Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động sang đài loan của công ty cổ phần đầu tư và thương mại

Lời mở đầu Ngày nay, với xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh các hoạt động kinh tế - chính trị nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang được đặc biệt chú trọng bởi nó mang lại cho nền kinh tế - xã hội nước ta những bước chuyển mới với hiệu qủa rõ rệt. Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như: gạo, cà phê, giày dép, thuỷ sản, may mặc . thì hoạt động xuất khẩu lao động lại đặc biệt được quan tâm trong thời gian gần đây. Đảng và Nhà nước ta đã coi hoạt động xuất khẩu là một hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xuất khẩu lao động còn gặp phải những khó khăn, thách thức mới. Nhu cầu về việc làm của người lao động và lợi ích quốc gia đòi hỏi Nhà nước và chính bản thân người lao động phải có những cố gắng, giải pháp riêng để không ngừng nâng cao hiệu qủa và mở rộng chương trình làm việc với người nước ngoài để ngày càng có thêm nhihều thị trường mới để xuất khẩu lao động đạt kết qủa cao. Để đi sâu nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu lao động, em đã chọn đề tài "Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động sang Đài Loan của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề được chia làm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu lao động Chương II: Thực trạng xuất khẩu lao động ở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại. Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại trong những năm tới.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2731 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động sang đài loan của công ty cổ phần đầu tư và thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thÇu, c¸c c«ng tr×nh do nhiÖm vô vµ c¸c n­íc kh¸c ®Çu t­ t¹i Lµo; + T¨ng c­êng hîp t¸c lao ®éng qua ®Þa ph­¬ng vµ doanh nghiÖp víi Lµo. ThÞ tr­êng Libya, Trung §«ng vµ Ch©u Phi: Trung §«ng nhËn rÊt nhiÒu lao ®éng n­íc ngoµi. Libya lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña lao ®éng ViÖt Nam, mét sè n­íc kh¸c ë vïng VÞnh còng ®· b¾t ®Çu nhËn lao ®éng ta, ®Æc biÖt lµ c«ng cuéc t¸i thiÕt Iraq tíi ®©y sÏ cã nhu cÇu lao ®éng lín. Ch©u Phi cã nhu cÇu vÒ chuyªn gia n«ng nghiÖp, y tÕ vµ gi¸o dôc. §Ó më réng thÞ tr­êng nµy cÇn: + TiÕp tôc æn ®Þnh vµ më réng cung øng lao ®éng cho c¸c C«ng ty n­íc ngoµi nhËn thÇu c«ng tr×nh t¹i Lybia; + T×m hiÓu th«ng tin ®Ó tiÕp xóc vµ x©y dùng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ quèc tÕ tróng thÇu dù ¸n t¹i Iraq ®Ó cung øng lao ®éng t¸i thiÕt Iraq; + TiÕp tôc quan hÖ víi tæ chøc N«ng L­¬ng quèc tÕ (FAO) vµ më réng quan hÖ víi c¸c n­íc ph¸t triÓn t×m nguån tµi trî cho viÖc hîp t¸c ®­a chuyªn gia n«ng nghiÖp sang c¸c n­íc Ch©u Phi; + T¨ng c­êng t×m hiÓu th«ng tin, tiÕp xóc víi c¸c ®èi t¸c ®Ó ®­a liªn doanh sang t¸i thiÕt Iraq. ThÞ tr­êng lao ®éng trªn biÓn: Nhu cÇu thuû thñ vËn t¶i vµ nhu cÇu thuyÒn viªn ®¸nh c¸ vÉn rÊt cao, v­ît kh¶ n¨ng cung øng cña ta. Gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh ®­a lao ®éng trªn biÓn lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c t¹o nguån ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng: + §Çu t­ c¬ së vËt chÊt ®µo t¹o sÜ quan, thuyÒn viªn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ ®Ó cung øng cho nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña chñ tµu n­íc ngoµi, nhÊt lµ nhu cÇu vÒ sÜ quan ®i biÓn. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n hîp t¸c ®µo t¹o thuyÒn viªn víi n­íc ngoµi; + C¸c doanh nghiÖp cã chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch vµ thu hót c¸c sÜ quan vµ thuyÒn viªn hµng h¶i g¾n bã l©u dµi víi sù nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia khÈu lao ®éng trªn biÓn; + T¹o nguån thuyÒn viªn tµu c¸ tõ ng­ d©n ven biÓn, chØ tuyÓn dông nh÷ng lao ®éng cã nguyÖn väng g¾n bã thùc sù víi nghÒ biÓn: n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o – gi¸o dôc ®Þnh h­íng. b. Më thªm mét sè thÞ tr­êng míi: tõng b­íc tiÕp cËn thÞ tr­êng kh¸c trong khu vùc, còng nh­ t¹i c¸c n­íc thuéc thÞ tr­êng Ch©u Phi, Trung §«ng, Liªn Bang Nga, §«ng ¢u, EU vµ B¾c Mü. 2.1.2. TiÕp tôc hoµn thÞªn c¬ chÕ chÝnh s¸ch - Sím thµnh lËp vµ ®­a vµo ho¹t ®éng Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng; - Ban hµnh Th«ng t­ Liªn tÞch h­íng dÉn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ xuÊt khÈu lao ®éng; Th«ng t­ Liªn tÞch vÒ ng¨n ngõa vµ xö lý ho¹t ®éng lõa ®¶o bÊt hîp ph¸p cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng cã chøc n¨ng xuÊt khÈu lao ®éng; - Nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî ban ®Çu ®Ó h×nh thµnh nh÷ng doanh nghiÖp m¹nh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch hç trî ®ång bµo d©n téc, lao ®éng ë vïng s©u vïng xa tham gia xuÊt khÈu lao ®éng. 2.1.3. TriÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 81/2003/N§-CP - Rµ so¸t ®Ó s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo NghÞ ®Þnh 81/2003/N§-CP. ChØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ tham gia xuÊt khÈu lao ®éng. - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng chñ qu¶n doanh nghiÖp x©y dùng quy ho¹ch c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trong ph¹m vi qu¶n lý; s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã; ®Çu t­ x©y dùng c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng m¹nh; chØ ®¹o, kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc vµ quan t©m chØ ®¹o gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh ®èi víi doanh nghiÖp. - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng chØ ®¹o c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng trùc thuéc t¨ng c­êng gi¸o dôc, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, gi¸o dôc con em thùc hiÖn ®óng hîp ®ång; ®Çu t­ vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp t¹o nguån lao ®éng cã chÊt l­îng; t¨ng c­êng qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng trªn ®Þa bµn, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi tiªu cùc ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, cña doanh nghiÖp vµ ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. 2.1.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra vµ xö lý vi ph¹m - C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra tËp trung vµo nh÷ng ®Þa bµn phøc t¹p, nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« ho¹t ®éng réng vµ sè l­îng lao ®éng ®i nhiÒu. - Cã c¬ chÕ ph©n cÊp, phèi hîp gi÷a Thanh tra Lao ®éng víi c¬ quan thanh tra c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng. - Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm theo LuËt Doanh nghiÖp vµ Bé luËt Lao ®éng, ng¨n ngõa viÖc lîi dông ho¹t ®éng nµy ®Ó lõa ®¶o ng­êi lao ®éng cã nhu cÇu ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. - §Ò nghÞ c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt cïng chÝnh quyÒn c¸c cÊp t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ kiªn quyÕt triÖt ph¸ c¸c ®­êng d©y ®­a ng­êi ®i lµm viÖc bÊt hîp ph¸p, xö lý nghiªm theo ph¸p luËt c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã hµnh vi lõa ®¶o. T¨ng c­êng kiÓm so¸t cöa khÈu ®Ó ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi viÖc ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ra n­íc ngoµi lµm viÖc bÊt hîp ph¸p. 2.1.5. N©ng cao chÊt l­îng doanh nghiÖp - C¸c doanh nghiÖp chñ ®éng ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng