thuËt nghiÖp vô cña c¸c phßng chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ chÊt l­îng thi c«ng cµng tèt nhÊt phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung cña xÝ nghiÖp. 2: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Phßng tµi vô kÕ to¸n gåm 4 ng­êi 1. KÕ to¸n tr­ëng 2. KÕ to¸n tæng hîp 3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm. 4. Thñ quü. + Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nh­ nªu ë xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®· chä h×nh thøc kÕ to¸n trùc tuyÐen cô thÓ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh­ sau: S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thu chi KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng NVL chÝnh ë c¸c ®éi, tæ ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc XN Cã thÓ x¸c ®Þnh bé phËn kÕ to¸n tiÌn l­¬ng lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n nh­ em ®· tr×nh bµy ë trªn, ë bé phËn nµy kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ tiÒn l­¬ng, BHYT, BHXH, KPC§ vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan tõ ®ã më sæ s¸ch kÕ to¸n cÇn thiÕt lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng thuoäc vÒ viÖc cña m×nh, tiÕn tr×nh c«ng viÖc cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc hiÓn thÞ qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 3: Quy tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng 1 KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng B¶ng kª Sæ chi tiÕt kÕ to¸n Ng­êi lao ®éng 3 2 4 6 chøng tõ ghi sæ B¸o c¸o cho kÕ to¸n tæng hîp * TiÕn tr×nh c«ng viÖc cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng ®­îc tr×nh bµy nh­ sau: - C«ng viÖc 1: Trªn c¬ së lao ®éng, ®¬n gi¸ lao ®éng tiÒn l­¬ng thùc hiÖn, phÇn tÝnh to¸n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng - C«ng viÖc 2: 3) Trªn c¬ së d÷ liÖu ®· tÝnh to¸n vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan ®­a ra b¶ng kª cã ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ. - C«ng viÖc 4: KÕ to¸n tiÒn l­¬ng tõ c¸c b¶ng kª thèng kª l¹i vµ tæng hîp ghi chøng tõ ghi sæ, ®­a ra phiÕu chi thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu theo dâi. - C«ng viÖc 5: 6: Cu«i quý kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tæng hîp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ ®èi chiÕu c©n ®èi lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n tæng hîp. H×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay ¸p dông cho xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, sù lùa chä h×nh thøc kÕ to¸n nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy m«, ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña c¸n bé kÕ to¸n ®©y lµ mét h×nh thøc kÕ to¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, ®¶m b¶o cho viÖc kiÓm tra sè liÖu ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c kÞp thêi phôc vô nh¹y bÐn cho nhu cÇu qu¶n lý chung cña xÝ nghiÖp. S¬ ®å 4: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi ngµy: Ghi cuèi ngµy Ghi cuèi quý: §èi chiÕu kiÓm tra: B¸o c¸o tµi chÝnh Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt B¶ng kª B¶ng ph©n bæ Sæ quü Chøng tõ gèc PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 HiÖn nay xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 cã 6 ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c phßng ban ®­îc chia thµnh hai khèi a1) Khèi phôc vô s¶n xuÊt (Khèi chøc n¨ng qu¶n lý) gåm cã 5 phßng ban mæi phßng ban ®Òu cã tr­ëng phßng, phã phßng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña phßng. a2) Khèi s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc c¸c ®éi thuéc khèi s¶n xuÊt cã thÓ chia thµnh nhiÒu tæ nhá nh­ng ®Òu ph¶i dùa vµo nguyªn t¾c cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å vÒ nh©n sù sè l­îng c«ng nh©n phô thuéc vµo møc ®é c«ng viÖc, nh­ng chÊt l­îng c«ng viÖc cña tõng ®éi th­êng ®ång ®Òu víi nhau. Trong mçi ®éi ®Òu cã ®éi tr­ëng, ®éi tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t kiÓm tra c«ng viÖc cña ®éi, tæ. C¸c tæ ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu chÞu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi tr­ëng, ®éi tr­ëng chuyªn chÊm c«ng vµ chia l­¬ng cho c«ng nh©n cña tæ ®éi m×nh phô tr¸ch qu¶n lý. I. Nguån h×nh thµnh quü l­¬ng: VÒ c¬ b¶n tæ chøc cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn ®­îc chia lµm 2 khèi: a1. Khèi chøc n¨ng qu¶n lý a2. Khèi s¶n xuÊt. §©y lµ hai khèi quü l­¬ng bé phËn cña xÝ nghiÖp nh­ng trªn thùc tÕ tæng quü l­¬ng hµng n¨m cña xÝ nghiÖp ®­îc xÐt duyÖt ®Þnh møc dùa trªn doanh thu hµng n¨m ®· thùc hiÖn ®­îc xÝ nghiÖp x©y dùng cho c¸c ®éi dùa trªn c¬ së cÊp bËc thî, l­¬ng cña c«ng nh©n viªn lµ l­¬ng kho¸n theo s¶n phÈm, lµm ®­îc s¶n phÈm th× ®­îc h­ëng l­¬ng vµ ng­îc l¹i. ViÖc ph©n bæ quü l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®­îc xÐt duyÖt nh­ sau: * C¨n cø vµo nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ ho¹ch doanh thu chØ tiªu thu nhËp th× gi¸m ®èc cña xÝ nghiÖp giao quü l­¬ng kÕ ho¹ch cho c¸c ®éi trùc thuéc theo c¸c chØ tiªu sau. - Lao ®éng ®Þnh biªn - KÕ ho¹ch doanh thu. - C¸c hÖ sè chÝnh s¸ch. §¬n vÞ §éi ®o ®¹c «ng th×n B¶ng tÝnh s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh Th¸ng 3 n¨m 2000 - S¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng 3 n¨m 2000 LËp b¶n ®å ®Þa chÝnh x· h­ng nh©n: 1 m¶nh tØ lÖ 1/10000 - Sè ngµy kh«ng lµm viÖc cña c«ng nh©n. Gi¸m ®èc duyÖt Phßng kü thuËt ng­êi lËp nhiÖm thu §¬n vÞ §éi ®o ®¹c «ng th×n B¶ng thanh to¸n l­¬ng s¶n phÈm Th¸ng 3 n¨m 2000 1 S¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng 3 n¨m 200 LËp xong b¶n ®å ®Þa chÝnh x· h­ng nh©n tØ lÖ 1/10000 1 m¶nh x 10.000.000 = 10.000.000® 2 TiÒn v¨n phßng phÈm 400.000® Céng 10.400.000® Gi¸m ®èc duyÖt Phßng tµi vô kÕ to¸n Ng­êi lËp C¨n cø vµo tæng hîp l­¬ng cña toµn ®éi. §éi tr­ëng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng trªn thùc tÕ ngµy c«ng v­ît qu¸ møc ngµy c«ng cña chÕ ®é nhµ n­íc ban hµnh (22 ngµy 1 th¸ng) ®iÒu nµy do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc t¹o lªn vµ cÊp bËc c«ng nh©n ®Ó tÝnh hÖ sè l­¬ng cho toµn ®«Þ tõ ®ã ph©n chia l­¬ng s¶n phÈm cho tõng ®éi. Trong ®ã hÖ sè l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: HÖ sè l­¬ng = Trong ®ã: S¬ ®å ngang L­¬ng c¬ b¶n mét th¸ng = x Sè ngµy lµm viÖc Trong ®ã: L­¬ng cÊp bËc chøc vô = L­¬ng hÖ sè x 180.000®/th¸ng Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè l­¬ng cña c¶ ®éi th× tr­ëng ®éi (hoÆc kÕ to¸n ®éi)chia l­¬ng nh­ sau: L­¬ng c«ng nh©n = L­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n x hÖ sè l­¬ng. VÝ dô: C¨n cø v¸o b¶ng chÊm c«ng th¸ng 3 n¨m 2000 th× anh TrÇn §øc §¶n cã l­¬ng c¬ b¶n th¸ng 3 lµ: 2.49 hÖ sè x 180.000 x 20 (ngµy lµm viÖc) : 22 = 407.500® L­¬ng th¸ng 3 cña anh §¶n lµ 407.500® x 3.098 = 1.262.300® Ngoµi tiÒn l­¬ng trªn anh §¶n (CN) cßn cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp tr¸ch nhiÖm nÕu cã, phô cÊp ca 3, phô cÊp ®éc h¹i... tiÒn l­¬ng nghØ phÐp. L­¬ng nghØ chÕ ®é VÝ dô: Tæng l­¬ng c¶ th¸ng cña anh §¶n lµ: 1.262.300 + 110.000 =1.372.300® + 110.000 tiÒn b«i d­ìng ca 3 (¨n tr­a) * TiÒn lÓ lµ tiÒn phô cÊp ®¬n vÞ tr¶ cho c«ng nh©n viªn nh÷ng ngµy ®­îc nghØ theo chÕ ®é cña nhµ n­íc, kho¶n tiÒn nµy ®­îc tÝnh nh­ sau. TiÒn lÓ = x Sè ngµy ®­îc nghØ theo chÕ ®é Trong ®ã: L­¬ng th¸ng bao gåm l­¬ng cÊp bËc hay chøc vô, phô cÊp khu vùc hay phô cÊp ®¾t ®á nÕu cã. * L­¬ng nghØ phÐp còng ®­îc tr¶ cho CNV trong nh÷ng ngµy nghØ chÕ ®é phÇn l­¬ng nghØ phÐp nµy ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng nghØ phÐp = * Phô cÊp lµm ®ªm. Do tÝnh chÊt ®Æc thï c«ng viÖc nhiÒu khi c«ng nh©n ph¶i lµm ca 3 th× xÝ nghiÖp tÝnh phô cÊp lµm ca ®ªm theo nghÞ ®Þnh 197/CP ngµy 31/12/1994 vµ th«ng t­ h­íng dÉn sè 10/L§BT- T T ngµy 19/04/1994 cña Bé lao ®éng Th­¬ng binh X· héi cô thÓ ®­îc tÝnh nh­ sau: Phô cÊp lµm ®ªm=x Sè giê lµm viÖc x 30%(40%) ViÖc tÝnh hÖ sè 30% hay 40% lµ do tÝnh chÊt c«ng viÖc th­êng xuyªn hay kh«ng th­êng xuyªn. * Phô cÊp ®éc h¹i: tr¶ cho CNV lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i nguy hiÓm cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ. * Phô cÊp l·nh ®¹o: Theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc sè 02 TT/BA ngµy 14/03/94 nh÷ng ng­êi gi÷ chøc vô gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, tr­ëng c¸c phßng ban ®Òu cã phô cÊp chøc vô: Møc phô cÊp l·nh ®¹o ®­îc tÝnh nh­ sau. Møc phô cÊp 1 th¸ng = møc l­¬ng tèi thiÓu x hÖ sè phô cÊp . C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng (phÇn trªn) kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng bao gåm 19 cét cô thÓ nh­ sau: * Cét 1.2.3.4. lµ c¸c cét hiÓn thÞ th«ng tin ban ®Çu nh­ STT. Hä vµ tªn, chøc vô l­¬ng cÊp bËc. * sè ngµy c«ng ®­îc lÊy ra tõ b¶ng chÊm c«ng Cét 6: tiÒn l­¬ng ®©y lµ tæng l­¬ng kho¸n hay l­¬ng chÝnh s¸ch nã b»ng l­¬ng chÝnh s¸ch x hÖ sè l­¬ng. * Cét 7, 8, 9, 10 11 lµ c¸c kho¶n phô cÊp * Cét 12, 13, 14 lµ tæng l­¬ng c¶ th¸ng, t¹m øng ®ît 1 vµ ký nhËn * Cét 15, 16, 17 lµ c¸c kho¶n ph¶i trõ nh­ BHXH . BHYT. CPC§ * Cét 18, 19 lµ cßn ®­îc lÜnh kú 2 vµ ký nhËn. B/ Khèi gi¸n tiÕp V¨n phßng. L­¬ng cña khèi v¨n phßng ®ã lµ l­¬ng thêi gian. C¨n cø vµo tæng doanh thu cña xÝ nghiÖp th× khèi gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ mét quü l­¬ng theo % nhÊt ®Þnh. VD: B¶ng ph©n bæ l­¬ng th¸ng 2 n¨m 2000 Tõ ®ã kÕ to¸n tiÒn l­¬ng còng c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c¸n bé CNV trong B¶ng chÊm c«ng ®Ó ph©n bæ l­¬ng th¸ng dùa vµo hÖ sè l­¬ng. * HÖ sè l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: + HÖ sè l­¬ng = Trong ®ã: + L­¬ng c¬ b¶n 1 th¸ng = x sè ngµy lµm viÖc Trong ®ã: L­¬ng cÊp bËc chøc vô = l­¬ng hÖ sè x 180.000®/th¸ng - Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng cña c¶ phßng th× tr­ëng phßng chia l­¬ng cho nh©n viªn trong phßng m×nh nh­ sau: L­¬ng c¸n bé NV = L­¬ng c¬ b¶n x hÖ sè l­¬ng VÝ dô: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 2 n¨m 2000 th× anh §Æng V¨n T©m cã l­¬ng c¬ b¶n th¸ng 2 n¨m 2000 lµ: 2,81 (hÖ sè) x 180.000 x 19 (ngµy) : 22 = 436.800® L­¬ng th¸ng 2 cña anh T©m lµ: 436.800® x 3,118 = 1.362.800 Ngoµi phÇn l­¬ng trªn còng nh­ khèi s¶n xuÊt, c¸n bé CNV cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã ) phô cÊp ca ba (¨n tr­a) phô cÊp ®éc h¹i... tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, l­¬ng nghØ chÕ ®é, c¸ch tÝnh nh­ (khèi s¶n xuÊt). III. H¹ch to¸n tæng hîp §Õn kú tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng kÕ to¸n tæng hîp c¸c chøng tõ gèc vÒ l­¬ng bao gåm “B¶ng thanh to¸n l­¬ng” “GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n” c¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn kÕ to¸n lËp phiÕu, ghi sæ chi tiÕt c¸c TK 334 1,3342 qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t nh­ sau: Thø nhÊt: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ: Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01 - SKT Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 sè 124 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Ghi quü th¸ng 1/2000 141 117.800.000 334 50.000.000 111 167.800.000 Céng: 167.800.000 167.800.