canh tranh theo c¸c tiªu chuÈn sau: + §¶m b¶o n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ c¬ së vËt chÊt. + Cã tr­êng hîp trung t©m ®µo t¹o vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia; + Cã ®éi ngò c¸n bé tiªu chuÈn, giái vÒ c«ng t¸c kinh tÕ ®èi ngo¹i; + Cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, cã uy tÝn víi ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ víi ng­êi lao ®éng - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng quan t©m chØ ®¹o quy ho¹ch l¹i, n©ng cÊp c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng hiÖn cã, trong ®ã dån søc tËp trung x©y dùng kho¶ng 20 doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng m¹nh, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao vµ chÝnh s¸ch uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. - TriÓn khai thùc hiÖn ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng theo kÕ ho¹ch ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt. 2.1.6. N©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng xuÊt khÈu - TiÕp tôc ®Èy m¹nh triÓn khai m« h×nh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ ®Þa ph­¬ng ®Ó cã nguån lao ®éng ®¸p øng thÞ tr­êng; - Ban hµnh c¸c quy chÕ ®µo t¹o phï hîp víi yªu cÇu míi; - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô c«ng t¸c héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ChÝnh phñ giai ®o¹n 2003-2005 ®µo t¹o 150.000 lao ®éng xuÊt khÈu vÒ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ héi nhËp, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷: + C¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng lao ®éng vµ kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Song song víi c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o riªng, c¸c doanh nghiÖp liªn kÕt víi c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ ®Ó t¹o nguån lao ®éng. + Nhµ n­íc hç trî ®Çu t­ tõ nguån kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu, vµ c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n kh¸c ®Ó më réng quy m« vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nguån lao ®éng. C¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ ®­îc danh mét phÇn chØ tiªu ®µo t¹o cho xuÊt khÈu lao ®éng. 2.1.7. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ ng­êi lao ®éng ë n­íc ngoµi - KiÖn toµn c¸c Ban qu¶n lý lao ®éng ViÖt Nam ë Malaysia, §µi Loan, NhËt B¶n… - VËn ®éng ®Ó mét sè n­íc nh­ Malaysia, §µi Loan th¸o gì c¸c thñ tôc ®Ó c¸c doanh nghiÖp cö c¸n bé sang qu¶n lý lao ®éng. - TriÓn khai tho¶ thuËn ®· ký vÒ hîp t¸c lao ®éng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng; thóc ®Èy ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c tháa thuËn víi c¸c n­íc kh¸c. - KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c n­íc ngoµi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. - T¨ng c­êng phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ quan qu¶n lý trong vµ ngoµi n­íc, gi÷a c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao víi ®¹i diÖn c¸c doanh nghiÖp t¹i n­íc ngoµi. 2.1.8. C«ng t¸c th«ng tin – tuyªn truyÒn - §æi míi c«ng t¸c th«ng tin vÒ xuÊt khÈu lao ®éng ®Õn tËn ng­êi d©n víi nhiÒu h×nh thøc phï hîp. - Cïng víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng quan t©m c¶i thiÖn ®êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng ë n­íc ngoµi th«ng qua viÖc cung cÊp s¸ch, b¸o vµ tæ chøc c¸c ®oµn nghÖ thuËt ®i biÓu diÔn ë c¸c ®iÓm cã nhiÒu ng­êi lao ®éng ViÖt Nam sinh sèng vµ lµm viÖc. - T¨ng c­êng hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng ®Ó th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c néi dung sau: + Chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia nh»m t¹o ra nhËn thøc ®óng ®¾n trong c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ng­êi lao ®éng. + Th«ng tin vÒ nhu cÇu, ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng vµ tiªu chuÈn lao ®éng ®Ó ng­êi lao ®éng chñ ®éng ®Çu t­ häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ ngo¹i ng÷ ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. + §­a tin, bµi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c æn ®Þnh vµ ph¸thÞ tr­êng triÓn thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc, t¹o ra thÕ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp vµ lao ®éng ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tæng kÕt vµ phæ biÕn c¸c m« h×nh, c¸ch lµm hay, cã hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia, ®ång thêi kiªn quyÕt ®Êu tranh víi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, nh÷ng vi ph¹m xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o quan hÖ hîp t¸c, ®èi ngo¹i víi c¸c n­íc, kh«ng lµm ph­¬ng h¹i ®Õn ph¸t triÓn thÞ tr­êng. 2.1.9. TiÕp tôc triÓn khai m« h×nh liªn kÕt xuÊt khÈu lao ®éng - C¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc s¬ kÕt , ®¸nh gi¸ viÖc triÓn khai, rót kinh nghiÖm vÒ thÝ ®iÓm m« h×nh liªn kÕt trong thêi gian qua ®Ó ®ua c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng thµnh mét c«ng viªc th­êng xuyªn ë ®Þa ph­¬ng. - Nh©n réng m« h×nh ra tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè t¹o sù chuyÓn biÕn ®ång bé vÒ nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ ®oµn thÓ chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. - C¶i tiÕn thñ tôc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh liªn kÕt tuyÓn lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng. 2.1.10. Nh÷ng viÖc cÇn lµm ngay: - Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi: + Cã kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ chÊn chØnh ngay c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng. X©y dùng quy chÕ, c¬ chÕ cho mét sè doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh thÝ ®iÓm tham gia xu©t khÈu lao ®éng. + Nghiªn cøu chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. + Phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh, §Þa ph­¬ng, §oµn thÓ, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o, tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o nguån lao ®éng vµ chuyªn gia chÊt l­îng cao. + Phèi kÕt hîp víi Bé Ngo¹i giao, c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai kÕ ho¹ch khai th«ng quan hÖ lao ®éng, nh»m më réng thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi lîi Ých cña ng­êi lao ®éng vµ quèc gia. + Phèi hîp v¬i Bé Giao th«ng VËn t¶i ®Ó cã ®Ò ¸n ®µo t¹o vµ tuyÓn thuyÒn viªn ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. + Tæ chøc kiÓm tra, thanh tra th­êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng xu¸t khÈu lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tham gia xuÊt khÈu lao ®éng, nh»m ph¸t hiÖn, chÊn chØnh vµ xö lý kÞp thêi c¸c vi ph¹m thuéc quan hÖ lao ®éng. - Bé Ngo¹i giao: + Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngo¹i giao, ®­a vÊn ®Ò hîp t¸c lao ®éng vµo néi dung ch­¬ng tr×nh lµm viÖc t¹i c¸c cuéc gÆp gì, ®µm ph¸n song ph­¬ng, ®a ph­¬ng gi÷a c¸c n­íc, ®­a vµo c¸c HiÖp ®Þnh, V¨n kiÖn hîp t¸c Kinh tª - V¨n ho¸ vµ Khoa häc kü thuËt. + ChØ ®¹o c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thu thËp th«ng tin, t×m kiÕm c¬ héi më réng thÞ tr­êng lao ®éng, tham gia qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng t¹i ®Þa bµn. + Phèi kÕt hîp víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi tæ chøc kh¶o s¸t thÞ tr­êng, x©y dùng c¸c HiÖp ®Þnh hoÆc c¸c tho¶ thuËn khung vÒ hîp t¸c lao ®éng víi