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) §¬n vÞ PhiÕu chi Sè 8 Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 MÉu 2 - TM Tµi kho¶n nî XuÊt kho: Ph¹m V¨n §oµn Bé phËn c«ng t¸c : Thñ quü VÒ kho¶n: Chi theo b¶ng kª Sè tiÒn: 167.800.000 B»ng ch÷: Mét tr¨m s¸u b¶y triÖu t¸m tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .chøng tõ gèc Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Ng­êi nhËn §¬n vÞ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01 - SKT Ngµy 24/2 n¨m 2000 Sè 177 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1541 112.580.900 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng 6241 26.111.800 2413 5.890.000 Th¸ng 2 n¨m 2000 334 154.582.700 Céng: 154.582.700 154.582.700 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) Thø ba: trªn c¬ së c¸c chøng tõ ghi sæ nµy kÕ to¸n vµo b¶ng ph©n lo¹i chi tiÕt. KÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸c tµi kho¶n 334 ®Ó tiÕn hµnh theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tiÒn l­¬ng ®ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ tiÒn l­¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Sæ c¸i tµi kho¶n 334 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 1541 112.580.900 177 24/2/2000 Chi l­¬ng T/2/2000 6421 26.111.8900 2413 5.890.000 1542 10.000.000 IV. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt ViÖc cÊp B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban hay ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Òu do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc hiÖn c¨n cø vµo danh s¸ch lao ®éng. KÕ to¸n lµm theo ®óng NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ + NghØ con èm: ®­îc h­ëng 75% tiÒn l­¬ng c¬ b¶n + NghØ tai n¹n lao ®éng ®­îc h­ëng 100% l­¬ng c¬ b¶n Khi nhËn ®­îc giÊy chøng nhËn nghØ viÖc do con èm, tai n¹n lao ®éng cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña Thñ tr­ëng ®¬n vi, Tr­ëng ban BHXH kÕ to¸n ra trî cÊp BHXH theo c«ng thøc sau: Trî cÊp BHXH = x sè ngµy nghØ x 75% (100%) ë ®©y tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH lµ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n t¹i mçi ®¬n vÞ mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu cã mét quyÓn sæ trî cÊp BHXH ghi ®Çy ®ñ cÊp bËc c«ng nh©n viªn. Sau khi tÝnh to¸n xong kÕ to¸n lËp “B¶ng kª chi BHXH” kÕ to¸n ghi giÊy ®Ò nghÞ chi tiÕt vµ lµm thñ tôc chi tiÒn, ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ta xÐt vÝ dô cô thÓ. - Anh §Æng V¨n T©m lµm viÖc t¹i phßng hµnh chÝnh th¸ng 2 n¨m 2000 nghØ con èm 3 ngµy h­ëng l­¬ng c¬ b¶n 75% Trî cÊp BHXH cña anh T©m = x 3 x 75% = 51.729 KÕ to¸n lËp b¶ng chi b¶o hiÓm nh­ sau: §¬n vÞ: B¶ng chi b¶o hiÓm th¸ng 02 n¨m 2000 Hä vµ tªn §¬n vÞ BËc Ng BH % h­ëng L­¬ng BH Båi d­ìng Tæng Ký §Æng V¨n T©m TC-HC 2,81 3 75% 51.729 50.000 101.729 Ph¹m H÷u ChiÕn KT 2,92 2 75% 35.836 50.000 85.836 NguyÔn §øc Hu©n KH-VT 2,68 3 100% 65.781 120.000 185.781 Céng: 153.346 220.000 373.346 2. H¹ch to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tÝnh ra BHXH, BHYT cÇn ph¶i trÝch nép sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nép tiÒn BH kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sè vµ ph¶n ¸nh vµo c¸c TK t­¬ng øng. §¬n vÞ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01-SKT Ngµy 24/2/2000 Sè 178 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6421 3.523.900 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng 3382 317.151 3383 563.151 Th¸ng 2 n¨m 2000 3384 2.642.925 Céng: 3.523.900 3.523.900 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) §¬n vÞ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01-SKT Ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2000 Sè 179 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1541 4.315.000 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng 3382 338.350 3383 690.400 Th¸ng 2 n¨m 2000 3384 3.236.250 Céng: 4.315.000 4.315.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) §¬n vÞ Chøng tõ ghi sæ MÉu sè 01-SKT Ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2000 Sè 180 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 1542 1.000.000 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng 3382 90.000 3383 160.000 Th¸ng 2 n¨m 2000 3384 750.000 Céng: 1.000.000 1.000.000 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t­¬ng øng Sæ c¸i tµi kho¶n 338 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n Sè tiÒn Sè Ngµy ®èi øng Nî Cã 338.2 D­ ®Çu n¨m Th¸ng 1 n¨m 2000 chuyÓn tr¶ kinh phÝ C§ 1121 6.532.800 1541 1.645.000 1542 45.000 642 567.000 627 203.000 338.3 D­ ®Çu n¨m 50.742.875 Th¸ng 1 n¨m 2000 ph©n bæ BH x©y dùng 1541 5.000.000 l­íi KCCS Ph©n bæ BH t×m vµ tu 1542 940.000 bæ mèc Ph©n bæ BH qu¶n lý 6742 800.000 Ph©n bæ BH s¶n xuÊt 627 9.490.000 338.4 D­ ®Çu n¨m 6.423.650 Th¸ng 1 n¨m 2000 Ph©n bæ BH x©y dùng l­íi KCCS 1541 2.351.000 Ph©n bæ BH t×m vµ tu bæ mèc 1542 6.452.000 Ph©n bæ BH Qu¶n lý 642 2.315.000 Ph©n bæ BH s¶n xuÊt 627 14.434.157 Sæ chi tiÕt TK 3382, 3383, 3384 nh»m theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é B¶o hiÓm cña c«ng ty ®èi víi c¸n bé CNV. * ViÖc tÝnh BHXH, BHTY, KPC§ ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (5% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng). + Víi BHYT: trÝch 3% l­¬ng (2% ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt 71% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. + KPC§: trÝch 2% trõ tæng thu nhËp cña ng­êi lao ®éng * ViÖc ph©n chia qu¶n lý gièng nh­ sau: - Quü BHXH a1) 11,5% nép cho c¬ quan cÊp trªn a2) 3,5% ®Ó l¹i DN chi 3 chÕ ®é: èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng - Quü BHTY Nép toµn bé vµo TK cña Së Lao ®éng th­¬ng binh x· héi - KPC§ a1) Nép 1,2% cho c«ng ®oµn cÊp trªn a2) Cßn l¹i 0,8% ®Ó l¹i cho chi tiªu ®¬n vÞ vµo c¸c viÖc ®oµn thÓ Toµn bé qu¸ tr×nh trªn cã thÓ kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å V ________ TK 338 TK 642 TK 154 TK 241 TK 627 Nh­ vËy kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®· hoµn thµnh quy tr×nh h¹ch to¸n cña m×nh. Qua sù ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c quü BH ta thÊy XNT§B§ 202 ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é cña nhµ n­íc mÆc dÇu phÇn trÝch nép cho cÊp trªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt. ViÖc tÝnh to¸n thanh to¸n, còng nh­ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng XNT§BH 202 ®· x©y dùng cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p c¸ch thøc tr¶ l­¬ng phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña XN trong qu¸ tr×nh tÝnh trÝch kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt cÇn kh¾c phôc, hoµn thiÖn ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. PhÇn III Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn vÊn ®Ò h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 I. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng H¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh ë doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó kiÓm so¸t ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. V× vËy kÕ to¸n lu«n lµ vÊn ®Ò mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tµi chÝnh ®¶m nhiÖm hÖ thèng tæ chøc th«ng tin cã Ých cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n lu«n lµ mét môc tiªu hµng ®Çu cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Lµ mét phÇn trong tæ chøc kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i theo dâi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Mçi mét doanh nghiÖp cã mét h×nh thøc, c¸ch thøc quan ®iÓm tr¶ l­¬ng kh¸c nhau. Song tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã mét mong muèn c¸ch thøc, c¸ch thøc chi tr¶ vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp m×nh. Còng chÝnh v× vËy do sù thay ®æi kinh tÕ, do ®Æc thï vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l­¬ng cña mçi doanh nghiÖp còng ®Òu cã nh÷ng tån t¹i mµ c¸c nhµ qu¶n lý ®·, ®ang vµ sÏ cè g¾ng nç lùc, mong muèn kh¾c phôc c¸c tån t¹i ®ã ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ chi tr¶ l­¬ng cña doanh nghiÖp m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XNT§B§ 202 qua sù nghiªn cøu t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­îng mét c¸ch nghiªm tóc. Vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn trong c«ng t¸c tÝnh to¸n, thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp Tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. II. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp Tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp cïng víi sù ®i s©u nghiªn cøu t×m tßi c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tæ chøc thanh to¸n, h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ em thÊy ®©y lµ mét xÝ nghiÖp thùc hiÖn t­¬ng ®èi nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng. 1. Nguån h×nh thµnh quü l­¬ng: VÒ nguån h×nh thµnh quü l­¬ng, ®¬n vÞ ®· chÊp hµnh ®óng h­íng dÉn trong Th«ng t­ liªn Bé sè 20 ngµy 2/6/1993 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh - X· héi - Tµi chÝnh h­íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong doanh nghiÖp. 2. Mäi nghiÖp vô KTPS ®Òu ®­îc kÕ to¸n n¾m b¾t, ghi chÐp kÞp thêi, chÝnh x¸c gióp l·nh ®¹o xÝ nghiÖp biÕt ®­îc t×nh th×nh thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc thi c«ng còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý lao ®éng n©ng cao thu nhËp ng­êi lao ®éng. 3. Bªn c¹nh ®ã ngoµi tiÒn båi d­ìng ¨n tr­a 5000®/ 1 ng­êi /1 ngµy. XÝ nghiÖp cßn cã chÕ ®é th­ëng nh»m n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng v× vËy ®· n©ng cao ý thøc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é an toµn lao ®éng, ®ång thêi ®iÒu hoµ ®­îc thu nhËp gi÷a c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn trong toµn xÝ nghiÖp, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm gi÷a ng­êi lao ®éng víi xÝ nghiÖp. 4. Mét ­u ®iÓm n÷a mµ ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ®ã lµ qu¸ tr×nh thanh quyÕt to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi vµ nh­îc ®iÓm tra th­êng xuyªn. 5. HÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ cña xÝ nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh: ph¶n ¸nh râ rµng c¸c kho¶n môc vµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­îng. 6. Qu¸ tr×nh tæng hîp chøng tõ ghi chÐp trªn sæ s¸ch kÕ to¸n s¹ch sÏ, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu, kû luËt kÕ to¸n ®­îc t«n träng, h¹ch to¸n tµi kho¶n, ®óng tÝnh chÊt cña tµi kho¶n vÒ thu chi l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®Òu ®­îc ghi chÐp chÝnh x¸c. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, thèng kª ®­îc lËp ®Çy ®ñ ®óng thùc tÕ ph¸t sinh. VÒ c¬ b¶n c¸c chøng tõ ®­îc lËp theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, c¸c néi dung ®Òu ®Çy ®ñ vµ ®­îc l­u l¹i. * Trªn ®©y lµ mét sè kh¸i qu¸t c¬ b¶n nh÷ng mÆt ®­îc trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i xÝ nghiÖp Tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. Song trong mäi ph­¬ng diÖn c¸i g× còng cã hai mÆt ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña nã. C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch cßn mét sè tån t¹i sau: * Nh­îc ®iÓm 1: C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¸c khèi s¶n xuÊt tæ ®éi. §©y lµ c¸c kÕ to¸n nghiÖp vô xÝ nghiÖp nªn bè trÝ mçi tæ, ®éi cã mét kÕ to¸n nghiÖp vô lµm c«ng viÖc chÊm c«ng thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña ®éi m×nh v× ®éi tr­êng vÒ chuyªn m«n kÕ to¸n cßn cã nhiÒu h¹n chÕ do vËy viÖc chÊp hµnh chÕ ®é sè liÖu v× cßn bËn nhiÒu viÖc lªn th­êng bÞ chËm ch¹p ch­a ®¶m b¶o tèc ®é kÞp thêi cña kÕ to¸n l­¬ng trªn phßng cña xÝ nghiÖp. * Nh­îc ®iÓm 2: XÝ nghiÖp nªn x©y dùng mét hÖ sè chøc danh, phô cÊp tr¸ch nhiÖm phï hîp h¬n, hÖ sè nµy ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn phÇn th­ëng cña ng­êi lao ®éng, ®Ó cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy tµi n¨ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th× xÝ nghiÖp ph¶i tæ chø thi lªn bËc cho nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, ®¹t hiÖu qu¶ chÊt l­îng c«ng viÖc tèt nh­ng bËc l­¬ng l¹i thÊp hoÆc ch­a cã nhiÒu th©m niªn trong c«ng t¸c, hoÆc nh÷ng nh©n viªn cã bËc l­¬ng thÊp l¹i ®ßi hái chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é cao... ngoµi ra chÊt l­îng c«ng viÖc tèt h¬n nªn xÝ nghiÖp ¸p dông møc tiÒn ph¹t ®èi víi mét sè tr­êng hîp vi ph¹m kû luËt lao ®éng...) KÕt luËn - TiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ®i lªn hay tôt lïi cña xÝ nghiÖp. - Mét chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ lµ c¬ së ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp, mçi mét m« h×nh s¶n xuÊt cã mét chÝnh s¸ch l­¬ng linh ho¹t ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hoµ lîi Ých gi÷a xÝ nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. - XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa trªn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong hÖ thèng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp, nã thóc ®Èy sù h¨ng say s¶n xuÊt lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp Tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®­îc sù quan t©m gióp ®ì vµ h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc ®Æc biÖt lµ c¸c chó ë phßng Tµi vô kÕ to¸n, c¸c thÇy, c¸c c« em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp “H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng”. Do thêi gian thùc tËp vµ tµi liÖu tham kh¶o cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt sai lÇm nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®­îc sù quan t©m gióp ®ì chØ b¶o cña Ban Gi¸m ®èc ®Æc biÖt lµ c¸c chó ë phßng Tµi vô vµ thÇy c« phô tr¸ch chuyªn ®Ò em thùc tËp. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng cña Bé Lao ®éng TBXH. 2. T¹p chÝ lao ®éng - th­¬ng binh x· héi 3. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh vÒ lao ®éng - viÖc lµm - tiÒn l­¬ng- BHXH 4. Chi phÝ tiÒn l­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202.DOC
Luận văn liên quan