c¸c n­íc cã nhu cÇu tiÕp nhËn lao ®éng, ®ång thêi hç trî c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng kh¶o s¸t, thÈm ®Þnh c¸c ®èi t¸c hîp t¸c. - Bé Tµi chÝnh: + CÇn ban hµnh chÝnh s¸ch t¸i ®Çu t­ thuÕ doanh thu xuÊt khÈu lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp. + Phèi hîp cïng c¸c Bé , Ngµnh, §Þa ph­¬ng x©y dùng quü ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc/ + Phèi kÕt hîp cïng víi Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh phÝ m«i giíi trong xuÊt khÈu lao ®éng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, tuú theo t×nh h×nh thÞ tr­êng. - Ng©n hµng: + TiÕp tôc triÓn khai vµ ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ tÝn dông cho vay ­u ®·i vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, th«ng tho¸ng cho ng­êi nghÌo, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch khi ®i xuÊt khÈu lao ®éng ë n­íc ngoµi. - Bé C«ng an vµ Bé T­ ph¸p: +TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc trong viÖc x¸c nhËn hå s¬ trong thêi gian quy ®Þnh cho ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. . X¸c nhËn lý lÞch t­ ph¸p, phiÕu lµm hé chiÕu ë cÊp c¬ së. . Thñ tôc hå s¬ xuÊt c¶nh cña thuyÒn viªn. . CÊp hé chiÕu víi ký hiÖu riªng cho lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. + Phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh vµ §Þa ph­¬ng cã liªn quan kiÓm tra, xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt thuéc quan hÖ d©n sù. - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: + ChØ ®¹o t¨ng c­êng chÊt l­îng ®µo t¹o ngo¹i ng÷ ngay tõ cÊp häc phæ th«ng, t¹o c¬ së tèt vÒ ngo¹i ng÷ cho nguån nh©n lùc khi tham gia xuÊt khÈu lao ®éng + Chñ tr× phèi hîp cïng c¸c Bé, Ngµnh liªn quan x©y dùng ®Ò ¸n ®µo t¹o vµ ®­a chuyªn gia ®i lao ®éng ë n­íc ngoµi. - Bé Quèc phßng cã ®Ò ¸n vÒ viÖc ®­a bé ®éi xuÊt ngò tham gia xu©t khÈu lao ®éng. - Bé Y tÕ: + ChØ ®¹o c¸c bÖnh viÖn t¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng kh¸m søc khoÎ cho ng­êi ®i xuÊt khÈu lao ®éng. + Thèng nhÊt møc phÝ kh¸m søc khoÎ vµ tæ chøc kh¸m chÝnh x¸c, chÆt chÏ, thuËn tiÖn, kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng. - C¸c Bé, Ngµnh, §oµn thÓ vµ §Þa ph­¬ng cã doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng: + S¾p xÕp, tæ chøc l¹i c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trªn c¬ së ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. + T¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra, thanh tra, nh»m ng¨n ngõa vµ xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi, vi ph¹m trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc vµ t¹i ®Þa bµn qu¶n lý cña m×nh. + Thµnh lËp quü ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngoµi n­íc t¹i c¸c Bé, Ngµnh, §Þa ph­¬ng nh»m hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng tham gia ®Êu thÇu ë n­íc ngoµi ®Ó t¹o ®ù¬c nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. + §Çu t­ ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng më réng thÞ tr­êng vµ qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. + ChÊn chØnh, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng t¹i c¸c Bé, Ngµnh, §Þa ph­¬ng theo h­íng rµ so¸t l¹i ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qña, chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ xu©t khÈu lao ®éng tiÕp tôc ®­îc ®µu t­ ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. + T¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trùc thuéc trong viÖc ký kÕt, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång vµ chÊp hµnh ph¸p luËt, quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh hoÆc xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi, vi ph¹m cña doanh nghiÖp, nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng vµ trËt tù an ninh x· héi. - T¨ng c­êng ph¸p chÕ vµ qu¶n lý trong xuÊt khÈu lao ®éng: + Ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khen th­ëng, xö ph¹t nghiªm minh ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi còng ph¶i xö lý nghiªm kh¾c, thËm chÝ buéc ph¶i ®­a vÒ n­íc ®èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt hîp ®ång vµ bá trèn khái doanh nghiÖp ra sèng l­u vong vµ lµm viÖc bÊt hîp ph¸p. + Xö lý nghiªm ®èi víi ng­êi lao ®éng cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: tù ph¸ vì hîp ®ång, bá trèn ra ngoµi lao ®éng bÊt hîp ph¸p, coi th­êng kû luËt lao ®éng...g©y hËu qu¶ xÊu víi doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc. C¸c tr­êng hîp tù ph¸ vì hîp ®ång bá trèn ra ngoµi sèng l­u vong vµ lao ®éng bÊt hîp ph¸p cÇn thÐt ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn sau: . KÕt hîp tæng hîp c¸c biÖn ph¸p r¨n ®e, tuyªn truyÒn ph¸p luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng tr­íc khi ®i. . Phèi kÕt hîp cïng chñ sö dông lao ®éng qu¶n lý b¶n gèc hé chiÕu vµ c¸c giÊy tê liªn quan cña ng­êi lao ®éng trong thêi gian lao ®éng ë n­íc së t¹i. . Qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch kh«ng trùc tiÕp tr¶ cho ng­êi lao ®éng mµ chuyÓn th¼ng vÒ doanh nghiÖp. . KÕt hîp cïng c¸c c¬ quan h÷u quan truy t×m ®èi víi nh÷ng lao ®éng ph¸ vì hîp ®ång, bá trèn ra ngoµi sèng l­u vong vµ lao ®éng bÊt hîp ph¸p. Khi b¾t ®­îc ph¶i ®­a ngay vÒ n­íc ®Ó xö lý kÞp thêi hoÆc xö lý t¹i n­íc së t¹i nÕu ph¸p luËt n­íc ®ã quy ®Þnh. . §èi víi nh÷ng tr­êng hîp cè ý vi ph¹m g©y hËu qu¶ xÊu, cÇn ph¶i c­¬ng quyÕt xö lý b»ng ph¸p luËt vµ biÖn ph¸p kinh tÕ, cÊm vÜnh viÔn kh«ng ®­îc phÐp t¸i xuÊt khÈu lao ®éng d­íi bÊt cø h×nh thøc nµo... + Ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch båi th­êng ®Æc biÖt víi lao ®éng bÞ lõa ®¶o hoÆc bÞ ®­a vÒ n­íc mµ kh«ng ph¶i lçi do ng­êi lao ®éng g©y ra. + §èi víi doanh nghiÖp khi cã lao ®éng bÞ tr¶ vÒ n­íc cÇn t×m hiÓu, ®iÒu tra lµm râ lý do ng­êi lao ®éng bÞ buéc ph¶i vÒ n­íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý còng nh­ båi th­êng kÞp thêi. 2.2. Gi¶i ph¸p vi m«: §Ó ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng lu«n ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng th× bªn c¹nh nh÷ng biÖn ph¸p mang tÝnh ch©t vÜ m« ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc th× c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng còng cÇn chñ ®éng phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ phèi hîp víi nh©u ®Ó ®­a ra hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m më réng thÞ tr­êng vµ thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®ã bao gåm: 2.2.1. Thµnh lËp hiÖp héi c¸c nhµ xuÊt khÈu lao ®éng. HiÖn nay ë ViÖt Nam cã hµng tr¨m doanh nghiÖp cïng tham gia vao thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng víi sè l­îng lao ®éng ®­a ®i lµ kh¸c nhau. ViÖc thµnh lËp hiÖp héi cã ý nghÜa rÊt lín ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. V× sè l­îng c¸c doanh nhgiÖp rÊt lín do ®ã ChÝnh phñ kh«ng thÓ gÆp gì vµ trao ®æi ®­îc víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, v× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn cã hiÖp héi riªng cña m×nh ®Ó cã th«ng tin còng nh­ tiÕng nãi chung ®èi víi ChÝnh phñ. Khi gia nhËp hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu ®iÓm lîi: - Thø nhÊt lµ cïng tham gia më réng thÞ tr­êng. VÝ dô mét doanh nghiÖp nÕu kh«ng tham gia hiÖp héi, ®Ó ra n­íc ngoµi t×m thÞ tr­êng míi hä sÏ gÆp r©t nhiÒu khã kh¨n vµ tèn kÐm. Nh­ng khi tham gi ahiÖp héi th× ®¹i diÖn cña hiÖp héi sÏ lµm chøc n¨ng më réng thÞ tr­êng vµ nh­ thÕ doanh nghiÖp sÏ h­ëng lîi tõ viÖc tham gia hiÖp héi. - Thø hai khi gÆp khã kh¨n nµo ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ ®Ò xuÊt ®Ó hiÖp héi hç trî. HoÆc nÕu khi mét doanh nghiÖp cã hîp ®ång lao ®éng míi, nÕu hîp ®ång lín, doanh nghiÖp kh«ng thÓ cung cÊp ®ñ sè lao ®éng th× hiÖp héi cã thÓ ®iÒu phèi, chia sÎ chØ tiªu cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp trong hiÖp héi cã thÓ chia sÎ víi nhau. HoÆc trong ®µm ph¸n th­¬ng thuyÕt víi nh÷ng nhµ cung cÊp lao ®éng ë nh÷ng n­íc cã nhiÒu tiÒm n¨ng, hiÖp héi sÏ cö ®¹i diÖn cña m×nh tham gia. DÞch vô t­ ph¸p còng ®­îc chia sÎ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong hiÖp héi nh­ thay v× mçi doanh nghiÖp ph¶i thuª mét t­ vÊn ph¸p lý th× hiÖp héi cã thÓ thuª mét t­ vÊn ph¸p lý ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn. - Thø ba, hiÖp héi cã tr¸ch nhiÖm gióp c¸c thµnh viªn cña m×nh ho¹t ®éng hîp ph¸p, bªn c¹nh ®ã cßn cã hÖ thèng giíi thiÖu hay gi¶i quyÕt c¸c dÞch vô miÔn phÝ cho c¸c thµnh viªn. VÝ dô nÕu mét doanh nghiÖp kh«ng tham gia hiÖp héi, khi tham gia ho¹t ®éng hoÆc cÇn hiÖp héi gi¶i quyÕt khã kh¨n nµo ®ã hä sÏ ph¶i tr¶ chi phÝ cho hiÖp héi. NÕu hä lµ thµnh viªn cña hiÖp héi th× hä sÏ kh«ng ph¶i mÊt phØtong khi hiÖp héi sÏ cã tr¸ch nhiÖm ®øng ra gi¶i quyÕt. HiÖp héi nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cña ta vÉn ch­a tÝch cùc tham gia, tham gia chñ yÕu cho cã h×nh thøc mµ ch­a tËn dông ®­îc nh÷ng g× mµ hiÖp héi ®em l¹i. 2.2.2. Tæ chøc tuyÓn chän ng­êi lao ®éng cho xuÊt khÈu: §©y lµ nguån ®Çu vµo rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng xu¸t khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm nguån lao ®éng th«ng qua c¸c trung t©m m«i giíi viÖc lµm t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng hoÆc t×m tõ thÞ tr­êng lao ®éng tù do. ViÖc tuyÓn chän lao ®éng ph¶i dùa trªn tiªu chÝ ghi trªn hîp ®ång tho¶ thuËn cña bªn cung øng vµ bªn nhËn cung øng lao ®éng vµ còng cÇn ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ­u tiªn cña Nhµ n­íc nh­: ­u tiªn cho c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch, bé ®éi xuÊt ngò mµ kh«ng t×m ®­îc viÖc lµm, ®èi t­îng kinh tÕ khã kh¨n trong diÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Þa ph­¬ng... §Ó ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng còng nh­ nh©n th©n, ®¹o ®øc cña b¶n th©n ng­êi lao ®éng, còng nh­ gi¶m thiÓu mäi rñi ro víi bªn cung øng lao ®éng, doanh nghiÖp nªn phèi hîp víi Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi hoÆc ®¬n vÞ cã nguån lao ®éng cung cÊp, phèi hîp víi ChÝnh quyÒn cÊp huyÖn vµ x·, hoÆc c¬ së ®µo t¹o, c¬ së s¶n xuÊt ®Ó tuyÓn chän ng­êi lao ®éng cã ®¹o ®øc tèt, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, gia ®×nh chÊp hµnh tèt ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. VÒ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, khi tiÕn hµnh th«ng b¸o tuyÓn chän, doanh nghiÖp sÏ th«ng b¸o c«ng khai t¹i trô së doanh nghiÖp vµ ®Þa bµn tuyÓn chän c¸c yªu cÇu vÒ sè l­îng lao ®éng cÇn tuyÓn, giíi tÝnh, ®é tuæi, c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng sÏ ®¶m nhËn, n¬i lµm viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i nép vµ thêi gian lµm viÖc ë n­íc ngoµi...§ång thêi ®Ó gi¶m bít khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh khi ®i lµm viÖc t¹i n­íc ngoµi doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc thu chi phÝ thµnh hai hoÆc ba lÇn. Lµm nh­ vËy ng­êi lao ®éng sÏ biÕt hä cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô g× khi ®i xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. Bªn c¹nh ®ã hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc t¹i n­íc ngoµi bá trèn bÊt hîp ph¸p, t×nh tr¹ng nµy ®· g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp trong tuyÓn chän lao ®éng. Do vËy ®Ó h¹n chÕ tiªu cù nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sÏ kh«ng tuyÓn chän lao ®éng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã nhiÒu lao ®éng bá trèn vµ mang tÝnh chÊt hÖ thèng. Cã thÓ kÓ ra ®©y c¸c ®Þa ph­¬ng nh­: Hµ T©y, H¶i D­¬ng, Hµ TÜnh, NghÖ An, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, B¾c Giang...§©y lµ c¸c tØnh, thµnh xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu lao ®éng trong c¸c n¨m qua nh­ng do t×nh tr¹ng lao ®éng tõ c¸c ®Þa ph­¬ng nµy bá trèn qu¸ nhiÒu nªn ChÝnh phñ còng ra quyÕt ®Þnh cÊm mét sè ®Þa ph­¬ng cã tû lÖ bá trèn cao mµ vÉn ch­a t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc ng­ng xuÊt khÈu trong vßng tõ 3 - 6 th¸ng. §iÒu nÇy còng g©y khã kh¨n cho quyÕt ®Þnh lùa chän lao ®éng cña doanh nghiÖp mµ hä cÇn kh¾c phôc. 2.2.3. §µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh h­íng: C«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o nguån lao ®éng vµ chuyªn gia ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ¶nh h­ëng tíi uy tÝn, chÊt l­îng lao ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c tr­íc m¾t vµ l©u dµi gi÷a ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. NÕu kh«ng tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy, ng­êi lao ®éng sxe kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña chñ sö dông lao ®éng vµ nh­ vËy ®iÒu tÊt yÕu x¶y ra lµ ng­êi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô vµ hîp ®ång, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých vµ quyÒn lùo gi÷a c¸c bªn, ®Æc biÖt lµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn uy tÝn, lîi Ých cña chÝnh doanh nghiÖp m×nh vµ chiÕn l­îc xuÊt khÈu lao ®éng tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña Nhµ n­íc. C¸c doanh nghiÖp sau khi ®· tuyÓn chän ®­îc lao ®éng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc cña ng­êi sö dông lao ®éng, tuú vµo nhu cÇu mµ hä sÏ tiÕn hµnh ®µo t¹o trong kho¶ng thêi gian 3 th¸ng. Cã thÓ nèi ngay r»ng ®iÓm yÕu cè h÷u vµ lín nhÊt cña lao ®éng ViÖt Nam ®ã lµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng giao tiÕp, do vËy tr­íc khi ®i lao ®éng ë n­íc ngoµi, ng­êi lao ®éng ph¶i häc tËp vµ qua kiÓm tra ph¶i ®¹t ®­îc yªu cÇu vÒ ngo¹i ng÷ do Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc quy ®Þnh, ®èi víi c¸c chuyªn gia th× do n­íc tiÕp nhËn lao ®éng quy ®Þnh. Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng còng cÇn ®µo t¹o bæ tóc kiÕn thøc chuyªn m«n, kü n¨ng nghÒ cho ng­ßi lao ®éng trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn hîp ®ång. Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng còng ph¶i gi¸o dôc cho ng­êi lao ®éng cã hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ph¸p luËt lao ®éng, h×nh sù, d©n sù, xuÊt nhËp c¶nh cña ViÖt Nam, ph¸p luËt cña n­íc nhËn lao ®éng, nghÜa vô chÊp hµnh vµ tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Ng­êi lao ®éng còng cÇn biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n, t«n gi¸o vµ sinh ho¹t cña n­íc nhËn lao ®éng, kinh nghiÖm giao tiÕp, quan hÖ øng xö víi ng­êi sö dông lao ®éng vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c t¹i n¬i lµm viÖc, kû luËt vµ t¸c phong trong lao ®éng c«ng nghiÖp, nh÷ng quy ®Þnh, quy ph¹m vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng. Lao ®éng ViÖt Nam khi xuÊt khÈu sang §µi Loan chñ yÕu lµm nghÒ gióp viÖc gia ®×nh vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh. C«ng viÖc ch¨m sãc ng­ßi bÖnh vµ gióp viÖc gia ®×nh lµ mét c«ng viÖc mang tÝnh chÊt ®Æc thï, ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc nÆng nhäc hay ®éc h¹i nh­ng l¹i rÊt phøc t¹p bë nã liªn quan ®Õn c¸c mèi quan hÖ x· héi, quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­ßi, ®ßi hái ng­êi lao ®éng ngoµi ®øc tÝnh cÇn cï chÞu khã, s¹ch sÏ , gän gµng cßn ph¶i nhanh nhÑn khÐo lÐo, kÝn ®¸o, tÕ nhÞ, biÕt v©ng lêi vµ ®øc tÝnh trung thùc. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu ®· ®Ò ra doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng còng ph¶i ®Çu t­ n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së, trung t©m ®µo t¹o cña m×nh, liªn tôc mêi c¸c gi¸o viªn cã chuyªn m«n trong ®µo t¹o lao ®éng xuÊt khÈu vµ n©ng cao tay nghÒ cu¶ chÝnh ®éi ngò lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp m×nh. 2.2.4. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc: Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc lµ mét c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p, nã cã liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè thuéc c¸c nh©n tè bªn ngoµi, do vËy ®Ó qu¶n lý tèt lao ®éng c¸c doanh nghiÖp ph¶i phèi hîp hiÖu qu¶ víi c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi tr­íc tiªn lµ Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc, Ban qu¶n lý lao ®éng t¹i §µi B¾c vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan cña n­íc së t¹i. C¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: Khi xuÊt khÈu lao ®éng c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp danh s¸ch c¸c lao ®éng ®ang lµm viÖc bao gåm c¸c néi dung cô thÓ nh­: tªn, tuæi, quª qu¸n, c«ng viÖc ®ang lµm, chç lµm hiÖn nay, ®iÒu kiÖn lµm viÖc...§©y lµ mét c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu v× qua ®ã c¬ quan qu¶n lý còng nh­ c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ biÕt cô thÓ ng­êi lao ®éng ®ang ë ®©u vµ lµm c«ng viÖc g× trªn c¬ së ®ã míi cã thÓ quan t©m s©u s¸t tíi hä. §ång thêi biÖn ph¸p nµy còng lµm gi¶m rñi ro tõ phÝa chñ sö dông lao ®éng ®èi víi ng­êi lao ®éng. Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸ch lµm " Cam kÕt b¶o l·nh víi ng­ßi nhµ lao ®éng", nh­ vËy gia ®×nh ng­êi lao ®éng sÏ ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm nÕu ng­êi lao ®éng bá trèn. ViÖc bá trèn cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc th«ng b¶o réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng n¬i gia ®×nh ng­êi lao ®éng c­ tró nh»m lµm mÊt uy tÝn cña nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh cã lao ®éng bá trèn. §©y cã thÓ lµ bµi häc h÷u Ých ®Ó c¸c gia ®×nh cÈn träng h¬n khi cho con em hä ®i xuÊt khÈu lao ®éng. Khi tæ chøc cho c¸c lao ®éng lªn ®­êng, c¸c doanh nghiÖp cÇn yªu cÇu lao ®éng mÆc ®ång phôc ghi tªn doanh nghiÖp, phèi hîp víi phÝa ®èi t¸c tæ chøc ®ãn nhËn, bµn giao lao ®éng t¹i s©n bay ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng lao ®éng bá trèn ngay t¹i s©n bay. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng th­êng xuyªn cö c¸n bé qu¶n lý cã phÈm chÊt, ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ vµ th«ng b¸o ®Þa chØ, hä tªn sè ®iÖn tho¹i cña c¸n bé qu¶n lý cho c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ë n­íc së t¹i, Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc, c¸c c¸n bé nµy cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn gi÷ liªn l¹c víi ng­êi lao ®éng vµ th«ng tin kÞp thêi vÒ doanh nghiÖp khi cã sù viÖc x¶y ra ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. §Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng bá trèn ngµy cµng gia t¨ng ë møc b¸o ®éng, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng tiÕp tôc phèi hîp chÆt chÏ víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc vËn ®éng c¸c gia ®×nh cã ng­êi th©n lµ lao ®éng bá trèn ®Ó khuyªn b¶o con em hä trë vÒ n­íc, cung cÊp th«ng tin, ®Þa chØ lao ®éng ®ang bá trèn ®Ó phèi hîp t×m kiÕm ®­a lao ®éng vÒ n­íc. C«ng bè møc th­ëng cho nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc ph¸t hiÖn, cung cÊp th«ng tin dÉn tíi viÖc b¾t ®­îc lao ®éng bá trèn, ®ång thêi chuÈn bÞ kinh phÝ mua vÐ m¸y bay, chi phÝ lµm thñ tôc ®­a lao ®éng vÒ n­íc. Doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cïng phèi hîp víi Uû ban Lao ®éng, Tæng côc C¶nh s¸t vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc liªn quan trong thêi gian ng¾n t¨ng c­êng truy b¾t lao ®éng bá trèn vµ kiÓm tra chñ sö dông lao ®éng n­íc ngoµi bÊt hîp ph¸p, ®éng viªn loa ®éng ra ®Çu thó, t¨ng c­êng tuyªn truyÒn ®Ó gi¶m thiÓu tèi ®a sè lao ®éng bá trèn. 2.2.5. Tæ chøc ®­a lao ®éng vÒ n­íc: T×m kiÕm thÞ tr­êng vµ ®­a ®­îc lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®· lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, xong mét khi ®· xuÊt khÈu ®­îc lao ®éng ra n­íc ngoµi th× viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é sau khi hä trë vÒ n­íc ®ang gÆp nhiÒu khóc m¾c. Víi c¸c lao ®éng ®· hoµn thµnh hîp ®ång lao ®éng ®óng h¹n vµ k«ng cã vi ph¹m g× trong qu¸ tr×nh lao ®éng ë n­íc ngoµi th× sÏ ®­îc thanh lý hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ®­îc hoµn tr¶ lai toµn bé sè tiÒn ®· ®Æt cäc. Cßn nh÷ng tr­êng hîp lao ®éng vi ph¹m ¶nh h­ëng ®Õn cam kÕt trong hîp ®ång th× tuú tõng tr­êng hîp mµ doanh nghiÖp sÏ cã biÖn ph¸p cô thÓ nh­: - LËp quü hç trî tµi chÝnh nh»m hç trî cho ng­êi lao ®éng gÆp khã kh¨n khi vÒ n­íc, bÞ chÕt trong qu¸ tr×nh lao ®éng ë n­íc ngoµi vµ nh÷ng lao ®éng bÞ ®­a vÒ n­íc kh«ng râ lý do (kh«ng ph¶i lçi do ng­êi lao ®éng). Quü nµy cã thÓ lÊy tõ nguån ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng vµ tiÒn ph¹t do ng­êi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng... - Hç trî t×m kiªm viÖc lµm míi ë trong n­íc còng nh­ ë nh÷ng n­íc kh¸c cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ thu nhËp tèt h¬n. Trong ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¸c tØnh thµnh ®Òu ®Æt ra chØ tiªu ®­a lao ®éng ®i xuÊt khÈu lao ®éng vµ coi ®©y lµ biÖn ph¸p hiÖu qu¶ trong viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Tuy nhiªn gi¶i quyÕt nh­ thÕ míi chØ lµ phÇn ngän, tr­íc m¾t cßn hËu cña viÖc xuÊt khÈu lao ®éng th× vÉn cßn thiÕu chÝnh s¸ch vÒ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng sau khi xuÊt khÈu lao ®éng trë vÒ n­íc.Lý do chñ yÕu mµ c¸c lao ®éng bá trèn ®­a ra ®ã lµ hä sî khi trë vÒ n­íc th× kh«ng kiÕm ®­îc viÖc lµm, mµ cã t×m ®­îc viÖc lµm th× còng víi møc l­¬ng thÊp. §©y lµ thùc trang bøc xóc ®ßi hái C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p trªn gãc ®é vÜ m«, cã thÓ lµ ChÝnh phñ sö dông uy tÝn cña m×nh ®Ó giíi thiÖu c¸c lao ®éng vµ chuyªn gia giái ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu hay nh­ viÖc tæ chøc ®µo t¹o l¹i c¸c lao ®éng víi møc phÝ dÞch vô t­¬ng ®èi rÎ,t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä xin viÖc lµm dÔ dµng h¬n. Víi vÊn ®Ò nµy vÉn ch­a cã mét gi¶i ph¸p nµo ®­îc coi lµ hiÖu qu¶ trong giai ®o¹n hiÖn nay mµ chØ cã thÓ ®­a ra gi¶i ph¸p t×nh thÕ trong thêi gian ng¾n. III. ChiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña c«ng ty: 1. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh xuÊt khÈu lao ®éng cña Contrexim - TM: 1.1. Nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc: Qua kÕt qu¶ cô thÓ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng nãi trªn chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ mµ Contrexim - TM ®¹t ®­îc lµ rÊt kh¶ quan. Møc lîi nhuËn ®em l¹i tõ ho¹t ®éng nµy lµ rÊt lín. N¨m 2003, ngoµi viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thªm c¸c thÞ tr­êng s½n cã nh­: NhËt B¶n, CH Palau...C«ng ty ®· triÓn khai thªm thÞ tr­êng Malaixia vµ §µi Loan. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng viÖc xóc tiÕn th©m nhËp thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng còng ®ang khÈn tr­¬ng thùc hiÖn nh­ thÞ tr­êng Hµn Quèc, iraq vµ c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng kh¸c. Víi nh÷ng nç lùc ®ã, tõ n¨m 1999 ®Õn nay , c«ng ty ®· ®­a ®­îc 1928 lao ®éng ViÖt Nam ®Õn c¸c n­íc trªn. Nh÷ng hîp ®ång cung øng nh©n lùc mµ Contrexim - TM ký víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi hÇu hÕt cã thêi h¹n t­¬ng ®èi dµi nªn kh«ng chØ ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng mµ cßn t¨ng doanh thu cña c«ng ty, ®ång thêi t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng thÞ tr­êng trong lÜnh vùc nµy. C«ng ty lu«n thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu lao ®éng. Trong mÊy n¨m qua bé phËn c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng ch­a ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng tiªu cùc nµo. Ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c n­íc ®­îc ®µo t¹o tay nghÒ, ngo¹i ng÷, n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n, ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña n­íc së t¹i. Quan hÖ víi ng­êi chñ sö dông lao ®éng t¹i c¸c thÞ tr­êng cã ng­êi lao ®éng ViÖt Nam còng ®­îc c«ng ty quan t©m. §Ó chuÈn bÞ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho n¨m 2005 vµ cho nh÷ng n¨m tíi, Contrexim - TM ®· c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng lao ®éng vµ kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång ®Ó lËp kÕ ho¹ch xuÊt khÈu lao ®éng hµng n¨m vµ dµi h¹n, ®ång thêi c«ng ty còng ®ang tÝch cùc triÓn khai ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, lùc l­îng c¸n bé cho Trung t©m ®µo t¹o xuÊt khÈu lao ®éng nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu lao ®éng. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng míi b¾t ®Çu ch­a l©u, nh­ng ®Õn nay Contrexim - TM ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã uy tÝn trong lÜnh vùc nµy cña Bé X©y dùng, ®ã lµ nhê sù chØ ®¹o ®óng h­íng cña §¶ng bé vµ l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng. 1.2. Nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc th× ®Õn nay Contrexim - TM vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Cô thÓ lµ: - ViÖc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng vÉn cßn chËm vµ h¹n chÕ. - C«ng t¸c t¹o nguån vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ, ®µo t¹o ngo¹i ng÷ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cung cÊp lao ®éng cã tay nghÒ ngµy cµng cao cña c¸c ®èi t¸c ch­a thùc sù chñ ®éng. Dù ¸n x©y dùng tr­êng ®µo t¹o nghÒ trong ®ã cã nhiÖm vô phôc vô xuÊt khÈu lao ®éng ®ang triÓn khai song tiÕn ®é thùc hiÖn kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Ò ra do gÆp khã kh¨n trong viÖc t×m ®Þa ®iÓm thÝch hîp. 2. Gi¶i ph¸p cña c«ng ty: KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia cña C«ng ty cæ phÇn §©ï t­ vµ Th­¬ng m¹i ( Contrexim-TM) ®¹t ®ùoc lµ rÊt kh¶ quan tuy nhiªn do t×nh h×nh biÕn ®éng ë c¸c thÞ tr­êng NhËt B¶n, §µi Loan, Mailaixia ®· mang l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n cho b¶n th©n c«ng ty nãi riªng vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam nãi chung. §øng tr­íc t×nh h×nh chung ®ã, Contrexim - TM ph¶i cã ngay nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña m×nh nh­ sau: Mét lµ, chñ ®éng kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp n¶y sinh trong qu¸ tr×nh cung øng lao ®éng t¹i c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã, ®ã lµ: - N©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng xuÊt khÈu th«ng qua viÖc chñ ®éng h×nh thµnh mét kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ®ßi hái. Ngoµi nh÷ng kü n¨ng, tay nghÒ cÇn thiÕt, ng­êi lao ®éng xuÊt khÈu ph¶i cã søc khoÎ tèt, ®­îc trang bÞ c¬ b¶n vÒ ngo¹i ng÷, am hiÓu vÒ luËt ph¸p, phong tôc tËp qu¸n n­íc tiÕp nhËn vµ nh÷ng øng xö v¨n ho¸. KhÈn tr­¬ng x©y dùng xong tr­êng ®µo t¹o, thùc hiÖn liªn kÕt víi c¸c tr­êng ®µo t¹o, d¹y nghÒ trong n­íc, ®¶m b¶o chÊt l­îng, tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu lao ®éng trong mäi lÜnh vùc. Ng­êi ViÖt Nam vèn th«ng minh , khÐo tay nªn tiÕp thu kh¸ nhanh yªu cÇu cña chñ sö dông lao ®éng. V× vËy, tr×nh ®é chuyªn m«n ch­a cao, am hiÓu luËt ph¸p vµ ngo¹i ng÷ kÐm kh«ng ph¶i lµ nh­îc ®iÓm cè h÷u cña ng­êi lao ®éng ViÖt Nam. Nh÷ng ®iÓm yÕu nµy chóng ta cã thÓ kh¾c phôc ®­îc th«ng qua c«ng t¸c tuyÓn chon, ®µo t¹o, chuÈn bÞ tr­íc khi ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi. - C­¬ng quyÕt kh«ng tuyÓn chän lao ®éng qua c¸c trung gian, cß måi lao ®éng. - N©ng cao nhËn thøc ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o ý thøc chÊp hµnh kû luËt, t«n träng c¸c cam kÕt trong hîp ®ång, gi÷ uy tÝn vµ truyÒn thèng d©n téc, gi¶m thiÓu ë møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng lao ®éng ®¬n ph­¬ng ph¸ bá hîp ®ång. - T¨ng c­êng chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cña C«ng ty b»ng c¸ch ®µo t¹o, tuyÓn chän, x©y dùng vµ cñng cè c¸n bé qu¶n lý. §æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸n bé qu¶n lý t¹i n­íc tiÕp nhËn. Tõng b­íc h×nh thµnh ®éi ngò tuú viªn lao ®éng ®¸p øng vai trß hç trî qu¶n lý, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng ë n­íc ngoµi. Hai lµ, cã kÕ ho¹ch vµ tËn dông mäi c¬ héi ®Ó tiÕp cËn vµ khai th«ng c¸c thÞ tr­êng míi: - Chñ ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh¶o s¸t, t×m kiÕm thÞ tr­êng ký kÕt hîp ®ång víi n­íc ngoµi theo ®iÒu kiÖn chuÈn ®èi víi tõng thÞ tr­êng vµ khu vùc. - CÇn x¸c ®Þnh râ vai trß vµ nghÜa vô cña Bé Ngo¹i giao th«ng qua c¸c §¹i sø qu¸n, c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam t¹i c¸c n­íc ®Ó thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu còng nh­ ph­ong thøc tiÕp cËn thÞ tr­êng míi. - TËn dông c¸c c¬ héi trong c¸c chuyÕn th¨m, ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng cña ChÝnh phñ, c¸c diÕn ®µn trao ®æi lång ghÐp c¸c vÊn ®Ò thÞ tr­êng cÇn quan t©m. - §Æt ®óng vai trß vµ vÞ trÝ cña Céng ®ång ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi rong viÖc thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng sö dông lao ®éng. - Sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ th«ng tin vµ qu¶ng c¸o nguån lao ®éng còng nh­ chÝnh s¸ch xuÊt kh©ñ lao ®éng cña ViÖt Nam. - N©ng cao tÝnh n¨ng ®éng chñ quan trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng hoÆc trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ®ît kh¶o s¸t t¹i n­íc ngoµi, hoÆc tËn dông mäi cuéc tiÕp xóc c¸ nh©n quan chøc n­íc ngoµi ®Ó t×m sù hç trî, gióp ®ì trong ho¹t ®éng tiÕp cËn thÞ tr­êng. - X¸c ®Þnh râ vai trß ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc rtong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. Cã kÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ thÞ tr­êng còng nh­ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®· ®­îc tæng kÕt, xö lý ph¶i ®­îc cung cÊp th«ng tin hÖ thèng cho mçi ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng. §èi víi thÞ tr­êng §µi Loan, §µi Loan yªu cÇu cao ®èi víi lao ®éng n­íc ngoµi vÒ søc khoÎ, tr×nh ®é tiÕng Hoa vµ nghÒ nghiÖp. Ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕp nhËn ph¶i tr¶i qua thêi kú thö viÖc trong vßng 40 ngµy, nÕu tr×nh ®é nghÒ nghiÖp kh«ng ®¹t yªu cÇu còng ph¶i vÒ n­íc. §Ó ®­a lao ®éng sang §µi Loan víi sè l­îng lín h¬n trong thêi gian tíi vµ tr¸nh t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng bá trèn, Contrexim- TM ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Ph¶i trùc tiÕp tuyÓn chän lao ®éng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ søc khoÎ, tr×nh ®é tiÕng Hoa vµ nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng. - §µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h­íng cho ng­êi lao ®éng tr­íc khi ®i theo ®óng quy ®Þnh. Kh«ng ®­a ®i §µi Loan ch­a qua ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o, gi¸o dôc ch­a ®ñ thêi gian. - Trong quan hÖ víi ®èi t¸c §µi Loan ph¶i gi÷ nghiªm ch÷ tÝn. ChØ nªn quan hÖ víi nh÷ng ®èi t¸c §µi Loan ®· ®­îc Bé phËn qu¶n lý lao ®éng ViÖt Nam t¹i §µi B¾c thÈm ®Þnh ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro kh«ng ®¸ng cã. - Thu chi tµi chÝnh ®óng quy ®Þnh. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng sang thÞ tr­êng §µi Loan mµ Contrexim - TM cÇn thùc hiÖn trong thêi gian tíi. KÕt luËn Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam còng nh­ thùc tr¹ng, triÓn väng, vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña Contrexim - TM, ®Ò tµi ®· ®Æt ra nh÷ng luËn cø ®Ó nh×n nhËn mét c¸ch khoa häc vµ nghiªm tóc nh÷ng c¬ héi, tiÒm n¨ng còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc cÇn th¸o gì trong con ®­êng ph¸t triÓn tiÕn tíi héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Trong khu«n khæ ®Ò tµi, dùa trªn c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu kh¸c nhau, ®Ò tµi nghiªn cøu " Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu lao ®éng sang §µi Loan cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i" ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch, luËn gi¶i c¸c vÊn ®Ò mµ ®Ò tµi nghiªn cøu nh»m ®­a ra c¸c kÕt luËn, nhËn ®Þnh cÇn thiÕt gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña Contrexim - TM trong thêi gian tíi. ViÖt Nam tuy cã lîi thÕ vÒ nguån nh©n lùc dåi dµo, song ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i cã sù chän läc, ®µo t¹o mét c¸ch kü l­ìng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña c¸c n­íc tiÕp nhËn lao ®éng. §Ò tµi ®· tæng hîp mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cËp nhËt th«ng tin, ph©n tÝch thÞ tr­êng, kim ng¹ch vµ sè l­îng lao ®éng xuÊt khÈu ®Ó tõ ®ã nªu lªn c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng. VÊn ®Ò chuyªn ®Ò ®Æt ra lµ kh¸ míi mÎ, do ®ã nã ®· ®­a ra nh÷ng nhËn ®Þnh nh»m gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng diÔn ra m¹nh mÏ h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Hy väng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa, C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i víi ®éi ngò c¸n bé tµi n¨ng sÏ tiÕp tôc më réng quy m« vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o 1. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX - NXB ChÝnh trÞ - 2001. 2. Tµi liÖu gi¸o dôc ®Þnh h­íng vµ h­íng dÉn thùc hµnh c«ng viÖc cho lao ®éng ®i gióp viÖc gia ®×nh vµ ch¨m sãc bÖnh nh©n ë §µi Loan - NXB Lao ®éng X· héi - 2004 3. V¨n b¶n vµ tµi liÖu vÒ xuÊt khÈu lao ®éng - NXB Lao ®éng X· héi-2001 4. Mét sè thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc - Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc - Trung t©m th«ng tin, t­ vÊn xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia – 2001 5. Kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam h­íng tíi chÊt l­îng t¨ng tr­ëng, héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng – TS NguyÔn M¹nh Hïng – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª. 6. VÊn ®Ò xuÊt khÈu lao ®éng cña n­íc ta - §Æng §×nh §µo-TrÇn ThÞ Thu Ph­¬ng – T¹p chÝ Céng s¶n sè 10 (5/2005). 7. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ lao ®éng - §HTM - 2003 8. NghÞ ®Þnh 81/2003/N§ - CP ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc ®­a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. 9. CÈm nang viÖc lµm cho lao ®éng trÎ - TW §oµn TNCSHCM - Ban TNCN §« thÞ- NXB Thanh niªn. 10. Kinh tÕ ViÖt Nam 2003 -ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý TW - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia - 2004. 11. ChØ thÞ sè 41- CT/TW ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 1998 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. 12. T­ liÖu cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng Binh vµ X· héi. 13. T­ liÖu cña Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc. 14. T­ liÖu cña HiÖp héi xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam. 15. Th«ng tin tõ trang web: www.laodong.com.vn www.cpv.org.vn www.vneconomy.com.vn Môc lôc Trang Lêi më ®Çu.................................................................................................................1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu lao ®éng.......................................................3 I. Néi dung cña xuÊt khÈu lao ®éng........................................................................3 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n..............................................................................3 2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng................................................................6 2.1. Th«ng qua doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc phÐp cung øng lao ®éng theo hîp ®ång ký kÕt víi bªn n­íc ngoµi.........................6 2.2. Th«ng qua doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËn thÇu, nhËn kho¸n c«ng tr×nh hoÆc ®Çu t­ ë n­íc ngoµi...........................................6 2.3. Theo hîp ®ång lao ®éng do c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ký kÕt víi ng­êi sö dông lao ®éng ë n­íc ngoµi...................................7 3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña xuÊt khÈu lao ®éng 7 3.1. Lîi Ých kinh tÕ ®¹t ®­îc 8 3.2. Chi phÝ bá ra 11 II. Vai trß cña xuÊt khÈu lao ®éng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ............................12 1. XÐt trªn gãc ®é vÜ m«.................................................................................12 1.1. §èi víi n­íc xuÊt khÈu lao ®éng..................................................12 1.2. §èi víi n­íc nhËp khÈu lao ®éng.................................................13 2. XÐt trªn gãc ®é vi m«.................................................................................14 2.1. §èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng....................................14 2.2. §èi víi b¶n th©n ng­êi lao ®éng...................................................14 III. Mét sè kinh nghiÖm cña Phillipine vÒ xuÊt khÈu lao ®éng.............................14 1. Khu«n khæ ph¸p luËt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng...........................14 2. ViÖc cÊp giÊy phÐp kinh doanh..................................................................15 3. HÖ thèng th­ëng ph¹t.................................................................................16 4. C¸c dÞch vô cung cÊp cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë n­íc ngoµi.............16 5. VÊn ®Ò t¹o uy tÝn vÒ chÊt l­îng lao ®éng..................................................17 6. HiÖp héi c¸c doanh nghiÖp vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng..............................18 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i..........................19 I. ThÞ tr­êng lao ®éng §µi Loan............................................................................19 1. Giíi thiÖu ®Êt n­íc §µi Loan.....................................................................19 2. Thùc tr¹ng lao ®éng n­íc ngoµi t¹i §µi Loan............................................20 3. ChÝnh s¸ch cña §µi Loan ®èi víi lao ®éng n­íc ngoµi..............................22 3.1. Thêi h¹n hîp ®ång........................................................................22 3.2. TiÒn l­¬ng.....................................................................................22 3.3. Chi phÝ ¨n ë cña lao ®éng n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i §µi Loan.......22 3.4. B¶o hiÓm.......................................................................................22 3.5. ThuÕ thu nhËp...............................................................................23 3.6. Giê lµm viÖc..................................................................................23 3.7. Quan hÖ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ chñ sö dông lao ®éng................23 3.8. NghØ phÐp, nghØ lÔ vµ nghØ viÖc....................................................23 3.9. Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ®­îc cÊp giÊy phÐp lao ®éng vµ cho th«i viÖc.........................................................................................24 3.10. §æi n¬i lµm viÖc..........................................................................24 II. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam..................................................25 1. Sè l­îng vµ c¬ cÊu xuÊt khÈu lao ®éng......................................................25 1.1. Sè l­îng lao ®éng xuÊt khÈu.........................................................25 1.2. C¬ cÊu lao ®éng xuÊt khÈu............................................................28 1.2.1. C¬ cÊu lao ®éng xuÊt khÈu theo giíi tÝnh........................28 1.2.2. C¬ cÊu lao ®éng xuÊt khÈu theo ngµnh nghÒ...................29 2. ChÊt l­îng lao ®éng xuÊt khÈu..................................................................30 2.1. VÒ søc khoÎ...................................................................................30 2.2. VÒ t¸c phong.................................................................................30 2.3. VÒ tr×nh ®é, tay nghÒ....................................................................30 3. H×nh thøc vµ c¸c tæ chøc tham gia xuÊt khÈu lao ®éng..............................30 3.1. H×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng.......................................................30 3.2. C¸c tæ chøc tham gia xuÊt khÈu lao ®éng.....................................31 III. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i...................................32 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.......................................................33 2. VÒ sè l­îng, c¬ cÊu vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng...............................35 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong héi nhËp vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ............................................................................40 3.1. ThÞ tr­êng lao ®éng thÕ giíi vµ yªu cÇu cña n­íc tiÕp nhËn lao ®éng.......................................................................................40 3.2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña lao ®éng ViÖt Nam so víi c¸c n­íc xuÊt khÈu lao ®éng kh¸c.............................................................41 Ch­¬ng III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng ë C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i................................................43 I. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam............................43 1. VÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng …………….......................................................43 1.1. Malaysia 44 1.2. §µi Loan 45 1.3. Hµn Quèc 45 1.4. NhËt B¶n 46 2. VÒ chuÈn bÞ nguån lao ®éng 47 2.1. VÒ c«ng t¸c tuyÓn chän nguån lao ®éng 47 2.2. §µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh h­íng cho lao ®éng xuÊt khÈu 48 2.3. ChÝnh s¸ch hç trî ng­êi lao ®éng 48 2.4. VÒ b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng 49 3. Cñng cè vµ ®æi míi doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng 50 4. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nguyªn nh©n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn 51 4.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 51 4.2. Nguyªn nh©n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn 52 5. Mét sè tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia 54 II. Quan ®iÓm ®Þnh h­íng môc tiªu xuÊt khÈu lao ®éng.......................................57 1. VÒ chñ tr­¬ng...........................................................................................58 2. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia......................................................................................................58 2.1. Gi¶i ph¸p vÜ m«.............................................................................58 2.1.1. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng 59 2.1.2. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch 62 2.1.3. TriÓn khai thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 81/2003/N§-CP 62 2.1.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra vµ xö lý vi ph¹m 63 2.1.5. N©ng cao chÊt l­îng doanh nghiÖp 63 2.1.6. N©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng xuÊt khÈu 64 2.1.7. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ ng­êi lao ®éng ë n­íc ngoµi 65 2.1.8. C«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn 65 2.1.9. TiÕp tôc triÓn khai m« h×nh liªn kÕt xuÊt khÈu lao ®éng 66 2.1.10. Nh÷ng viÖc cÇn lµm ngay 66 2.2. Gi¶i ph¸p vi m«.............................................................................70 2.2.1. Thµnh lËp hiÖp héi c¸c nhµ xuÊt khÈu lao ®éng.........................71 2.2.2. Tæ chøc tuyÓn chän ng­êi lao ®éng cho xuÊt khÈu...................72 2.2.3. §µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh h­íng.....................................................73 2.2.4. Tæ chøc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n­íc........................................74 2.2.5. Tæ chøc ®­a lao ®éng vÒ n­íc...................................................76 III. ChiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ Th­¬ng m¹i................................................................................................77 1. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh xuÊt khÈu lao ®éng cña C«ng ty.......................77 1.1. Nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc...............................................................77 1.2. Nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc............................................................78 2. Gi¶i ph¸p cña C«ng ty................................................................................79 KÕt luËn....................................................................................................................82 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................................83

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động sang Đài Loan của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại.doc
Luận văn liên quan